Undervisningsnotat nr. 9:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsnotat nr. 9:"

Transkript

1 HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard

2 KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om beskatning af kursgevinster og -tab fremgår af kursgevinstloven og efterfølgende -henvisninger er såfremt intet andet er anført til denne lov KGL Kapitlet omfatter alene: 1) Kursgevinst og -tab ved afståelse og indfrielse af pengefordringer 1/1/1 2) Gevinst og tab ved indfrielse af gæld 1/1/2 Kapitlet omfatter ikke: Tab og gevinst på finansielle instrumenter som terminskontrakter m.v. 1/1/3 Regler for realkreditinstitutter 9-11 Kursgevinster og -tab på aktier og lignende værdipapirer, der beskattes efter aktieavancebeskatningsloven fremgår af kapitel XVI i Almen skatteret og gennemgås i undervisningsnotat nr. 10. Hvordan opstår kursgevinster/-tab?: For debitor: Gæld: Optaget til underkurs = Kurstab Optaget til overkurs = Kursgevinst For kreditor: Tilgodehavende: Erhvervet til underkurs = Kursgevinst Erhvervet til overkurs = Kurstab Kursgevinster og -tab kan naturligvis også opstå gennem køb og salg af allerede opståede fordringer. Hvad er finansielle fordringer?: Obligationer, pantebreve, gældsbreve og andre pengefordringer 1/1/1

3 Kursgevinstlovens systematik: Kursgevinster og -tab behandles skattemæssigt forskelligt, afhængig af om skatteyderne er: * Selskaber 2 * Personer 12 Næringsdrivende Andre personer (passive investorer eller långivere) og om fordring/gæld er i: * Danske kroner, eller * Fremmed valuta Lærebogen er derfor opdelt således: 3. Fordringer i danske kroner: 3.1. Selskaber Personer, der driver pengenæring Andre personer Gæld i danske kroner: 4.1. Selskaber Personer, der driver pengenæring Andre personer Fordringer og gæld i fremmed valuta: Selskaber og personer Med hensyn til beskatningsforholdene på de enkelte områder henvises til skemaerne i Skattevejledning 2003, siderne Disse skemaer viser kursgevinstlovens fulde regler. Lærebogen har alene medtaget hovedreglerne, der således må anses som værende pensum. Vedhæftede kopier af skemaerne er suppleret med lærebogens opdelingsnumre (se ovenfor). Der vil blive henvist til skemaerne med henvisning til lærebogen og nedenfor vil der kort blive knyttet kommentarer til nogle af de anførte begreber og definitioner.

4 Definitioner og særlige forhold: 3.1. Selskaber: Vær opmærksom på, at der er en særregel for selskaber, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven f.s.a. fastforrentede fordringer Pengenæring for personer: 13 Fysiske personer skal som hovedregel ikke medtage kursgevinster og -tab på fordringer i den skattepligtige indkomst med undtagelse af personer, der driver pengenæring. Næringsmomenterne er bl.a.: * Virksomhed som bankier, vekselerer m.v. * Virksomhed ved finansiering * Personens uddannelse og professionelle status * Kursavancernes størrelse i den samlede økonomi * Kursavancernes størrelse i forhold til renter m.v. * Karakter af erhvervsmæssigt udlån ctr. porteføljepleje m.v. Se lærebogens eksempler på siderne Vederlagsnæring: Fordringer, der modtages i vederlagsnæring indgår til handelsværdien i den skattepligtige indkomstopgørelse ved modtagelsen. Dette kurstab er altså en reduktion af den nominelle fortjeneste 17 Den tidligere regel, der medførte at kursgevinst eller -tab, der opstod på en ( 4) fordring, der var modtaget som led i næring efterfølgende skulle medregnes i den skattepligtige indkomst blev ophævet i Fremover kan kurstab, der opstår i forbindelse med erhvervelsen stadig fratrækkes i den skattepligtige indkomst (reduktion af en nom. fortj.) 17 Efterfølgende kursgevinster skal (fra 1998) beskattes efter kursgevinstlovens almindelige bestemmelser. 17 Efterfølgende kurstab kan fratrækkes i den almindelige indkomst - som udtryk for en omkostning (SL 6a) og indgå i den personlige indkomst (PSL 4/3) 17

5 3.3. Andre personer: Fysiske personer skal som hovedregel ikke medregne kursgevinster i den skattepligtige indkomst, hvis mindsterenten er overholdt. Mindsterentebegrebet: 14 Ideen med mindsterentebegrebet er, at de enkelte finansielle fordringer ved deres udstedelse skal have en kurs så tæt på pari som muligt, hvorved man undgår eller væsentligt begrænser fremtidige kursgevinster og -tab. Regelen er alene aktuel for personer udenfor næring (Andre personer) De enkelte fordringer opdeles i: A. Blåstemplede B. Sortstemplede De blåstemplede fordringer: Udstedes/ fødes med en rente svarende til eller højere end mindsterenten på udstedelsestidspunktet. Fremtidige kursgevinster eller -tab er for personer udenfor næring herefter den skattepligtige indkomst uvedkommende. De sortstemplede fordringer: Udstedes/ fødes med en lavere rente end mindsterenten på udstedelsestidspunktet. Dette medfører modsætningsvist, at fremtidige kursgevinster og -tab indgår i den skattepligtige indkomst. Kursgevinsterne følger altså fordringen i hele dens levetid. Mindsterenten varierer i takt med markedsrenten. Se lærebogens over- 38 sigt over mindsterentens udvikling på siderne Hvad er en fordrings nom. rente?: Forhold, der har indflydelse på fastlæggelse af den nom. rente: * Indfrielse til overkurs (se lærebogens eksempel side 342) * Rentetilskrivning/-betaling skal ske mindst én gang pr. år (se lærebogens eksempel side 342) * Varierende rente 14/4

6 Hvad er en fordrings udstedelsestidspunkt?: Obligationer: Ingen særlige problemer Pantebreve m.v.: Aftaletidspunkt Særlige forhold: Debitorskifte: Uden særlig godkendelse af kreditor (f.eks. realkreditlån) 14/3 - Ingen ny fordring - Med særlig godkendelse af kreditor 14/3 - Ny fordring - Gæld i danske kroner: 4.1. Selskaber: Skattepligtig af alle kursgevinster og -tab Personer, der driver næring: Pengenæring medfører beskatning af såvel kursgevinst som -tab 19/1 Øvrig næring medfører ingen beskatning Andre personer: Skal som hovedregel ikke medregne kursgevinster og -tab 20 Fordringer og gæld i fremmed valuta: En fordring eller gæld i fremmed valuta indebærer: - at pålydende møntsort er fremmed; udstedelsesstedet er uden bebetydning - at hvis der er valgfrihed mellem danske eller udenlandsk valuta ved udstedelsen, anses den for udstedt i fremmed valuta - at hvis hovedstol eller restgæld i danske kroner reguleres efter kursen på udenlandsk valuta, anses den for at være i fremmed valuta - at hvis hovedstol eller restgæld i udenlandsk valuta reguleres efter kursen i danske kroner, anses fordring/gæld at være i d.kr. - at alle kursgevinster - såvel vedrørende børs- og valutakurs - medtages i skatteopgørelsen Selskaber og personer:

7 Selskaber: Skattepligt af såvel kursgevinster og -tab på: Fordringer Gæld Personer, der driver pengenæring: Skattepligt af såvel kursgevinster og -tab på: Fordringer 13/1 Gæld 19/1 Andre personer: Skattepligt af såvel kursgevinster og -tab på: Fordringer 16 Gæld 23 Bagatelgrænse: Hvis det samlede netto-gevinst/-tab er u/kr medregnes det ikke i indkomsten Kursgevinsters og tabs beskatningsform: Selskaber Personer, der driver pengenæring Andre personer Selskabsindkomsten Personlig indkomst Kapitalindkomst Opgørelse af gevinst og tab: Alle kursgevinster og -tab, såvel på valuta- og børskursen medtages - Se lærebogens eksempel på side Opgørelse af kursgevinst og kurstab: Der er 2 opgørelsesprincipper for opgørelsen af kursgevinst og -tab: Realisationsprincippet: Kan anvendes af alle skattepligtige, hvorimod lagerprincippet har begrænset anvendelse.

8 Princippet medfører, at kursgevinst og -tab skal medregnes i indkomsten i det år realisationen finder sted. Hovedregelen er endvidere, at det er den faktiske anskaffelsepris, der anvendes i opgørelsen. 26/1 Der findes en supplerende regel, hvor fortjeneste/tab opgøres efter en gennemsnitsmetode, der opgør anskaffelsessummen efter en vejet gennemsnitskurs. Gennemsnitsmetoden anvendes for: * Obligationer med samme fondskode 26/2 * Fordringer i fremmed valuta 26/3 * Gæld i fremmed valuta 26/3/2 Se lærebogens eksempel på side 352. Lagerprincippet: 25 Er et princip hvor tillige ikke-realiserede kursgevinster og -tab indgår i indkomstopgørelsen. Princippet medfører, at fordringer eller gælden skal optages til værdien ved indkomstårets udløb og fortjenesten eller tabet er herefter forskellen mellem denne og værdien primo eller anskaffelsesssummen i løbet af året samt naturligvis en realiseret fortjeneste eller tab i årets løb. 33 Se lærebogens eksempel på side 354. Lagerprincippet kan kun anvendes: 25/2 * For børsnoterede obligationer (også i udenlandsk valuta) * For unoterede fordringer og gæld, men alene for valutakursændringerne Lagerprincippet kan vælges af den skattepligtige - og omfatter så alle fordringer og gældsposter -, men der skal tilladelse af skatteministeren for igen at overgå til realisationsprincippet. 25/2 Princippet anvendes oftest af selskaber og pengenæringsdrivende personer. Princippet kan ikke anvendes af fysiske personer, der skal anvende mindsterentereglen for kursgevinster.

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Beskatning af gæld Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Aalborg Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Fibigerstræde 4 9220 Aalborg Øst Beskatning af gæld Inge Steensgaard

Læs mere

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge.

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 119 Offentligt Notat 20. marts 2007 J.nr. 2006-170-1042 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Finansielle kontrakter i teori og praksis

Finansielle kontrakter i teori og praksis i teori og praksis - kontrakterne, regnskabsreglerne, skattereglerne og skattekontrollen Landsdelsmøde i Skatterevisorforeningen December 2006 Dagens program Kl. 09.15-09.30 Kl. 09.30-09.50 Kl. 09.50-11.30

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere