Regnskab for første halvår Vi gør bare det mest fornuftige om CSR. Spæde tegn på effektiv marketingstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for første halvår 2008. Vi gør bare det mest fornuftige om CSR. Spæde tegn på effektiv marketingstrategi"

Transkript

1 NR. 3 AUGUST 2008 alm. brand bladet Regnskab for første halvår 2008 Vi gør bare det mest fornuftige om CSR Spæde tegn på effektiv marketingstrategi Alm. Brand Bank skifter til Totalkredit Læsertilfredshedsundersøgelse af Alm. Brand Bladet ALM. BRAND FORNUFT

2 - ALM. BRAND A/S FØRSTE HALVÅR 2008 Et hårdt halvår, hvor kursreguleringerne skar dybt i resultatet Alm. Brand A/S Koncernens resultat for første halvår 2008 blev et overskud på 105 mio.kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Resultatet er hovedsageligt en følge af betydelige kurstab på værdipapirer. De store kurstab betød samtidig, at koncernen ikke fik driftsherre-tillæg fra livselskabet. Samlet betød disse to poster et tab af indtægter på cirka 300 mio.kr. i forhold til indtjeningen i første halvår 2007, der var på 508 mio.kr. Den resterende del af den manglende indtjening i forhold til sidste år på godt 100 mio. kr. skyldes øgede erstatningsudgifter inden for privat og landbrug, inflationsregulering af arbejdsskade samt nedskrivninger i banken. Modsat er det glædeligt, at væksten fortsat er tilfredsstillende, at netto rente- og gebyrindtægterne i banken igen stiger og at basisforretningen er sund. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev 170 mio.kr., hvilket er mindre tilfredsstillende. Området har som den øvrige koncern været hårdt belastet af kurstab på investeringsporteføljen, men samtidig ses en øget frekvens og størrelse af skader på privat samt flere og dyrere storskader på landbrug. Den stigende inflation betød, at der måtte hensættes yderligere på arbejdsskade. Modsat var koncernen kun belastet er få vejrligskader. Præmieindtægterne voksede knap 5 % i forhold til samme periode i Væksten er tilfredsstillende ikke mindst når der tages hensyn til den øgede konkurrence. For hele året forventes en vækst på 5 %. Erstatningsprocenten blev på 69,8, hvilket som nævnt er for højt, og omkostningsprocenten blev på 20,2 svarende til forventningerne. Combined Ratio blev på 94,2, hvilket afspejler det forringede skadeforløb. Som følge af det forringede erstatningsforløb har koncernen iværksat en række tiltag med henblik på at forbedre porteføljens kvalitet for at opnå en bedre overensstemmelse mellem pris og risiko. Samtidig sættes der yderligere fokus på at opnå besparelser både internt i organisationen og ved at sikre bedst mulige priser på eksterne leverancer. Alm. Brand Bank Resultatet af koncernens bankaktiviteter er ikke tilfredsstillende og blev negativt på 98 mio.kr. Det lave resultat er en følge af kursreguleringer og øgede nedskrivninger og tab omend disse sidste fortsat er relativt begrænsede. Netto rente- og gebyrindtægterne var på 323 mio.kr. og dermed i en pæn udvikling. Renteindtægterne er påvirket af, at banken har hævet udlånslånesatserne med henblik på at forbedre indtjeningen og dække de stigende fundingomkostninger. Gebyrindtægterne har vist en tilfredsstillende udvikling på trods af et vanskeligt marked. Banken har herudover iværksat en række effektivitetsforbedrende aktiviteter med henblik på at reducere omkostningerne. Kursreguleringerne udgjorde et tab på 153 mio.kr. Baggrunden for de voldsomme kurstab er det stigende renteniveau, udfladningen af rentekurven samt illikviditet i det danske realkreditobligationsmarked. Bankens eksponering mod markedsrisici via ejerskabet af datterselskaber forsøges afdækket. Denne afdækning er ikke lykkedes fuldt ud i første halvår. Ejerandelen bliver fremover sat ned for derved at begrænse denne risiko. Bankens ind- og udlån udviklede sig tilfredsstillende om end langsommere end i tidligere kvartaler svarende til det nuværende mere restriktive marked, og koncernens politik om kun at have profitabel vækst. De samlede driftsførte tab og nedskrivninger blev på 32 mio.kr og er dermed steget betydeligt dog fra et meget lavt niveau. Årsagen hertil er hovedsageligt erhvervspantebrevene, der dog kun svarer til omkring 5 % af den samlede udlånsportefølje. Endvidere er der i forventningerne i hele 2008 taget hensyn til eventuelle fremtidige tab på det tilstrammede ejendomsmarked. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

3 Hoved- og nøgletal for forretningsområder 1. halvår 1. halvår Året Mio.kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Combined Ratio 94,2% 91,5% 91,4% Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat eksklusive minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Hensættelser til forsikringskontrakter Alm. Brand A/S Koncern Resultat før skat og eksklusive minoriteter Konceregenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 0,95 1,41 1,10 Liv og Pension Indbetalingerne til koncernens pensions- Resultatet af koncernens pensionsaktiviteter og livsforsikringsordninger steg med 8 %, blev på ikke tilfredsstillende 4 mio.kr. Der er hvilket er tilfredsstillende. overført 30 mio.kr. til skyggekontoen, da det lave investeringsresultat ikke gav mulighed Afkastet af kundernes investeringsaktiver for at indtægtsføre risíkotillæg. Det forventes blev på minus 2,7 % p.a., hvilket er mindre ikke, at det overførte beløb kan indtægtsføres tilfredsstillende givet de negative finansielle i markeder. Øvrige aktiviteter Resultatet for Kjøbenhavnske Re blev et overskud på 50 mio.kr., hvilket er betydeligt bedre end forventet og meget tilfredsstillende. Samtidigt blev der indgået forlig vedrørende nogle store skader efter World Trade Center-katastrofen. Dette betød en betydeligt reduceret tabsrisiko på den samlede tilbageværende portefølje. Andre øvrige aktiviteter i koncernen, bestående af diverse koncernudgifter, gav et underskud på 21 mio.kr. Forventningerne Forventningerne for hele 2008 nedjusteres til 400 mio.kr. Årsagerne er de betydelige kurstab, det forringede skadeforløb, nedskrivninger i banken og manglende driftsherretillæg fra livkoncernen. Koncernens samlede omsætning for hele året forventes at blive i niveauet 8 mia.kr. Aktien Som følge af nedjusteringen ændres koncernens forventede aktietilbagekøbsprogram fra 600 mio.kr. til 350 mio.kr. Derudover opkøbes der for 50 mio.kr., der resterede fra 2007-program. Årets samlede tilbagekøbsprogram svarer til en udlodningsprocent til aktionærerne på 12. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 Søren Boe Mortensen om CSR - Vi gør bare det mest fo Virksomheders samfundsengagement er kommet på dagsorden i Danmark. Nogle virksomheder taler om det. Andre udgiver regnskaber om det. I Alm. Brand gør vi det bare. København er næste år vært for det store klimatopmøde. Debatten om virksomheders samfundsengagement - Corporate Social Responsibility (CSR) er allerede i fuld gang. Både offentlige og private virksomheder har en holdning til CSR eller afkræves en af kunder, samarbejdspartnere, investorer eller medier. Men hvad gør Alm. Brand egentlig på CSR området? - Vi har ikke en formaliseret CSR-politik eller -strategi i Alm. Brand. Men vi gør i forvejen mange af de ting, der normalt optræder i en CSR-strategi. For når det kommer til stykket, så er meget af det jo almindelig sund fornuft og fornuftig omgang med ressourcer, understreger adm. direktør Søren Boe Mortensen. CSR i forhold til miljøet - Jeg tror på, at det nytter at reducere vores energiforbrug og miljøbelastning til det lavest mulige niveau. Ikke kun på miljøbundlinien, men i høj grad også på den økonomiske bundlinie, siger Søren. Alm. Brand har gennemført en lang række tiltag for at reducere forbruget af el og varme. F.eks. er der installeret tynde klienter og fladskærme til ca arbejdspladser. En tynd klient bruger 60 % mindre strøm end en traditionel pc. Samtidig er alle printere forsynet med en timer, der bestemmer, hvornår printerne skal gå i dvale. Dermed mindskes strømforbruget med op til 60 %. I 2005 fik bygningerne på Midtermolen 94 ud af 100 point af Københavns Energi i en vurdering af de etablerede energibesparelser. Blandt de besparende foranstaltninger kan nævnes, at alle kontorarealer og øvrige rum er forsynet med intelligent lysstyring, som er behovsstyret efter bevægelses- og/ eller dagslysfølere. Tilsvarende er alle ventilationsanlæg forsynet med energisparemotorer og styres med variabel luftmængde efter behov. Køling af komfortventilation sker via naturlige kølemidler, der ikke nedbryder ozonlaget. Og endelig er bygningerne forsynet med individuel klimastyring, der sikrer minimal anvendelse af energi til opvarmning og køling. Når det gælder vandforbruget, så benyttes vandbesparende palatorer på alle vandhaner. Samtidig er papirhåndklæder og toiletpapir genbrugspapir, og alle rengørings-produkter er svanemærket. Inden for affaldshåndtering gøres der også en indsats i koncernen. Alt byggeaffald kildesorteres, så mest muligt genbruges, og over 90 % af papir og pap sorteres og genbruges. Selv restaffald fra kantinerne samles og bruges til biomasse. Miljøbelastende affald så som lavenergipærer, lysstofrør og batterier indsamles til genbrug eller deponeres forsvarligt. CSR i forhold til samfundet - Jeg finder det naturligt, at vi giver noget tilbage til det samfund, som vi er en del af, såfremt vi kan bidrage fornuftigt, forklarer Søren. Han fremhæver som et eksempel på et samfundsorienteret engagement, at Alm. Brand via sin Fond sidste år donerede penge til bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors og Red Barnet. Endvidere støttede Alm. Brand sidste år Landsindsamlingen. Et andet eksempel er at Alm. Brand i foråret 2008 indsamlede overskudsmøblerne fra tre salgscentre i Sønderjylland og sendte dem til Ghana til gavn for skolebørn. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 Corporate Social Responsibility rnuftige Hvad er CSR? EU-kommissionen definerer Corporate Social Responsibility (CSR) som virksomhedernes frivillige arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter. På dansk siger vi ofte virksomhedernes sociale ansvar. Internationalt defineres CSR meget bredt som et begreb, der omfatter såvel sociale som miljømæssige forhold. I Danmark bruges betegnelsen socialt ansvar dog mest om arbejdsmarkedsrelaterede problemstillinger med vægt på skabelsen af det rummelige arbejdsmarked. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

6 Social ansvarlighed i forhold til Alm. Brands medarbejdere handler om at sikre, at vores medarbejdere har et godt arbejdsliv, hvor der både sikres et spændende og udviklende arbejde i et godt miljø samtidig med, at der skabes balance mellem arbejde og privatliv. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

7 Corporate Social Responsibility CSR i forhold til medarbejdere - Social ansvarlighed i forhold til Alm. Brands medarbejdere, mener jeg, i høj grad handler om at sikre, at vores medarbejdere har et godt arbejdsliv, hvor der både sikres et spændende og udviklende arbejde i et godt miljø samtidig med, at der skabes balance mellem arbejde og privatliv. Og her mener jeg, at vi i dag gør et godt stykke arbejde, hvilket medarbejdertilfredshedsanalysen også viser, fortæller Søren. Skal en medarbejder f.eks. stifte familie, så tilbyder Alm. Brand barselsorlov med fuld løn. Medarbejdere, der af den ene eller anden årsag ønsker at gå ned i tid f.eks. som følge af sygdom har mulighed for deltidsansættelse. Samtidig tilbydes orlov til pasning af alvorligt syge eller døende familiemedlemmer. I den forbindelse tilbydes medarbejderne også muligheden for distancearbejde. Alm. Brand siger også ja til at tage folk i arbejdsprøvning, hvis de har været ude af arbejdsmarkedet og gerne vil tilbage igen. Det sker i tæt samarbejde med kommunerne. For seniorer er der mulighed for at gå på nedsat arbejdstid, delpension eller efterløn eller at fortsætte med at arbejde frem til det 70. år, der er lig med pensionsalderen. Endelig er der en lang række tilbud på sundhedsområdet for medarbejderne. Foruden en obligatorisk hospitalsforsikring samt gruppelivs- og invaliditetsordning, så er der også rygestopkurser, stresskurser mm. CSR i forhold til kunder - CSR i forhold til kunder handler for mig at se bl.a. om at tage hånd om de kunder, der er blevet syge eller er kommet i ubalance som følge af en ulykke. Det handler også om at stoppe dem, der svindler med deres forsikringer på bekostning af andre. Ydermere handler det om at tilbyde kunderne socialt ansvarlige investeringsprodukter, fortæller Søren. Alm. Brand tilbyder eksempelvis via sit samarbejde med SOS International akut psykologisk krisehjælp til pluskunder, der har været ude for en pludselig, akut opstået, traumatisk hændelse. I særlige tilfælde tilbydes det også til personer, der har været impliceret i en ulykke forårsaget af vores kunder, selv om de ikke er pluskunder i Alm. Brand. En pludselig, akut opstået, traumatisk hændelse kan f.eks. være færdselsuheld, røveri, overfald, brand og indbrud. Som en del af dækningen på ulykkesforsikringen dækker Alm. Brand bl.a. fysioterapi og kiropraktik op til kr. Tilsvarende betaler Alm. Brand over ansvarsforsikringen for f.eks. genoptræning af tilskadekomne. Sidstnævnte er der ikke noget unikt i, fordi Alm. Brand er forpligtiget til det jf. erstatningsansvarsloven. Men Alm. Brand har valgt at lægge en for branchen meget large linie, når det gælder dækninger. Fokus er ikke på kr. og ører, men på at kunden skal blive rask. Alm. Brand har en afdeling, der afslører forsikringssvindel, så de lovlydige kunder ikke skal betale for snyderne. Sidste år afslørede afdelingen svindel for mere end 20 mio.kr. Endelig kan kunder investere i Alm. Brand Invest Miljøteknologi, som investerer i virksomheder inden for vedvarende energikilder, spildevandsrensning og affaldssortering. - Når vi kigger hinanden i øjnene, så fornemmer jeg, at vi gør mange af de ting, der er rigtige set i en CSR-kontekst. Men vi gør det ikke bare, fordi der afholdes et klimatopmøde, eller fordi området lige nu har mediebevågenhed. Vi gør det bare, fordi det er det mest fornuftige, slutter Søren. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

8 Spæde tegn på effektiv marketingstrategi Hr. og Fru Danmark er begyndt at koble Alm. Brand sammen med det at tage hånd om kunderne. Det viser de første imagemålinger af effekten af Alm. Brands reklamefilm. Men marketingkampagnen og de mange visionsunderstøttende aktiviteter er først nu ved at få luft under vingerne. Primo januar 2008 lancerede Alm. Brand sin nye marketingstrategi. En central del af strategien var en række reklamefilm optaget på Privat Teatret i København med deltagelse af Alm. Brands egne medarbejdere i tæt samspil med skuespiller Søren Østergaard. I første halvår 2008 har Alm. Brands marketingafdeling gennemført en række aktiviteter i den nye marketingstrategi. Det gælder bl.a. fem tv-kampagner, en biografkampagne, fire indrykninger af teateruniverset på forsiden af parallelt med tv-kampagnerne samt integration af tage hånd om -budskaber i en række øvrige materialer, bl.a. i filialernes lokale markedsføring. Tv- og biografkampagnerne, hvor der foreløbigt er vist ni forskellige reklamefilm, har indtil nu været en succes. 96,5 % af målgruppen, dvs. personer i alderen år med egen bolig og en husstandsindkomst på kr., har set filmene mindst én gang. I gennemsnit har målgruppen set en Alm. Brand reklamefilm 29 gange i første halvår Og det betegner marketingchef Olav Døssing som særdeles tilfredsstillende: - Det er meget tilfredsstillende. Vi havde forventet en høj dækning, for vi har bevidst valgt at lægge et højere kampagnetryk end normalt for den finansielle sektor, forklarer Olav. Fire ud af ti kunne lide filmene Der er løbende gennem halvåret foretaget såkaldte posttest-målinger, hvor seere spørges om de viste reklamefilm efter, at disse har været vist på tv. På parameteren liking, der måler, om seerne kan lide reklamefilmen, viser resultaterne, at de forskellige film scorer meget ens, det vil sige i gennemsnit omkring 40 % Meget godt eller Godt. Kun hver fjerde seer bryder sig ikke om den. - Det er pænt ikke mindst i lyset af, at folk generelt er negativt indstillede over for reklamefilm. Det er samtidigt højere end mange af vores konkurrenter. Den finansielle sektor er jo en lavinteressesektor i reklamesammenhæng, beretter Olav. De to film med henholdsvis filialdirektør Peter Kaarup og direktør i Liv og Pension Mikael Sundby scorer dog en lille smule højere end de øvrige. 74,4 % af målgruppen har således set filmen med Peter, der handler om dobbelt- LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

9 KUNDER, mindst én gang. Tilsvarende har 57,8 % af målgruppen set filmen med Mikael, der handler om tilbud om pensionstjek til kunderne, mindst én gang. Hvorfor det netop er disse to film, der scorer højest, kan marketingkonsulent Per Qvist- Sørensen ikke give et konkret svar på. - Det er svært at sige. Ikke mindst på grund af den statistiske usikkerhed, der altid er forbundet med den slags målinger. Forskellen på målingerne på de to film og de øvrige er meget lille. Forskellen kan skyldes alt fra budskabet, tempoet i filmen, Søren Østergaards ageren, til en præference for netop den pågældende medarbejders udstråling, eller en blanding af det hele, fortæller Per. Medierådgiver roste 5 %-spot At reklamefilmene er faldet i målgruppens smag, hænger måske sammen med filmenes unika, der har vakt opsigt selv i reklamekredse. Adm. dir. i kommunikations- og medierådgivningsfirmaet Aegis Media Danmark, Lars Bo Jeppesen, roste i bladet Markedsføring tilbage i januar i år Alm. Brands reklamer for at være den bedste reklame, han havde set: - Helt aktuelt synes jeg, at Alm. Brands tvspot med Søren Østergaard for 5 % indlånsrente er begavet. Spillet mellem Søren Østergaard og de forskellige speakere øger både opmærksomhed og budskabsforståelse. Frisk pust og noget jeg ikke har set før, udtalte Lars Bo Jeppesen dengang. Og netop filmen, der reklamerede for Alm. Brand Banks tilbud om forrentning af kapital bundet i ét år med 5 %, resulterede i oprettelsen af mere end fastrentekonti i banken til en samlet indlånsværdi på knap 1,9 mia.kr. Af dem var ca. 1,3 mia.kr. nye penge, dvs., at Alm. Brand Bank tiltrak mere end 2/3 af kapitalen fra nye og eksisterende kunders konti i andre banker. En svag stigning Ifølge Olav er de første spæde imagemålinger af effekten af den nye marketingstrategi positive. - Det er stadig meget tidligt at tolke på effekten af kampagnen i forhold til Alm. Brands image. Men vi kan se en svag stigning i antallet af dem, der kobler Alm. Brand sammen med en virksomhed, der tager hånd om sine kunder. Stigningen er dog ikke så stor, som vi havde håbet på, fortæller Olav og fortsætter: - Vi skal huske på, at marketingkampagnen er første gang, vi åbent siger til kunderne, at vi ønsker at tage hånd om dem. Efterhånden som de mange tiltag i koncernen, der understøtter Alm. Brands vision om at tage hånd om kunderne, begynder at få luft under vingerne, forventer vi en større effekt af kampagnen. Det et ikke nok at sige, at vi tager hånd om kunderne. Vi skal også gøre det i praksis og så huske at synliggøre det, understreger Olav. Sjove, selvironiske og anderledes Posttest-målingerne viser endvidere, at en del seere synes, at de er sjove, selvironiske og anderledes. Mange kan godt lide Søren Østergaard og synes, at han er sjov. Andre synes, at filmene er kedelige og overfladiske. Det billede stemmer også fint overens med de tilbagemeldinger, Alm. Brands medarbejdere rundt om i landet modtager fra kunderne. - Vi har også oplevet, at nogen tror, at det ikke er vores egne medarbejdere, vi bruger, men derimod skuespillere. Den usikkerhed har vi prøvet at reducere i den kampagne, der netop nu kører på TV 2, beretter Per. Henover resten af 2008 vil der køre yderligere to kampagner henover tv-skærmene. Den ene er en duet-film, der er en bred, generel profilering af Alm. Brand. Den anden reklamefilm er ikke besluttet endnu. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

10 Alm. Brand Bank skifter til Den 1. juli 2008 skiftede Alm. Brand Bank udbyder af realkreditlån. Der er indgået et partnerskab med Totalkredit. Årsagen er muligheden for nye og klare fordele ikke mindst for kunderne. Køb af bolig er en af de vigtigste økonomiske beslutninger i vores liv. Det er også en af de beslutninger, der kan få størst konsekvens for vores daglige økonomi. Indtil i dag har Alm. Brand Bank samarbejdet med BRFkredit om formidling af realkreditlån. Det er et samarbejde, som banken har sat stor pris på. Men nye muligheder og klare fordele ved Totalkredit har gjort, at Alm. Brand Bank skiftede udbyder af realkreditlån pr. 1. juli og muligheder. Samtidig giver Xportalen også mulighed for, at kundebehandlingen kan afsluttes hurtigt og effektivt i første led. Sagt med andre ord kan kunden simpelthen få et lånetilbud allerede efter første møde med rådgiveren. - Herudover giver de nye værktøjer os mulighed for at styrke boligrådgivningen yderligere, da vi fremover kan tilbyde rådighedsberegninger til de kunder, der ønsker et bedre overblik over, hvordan deres økonomi hænger sammen i forbindelse med et boligkøb eller en låneomlægning, siger Bo. Kunden får overblik og hurtigere svar - Ved at samarbejde med Totalkredit får vi adgang til et it-system - Xportalen - der giver os flere klare fordele, fortæller Bo Chr. Alberg, vicedirektør i Alm. Brand Bank. Og uddyber: - For det første er Xportalen integreret i Bankdata, hvilket sparer unødigt tastearbejde og giver både kunden og rådgiveren et bedre overblik over kundens engagement Bankrådgiveren bliver kundens mand Alm. Brand Banks samarbejde med Totalkredit betyder også, at den lokale rådgiver nu bliver kundens mand ved realkreditspørgsmål. - Tidligere involverede et lånetilbud ikke kun os selv og kunden, men skulle desuden omkring en tredje part, og jo flere led, desto mere ventetid for kunden, siger Bo. Ifølge vicedirektør Bo Chr. Alberg betyder partnerskabet med Totalkredit bl.a. en hurtigere og mere effektiv kundebehandling LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

11 Hvad synes du om Alm. Brand Bladet? Alm. Brand gennemfører en læsertilfredshedsundersøgelse af Alm. Brand Bladet for at høre, hvad læserne synes om bladet, og hvilke typer af information de søger. De læsere, der besvarer det vedlagte spørgeskema, deltager i lodtrækningen om 4 x 3 flasker dejlig rødvin. Alm. Brand Bladet er et blad for bl.a. institutionelle investorer, øvrige aktionærer, Alm. Brands medarbejderaktionærer og medlemmer af repræsentantskabet. Alm. Brand spørger nu læserne, hvad de synes om Alm. Brand Bladet. - Formålet med Alm. Brand Bladet er, at fortælle hvad vi gør for at maksimere værdierne i koncernen til gavn for ejerne. Det er det formål, vi nu tager en temperaturmåling på, forklarer informationschef Susanne Biltoft. Moderne eller gammeldags? Læsertilfredshedsundersøgelsen skal bl.a. give svar på læsernes opfattelse af bladet. Er det godt? Er det dårligt? Skal der være mere af noget og mindre af noget andet? Hvad er læsernes samlede indtryk af bladet? Er det moderne eller gammeldags? - Vi har i dag ikke en klar fornemmelse af, hvad læserne synes om bladet. Opfylder bladet det formål, det er født med? Og hvis ikke, hvad ønsker læserne så, at vi gør ved det? Skal vi udvikle bladet, ændre det eller finde på noget helt nyt?, spørger Susanne. Foruden at spørge ind til tilfredsheden og artikeltyper indeholder spørgeskemaet også spørgsmål, der skal afklare læsernes profil og læsemønster. - Jeg håber, at så mange læsere som muligt vil deltage og sætte deres præg på fremtidens Alm. Brand Bladet, understreger Susanne. Sådan deltager du i læsertilfredshedsundersøgelsen Svar på de 14 spørgsmål i det spørgeskema, der er vedlagt dette nummer af bladet. Læg det besvarede spørgeskema i den vedlagte svarkuvert og smid det i postkassen. Vi har betalt portoen for dig. Svarfristen for spørgeskemaet er mandag den 15. september. Alle, der svarer, deltager automatisk i en lodtrækning om 4x3 flasker lækker rødvin. Har du spørgsmål til spørgeskemaet, så kontakt Lars Ervolder på eller RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

12 ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Anne Sophia Hermansen Layout: Alm. Brands interne bureau ALM. BRAND VS. OMXC dec. 01 juni 02 dec. 02 juni 03 dec. 03 juni 04 dec. 04 juni 05 dec. 05 juni 06 dec. 06 juni 07 dec. 07 juni 08 Alm. Brand OMXC20 Alm. Brand A/S ønsker at skabe værdi for sine aktionærer Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager. Ejerforhold pr. 31. december 2007 Øvrige 23 % Ikke navnenoterede 5 % Udenlandske aktionærer 7 % Alm. Brand A/S 10 % Alm. Brand af 1792 fmba 55 % Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, selskabsmeddelelse på OMX Nordic Exchange Copenhagen, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside dk, hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. Du kan via bestille og afbestille abonnement på den trykte udgave af Alm. Brand Bladet, som sendes med posten. Alm. Brand Midtermolen København Ø Telefon Telefax ALM. BRAND FORNUFT

13 u Ja tak, jeg vil gerne kontaktes og høre mere om Alm. Brands dobbeltkunde-fordele u Jeg er ikke kunde i Alm. Brand u Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Bank u Jeg er allerede kunde i Alm. Brand Forsikringɝ Navn Adresse Postnr. By Telefon ALM. BRAND FORNUFT

14 ALM. BRAND MARKETING OG DIREKTE SALG MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø ALM. BRAND FORNUFT

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - 2004 Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2010 Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011 Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab Generalforsamling godkendte aktieemission WWW.ALMBRAND.DK ALM.

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Bank Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Bank årsrapport 2014 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2014 Indhold 04 Selskabsoplysninger 38 Revisionspåtegninger 05 Koncernforhold 40 Regnskab

Læs mere

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND. alm. brand Bladet NR. 2 MAj 2011 Det går stille og roligt fremad Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Det går stille og roligt fremad 1 2 Alm. Brand

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om,

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011. Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant

ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011. Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant ALM. BRAND Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011 Opjustering, men fortsat underskud Kloakker klarer det ikke alene Markant imagefremgang i 2011 Opjustering, men fortsat underskud 1 2 Et meget tilfredsstillende overskud

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Årsrapport Alm Brand Bank 2013 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Indhold 4 Selskabsoplysninger

Læs mere