Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi"

Transkript

1 ACE Denmark Københavns Erhvervsakademi Att.: Bente Øhrstrøm Sendt pr. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 22. juni 2009 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte udbud i København af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi. Udbuddet akkrediteres af Akkrediteringsrådet, jf. 12, stk. 1 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, og 15 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Udbuddet er akkrediteret positivt, jf. Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for relevans og kvalitet af udbuddet af uddannelsen er opfyldt på tilfredsstillende vis. Undervisningsministeriet vil meddele ansøger endelig beslutning om, hvorvidt udbuddet kan godkendes. Med venlig hilsen Akkrediteringsrådet 2. juli 2009 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Allan Hermansen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/1 Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

2 Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: /BJH og /MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

3 Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Juni 2009

4 Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Danmarks Evalueringsinstitut Juni 2009 Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

5 Indhold 1 Indledning 5 2 Indstilling 8 3 Vurdering af de enkelte kriterier 10

6 1 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af ansøgning om nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på denne baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Det siger bekendtgørelsen Det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. at: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Den faglige vurdering En akkreditering af et uddannelsesudbud er en vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Kriterierne er minimumsstandarder, og akkrediteringen resulterer i et udsagn om hvorvidt udbuddet lever op til kriterierne eller ej. Denne akkre- Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi 5

7 diteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat af Undervisningsministeriet, jf. bilag 1 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Københavns Erhvervsakademis ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud som uddannelsesinstitutionen har fået tilsendt, findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Vejledningen kan læses på EVA s hjemmeside. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder (se afsnittet nedenfor). Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for evaluering af videregående uddannelse. De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som panelet kan foretage deres vurdering på baggrund af. Ekspertpanelet har gennemgået og vurderet ansøgningsmaterialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye udbud, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Ekspertpanelet har efterlyst eventuelt materiale som ud fra en formel betragtning blev vurderet at mangle i ansøgningen, og ansøgeren har haft mulighed for at indsende supplerende dokumentation. Ansøgeren har desuden haft mulighed for at kommentere faktuelle fejl i rapporten inden rapportens færdiggørelse. EVA ved evalueringskonsulent Jette Bachmann Henning og evalueringskonsulent Martin Sørensen har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Vurderingens grundlag Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af ansøgningen fra Teknisk Erhvervsskole Center fra september 2008 hvad angår kriterium 1, 2, 4, 5, 6 og 7, og genansøgning fra marts 2009 hvad angår kriterium 3. Akkrediteringsrådet gav afslag på ansøgningen om akkreditering fra september 2008 med den begrundelse at kriterium 3 ikke blev vurderet opfyldt (se EVA s akkrediteringsrapport Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center fra november 2008). Denne rapport er identisk med rapporten fra 2008 med undtagelse af vurderingen af kriterium 3. Det betyder at der i rapporten er foretaget ændringer i kapitel 2, Indstilling, og i kapitel 3, Vurdering af det enkelte kriterium, kriterium 3. I afsnittet nedenfor er der desuden tilføjet oplysninger om de eksterne eksperter der har vurderet genansøgningen. Eksterne eksperter Ekspertpanelets medlemmer er: For vurdering af kriterium 1, 2, 4, 5, 6 og 7 Sverri Hammer er cand scient pol. og amanuensis indenfor ledelse, organisation og strategi ved IHK. Derudover er han partner i ledelsesrådgivningsfirmaet Hammer & Glahn, og underviser endvidere på MPA-uddannelsen ved CBS. Claus Leth Bak, civilingeniør, lektor ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet Jørn Borup Jensen, civilingeniør, forskningskoordinator inden for effektiv energianvendelse i Dansk Energi. For vurdering af kriterium 3 Sverri Hammer er cand scient pol. og amanuensis indenfor ledelse, organisation og strategi ved IHK. Derudover er han partner i ledelsesrådgivningsfirmaet Hammer & Glahn, og underviser endvidere på MPA-uddannelsen ved CBS. Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi 6

8 Jesper Krogh Jensen, kandidatgrad som Energi-ingeniør og BA i Kultursociologi. Chefkonsulent i Baltic Sea Solutions. Ekstern censor i Energiteknologi på DTU gennem 15 år. Har tidligere været beskæftiget som afdelingsleder I DONG Energy, Pre-accession Advisor for EC kommissionen i Litauen og chefkonsulent i Rambøll. Ekspertpanelet er sammensat så eksperterne tilsammen har viden om og erfaring med: Samfundsvidenskabelig metode Kortlægning og analyse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Fagområdets arbejdsmarkedsbehov Det pågældende uddannelsesområde Pædagogisk/uddannelsesmæssig viden og erfaring. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi 7

9 2 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har modtaget ansøgning om akkreditering af udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi med udbud i København. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder. I rapportens indledning findes mere information om de eksterne eksperter og den faglige vurderingsproces. På baggrund af ekspertpanelernes vurdering indstiller EVA nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi med udbud i København til positiv akkreditering. Ekspertpanelerne vurderer at udbuddet opfylder alle kriterierne der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Ekspertpanelet baserer sin vurdering på følgende overvejelser: Ansøger har sandsynliggjort at der er et behov for udbuddet i regionen, bl.a. med henvisning til beskæftigelsesfrekvensen i regionen inden for forsynings- og installatørområdet der i dag er tæt på 100 %. Der er i mindre grad redegjort for det regionale arbejdsmarked med henvisning til virksomheder og behov, men ekspertpanelet vurderer at der er et aftagermarked for energiteknologer. Til grund herfor lægger ekspertpanelet bl.a. afdækningen af udviklingstendenserne på det relevante arbejdsmarked, aftagernes kompetencebehov og beskæftigelsessituationen for dimittender fra beslægtede uddannelser på landsplan, jf. akkrediteringsrapporten om ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi under kriterium 1. Ansøger har fremlagt en tilfredsstillende plan for den fremadrettede inddragelse af aftagerne med henblik på løbende at sikre udbuddets relevans. Ekspertpanelet kunne dog godt have tænkt sig at ansøger havde et større fokus på energiteknologiske problemstillinger i den fremadrettede inddragelse af aftager i de enkelte tiltag. Det er sandsynliggjort at ansøger allerede har erfaring med at tilvejebringe praktikpladser og har et netværk af praktikvirksomheder som skal udbygges til også at omfatte studerende fra erhvervsakademiuddannelsen inden for energiteknologi. Ansøgeren har på tilfredsstillende vis redegjort for udbuddets tilrettelæggelse. Der redegøres bl.a. for undervisnings- og arbejdsmetoder, for fagelementernes indbyrdes placering og for hvordan dette er med til at understøtte realiseringen af uddannelsens samlede læringsmål. Det skal endvidere bemærkes at ansøger har redegjort for at der vil blive skabt mulighed for at de studerende kan gennemføre dele af udannelsen i udlandet, men det er ikke afgrænset til praktikdelen som i uddannelsesansøgningen. I forhold til uddannelsens erhvervs- og udviklingsbasering har ansøger på tilfredsstillende vis beskrevet en række forskellige tiltag som medvirker til at understøtte videngrundlaget på institutionen i forhold til erhvervsakademiuddannelsen inden for energiteknologi. Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi 8

10 Ansøger sandsynliggør at der er et godt, tilstrækkeligt og relevant fagligt miljø på udbudsstedet, herunder beslægtede uddannelser og relevante lærerkræfter. Det vurderes positivt at Teknisk Erhvervsskole Center er opmærksomt på opkvalificering af lærerne på institutionen, og at der ved nyansættelser vil blive stillet krav om uddannelse på kandidat- eller masterniveau. Ansøger har på tilfredsstillende vis sandsynliggjort at de nødvendige faciliteter og den nødvendige ekspertise er til stede på udbudsstedet, og at uddannelsesinstitutionen er opmærksom på nødvendigheden af at supplere med nødvendige indkøb. Beskrivelsen af faciliteter og ressourcer omfatter såvel almindelige undervisningsfaciliteter og studiemiljø som konkrete værksteds- og laboratoriefaciliteter. Dog redegøres der i mindre grad for sidstnævnte. Ansøger har endvidere på tilfredsstillende vis redegjort for at udbuddet vil være omfattet af Teknisk Erhvervsskole Centers eksisterende kvalitets- og evalueringsprocedurer. Uddannelsesinstitutionen systematiserer bl.a. sit kvalitetsarbejde gennem The EFQM Excellence Model. Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi 9

11 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Vurdering Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vejer positivt i vurderingen at ansøger har sandsynliggjort at der et behov for udbuddet i regionen, bl.a. med henvisning til beskæftigelsesfrekvensen i regionen inden for forsynings- og installatørområdet der i dag er tæt på 100 %. Der er i mindre grad redegjort for det regionale arbejdsmarkedet med henvisning til virksomheder og behov, men ekspertpanelet vurderer at der er et aftagermarked for energiteknologer. Til grund herfor lægger eksperterne bl.a. afdækningen af udviklingstendenserne på det relevante arbejdsmarked, aftagernes kompetencebehov og beskæftigelsessituationen for dimittender fra beslægtede uddannelser på landsplan, jf. akkrediteringsrapport om ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi under kriterium 1. Det vejer positivt i vurderingen, at ansøger har fremlagt en plan for den fremadrettede inddragelse af aftagerne med henblik på løbende at sikre udbuddets relevans, herunder brug af eksisterende rådgivende udvalg inden for el og vvs, etablering af branchenetværk og brug af virksomhedskonsulenter. Ekspertpanelet kunne dog godt have tænkt sig at ansøger havde et større fokus på energiteknologiske problemstillinger i den fremadrettede inddragelse af aftager i de enkelte tiltag. Dokumentation: ansøgningens felt 1-6 vedr. kriterium 1 samt følgende bilag: K1-P2-1 Høringssvar fra Tekniq K1-P2-2 Høringssvar fra Dansk Industri K1-P5-1 Beskæftigelsesstatistik K1-P5-2 Studiestatistik K1-P6-1 Forretningsorden for Rådgivende udvalg K1-P6-2 Funktionsbeskrivelse for uddannelseskonsulent. Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi 10

12 Supplerende dokumentation: Notat: Besvarelse TEC Erhvervsakademi vedr. supplerende spørgsmål til kriterier, 7. november 2008 Bilag 1a: Liste over deltagende virksomheder og organisationer Bilag 1b: Dong Energi Direktør vedr. behov for Energiteknolog Bilag 1c: Hellerup Byg AS vedr. behov for Energiteknolog. Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi 11

13 Kriterium 2. Praktikpladser Vurdering Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vejer positivt i vurderingen at ansøger allerede har erfaring med at tilvejebringe praktikpladser og et netværk af praktikvirksomheder som skal udbygges til også at omfatte studerende fra erhvervsakademiuddannelsen inden for energiteknologi. Det vurderes ligeledes positivt at Teknisk Erhvervsskole Center er ERASMUS godkendt og at de kvalitetskriterier der ligger til grund for praktikpladsgodkendelse i ERASMUS, ligeledes vil finde anvendelse i forhold til erhvervsakademiuddannelsen inden for energiteknologi. Det vurderes endvidere positivt at Teknisk Erhvervsskole Center har ansat uddannelseskonsulenter hvis opgave bl.a. er opsøgende arbejde i forhold til at skaffe praktikpladser. Dokumentation: ansøgningens felt vedr. kriterium 2 samt følgende bilag: K1-P6-2 Funktionsbeskrivelse uddannelseskonsulent. Supplerende dokumentation: Notat: Besvarelse TEC Erhvervsakademi vedr. supplerende spørgsmål til kriterier, 7. november 2008 Bilag 2a: Aktivitetsrapport, september 2008 Praktikaftaler. Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi 12

14 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Vurdering Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har på tilfredsstillende vis redegjort for uddannelsens tilrettelæggelse ved at klargøre uddannelsesdelenes placering forhold til de enkelte semestre så det sandsynliggøres at uddannelsens mål for læringsudbytte kan realiseres. Det er dog en svaghed ved ansøgningen at der ikke er redegjort for dette i forhold til hvert af uddannelsens enkelte elementer. Det vurderes positivt at ansøgeren har redegjort for at uddannelsen vil tage udgangspunkt i en problem- og projektbaseret undervisningsform som kan understøtte at de studerende når uddannelsens mål for læringsudbytte. Det bemærkes at ansøgeren har redegjort for at det vil være muligt at studere i udlandet inden for den normerede studietid. Dokumentation: ansøgningens felt vedr. kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 3a: Uddannelsens tilrettelæggelse Bilag 3b og 3c: Studieordning for en eksisterende akademiuddannelse på KEA/TEC. Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi 13

15 Kriterium 4. Videngrundlag Vurdering Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vejer positivt i vurderingen af uddannelsens erhvervs- og udviklingsbasering at ansøger beskriver en række forskellige tiltag som medvirker til at understøtte videngrundlaget på institutionen i forhold til erhvervsakademiuddannelsen inden for energiteknologi. Ansøger vil bl.a. udvide det eksisterende rådgivende udvalg inden for installation til at omfatte energiområdet, etablere branchenetværk inden for energi, indgå en rammeaftale med regionens uddannelsesinstitutioner der beskæftiger sig med forskning og videregående uddannelser inden for energiområdet. Dokumentation: ansøgningens felt vedr. kriterium 4 samt følgende bilag: K4-1 Samarbejdsaftale med Ingeniørhøjskolen i København K1-P6-1 Forretningsorden for det rådgivende udvalg. Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi 14

16 Kriterium 5. Fagligt miljø Vurdering Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vejer positivt i vurderingen at ansøger sandsynliggør at der er et godt, tilstrækkeligt og relevant fagligt miljø på udbudsstedet, herunder beslægtede uddannelser og relevante lærerkræfter. Teknisk Erhvervsskole Center udbyder i forvejen tre beslægtede uddannelser med i alt ca. 300 årselever hvoraf ca. 60 årselever er internationale studerende, ca. 100 årselever er på elinstallatøruddannelsen, ca. 50 årselever er på vvs-installatøruddannelsen og ca. 150 årselever er på itog elektronikteknologiuddannelsen. Det vurderes positivt at Teknisk Erhvervsskole Center er opmærksom på opkvalificering af lærerne på institutionen, og at der ved nyansættelser vil blive stillet krav om uddannelse på kandidateller masterniveau. Dokumentation: ansøgningens felt vedr. kriterium 5 samt følgende bilag: K5-1 Lister over Lærerkvalifikationer. Supplerende dokumentation: Notat: Besvarelse TEC Erhvervsakademi vedr. supplerende spørgsmål til kriterier, 7. november Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi 15

17 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer Vurdering De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen v Det vejer positivt i vurderingen at ansøger sandsynliggør at faciliteterne og ekspertisen er til stede for at kunne udbyde uddannelsen, og at uddannelsesinstitutionen er opmærksom på nødvendigheden af at supplere med nødvendige indkøb. Beskrivelsen af faciliteter og ressourcer omfatter primært almindelige undervisningsfaciliteter og studiemiljø og i mindre grad konkrete værksteds- og laboratoriefaciliteter. Dokumentation: ansøgningens felt vedr. kriterium 6. Supplerende dokumentation: Notat: Besvarelse TEC Erhvervsakademi vedr. supplerende spørgsmål til kriterier, 7. november Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi 16

18 Kriterium 7. Kvalitetssikring Vurdering Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vejer positivt i vurderingen at udbuddet vil være omfattet af Teknisk Erhvervsskole Centers eksisterende kvalitets- og evalueringsprocedurer. Uddannelsesinstitutionen systematiserer sit kvalitetsarbejde gennem The EFQM Excellence Model. Med udgangspunkt i EFQM-modellen gennemfører uddannelsesinstitutionen hvert halvandet år en selvevaluering (KVIK-selvevaluering på hvert uddannelsesområde). Som en del af Teknisk Erhvervsskole Centers kvalitetssystem gennemføres der i henhold til EFQM-modellen fire former for evalueringer: pædagogiske evalueringer, selvevaluering, tilfredshedsmålinger og viden-/effektmåling. Derudover indgår uddannelsesinstitutionen i et benchmarking-netværk. Dokumentation: ansøgningens felt vedr. kriterium 7 samt følgende bilag: K7-1 TEC evalueringsmanual K7-2 Kvalitet på TEC 2006 K7-3 Procedure for pædagogisk evaluering på Erhvervsakademiet K7-4 Evalueringsblanketter til pædagogisk evaluering på Erhvervsakademiet (Dansk og Engelsk). Supplerende dokumentation: Notat: Besvarelse TEC Erhvervsakademi vedr. supplerende spørgsmål til kriterier, 7. november 2008 Bilag 7a: Kort, sammenfattende vedr. kvalitetssikring på TEC Bilag 7b: TEC s samlede kvalitetssikringsmanual. Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi 17

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Rektor Anne-Marie Dohm Sendt pr. e-mail: amd@journalisthojskolen.dk info@dmjx.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i kommunikation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Erhvervsakademi Midtvest Att: uddannelseschef Margrethe Børsting Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0322 DANMARKS

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik

Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik VIA University College Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole Sendt pr. e-mail: info@diakonhojskolen.dk eh@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere