Regnskab for første halvår Vi gør bare det mest fornuftige om CSR. Spæde tegn på effektiv marketingstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for første halvår 2008. Vi gør bare det mest fornuftige om CSR. Spæde tegn på effektiv marketingstrategi"

Transkript

1 NR. 3 AUGUST 2008 alm. brand bladet Regnskab for første halvår 2008 Vi gør bare det mest fornuftige om CSR Spæde tegn på effektiv marketingstrategi Alm. Brand Bank skifter til Totalkredit Læsertilfredshedsundersøgelse af Alm. Brand Bladet ALM. BRAND FORNUFT

2 - ALM. BRAND A/S FØRSTE HALVÅR 2008 Et hårdt halvår, hvor kursreguleringerne skar dybt i resultatet Alm. Brand A/S Koncernens resultat for første halvår 2008 blev et overskud på 105 mio.kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Resultatet er hovedsageligt en følge af betydelige kurstab på værdipapirer. De store kurstab betød samtidig, at koncernen ikke fik driftsherre-tillæg fra livselskabet. Samlet betød disse to poster et tab af indtægter på cirka 300 mio.kr. i forhold til indtjeningen i første halvår 2007, der var på 508 mio.kr. Den resterende del af den manglende indtjening i forhold til sidste år på godt 100 mio. kr. skyldes øgede erstatningsudgifter inden for privat og landbrug, inflationsregulering af arbejdsskade samt nedskrivninger i banken. Modsat er det glædeligt, at væksten fortsat er tilfredsstillende, at netto rente- og gebyrindtægterne i banken igen stiger og at basisforretningen er sund. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev 170 mio.kr., hvilket er mindre tilfredsstillende. Området har som den øvrige koncern været hårdt belastet af kurstab på investeringsporteføljen, men samtidig ses en øget frekvens og størrelse af skader på privat samt flere og dyrere storskader på landbrug. Den stigende inflation betød, at der måtte hensættes yderligere på arbejdsskade. Modsat var koncernen kun belastet er få vejrligskader. Præmieindtægterne voksede knap 5 % i forhold til samme periode i Væksten er tilfredsstillende ikke mindst når der tages hensyn til den øgede konkurrence. For hele året forventes en vækst på 5 %. Erstatningsprocenten blev på 69,8, hvilket som nævnt er for højt, og omkostningsprocenten blev på 20,2 svarende til forventningerne. Combined Ratio blev på 94,2, hvilket afspejler det forringede skadeforløb. Som følge af det forringede erstatningsforløb har koncernen iværksat en række tiltag med henblik på at forbedre porteføljens kvalitet for at opnå en bedre overensstemmelse mellem pris og risiko. Samtidig sættes der yderligere fokus på at opnå besparelser både internt i organisationen og ved at sikre bedst mulige priser på eksterne leverancer. Alm. Brand Bank Resultatet af koncernens bankaktiviteter er ikke tilfredsstillende og blev negativt på 98 mio.kr. Det lave resultat er en følge af kursreguleringer og øgede nedskrivninger og tab omend disse sidste fortsat er relativt begrænsede. Netto rente- og gebyrindtægterne var på 323 mio.kr. og dermed i en pæn udvikling. Renteindtægterne er påvirket af, at banken har hævet udlånslånesatserne med henblik på at forbedre indtjeningen og dække de stigende fundingomkostninger. Gebyrindtægterne har vist en tilfredsstillende udvikling på trods af et vanskeligt marked. Banken har herudover iværksat en række effektivitetsforbedrende aktiviteter med henblik på at reducere omkostningerne. Kursreguleringerne udgjorde et tab på 153 mio.kr. Baggrunden for de voldsomme kurstab er det stigende renteniveau, udfladningen af rentekurven samt illikviditet i det danske realkreditobligationsmarked. Bankens eksponering mod markedsrisici via ejerskabet af datterselskaber forsøges afdækket. Denne afdækning er ikke lykkedes fuldt ud i første halvår. Ejerandelen bliver fremover sat ned for derved at begrænse denne risiko. Bankens ind- og udlån udviklede sig tilfredsstillende om end langsommere end i tidligere kvartaler svarende til det nuværende mere restriktive marked, og koncernens politik om kun at have profitabel vækst. De samlede driftsførte tab og nedskrivninger blev på 32 mio.kr og er dermed steget betydeligt dog fra et meget lavt niveau. Årsagen hertil er hovedsageligt erhvervspantebrevene, der dog kun svarer til omkring 5 % af den samlede udlånsportefølje. Endvidere er der i forventningerne i hele 2008 taget hensyn til eventuelle fremtidige tab på det tilstrammede ejendomsmarked. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

3 Hoved- og nøgletal for forretningsområder 1. halvår 1. halvår Året Mio.kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Combined Ratio 94,2% 91,5% 91,4% Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat eksklusive minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Hensættelser til forsikringskontrakter Alm. Brand A/S Koncern Resultat før skat og eksklusive minoriteter Konceregenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 0,95 1,41 1,10 Liv og Pension Indbetalingerne til koncernens pensions- Resultatet af koncernens pensionsaktiviteter og livsforsikringsordninger steg med 8 %, blev på ikke tilfredsstillende 4 mio.kr. Der er hvilket er tilfredsstillende. overført 30 mio.kr. til skyggekontoen, da det lave investeringsresultat ikke gav mulighed Afkastet af kundernes investeringsaktiver for at indtægtsføre risíkotillæg. Det forventes blev på minus 2,7 % p.a., hvilket er mindre ikke, at det overførte beløb kan indtægtsføres tilfredsstillende givet de negative finansielle i markeder. Øvrige aktiviteter Resultatet for Kjøbenhavnske Re blev et overskud på 50 mio.kr., hvilket er betydeligt bedre end forventet og meget tilfredsstillende. Samtidigt blev der indgået forlig vedrørende nogle store skader efter World Trade Center-katastrofen. Dette betød en betydeligt reduceret tabsrisiko på den samlede tilbageværende portefølje. Andre øvrige aktiviteter i koncernen, bestående af diverse koncernudgifter, gav et underskud på 21 mio.kr. Forventningerne Forventningerne for hele 2008 nedjusteres til 400 mio.kr. Årsagerne er de betydelige kurstab, det forringede skadeforløb, nedskrivninger i banken og manglende driftsherretillæg fra livkoncernen. Koncernens samlede omsætning for hele året forventes at blive i niveauet 8 mia.kr. Aktien Som følge af nedjusteringen ændres koncernens forventede aktietilbagekøbsprogram fra 600 mio.kr. til 350 mio.kr. Derudover opkøbes der for 50 mio.kr., der resterede fra 2007-program. Årets samlede tilbagekøbsprogram svarer til en udlodningsprocent til aktionærerne på 12. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 Søren Boe Mortensen om CSR - Vi gør bare det mest fo Virksomheders samfundsengagement er kommet på dagsorden i Danmark. Nogle virksomheder taler om det. Andre udgiver regnskaber om det. I Alm. Brand gør vi det bare. København er næste år vært for det store klimatopmøde. Debatten om virksomheders samfundsengagement - Corporate Social Responsibility (CSR) er allerede i fuld gang. Både offentlige og private virksomheder har en holdning til CSR eller afkræves en af kunder, samarbejdspartnere, investorer eller medier. Men hvad gør Alm. Brand egentlig på CSR området? - Vi har ikke en formaliseret CSR-politik eller -strategi i Alm. Brand. Men vi gør i forvejen mange af de ting, der normalt optræder i en CSR-strategi. For når det kommer til stykket, så er meget af det jo almindelig sund fornuft og fornuftig omgang med ressourcer, understreger adm. direktør Søren Boe Mortensen. CSR i forhold til miljøet - Jeg tror på, at det nytter at reducere vores energiforbrug og miljøbelastning til det lavest mulige niveau. Ikke kun på miljøbundlinien, men i høj grad også på den økonomiske bundlinie, siger Søren. Alm. Brand har gennemført en lang række tiltag for at reducere forbruget af el og varme. F.eks. er der installeret tynde klienter og fladskærme til ca arbejdspladser. En tynd klient bruger 60 % mindre strøm end en traditionel pc. Samtidig er alle printere forsynet med en timer, der bestemmer, hvornår printerne skal gå i dvale. Dermed mindskes strømforbruget med op til 60 %. I 2005 fik bygningerne på Midtermolen 94 ud af 100 point af Københavns Energi i en vurdering af de etablerede energibesparelser. Blandt de besparende foranstaltninger kan nævnes, at alle kontorarealer og øvrige rum er forsynet med intelligent lysstyring, som er behovsstyret efter bevægelses- og/ eller dagslysfølere. Tilsvarende er alle ventilationsanlæg forsynet med energisparemotorer og styres med variabel luftmængde efter behov. Køling af komfortventilation sker via naturlige kølemidler, der ikke nedbryder ozonlaget. Og endelig er bygningerne forsynet med individuel klimastyring, der sikrer minimal anvendelse af energi til opvarmning og køling. Når det gælder vandforbruget, så benyttes vandbesparende palatorer på alle vandhaner. Samtidig er papirhåndklæder og toiletpapir genbrugspapir, og alle rengørings-produkter er svanemærket. Inden for affaldshåndtering gøres der også en indsats i koncernen. Alt byggeaffald kildesorteres, så mest muligt genbruges, og over 90 % af papir og pap sorteres og genbruges. Selv restaffald fra kantinerne samles og bruges til biomasse. Miljøbelastende affald så som lavenergipærer, lysstofrør og batterier indsamles til genbrug eller deponeres forsvarligt. CSR i forhold til samfundet - Jeg finder det naturligt, at vi giver noget tilbage til det samfund, som vi er en del af, såfremt vi kan bidrage fornuftigt, forklarer Søren. Han fremhæver som et eksempel på et samfundsorienteret engagement, at Alm. Brand via sin Fond sidste år donerede penge til bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors og Red Barnet. Endvidere støttede Alm. Brand sidste år Landsindsamlingen. Et andet eksempel er at Alm. Brand i foråret 2008 indsamlede overskudsmøblerne fra tre salgscentre i Sønderjylland og sendte dem til Ghana til gavn for skolebørn. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 Corporate Social Responsibility rnuftige Hvad er CSR? EU-kommissionen definerer Corporate Social Responsibility (CSR) som virksomhedernes frivillige arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter. På dansk siger vi ofte virksomhedernes sociale ansvar. Internationalt defineres CSR meget bredt som et begreb, der omfatter såvel sociale som miljømæssige forhold. I Danmark bruges betegnelsen socialt ansvar dog mest om arbejdsmarkedsrelaterede problemstillinger med vægt på skabelsen af det rummelige arbejdsmarked. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

6 Social ansvarlighed i forhold til Alm. Brands medarbejdere handler om at sikre, at vores medarbejdere har et godt arbejdsliv, hvor der både sikres et spændende og udviklende arbejde i et godt miljø samtidig med, at der skabes balance mellem arbejde og privatliv. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

7 Corporate Social Responsibility CSR i forhold til medarbejdere - Social ansvarlighed i forhold til Alm. Brands medarbejdere, mener jeg, i høj grad handler om at sikre, at vores medarbejdere har et godt arbejdsliv, hvor der både sikres et spændende og udviklende arbejde i et godt miljø samtidig med, at der skabes balance mellem arbejde og privatliv. Og her mener jeg, at vi i dag gør et godt stykke arbejde, hvilket medarbejdertilfredshedsanalysen også viser, fortæller Søren. Skal en medarbejder f.eks. stifte familie, så tilbyder Alm. Brand barselsorlov med fuld løn. Medarbejdere, der af den ene eller anden årsag ønsker at gå ned i tid f.eks. som følge af sygdom har mulighed for deltidsansættelse. Samtidig tilbydes orlov til pasning af alvorligt syge eller døende familiemedlemmer. I den forbindelse tilbydes medarbejderne også muligheden for distancearbejde. Alm. Brand siger også ja til at tage folk i arbejdsprøvning, hvis de har været ude af arbejdsmarkedet og gerne vil tilbage igen. Det sker i tæt samarbejde med kommunerne. For seniorer er der mulighed for at gå på nedsat arbejdstid, delpension eller efterløn eller at fortsætte med at arbejde frem til det 70. år, der er lig med pensionsalderen. Endelig er der en lang række tilbud på sundhedsområdet for medarbejderne. Foruden en obligatorisk hospitalsforsikring samt gruppelivs- og invaliditetsordning, så er der også rygestopkurser, stresskurser mm. CSR i forhold til kunder - CSR i forhold til kunder handler for mig at se bl.a. om at tage hånd om de kunder, der er blevet syge eller er kommet i ubalance som følge af en ulykke. Det handler også om at stoppe dem, der svindler med deres forsikringer på bekostning af andre. Ydermere handler det om at tilbyde kunderne socialt ansvarlige investeringsprodukter, fortæller Søren. Alm. Brand tilbyder eksempelvis via sit samarbejde med SOS International akut psykologisk krisehjælp til pluskunder, der har været ude for en pludselig, akut opstået, traumatisk hændelse. I særlige tilfælde tilbydes det også til personer, der har været impliceret i en ulykke forårsaget af vores kunder, selv om de ikke er pluskunder i Alm. Brand. En pludselig, akut opstået, traumatisk hændelse kan f.eks. være færdselsuheld, røveri, overfald, brand og indbrud. Som en del af dækningen på ulykkesforsikringen dækker Alm. Brand bl.a. fysioterapi og kiropraktik op til kr. Tilsvarende betaler Alm. Brand over ansvarsforsikringen for f.eks. genoptræning af tilskadekomne. Sidstnævnte er der ikke noget unikt i, fordi Alm. Brand er forpligtiget til det jf. erstatningsansvarsloven. Men Alm. Brand har valgt at lægge en for branchen meget large linie, når det gælder dækninger. Fokus er ikke på kr. og ører, men på at kunden skal blive rask. Alm. Brand har en afdeling, der afslører forsikringssvindel, så de lovlydige kunder ikke skal betale for snyderne. Sidste år afslørede afdelingen svindel for mere end 20 mio.kr. Endelig kan kunder investere i Alm. Brand Invest Miljøteknologi, som investerer i virksomheder inden for vedvarende energikilder, spildevandsrensning og affaldssortering. - Når vi kigger hinanden i øjnene, så fornemmer jeg, at vi gør mange af de ting, der er rigtige set i en CSR-kontekst. Men vi gør det ikke bare, fordi der afholdes et klimatopmøde, eller fordi området lige nu har mediebevågenhed. Vi gør det bare, fordi det er det mest fornuftige, slutter Søren. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

8 Spæde tegn på effektiv marketingstrategi Hr. og Fru Danmark er begyndt at koble Alm. Brand sammen med det at tage hånd om kunderne. Det viser de første imagemålinger af effekten af Alm. Brands reklamefilm. Men marketingkampagnen og de mange visionsunderstøttende aktiviteter er først nu ved at få luft under vingerne. Primo januar 2008 lancerede Alm. Brand sin nye marketingstrategi. En central del af strategien var en række reklamefilm optaget på Privat Teatret i København med deltagelse af Alm. Brands egne medarbejdere i tæt samspil med skuespiller Søren Østergaard. I første halvår 2008 har Alm. Brands marketingafdeling gennemført en række aktiviteter i den nye marketingstrategi. Det gælder bl.a. fem tv-kampagner, en biografkampagne, fire indrykninger af teateruniverset på forsiden af parallelt med tv-kampagnerne samt integration af tage hånd om -budskaber i en række øvrige materialer, bl.a. i filialernes lokale markedsføring. Tv- og biografkampagnerne, hvor der foreløbigt er vist ni forskellige reklamefilm, har indtil nu været en succes. 96,5 % af målgruppen, dvs. personer i alderen år med egen bolig og en husstandsindkomst på kr., har set filmene mindst én gang. I gennemsnit har målgruppen set en Alm. Brand reklamefilm 29 gange i første halvår Og det betegner marketingchef Olav Døssing som særdeles tilfredsstillende: - Det er meget tilfredsstillende. Vi havde forventet en høj dækning, for vi har bevidst valgt at lægge et højere kampagnetryk end normalt for den finansielle sektor, forklarer Olav. Fire ud af ti kunne lide filmene Der er løbende gennem halvåret foretaget såkaldte posttest-målinger, hvor seere spørges om de viste reklamefilm efter, at disse har været vist på tv. På parameteren liking, der måler, om seerne kan lide reklamefilmen, viser resultaterne, at de forskellige film scorer meget ens, det vil sige i gennemsnit omkring 40 % Meget godt eller Godt. Kun hver fjerde seer bryder sig ikke om den. - Det er pænt ikke mindst i lyset af, at folk generelt er negativt indstillede over for reklamefilm. Det er samtidigt højere end mange af vores konkurrenter. Den finansielle sektor er jo en lavinteressesektor i reklamesammenhæng, beretter Olav. De to film med henholdsvis filialdirektør Peter Kaarup og direktør i Liv og Pension Mikael Sundby scorer dog en lille smule højere end de øvrige. 74,4 % af målgruppen har således set filmen med Peter, der handler om dobbelt- LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

9 KUNDER, mindst én gang. Tilsvarende har 57,8 % af målgruppen set filmen med Mikael, der handler om tilbud om pensionstjek til kunderne, mindst én gang. Hvorfor det netop er disse to film, der scorer højest, kan marketingkonsulent Per Qvist- Sørensen ikke give et konkret svar på. - Det er svært at sige. Ikke mindst på grund af den statistiske usikkerhed, der altid er forbundet med den slags målinger. Forskellen på målingerne på de to film og de øvrige er meget lille. Forskellen kan skyldes alt fra budskabet, tempoet i filmen, Søren Østergaards ageren, til en præference for netop den pågældende medarbejders udstråling, eller en blanding af det hele, fortæller Per. Medierådgiver roste 5 %-spot At reklamefilmene er faldet i målgruppens smag, hænger måske sammen med filmenes unika, der har vakt opsigt selv i reklamekredse. Adm. dir. i kommunikations- og medierådgivningsfirmaet Aegis Media Danmark, Lars Bo Jeppesen, roste i bladet Markedsføring tilbage i januar i år Alm. Brands reklamer for at være den bedste reklame, han havde set: - Helt aktuelt synes jeg, at Alm. Brands tvspot med Søren Østergaard for 5 % indlånsrente er begavet. Spillet mellem Søren Østergaard og de forskellige speakere øger både opmærksomhed og budskabsforståelse. Frisk pust og noget jeg ikke har set før, udtalte Lars Bo Jeppesen dengang. Og netop filmen, der reklamerede for Alm. Brand Banks tilbud om forrentning af kapital bundet i ét år med 5 %, resulterede i oprettelsen af mere end fastrentekonti i banken til en samlet indlånsværdi på knap 1,9 mia.kr. Af dem var ca. 1,3 mia.kr. nye penge, dvs., at Alm. Brand Bank tiltrak mere end 2/3 af kapitalen fra nye og eksisterende kunders konti i andre banker. En svag stigning Ifølge Olav er de første spæde imagemålinger af effekten af den nye marketingstrategi positive. - Det er stadig meget tidligt at tolke på effekten af kampagnen i forhold til Alm. Brands image. Men vi kan se en svag stigning i antallet af dem, der kobler Alm. Brand sammen med en virksomhed, der tager hånd om sine kunder. Stigningen er dog ikke så stor, som vi havde håbet på, fortæller Olav og fortsætter: - Vi skal huske på, at marketingkampagnen er første gang, vi åbent siger til kunderne, at vi ønsker at tage hånd om dem. Efterhånden som de mange tiltag i koncernen, der understøtter Alm. Brands vision om at tage hånd om kunderne, begynder at få luft under vingerne, forventer vi en større effekt af kampagnen. Det et ikke nok at sige, at vi tager hånd om kunderne. Vi skal også gøre det i praksis og så huske at synliggøre det, understreger Olav. Sjove, selvironiske og anderledes Posttest-målingerne viser endvidere, at en del seere synes, at de er sjove, selvironiske og anderledes. Mange kan godt lide Søren Østergaard og synes, at han er sjov. Andre synes, at filmene er kedelige og overfladiske. Det billede stemmer også fint overens med de tilbagemeldinger, Alm. Brands medarbejdere rundt om i landet modtager fra kunderne. - Vi har også oplevet, at nogen tror, at det ikke er vores egne medarbejdere, vi bruger, men derimod skuespillere. Den usikkerhed har vi prøvet at reducere i den kampagne, der netop nu kører på TV 2, beretter Per. Henover resten af 2008 vil der køre yderligere to kampagner henover tv-skærmene. Den ene er en duet-film, der er en bred, generel profilering af Alm. Brand. Den anden reklamefilm er ikke besluttet endnu. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

10 Alm. Brand Bank skifter til Den 1. juli 2008 skiftede Alm. Brand Bank udbyder af realkreditlån. Der er indgået et partnerskab med Totalkredit. Årsagen er muligheden for nye og klare fordele ikke mindst for kunderne. Køb af bolig er en af de vigtigste økonomiske beslutninger i vores liv. Det er også en af de beslutninger, der kan få størst konsekvens for vores daglige økonomi. Indtil i dag har Alm. Brand Bank samarbejdet med BRFkredit om formidling af realkreditlån. Det er et samarbejde, som banken har sat stor pris på. Men nye muligheder og klare fordele ved Totalkredit har gjort, at Alm. Brand Bank skiftede udbyder af realkreditlån pr. 1. juli og muligheder. Samtidig giver Xportalen også mulighed for, at kundebehandlingen kan afsluttes hurtigt og effektivt i første led. Sagt med andre ord kan kunden simpelthen få et lånetilbud allerede efter første møde med rådgiveren. - Herudover giver de nye værktøjer os mulighed for at styrke boligrådgivningen yderligere, da vi fremover kan tilbyde rådighedsberegninger til de kunder, der ønsker et bedre overblik over, hvordan deres økonomi hænger sammen i forbindelse med et boligkøb eller en låneomlægning, siger Bo. Kunden får overblik og hurtigere svar - Ved at samarbejde med Totalkredit får vi adgang til et it-system - Xportalen - der giver os flere klare fordele, fortæller Bo Chr. Alberg, vicedirektør i Alm. Brand Bank. Og uddyber: - For det første er Xportalen integreret i Bankdata, hvilket sparer unødigt tastearbejde og giver både kunden og rådgiveren et bedre overblik over kundens engagement Bankrådgiveren bliver kundens mand Alm. Brand Banks samarbejde med Totalkredit betyder også, at den lokale rådgiver nu bliver kundens mand ved realkreditspørgsmål. - Tidligere involverede et lånetilbud ikke kun os selv og kunden, men skulle desuden omkring en tredje part, og jo flere led, desto mere ventetid for kunden, siger Bo. Ifølge vicedirektør Bo Chr. Alberg betyder partnerskabet med Totalkredit bl.a. en hurtigere og mere effektiv kundebehandling LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

11 Hvad synes du om Alm. Brand Bladet? Alm. Brand gennemfører en læsertilfredshedsundersøgelse af Alm. Brand Bladet for at høre, hvad læserne synes om bladet, og hvilke typer af information de søger. De læsere, der besvarer det vedlagte spørgeskema, deltager i lodtrækningen om 4 x 3 flasker dejlig rødvin. Alm. Brand Bladet er et blad for bl.a. institutionelle investorer, øvrige aktionærer, Alm. Brands medarbejderaktionærer og medlemmer af repræsentantskabet. Alm. Brand spørger nu læserne, hvad de synes om Alm. Brand Bladet. - Formålet med Alm. Brand Bladet er, at fortælle hvad vi gør for at maksimere værdierne i koncernen til gavn for ejerne. Det er det formål, vi nu tager en temperaturmåling på, forklarer informationschef Susanne Biltoft. Moderne eller gammeldags? Læsertilfredshedsundersøgelsen skal bl.a. give svar på læsernes opfattelse af bladet. Er det godt? Er det dårligt? Skal der være mere af noget og mindre af noget andet? Hvad er læsernes samlede indtryk af bladet? Er det moderne eller gammeldags? - Vi har i dag ikke en klar fornemmelse af, hvad læserne synes om bladet. Opfylder bladet det formål, det er født med? Og hvis ikke, hvad ønsker læserne så, at vi gør ved det? Skal vi udvikle bladet, ændre det eller finde på noget helt nyt?, spørger Susanne. Foruden at spørge ind til tilfredsheden og artikeltyper indeholder spørgeskemaet også spørgsmål, der skal afklare læsernes profil og læsemønster. - Jeg håber, at så mange læsere som muligt vil deltage og sætte deres præg på fremtidens Alm. Brand Bladet, understreger Susanne. Sådan deltager du i læsertilfredshedsundersøgelsen Svar på de 14 spørgsmål i det spørgeskema, der er vedlagt dette nummer af bladet. Læg det besvarede spørgeskema i den vedlagte svarkuvert og smid det i postkassen. Vi har betalt portoen for dig. Svarfristen for spørgeskemaet er mandag den 15. september. Alle, der svarer, deltager automatisk i en lodtrækning om 4x3 flasker lækker rødvin. Har du spørgsmål til spørgeskemaet, så kontakt Lars Ervolder på eller RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

12 ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Anne Sophia Hermansen Layout: Alm. Brands interne bureau ALM. BRAND VS. OMXC dec. 01 juni 02 dec. 02 juni 03 dec. 03 juni 04 dec. 04 juni 05 dec. 05 juni 06 dec. 06 juni 07 dec. 07 juni 08 Alm. Brand OMXC20 Alm. Brand A/S ønsker at skabe værdi for sine aktionærer Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager. Ejerforhold pr. 31. december 2007 Øvrige 23 % Ikke navnenoterede 5 % Udenlandske aktionærer 7 % Alm. Brand A/S 10 % Alm. Brand af 1792 fmba 55 % Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, selskabsmeddelelse på OMX Nordic Exchange Copenhagen, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside dk, hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. Du kan via bestille og afbestille abonnement på den trykte udgave af Alm. Brand Bladet, som sendes med posten. Alm. Brand Midtermolen København Ø Telefon Telefax ALM. BRAND FORNUFT

13 u Ja tak, jeg vil gerne kontaktes og høre mere om Alm. Brands dobbeltkunde-fordele u Jeg er ikke kunde i Alm. Brand u Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Bank u Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Forsikringɝ Navn Adresse Postnr. By Telefon ALM. BRAND FORNUFT

14 ALM. BRAND MARKETING OG DIREKTE SALG MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø ALM. BRAND FORNUFT

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres NR. 1 - FEBRUAR 2008 ALM. BRAND BLADET Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling Alm. Brands aktiekurs under pres Alm. Brand på storvildtjagt efter sympati Ny marketingstrategi

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat NR. 2 - MAJ 2008 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst - men nedjustering af det forventede resultat Færre kunder skal klage over Alm. Brand Alm. Brand

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Koncernoverskud overstiger 400 mio.kr. 2014 gav et meget tilfredsstillende overskud i Skadeforsikring, et tilfredsstillende overskud i Liv og Pension og et fortsat bedre

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov NR. 3 - AUGUST 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004 Alm. Brand Byggeteknik Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov Spil med i aktiespillet WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. kvartal 2005 Generalforsamling i Alm. Brand A/S MasterCard-produkter fra Alm. Brand Ny fleksibel Investeringsordning WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil NR. 4 - NOVEMBER 2005 ALM. BRAND BLADET Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet Strategi 2010 Hjemlig hygge med kunderne Danmarks største aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT 3.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S NR. 2 - MAJ 2006 ALM. BRAND BLADET Resultatet af første kvartal 2006 - igen et flot resultat Generalforsamling i Alm. Brand A/S Kundernes allierede i Alm. Brand Henton Alm. Brand Pantebreve A/S WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 4 DECEMBER 2014 1 Udvandet kvartalsoverskud Skybrud og et negativt investeringsresultat skæmmer et ellers godt resultat i Skadeforsikring. Bankens fremadrettede del giver nyt overskud,

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde. Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes

ALM. BRAND BLADET. 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde. Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes NR. 4 - NOVEMBER 2006 ALM. BRAND BLADET 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1.-3. kvartal Alm Brand Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand alm. brand Bladet NR. 2 juni 2009 Alm. Brand Indfrier forventningerne Dyre flammer Formanden takkede af Glæden ved godt arbejde Portræt af koncernens nye formand WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Alm.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Alm Brand Bladet. NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm Brand Bladet. NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm Brand Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet 1 Fremgang i alle forretningsområder Alm. Brand fik i årets 1. halvår et overskud på 249 mio.kr. Koncernens fremadrettede aktiviteter gav et overskud

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001 Topdanmark A/S 1. halvår 2001 21. august 2001 Topdanmark - 1. halvår 2001 2 Financial highlights 1. halvår 2001 Overskud på 575 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 50 mio. kr. til udjævningshen-

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - 2004 Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere