A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade Arsrapport Horsens. 25. regnskabsar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar"

Transkript

1 Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade Horsens Arsrapport regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den

2 Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger arsrapport for Andelsboligforeningen 18-22, 8700 Horsens, bestaende af: Langgade Bestyrelsens regnskabspategning Side 2 Den uafhasngige revisors erklasringer Anvendt regnskabspraksis Resultatopgorelse for perioden 1/ / ^ 1^ Balance pr. 31/ Noter, herunder opgorelse af andelenes vaerdi

3 BESTYRELSENS REGNSKABSPATEGNING Bestyrelsen aflaegger hermed Arsrapport for 2012 for Langgade Andelsboligforeningen Vi erklaerer: - At arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven og foreningens vedtaegter. - At den valgte regnskabspraksis er hensigtsm^ssig, saledes at Arsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansieile stilling samt resultatet. - At der efter regnskabsarets afslutning ikke er indtruffet begivenheder, der vsesentlig vil kunne pavirke vurderingen af foreningens finansieile stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lund, den 2013 I bestyrelsen: Svend Gr0nskov Formand Sekretaer Kasserer Side 2

4 DEN UAFH/ENGIGE REVISORS ERKUERINGER Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Langgade Pategning pa arsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for Andelsboligforeningen Langgade for regnskabsaret 1/ / , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven samt foreningens vedt^gter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejiinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller feji. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kr^ver, at vi overholder etiske krav samt planl^gger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden v^sentlig fejiinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for de belob og opiysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afh^nger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for v^sentlig fejiinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller feji. Ved risikovurderingen overvejer reviser intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmasssige skon er rimelige, samt en vurdering af den samlede presentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet aniedning til forbehold. Side 3

5 DEN UAFH/ENGIGE REVISORS ERKUERINGER Konklusion: Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansieile stilling pr. 31/ samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1/ / i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Hatting, den'^ /^ 2013 A/S Revision Hatting Side 4

6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Arsrapporten for Andelsboligforeningen Langgade er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtegter. Formalet med arsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrasvende boligafgift er tilstraekkelig. Endvidere er formalet at give opiysning om andelenes verdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfaellesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Anvendt regnskabspraksis er uaendret i forhold til tidligere ar. Resultatopgorelsen Opstillingsform Resultatopgorelsen er opstillet, sa denne bedst viser foreningens aktivitet i det forlobne regnskabsar. De i resultatopgorelsen anforte, ureviderede budgettal for regnskabsaret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrevede boligafgifter i henhold til budget har yaeret tilstraskkelige til at daekke omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Lejeindtaegter Boligafgift og lejeindtegt vedrorende regnskabsperioden indgar i resultatopgorelsen. Omkostninger Omkostninger vedrorende regnskabsperioden indgar i resultatopgorelsen. Finansieile Poster Finansieile indtaegter bestar af renter af bankindestaender. Finansieile omkostninger bestar af regnskabsperiodens renteomkostninger, afdrag, indeksregulering og bidrag vedrorende prioritetsgaeld. Samt kurstab og laneomkostninger fra optagelse af Ian og renter af bankgaeld. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgar bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overforsel til en vedligeholdelsesreserve. Sides

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Balancen andelsbolig- Ejendom Ejendommene males til kostpris med tiling af senere forbedringer, jf. foreningslovens 5, stk. 2a og stk. 3 og foreningens vedtegter. Der afskrives ikke pa ejendommene. Tilgodehavender Tilgodehavender vasrdiansaettes til nominel vaerdi. Verdien reduceres med nedskrivning til imodegaelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. "Reservefond" indeholder akkumuleret resultat, betalte afdrag pa gaelden samt overfort resultat. arets Under "Reserveret til vedligeholdelse" indregnes belob reserveret til fremtidig vedligeholdelse af foreningens ejendom. Prioritetsgaeld Prioritetsgaeld males til nominel restgaeld. Stiftelsesomkostning og eventuelt kurstab mv. i forbindelse med gasldsstiftelse omkostningsfores straks i resultatopgorelsen. I tilfaelde hvor disse udgifter er vesentlige indregnes disse omkostninger over lanets lobetid. Gaeldsforpligtelser 0vrige geldsforpligtelser vaerdiansettes til nominel verdi. 0vrige noter Andelsvaerdi Bestyrelsens forslag til andelsverdien fremgar af note 2. Andelsvaerdien opgores 1 henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtegterne. Sides

8 RESULTATOPGORELSE FOR PERIODEN 1/ / Realiseret Budget Realiseret 1/ / / / / / Boligafgifter Tilskud fra EnergiMidt Indtaegter 1 alt Ejendomsskat Renovation Rottebekaempelse El, fasllesarealer Forsikringer Snerydning og saltning Dong Naturgasservice Difference vandregnskab Vedligeholdelse gr0nne omrader Heraf daekket af hens«ttelser Vedligeholdelse boliger Heraf daekket af hens^ttelser Energimaerkning Kontorartikler, porto og gebyr Bestyrelsesgodtg0relse Revision/regnskabsassistance Moder og generalforsamling Repraesentation/gaver Nyanskaffelser Omkostninger i alt Resultat for finansieile poster Renteindtaegter Renteudgifter Renter og bidrag til kreditforenlngen Afdrag til kreditforening Finansieile poster i alt Kurstab og laneomkostninger Ekstraordinaere poster i alt ARETS RESULTAT Arets resultat foreslas fordelt saledes: Hensaettelse til vedligeholdelse Overfort til reservefond DISPONERET 1 ALT

9 BALANCE PR. 31/ AKTIVER 31/ / Aniaegsaktiver Ejendommen matr.nr. 4YTamdrup, Lund By, beliggende Langgade 18 A - 22 D, Lund, 8700 Horsens Anskaffelsessum Gasfyr Ejendommen 1 alt Aniaegsaktiver i alt Omsaetn i ngsa kti ve r Tilgodehavender Mellemregning vandregnskab Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Sydbankkto Likvide beholdninger i alt Omsaetn i ngsa kti ver i ait AKTIVER 1 ALT Sides

10 BALANCE PR. 31/ PASSIVER Note 31/ / Egenkapital Andelsindskud, Andelsindskud i alt boliger Reservefond Betalte afdrag+indeksreg. for 01/ Betalte afdrag Indeksregulering Overfort resultat, prime Periodens resultat Reservefond i alt Egenkapital til beregning af andelsverdi Reserveret til vedligeholdelse Hensat til vedligeholdelse, Anvendt i arets lob, Anvendt i arets lob, Arets hensettelser til boliger primo fellesareal vedligeholdelse Reserveret til vedligeholdelse i alt Egenkapital 1 alt Gaeld 3 Langfristet gaeld Realkredit Danmark, nom , indekslan Nykredit, nom , F Nykredit, nom , obi. 3,5% Langfristet gaeld i alt Side 9

11 BALANCE PR. 31/ PASSIVER Note 31/ / Kortfristet gaeld Mellemregning vandregnskab Revision og regnskabsassistance Kortfristet gaeld i alt Gaeld 1 ait PASSIVER 1 ALT I ovrigt Side 10

12 NOTER TIL ARSRAPPORTEN Note 1 - Ejendom Ejendommene er vasrdiansat til anskaffelsessummen. Den offentlige ejendomsverdi var pr. 1/ kr Note 2 - Egenkapital Indskuddet hidrorer oprindeligt fra 12 andelshavere. 12 stk. a Bestyrelsen skal opiyse andelens vaerdi pr. statusdagen i en note til arsrapporten. Nedenfor er verdien opgjort efter ejendomsverdien. Vaerdien af andelsbeviserne efter ejendomsvaerdien Egenkapital iflg. arsrapporten Ejendommen reguleret til ejendomsverdi Prioritetsgaeld reguleret til kursvaerdi Egenkapital ifolge 5 stk. 2 c i lov om andelsboliger Vaerdi afandelsbevis ( ) Vaerdifaldet af andelsbeviserne fra sidste regnskabsar udgor: -8,45% For det folgende ar skonnes det, at andelsbevisets verdi vil aendre sig med den del af prioritetsydelsen, som anvendes til nedbringelse af pantebrevsrestgelden. Egenkapital pr. 31/ Forventet fald i restgasid Budgetteret resultat Samlet forventet stigning til fordeling Stigning i procent ' -3,45% Side 11

13 NOTER TIL ARSRAPPORTEN Note 3 - Langfristet gseld Andelsboligforeningen har folgende Ian: Lan ved Realkredit Danmark, Indekslan m/stotte, Argang 2026, Oprindeligt kr , Forventer restlobetid er 6 mdr. ifolge opgorelse fra Realkredit Danmark. Lan ved Nykredit, F5, Variabel rente 1,2281 %, Oprindeligt kr , Afdragsfrihed til 11/ , Neste rentetilpasning 11/ , Lanets restslobetid er 28 3/4 ar. Lan ved Nykredit, Obligationslan med afdrag. Fast rente 3,5%, Oprindeligt kr , Lanets restslobetid er 30 ar. Til sikkerhed for Nykredit og Realkredit Danmark er der udstedt kreditforeningspantebreve pa oprindeligt kr med pant i matr.nr. 4Y Tamdrup, Lund By, beliggende Langgade 18 A - 22 D, Lund, 8700 Horsens. Kursvaerdi var pr. 31/ kr Note 4-1 0vrigt Foreningen benytter sig af en indskudsbaseret fordelingsnogle for haeftelse og betaling af boligafgift og dermed ikke en arealbaseret fordelingsnogle. Faellesomkostninger fordeles ligeligt efter antal enheder. Side 12

14 Registreret Revisionsselskab Storegade 37 Hatting 8700 Horsens Tlf.: Fax; Mail: Web:

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere