Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene"

Transkript

1 Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Furesø Kommunes skatter, tilskud og udligning budget Skatter Personskatter Det skrå skatteloft Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Ejendomsskatter Udligning og generelle tilskud Nettoudligning lands- og hovedstadsudligning Bloktilskuddet (statstilskud) Øvrige tilskuds- og udligningsordninger Valg af budgetteringsmetode Statsgaranti eller selvbudgettering?...13 Bilag: Bilag 1 Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Bilag 2 Udligning og generelle tilskud Bilag 3A Landsudligningen det samlede udgiftsbehov Bilag 3B Hovedstadsudligningen det samlede udgiftsbehov Bilag 4 Opgørelse af beregnede skatteindtægter

3 1 Indledning I lighed med tidligere vil der i nedenstående notat blive redegjort for Furesø Kommunes skatter, tilskud og udligning som fremstillet i totalbudget pr. 14. august Notatet er af teknisk karakter, hvorfor notatet skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af Furesø Kommunes skatteindtægter og konsekvenser for tilskud og udligning. Det skal bemærkes, at Byrådet ved den endelige budgetvedtagelse skal tage stilling til skatteprocenten, grundskyldspromillen og dækningsafgiften. Endvidere skal Byrådet beslutte, om Furesø Kommune vælger at lægge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag til grund for budget Økonomiafdelingen vil fremkomme med en endelig anbefaling ultimo september 2008, idet der stadig kan forekomme ændringer i det forventede udskrivningsgrundlag og dermed skatprovenu, tilskud og udligning. 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud og udligning budget I det følgende foretages en gennemgang af skatter, tilskud og udligning for Furesø Kommune jf. nedenstående tabel, som fremkommer fra totalbudgettet Tabel 1 Oversigt over skatter, tilskud og udligning Skatter, tilskud og udligning Budgetforslag 2009 Budgetforslag 2009 Budgetoverslagsår 2010 Budgetoverslagsår 2011 Budgetoverslagsår 2012 Statsgaranti Selvbudgettering Indkomstskatter Det skrå skatteloft Efterreg. vedr. indkomstårene 2007 og Grundskyld Dækningsafgift m.v Selskabsskatter Anden skat I alt skatter Landsudligning Hovedstadsudligning Overudligning Efterregulering vedr. tidligere år Statstilskud Betinget balancetilskud Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Særlige tilskud Tilskud vedr. kvalitetsfonden Tilskud til regioner I alt tilskud og udligning Netto Forudsætninger: 3

4 1. Den reviderede befolkningsprognose fra august 2008 danner grundlag for skatteprognosen. Det kan nævnes, at der samlet er et netto mindreprovenu på op mod 100 mio. kr. i perioden i forhold til den befolkningsprognose som Byrådet vedtog i foråret. 2. Der forudsættes en uændret udskrivningsprocent på 25,9 pct. for Furesø Kommune i , hvilket for den tidligere Værløse Kommune svarer til en uændret skatteprocent på 24,8 og for den tidligere Farum Kommune til en uændret skatteprocent på 27,1 pct. 3. Grundskylden er ligeledes uændret, hvilket i den tidligere Værløse Kommune er en grundskyldspromille på 21 og for den tidligere Farum Kommune på 28. Der opkræves grundskyld af produktionsjord på 12,3 promille i Farum og 11,3 promille i Værløse. 4. Der opkræves en uændret dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Dækningsafgiften er i budgetforslaget fastsat uændret til 12 promille. 5. Der opkræves dækningsafgift af forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien for de offentlige ejendomme, der er fritaget fra grundskyld. Dækningsafgiften er fastsat uændret til 8,75 promille. Byrådet bestemmer selv om denne afgift skal opkræves. 6. Der opkræves en dækningsafgift på 10 promille af forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien for forretningsejendomme. Byrådet bestemmer selv om denne afgift skal opkræves. 7. I 2009 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt, mens der i overslagsårene er anvendt selvbudgettering. 8. I 2009 er Velfærdsministeriets opgørelse af tilskud og udligning anvendt, mens der i overslagsårene er anvendt KL s model for tilskud og udligning. 2.1 Skatter Furesø Kommune forventes at opnå samlede skatteindtægter på 2,078 mia. kr. i 2009 ved valg af statsgarantien jf. tabel 1 s Personskatter Kommunens primære finansiering udgøres af skatteindtægterne, hvor personskatteindtægterne er den største post. Som tidligere nævnt er der anvendt en skatteprocent på 25,9, der beregnes af kommunens udskrivningsgrundlag. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget afhænger både af befolkningsudviklingen, herunder til- og fraflytning, og udviklingen i borgernes indkomster og fradrag. I 2009 er anvendt statens skøn for indkomstgrundlaget, hvor der er taget udgangspunkt i indkomsterne 4

5 3 år før budgetåret (2006), hvortil der lægges en garanteret indkomststigning på 11,8 pct. Efterfølgende foretages der ingen efterregulering af skat, tilskud og udligning. I overslagsårene er anvendt selvbudgettering, hvilket vil sige, at Furesø Kommunes befolkningsprognose er anvendt ved beregning af udskrivningsgrundlaget. Der er skønnet over den aktuelle indkomst for 2009 på baggrund af de kendte lignede indkomster 2 år før budgetåret (2007). På nuværende tidspunkt er der lignet godt 96 pct. af de skattepligtige borgere. I forhold til det beregnede udskrivningsgrundlag for 2009 skal det bemærkes, at der skal korrigeres for skattereformen Lavere skat på arbejde, der blev vedtaget af Folketinget d. 23. oktober Det er særligt følgende forhold: Det særlige pensionsbidrag. Det særlige pensionsbidrag (SP-bidrag) har været suspenderet i indkomstårene og genindføres i Det betyder, at kommunens udskrivningsgrundlag for 2009 skal korrigeres for dette. Forhøjelse af personfradrag og beskæftigelsesfradrag Personfradraget blev sat op med 500 kr. i 2008 og yderligere 500 kr. i Endvidere er procentsatsen og grundbeløbet for beskæftigelsesfradraget forhøjet i både 2008 og 2009, hvilket udskrivningsgrundlaget skal korrigeres for. De samlede provenutab for kommunerne som følge af Lavere skat på arbejde er skønnet til 4,6 mia. kr. i Kommunerne bliver via balancetilskuddet for 2009 kompenseret for konsekvenserne af skattereformen. Når det beregnede udskrivningsgrundlag for 2007 fremskrives, korrigeres der for virkningerne af skattereformen i Herefter er KL s fremskrivningsprocenter anvendt til fremskrivning af overslagsårene I bilag 1 er en oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering vist. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er 6,836 mia. kr., hvilket giver et indkomstskatteprovenu på 1,771 mia. kr. svarende til et gennemsnitligt udskrivningsgrundlag pr. indbygger på ca kr. i Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er pt. beregnet til 6,754 mia. kr. svarende til et gennemsnitligt udskrivningsgrundlag pr. indbygger på kr. Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er pt. 82 mio. kr. lavere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Årsagen til dette er, at væksten i kommunens udskrivningsgrundlag fra 2006 til 2007 har været lavere end KL s fremskrivningsprocent. Konsekvensen er dermed, at udgangspunktet for udskrivningsgrundlaget er lavere, når vi selvbudgetterer, end når statsgarantien vælges. Samlet skønner KL, at udskrivningsgrundlaget vil stige med 3,5 pct. i 2007/08 og 3,2 pct. i 2008/09. I overslagsårene forventes en stigning på 2,3 pct. fra 2009/10, 2,5 pct. fra 2010/11 og med 2,3 pct. fra 2011/12, jf. bilag 1. Efterregulering i 2010 og 2011 vedr. indkomstårene 2007 og

6 Som bekendt valgte Furesø Kommune at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget for indkomstårene 2007 og Det betyder, at en ændring i udskrivningsgrundlaget i forhold til det oprindelige budgetlagte skal efterreguleres i henholdsvis 2010 og Efterregulering af indkomstskatterne for 2007 og 2008 vil blive foretaget på grundlag af en opgørelse 1. maj i året to år efter indkomståret, hvilket vil sige, at indkomstår 2007 vil blive opgjort i 2009 og afregnet i Indkomståret 2008 opgøres i 2010 og afregnes i På nuværende tidspunkt forventes, at der kommer en negativ efterregulering på ca. 68 mio. kr. i 2010 som følge af et forventet lavere udskrivningsgrundlag i 2007 end oprindeligt budgetlagt og 72 mio. kr. i Dette skyldes, at væksten i kommunens udskrivningsgrundlag fra 2006 til 2007 har været langt lavere end tidligere antaget. Det store fald i udskrivningsgrundlaget i begge årene skyldes dels, at udgangspunktet for beregningen har været for høj, dels et generelt lavere vækstskøn på landsplan. Når kommunen efterreguleres på grund af et for højt udskrivningsgrundlag, betyder det som regel, at kommunen er blevet fattigere, men det kan også skyldes et fald i befolkningsantallet. For den del som skyldes at vi er blevet fattigere, udlignes vi med ca. 85 pct. af efterbetalingen. Det betyder, at en fejlvurdering på udskrivningsgrundlaget reelt kun har en beskeden kassemæssig virkning. Sammenholdes efterreguleringen på skatterne med efterregulering på tilskud og udligning, viser det sig, at der er et nettooverskud. Dette skyldes, at efterreguleringen til tilskud og udligning i 2010 og 2011 også indeholder en forudsætning om ændrede skøn på landsplan. Efterreguleringerne beregnes i KL`s tilskudsmodel Det skrå skatteloft I skattesystemet er der indlagt en øvre grænse på 59 pct. for skatten af den sidst tjente krone, hvilket er det skrå skatteloft. Kommunerne er således med til at finansiere et nedslag i skatten som ydes de borgere, der betaler topskat. Som et led i Sammenlægningsaftalen blev Furesø Kommune fritaget fra at betale det bidrag (ca. 12 mio. kr.), som Farum Kommune tidligere betalte som følge af den tidligere skattestigning i Farum fra Furesø Kommune hævede som bekendt skatteprocenten for 2008 i forhold til 2007-niveauet, og derfor skal kommunen nu bidrage til det skrå skatteloft, jf. loven. Det kan oplyses, at der er indført en ny medfinansieringsgrænse af det skrå skatteloft, som er på 24,96 pct. i 2009, hvilket skyldes, at kommunernes budgetlægning i 2008 resulterede i en samlet stigning i det kommunale skatteprovenu, som lå 1,4 mia. højere end de 750 mio. kr., som blev aftalt sidste år mellem regeringen og KL Selskabsskat Selskabsskatterne for 2009 er beregnet og udmeldt fra Velfærdsministeriet på baggrund af provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2007 (vedrører indkomståret 2006). Furesø Kommune kan forvente en 1 Tallene for efterreguleringerne afviger fra det budgetforslag der er fremlagt for økonomiudvalget d. 20. august, da der beklageligvis havde indsneget sig en fejl i totalbudgettet. Afvigelserne vil blive korrigeret i næste udgave af totalbudgettet. Afvigelserne har ikke afgørende betydning for kassebeholdningen. 6

7 skatteindtægt på brutto 66,3 mio. kr. I overslagsårene forventes et bruttoprovenu af selskabsskatter på 55 mio. kr. i 2010, 58 mio. kr. og 60 mio. kr. i Disse forventninger er baseret på KL s skøn over udviklingen, hvilket er -16,73 pct. i 2010 og 1,44 pct. i 2011 og -2,12 pct. i Det store forventede fald i 2010 kan primært tilskrives omlægning af selskabsbeskatningen i 2007, hvor kapitalfondes muligheder for at undgå at betale selskabsskat blev begrænset. Det skal næves, at der pt. ikke er korrigeret for Videxs fraflytning fra kommunen Anden skat pålignet visse indkomster Denne skatteindtægt består af provenuet fra dødsbobeskatning samt skatteindtægter fra udenlandsdanskere. Kommunerne er ikke blevet afregnet vedrørende dødsbobeskatning i årene Fra 2010 er provenuet skønnet til 0,1 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i de to tidligere kommuner Ejendomsskatter Kommunerne fik ved kommunalreformen overført den amtskommunale grundskyld på 10 promillepoint. Det medførte, at kommunerne nu kan fastsætte sin grundskyldspromille inden for intervallet promille. Kommunal grundskyld Furesø Kommune får i budget 2009 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1. oktober I budget er der budgetlagt med en grundskyldspromille på henholdsvis 28 for den tidligere Farum Kommune og 21 for den tidligere Værløse Kommune. Kommunens afgiftspligtige grundværdier ekskl. landbrugsjord forventes at udgøre 9,4 mia. kr. i 2009, hvilket giver en grundskyld på 227 mio. kr. ved de forudsatte grundskyldspromiller. Grundskylden for landbrugsejendomme er opgjort til 0,8 mio. kr. I 2009 udgør det samlede provenu 227 mio. kr. jf. tabel 1 s. 4. I overslagsårene er grundværdierne fremskrevet med KL s reguleringsprocent. Anden skat på fast ejendom Provenuet udgøres af diverse dækningsafgifter. Størstedelen af provenuet (ca. 96 pct.) kommer fra dækningsafgifterne af forskelsværdien for forretningsejendomme. Grundværdierne for forretningsejendomme er opgjort til 2,1 mia. kr. i Det samlede provenu for anden skat på fast ejendom udgør 25,3 mio. kr. i I overslagsårene er provenuet fremskrevet med KL s reguleringsprocenter. 2.2 Udligning og generelle tilskud Tilskuds- og udligningssystemet består af: 1. Landsudligning - udligning af 58 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter 2. Hovedstadsudligning - udligning af 27 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter 3. Bloktilskud (statstilskud) fordeles efter indbyggertal 7

8 4. Tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner 5. Særlige tilskuds- og udligningsordninger (bl.a. tilskud til generelt løft af ældreplejen, udligning af selskabsskat, udligning af kommunernes merudgiftsbehov vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere) Nettoudligning lands- og hovedstadsudligning I udligningssystemet opgøres det om den enkelte kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Nettoudligningen omfatter således både beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Tidligere blev der udlignet særskilt for forskelle i skattegrundlag og for forskelle i udgiftsbehov. Det strukturelle overskud eller underskud viser, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Har en kommune et strukturelt underskud vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud og omvendt ved et overskud. Tilsvarende gælder for hovedstadsudligningen dog med 27 pct. Strukturelt over- og underskud i landsudligningen 2009 Beregn. Skatteindt. pr. indb. Strukturelt overskud (+), underskud (-) pr. indb. Udgiftsbehov pr. indbygger Hele landet Furesø Kommune Kilde: Kommunal udligning og generelle tilskud 2009, tabel 8.1 Strukturelt over- og underskud i hovedstadsudligningen 2009 Beregn. Skatteindt. pr. indb. Strukturelt overskud (+), underskud (-) pr. indb. Udgiftsbehov pr. indbygger Hovedstadsområdet ,000 Furesø Kommune Kilde: Kommunal udligning og generelle tilskud 2009, tabel 8.2 Af budgetforslaget for 2009 fremgår det, at Furesø Kommune i 2009 bidrager til udligningsordningen med 161,6 mio. kr. (inkl. korrektion for overudligning) jf. tabel 1 s. 3. I bilag 2-4 er vist, hvorledes beregningen af kommunens udligning (lands- og hovedstadsudligning) fremkommer, når Furesø Kommunes udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter sammenholdes. Beregningen af tilskuds- og udligningsbeløbene er følsomme over for ændringer i befolkningstallet og prognosen over skatteindtægterne. I bilag 3 er kommunens samlede udgiftsbehov beregnet. Opgørelsen af udgiftsbehovet i både lands- og hovedstadsudligningen består af: 8

9 1. Aldersbestemt udgiftsbehov - samlet vægt på 70 pct. 2. Et socioøkonomisk udgiftsbehov - samlet vægt på 30 pct. Ad 1. Det samlede aldersbestemte udgiftsbehov for en kommune fremkommer ved at gange et enhedsbeløb (fastsættes af Velfærdsministeriet hvert år) pr. indbygger pr. aldersgruppe med det faktiske antal borgere i den pågældende aldersgruppe jf. bilag 3A og 3B for henholdsvis landsudligningen og hovedstadsudligningen. Kriterium Landsudligningen Enhedsbeløb i kr. Hovedstads udligningen Enhedsbeløb i kr. 0 6-årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige Rejsetid I 2009 er det samlede aldersbestemte udgiftsbehov i Furesø Kommune opgjort til 1,376 mia. for landsudligningen og 1,524 mia. kr. for hovedstadsudligningen jf. bilag 3A og 3B. Ad 2. I opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov blev der ved den nye udligningsreform indført et nyt sæt udgiftsbehovskriterier og vægte i både landsudligningen og hovedstadsudligningen med henblik på at afspejle kommunernes nye sociale opgaver og generelt forbedre udligningen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov. De 12 forskellige udgiftsbehovskriterier vægter forskelligt. Kriterium Vægt i landsudligningen, pct. Vægt i hovedstadsudligningen, pct årige uden beskæftigelse over 5 pct. 18,0 10, årige uden erhvervsudd. 17,5 25,0 Revideret boligstøttekriterium 5,0 7,5 Psykiatriske patienter 5,0 10,0 Familier i visse boligtyper 15,0 7,5 Børn i familier med højeste uddannelse på grundniveau/uoplyst 15,0 25,0 Enlige over 65 år 2,5 10,0 Personer med lav indkomst 10,0 Handicappede uden for arbejdsstyrken 5,0 Antal indvandrere og efterkommere 2,5 5,0 Tabte leveår 2,5 Fald i befolkningstal 2,0 9

10 I 2009 er det socioøkonomiske udgiftsbehov i Furesø Kommune opgjort til 438,2 mio. kr. i landsudligningen og 478,6 mio. kr. i hovedstadsudligningen jf. bilag 3A og 3B. I bilag 4 er beskatningsgrundlaget til beregning af udligning opgjort. Det kaldes Beregnede skatteindtægter. For at finde frem til selve udligningsbeløbet henvises til bilag 2, hvor Furesø Kommunes bidrag til henholdsvis landsudligningen, hovedstadsudligningen og korrektion for overudligning summeres. Den samlede udligning (lands- og hovedstadsudligning og overudligning) beløber sig i 2009 til 161,6 mio. kr. jf. tabel 1 s. 3. For så vidt angår beregning af udligningen i overslagsårene er KL s tilskudsmodel som tidligere nævnt anvendt. Det fremgår af totalbudgettet, at Furesø Kommunes bidrag til udligningen er faldende i , hvilket kan have flere årsager. Det er i beregningen forudsat, at udskrivningsgrundlaget stiger mindre end udgiftsbehovet. Udgiftsbehovet bliver i beregningen fremskrevet med KL s forventninger til pris- og lønskøn og udviklingen i Furesø Kommunes befolkning. Med andre ord forudsættes det i beregningen, at udgiftsbehovet er relativt højt i forhold til beskatningsgrundlaget, hvilket får Furesø Kommunes bidrag til udligningen til at falde Bloktilskuddet (statstilskud) Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne fordelt efter indbyggertal. Statstilskuddet udgør i ,8 mio. kr. for Furesø Kommune jf. tabel 1 s. 3 og bilag 2 nederst. Beløbet er sammensat af et ordinært beløb på 111,9 mio. kr. og et betinget statstilskud på 6,852 mio. kr. Det betingede statstilskud på 6,852 mio. kr. svarer til Furesø Kommunes andel af de 1 mia. kr. af balancetilskuddet, som Finansministeren ved lov gjorde betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer. Finansministeren kan beslutte, at den nævnte andel af balancetilskuddet ikke bliver udbetalt. Furesø Kommunens befolkning udgør ca. 0,69 pct. af den samlede befolkning. I 2010 vurderes det ud fra KL s tilskuds- og udligningsmodel, at bloktilskuddet vil falde en smule. Årsagen til det faldende bloktilskud i 2010 på trods af det stigende befolkningstal skyldes ifølge KL, at den samlede pulje, der er til rest til fordeling til landets kommuner, reduceres med en pulje til overgangstilskud og særpuljer m.v. I 2011 og 2012 stiger bloktilskuddet igen, da den samlede pulje til fordeling stiger. Det skal bemærkes, at finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg kan forhøje eller nedsætte bloktilskuddet, hvis hensynet til en balanceret udvikling i den kommunale økonomi taler herfor Øvrige tilskuds- og udligningsordninger 10

11 1. Udligning af selskabsskat Det kommunale provenu af selskabsskat indgår i udligningen, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittets udlignes. Provenu af selskabsskat vedr. 2006, som indgår i budget 2009, er af Velfærdsministeriet opgjort til 66,3 mio. kr. Det beregnede udligningsbeløb for kommunen er et bidrag på 10,7 mio. kr. i Udligning vedr. udlændinge I denne ordning udlignes kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter m.v. til udlændinge i forhold til kommunens folketal. Furesø Kommune modtager netto 5,3 mio. kr. i Der er tale om 2 udligningsordninger vedrørende udlændinge: a) Udligning vedrørende udlændinge Tilskud vedr. udlændinge fra ikke-vestlige lande Tilskudsbeløb 2009, kr. Tilskud pr. udlænding Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding Yderligere tilskud pr årig udlænding b) Udligning vedr. sociale udgifter til flygtninge Tilskud vedr. sociale udgifter til flygtninge Tilskudsbeløb 2009, kr. Tilskud pr. flygtning med opholdstid 9½ til 10½ år Særtilskud Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer I henhold til Sammenlægningsaftalen modtager Furesø Kommune 50 mio. kr. årligt frem til Tilskuddet reguleres årligt med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet og udgør i ,9 mio. kr. Samtidig bidrager Furesø Kommune med 6,6 mio. kr. i 2009, da tilskudspuljen finansieres af kommunerne i hovedstadsområdet med et bidrag der opkræves fordelt efter indbyggertal. 4. Grundbidrag Sundhedsvæsenet Kommunerne yder for 2009 et grundbidrag på kr. pr. indbygger i 2003-niveau til regionerne. I 2009 udgør bidraget til regionerne 44,1 mio. kr. 5. Udviklingsbidrag Sundhedsvæsenet Kommunerne yder et udviklingsbidrag på 100 kr. pr. indbygger i 2003-niveau til regionerne. I 2009 udgør bidraget 4,4 mio. kr. 6. Statstilskud ved ældreområdet Der gives et tilskud til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet udgør i ,8 mio. kr. og fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreom- 11

12 rådet. 7. Tilskud fra kvalitetsfonden I henhold til Økonomiaftalen af 16. juni 2008 blev der med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Der udmøntes 9 mia. kr. i perioden fordelt med 1 mia. kr. i 2009 og 2 mia. årligt i perioden Kvalitetsfondsmidlerne uddeles efter bloktilskudsnøglen (befolkningstallet), og Furesø Kommunes andel udgør 6,9 mio. kr. i 2009 og 13,7 mio. kr. i hvert af årene Efterregulering af udligning af indkomståret 2007 og Kommunen valgte som bekendt at selvbudgettere i både 2007 og På nuværende tidspunkt forventes en efterregulering på udligning i 2010 på 75,4 mio. kr. og 57,7 mio. kr. i 2011, hvilket skyldes at udskrivningsgrundlaget både i 2007 og 2008 forventes at være lavere end budgetteret, og dermed får kommunen mere i udligning. Det skal dog nævnes, at den samlede netto efterregulering på skat og udligning er positiv i 2010 på 7,8 mio. kr. i 2010, mens der forventes at skulle afleveres 14,5 mio. kr. i Valg af budgetteringsmetode Kommunerne kan ved budgetlægningen vælge mellem: A. Selvbudgettering. Her baseres budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, befolkning, afgiftspligtige grundværdier og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. Der afregnes i tilskudsåret på foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. To år efter tilskudsåret opgøres kommunernes endelige tilskuds- og udligningsbeløb på baggrund af en opgørelse af kommunens faktiske beskatningsgrundlag, idet udskrivningsgrundlag opgøres ud fra de faktiske selvangivne indkomster, faktisk opgørelse af grundværdier og det faktiske folketal pr. 1. januar i tilskudsåret. På baggrund heraf beregnes en efterregulering som forskellen mellem de endeligt opgjorte beløb og de foreløbige beløb, som afregnet i tilskudsåret. Da Byrådet valgte selvbudgettering for 2008 vil der skulle afregnes for dette i B. Statsgaranti. Her baseres budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Velfærdsministeriet udmelder året før tilskudsåret i juni måned en opgørelse af de garanterede tilskudsog udligningsbeløb for hver enkelt kommune for det kommende år. Denne beregning er baseret på et skønnet beskatningsgrundlag og et skønnet befolkningstal for tilskudsåret. Tilskuds- og udligningsbeløbene er endeligt opgjort. 12

13 Vælges statsgarantien afregnes efterreguleringsbeløbene af staten, hvilket vil sige, at staten modtager eller betaler eventuelle efterreguleringsbeløb. 3.1 Statsgaranti eller selvbudgettering? Byrådet skal senest ved budgetvedtagelsen d. 8. oktober 2008 beslutte, om Furesø Kommune vælger at lægge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag til grund for budget Økonomiafdelingen har ved hjælp af KL s tilskudsmodel foretaget en sammenligning af provenuet ved valg af henholdsvis det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag som det ser ud på nuværende tidspunkt. Ved valg af statsgaranti opnås et nettoprovenu af skat, tilskud og udligning på 1,734 mio. kr., mens valget af selvbudgettering på nuværende tidspunkt skønnes at give et nettoprovenu på 1,733 mio. kr. Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt kun er en forskel på netto 1,5 mio. kr. på at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Den lille difference er som tidligere nævnt årsag til, at der i det fremlagte budgetforslag er anvendt statsgarantien. Beregning af nettoprovenu vedr. hhv. statsgaranti og selvbudgettering Statsgaranti Selvbudgetting Forskel (1) (2) (2-1) Skatteprovenu (statsgarantien 25,9 %) Bidrag til udligningsordningen I alt nettoprovenu Skatteprocent 25,9 25,9 0,00 Folketal pr. 1/ Udskrivningsgrundlag Grundværdier Ved valg af statsgarantien giver kommunen afkald på at få andel i uventede positive reguleringer og skatteindtægter, der erfaringsmæssigt kan være af betydeligt omfang. Omvendt indebærer statsgarantien en budgetmæssig sikkerhed, hvor negative reguleringer, samt uforudsete lave skatteindtægter ikke vil påvirke økonomien. Byrådet skal som nævnt senest i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet tage stilling til spørgsmålet. Økonomiafdelingen vil fremkomme med en endelig anbefaling ultimo september 2008, idet der stadig kan forekomme ændringer i det forventede udskrivningsgrundlag og dermed skat, tilskud og udligning. 13

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit Bilagsoversigt Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu 2008-2011 Beregnet på det lokale gennemsnit Bilag 2: Udligning og generelle tilskud Bilag 3 A: Landsudligningen - det samlede

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr. 4 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Tilskud, udligning og skatter

Tilskud, udligning og skatter Tilskud, udligning og skatter Dette notat er en gennemgang af Hjørring Kommunes vigtigste indtægtsposter, som danner grundlag for budget 2019. Indtægtsposterne består både af diverse tilskud, udligningsordninger

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen)

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Til: Økonomiudvalget BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2014-2017, som indgår

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Bilag 6 Tilskud og udligning Ændringsforslag til budget 2013 for tilskud og ning 16. august 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen 1 Indledning Dette

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning 6. august 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0014390-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning I forhold til 1. finansielle orientering (1. FO) er

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Notat om skatteindtægter

Notat om skatteindtægter Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 21-08-2018 18/34751 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat om skatteindtægter 1. Typer af skatteindtægter Som baggrundsmateriale til budgetlægningen

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere