Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Sølvgade 93"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent)

2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 7 Balance 9 Noter til resultatopgørelse og balance 11

3 Foreningsoplysninger Generelt Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade København K. CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Steen Droob (formand) Anne Thrane Frank Jørgensen Administrator Kim Hansen Grønnemose Allé Søborg Uafhængig revisor NymarkChristensen A/S Skindergade København K. Pengeinstitut Danske Bank Side 1

4 Ledelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2011 for Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Vi gør dog opmærksom på at den seneste valuarvurdering af grunde og bygninger ikke længere er gyldig og at grunde og bygninger derfor er optaget til den seneste offentlige værdi. Denne er uændret fra 1. oktober 2008 og indeholder ikke vurdering af altan- og facadeprojekt. Bestyrelsen og administrator er opmærksom herpå, og der vil i forbindelse med salg af en andelslejlighed eller anmodning fra andelshaver indhentes en valuarvurdering. Årsrapporten indstilles med ovenstående bemærkning til generalforsamlingens godkendelse. København, den 9. marts Bestyrelse: Steen Droob (formand) Anne Thrane Frank Jørgensen Administrator: Kim Hansen Side 2

5 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Sølvgade 93 for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed derom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold. Forbehold Grunde og bygninger er i årsregnskabet optaget til seneste offentlige værdi DKK Denne er ikke er ændret siden 1. oktober Seneste valuarvurdering pr. 17. maj 2010 var på DKK Bestyrelsen har ikke ønsket at indhente ny valuarvurdering eller påklage den offentlige vurdering. Vi er ikke i stand til at vurdere den rigtige værdi af foreningens grunde og bygninger, men anser at den i regnskabet opførte værdi af grunde og bygninger burde være højere samt at egenkapitalen og værdien pr. indskudt andelskrone derfor også burde være højere. Side 3

6 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af andelsboligforeningens øvrige aktiver, øvrige passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for andelsboligforeninger det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for regnskabsåret Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. København, den 9. marts 2012 NymarkChristensen A/S Registreret revisionsvirksomhed Kim Olsen Registreret revisor Medlem af FSR - danske revisorer 7133 / kim Side 4

7 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Andelsboligforeningen Sølvgade 93 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden og dermed vise om den budgetterede og opkrævede boligafgift er tilstrækkelig, samt give oplysning om andelens værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 6, stk. 5 og opfylde vedtægternes bestemmelser. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Om den anvendte regnskabspraksis kan i hovedtræk oplyses følgende: Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsens anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift, lejeindtægter og øvrige indtægter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Omkostninger Faste driftsomkostninger, administrationsomkostninger og vedligeholdelse vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Selskabsskat og udskudt skat Foreningen er ikke skattepligtig. Side 5

8 Anvendt regnskabspraksis Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver". Forslag om overførsel til "Overført resultat" er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger. Balancen Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grunde og bygninger) er optaget til den højeste værdi af den seneste offentlige vurdering og den seneste gyldige valuarvurdering. Årets op- og nedskrivninger reguleres via posten "Opskrivningshenlæggelser" under egenkapitalen. Der afskrives ikke på bygninger og grunde. Installationer, andre anlæg, driftsmateriel og inventar er optaget til anskaffelsespris med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over 5-30 år. Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud. Der føres en separat konto for "Opskrivningshenlæggelser samt kursreguleringer af prioritetsgæld". "Overført resultat" indeholder akkumuleret resultat. Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse af grunde og bygninger. Langfristet gæld Prioritetsgæld og gæld til kreditinstitutter er indregnes til skattemæssig kursværdi. Årets kursregulering foretages via posten "kursreguleringer" under egenkapitalen. Lån med fuld ydelsesstøtte efter lov om byfornyelse indregnes ikke i balancen, men noteoplyses. Kortfristet gæld Kortfristet gæld indregnes til nominel værdi. Side 6

9 Resultatopgørelse for 1. januar december Realiseret Budget Realiseret Ikke Revideret Indtægter Boligafgift Gebyrer v/salg af andele Vaskeri inkl. vaskemidler Indtægter i alt Faste driftsomkostninger Grundskyld samt renovation Ejendomsforsikringer Vand Elektricitet Rengøring - trapper m.v Faste driftsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Møder og sommerfest Kontorhold, porto og gebyrer Årets revision Revision ekstraarbejder tidligere år Formand Administration Valuar Energimærkning Kontingenter Administrationsomkostninger i alt Side 7

10 Resultatopgørelse for 1. januar december Realiseret Budget Realiseret Ikke Revideret Vedligeholdelse Gårdanlæg Småanskaffelser Fjernvarmeservice Blikkenslager- og kloakservice Facade mv El og antenne Fællesarbejde/arbejdsweekend Låse og porttelefoner Reparationer og vedligeholdelse Vedligeholdelse i alt Resultat før finansiering Finansieringsindtægter Bank- og girokonti Finansieringsindtægter i alt Finansieringsomkostninger Kurstab v/optagelse af nyt lån Realkredit Danmark 6,00 % Realkredit Danmark 4,00 % Realkredit Danmark variabel Finansieringsomkostninger i alt NETTORESULTAT Likviditets disponering Afdrag på prioritetsgæld Årets resultat til egenkapital Likviditets disponering i alt Side 8

11 Balance pr. 31. december Note AKTIVER Grunde og bygninger til vurdering Anskaffelsessum anslået, primo Altan- og facadeprojekt Opskrivning, primo Årets regulering Grunde og bygninger til vurdering i alt Altan- og facadeprojekt uden for vurdering Anskaffelsessum, primo Årets tilgang Årets afgang 0 0 Altan- og facadeprojekt uden for vurdering i alt Grunde og bygninger i alt Tilgodehavender Varmeregnskab Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kasse Danske Bank - kt Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Side 9

12 Balance pr. 31. december Note PASSIVER Egenkapital Andelsindskud Andelsindskud Andelsindskud i alt Opskrivningshenlæggelser Opskrivning af ejendommen, primo Årets regulering af ejendommen Regulering af prioritetsgæld til kursværdi, primo Årets regulering af prioritetsgæld til kursværdi Opskrivningshenlæggelser i alt Overført resultat Overført resultat tidligere år Årets resultat Overført resultat i alt Egenkapital i alt Langfristet gæld Realkredit Danmark, 4,00 %, 2010, 20 år Realkredit Danmark, variabel, 2006, 30 år Regulering af prioritetsgæld til kursværdi, primo Årets regulering af prioritetsgæld til kursværdi Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Varmeregnskab Omkostninger Afsat til revision og regnskabsassistance Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 2 Andelsværdi 3 Side 10

13 Noter til resultatopgørelse og balance Note Grunde og bygninger Den offentlige ejendomsværdi udgør Valuarvurdering udgør Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser Pantebreve nominelt DKK er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld. Afgivne garantier Foreningen har stillet garantier for andelshavere vedrørende andelsboliglån. 3 Andelsværdi Opgørelse efter lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber med 952 m 2 som fordelingsfaktor. 5, stk. 2 c) offentlig b) handelsværdi værdi Andelsværdi Egenkapital iflg. årsrapport Bestyrelsen foreslår andelsværdien pr. m 2 sat til , ,76 Andelsindskud i DKK Værdien pr. indskudt andelskrone 474,39 814,17 Side 11

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere