ÅRSRAPPORT 2014/15. Dirigent: Frank Møller Nielsen CVR-NR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014/15. Dirigent: Frank Møller Nielsen CVR-NR 69 99 57 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014/15 CVR-NR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent: Frank Møller Nielsen

2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Selskabsoplysninger... 6 Ledelsesberetning... 7 Nøgletalsoversigt Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. juni 31. maj Balance pr. 31. maj Pengestrømsopgørelse pr. 31. maj Noter

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni maj 2015 for Næstved Varmeværk A.m.b.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 31. maj 2015 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2014/15. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Næstved, den 18. august 2015 Direktion Jens Andersen direktør Bestyrelse Lindy Nymark Christensen Kristoffer Petersen Jens Møller Formand Næstformand Peter Frederiksen Søren Hartmann Lars Fischer Michael Rex 3

4 Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i Næstved Varmeværk A.m.b.A. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Næstved Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning om forståelsen af revisionen Revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten anførte budgettal. 4

5 Den uafhængige revisors påtegning Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 18. august 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lynge Skovgaard statsautoriseret revisor 5

6 Selskabsoplysninger Selskabet Bestyrelse Direktion Næstved Varmeværk A.m.b.A. Åderupvej 22-24, 4700 Næstved Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: l3 Regnskabsperiode: 1. juni maj Regnskabsår: 50. regnskabsår Hjemstedskommune: Næstved Lindy Nymark Christensen, formand Kristoffer Petersen, næstformand Jens Møller Peter Frederiksen Lars Fischer Søren Hartmann Michael Rex Jens Andersen Advokat Frank Møller Nielsen Nygade Næstved Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads Århus C Revision Deloitte Weidekampsgade København S Hovedbank Nordea Danmark A/S Torvet Ringsted 6

7 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Næstved Varmeværk er et forbrugerejet fjernvarmeforsyningsselskab med det formål at etablere fjernvarmeanlæg samt, gennem disse anlæg, at drive fjernvarmeforsyning i Næstved Kommune til forsyning af andelshavernes ejendomme med varme og varmt brugsvand. Forsyningsområdet er fastlagt i henhold til Kommunens varmeplan og efterfølgende projektforslag. Varmeværket har i dag seks naturgasfyrede fjernvarmecentraler, tre boosterstationer og to vekslerstationer. Fra vekslerstationerne på Åderupvej og Sct. Jørgens Park fordeles varmen fra Affalds- og Kraftvarmeværket på Ydernæs, som tilsammen har en kapacitet på 50 MW. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udviser et overskud på 1,9 mio. kr., som er 8,0 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud på 6,1 mio. kr., hvilket bestyrelsen betragter som tilfredsstillende. Det bedre resultat skyldes hovedsageligt, at prisen på affaldsvarme er faldet, da forsyningssikkerhedsafgiften bortfaldt pr. 1. januar 2015 samt færre omkostninger til målerudskiftning. Vi udskifter hele målerparken i 2015/16, hvorfor vi i 2014/15 nedjusterede investeringerne til vedligeholdelsen. Efter årsregnskabslovens bestemmelser om forsyningsvirksomheder er resultatet indregnet i nettoomsætningen som en overdækning og fremgår af note 1. Der er i regnskabsåret 2014/15 tilsluttet 17 ejendomme med et samlet areal på m 2. Varmesalget har været MWh eller 12% mindre end budgetteret, hvilket skyldes en varmefyringssæson med færre graddage end normalåret. Usikkerhed ved indregning og måling Næstved Varmeværk har den 26. maj 2008 indbragt en sag for Energitilsynet vedrørende beregningsmetode for den omkostningsbestemte varmepris, der betales til vores affaldsvarmeleverandør. Energitilsynet har truffet afgørelse i 2 af 4 spørgsmål, der er indbragt for Tilsynet. Næstved Varmeværk har fået medhold således, at affaldsvarmeleverandøren skal tilbagebetale 6,1 mio. kr. Affaldsvarmeleverandøren har modregnet beløbet i andre udgifter til afgifter, som SKAT har krævet. Det er vores opfattelse, at der ikke kan foretages denne modregning. Denne nye tvist er indbragt til Energitilsynets afgørelse. På grund af en ny uenighed er varmeprisen for 2013 ligeledes indbragt til Energitilsynets afgørelse. Alle krav fra vores varmeleverandør er af forsigtighedsgrunde indregnet i varmeregnskabet overfor forbrugerne, således at en vunden sag vil påvirke følgende år gunstigt. 7

8 Ledelsesberetning Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har i indeværende regnskabsår afholdt 9 bestyrelsesmøder, 1 strategiseminar, og behandlet 98 sager. Evaluering af samarbejdet med direktion og internt i bestyrelsen er foretaget i maj og juni måned Konklusionen er at samarbejdet fungerer tilfredsstillende og giver ikke anledning til ændringer i samarbejdsformen. Næstved Varmeværk er medlem af organisationerne Dansk Fjernvarme, Danish Board og District heating (DBDH), DFF-EDB, Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Næstved Erhverv. Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i en række arrangementer og generalforsamlinger under disse organisationer. Repræsentanter fra bestyrelsen har derudover deltaget i følgende: møde med Teknisk Udvalg ved Næstved Kommune, temamøde om strategisk energiplanlægning i Region Sjælland, Energiforum i Energitilsynet, møder med vores energileverandør, møde med Bolig-, Klima-, Energiminister og nabofjernvarmeværker. Forsyningssikkerhedsafgift Folketinget indførte pr. 1. februar 2013 en forsyningssikkerhedsafgift på blandt andet affald og gas, hvilket betyder, at vores varmepris steg pr. 1. juni Afgiften skal finansiere omstillingen af energisektoren fra at anvende fossil brændsel til mere miljøvenlige opvarmningsformer. Pr. 1. januar 2015 er forsyningssikkerhedsafgiften igen blevet fjernet, hvilket er medvirkende årsag til det gode resultat, samt at vi kan nedsætte varmeprisen. Kommunikation og PR Det er et erklæret mål, at vores varmepris skal være blandt den billigste 1/3 af alle fjernvarmeværker i Danmark. En af måderne, at få en lavere varmepris på, er ved at udvide kundeunderlaget. Modsat tidligere, hvor der var tvangstilslutning til fjernvarme, er tilslutning til fjernvarme baseret på frivillighed og derved på rene konkurrencevilkår. Det er derfor vigtigt, at Næstved Varmeværk har og får et stærkt varemærke og godt netværk i Næstved, så vi kan tiltrække nye kunder. Opbygning af et stærkt varemærke sker på flere måder. Vi holder åbent hus ved Kulturnatten, hvor kommende såvel som eksisterende kunder kan besøge vores central på Åderupvej. Der udover deltager vi også med en stand på forårsmessen i Næstved Hallerne. Vi modtager også gerne besøg fra foreninger og andre interessentgrupper, som vil vide noget om fjernvarmen i Næstved. I år har foreningen af tidligere byrådsmedlemmer været på besøg. For at profilere fjernvarmen, skabe et godt image og gode rammer for netværk har vi indgået forskellige sponsorater med blandt andet Næstved Boldklub og Næstved Basketball Klub (Team Fog Næstved). Energispareaktiviteter Vi må konstatere, at det bliver vanskeligere at opnå de af Folketinget pålagte energisparemål, hvilket er forventeligt. Folketinget har ved det seneste energiforlig skærpet kravene til energibesparelser, hvilket betyder, at prisen pr. kwh ligeledes vil stige. Det må derfor forventes, at vores omkostninger til denne aktivitet vil stige de kommende år. 8

9 Ledelsesberetning Udvidelse af fjernvarmeområder og etablering af ny produktionskapacitet I maj måned 2015 ophævede Energiklagenævnet Næstved Kommunes godkendelse af 2. juli 2014 af flisværk og udvidelse af fjernvarmeområder i Næstved by. Det betyder, at vi desværre ikke får lov til at etablere et flisværk eller udvide fjernvarmeområdet. Ophævelsen af Kommunens godkendelse betyder, at vi har afbrudt forhandlingerne omkring en fusion med Hyllige Menstrup Kraftvarmeværker, da forudsætningen for en fusion ikke længere er tilstede. For at fusionen kunne godkendes af varmeplanmyndigheden, kræver det, at varmeleverancen sker fra et flisværk. Beboerne i Dyssegårdsparken (519 ejendomme) besluttede på deres generalforsamling den 2. marts 2015, at de vil overgå til Næstved Varmeværk. Efter en meget effektiv sagsbehandling i Næstved Kommune er det lykkes at få de nødvendige tilladelser, så de første kunder kan tilsluttes i september Udviklingstiltag Udvikling af virksomheden og fjernvarmen generelt indgår også som et strategisk indsatsområde. Vi deltager derfor blandt andet i et udredningsarbejde omkring strategisk energiplanlægning i Region Sjælland. Ligeledes deltager vi i flere udviklingsprojekter om varmepumper i fjernvarmesystemet. Motivationstarif For at stille kunder, der udnytter energien optimalt og kunder der ikke udnytter energien optimalt ens og imødegå problemstillingen omkring manglende rørkapacitet, er der pr. 1. juni 2013 indført en motivationstarif. Tariffen skal motivere kunderne til at vedligeholde deres anlæg, således vi kan spare på ledningstabet. Tidligere blev der opkrævet motivationstarif for ejendomme, der afkølede dårligere end 20 grader. Pr. 1. juni 2014 er afkølingskravet hævet til 25 grader. Afkølingskravet i vores tekniske bestemmelser har altid været 30 grader. Vi har dog desværre gennem mange år forsømt at vejlede kunder med dårlig afkøling. Antallet af ejendomme, der betaler motivationstarif, er steget markant fra 45 til 906. Tallene indikerer, at dette område ikke har været i fokus, hverken hos Varmeværket eller kunderne, i mange år. Midlerne fra tariffen bruges til at gennemføre fjernvarmeeftersyn hos kunder med dårlig afkøling. Det vil være et indsatsområde de kommende år. Øvrige lovpligtige oplysninger Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning. Selskabet har ikke betydningsfulde videnressourcer, som den fremtidige indtjening er afhængig af. Selskabets påvirkning på det eksterne miljø er minimal. Der er således ikke indført ekstraordinære foranstaltninger for afhjælpning af miljøskader, udover hvad der normalt kan forventes af denne type selskab i branchen. Selskabet har ikke forsknings- og udviklingsaktiviteter eller filialer i udlandet. Selskabet har ikke særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for branchen. 9

10 Ledelsesberetning I året har der ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling af regnskabstal. Den forventede udvikling Næstved Kommune har vedtaget en varmeplan og klimaplan med den målsætning at reducere CO2-udledningen i de kommende år. Som følge heraf skal naturgas udfases til fordel for CO2- neutral fjernvarme. Fjernvarmen dækker i dag 50% af Næstved bys varmeforbrug. Den øvrige del af byen er hovedsageligt dækket af individuelle naturgasfyr. I 2035 skal fjernvarmen dække 90%. 20% af fjernvarmeproduktionen er i dag baseret på naturgas. Denne produktion skal ligeledes udfases til mere CO2-neutral varmeproduktion. Bestyrelsen har med udgangspunkt i disse overordnede planer vedtaget en strategi, hvor der planlægges en ny produktionskapacitet, som dels skal erstatte den nuværende naturgasbasererede fjernvarme og dels indgå i den samlede produktion af fjernvarme i forbindelse med udvidelse af det eksisterende fjernvarmemarked. Som konsekvens af, at Kommunens godkendelse af ny produktionskapacitet er annulleret igangsættes udarbejdelse af en strategi, der skal søge at efterleve kommunens målsætninger. I den forbindelse tages der ligeledes stilling til anvendelsen af grunden på Maglemølle. 10

11 Nøgletalsoversigt Nøgletal (ekskl. moms) 2014/ / / / /11 Nettoomsætning t.kr Resultat af ordinær drift t.kr Finansielle poster t.kr Årets resultat t.kr Balancesum t.kr Investeringer i mat. anlægsakt. t.kr Egenkapital t.kr Tariffer, salg Målerbidrag, standardhus kr./stk. 350,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Pris, fast bidrag kr./kw 219,56 219,56 219,56 Pris, fast bidrag kr./m 2 20,80 20,80 Pris, variabelt bidrag kr./mwh 488,00 464,00 464,00 484,39 484,39 Standardhus, 130 m 2 kr. m/m Enhedspriser, brændselskøb Naturgas, egenproduktion kr./nm 3 5,50 6,24 5,95 6,33 5,49 Naturgas, egenproduktion kr./mwh Affaldsvarme kr./mwh Salg og produktion Samlet salg MWh Naturgas til egenproduktion Nm Køb af varme, affald MWh Samlet produktion MWh Nettab MWh Nettab i procent 19% 20% 17% 17% 17% Graddage, normalår Dage Tekniske data Årlige energibesparelser 1) MWh Akk. energibesparelser MWh Internt el-forbrug MWh Spædevand Nm Hovedledninger kanal km 98,9 94,6 84,80 84,80 84,80 Stikledninger kanal km 68,0 66,7 61,70 61,70 61,70 Kundedata Samlet installeret effekt 2) kw Årets nettotilgang 2) kw Samlet kvadratmeter m Årets nettotilgang m Antal forbrugere stk Årets nettotilgang stk Vekslerabonnement stk Motivationstarif ejd ) opgøres pr. kalenderår. 2) fra 1. juni 2013 opgøres dette tal ikke længere. 11

12 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Næstved Varmeværk A.m.b.A. er som A.m.b.A. omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser om aflæggelse af årsrapport for regnskabsklasse A-virksomheder. Med henblik på at øge årsrapportens informationsværdi har Næstved Varmeværk A.m.b.A., i lighed med tidligere år ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2014/15, valgt at følge udvalgte bestemmelser for regnskabsklasse C med de tilpasninger, der følger af bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nye investeringer ifølge lov om varmeforsyning. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af varme m.m. indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses at være tilfældet, når levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, og indbetalingen er modtaget, eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Den reguleringsmæssige over- og underdækning indregnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodehavende. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. Regnskabsposten omfatter bl.a. køb af gas og varme, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse og afskrivninger på produktionsanlæg samt drift, administration og ledelse af centraler m.v. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gadeledningstab, vedligeholdelse af ledninger, målerudgifter, gager, autodrift samt afskrivninger m.v. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontorholdsomkostninger, energispareraktiviteter samt afskrivninger m.v. Andre driftsindtægter/-omkostninger Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til Varmeværkets hovedaktivitet. 12

13 Regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, indekstillæg på anlægslån samt afskrivning på aktiveret kurstab på anlægslån optaget før 1/ Skatter Varmeværket er ikke omfattet af skattepligt. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Tilslutningsbidrag fradrages i kostprisen. Der indregnes ikke renter i kostprisen. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles efter annuitetsmetoden, svarende til afvikling af lån: Grunde og bygninger Ledninger og produktionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 20 år 20 år 5 år Afskrivningen starter i regnskabsåret efter ibrugtagning af aktivet. Målere samt installation af disse omkostningsføres i anskaffelsesåret. Kurstab på lån optaget/omlagt før 1. juni 2003 er aktiveret og afskrives over lånets løbetid i forhold til rentetilskrivningen i de enkelte år. Materielle anlægsaktiver, under opførelse, måles til anskaffelsespris og omkostninger indtil balancedagen. 13

14 Regnskabspraksis Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation for værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Såfremt dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien, dvs. den højeste værdi af aktivets netto salgspris og kapitalværdi, er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives i så tilfælde til denne lavere genindvindingsværdi. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til nominel værdi. Obligationsbeholdning Obligationsbeholdningen er optaget til anskaffelseskurs. Varebeholdninger Varebeholdningen måles til kostpris, opgjort efter FIFO metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelserne. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter optaget efter 1. juni 2003, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden. Fastforrentede lån optaget før 1. juni 2003 er indregnet til nominel værdi. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Mellemregning med forbrugerne Selskabet er underlagt det særlige hvile i sig selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at periodens over- eller underdækning, opgjort som periodens resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Periodens over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. 14

15 Regnskabspraksis Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som årets resultat reguleret for ikkekontante driftsposter og ændring i driftskapitalen. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets kapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld. Beregning af nøgletal. Nettab: Nettab i procent: Samlet produktion samlet salg. Nettab / samlet produktion. Perioden indtil 2012/13: Varmeudgift standardhus: Målerbidrag kwh * pris pr. kwh + 12,1 kw * pris pr. kw. Perioden fra 2013/14: Varmeudgift standardhus: Målerbidrag kwh * pris pr. kwh m 2 * pris pr. m 2. 15

16 Resultatopgørelse 1. juni 31. maj RESULTATOPGØRELSE Note Regnskab 2014/15 Regnskab 2013/14 Urevideret Budget 2015/16 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af ordinær drift Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat REGNSKABSDISPONERING Årets resultat foreslås: Overført til konto for mellemregning med kunderne

17 Balance pr. 31. maj Aktiver Note Ultimo Primo Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kurstab anlægslån optaget før 1. juni Materielle anlægsaktiver under opførsel Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdning, fjernvarmeunits Varebeholdning i alt Tilgodehavender hos forbrugere m.m Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

18 Balance pr. 31. maj (fortsat) PASSIVER Note Ultimo Primo Egenkapital Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Skyldige tilbagebetalinger til forbrugere m.m Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Mellemregning med forbrugerne Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Noter: Note 16 medarbejderforhold Note 17 eventualforpligtelser Note 18 nærtstående parter Note 19 ejendomsfortegnelse Note 20 investeringer 18

19 Pengestrømsopgørelse pr. 31. maj Regnskab 2014/15 Regnskab 2013/14 Årets resultat 0 0 Årets over/underdækning Årets afskrivninger Regulering kurstab før 1. juni Ændringer i varebeholdning og kortfristede tilgodehavender Ændringer i kortfristet gæld I alt driftsaktivitet Anlægsinvesteringer Avance v/salg af anlægsaktiver I alt investeringsaktivitet Afdrag på lån Lånoptagelse I alt finansieringsaktivitet Ændring likviditet Likvider, primo Likvider, ultimo

20 Noter Regnskab 2014/15 Regnskab 2013/14 Urevideret Budget 2015/16 Note 1 - nettoomsætning Effektbidrag Målerbidrag Variabelt bidrag Incitamentsbidrag Konverteringsrabat Vekslerabonnement Årets over/underdækning Note 2 - produktionsomkostninger Varmekøb, affald Varmekøb, regulering tidligere år Brændselskøb, naturgas EL Vedligeholdelse af produktionsanlæg Forsikringer, IT, teknisk assistance Autodrift Lokalomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Ledningstab Note 3 - distributionsomkostninger Vedligeholdelse af ledningsnet Vedligeholdelse af afregningsmålere Vand og el Vedligeholdelse af vekslere Forsikringer, IT og teknisk assistance Autodrift Lokaleomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Ledningstab

21 Noter Regnskab 2014/15 Regnskab 2013/14 Budget 2015/16 Note 4 - administrationsomkostninger Bestyrelseshonorar Bestyrelsesaktiviteter Generalforsamling Forbrugerinformation Sponsorater Energibesparelser Tab på debitorer IT og PBS Lovpligtig revision Administration i øvrigt Autodrift Lokaleomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Note 5 - andre driftsindtægter Gebyrer Udlejning Andre driftsindtægter Note 6 - finansielle indtægter Forbrugere Pengeinstitutter Obligationer Andre finansielle indtægter Note 7 - finansielle omkostninger Realkreditlån Byggekredit Afskrivning kurstab Realkreditlån (lån optaget før 1/6-03)

22 Noter Note 8 - materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Ledningsnet og produktionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kurstab anlægslån optaget før 1/6-03 Materielle anlægsaktiv er under udførsel I alt Kostpris 1. juni Tilgang i årets løb Overførsler i årets løb Subtotal, årets investeringer Nedskrivning Afgang i årets løb Kostpris 31. maj Ned- og afskrivninger 1. juni Årets afskrivninger Afskrivninger på nedskrevne aktiver Årets ned- og afskrivninger på afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31. maj Regnskabsværdi 31. maj Årets afskrivninger er fordelt således Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Finansielle omkostninger Ultimo Primo Note 9 - andre tilgodehavender Moms mv Øvrige Note 10 - likvide beholdninger Obligationsbeholdning Kontant Bankindestående Note 11 - egenkapital Opsamlet kapital før

23 Noter Note 12 - gæld til realkreditinstitutter Ultimo Primo Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet del Inden for 1 år Specifikation: Kommunekredit, 3,19%, Kommunekredit, 2,5%, Kommunekredit, 3,33%, Kommunekredit, 3,0%, Kommunekredit, 4,0%, Kommunekredit, 3,0%, Kommunekredit, 4,0%, Kommunekredit, 4,0%, Kommunekredit, 4,0%, Kommunekredit, variabel %, Kommunekredit, variabel %, Nordea kredit, 3,11%, Nordea kredit, 1,99%, Note 13 - leverandører af varer og tjenesteydelser Samlekonto kreditorer Andre skyldige omkostninger Note 14 - anden gæld Skyldige offentlige ydelser Feriepengeforpligtelser Deposita Skyldige renter Mellemværende, energileverandør Note 15 - mellemregning med forbrugerne Overført tidligere år Årets over-/underdækning

24 Noter Note 16 - medarbejderforhold Lønninger Lønninger, direktion Pensioner Andre omkostninger Ovenstående post er omkostningsført under følgende poster: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

25 Noter Note 17 eventualforpligtelser Der verserer på balancedagen en uoverensstemmelse med varmeleverandør AffaldPlus, tidligere Fasan. Sagen er indbragt for Energitilsynet og afgørelse afventes. Mellemværende er søgt beregnet og indregnet i årsregnskabet, således at eventuel tabt sag ikke vil påvirke regnskabet eller varmeprisen yderligere. Energitilsynet har truffet afgørelse i 2 af 4 spørgsmål, der er indbragt for tilsynet. Næstved Varmeværk har fået medhold således, at AffaldPlus skal tilbagebetale en, for nærværende ikke beregnet, sum til Næstved Varmeværk. Note 18 nærtstående parter Bestyrelsesmedlemmer: Formand Lindy Nymark Christensen, Fåborgvej 20, 4700 Næstved Valgt Jens Møller, Svingelen 6, 4700 Næstved Valgt Lars Fischer, Morelvej 19, 4700 Næstved Valgt Peter Frederiksen, Præstøvej 35, 4700 Næstved Valgt Kristoffer Petersen, Skyttevænget 10, 4700 Næstved Valgt Søren Hartmann, Ordrupgårdsvej 6, 2920 Charlottenlund Valgt Michael Rex, Indre Vordingborgvej 34 C, 4700 Næstved Udpeget af byrådet. De bestyrelsesmedlemmer der vælges på generalforsamlingen, er valgt for en 2-årig periode. Transaktioner med nærtstående parter Ud over udbetaling af honorar og refusion af afholdte udgifter i selskabets tjeneste har der ikke været transaktioner mellem nærtstående parter og selskabet. Note 19 ejendomsfortegnelse Anvendelse Effekt MW Adresse Seneste Ejendomsværdi Heraf Grundværdi Kedelcentral 4 Ringstedgade (leje) 0 0 Kedelcentral 13 H.C. Andersens vej kr. Kedelcentral 15 Ejlersvej kr. Kedelcentral 8 Østre Ringvej kr. Kedelcentral 30 Åderupvej kr. Kedelcentral 39 Kanalvej kr. Grund Maglemølle kr kr. 25

26 Noter Note 20 - Anlægsinvesteringer Realiseret Akkumuleret Budget 2014/15 forbrug 2015/16 Grunde og bygninger Grundkøb, vejadgang Ledning og produktionsanlæg Nye områder jf. projektforslag 0 0 Slidlag Vordingborgvej, renovering Skomagerrækken, renovering Helgesvej/Roarsvej, renovering Nøddehegnet, ombygning Stikledninger, nyanlæg Stikledninger, renovering Præbrønde, renovering "Tarco-brønde", renovering Vekslerunits Tilslutningsbidrag Kirkestræde Hovedledninger, renovering Stålmuffer, renovering Subtotal, ledninger og brønde Røggaskøler, KNV Booster 2, opgradering Isolering pumper mv Subtotal, produktionsanlæg Lånefinansieres Andre anlæg og driftsmateriel Småanskaffelser og værktøj, tek.afd Serverpark og pc'er, udskiftning Mail-og journalsystem, udskiftning Bil, udskiftning Småanskaffelser, adm Mødelokale, indretning Artogis, opgradering Overført til drift Forprojektering, ny kapicitet Ny produktionskapacitet Fortsat næste side 26

27 Realiseret Akkumuleret Budget Fortsat fra forrige side 2014/15 forbrug 2015/16 Under udførsel Målersystem, udskiftning Sct.Jørgenspark, vekslerstation, Birkehegnet, hovedledn. renovering Birkehegnet, stikledn. renovering Birkehegnet, tilslutningsbidrag Dyssegårdsparken, område Dyssegårdsparken, forsyningsledning Dyssegårdsparken, prod. kapacitet Tilslutningsbidrag

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (53. regnskabsår) agt og godkendt ordinære generalforsamling den nt Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Kolind Fjernvarme A.m.b.a.

Kolind Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 33 91 01 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2014

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2014 Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou 8300 Odder Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling den 10. marts 2015 Dirigent CVR-nr. 29762228

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. maj 2014-30. april 2015. CVR-nr.

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. maj 2014-30. april 2015. CVR-nr. Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle Årsrapport for 1. maj 2014-30.

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2014 DRIFTSBUDGET FOR 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 25. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Saltum Fjernvarmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 20 92 87 19

Saltum Fjernvarmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 20 92 87 19 Saltum Fjernvarmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 20 92 87 19 Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. september 2015. Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thyborøn Fjernvarme A.M.B.A. Ærøvej 83 7680 Thyborøn. CVR-nr. 16 88 80 79 ÅRSRAPPORT. 1. juli 2012-30. juni 2013 DRIFTSBUDGET

Thyborøn Fjernvarme A.M.B.A. Ærøvej 83 7680 Thyborøn. CVR-nr. 16 88 80 79 ÅRSRAPPORT. 1. juli 2012-30. juni 2013 DRIFTSBUDGET Thyborøn Fjernvarme A.M.B.A. Ærøvej 83 7680 Thyborøn CVR-nr. 16 88 80 79 ÅRSRAPPORT 1. juli 2012-30. juni 2013 DRIFTSBUDGET 1. juli 2013-30. juni 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A.

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. Numitvej 25, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 69 91 41 28 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 3 Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning 5 6 Anvendt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Højslev-Nr.Søby Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2014/2015

Højslev-Nr.Søby Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2014/2015 Dansk Revision Skive Registreret revisionsaktieselskab Resenvej 79 DK-7800 Skive Skive@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 96 14 40 60 Telefax: +45 97 52 84 23 CVR: DK 25 17 27 95 Bank:

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10 CVR-nr. 16 00 19 10 Årsrapport for regnskabsåret 01.04.14-31.03.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13. 1 CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13. 1 CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13 1 CVR-nr. 28 03 26 17 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning x Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A.

Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 69 91 41 28 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 6 Årsregnskab

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 83. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 83. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011 83. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04 Intern årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere