ANNONCERINGSBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNONCERINGSBETINGELSER"

Transkript

1 ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Håndværkerydelser - forår 2012 til Fredericia kommune Offentlig annoncering Maj 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Definitioner Den ordregivende myndighed Annonceringsmaterialet Annonceringens genstand og omfang Tidsplan Afgivelse af bud Alternative bud Tilbudsgivers forbehold Underleverandører Konsortier Fredericia Kommunes forbehold Spørgsmål til annonceringsmaterialet Tilbudsfrist Formkrav til tilbudsmaterialet Sprog Licitation Behandling af tilbud Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Minimumskrav Besigtigelse af pakker Udformning af tilbud Vedståelse af tilbud Tilbudsgivers omkostninger Kontrakttildelingen

3 Bilagsoversigt Bilag 1 Tro og Love erklæring Oversigt over statslige institutioner Erklæring om udelukkelseskriterierne artikel 45 Referenceliste Bilag 2 Tilbudsliste - pakke 1 Tilbudsliste - pakke 2 Tilbudsliste - pakke 3 Tilbudsliste - pakke 4 Tilbudsliste - pakke 5 Tilbudsliste - pakke 6 Tilbudsliste - pakke 7 Bilag 3 Bilag 4 Generel arbejdsbeskrivelse for vedligeholdelsesarbejder AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 5 Besigtigelsesplan pakke 1 Besigtigelsesplan pakke 2 Besigtigelsesplan pakke 3 Besigtigelsesplan pakke 4 Besigtigelsesplan pakke 5 Besigtigelsesplan pakke 6 Besigtigelsesplan pakke 7 Andet Entreprenørgaranti i medføre af AB92 6 Reference / Foto pakke 1 Reference / Foto pakke 2 Reference / Foto pakke 3 Reference / Foto pakke 4 Reference / Foto pakke 5 Reference / Foto pakke 6 Reference / Foto pakke 7 3

4 1. Indledning I henhold til lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) om bygge- og anlægskontrakter annonceres følgende: Håndværkerydelser forår Definitioner Kontrakt er det juridiske dokument, som regulerer retsforholdet mellem Fredericia Kommune og Leverandøren, hvad angår håndværkerydelser forår Leverandøren er den tilbudsgiver, der vinder annonceringen på de enkelte pakker, og derfor efterfølgende får tildelt Kontrakt med Fredericia Kommune. Tilbudsgiver er den juridiske person, der afgiver tilbud i forbindelse med nærværende annoncering. Udbyder er Fredericia Kommune, der forestår nærværende annoncering. 3. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Fredericia Kommune Gothersgade Fredericia 4. Annonceringsmaterialet Det samlede annonceringsmateriale er opbygget på følgende måde: Annonceringsbetingelser Entreprisekontrakt Bilag 1-5 Andet 5. Annonceringens genstand og omfang Fredericia Kommune ønsker at udbyde området; Håndværkerydelser forår Håndværkerydelserne udbydes i følgende pakker: Pakke nr.: Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 5 Pakke 6 Pakke 7 Fagområde: Murer Tømrer VVS El Maler Gulve Hovedentreprise Der fremgår nærmere information om de enkelte pakker i fagspecifikke tilbudslister i bilag 2, hvor det også fremgår, hvornår den enkelte opgave skal udføres. 4

5 Fredericia Kommune forbeholder sig ret til at lade opgaver udgå af pakkerne, hvor Fredericia Kommune vurderer dette nødvendigt. Såfremt at denne ret udnyttes, kan der ikke kræves afregning for den udgåede opgave. 6. Tidsplan Offentliggørelse af annonceringen den 14/ Besigtigelse af pakker på lokaliteterne den 21/5-23/ Sidste frist for modtagelse af spørgsmål kl den 29/ Sidste frist for offentliggørelse af spørgsmål og svar den 04/ Sidste frist for modtagelse af tilbud kl den 12/ Licitation den 14/ Forventet kontraktunderskrivelse den 20/ Udførelsesperiode den 02/7-26/ Afgivelse af bud Tilbudsgiver kan kun afgive et tilbud pr. pakke gældende for Fredericia Kommune. 8. Alternative bud Alternative bud tages ikke i betragtning. 9. Tilbudsgivers forbehold Det er ikke muligt for tilbudsgiver at tage forbehold for nærværende annonceringsmateriale. 10. Underleverandører Tilbudsgiver har ikke ret til at anvende underleverandører, som Fredericia Kommune skal kontrahere direkte med, uden forudgående skriftligt samtykke fra Fredericia Kommune, bortset fra eventuelle underleverandører angivet i tilbuddet. Meddeles sådant samtykke, skal det imidlertid understreges, at Tilbudsgiver er ansvarlig for sine underleverandører og hæfter fuldt ud for underleverandørernes erstatningspådragende adfærd eller mangelfulde opfyldelse af kontrakten. Hvis nogle af de tilbudte ydelser baserer sig på underleverandører, skal dette fremgå af tilbudsmaterialet, og det skal præciseres, at underleverandører også skal overholde gældende lovgivning og overenskomster. Hovedleverandøren har det fulde ansvar for ydelsens endelige tilstand, og garanterer for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis hovedleverandøren selv havde udført leverancen. 11. Konsortier Såfremt at tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), påtager de deltagende virksomheder sig solidarisk ansvar og hæftelse overfor Fredericia Kommune. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken Tilbudsgiver Fredericia Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige Tilbudsgiver(e). Såfremt der indgås aftale med et konsortium, skal de deltagende virksomheder i forbindelse med kontraktindgåelse underskrive en erklæring om solidarisk hæftelse. 5

6 Ved sammenslutninger af Tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne under annonceringsbetingelsernes afsnit 19 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. 12. Fredericia Kommunes forbehold Fredericia Kommune tager forbehold for administrative og politiske beslutninger, som kan ændre grundlaget for dette annonceringsmateriale og pakkesammensætningen væsentligt. 13. Spørgsmål til annonceringsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende denne annoncering skal være skriftlige og rettes til Jacob Prange, på med emnet: Spørgsmål Annoncering på Håndværkerydelser - forår 2012 Senest den kl Anonymiserede kopi af samtlige spørgsmål og de afgivne svar herpå, bliver uploaded på nedenstående link: Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristen udløb, vil blive besvaret, såfremt Fredericia Kommune har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i annonceringsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til annonceringsmaterialet. 14. Tilbudsfrist Sidste frist for modtagelse af tilbud er: kl Tilbuddet bør sendes anbefalet, med kurer eller afleveres personligt på nedenstående adresse. Tilbuddet skal være i en lukket kuvert, hvorpå der foruden adressen er påført for de enkelte tilbud: "Tilbud på Håndværkerydelser - forår 2012, pakke nr. [indsæt pakke nr.] - må ikke åbnes af poståbningen". Tilbud skal sendes til/afleveres på følgende adresse: Fredericia kommune Team Udbud & Indkøb, lokale 617 Gothersgade Fredericia Att.: Jacob Prange Aflevering af tilbud kan ikke ske på en anden adresse. Tilbud, der modtages efter den fastsatte frist, vil ikke blive taget i betragtning. 6

7 15. Formkrav til tilbudsmaterialet Tilbuddet skal afgives i underskrevet stand i både papirform og elektronisk form. For sidstnævnte form kan dette enten være på cd-rom eller USB-stik. Ved tilbudafgivelsen bør tilbudsdispositionen i afsnit 23 følges. Det er vigtigt at alle punkter i tilbudsdispositionen besvares, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. Manglende besvarelse heraf gør tilbuddet ikke-konditionsmæssigt. 16. Sprog Tilbud, samt al kommunikation i annoncerings- og kontraktperioden skal være på dansk. 17. Licitation Tilbudsgiver har adgang til at overvære åbningen af tilbud og blive bekendt med budsummerne på de enkelte pakker. Licitationen vil foregå torsdag d. 14/6 kl på Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia C i Byrådssalen. 18. Behandling af tilbud Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt og anonymt af Fredericia Kommune, dog jf. reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Indkomne tilbud vil ikke blive returneret. Alle deltagere i tilbudsgivningen vil modtage skriftlig underretning om det afgivne tilbuds antagelse eller afståelse hurtigst muligt efter, at Fredericia Kommune har truffet beslutning herom. 19. Udvælgelseskriterier Forud for vurderingen af det afgivne tilbud, vil der ske en vurdering af virksomhedens egnethed set i relation til det annoncerede område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne udvælgelsesskriterier på baggrund af den efterspurgte dokumentation. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af Tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Er der angivet underleverandører i tilbuddet, skal Tilbudsgiver indestå for, at disse ligeledes opfylder udvælgelsesskriterierne, men dokumentation herfor skal modsat konsortier ikke vedlægges tilbuddet. Ved Tilbud skal følgende vedlægges: De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Ved bud på pakkerne 3, 4 eller 7 skal tilbudsgiver vedlægge en kopi af virksomhedens autorisation i henhold til autorisationsloven. Bilag 1(a): underskrevet tro - og love erklæring. Bilag 1(b): underskrevet erklæring vedr. forpligtelser i henhold til skatter, afgifter og miljøbeskyttelse. 7

8 Bilag 1(c): underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til Udbudsdirektivets artikel 45. Økonomisk og finansiel kapacitet Vedlægges separat: Årsregnskab eller en erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning, resultat og egenkapital i de seneste to disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for dennes omsætning, resultat og egenkapital foreligger. Regnskabsoplysningerne skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor. o o Teknisk kapacitet Minimumskrav: om positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår Minimiumskrav: Årsomsætning på min kr. i det seneste disponible regnskabsår Bilag 1(d): underskrevet referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 2 år (ved nystartede virksomheder oplyses evt. nuværende leverancer) med angivelse af tilknyttede kontaktpersoner. o Minimumskrav: Mindst to positive og sammenlignelige referencer Opmærksomheden henledes på, at manglende fremsendelse af ovenstående oplysninger og dokumentation vil medføre, at tilbuddet afvises som ikke - konditionsmæssigt. 20. Tildelingskriterium Kontrakten vil blive indgået med den Tilbudsgiver, der har afgivet den laveste pris på de enkelte pakker. Tilbudsgiver skal alene udfylde tilbudslisten (bilag 2) for den eller de pakker, der ønskes at byde på. Tilbudsgiver skal ved en korrekt udfyldelse af tilbudslisten anføre Enhedspris og Pris excl. moms på de enkelte opgaver samt det samlede tilbud på pakken. Alle priser skal indeholde den fulde ydelse (materialer, materiel, lønninger, omkostninger, tillæg, fortjeneste, bortkørsel af og deponeringsafgifter for alt affald m.m.). Såfremt at tilbudslisten ikke er udfyldt korrekt, vil tilbuddet blive afvist som ikke-konditionsmæssigt. 21. Minimumskrav Tilbudsgiver skal være opmærksom på at følgende krav er minimumskrav og skal opfyldes. Manglende opfyldelse vil medføre at tilbuddet afvises som ikke-konditionsmæssigt. Dette gør sig gældende for de pkt. 21 indeholdende underpunkter. Sikkerhedsstillelse: Der skal stilles sikkerhed i henhold til 6 i AB92 med Fredericia Kommunes tilføjelser og fravigelser (bilag 4), såfremt den entreprisesummen for den eller de entrepriser leverandøren måtte blive tildelt samlet overstiger kr. Miljø: Udbyder forventer, at tilbudsgiver går aktivt ind for genbrugstanken og for en indsats for et bedre miljø ved bl.a. anvendelse af råstoffer og emballage m.m., som skader mennesket og miljøet mindst muligt. Sikkerhed: Leverandøren skal sikre, at alle sikkerhedsmæssige forholdsregler iagttages under arbejdet hos Fredericia Kommune. 8

9 Leverandørens personale er forpligtet til at overholde alle eventuelle stedlige sikkerhedsbestemmelser. Fredericia Kommunes arbejdsbeskrivelse og AB92 med tilføjelser og fravigelser: Leverandøren skal under udførelse af en opgave til en hver tid opfylde Fredericia Kommunes arbejdsbeskrivelse (bilag 3) for den pågældende opgave. Det skal ligeledes accepteres, at AB92 med Fredericia Kommunes tilføjelser og fravigelser (bilag 4) finder anvendelse. Love og overenskomster: Leverandøren skal til en hver tid overholde gældende love og overenskomster under udførelse af arbejdet for Fredericia Kommune. Sprogkundskaber: Ved udførelsen af arbejdet er det et krav, at der mindst er en person til stede, som kan forstå og tale flydende dansk. 22. Besigtigelse af pakker Der vil være mulighed for tilbudsgivere til at besigtige de enkelte opgaver, der indgår i pakkerne. Besigtigelserne vil foregå i henhold til de fagspecifikke besigtigelsesplaner i bilag 5. Der kan foretages tilmelding til besigtigelserne senest fredag d. 18/5 kl til Jacob Prange på Angiv venligt i en hvilken pakke, der ønskes tilmelding til. Der gøres opmærksom på, at der ved besigtigelsen alene er tale om en fremvisning. 23. Udformning af tilbud Tilbud bør følge følgende disposition: Disponering af tilbud: 1. Indledning, herunder angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). 2. Udvælgelseskriterier pkt En beskrivelse af organisationen og ejerforhold 2.2 Virksomhedsautorisation ved bud på pakke 3, 4 eller Tro- og Love erklæring (se bilag 1) 2.3 Referenceliste 3. Tildelingskriterier pkt. 20 (inkl. tilbudsliste) 3.1 Laveste pris Alle bilag skal udfyldes og fremsendes sammen med tilbud. Såfremt der er flere Tilbudsgivere, der byder i forening, skal jf. pkt. 11 fremgå af tilbuddet, med hvem Fredericia Kommune kan føre afklarende drøftelser med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres tilbud eller Fredericia Kommunes krav, og i det omfang, dette ikke giver anledning til forskelsbehandling. Tilbud skal udformes således, at alle relevante oplysninger fremgår af selve tilbudsmaterialet. Oplysninger, som eksempelvis fremgår af brochurer og lignende, vil således ikke indgå i vurderingen. Før et tilbud kan betragtes som værende konditionsmæssigt, skal tilbudsgiver byde på alle opgaver i den eller de pakker, der afgives tilbud på. 9

10 24. Vedståelse af tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 60 arbejdsdage fra licitationsdagen. 25. Tilbudsgivers omkostninger Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbud eller andet i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Fredericia Kommune uvedkommende. Der ydes således ikke betaling for udregning af tilbud, besigtigelser eller øvrige ydelser i forbindelse med tilbudsgivning. 26. Kontrakttildelingen Efter sammenligning af de indkomne tilbud tildeles kontrakt til den Tilbudsgiver, der har afgivet den laveste pris. Supplerende oplysninger til annonceringsmaterialet er Fredericia Kommunes ejendom og skal behandles fortroligt. Annonceringsmaterialet må ikke kopieres og/eller bruges i andre sammenhænge uden tilladelse fra Fredericia Kommune. Fredericia Kommune anser ikke valg af leverandør for afsluttet, før end der er indgået endelig kontrakt med Tilbudsgiver. 10

11 ENTREPRISEKONTRAKT i henhold til AB92 med tilføjelser og fravigelser fra Fredericia Kommune 1. Parterne 1.1. Undertegnede Fredericia Kommune Gothersgade Fredericia i det følgende kaldet bygherren og 1.2. medundertegnede SE nr. / CVR-nr.: i det følgende kaldet entreprenøren, har indgået nærværende aftale. 2. Opgaven 2.1. Projektet omfatter: 2.2. Nærværende kontrakt omfatter Entreprisen: i det følgende kaldet entreprisen. 3. Øvrige parter i projektets organisation 3.1. Som tekniske rådgivere har bygherren antaget: 11

12 3.2. Som ansvarlig kontaktperson har fagentreprenøren udpeget 3.3. Som ansvarlig byggeleder har fagentreprenøren udpeget Bygherrerens ansvarlige kontaktperson er. 4. Aftalegrundlag 4.1. Aftalen er baseret på de nedenfor nævnte dokumenter. I tilfælde af uoverensstemmelse, hvor entreprenørens tilbud eller andre dokumenter og bilag måtte afvige fra nærværende entreprisekontrakt, er det til enhver tid denne kontrakts bestemmelser, der har forrang som gældende for projektets udførelse. Dokumenterne har dermed forrang iht. den nedenstående nævnte rækkefølge: a. Nærværende entreprisekontrakt b. Evt. Rettelsesblad c. Udbudsbrev iht. samlet udbud, dateret d. Udbudsmateriale (fællesbetingelser, arbejdsbeskrivelser, tegninger og fotos) dateret e. Entreprenørens tilbud, dateret 4.2. Nærværende aftale omfatter samtlige ydelser, herunder opførelse, tilsyn og aflevering af den samlede entreprise fuldt færdig til brug Entreprenøren er ansvarlig for at alle nødvendige autorisationer, indenfor eget fagområde, i forbindelse med udførelsen fremsendes og godkendes ved offentlige myndigheder. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for at alle miljøbestemmelser overholdes De for denne type byggeri gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer og entreprenøren er især gjort opmærksom på bl.a.: Lov nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter Bekendtgørelse nr. 477 af om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden, med tilhørende vejledning. Bekendtgørelse nr. 169 af om kvalitetssikring af byggearbejder, med tilhørende vejledning af maj Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om bygherrens pligter. Bekendtgørelse nr af 16. december 2010, om bygge- og anlægsarbejde, med senere ændringer. Cirkulære nr. 174 af om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, med senere tillæg De til enhver tid gældende normer, standarder, regulativer, anordninger, vejledninger m.v., idet ovennævnte liste ikke må betragtes som udtømmende. 5. Entreprisen 5.1. Byggeriet skal holdes i gang i vintermånederne. Entreprenøren er derfor forpligtet til indenfor entreprisesummen at gennemføre alle årstids- og vejrligsforanstaltninger, jf. bekendtgørelse om byggeri i vinterperioden med tilhørende vejledning samt iht. udbudsmaterialet, dateret. 12

13 Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger iværksættes af entreprenøren efter aftale med bygherren, og der afregnes efter enhedspriserne i iht. indgåede aftale herom Bygherren kan løbende kræve dokumentation for materialernes kvalitet, de anvendte arbejdsmetoder og alle kontrolresultater Det er en forudsætning, at der kun anvendes materialer med minimum 5-års leverandørgaranti. 6. Tidsfrister 6.1. Byggeriet udføres iht. tidsplanen i bilag 2, dog med forbehold for eventuelle ændringer som følge af den kommunale sagsbehandling. 7. Entreprisesum 7.1. Entreprisesummen er som følger; Oprindelig tilbudssum udgør iht. tilbud af den kr. Fradrag og/eller tillæg - kr. - kr. I alt excl. moms kr. Med tillæg af 25% moms kr. Kontraktsum i alt inkl. moms kr. (skriver kroner: 00/100) 7.2. Entreprisesummen er fast frem til den med efterfølgende regulering iht. cirkulære nr. 174 af om fast pris og tid. Byggeomkostningsindeks som entreprisesummen vil blive reguleret efter, er Byggeomkostningsindeks for boliger i alt/generelt, og som udgives af Danmarks Statistik. Der reguleres ikke efter fagindeks. Byggeomkostningsindeksene har i 1. kvartal 2003 som basis (100) og udgør pt. for _. kvartal Ekstraarbejder 8.1. Intet ekstraarbejde må igangsættes uden forudgående skriftlig aftale. Aftaler om ekstraarbejder skal indgås skriftligt mellem bygherren ved og entreprenøren for at være gyldige Alle kontraktens bestemmelser gælder også for eventuelle tillægs- og mer-/mindreydelser til entreprisen. 9. Betalingsbetingelser 9.1. Udbetalinger finder sted iht. AB 92 med tilføjelser og fravigelser fra Fredericia Kommune - 22 stk. 1, jf. udbudsmaterialet, dateret. 13

14 9.2. Entreprenøren skal fremsende betalingsanmodning til attestation hos byggeledelsen, der fremsender til bygherren til videre ekspedition Det er afgørende for bygherren, at entreprenøren fremsender sin slutopgørelse rettidigt senest 25 arbejdsdage efter aflevering. Hvis slutopgørelsen ikke er fremsendt rettidigt er bygherren berettiget til på entreprenørens vegne, at foretage slutopgørelsen på det foreliggende grundlag for entreprenørens regning. 10. Fakturering Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv., og udarbejdes i det fællesoffentlige OIOUBL2.02 og fremsendes enten via NemHandel.dk, eller via VANS (Value Added Network Service) Entreprenøren skal for de enkelte opgavers udførelse sende regningen til de enkelte institutioners EAN-nummere. Det accepteres i den forbindelse ikke, at der alene sendes en enkelt regning for hele pakken til et EAN-nummer Bygherrer er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 11. Sikkerhedsstillelse Som sikkerhed for entreprisens fuldførelse skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter nærværende kontrakts indgåelse stille sikkerhed overfor bygherren på 15% af entreprisesummen (ekskl. moms) jf. AB 92 med tilføjelser og fravigelser fra Fredericia Kommune - 6, jf. udbudsmaterialet, dateret. Sikkerhedsstillelsen udgør i alt kr. (skriver kroner: 00 /100) Garantien stilles på bygherrens standardformular eller på formular EBST 351A Bygherren stiller ikke garanti. 12. Sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger / arbejdsmiljø Entreprenøren forpligter sig til uforbeholden medvirken til udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed iht. arbejdsmiljølovgivningen og gældende lovgivning i øvrigt vedrørende sikkerhed og sundhed samt under hele projektforløbet herunder i udførelsesfasen indtil endelig aflevering at deltage i ajourføringen heraf. Bygherren har overdraget sin forpligtelse til at udarbejde og ajourføre plan for sikkerhed og sundhed til projektets byggeledelse, der er ansvarlig for at koordinere og afgrænse sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Inden byggestart skal entreprenøren fremsende sine nødvendige relevante oplysninger til sikkerheds- og sundhedsplanen til totalrådgiveren/byggeledelsen. Under entreprisens udførelse bærer entreprenøren det fulde ansvar for, at påbud i lovgivningen om almindelig arbejdsbeskyttelse overholdes samt at Arbejdstilsynets anvisninger følges Entreprenøren bærer ligeledes ansvaret for, at midlertidige sikkerhedsforanstaltninger fjernes snarest muligt på fuldt betryggende vis og senest, når entreprenørens folk forlader pladsen. 14

15 12.3. Tilsynet med de påbudte sikkerhedsforanstaltninger vedrørende entreprenørens arbejde påhviler entreprenøren. 13. Materiale vedrørende entreprisen Entreprenøren påtager sig at medvirke til følgende: Udarbejdelse af plan for logistik på byggepladsen iht. Støttebekendtgørelsen ved støttet byggeri Rettidig fremsendelse af kvalitetssikringsmateriale iht. bekendtgørelse nr. 169 af om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende vejledning af maj Efterfølgende overdragelse af dokumentation for mangeludbedring i forbindelse med henholdsvis aflevering og 1- års garantigennemgang. 14. Forsikring Bygherren tegner sædvanlig brand- og stormskadeforsikring samt entrepriseforsikring for byggeriet fra arbejdets påbegyndelse indtil aflevering. Sikret under entrepriseforsikringen er bygherre, entreprenører og disses eventuelle underentreprenører. Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning, eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer) Skader skal af entreprenøren anmeldes til bygherren straks uden unødigt ophold Entreprenøren har tegnet ansvarsforsikring jf. AB 92 i følgende selskab 15. Forbehold og er forsikret for kr Entreprenøren kan jf. annonceringsbetingelsernes pkt. 9 ikke tage forbehold. 16. Tvister Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet Måtte tvisten ikke herved løses, er hver af parterne berettiget til at kræve sagen endeligt afgjort af den i AB 92, 47 hjemlede Voldgiftsret i overensstemmelse med de for Voldgiftsretten fastsatte regler. En eventuel honorartvist afgøres ligeledes endeligt og bindende ved voldgift En eventuel mediations- eller voldgiftssag må ikke på nogen måde sinke byggeriets fremdrift. 15

16 17. Særlige bestemmelser Eventuel transport i entreprisesummen kan alene ske én gang for hele entreprisesummen/restentreprisesummen og er kun gyldig, såfremt den forinden er anmeldt og skriftligt noteret ved bygherren. 18. Underskrift Nærværende aftale udfærdiges og underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf det ene originale eksemplar opbevares hos bygherren, medens det andet eksemplar opbevares hos entreprenøren. Bygherren: Sted og dato Underskrift og stempel Entreprenøren: Sted og dato Underskrift og stempel 16

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. Forsikringsydelser. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. August 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. Forsikringsydelser. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. August 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på Forsikringsydelser til Fredericia kommune Offentligt udbud August 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb, etablering og servicering af parkeringsautomater til Fredericia Kommune Offentligt annoncering August 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune:

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Vask og leje af beklædning til personalet i Plejen til Fredericia kommune Offentlig annoncering December 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker UDBUDSBETINGELSER For etablering af Åbne Biblioteker Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Opgavens omfang...3 2.0 Udbudsbetingelser...5 2.11 Udvælgelses-/egnethedskriterier... 7 2.12 Tildelingskriterie...8

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 237-417296. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune

EU-UDBUD 2014/S 237-417296. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune EU-UDBUD 2014/S 237-417296 Tjenesteydelser Offentligt udbud På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune 04 2015 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 194-334120

EU-UDBUD 2013/S 194-334120 EU-UDBUD 2013/S 194-334120 Varer Offentligt udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere