ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB"

Transkript

1 ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade Haraldsgade 9 21 Kbenhavn REVISION &RADGIVNING

2 Indholdsfortegnelse F oreningsoplysninger Administrator- og bestyreisespategning Den uafhasngige revisers pategning pa arsregnskabet Arsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgorelse Balance Noter Andelsvsrdiberegning

3 Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade Beliggende Haraldsgade 9 21 Kjabenhavn Matr. nr. 456 og 4592, Udenbys Klasdebo Kvarter, Kjabenhavn Bestyrelse Connie Hansen, formand Jesper Christensen Sren Olofsson Alma Jenny Pedersen Dorthe Juul Kann Administrator Advokaterne 1 Rosenborggade Rosenborggade Kobenhavn K Tlf.: Revision ALBERG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ringager 4 C, 2. th. 265 Borndby Tlf.: Godkendt pa foreningens generalforsamling, den / 215 Dirigent: 1

4 Administrator- og bestyrelsespategning Undertegnede har aflagt arsrapport for 214/215 for Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtaegter. Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fmansielle stilling pr. 31. januar 215 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. februar j anuar 215. Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der vassentligt vil kunne pavirke vurderingen af foreningens fmansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kobenhavn, den 8. april 215 Administrator: Advokaterne i Rosenborggade Kobenhavn, den 8. april 215 Bestyrelsen: Connie Hansen, formand Jesper Christensen Soren Olofsson Alma Jenny Pedersen Dorthe Juul Kann 2

5 Den uafhsengige revisers pategning pa arsregnskabet Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade Vi har revideret arsregnskabet for Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade for regnskabsaret 1. februar januar 215, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedttegter. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtasgter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vassentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav iflge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlasgger og udfarer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vassentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhasnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vassentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstasndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmasssige skon er rimelige samt den samlede prassentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehoid. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielie stilling pr. 31. januar 215 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. februar januar 215 i overensstemmelse med arsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtasgter. Supplerende oplysninger vedrorende forstaelse af revisionen Foreningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens Vejledning om arsregnskaber for andelsboligforeninger medtaget budgettal som sammeniigningstal i resultatopgorelsen. Disse budgettal har, som det ogsa fremgar af arsregnskabet, ikke vaeret underlagt revision. Brondby, den 8. april 215 ALBERG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lars Rasmussen statsautoriseret revisor 3

6 Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtaegter. Formalet med arsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om den budgetterede og hos medlemmerne opkraevede boligafgift er tilstraskkelig. Endvidere er formalet at give de after bekendtgrelse nr. 2 af 6. januar 215, jf. andelsbolig lovens 6, stk. 2, krasvede nogleoplysninger, at give oplysning omandelenes vasrdi, jf. andelsboliglovens 6, stk. 8 samt at give de efter andelsboliglovens 5, stk. 11 krasvede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrarende modtaget stette. Anvendt regnskabspraksis er uasndret i forhold til tidligere ar. Resultatopgorelsen Opstillingsform Resultatopgrelsen er opstillet, sa denne afspejler foreningens aktivitet i det forlbne regnskabsar. Indtaegter Boligafgift vedrarende regnskabsperioden indgar i resultatopgorelsen. Indtaegter fra vaskeri mv. indt33gtsfres i takt med registrering af indtaegterne. Disse indtaegter er saledes ikke nodvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden. Omkostninger Omkostninger vedrarende regnskabsperioden indgar i resultatopgorelsen. Finansielle poster Finansielle indtegter og omkostninger indregnes i resultatopgrelsen med de belb, der vedrarer regnskabsperioden. Finansielle indtaegter bestar af renter af bankindestaender mv. Finansielle omkostninger bestar af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedr. prioritetsgaeld. Skat af arets resultat Skat af resultat omfatter aktuel skat af arets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuel underskud til fremfersel. 4

7 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Forslag til budget Det anfrte, ureviderede forslag til budget for indevasrende og kommende ar er medtaget for at vise forslag til fastlseggelse af boligafgift for det kommende ar. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponeringen indgar bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overforsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af belb til dsekning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger pa foreningens ejendom. Forslag om overfrsel af beksb til "Overfrt resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkravede boligafgift er tilstreckkelig til at daskke betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger (regnskabsmasssige afskrivninger mv.). Balancen Materielle anlagsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes pa anskaffelsestidspunktet og vasrdiansaettes ved frste indregning til kostpris. Ejendommen vasrdiansasttes pa balancedagen til kostpris. Der afskrives ikke pa foreningens ejendom. Foreningens vrige materielle anlaegsaktiver indregnes til kostpris pa anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning baseret pa aktivernes forventede brugstid efter flgende principper; Inventar og driftsmateriel 1 ar Tilgodehavender Tilgodehavender males til nominel vasrdi. Veerdien reduceres med nedskrivning til imodegaelse af forventede tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud. "Overfrt resultat mv." indeholder akkumuleret resultat samt resterende overforsel af arets resultat. Prioritetsgaeld Prioritetsgsld indregnes ved laneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte laneomlcostninger. I efterflgende perioder males prioritetsgaslden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede vasrdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle vasrdi indregnes denned i resultatopgorelsen over lanets lbetid. 5

8 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Prioritetsgaelden er saledes vasrdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlan svarer til lanets restgeeld. Omkostninger ved laneomlasgning amortiseres over restlbetiden pa det nye lan. For obligationslan svarer amortiseret kostpris til en restgaeld, der opgores som det oprindeligt modtagne provenu ved laneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lanets kurstab og laneomkostninger pa optagelsestidspunktet. Ovrige gaeldsforpligtelser vrige gffildsforpligtelser v^rdianssttes til nominel vasrdi. vrige noter Negleoplysninger De i note 21 anfrte ngleoplysninger bar til formal at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens konomiske situation. I benhold til bekendtgrelse nr. 2 af 6. januar 215 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, skal der ifolge 3 afgives en rsekke negleoplysninger som noter til andelsboligforeningens arsregnskab. De lovkrasvede oplysninger er indeholdt i bilag 1 til bekendtgrelsen (Nogleoplysningsskema for andelsboligforeningen), og er anfrt som et scerskilt afsnit i note 21 under overskriften "Lovkrasvede ngleoplysninger" med henvisning til oplysningsskemaets referencenumre. Herudover indeholder noten supplerende nogletal, der informerer yderligere om foreningens konomi. Andelsvserdi Bestyrelsens forslag til andelsvasrdi fremgar af note 22. Andelsvserdien opgores i henbold til andelsboligforeningsloven samt vedtaegternes

9 Resultatopgerelse for 214/215 Budgetforslag 215/216 Realiseret 214/215 Budget 214/215 Realiseret 213/214 (ej revideret) (ej revideret) note Indtaegter Boligafgift Udlejningtil andelshavere Vaskeriindtegter vrige indtaegter Indtaegter i alt Omkostninger Ejendomsskat eg forsikringer 43. Forbrugsafgifter 34.3 Renholdelse 5. Reparation og vedligeholdelse Vedligeholdelse, genopretn. og renovering Foreningsomkostninger Afskrivninger, inventar mv Omkostninger i alt Resultat for finansielle poster Finansielle indtegter Finansielle omkostninger Finansielle poster, netto Resultat for skat _ Skat af arets resultat Arets resultat Forslag til resultatdisponering: Overfort til "Overfort resultat mv.": Betalte prioritetsafdrag Regnskabsmsssige afskrivninger pa inventar Amortisering af kurstab m.v. pa obligationslan Afholdte byggeomkostninger 213/ Kurstab og laneomkostninger Overfort restandel af arets resultat Disponeret i alt

10 Balance pr. 31. januar note Aktiver Ejendommen, Matr. nr. 456 og 4592 Udenbys Klaedebo Kvarter, Kbenhavn Kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger pa tilbelw. Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober214 udgr Igangvasrende byggesag Materielle anlaegsaktiver Anlaegsaktiver Restancer Hensat til tab pa restancer Varmeregnskab, uafsluttet Antenneregnskab Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsaetningsaktiver Aktiver

11 Balance pr. 31. januar 214/ /214 note Passiver Andelsindskud Overfrt resuitat mv Egenkapital Andre reserver Reserveret til imdegaelse af vasrdiforringelse af ejendom mv. Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen Andre reserver Egenkapital Prioritetsgasld Palobne, ikke-forfaldne prioritetsrenter Forudbetalt boligafgift Mellemregning ved andelssalg vrig gasld Gseldsforpligtelser Passiver Eventualaktiver og -forpligtelser 2 Negleoplysninger 21 Beregning af andelsvaerdi 22 9

12 Noter til resultatopgorelsen Budget 215/216 Realiseret 215 Budget 214/215 Realiseret 213/214 (ej revideret) (ej revideret) Note 1. Boligafgift Boligafgift Forventet tab Note 2. vrige indtaegter 5.2 Fraflytningsgebyrer mv Diverse indta:gter Note 3. Ejendomsskat og forsikringer 687. Ejendomsskatter og renovation Vandforbrug Forsikringer og abonnementer Note 4. Forbrugsafgifter Internet Elforbrug, fellesarealer Note 5. Renholdelse 328. Ejendomsservice mv Social sikring Vedligeholdelse af have mv >

13 Noter til resultatopgorelsen - fortsat Budget 215/216 (ej revideret) Realiseret Budget Realiseret / /214 (ej revideret) 5. Note 6. Reparation og vedligeholdelse Faslles gardanlaeg VVS og blikkenslager Murer Tmrer og snedker Malar Elektriker Glarmester Vaskerum Diverse Note 7. Vedligeholdelse, genopretn. og renovering_ Renovering, vinduer og trapper m.v Note 8. Foreningsomkostninger Administrationshonorar Revision og regnskabsmajssig assistance Revision og regnskabsmaessig assistance lovkrasvede nogleoplysninger Revision og regnskabsmasssig assistance, reg. s.a. -35 Mdeudgifter Varmeregnskabshonorar Gaver Kontorartikler mv Telefon og telefongodtgorelse mv Gebyrer mv Diverse omkostninger

14 Noter til resultatopgorelsen - fortsat Budget 215/216 Realiseret 215 Budget 214/215 Realiseret 213/214 (ej revideret) (ej revideret) Note 9. Finansielle Indtaegter 3. Renteindtasgter, bank Note 1. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter mv. Renteomkostninger, bank Kurstab og laneomkostninger Amortisering af kurstab pa obligationslan

15 Noter til balancen Note 11. Ejendommen, Matr. nr. 456 og 4592 Udenbys Klaedebo Kvarter, Kflbenhavn Kostpris 1. februar Tilgang Afgang _ Kostpris 31. januar Akkmmilerede afskrivninger 1. februar Afskrivning indevasrende ar Akkumulerede afskrivninger 31. december Regnskabsmaessig vaerdi 31. januar Folgende inventar og installationer er indregnet i ejendommen: Afskrivning, vaskemaskine og trretumbler 27/28, 1% p.a. (8 ar). Afskrivning, trretumbler 28/29, 1% p.a. (7 ar). Afskrivning, bredband og drtelefon 25/26, 1% p.a. (1 ar). Den offentlige ejendomsvurdering udgr pr. 1/

16 Noter til balancen - fortsat Note 12. Andre tilgodehavender Forudbetalt forsikringer, el m.v Forudbetalt fellesgard Deponeringer Tilgodehavende vandomkostnimg Note 13. Likvide beholdninger Renter af Renter af indestaende gaeld pr. 31/1 pr. 31/1 % p.a. % p.a. Danske Bank, u/lcr. 5.,125 18, Danske Bank, ,25 18,5 Danske Bank. o/ 1..,4 18,5 Kassebeholdning

17 Noter til balanccn - fortsat Note 14. Egenkapital Egenkapital Egenkapital Andre reserver i alt Andclsindskucl Saldo pr. 1. februar Overfiart af arets resultat Saldo 31. januar Reserve for opskrivning af foreningens Overfort ejendom resultat mv I alt Reserve til vaerdiforringelse ejendom, kursregulering mv. Reserve til vedligeholdelse af ejendommen I alt

18 Noter til balancen, fortsat Note 15. Prioritctsg cl(l Nominel restgaeld Amortiseret = Regnskabs- Renter og Rest- biilrag lobctid 214/215 Lsinetype Kurs ar Betalte kurstab og pantebrevs- m:cssig Heraf afdrag laneomk. restgscld vaerdi nseste ars Kursva:rdi 214/215 31/1 31/1 31/1 afdrag 31/1 Realkredit DK, kontantlan, palyd.rente 2,5 % opr , konvertibelt rentesats 2,986 %, Indfriet Realkredit DK, kontantlan, palyd.rente 3,5 % opr. 2,265., konvertibelt rentesats 3,35568 %, Indfriet Realkredit DK, kontantlan, palyd.rente 2 % opr , konvertibelt rentesats 2,3576 % 13,19 18 ar 8 mdr , Realkredit DK, kontantlan, palyd.rente 2,5% opr , konvertibelt rentesats 2,7524 % 13,3 29 ar 5 mdr Periodiserede renter primo Periodiserede renter ultimo ^ Amortiseret kurstab og laneomkostninger pr. 1. februar215 Amortiseret kurstab og laneomkostninger 214/15 Amortiseret kurstab, andel der skal omkostningsfores i 214/

19 Noter til balancen - fortsat Note 16. Varmeregnskab, uafsluttet Indbetalt a conto Varmedeposita Varmeomkostning Note 17. Antenneregnskab Saldo prime Indbetalt a conto 214/ YouSee Kabel-tv Note 18. vrig gaeld Revision og regnskabsmaessig assistance Ejendomsservice mv Vedligeholdelses- og renoveringsarbejder Miele Serviceaftale Vand vrige omkostninger Note 19. Gaeldsforpligtelser Af de samlede gaddsforpligtelser er langfristede gasldsforpligtelser. Den langfristede gsld bestar af prioritetsgasld. Der henvises i vrigt til note

20 Noter til balancen - fortsat Note 2. Eventualaktiver og -forpligtelser Sikkerhedsstillelser Der er tinglyst afgiftspantebrev pa Hseftelsesforhold Der er udover afgiftspantebrevet stillet pant for gaeld med samlet hovedstol pa i ejendommen. For foreningens forpligtelser hasfter medlemmerne ikke personligt, men kun med den i vedtsgterne 3 naevnte andel. Hasftelsesforholdene er ligeledes oplyst i note 2, Nogleoplysninger, Feltnr. El og E2. Afgivne garantier Der er stillet garanti for 1 andelshaver. vrige forhold Det tidligere erhvervslejemal er forurenet. Det er oplyst, at kommunen ikke vil krasve at foreningen oprenser forureningen. 18

21 vrige noter til arsregnskabet Note 21. Nogleoplysninger Ngleoplysnmgerne viser centrale dele af foreningens konomi, og er primasrt udregnet pa baggrund af arealer. 1 Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade anvendes nedenstaende som fordelingsngle, og de arealbaserede ngletal for andelsveerdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gaslder for den enkelte andelshaver. Lovkrsevede nogleoplysninger Bekendtgrelse nr. 2 af 6. januar 215 angiver i bekendtgorelsens Bilag 1 en raekke lovkrasvede ngleoplysninger om foreningens konomi. Oplysningerne er anfort nedenfor. Der er anfrt et referencenummer for hver oplysning, der svarer til de i nogleskemaet anvendte referencenumre. Antal BBR Area! BBR Area! BBR Areal 31/12 31/1 31/1 31/ Feltnr. Boligtype Stk. m2 m2 in2 B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele B3 Boliglejemal B4 Erhvervslejemal B5 vrige lejemal (kseldre, garager m.v.) B6 I alt CI C2 C3 Saet kryds Hvilket fordelingstal benyttes ved opgrelse af andelsvasrdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgorelse af boligafgiften? Boligernes areal (BBR) Boligernes areal (anden kilde) Det oprindelige indskud Andet Jf. vedtsgternes 3: Fra 1/ er indskuddene i den seldre boligmasse forhojet med 1. pr. andel. Foreningens formue pr. 1/ fordeles after de asldre indskud, medens formuetilskrivningen efter after 1/ fordeles efter de nye indskud. Formuetilskrivningen for den asldre boligmasse fordeles dog fra 1/ efter boligafgift, saledes at det enkelte medlem i den gamle bar andel i formuetilskrivningen svarende til den pagasldende boligafgift i forhold til den samlede boligafgift for den gamle boligmasse. Jf. vedtegternes 3, stk. 3 fastsaettes boligafgiften og andre ydelser til foreningen af generalforsamlingen. Den i 1962 forhojede boligafgift til foreningen, der ikke er i strid med den gasldende buslejelovgivning, kan ikke nedssettes uden foreningens panthaveres samtykke. Boligafgiften skal ved forbojelse eller nedsaettelse ske med samme procent for den gamle boligmasse og samme proocent for den nye boligmasse, procenten for de to kategorier behover ikke at vasre den samme. Til aendring af den bestemmelse kraves enstemmighed pa generalforsamlingen. X X 19

22 vrige noter til arsregnskabet Note 21. Nogleoplysninger, fortsat D1 D2 Ar Foreningens stiftelsesar 1962 Ejendommens opferelsesar Feltnr. Saet kryds Ja Nej El Haefter andelshaverne for mere end deres indskud? X E2 Hvis ja, anfores hvilken hasftelse: Ikke relevant Saet kryds Anskaffelsesprisen Valuarvurdering Offentlig vurdering F1 Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsvasrdien X Forklaring pa udregning: Anvendt vaerdi Ejendomsvaerdi (F2) 31/1 215 m2 ultimo aret i alt (B6) F2 pr. m2 Ejendommens vaerdi ved det anvendte vurderingsprincip Forklaring pa udregning: Andre reserver Andre reserver (F3) 31/ o m ultimo aret i alt (B6) F3 Generalforsamlingsbestemte reserver pr. m2 Forklaring pa udregning: (F3 * 1) / F2 % F4 Reserver i procent af ejendomsvasrdi 2

23 vrige noter til arsregnskabet, fortsat Note 21. Nogleoplysninger, fortsat Feltnr. Saet kryds Ja Nej G1 Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens oplsning? X G2 Er foreningens ejendom palagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigorelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgorelse nr. 978 af 19. oktober 29)? X G3 Er der tinglyst en tilbagekabsklausul (hjemfaldspligt) pa foreningens ejendom? X Forklaring pa udregning: (Ultimo manedens indtaegt uden fradrag for tomgang, tab m.v.) * 12 m2pr. balancedagen for andele (B1 + B2) For boligafgiftens vedkommende, jf. HI, skal der anvendes summen af boligafgiften fra andelsboliger og erhvervsandele i 2 pr. m HI Boligafgift * 12/ H2 Erhvervslej eindtasgter * 12/ H3 Boliglejeindtasgter * 12/ Forklaring pa udregning; Arets resultat 2 m pr. balancedagen for andele (B1 + B2) Ar 212/13 Ar 213/14 Ar 214/15 pr. m2 pr. m2 pr. m2 Arets resultat pr. andels m2 de sidste 3 ar

24 vrige noter til arsregnskabet, fortsat Note 21. Negleoplysninger, fortsat Forklaring pa udregning af Kl: Andelsvaerdi pr. balancedagen (note 22) m2 pr. balancedagen for andele (B1 + B2) Forklaring pa udregning af K2: (Gaeldsforpligtelse - omsaetningsaktiver) pr. balancedagen m2 pr. balancedagen for andele (B1 + B2) Feltnr. Kl K2 K3 pr. m Andelsvaerdi + (Gasld - omsastningsaktiver) Teknisk andelsvasrdi Forklaring pa udregning: Vedligeholdelse pr. ar m ultimo aret i alt (B6) Ar 212/13 Ar 213/14 Ar 214/15 pr. m2 pr. m2 pr. m2 Ml Vedligeholdelse, lbende M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering 41 M3 Vedligeholdelse i alt Forklaring pa udregning: (Regnskabsmgessig v^erdi af ejendom - Gaeldsforpligtelser i alt) pa balancedagen * 1 Regnskabsmaessig vserdi af ejendommen pa balancedagen P Frivasrdi -38 / /o 22

25 vrige noter til arsregnskabet, fortsat Note 21. Negleoplysninger, fortsat Forklaring pa udregning: Arets afdrag ml pr. balancedagen for andele (B1 + B2) Feltnr. Ar 212/13 Ar 213/14 Ar 214/ pr. m pr. m pr. m Arets afdrag for de sidste 3 ar Supplerende nogleta! i ovrigt Ud over de lovkrasvede ngleoplysninger ovenfor, er der beregnet flgende ngletal, der medvirker til at skabe det fornedne overblik over foreningens konomiske udvikling. Der er taget udgangspunkt i v^rdierne pr. balancedagen. /m2 /m2 andele totalejd. Beregnede nogletal for foreningen: (B1+B2) iflg. B6 Offentlig ejendomsvurdering Valuarvurdering NA NA Anskaffelsessum (kostpris) Gaeldsforpligtelser fratrukket oms$tningsaktiver Foreslaet andelsvaerdi Henlasggelser (andre reserver) uden for andelsvcerdien /m2 % Boligafgift ultimo aret pr. andelskvm. ultimo (se HI) 628 Boligafgift i procent af samlede ejendomsindteegter for hele aret 98 Erhvervslejeindtasgt ultimo aret pr. udlejede erhvervskvm. ultimo = *12/ NA Boliglejeindtcegt ultimo aret pr. udlejede boligkvm. ultimo = *12/ NA 23

26 . til nrsregnskabet, fortsat Ovrige noter til arsregi N<)teIl.NgleoP^mnger,torts»t 24

27 vrige noter til arsregnskabet Note 22. Beregning af andelsvaerdi Bestyrelsen indstiller til flgende vserdianssettelse i henhold til lov om andelsboligforeninger og andre bofellesskaber 5, stk. 2, litra c, handelsveerdi samt vedtasgternes 3, stk. 1-2 A: Foreningens egenkapital fr andre reserver 31. januar Korrektioner i henhold til lov om andelsboligforeninger: Offentligejendomsvurderingpr. 1. oktober Bogfeirt vasrdi af ejendommen Prioritetsgeeld, regnskabsmasssig vasrdi 31. januar Prioritetsgasld, kursva^rdi 31. januar Ejendommen er indregnet i henhold til offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 214. Det skal oplyses, at safremt der senere sker et fald i ejendomsvurderingen fra SKAT, skal denne lavere vasrdi benyttes i andelsvaerdiberegningen fra tidspunktet af modtagelsen af den lavere vurdering. Fordeling af andelsvasrdien pa typer af andele: Vffirdi pr. indskudt andelskrone, jf. vedtasgternes 3: Vffirdi pr. andelskrone 1/ / ,74 Vasrdi pr. andelskrone af formuetilvaskst fra 1/ til 31/ / ,53 Vasrdi pr. andelskrone af formuetilvaskst fra 1/ til 31/ / ,86 Vasrdi pr. andelskrone af formuetilvaskst fra 1/ til 31/ / ,46 Vasrdi pr. andelskrone af formuetilvaskst fra 1/2 29 til 31/ / ,

28 vrige noter til arsregnskabet - fortsat Note 22. Beregning af andelsvserdi (fortsat) Gl. boligmasses andel af formuetilveekst fra 1/ til 31/ x Gl. boligmasses andel af formuetilvaskst fra 1/ til 31/ x Gl. boligmasses andel af formuetilvaskst fra 1/2 29 til 31/ x Nv boligmasses andel af formuetilvaskst fra 1/ til 31/ x Ny boligmasses andel af formuetilvaekst fra 1/ til 31/ x Ny boligmasses andel af formuetilvaskst fra 1/ til 31/ x Formuetilvaskst i alt 1/ / som fordeles mellem andelshaverne saledes, jf. vedtaegternes 3. For gl. boligmasse fordeles formuetilvaeksten fra 1/ after boligafgift. Formuetilvaekst pr. boligafgiftskrone manedlig pr. 31/ ,84 Hvilket giver en endelig beregning af andelsvasrdi: Gl. boligmasse: (Oprindelige andelsindskud x 22,74) + (Oprindelige andelsindskud med tillasg af 1. x 6,53) + (225,84 x manedlig boligafgift pr. 31/1 215) Ny boligmasse: Andelsindskud x 47,9 (22,74 + 6,53 + 8, ,46-16,5) Det ma antages, at ejendomsvurderingen er falsom over for renteudsving. Det skal oplyses, at safremt der senere sker er fald i ejendomsvurderingen fra SKAT, skal denne lavere vasrdi benyttes fra tidspunktet af modtagelsen af den lavere vurdering. Nye andelshavere (kbere) skal vasre saerligt opmasrksomme pa denne forudsastning for vurderingen af andelskronen. 26

29 ALBJERG - STATSAUTORISERET REV1SIONSPARTNERSELSKAB - RINGAGER 4 C, 2. TH BRNDBY -

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår GLB REVISION Andelsboligforenin gen Halgreen Årsrapport for 213/14 6. regnskabsår Statsautodserede Revisorer A/S I København I Køge glb.dk CVR ro. 3 82 1 9 63 VedVesteryod6,5. 1612KøbenhavnV kbh@glb.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere