An del sbo I i gfo ren i ngen Tho rsbo Thorsager Hedehusene. AnsneppoRT. 1. januar december 2013 Samt Driftsbudgetter 2014 og 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "An del sbo I i gfo ren i ngen Tho rsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene. AnsneppoRT. 1. januar 2013-31. december 2013 Samt Driftsbudgetter 2014 og 2015"

Transkript

1 w\/w/ hrrevision dk An del sbo I i gfo ren i ngen Tho rsbo Thorsager Hedehusene AnsneppoRT 1. januar december 213 Samt Driftsbudgetter 214 og 215 (24. Regnskabsår) Vedtaget på ordinære ligforeningeps mlinq, den'tl'5 zom dirigent Roskilde afdeling: Ledreborq Alle l3i.r C, I,1()C R.ri( l(ie \ f.: /) 41A 355 roskrlcle -t, lrrrevision dk r,",ww hrtevislon dk

2 INDHOLDSFORTEGN ELSE www hrrevrston dk Påtegninger Administrator- og bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger Arsregnskab 1. januar december 213 Anvendt regnskabspraksis... Resultatopgørelse Balance, aktiver... Balance, passiver Noter Nøgleoplysninger for Andelsboligforeningen Thorsbo Driftsbudgetter... 6 I Side 2

3 BESTYRELSESPATEGNI NG www hrrevrs on dk Underteg nede har aflagt årsrapport for Andelsboligforeningen Thorsbo. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 213. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsam lingens god kendelse. Reerslev, den I 214 Susanne Hansen Formand Bestyrelse. // /. q, /t)trt,.,i Uohn Nielsen 'fileestformand Side 3

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PATEGNING PA ARSREGNSKABET Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Thorsbo. Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Thorsbo for regnskabsåret 1. januar december 213, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen konklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 213 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen Andelsboligforeningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i ørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, underlagt revision. Roskilde, den 214 HR REV LDE Henrik Registreret revisor, F elsen - danske revisorer Side 4

5 FOREN!NGSOPLYSNINGER slon ston.dk Foreningen Bestyrelse Revisor Andelsboligforeningen Thorsbo Thorsager Hedehusene Regnskabsår: 1. januar til 31. december Susanne Hansen John Nielsen Lone Dannesøe Jensen HR REVISION - ROSKILDE Ledreborg A C, 1. mf 4 Roskilde Side 5

6 ANVEN DT REGNSKABSP RAKSI S www hrrev s on dk GENERELT Arsrapporten for Andelsboligforeningen Thorsbo er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr af '16. december 213, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 8, samt at give de efter andelsboliglovens 5, stk. 1 1, krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt ved rørende modtaget støtte. Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. RESULTATOPGøRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. lndtægter Boligafg ift ved rørende reg nskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende reg nskabsperioden indg år i resultatopg ørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån samt renter af bankgæld. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til "Overført resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag Side 6

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS www hrrevrsion dk af ikke likvide omkostninger (amortisering af kurstab, indeksregulering vedrørende indekslån m.v.). BALANCEN Materielle an!ægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efter-følgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapita! Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ("reserve for opskrivning af foreningens ejendom"). Under "andre reserver" indregnes beløb reserueret til fremtidig vedligeholdelse i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtægterne indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. "Overført resultat mv." indeholder akkumuleret resultat. Prioritetsgæld Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter frad rag af afholdte tra nsaktionsomkostn ing er. Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. Øv rige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. øvrige NOTER Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 11. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægterne. Vedtægterne bestemmer desuden, at selvom der Side 7

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ww\y.htrevrsion dk lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Nøgletal De i note 12 anførle nøgletal har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Side 8

9 lndbetalt, andelshavere... Overført til separat vandregnskab... lndtægter i alt Ejendomsskat... Forsikringer Renovation Elforbrug Vandafgift Overfød til vandregnskab... Arbejdsdag Fødselsdag/j ulearrangement Vedligeholdelse... Overført fra vedligeholdelseskonto... Administrationsomkostninger... Omkostninger i alt Resultat før renter RESU LTATO PGØRELS E 1. JANUAR DECEMBER ' www hrrev sron dk Budget Finansieringsindtægter Finansieringsomkostninger Renter og Finansiering i alt Arets resultat Forslag til resultatdisponering: Betalte prioritetsafdrag... Henlæggelse til vedligeholdelseskonto Overført restandel af årets resultat Resultatdisponering i alt Side 9

10 BALANCE PR. 31. DECEMBER 213 AKTIVER www hrrevision,dk Grunde og bygnin9er... Fælleskassen... Anlægsaktiver i a1t Tilgodehavende vedrørende vandregnskab... Tilgodehavender i alt... Likvide beholdninger... Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 1

11 BALANCE PR.31. DECEMBER 213 PASSIVER www hrrevision dk Andelsindskud... Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Overført resultat m.v Reserveret til vedligeholdelse af ejendom Andre reserver i a t... Egenkapital Prioritetsgæld Langfristede gæ!dsforpligtelser i alt Skyldige omkostninger... Kortfristede gældsforpligtelser i alt... Gældsforpligtelser i a1t PASSIVER IALT Bestyrelsesansvarsforsikring 1 Hæftelser 11 Andelshaverindskud 12 Nøgletal Side 11

12 NOTER Vedligeholdelse Murer... Småanskaffelser... Iømrer... ws... Maler Vedligeholdelse af fællesarealer Budget Vedligeholdelse i alt Adm i nistrationsomkostninger Kontorartikleritryksager... Revision og regnskabsmæssig assistance Mødeudgifter... ABF kontingent... Diverse Administrationsomkostninger i alt Finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver... Ud bytter investeringsbeviser Finansielle indtægter i alt Fi nansieri ngsom kostninger Låneomkostninger refinansiering... Kurstab I nvesteringsbeviser... Prioritetsrenter, Realkredit gl. lån... Offentlig støtte - prioritetsrenter... Prioritetsrenter, Realkredit nyt lån ' Finansieringsomkostninger i alt Side 12

13 NOTER www hrrevision dk Grunde og bygninger Kostpris, primo... Kostpris i alt Opskrivninger, primo Opskrivninger i alt Grunde og bygninger i alt Kontant ejendomsværdi 1. oktober 213, kr Likvide beholdninger Danske lnvest Kommune 4... Fælleskassen... Omprioriteringskonto Danske Bank Obligationskonto Likvide beholdninger i a!t Egenkapital Saldo primo Reserve for opskrivning af foreningens ejendom, primo Overført overskud eller tab, primo... Arets resultat Egenkapital før andre reserver Reserveret til vedligeholdelse af ejendom Saldo primo Arets tilgang.. Arets afgang Egenkapital ialt Side 13

14 NOTER rvrvw, lil 1.1\,isill11 ilk 8 Prioritetsgaeld Realkredit Danmark, gl lån Arets afdrag Arets indeksregulering Realkredit Danmark, Nyt lån Prioritetsgæld ialt I Bestyrelsesansvarsforsikring Bestyrelsen har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring med en samlet dækningssum på kr Hæftelser Andelshavere hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i henhold til lovlig vedtagelse på en generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Side 14

15 NOTER www hrrevision dk 11 Andelshaverindskud Andelsboligforeningen består af 1 boliger således: Type A B C D Anta! m' '13 Oprindelig indskud lndskud pr. lejlighed lalt ',182 lndskud er fuldt indbetalt. Beregning af andelskrone: Andelsboligforeningen har vedtaget at beregne andelskronen efter modellen "offentlig kontant ejendomsvurdering" Egenkapital ifølge regnskab Henlæggelse til vedligeholdelse, ultimo Kursregulering prioritetsgæld Beregningsværdi ialt Andelskroneværdi udgør 5,1 58 Værdi af andelsbeviser pr. 31. december 213'. Type A = bolig 12b og 12i... Type B = bolig 12c, 12e, 12f og 12h Type C = bolig 12a og 12k... Type D = bolig 12d og 12g Side 15

16 NOTER www hrrev slon dk inqer i skemaet er o 31t12-2',13 er om andelsbol erne i afsnit 1-3 samt P oq R i afsnit 4 er o 31t t12-21 regnskabsperiode 1. januar ierhvervsandele B4 kældre Sæt kryds vilket fordelingstal benyttes ved ørelse af andelsværdien? fordelingstal benyttes ved Boligernes Boligernes Det areal (BBR) areal (andenloprindelig kilde) indskud andet, beskrives fordelingsnøglen den enkelte andelshaver for mere, end det der er betalt for ja, beskriv hvilken hæftelse der er i foreningen: ndelshavere hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. or de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i henhold til lovlig en generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i eningens ejendom, hæfter andelshaverne personligt og pro rata efter deres andel i uen, såfremt kreditor har taget forbehold herom Side 16

17 NOTER www hrrevrs on dk 1 ndl o nl om andelsboli reni it sæt kryds F1 Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Anskaffelsesprisen Valuarvurderinq Offentlig vurderino X Kr Gennemsnit F2 Eiendommens værdi ved det anvendte vurderinosorinci ( kr. or. m Generalforsam linqsbestemte reserver 4.89 E =4 Reserver i procent af eiendomsværdi o.4 J Ja Nei JI Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal X lilbaqebetales ved foreninqsopløsninq? 2 foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. X om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. ubekendtqørelse nr. 978 af 19. oktober 29)? :J lr der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på X 'oreninqens eiendom? I delsbol iqforeni ngens drift, herunder udleininqsvirksomhed 3ennemsnit kr. pr. andels-m' rr. år 1 3olioafoift i rhvervslei ei ndtæoter ( 3 Soliqleieindtæqter ( J Forriqe å Sidste å rå )1 \rets overskud (før afdrag), gennemsnit 33q t <r. pr. andels-m2 (sidste 3 år) K Gennemsnit kr. pr. andels-m' <1 Andelsværdi 1.1 3t <2 Gæld - omsætninqsaktiver 1 (3 Teknisk andelsværdi 12.9 o/c Side 17

18 NOTER www hrrevrsron dk k oq vedliqeholdelse UI Forriqe år Sidste år lår u'1 viz /edligeholdelse, løbende (gennemsnit 2t <r. pr. m') /edligeholdelse, genopretning og 'enoverino (oennemsnit kr.or.m2) vl3 /edlioehold. i alt (kr.or..m') 28i 7C 1 I =inansielle forhold )1 =riværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens 'eo nskabsmæssioe værdi) o/o 75 R Forriqe år Sidste år lår 11 \rets afdraq pr. andels-m' (sidste 3 år) 46i 46e 46S Side '18

19 DRIFTSBUDGETTER dk Indtægter: Boligafgift.. Realiseret Overført til vandregnskab lndtægter i alt Udgifter: Ejendomsskat... Et Renovation og storskrald... Forsikringer... Vedligeholdelse fællesarealer, grønt udvalg Småanskaffelser... Vinduer i bad samt fugereparation... Varmtvandsbeholdere Motering af ventiler i tag... Øvrig vedligeholdelse ' Overført fra vedligeholdelseskonto Diverse.. Budget revideret Budgetforslag OOO Administration: Revisorhonorar... EDBogkontorhold Generalforsamling Kontingent ABF... Øvrige udg ifter, fællesarrangementer m.v Udgifter i alt. Finansiering: Renteindtæ91er... Renteudgiftår, neatt<iejil o..rrik... Rentebidrag, ydelsesstøtte... Urealiseret kurstab investeringsbeviser... Låneomkostninger ' ' Arets resultat før atdrag og hen!æggelser Afdrag, Realkredit Danmark... Overført til opsparing Arets resultat i att Finansieret via nedsparingslån Resultat, overføres til neeste år eller opsparing Side 19

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere