HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom"

Transkript

1 PS00903 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: y: Kommunenr./Ejendomsnr.: Matr.nr./Ejerlav : HE nr.: Dato: Peter Hansen Krogh Skolevænget Oksbøl ad, Oksbøl y, Ål Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Tilstandsrapport for ejendommen Resumé af huseftersyn - for beboelsesdelen Registrering af bygningens tilstand Den sagkyndiges noter og vurdering Sælgers oplysninger om ejendommen Ejerskifteforsikringsoplysninger om bygningskonstruktioner side:

2 Tilstandsrapport side: 2 af 4 Vigtige oplysninger om huseftersynet Huseftersynet Huseftersynet foretages af en bygningssagkyndig, der er beskikket af y- og oligministeriet. Eftersynet har til formål at vise i hvilket omfang, bygningernes tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende bygninger af samme alder. Sælger kan fritages for det normale 20 årige ansvar for skjulte skader ved at præsentere køber for en tilstandsrapport og tilbud på ejerskifteforsikring, før køber underskriver købsaftalen. Sælger kan dog stadig hæfte for - forhold udenfor bygningerne (fx forurenet jord) - ulovligheder - bevidst eller groft uagtsomt at have afgivet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet Huseftersynet omfatter IKKE - el- og vvs-installationernes funktion - æstetiske eller arkitektoniske forhold - sædvanligt slid og bygningernes normale vedligeholdstilstand - bagatelagtige forhold, som ikke kan antages at påvirke bygningens brug eller værdi nævneværdigt - planløsningen og bygningernes indretning samt bygningernes placering på grunden - bygningernes lovlighed, bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen - løsøre, såsom hårde hvidevarer - udendørs svømmebassiner og tilhørende pumpeanlæg - markiser og baldakiner - indretninger/installationer uden for selve bygningen ygningsgennemgangen Huseftersynet sker ved, at den bygningssagkyndige foretager en visuel gennemgang af bygningerne på ejendommen. ygningsgennemgangen har til formål at afdække synlige skader, som nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt, fx brud, lækage, revnedannelser eller ødelæggelser. Endvidere afdækkes tegn på skader eller andre fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at der kan udvikles en egentlig skade. Den bygningssagkyndige kan bruge enkle tekniske hjælpemidler ved gennemgangen, men må ikke foretage destruktive indgreb i bygningerne uden aftale med sælger. Derfor vil nogle skader være skjulte for den bygningssagkyndige og derfor ikke fremgå af tilstandsrapporten. Tilstandsrapporten Tilstandsrapporten udarbejdes af den bygningssagkyndige på baggrund af bygningsgennemgangen. Rapporten indeholder for hver del af en bygning registrering af de konstaterede skader eller tegn på skader. Skaderne angives ud fra en karakterskala (se spalte 2). Tilstandsrapporten gør opmærksom på de forhold, som køber bør tillægge betydning ved sin vurdering af bygningens tilstand. Ejerskifteforsikring Tilbuddet til køber om ejerskifteforsikring udarbejdes af et forsikringsselskab med baggrund i tilstandsrapporten. Forsikringen dækker normalt skjulte skader og andre skader, som ikke blev fundet ved bygningsgennemgangen. Ejerskifteforsikringen giver således mulighed for at opnå dækning for skader, der er ukendte for køber på købstidspunktet. Dækningens omfang vil fremgå af tilbuddet og forsikringsbetingelserne. Den beskikkede bygningssagkyndige Den bygningssagkyndige har en byggeteknisk grunduddannelse og mindst 5 års erfaring i bygningsvurdering og har gennemgået en efteruddannelse i reglerne for bygningsgennemgang. Han kan gøres ansvarlig for mangelfuld bygningsgennemgang, herunder manglende registrering af synlige skader eller åbenlys forkert beskrivelse af skaden. Den bygningssagkyndige kan ikke gøres ansvarlig for skjulte skader, der ikke var mulige at konstatere efter besigtigelsesreglerne. Karakterskala I: Ingen bemærkninger K0: Kosmetiske skader eskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen. K: Mindre alvorlige skader eskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion. K2: lvorlige skader eskriver skader, som medfører at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele. K3: Kritiske skader eskriver skader, som vil medføre at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele. UN: ør undersøges nærmere eskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares. SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

3 Tilstandsrapport side: 3 af 4 Tilstandsrapport for ejendommen besigtiget d Vej: Skolevænget 3 Post nr.: 6840 y: Oksbøl Sælger: Navn: Peter Hansen Krogh Vej: Skolevænget 3 Post nr.: 6840 y: Oksbøl Telefon: Mobiltlf: Telefax: Følgende materiale forelå: R-ejermeddelelse af: Forsikringspolice: L L Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: Energimærke: ndre bygningsoplysninger: Planskitser af ejendommen, dele af salgsopstillingen og det er oplyst at beboelsen er udvidet i 972 til ca. det dobbelte. ygningsbeskrivelse oligtype: Enfamilieshus (20) Ejendommen: ygn. nvendelse Opført år Etager ud over kælder og tagetage ebygget areal m² Total Kælder real m² olig Erhverv Udnyttet tagetage m² eboelse Garage og udhus Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder R-ejermeddelelse eller lignende. lle bygninger er omfattet af huseftersynet. ygningerne er opdelt i selvstændige litra, hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. eskikket bygningssagkyndig: Navn: Poul Skærbæk Firma: Rådgivende ingeniørfirma Vej: Postboks 345 Post nr.: 6700 y: Esbjerg Telefon: Mobiltlf: Telefax: Tilstandsrapporten er udarbejdet i henhold til samarbejdsaftale med Ejendomsformidler: Danbolig/K.H. Ejendomsfornidling I/S, Granvej 4, 6840 Oksbøl - Tel Forsikringsselskab: Willis, forsikringsmægler, Tuborgvej 5, 2900 Hellerup - Tel Rapportdato: eskikket bygningssagkyndig: Poul Skærbæk SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

4 Tilstandsrapport side: 4 af 4 Resumé af huseftersyn - for beboelsesdelen ygningsdel/installation: Vurdering: I KO K K2 K3 UN Note. Fundamenter/Sokler 2. Kældre/Krybekældre/Terrændæk 3. Yder- og indervægge 4. Vinduer og døre 5. Lofter/Etageadskillelser 6. Gulvkonstruktioner 7. Indvendige trapper 8. Tagkonstruktioner/-belægninger/Skorstene 9. Vådrum 0. VVS-installationer. El-installationer Karakterskala: I: Ingen bemærkninger K0: Kosmetiske skader K: Mindre alvorlige skader K2: lvorlige skader K3: Kritiske skader UN: ør undersøges nærmere Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares Generelle kommentarer til bygningernes tilstand: Ejendommen er i god stand i forhold til alder. Der er nogle reparations- og vedligeholdelsesarbejder at få udført før der kun kræves almindelig vedligeholdelse. emærkninger: nfør hvilke og hvordan under uddybende kommentarer Ja Nej ygning. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige? 2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges? 3. Er der specielle bemærkninger til termoruder? 4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand, at det ikke tjener noget formål at foretage huseftersyn og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? Uddybende kommentarer til pkt. -4: d pkt. 2. : Ikke adgang til gulve under belægninger, rum under trægulve og krybekælderen, som der kun er set ned i, idet adgang ikke er muligt på grund af den bygningssagkyndiges størrelse. d pkt. 3. : Forbehold for konstatering af punkterede termoruder. SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

5 Tilstandsrapport side: 5 af 4 Registrering af bygningens tilstand ygn.: ygningsdel: Karakter: Note: emærkninger: eboelse.0 Fundamenter/Sokler.2 Sokkel K Der er revner i sokler og sokkelpuds, løst/afskallet puds og sokkelpudsen når ikke overalt under terræn..3 Udvendige trapper K Naturstensbelægningen på trappetrin ved hoveddøren har ikke overalt fuld vedheftningsevne og der er defekte mørtelfuger. Puds på vanger til hoved- og kældertrappen har revner og mindre defekter. Gelænder mangler på trappe fra altan ved soveværelset. 2.0 Kældre/Krybekældre/Terrændæk 2.2 Vægge K Der er mindre pudsdefekter og revnedannelser. 3.0 Yder- og indervægge 3. Facader/gavle K Facademurværket er pænt med enkelte mindre afskalninger på mursten, mindre salpeterudslag og enkelte revnedannelser mod pudsede overflader. K2 Lodret træbeklædning har vind-, svindog sømrevner og er enkelte steder forneden sammen med den vandrette liste mod soklen partielt nedbrudt. Der er enkelte huller og defekte samlinger mellem de lodrette brædder. 3.6 Indv. vægge K Der er enkelte revner i indvendige vægge især i sovegangen og ved den indvendige kældertrappe. 4.0 Vinduer og døre 4. Døre K Kælderdørens falskarmtræ er forneden på den ene side af kælderdøren nedbrudt. Karakterskala: I: Ingen bemærkninger K0: Kosmetiske skader K: Mindre alvorlige skader K2: lvorlige skader K3: Kritiske skader UN: ør undersøges nærmere Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

6 Tilstandsrapport side: 6 af 4 Registrering af bygningens tilstand ygn.: ygningsdel: Karakter: Note: emærkninger: 4.2 Vinduer K2 Nogle af de ældste vinduer er bløde i træet og der er en punkteret termorude i værelset mod øst. 4.3 Fuger K Mørtelfuger omkring vinduerne har mindre defekter og revner. 5.0 Lofter/Etageadskillelser 5.2 Loftbeklædninger K Pudsede lofter har revnedannelser. 6.0 Gulvkonstruktion og gulve 6. Gulvkonstruktioner K Trægulve er i mindre omfang ujævne under belægninger og "klaprer" nogle steder. 8.0 Tagkonstruktion 8. Tagbelægning/rygning K2 Tag- og rygningsplader er forvitrede med mindre mosdannelser og tagfladen mod syd har midt på nogen nedbøjning. Tagpladerne er overfladebehanlet for ca. 6 år siden. På den ældste del af beboelsen har der tidligere været tegltag med underliggende paptag og tagbrædderne har i loftsrummet udtørrede fugtspor, ligesom der i mindre omfang er fugtspor på taglægterne. 8. Ventilation K2 2 Ventilationen i tagrummet er utilstrækkelig og ikke jævnt fordelt, idet der nogle steder er tætnet med rockwoolbatts ved spærfødder og ved rygningen. 9.0 ad-toilet og bryggers 9. Gulvkonstruktion/-belægning K2 I brusenichen er der enkelte revnede gulvstiftmosaikfliser og fuge mellem gulv- og vægfliser har mindre defekter. 9.2 Vægkonstruktion/-beklædning K Ikke alle gulv- og vægfliser har fuld vedheftningsevne. Karakterskala: I: Ingen bemærkninger K0: Kosmetiske skader K: Mindre alvorlige skader K2: lvorlige skader K3: Kritiske skader UN: ør undersøges nærmere Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

7 Tilstandsrapport side: 7 af 4 Registrering af bygningens tilstand ygn.: ygningsdel: Karakter: Note: emærkninger: 9.4 Gulvafløb K2 3 Gulvafløbsskålene når ikke ristenes metalrammer med fare for at der kan sive vand ind i gulvkonstruktionen og ødelægge vandrør og et evt. guvlvarmeanlæg. 0.0 VVS-installationer 0.2 Varmeinstallationer K Der er mindre rust/tæringsspor på vvs - installationerne og mindre isoleringsdefekter på rør..0 El-installationer. ndet: EL K 4 Især i kælderen er der ureglementerede el-installationer og det anbefales at få foretaget et el-check. Garage og udhus 2.0 Kældre/Krybekældre/Terrændæk 2. Gulvkonstruktion K Der er mindre revnedannelser i betongulvet i garagen især ved garageporten. 8.0 Tagkonstruktion 8. Tagbelægning/rygning K 5 Tagets afløb er ikke placeret på laveste sted. Karakterskala: I: Ingen bemærkninger K0: Kosmetiske skader K: Mindre alvorlige skader K2: lvorlige skader K3: Kritiske skader UN: ør undersøges nærmere Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

8 Tilstandsrapport side: 8 af 4 Den bygningssagkyndiges noter i forbindelse med vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner Note: ygn.: ygningsdel: Årsager / kommentar: 8. Tagbelægning/rygning Fiberarmerede bølgeplader vil uden vedligeholdelse efter nogen tid få en noget forvitret overflade, ofte med hvide afskalninger og ofte med mosdannelser. Plader især med en alder over 20 år vil ofte have overfladerevner. Eternitbølgetagbeklædninger har en levetid på ca. 45 år i h.t. yggeriets Udviklingsråd's (UR) opgivelser. Nærværende tagbelægning er min. 3 år gammel Ventilation Ved større fugtspor på spær og lægter vil dette normalt formindskes ved etablering af mere ventilation i loftsrummet Gulvafløb Ovenover gulvafløbsskålens metal er der pudset med mørtel til ristens metalramme og ved gulvafløbsskålens benyttelse kan der derfor sive vand ind i gulvkonstruktionen og evt. beskadige et evt. gulvvarmeanlæg. 4. ndet: EL Elinstallationen er af ældre dato og skal altid ved udvidelse eller ombygning af ejendommen ændres så denne opfylder kravene i det seneste elregulativ. Et elcheck vil ofte være en god måde at få den eksist. installationen efterset på og koster normalt kr. 500,00 excl. moms, men spørg om prisen inden udførelsen Tagbelægning/rygning Tagpap har normalt en levetid på 20 år under forudsætning af årlige eftersyn og reparationer. Tagpappens alder er ca. 6 år i h.t. til sælgeroplysning. SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

9 Tilstandsrapport side: 9 af 4 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning og bør rådføre sig med den beskikkede bygningssagkyndige ved besvarelserne. Købers opmærksomhed henledes på, at det ikke kan forventes, at sælgeren i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene, især ikke hvis de ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Sælgers besvarelse af spørgsmålene gives udfra sælgers kendskab til ejendommen. Svarene tilsigter ikke at være en garanti. Ja Nej? 0. Generelle oplysninger 0. Hvor mange år har De boet i huset? Sælger har beboet ejendommen siden 963 og har ejet ejendommen siden Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger? Tilbygning opført i 972 og garage/udhus er opført i Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg? Hvis ja, hvilke dele af bygningerne? Sælger har selv udført trægulve, loftsbeklædninger og malerarbejder. 0.6 Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker? 0.7 Er grunden periodevis oversvømmet?. Fundamenter/sokler. Er huset piloteret eller ekstrafunderet?.2 Er huset efterfunderet? Hvis ja, hvornår?.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? 2. Kælder / krybekælder 2. Er der kælder? 2.2 Er der krybekælder? 2.3 Er der adgang til krybekælder? 2.4 Er der grundvandspumpe? 2.5 Er der kloakpumpe? SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

10 Tilstandsrapport side: 0 af 4 Sælgers oplysninger - fortsat 2.6 Har der været foretaget reparationerer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 2.7 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? Hvis ja, hvor og hvornår? 2.8 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen? 2.9 Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen? Ja Nej? 3. Yder- og indervægge 3. Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller insektskader? 3.2 Er der revner, som er dækket af møbler? Der er enkelte revnedannelser i sokler og i indvendige vægge. 3.3 Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? 4. Vinduer og døre 4. Er der punkterede termoruder (dugruder)? Der er stk punkteret termorude i værelse mod øst. 4.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 4.3 Er der problemer med vinduernes lukketøj? 4.4 Er der problemer med dørenes lukketøj? 5. Lofter/etageadskillelser 5. Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 6. Gulve 6. Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (f.eks. revner, fugtskader m.m.)? 6.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

11 Tilstandsrapport side: af 4 Sælgers oplysninger - fortsat 7. Trapper Ja Nej? 7. Har der været skader ved trapper? 8. Tage 8. Har taget været utæt? 8.2 Er der skader omkring skotrender eller inddækninger? 8.3 Har der været skader ved skorsten (fx løbesod)? (Skorstenen er nedtaget) 8.4 Er der utætte tagrender eller nedløb? 8.5 Er der adgang til skunkrum? 8.6 Er der adgang til tagrum? 8.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9. Er der problemer med afløb? 0. VVS-installationer 0. Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Hvis ja, hvor ofte? 0.2 Er dele af VVS-installationerne udført af personer uden autorisation? 0.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)?. El-installationer. Er dele af el-installationerne udført af personer uden autorisation? SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

12 Tilstandsrapport side: 2 af 4 Sælgers oplysninger - fortsat Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler: ndet 0. Vandstik og vandrør er udskiftet for ca. 20 år siden og er nu synlige (gamle indstøbte rør er ikke fjernede). 02. Tagbelægningen på beboelsen er malet og efterset for ca. 6 år siden. 03. Der er kommet nyt tagpap på garage/udhus for ca. 6 år siden Peter Hansen Krogh Dato: Underskrift - ejer / sælger SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

13 Tilstandsrapport side: 3 af 4 ygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring Opmærksomheden henledes på, at oplysninger anført herunder er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring og kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning. ygn.: Kommentar.0 Fundamenter/Sokler eton 2.0 Kældre/Krybekældre/Terrændæk Ingen adgang til krybekælder Krybekælder Kælder Muret i blok- eller teglsten Støbt i beton Terrændæk 3.0 Yder- og indervægge agmur - ndet;type: Troldtexplader med puds incl. damspærre agmur - Let pladekonstruktion agmur - Tegl/kalksandsten Formur - jælkekonstruktion Formur - Tegl/kalksandsten Formur - Træ Hulmur Inder-/Skillevægge - Let pladekonstru Inder-/Skillevægge - Murværk Inder-/Skillevægge - Træ Træ 4.0 Vinduer og døre Træ 5.0 Lofter/Etageadskillelser Kommentar Ingen Kommentar Ikke adgang til rum over lofter. 6.0 Gulvkonstruktion og gulve Gulv på strøer eller bjælker Klinkegulv på beton Væg-til-væg tæppe 7.0 Indvendige trapper Kommentar Ingen SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

14 Tilstandsrapport side: 4 af 4 ygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring Opmærksomheden henledes på, at oplysninger anført herunder er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring og kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning. ygn.: Kommentar 8.0 Tagkonstruktion uilt up Gitterspær Sadeltag Tagbe. - Fiberarmerede bølgeplader Tagbelægning - Tagpap/tagduge Taghældning - 0 grader Taghældning grader Åskonstruktion 9.0 ad-toilet og bryggers Gulvkonstruktioner, uorganisk Vægkonstruktioner, uorganisk 0.0 VVS-installationer Fjernvarme Gulvvarme;Type: Vandledt.0 El-installationer Kommentar Se note SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

15 Tilstandsrapport side: af llonge Vej: Skolevænget 3 Post nr.: 6840 y: Oksbøl Kommunenr./Ejendomsnr.: Sælger: Peter Hansen Krogh Matr.nr./Ejerlav: 9ad, Oksbøl y, Ål. Dato: emærkninger til tilstandsrapport: Dato: - - eskikket bygningssagkyndig: Poul Skærbæk SEKRETRITET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTOKS 4 DK-2630 TSTRUP TELEFON TELEF TILSTNDSRPPORT VERSION 4.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2625 Vallensbæk. Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007. HE nr. Lb. nr. 1867 H-06-01867-0067

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2625 Vallensbæk. Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007. HE nr. Lb. nr. 1867 H-06-01867-0067 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Doris Pedersen dresse Løkketoften 40 Postnr. y 2625 Vallensbæk Dato Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 187-015693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: oet efter? v/ Klaus Kristensen dresse jerregårds akke 20 Postnr. y 7884 Fur Dato Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 783-45311

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva K. Christian V. dresse Vesterheden 67 Postnr. 8800 Dato 04-04-2012 y Viborg Udløbsdato 04-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-140056 Matrikel/Ejerlav: 560ZM Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt dresse Hvidovre Strandvej 23 Postnr. 2650 Dato 10-07-2010 y Hvidovre Udløbsdato 10-01-2011 H-10-0-0110 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-30882 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gudrun Jensen dresse Søbyvej 37 Postnr. 5700 Dato 21-07-2010 y Svendborg Udløbsdato 21-01-2011 H-10-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-105219 Matrikel/Ejerlav: 17 Søby y, jerreby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter John Frederiksen dresse Kærsangervej 11 Postnr. 6100 Dato 30-06-2009 y Haderslev Udløbsdato 30-12-2009 H-09-0-0080 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-7242 Matrikel/Ejerlav: 1930 Haderslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: K. ndersen dresse Vråbyvej 1 Postnr. 6792 Dato 04-02-2009 y Rømø Udløbsdato 04-08-2009 H-09-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-8989 Matrikel/Ejerlav: 82 Kirkeby, Rømø Internt sagsnummer

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bredebro. Udløbsdato 19-01-2011. Lb. nr. H-10-01836-0161. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bredebro. Udløbsdato 19-01-2011. Lb. nr. H-10-01836-0161. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tønder Kommune dresse rede ygade 38 Postnr. 6261 ato 19-07-2010 y redebro Udløbsdato 19-01-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-00181 Matrikel/Ejerlav: 713 redebro, rede Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Lundgreen Madsen. By Brønderslev. Udløbsdato 10-03-2009. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Lundgreen Madsen. By Brønderslev. Udløbsdato 10-03-2009. Lb. nr. for ejendommen Sælger: irgit Lundgreen Madsen dresse Nørrebro 11 Postnr. 9700 Dato 10-09-2008 y rønderslev Udløbsdato 10-03-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-3982 Matrikel/Ejerlav: 9T Hallund y, Hallund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-10-2012. Lb. nr. H-12-01913-0038. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-10-2012. Lb. nr. H-12-01913-0038. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gert Rasmussen dresse Møllebankevej 2 Postnr. 4840 Dato 26-04-2012 y Nørre lslev Udløbsdato 26-10-2012 Kommunenr./jendomsnr. 376-14415 Matrikel/jerlav: 13I Nr. Vedby y, Nr. Vedby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 08-10-2014. Lb. nr. H-14-02034-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 08-10-2014. Lb. nr. H-14-02034-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Erik Green Hansen dresse Godthåbs lle 26 Postnr. 4700 Dato 08-04-2014 y Næstved Udløbsdato 08-10-2014 H-14-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-13833 Matrikel/Ejerlav: 192DI Næstved

Læs mere