Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst"

Transkript

1 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 1. Aftale af 23. oktober 2014 mellem Danmark og Færøerne om ændring af Protokollen til Overenskomst af 23. september 1996 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter, jf. bilag 1, gælder i Danmark. 2. Loven træder i kraft den 1. januar

2 Bilag 1 Aftale mellem Danmark og Færøerne Den danske regering og det færøske landsstyre, der ønsker at indgå en aftale om ændring af Overenskomsten af 23. september 1996 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter, for så vidt angår forholdet mellem Danmark og Færøerne, er blevet enige om følgende: Artikel 1 Bestemmelserne i punkt VII i Protokollen til Overenskomst af 23. september 1996 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter ophæves og erstattes af følgende:»vii. Til artikel 18 Uanset bestemmelserne i artikel 18 skal i forholdet mellem Danmark og Færøerne gælde følgende: 1. Sociale pensioner og andre sociale sikringsydelser kan kun beskattes i den del af riget, hvor modtageren er hjemmehørende. 2. Pensioner og andre lignende vederlag, som ikke er omfattet af stk.1, og som hidrører fra den ene del af riget og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden del af riget, hvad enten det sker for tidligere tjenesteydelser eller ikke, kan kun beskattes i den anden del af riget, jf. dog stykke 3 og Pensioner og andre lignende vederlag som nævnt i stykke 2 kan dog også beskattes i den førstnævnte del af riget, hvis: a) bidrag indbetalt af modtageren til pensionsordningen blev fratrukket i modtagerens skattepligtige indkomst i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget; eller b) bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var skattepligtig indkomst for modtageren i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget. 4. Pensioner og andre lignende vederlag som nævnt i stykke 2 kan kun beskattes i den førstnævnte del af riget, i det omfang: a) bidrag indbetalt af modtageren til pensionsordningen blev beskattet i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget; eller b) bidrag indbetalt af en arbejdsgiver var skattepligtig indkomst for modtageren i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget. I så fald skal sådanne pensioner og andre lignende vederlag også være helt eller delvist fritaget for afgift, som den anden del af riget opkræver ved udbetaling af pension og andre lignende vederlag. 5. Pensioner skal anses for at hidrøre fra en del af riget, hvis de udbetales af en pensionskasse eller anden tilsvarende institution, der udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig med henblik på at sikre sig pensionsydelser, når en sådan pensionskasse eller anden tilsvarende institution er oprettet, skattemæssigt anerkendt og kontrolleret i overensstemmelse med lovgivningen i denne del af riget.«artikel 2 1. Denne aftale træder i kraft den dag, hvor begge parter har meddelt hinanden, at aftalen er godkendt. 2. Aftalen har virkning for indkomstskatter, der pålignes for skatteår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere. 3. Aftalen skal forblive i kraft, så længe overenskomsten er i kraft. Til bekræftelse heraf har de undertegnede underskrevet denne aftale. 2

3 Udfærdiget i København den 23. oktober 2014 i to eksemplarer på dansk og færøsk, hvilke tekster har lige gyldighed. For Danmark Benny Engelbrecht For Færøerne Jørgen Niclasen 3

4 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslaget har til formål at gennemføre en aftale mellem Danmark og Færøerne om en ændring af den dansk-færøske protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 23. september 1996 om beskatning af pensioner. Aftalen ændrer den eksisterende dansk-færøske protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, sådan at pensioner - bortset fra sociale pensioner og andre sociale sikringsydelser - vil kunne beskattes i den del af riget, hvorfra de udbetales, hvis modtageren har haft fradrag i denne del af riget for indbetalinger, eller hvis bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var blevet beskattet i denne del af riget. Aftalen træder i kraft, når begge parter har meddelt hinanden, at aftalen er godkendt. Aftalen har virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere. Den gældende protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører, at pensioner, som betales fra Danmark til en modtager på Færøerne eller omvendt, kun kan beskattes i den del af riget, hvor modtageren er hjemmehørende. En pensionist, som er hjemmehørende på Færøerne, og som modtager dansk pension, betaler således ikke dansk skat af pensionsbeløbene. Færøerne har nu ændret sin lovgivning, således at der ikke længere gives fradrag for indbetalinger på pensionsordninger. Til gengæld beskattes udbetalinger ikke. En dansk pension, som udbetales til en modtager på Færøerne, vil herefter hverken blive beskattet i Danmark eller på Færøerne. Forholdet er herefter det, at Danmark efter protokollen til dobbeltbeskatningsoverenskomsten ikke kan beskatte pensionsbeløbene. Det kan kun Færøerne, men Færøerne beskatter efter intern lovgivning ikke. Der sker med andre ord en dobbelt ikke-beskatning. Tilsvarende vil en færøsk pension, som udbetales til en modtager i Danmark, efter den gældende protokol kunne beskattes i Danmark, selvom der ikke er givet fradrag for indbetalingerne på Færøerne. Dette ville dog ikke ske i praksis, idet pensionsudbetalinger omfattet af den danske pensionsbeskatningslov kun beskattes i det omfang, at der er givet fradrag for indbetalingerne. Aftalen omfatter som nævnt ikke sociale pensioner og andre sociale sikringsydelser, dvs. folkepension m.v. Folkepension udbetales af den del af rigsfællesskabet, hvor modtageren er bosiddende. En person, der flytter fra Danmark til Færøerne, vil således modtage færøsk folkepension, uanset om den pågældende måtte have levet hele sit liv i Danmark. Tilsvarende vil en tilflytter fra Færøerne til Danmark modtage dansk folkepension. Der vil hermed hverken være et dobbeltbeskatningsproblem eller et dobbelt ikke-beskatningsproblem i relation til sociale pensioner. Aftalen omfatter heller ikke tjenestemandspensioner og andre pensionsordninger, der ikke er baseret på forudgående pensionsopsparing. Sådanne pensioner beskattes fortsat efter færøsk lovgivning, og der er således heller ikke her et dobbeltbeskatningsproblem eller et dobbelt ikke-beskatningsproblem. Det har gennem mange år været dansk politik ved indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster at aftale såkaldt kildestatsbeskatning af pensioner. Fra dansk side lægges der således vægt på, at dobbeltbeskatningsoverenskomster ikke må forhindre dansk beskatning af udbetalinger fra pensionsordninger, hvor der tidligere er givet danske skattefradrag for indbetalingerne. Den nye dansk-færøske aftale falder i tråd hermed. Skatteområdet er selvstyreanliggende for Færøerne. Danmark og Færøerne er enige om undgå såvel dobbeltbeskatning som dobbelt ikke-beskatning af pensionsbeløb, der udbetales mellem de to dele af riget. 4

5 2. Baggrunden for dobbeltbeskatningsoverenskomsten og dens indhold En dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem to - eller som i det nordiske tilfælde flere - stater har som hovedformål at undgå international dobbeltbeskatning som følge af, at to stater beskatter en person eller et selskab af den samme indkomst. Det sker typisk, når en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat, modtager indkomst fra den anden stat. Danmark beskatter som hovedregel efter globalindkomstprincippet. Det betyder, at en person eller et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, er fuldt skattepligtig til Danmark, dvs. skattepligtig af samtlige sine indkomster, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, med mindre andet i særlige tilfælde er bestemt i lovgivningen. Det følger af statsskattelovens 4. Samtidig har Danmark regler om begrænset skattepligt for personer og selskaber, der ikke er omfattet af fuld skattepligt, men modtager indkomst fra kilder her i landet. Begrænset skattepligt medfører, at Danmark beskatter personer og selskaber, som er hjemmehørende i andre stater, af en række indkomsttyper, som de pågældende modtager her fra landet. Kildeskattelovens 2 og selskabsskattelovens 2 opregner de indkomsttyper, der er omfattet af begrænset skattepligt. Færøerne har ligeledes regler om fuld og begrænset skattepligt. Hvis en person, som er hjemmehørende på Færøerne, modtager indkomst fra Danmark, vil Danmark beskatte denne indkomst, hvis de danske regler om begrænset skattepligt er opfyldt. Modtageren vil også være skattepligtig af den pågældende indkomst på Færøerne i overensstemmelse med de færøske skatteregler (globalindkomstprincippet). Hvis der ikke var en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Færøerne, ville begge parter beskatte fuldt ud efter deres interne regler, og der kunne dermed foreligge dobbeltbeskatning. Tilsvarende gælder for indkomst fra Færøerne, som modtages i Danmark. Danmark og Færøerne er sammen med Norge, Sverige, Finland og Island omfattet af den fælles nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 23. september Dobbeltbeskatningsoverenskomsten skal hindre denne dobbeltbeskatning, og det formål kan kun opnås ved, at den ene eller den anden part eller begge parter nedsætter den beskatning, som skulle ske efter den interne skattelovgivning, hvis der ikke var en overenskomst. Overenskomsten har derfor en række regler (artiklerne 6-24) vedrørende forskellige typer indkomst, som angiver, hvornår Danmark henholdsvis et andet nordisk land, kan beskatte indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten). Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst omfatter også formueskatter. Disse artikler er suppleret med en række protokolbestemmelser, som regulerer særlige områder, herunder den dansk-færøske protokol om beskatning af pensioner. For kildestaten er der tale om, at denne stat nedsætter eller helt frafalder sin begrænsede skattepligt på indkomst, som oppebæres af en modtager i den anden stat. Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører således, at Danmark alene kan gennemføre reglerne om begrænset skattepligt af indkomst, som personer og selskaber i de øvrige lande modtager fra Danmark, i det omfang, at beskatningen er i overensstemmelse med overenskomsten. Tilsvarende gælder for beskatning i de øvrige nordiske lande af indkomst, som personer og selskaber i Danmark modtager fra et af disse lande. For bopælsstaten kan der ligeledes være tale om begrænsninger i denne stats ret til at beskatte en person eller et selskab, der er hjemmehørende i denne stat, af indkomst fra den anden stat, ligesom bopælsstaten skal anvende den metode for lempelse af dobbeltbeskatning, som overenskomsten foreskriver, jf. nedenfor. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten medfører ikke i sig selv, at der sker dansk beskatning. Overenskomsten kan medføre, at Danmark kan beskatte en indkomst, som betales til eller modtages fra et andet 5

6 nordisk land. Hvis der skal ske dansk beskatning af denne indkomst, skal der være hjemmel hertil i intern dansk skattelovgivning og beskatningsret efter overenskomsten. Ud over bestemmelser om fordeling af beskatningsretten har overenskomsten en bestemmelse om, hvordan de to stater skal lempe for dobbeltbeskatning (artikel 25). Den såkaldte metodebestemmelse angiver, hvordan en stat skal lempe for dobbeltbeskatning, når en person, der er hjemmehørende i denne stat (bopælstaten), modtager indkomst fra den anden stat (kildestaten), og kildestaten kan beskatte indkomsten efter de andre artikler i overenskomsten. Metodebestemmelsen er nødvendig, fordi overenskomstens øvrige bestemmelser ikke hindrer bopælstaten i at medregne den udenlandske indkomst ved beskatningen, selv om kildestaten har ret til at beskatte denne indkomst. Efter statsskattelovens 4 skal en person, der er omfattet af fuld skattepligt i Danmark, medregne indkomst fra de øvrige nordiske lande ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst her i landet. Lempelsesmetoden for Danmarks vedkommende er som hovedregel credit-metoden, for så vidt angår en person hjemmehørende i Danmark med indkomst fra de øvrige nordiske lande, jf. artikel 25, stk. 1, litra a. Efter bestemmelsen kan Danmark medregne den udenlandske indkomst ved opgørelsen af den pågældende persons skattepligtige indkomst, men hvis kildestaten efter overenskomstens andre artikler kan beskatte indkomsten, skal Danmark nedsætte sin skat af indkomsten med den skat, der er betalt i kildestaten. Nedsættelsen kan dog ikke være større end den danske skat af den pågældende indkomst. Samme lempelsesmetode anvendes i de interne danske lempelsesregler, jf. ligningslovens 33. Hvis en person, som er hjemmehørende i Danmark, har indkomst fra et andet nordisk land, og denne indkomst efter overenskomstens andre artikler kun kan beskattes i kildestaten, skal Danmark lempe for dobbeltbeskatning efter metoden eksemption med progressionsforbehold. Efter bestemmelsen kan Danmark medregne den udenlandske indkomst ved opgørelsen af den pågældende persons danske skattepligtige indkomst, men Danmark skal nedsætte den beregnede danske skat med den forholdsmæssige del, der vedrører den udenlandske indkomst, uanset størrelsen af eventuel udenlandsk skat. Dobbeltbeskatningslempelsen er således ikke begrænset til det beløb, der er betalt i skat af indkomsten i kildestaten. 3. Aftalen om ændring af protokollen og dens betydning i forhold til intern dansk skatteret Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst indskrænker som nævnt ovenfor Danmarks muligheder for at gennemføre den beskatning, som skulle gennemføres efter kildeskattelovens regler, hvis der ikke eksisterede en sådan overenskomst. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten lemper således beskatningen i forhold til den beskatning, som skulle ske efter intern dansk skatteret. Aftalen om ændring af den dansk-færøske protokol ændrer den reglerne om beskatning af pension m.v. Ændringens betydning i forhold til intern dansk skatteret er omtalt nedenfor. Der redegøres først for begrænset skattepligt i Danmark af pension m.v., som hidrører fra Danmark og betales til en person, der er hjemmehørende på Færøerne (3.1.), og derefter for fuld skattepligt i Danmark af pension m.v., som hidrører fra Færøerne og betales til en person, som er hjemmehørende i Danmark (3.2.) Personer, som er hjemmehørende på Færøerne, og som modtager pension fra Danmark Efter kildeskattelovens 2 har en person, som ikke er omfattet af 1 om fuld skattepligt, dvs. en person, der er hjemmehørende i udlandet (herunder Færøerne og Grønland), pligt til at betale skat af nærmere opregnede indtægtstyper fra Danmark. Dette gælder bl.a. for en række forskellige udbetalinger af pension. 6

7 Hvis personen er hjemmehørende i et land, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, afhænger det af overenskomstens regler, om Danmark kan gennemføre beskatningen efter kildeskattelovens 2. Artikel 1, stk. 1, i den nye dansk-færøske protokol medfører, at sociale pensioner og andre sociale ydelser udbetalt fra Danmark til en modtager på Færøerne, kun kan beskattes på Færøerne. Bestemmelsen i artikel 1, stk. 3, i den nye protokol medfører, at Danmark har ret til at beskatte en person, der er hjemmehørende på Færøerne, af udbetalinger fra en pensionsordning, hvis der tidligere er givet fradrag ved dansk indkomstopgørelse for indbetalinger til ordningen, eller hvis der ikke er sket dansk beskatning af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen (bortseelsesret). Den nye protokol giver hermed Danmark ret til at gennemføre beskatningen af udbetalinger fra pensionsordninger, der er omfattet af begrænset skattepligt efter kildeskattelovens 2, stk. 1, i de tilfælde, hvor der er givet fradrag for indbetalinger eller bortseelsesret for arbejdsgivers bidrag. Artikel 1, stk. 4, i den nye protokol medfører, at det alene er Danmark, der har ret til at beskatte en person, der er hjemmehørende på Færøerne, af udbetalinger fra en pensionsordning, når der ikke er givet fradrag ved dansk indkomstopgørelse for indbetalinger til ordningen eller hvis der er sket dansk beskatning af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen. Efter intern dansk skatteret er der ikke hjemmel til dansk beskatning af udbetalinger fra en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningsloven, hvis der ikke var fradragsret for indbetalingerne til ordningen. Den nye protokols artikel 1, stk. 4, sikrer, at Færøerne heller ikke beskatter den pågældende af udbetalingerne Personer, som er hjemmehørende i Danmark, og som modtager pension fra Færøerne Efter statsskattelovens 4 er en person, der er hjemmehørende i Danmark, fuldt skattepligtig til Danmark, dvs. skattepligtig af samtlige sine indkomster, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke. Hvis udenlandsk indkomst hidrører fra et land, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, afhænger det af overenskomstens regler, om Danmark kan gennemføre beskatningen. En person, der er hjemmehørende i Danmark, er således skattepligtig af pension fra Færøerne på samme måde, som hvis pensionen var modtaget fra kilder i Danmark, men det afhænger af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst og den dansk-færøske protokol hertil, om og i givet fald i hvilket omfang beskatningen kan gennemføres. Artikel 1, stk. 1, i den nye dansk-færøske protokol medfører, at sociale pensioner og andre sociale ydelser udbetalt fra Færøerne til en modtager i Danmark kun kan beskattes i Danmark. Bestemmelsen i artikel 1, stk. 3, i den nye protokol medfører, at Færøerne har ret til at beskatte en person, der er hjemmehørende i Danmark, af udbetalinger fra en pensionsordning, hvis der tidligere er givet fradrag ved færøsk indkomstopgørelse for indbetalinger til ordningen, eller hvis der ikke er sket færøsk beskatning af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen (bortseelsesret). Som tidligere nævnt er færøsk lovgivning nu ændret, således at der ikke længere gives fradrag for pensionsindbetalinger, mens pensionsudbetalinger til gengæld heller ikke beskattes. Artikel 1, stk. 4, i den nye protokol medfører, at det alene er Færøerne, der har ret til at beskatte en person, der er hjemmehørende i Danmark, af udbetalinger fra en pensionsordning, når der ikke er givet fradrag ved færøsk indkomstopgørelse for indbetalinger til ordningen eller hvis der er sket færøsk beskatning af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen. Efter intern dansk skatteret er der ikke hjemmel til dansk beskatning af udbetalinger fra en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningsloven, hvis der ikke var fradragsret for indbetalingerne til ordningen. Den nye protokols artikel 1, stk. 4, sikrer, at dette fortsat vil være tilfældet, selvom dansk lovgivning på dette område senere måtte blive ændret. 7

8 4. Ændringer i forhold til den gældende protokol Aftalen om ændring af den dansk-færøske protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst ændrer alene bestemmelserne om beskatning af pension. Den gældende protokol medfører, at pension, livrente, sociale sikringsydelser, underholdsbidrag og andre tilsvarende ydelser kun kan beskattes i den del af riget, hvor modtageren er hjemmehørende (bopælsstatsbeskatning). Dette gælder også for tjenestemandspensioner. Artikel 1, stk. 1, i den nye dansk-færøske protokol medfører, at sociale pensioner og andre sociale ydelser fortsat kun kan beskattes i den del af riget, hvor modtageren er hjemmehørende. Bestemmelsen i artikel 1, stk. 3, i den nye protokol medfører, at den del af riget, hvorfra udbetalingerne hidrører, kan beskatte pensionsbeløb, hvis der tidligere er givet fradrag i denne del af riget for indbetalinger til ordningen, eller hvis der ikke er sket beskatning i denne del af riget af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen (bortseelsesret). Artikel 1, stk. 4, i den nye protokol medfører, pensioner kun kan beskattes i den del af riget, hvorfra de udbetales, når der ikke er givet fradrag i denne del af riget for indbetalingerne til ordningen, eller hvis der er sket beskatning i denne del af riget af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen. Hverken Danmark eller Færøerne beskatter pensionsudbetalinger i tilfælde, hvor der ikke er givet fradrag for egne indbetalinger eller bortseelsesret for arbejdsgivers bidrag. Resultatet er således, at pensionerne ikke kan beskattes i nogen del af riget, når der ikke er givet fradrag eller bortseelsesret. Artikel 1, stk. 5, definerer, hvornår en pension skal anses for at hidrøre fra en del af riget. Lovforslaget indeholder ingen overgangsregel for personer, som allerede er hjemmehørende på Færøerne henholdsvis i Danmark, og som modtager dansk henholdsvis færøsk pension. Resultatet af en sådan overgangsregel ville være fortsat dobbelt ikke-beskatning af personer, som er hjemmehørende på Færøerne, og som modtager dansk pension. 5. Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner De aftalte ændringer af protokollen medfører, at Danmark fremover har ret til at beskatte pensionsudbetalinger fra Danmark til Færøerne, når Danmark har givet fradrag for indbetalingerne. Til gengæld giver Danmark afkald på at kunne beskatte færøske pensioner, der udbetales til en modtager i Danmark, når der ikke er givet fradrag på Færøerne. De interne danske regler medfører imidlertid, at Danmark ikke har udnyttet denne beskatningsret. Der foreligger ikke tilgængelige statistiske oplysninger om antallet af pensionister, der omfattes af ændringerne. Det skønnes, at ændringerne vil medføre et begrænset merprovenu, som dog ikke lader sig kvantificere nærmere. 6. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget skønnes at medføre engangsomkostninger på ca kr. for SKAT. Lovforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige løbende omkostninger. 7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8

9 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har ikke forinden fremsættelsen været sendt i høring, da der er tale om at indhente Folketingets godkendelse af en allerede indgået aftale. 13. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ mindreudgifteter Negative konsekvenser/merudgif- Begrænset merprovenu. Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser for Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Engangsomkostninger på ca kr. Ikke nævneværdige løbende udgifter. Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Lovforslaget har til formål at gennemføre en aftale mellem Danmark og Færøerne om en ændring af den dansk-færøske protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 23. september 1996 om beskatning af pensioner. Aftalen skal efter artikel 2, stk. 1, træde i kraft den dag, hvor begge parter har meddelt hinanden, at aftalen er godkendt. Aftalen har efter artikel 2, stk. 2, virkning for indkomstskatter, der pålignes for skatteår, der begynder den 1. januar 2015 og senere. Efter aftalen kan pensioner fremover beskattes i den del af riget, hvorfra de udbetales, hvis der i denne del af riget er givet fradrag for indbetalingerne, eller arbejdsgivers eventuelle bidrag ikke er blevet beskattet (bortseelsesret). Hvis der ikke er givet fradrag for indbetalinger henholdsvis har været bortseelsesret for arbejdsgivers bidrag i den del af riget, hvorfra pensionerne udbetales, kan pensionerne kun beskattes i den del af riget, hvor modtageren er hjemmehørende. Sociale pensioner og andre sociale sikringsydelser kan efter aftalen kun beskattes i den del af riget, hvor modtageren er hjemmehørende. Dette er en videreførelse af de regler, der allerede gælder. De samme regler gælder for tjenestemandspensioner og andre pensionsordninger, der ikke er baseret på forudgående pensionsopsparing med fradrag for indbetalinger henholdsvis bortseelsesret for arbejdsgivers bidrag. 9

10 En person, som er hjemmehørende i Danmark, er efter statsskattelovens 4 skattepligtig af samtlige sine indkomster, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke (dvs. fuldt skattepligtig til Danmark). Danmark nedsætter efter ligningslovens 33 den danske beskatning med den skat, der er betalt i udlandet. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den danske skat af den pågældende indkomst. Når den udenlandske indkomst hidrører fra et land, der har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, afhænger det af overenskomstens regler, om Danmark kan gennemføre beskatningen. I de tilfælde, hvor det efter overenskomsten kun er Færøerne, der kan beskatte indkomsten, skal den fuldt skattepligtige ikke betale dansk skat af denne indkomst, men indkomsten får betydning for dansk beskatning af den pågældendes eventuelle andre indkomster, idet den vil tælle med ved progressionsberegningen. Personer, som er hjemmehørende på Færøerne, og som modtager pension m.v. fra Danmark, har efter kildeskattelovens 2 pligt til at betale skat af nærmere opregnede indtægtstyper her fra landet. Det gælder således for en række forskellige udbetalinger af pension. Danmark vil således efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 9 11, beskatte en person, der er hjemmehørende på Færøerne, af udbetalinger fra en pensionsordning, hvis der tidligere er givet fradrag ved dansk indkomstopgørelse for indbetalinger til ordningen, eller hvis der ikke er sket dansk beskatning af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen (bortseelsesret). Der er således intern hjemmel til at beskatte udbetalinger fra pensionsordninger omfattet af aftalens artikel 1, stk. 3. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland 2014/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0216196 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren Holger K. Nielsen Forslag til Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/10 2018 Skattelovforslag - ratificering af ændringer mv. af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændring

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til Page 1 of 17 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0041 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 94 - Forslag til Lov om beskatning af søfolk. Hermed fremsendes

Læs mere

Kristian Jensen / Birgitte Christensen

Kristian Jensen / Birgitte Christensen J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). D O M Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr. B-3295-13: Søfartens Ledere som mandatar for A

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn 1.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6 1 Indhold Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland... 5 Information om tilskudsordningen... 6 Vejledning til beregning af tilskud baseret på lønseddel fra Økonomi- og personalestyrelsen...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene

Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene LOV nr 1293 af 21/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-2865 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af protokol

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Udkast. Forslag. til. (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.)

Udkast. Forslag. til. (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) Fremsat den xx. oktober 2019 af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien. Lovforslag nr. L 7 Folketinget

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien. Lovforslag nr. L 7 Folketinget Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 1

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2626 26- forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst..

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning.

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning. 2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar 2008 Betænkning over Forslag til lov om bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 1152 af 10/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1293 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1555 af 19/12/2017 LOV

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B3026004 - CSO/LCH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 21. marts 2018 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings. Kåre Mønsted og Jesper Jarnit (kst.)). 20.afd. nr. B-3026-16:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Skatteudvalget 2010-11 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-351-0035 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/10 2018 Lovforslag om implementering af skatteundgåelsesdirektivet mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal implementere EU-direktiverne

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere