ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB"

Transkript

1 ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade Haraldsgade 9 21 Kbenhavn REVISION &RADGIVNING

2 Indholdsfortegnelse F oreningsoplysninger Administrator- og bestyreisespategning Den uafhasngige revisers pategning pa arsregnskabet Arsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgorelse Balance Noter Andelsvsrdiberegning

3 Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade Beliggende Haraldsgade 9 21 Kjabenhavn Matr. nr. 456 og 4592, Udenbys Klasdebo Kvarter, Kjabenhavn Bestyrelse Connie Hansen, formand Jesper Christensen Sren Olofsson Alma Jenny Pedersen Dorthe Juul Kann Administrator Advokaterne 1 Rosenborggade Rosenborggade Kobenhavn K Tlf.: Revision ALBERG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ringager 4 C, 2. th. 265 Borndby Tlf.: Godkendt pa foreningens generalforsamling, den / 215 Dirigent: 1

4 Administrator- og bestyrelsespategning Undertegnede har aflagt arsrapport for 214/215 for Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtaegter. Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fmansielle stilling pr. 31. januar 215 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. februar j anuar 215. Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der vassentligt vil kunne pavirke vurderingen af foreningens fmansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kobenhavn, den 8. april 215 Administrator: Advokaterne i Rosenborggade Kobenhavn, den 8. april 215 Bestyrelsen: Connie Hansen, formand Jesper Christensen Soren Olofsson Alma Jenny Pedersen Dorthe Juul Kann 2

5 Den uafhsengige revisers pategning pa arsregnskabet Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade Vi har revideret arsregnskabet for Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade for regnskabsaret 1. februar januar 215, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedttegter. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtasgter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vassentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav iflge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlasgger og udfarer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vassentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhasnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vassentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstasndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmasssige skon er rimelige samt den samlede prassentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehoid. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielie stilling pr. 31. januar 215 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. februar januar 215 i overensstemmelse med arsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtasgter. Supplerende oplysninger vedrorende forstaelse af revisionen Foreningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens Vejledning om arsregnskaber for andelsboligforeninger medtaget budgettal som sammeniigningstal i resultatopgorelsen. Disse budgettal har, som det ogsa fremgar af arsregnskabet, ikke vaeret underlagt revision. Brondby, den 8. april 215 ALBERG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lars Rasmussen statsautoriseret revisor 3

6 Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtaegter. Formalet med arsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om den budgetterede og hos medlemmerne opkraevede boligafgift er tilstraskkelig. Endvidere er formalet at give de after bekendtgrelse nr. 2 af 6. januar 215, jf. andelsbolig lovens 6, stk. 2, krasvede nogleoplysninger, at give oplysning omandelenes vasrdi, jf. andelsboliglovens 6, stk. 8 samt at give de efter andelsboliglovens 5, stk. 11 krasvede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrarende modtaget stette. Anvendt regnskabspraksis er uasndret i forhold til tidligere ar. Resultatopgorelsen Opstillingsform Resultatopgrelsen er opstillet, sa denne afspejler foreningens aktivitet i det forlbne regnskabsar. Indtaegter Boligafgift vedrarende regnskabsperioden indgar i resultatopgorelsen. Indtaegter fra vaskeri mv. indt33gtsfres i takt med registrering af indtaegterne. Disse indtaegter er saledes ikke nodvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden. Omkostninger Omkostninger vedrarende regnskabsperioden indgar i resultatopgorelsen. Finansielle poster Finansielle indtegter og omkostninger indregnes i resultatopgrelsen med de belb, der vedrarer regnskabsperioden. Finansielle indtaegter bestar af renter af bankindestaender mv. Finansielle omkostninger bestar af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedr. prioritetsgaeld. Skat af arets resultat Skat af resultat omfatter aktuel skat af arets forventede skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuel underskud til fremfersel. 4

7 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Forslag til budget Det anfrte, ureviderede forslag til budget for indevasrende og kommende ar er medtaget for at vise forslag til fastlseggelse af boligafgift for det kommende ar. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponeringen indgar bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overforsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af belb til dsekning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger pa foreningens ejendom. Forslag om overfrsel af beksb til "Overfrt resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkravede boligafgift er tilstreckkelig til at daskke betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger (regnskabsmasssige afskrivninger mv.). Balancen Materielle anlagsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes pa anskaffelsestidspunktet og vasrdiansaettes ved frste indregning til kostpris. Ejendommen vasrdiansasttes pa balancedagen til kostpris. Der afskrives ikke pa foreningens ejendom. Foreningens vrige materielle anlaegsaktiver indregnes til kostpris pa anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning baseret pa aktivernes forventede brugstid efter flgende principper; Inventar og driftsmateriel 1 ar Tilgodehavender Tilgodehavender males til nominel vasrdi. Veerdien reduceres med nedskrivning til imodegaelse af forventede tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud. "Overfrt resultat mv." indeholder akkumuleret resultat samt resterende overforsel af arets resultat. Prioritetsgaeld Prioritetsgsld indregnes ved laneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte laneomlcostninger. I efterflgende perioder males prioritetsgaslden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede vasrdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle vasrdi indregnes denned i resultatopgorelsen over lanets lbetid. 5

8 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Prioritetsgaelden er saledes vasrdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlan svarer til lanets restgeeld. Omkostninger ved laneomlasgning amortiseres over restlbetiden pa det nye lan. For obligationslan svarer amortiseret kostpris til en restgaeld, der opgores som det oprindeligt modtagne provenu ved laneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lanets kurstab og laneomkostninger pa optagelsestidspunktet. Ovrige gaeldsforpligtelser vrige gffildsforpligtelser v^rdianssttes til nominel vasrdi. vrige noter Negleoplysninger De i note 21 anfrte ngleoplysninger bar til formal at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens konomiske situation. I benhold til bekendtgrelse nr. 2 af 6. januar 215 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, skal der ifolge 3 afgives en rsekke negleoplysninger som noter til andelsboligforeningens arsregnskab. De lovkrasvede oplysninger er indeholdt i bilag 1 til bekendtgrelsen (Nogleoplysningsskema for andelsboligforeningen), og er anfrt som et scerskilt afsnit i note 21 under overskriften "Lovkrasvede ngleoplysninger" med henvisning til oplysningsskemaets referencenumre. Herudover indeholder noten supplerende nogletal, der informerer yderligere om foreningens konomi. Andelsvserdi Bestyrelsens forslag til andelsvasrdi fremgar af note 22. Andelsvserdien opgores i henbold til andelsboligforeningsloven samt vedtaegternes

9 Resultatopgerelse for 214/215 Budgetforslag 215/216 Realiseret 214/215 Budget 214/215 Realiseret 213/214 (ej revideret) (ej revideret) note Indtaegter Boligafgift Udlejningtil andelshavere Vaskeriindtegter vrige indtaegter Indtaegter i alt Omkostninger Ejendomsskat eg forsikringer 43. Forbrugsafgifter 34.3 Renholdelse 5. Reparation og vedligeholdelse Vedligeholdelse, genopretn. og renovering Foreningsomkostninger Afskrivninger, inventar mv Omkostninger i alt Resultat for finansielle poster Finansielle indtegter Finansielle omkostninger Finansielle poster, netto Resultat for skat _ Skat af arets resultat Arets resultat Forslag til resultatdisponering: Overfort til "Overfort resultat mv.": Betalte prioritetsafdrag Regnskabsmsssige afskrivninger pa inventar Amortisering af kurstab m.v. pa obligationslan Afholdte byggeomkostninger 213/ Kurstab og laneomkostninger Overfort restandel af arets resultat Disponeret i alt

10 Balance pr. 31. januar note Aktiver Ejendommen, Matr. nr. 456 og 4592 Udenbys Klaedebo Kvarter, Kbenhavn Kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger pa tilbelw. Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober214 udgr Igangvasrende byggesag Materielle anlaegsaktiver Anlaegsaktiver Restancer Hensat til tab pa restancer Varmeregnskab, uafsluttet Antenneregnskab Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsaetningsaktiver Aktiver

11 Balance pr. 31. januar 214/ /214 note Passiver Andelsindskud Overfrt resuitat mv Egenkapital Andre reserver Reserveret til imdegaelse af vasrdiforringelse af ejendom mv. Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen Andre reserver Egenkapital Prioritetsgasld Palobne, ikke-forfaldne prioritetsrenter Forudbetalt boligafgift Mellemregning ved andelssalg vrig gasld Gseldsforpligtelser Passiver Eventualaktiver og -forpligtelser 2 Negleoplysninger 21 Beregning af andelsvaerdi 22 9

12 Noter til resultatopgorelsen Budget 215/216 Realiseret 215 Budget 214/215 Realiseret 213/214 (ej revideret) (ej revideret) Note 1. Boligafgift Boligafgift Forventet tab Note 2. vrige indtaegter 5.2 Fraflytningsgebyrer mv Diverse indta:gter Note 3. Ejendomsskat og forsikringer 687. Ejendomsskatter og renovation Vandforbrug Forsikringer og abonnementer Note 4. Forbrugsafgifter Internet Elforbrug, fellesarealer Note 5. Renholdelse 328. Ejendomsservice mv Social sikring Vedligeholdelse af have mv >

13 Noter til resultatopgorelsen - fortsat Budget 215/216 (ej revideret) Realiseret Budget Realiseret / /214 (ej revideret) 5. Note 6. Reparation og vedligeholdelse Faslles gardanlaeg VVS og blikkenslager Murer Tmrer og snedker Malar Elektriker Glarmester Vaskerum Diverse Note 7. Vedligeholdelse, genopretn. og renovering_ Renovering, vinduer og trapper m.v Note 8. Foreningsomkostninger Administrationshonorar Revision og regnskabsmajssig assistance Revision og regnskabsmaessig assistance lovkrasvede nogleoplysninger Revision og regnskabsmasssig assistance, reg. s.a. -35 Mdeudgifter Varmeregnskabshonorar Gaver Kontorartikler mv Telefon og telefongodtgorelse mv Gebyrer mv Diverse omkostninger

14 Noter til resultatopgorelsen - fortsat Budget 215/216 Realiseret 215 Budget 214/215 Realiseret 213/214 (ej revideret) (ej revideret) Note 9. Finansielle Indtaegter 3. Renteindtasgter, bank Note 1. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter mv. Renteomkostninger, bank Kurstab og laneomkostninger Amortisering af kurstab pa obligationslan

15 Noter til balancen Note 11. Ejendommen, Matr. nr. 456 og 4592 Udenbys Klaedebo Kvarter, Kflbenhavn Kostpris 1. februar Tilgang Afgang _ Kostpris 31. januar Akkmmilerede afskrivninger 1. februar Afskrivning indevasrende ar Akkumulerede afskrivninger 31. december Regnskabsmaessig vaerdi 31. januar Folgende inventar og installationer er indregnet i ejendommen: Afskrivning, vaskemaskine og trretumbler 27/28, 1% p.a. (8 ar). Afskrivning, trretumbler 28/29, 1% p.a. (7 ar). Afskrivning, bredband og drtelefon 25/26, 1% p.a. (1 ar). Den offentlige ejendomsvurdering udgr pr. 1/

16 Noter til balancen - fortsat Note 12. Andre tilgodehavender Forudbetalt forsikringer, el m.v Forudbetalt fellesgard Deponeringer Tilgodehavende vandomkostnimg Note 13. Likvide beholdninger Renter af Renter af indestaende gaeld pr. 31/1 pr. 31/1 % p.a. % p.a. Danske Bank, u/lcr. 5.,125 18, Danske Bank, ,25 18,5 Danske Bank. o/ 1..,4 18,5 Kassebeholdning

17 Noter til balanccn - fortsat Note 14. Egenkapital Egenkapital Egenkapital Andre reserver i alt Andclsindskucl Saldo pr. 1. februar Overfiart af arets resultat Saldo 31. januar Reserve for opskrivning af foreningens Overfort ejendom resultat mv I alt Reserve til vaerdiforringelse ejendom, kursregulering mv. Reserve til vedligeholdelse af ejendommen I alt

18 Noter til balancen, fortsat Note 15. Prioritctsg cl(l Nominel restgaeld Amortiseret = Regnskabs- Renter og Rest- biilrag lobctid 214/215 Lsinetype Kurs ar Betalte kurstab og pantebrevs- m:cssig Heraf afdrag laneomk. restgscld vaerdi nseste ars Kursva:rdi 214/215 31/1 31/1 31/1 afdrag 31/1 Realkredit DK, kontantlan, palyd.rente 2,5 % opr , konvertibelt rentesats 2,986 %, Indfriet Realkredit DK, kontantlan, palyd.rente 3,5 % opr. 2,265., konvertibelt rentesats 3,35568 %, Indfriet Realkredit DK, kontantlan, palyd.rente 2 % opr , konvertibelt rentesats 2,3576 % 13,19 18 ar 8 mdr , Realkredit DK, kontantlan, palyd.rente 2,5% opr , konvertibelt rentesats 2,7524 % 13,3 29 ar 5 mdr Periodiserede renter primo Periodiserede renter ultimo ^ Amortiseret kurstab og laneomkostninger pr. 1. februar215 Amortiseret kurstab og laneomkostninger 214/15 Amortiseret kurstab, andel der skal omkostningsfores i 214/

19 Noter til balancen - fortsat Note 16. Varmeregnskab, uafsluttet Indbetalt a conto Varmedeposita Varmeomkostning Note 17. Antenneregnskab Saldo prime Indbetalt a conto 214/ YouSee Kabel-tv Note 18. vrig gaeld Revision og regnskabsmaessig assistance Ejendomsservice mv Vedligeholdelses- og renoveringsarbejder Miele Serviceaftale Vand vrige omkostninger Note 19. Gaeldsforpligtelser Af de samlede gaddsforpligtelser er langfristede gasldsforpligtelser. Den langfristede gsld bestar af prioritetsgasld. Der henvises i vrigt til note

20 Noter til balancen - fortsat Note 2. Eventualaktiver og -forpligtelser Sikkerhedsstillelser Der er tinglyst afgiftspantebrev pa Hseftelsesforhold Der er udover afgiftspantebrevet stillet pant for gaeld med samlet hovedstol pa i ejendommen. For foreningens forpligtelser hasfter medlemmerne ikke personligt, men kun med den i vedtsgterne 3 naevnte andel. Hasftelsesforholdene er ligeledes oplyst i note 2, Nogleoplysninger, Feltnr. El og E2. Afgivne garantier Der er stillet garanti for 1 andelshaver. vrige forhold Det tidligere erhvervslejemal er forurenet. Det er oplyst, at kommunen ikke vil krasve at foreningen oprenser forureningen. 18

21 vrige noter til arsregnskabet Note 21. Nogleoplysninger Ngleoplysnmgerne viser centrale dele af foreningens konomi, og er primasrt udregnet pa baggrund af arealer. 1 Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade anvendes nedenstaende som fordelingsngle, og de arealbaserede ngletal for andelsveerdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gaslder for den enkelte andelshaver. Lovkrsevede nogleoplysninger Bekendtgrelse nr. 2 af 6. januar 215 angiver i bekendtgorelsens Bilag 1 en raekke lovkrasvede ngleoplysninger om foreningens konomi. Oplysningerne er anfort nedenfor. Der er anfrt et referencenummer for hver oplysning, der svarer til de i nogleskemaet anvendte referencenumre. Antal BBR Area! BBR Area! BBR Areal 31/12 31/1 31/1 31/ Feltnr. Boligtype Stk. m2 m2 in2 B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele B3 Boliglejemal B4 Erhvervslejemal B5 vrige lejemal (kseldre, garager m.v.) B6 I alt CI C2 C3 Saet kryds Hvilket fordelingstal benyttes ved opgrelse af andelsvasrdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgorelse af boligafgiften? Boligernes areal (BBR) Boligernes areal (anden kilde) Det oprindelige indskud Andet Jf. vedtsgternes 3: Fra 1/ er indskuddene i den seldre boligmasse forhojet med 1. pr. andel. Foreningens formue pr. 1/ fordeles after de asldre indskud, medens formuetilskrivningen efter after 1/ fordeles efter de nye indskud. Formuetilskrivningen for den asldre boligmasse fordeles dog fra 1/ efter boligafgift, saledes at det enkelte medlem i den gamle bar andel i formuetilskrivningen svarende til den pagasldende boligafgift i forhold til den samlede boligafgift for den gamle boligmasse. Jf. vedtegternes 3, stk. 3 fastsaettes boligafgiften og andre ydelser til foreningen af generalforsamlingen. Den i 1962 forhojede boligafgift til foreningen, der ikke er i strid med den gasldende buslejelovgivning, kan ikke nedssettes uden foreningens panthaveres samtykke. Boligafgiften skal ved forbojelse eller nedsaettelse ske med samme procent for den gamle boligmasse og samme proocent for den nye boligmasse, procenten for de to kategorier behover ikke at vasre den samme. Til aendring af den bestemmelse kraves enstemmighed pa generalforsamlingen. X X 19

22 vrige noter til arsregnskabet Note 21. Nogleoplysninger, fortsat D1 D2 Ar Foreningens stiftelsesar 1962 Ejendommens opferelsesar Feltnr. Saet kryds Ja Nej El Haefter andelshaverne for mere end deres indskud? X E2 Hvis ja, anfores hvilken hasftelse: Ikke relevant Saet kryds Anskaffelsesprisen Valuarvurdering Offentlig vurdering F1 Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsvasrdien X Forklaring pa udregning: Anvendt vaerdi Ejendomsvaerdi (F2) 31/1 215 m2 ultimo aret i alt (B6) F2 pr. m2 Ejendommens vaerdi ved det anvendte vurderingsprincip Forklaring pa udregning: Andre reserver Andre reserver (F3) 31/ o m ultimo aret i alt (B6) F3 Generalforsamlingsbestemte reserver pr. m2 Forklaring pa udregning: (F3 * 1) / F2 % F4 Reserver i procent af ejendomsvasrdi 2

23 vrige noter til arsregnskabet, fortsat Note 21. Nogleoplysninger, fortsat Feltnr. Saet kryds Ja Nej G1 Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens oplsning? X G2 Er foreningens ejendom palagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigorelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgorelse nr. 978 af 19. oktober 29)? X G3 Er der tinglyst en tilbagekabsklausul (hjemfaldspligt) pa foreningens ejendom? X Forklaring pa udregning: (Ultimo manedens indtaegt uden fradrag for tomgang, tab m.v.) * 12 m2pr. balancedagen for andele (B1 + B2) For boligafgiftens vedkommende, jf. HI, skal der anvendes summen af boligafgiften fra andelsboliger og erhvervsandele i 2 pr. m HI Boligafgift * 12/ H2 Erhvervslej eindtasgter * 12/ H3 Boliglejeindtasgter * 12/ Forklaring pa udregning; Arets resultat 2 m pr. balancedagen for andele (B1 + B2) Ar 212/13 Ar 213/14 Ar 214/15 pr. m2 pr. m2 pr. m2 Arets resultat pr. andels m2 de sidste 3 ar

24 vrige noter til arsregnskabet, fortsat Note 21. Negleoplysninger, fortsat Forklaring pa udregning af Kl: Andelsvaerdi pr. balancedagen (note 22) m2 pr. balancedagen for andele (B1 + B2) Forklaring pa udregning af K2: (Gaeldsforpligtelse - omsaetningsaktiver) pr. balancedagen m2 pr. balancedagen for andele (B1 + B2) Feltnr. Kl K2 K3 pr. m Andelsvaerdi + (Gasld - omsastningsaktiver) Teknisk andelsvasrdi Forklaring pa udregning: Vedligeholdelse pr. ar m ultimo aret i alt (B6) Ar 212/13 Ar 213/14 Ar 214/15 pr. m2 pr. m2 pr. m2 Ml Vedligeholdelse, lbende M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering 41 M3 Vedligeholdelse i alt Forklaring pa udregning: (Regnskabsmgessig v^erdi af ejendom - Gaeldsforpligtelser i alt) pa balancedagen * 1 Regnskabsmaessig vserdi af ejendommen pa balancedagen P Frivasrdi -38 / /o 22

25 vrige noter til arsregnskabet, fortsat Note 21. Negleoplysninger, fortsat Forklaring pa udregning: Arets afdrag ml pr. balancedagen for andele (B1 + B2) Feltnr. Ar 212/13 Ar 213/14 Ar 214/ pr. m pr. m pr. m Arets afdrag for de sidste 3 ar Supplerende nogleta! i ovrigt Ud over de lovkrasvede ngleoplysninger ovenfor, er der beregnet flgende ngletal, der medvirker til at skabe det fornedne overblik over foreningens konomiske udvikling. Der er taget udgangspunkt i v^rdierne pr. balancedagen. /m2 /m2 andele totalejd. Beregnede nogletal for foreningen: (B1+B2) iflg. B6 Offentlig ejendomsvurdering Valuarvurdering NA NA Anskaffelsessum (kostpris) Gaeldsforpligtelser fratrukket oms$tningsaktiver Foreslaet andelsvaerdi Henlasggelser (andre reserver) uden for andelsvcerdien /m2 % Boligafgift ultimo aret pr. andelskvm. ultimo (se HI) 628 Boligafgift i procent af samlede ejendomsindteegter for hele aret 98 Erhvervslejeindtasgt ultimo aret pr. udlejede erhvervskvm. ultimo = *12/ NA Boliglejeindtcegt ultimo aret pr. udlejede boligkvm. ultimo = *12/ NA 23

26 . til nrsregnskabet, fortsat Ovrige noter til arsregi N<)teIl.NgleoP^mnger,torts»t 24

27 vrige noter til arsregnskabet Note 22. Beregning af andelsvaerdi Bestyrelsen indstiller til flgende vserdianssettelse i henhold til lov om andelsboligforeninger og andre bofellesskaber 5, stk. 2, litra c, handelsveerdi samt vedtasgternes 3, stk. 1-2 A: Foreningens egenkapital fr andre reserver 31. januar Korrektioner i henhold til lov om andelsboligforeninger: Offentligejendomsvurderingpr. 1. oktober Bogfeirt vasrdi af ejendommen Prioritetsgeeld, regnskabsmasssig vasrdi 31. januar Prioritetsgasld, kursva^rdi 31. januar Ejendommen er indregnet i henhold til offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 214. Det skal oplyses, at safremt der senere sker et fald i ejendomsvurderingen fra SKAT, skal denne lavere vasrdi benyttes i andelsvaerdiberegningen fra tidspunktet af modtagelsen af den lavere vurdering. Fordeling af andelsvasrdien pa typer af andele: Vffirdi pr. indskudt andelskrone, jf. vedtasgternes 3: Vffirdi pr. andelskrone 1/ / ,74 Vasrdi pr. andelskrone af formuetilvaskst fra 1/ til 31/ / ,53 Vasrdi pr. andelskrone af formuetilvaskst fra 1/ til 31/ / ,86 Vasrdi pr. andelskrone af formuetilvaskst fra 1/ til 31/ / ,46 Vasrdi pr. andelskrone af formuetilvaskst fra 1/2 29 til 31/ / ,

28 vrige noter til arsregnskabet - fortsat Note 22. Beregning af andelsvserdi (fortsat) Gl. boligmasses andel af formuetilveekst fra 1/ til 31/ x Gl. boligmasses andel af formuetilvaskst fra 1/ til 31/ x Gl. boligmasses andel af formuetilvaskst fra 1/2 29 til 31/ x Nv boligmasses andel af formuetilvaskst fra 1/ til 31/ x Ny boligmasses andel af formuetilvaekst fra 1/ til 31/ x Ny boligmasses andel af formuetilvaskst fra 1/ til 31/ x Formuetilvaskst i alt 1/ / som fordeles mellem andelshaverne saledes, jf. vedtaegternes 3. For gl. boligmasse fordeles formuetilvaeksten fra 1/ after boligafgift. Formuetilvaekst pr. boligafgiftskrone manedlig pr. 31/ ,84 Hvilket giver en endelig beregning af andelsvasrdi: Gl. boligmasse: (Oprindelige andelsindskud x 22,74) + (Oprindelige andelsindskud med tillasg af 1. x 6,53) + (225,84 x manedlig boligafgift pr. 31/1 215) Ny boligmasse: Andelsindskud x 47,9 (22,74 + 6,53 + 8, ,46-16,5) Det ma antages, at ejendomsvurderingen er falsom over for renteudsving. Det skal oplyses, at safremt der senere sker er fald i ejendomsvurderingen fra SKAT, skal denne lavere vasrdi benyttes fra tidspunktet af modtagelsen af den lavere vurdering. Nye andelshavere (kbere) skal vasre saerligt opmasrksomme pa denne forudsastning for vurderingen af andelskronen. 26

29 ALBJERG - STATSAUTORISERET REV1SIONSPARTNERSELSKAB - RINGAGER 4 C, 2. TH BRNDBY -

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22 CVR-nr. 31 79 89 22 Årsrapport 2014 6. regnskabsår STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ÅRSREGNSKAB 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ

Læs mere

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83 Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30 Årsrapport 2013 CVR-nr. 29 47 92 83 Indhold Foreningsoplysninger 2 Administrator- og bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2013 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Andelsboligforeningen Herluf Trolles Vej

Andelsboligforeningen Herluf Trolles Vej Dansk Revision Svendborg Statsautoriseret revisionsaktieselskab Norgesvej 2 DK-5700 Svendborg Svendborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 62 20 18 18 Telefax: +45 62 20 18 36 CVR: DK 33

Læs mere

I I. IIL~t.l t.. 1 ... ... 1111 III. Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4. It~Jil'i'< Arsrapport rcrzoro. l.!..ij. Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre

I I. IIL~t.l t.. 1 ... ... 1111 III. Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4. It~Jil'i'< Arsrapport rcrzoro. l.!..ij. Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4 Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre CVR-nr.: 3046 92 08! I I ti 1 U..... *.i....... ~. ~.;..... II........ I... l.!..ij... 1 IIL~t.l t.. 1 -.!.1,-::.fI.,.-,:: " a>.. l.

Læs mere

Andelsboligforeningen Uvelse Have Uvelse Have, 3550 Slangerup

Andelsboligforeningen Uvelse Have Uvelse Have, 3550 Slangerup Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Uvelse Have

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. 8700 Horsens. Arsrapport 2013. 26. regnskabsar. CVR-nr. 29 66 26 06

Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. 8700 Horsens. Arsrapport 2013. 26. regnskabsar. CVR-nr. 29 66 26 06 Registreret Revisionsselskab \ Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2013 26. regnskabsar CVR-nr. 29 66 26 06 Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterf0lgende

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016 Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri Årsrapport for 2015 Budget for 2016 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011 pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 211 Årsrapporten erfremlagtog godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Oplysmnger og påtegninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår

Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 05. ÅRSRAPPORT 2014 12. regnskabsår Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens CVR-nr. 34 55 56 5 ÅRSRAPPORT 214 12. regnskabsår Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Violvej II, Horsens Beliggende: Violvej 14 B 87 Horsens matr. nr.

Læs mere

GLB REVISION. Andelsboligforeningen Maltahus IV. Arsrapport for 2013/14. 55. regnskabsar

GLB REVISION. Andelsboligforeningen Maltahus IV. Arsrapport for 2013/14. 55. regnskabsar GLB REVISION Andelsboligforeningen Maltahus IV Arsrapport for 2013/14 55. regnskabsar Statsautoriserede Revisorer A/S Kobenhavn Koge glb.dk CVRnr. 30 82 19 63 Ved Vesterport 6, 5. 1612 Kobenhavn V. kbh@glb.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Bakkelyparken. Årsrapport for 2015

Andelsboligforeningen Bakkelyparken. Årsrapport for 2015 Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holmevej 267 8270 Højbjerg CVR-nr. 67 22 17 10 Årsrapport for RSM plus P/S statsautoriserede revisorer er medlem af RSM-netværket og driver virksomhed under navnet RSM.

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/13. 54. reqnskabsar

GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/13. 54. reqnskabsar GLB REVISION Andelsboliqforeninaen Maltahus IV Arsrapport for 2012/13 54. reqnskabsar StatsautoriseredeRevisorerA/S Kabenliavn Koge glb.dk CVR nr. 30 82 19 63 Ved Veslerport 6,5. 1612 Kabenhavn V. kbh@glb.dk

Læs mere

ARsRappoRT FoR 2o1s ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET. GVR-nr.30 63 09 04. 25. regnskabsår

ARsRappoRT FoR 2o1s ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET. GVR-nr.30 63 09 04. 25. regnskabsår e Registreret revisr:r HD -, ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET GVR-nr.3 63 9 4 ARsRappoRT FoR 2o1s 25. regnskabsår - Benny R.asmussen - Tordenskioldsvei 2l - 57 Svendborg tlf" 52 22 72 88 - fax 62 22

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2013. Udkast af 19. februar 2014

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2013. Udkast af 19. februar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE B lerholm VI SKABER BALANCE Boligforeningen CVR-nr. 13 09 24 19 Frederiksberg Årsrapportfor 2014 Årsrapportener godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent - STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Jættestuen. Jættestuen 48-70, Svenstrup J CVR-nr

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Jættestuen. Jættestuen 48-70, Svenstrup J CVR-nr Andelsboligforeningen Jættestuen Jættestuen 48-70, 55-73 9230 Svenstrup J CVR-nr. 30 02 94 45 ÅRSRAPPORT 2015 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

Andelsboligforeningen Fridasholm. CVR-nr. 30 29 27 82

Andelsboligforeningen Fridasholm. CVR-nr. 30 29 27 82 Andelsboligforeningen Fridasholm CVR-nr. 30 29 27 82 Årsrapport for 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 5 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgade CVR-nr Årsrapport 2012/13

Andelsboligforeningen Odinsgade CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Odinsgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Overdrevet

Andelsboligforeningen Overdrevet Andelsboligforeningen Overdrevet Overdrevet 10-24 og 9-15, 8654 Bryrup Årsrapport for 2015 Budget for 2016 (11. regnskabsår) INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport

Andelsboligforeningen Toldgaarden Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer:

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer: Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ CVR-nummer: 34 42 29 07 Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2014/15

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget. Nørgaardsvej Storvorde CVR-nr

ÅRSRAPPORT Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget. Nørgaardsvej Storvorde CVR-nr Andelsboligforeningen Nørregaardsvænget Nørgaardsvej 2-40 9280 Storvorde CVR-nr. 30 32 86 63 ÅRSRAPPORT 2015 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2007

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår)

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår) Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2009/2010 (5. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2013. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2013 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lyshøj Aarestrupsvej 9, Postkassen, 2500 Valby. Årsrapport

Andelsboligforeningen Lyshøj Aarestrupsvej 9, Postkassen, 2500 Valby. Årsrapport Andelsboligforeningen Lyshøj Aarestrupsvej 9, Postkassen, 2500 Valby Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsregnskab for 2012 Nærværende årsregnskab er godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2013 dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p foreningens ordinaere generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 RevisionsAktieselskabet.dl{ egistrerede revisorer Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 CVR nr.: 15 Ol 88 87 Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 2100 København Ø Årsrapport 2010/2011

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr Årsrapport 2011/12

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

Andelsboligforeningen Platanhaven

Andelsboligforeningen Platanhaven statsautoriseret revisionsanpartsselskab CVR-nr. 68 49 78 17 450 Bjarne Jensen Søren Møller-Jensen statsautoriserede revisorer Smedevej 200 Helsinge Tlf.: 48 9 26 00 Fax: 48 9 26 05 E-mail: bjr@bjrevision.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2011 23. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2014. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2014 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Kildevæld. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Kildevæld Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13 CVR-nr. 53 41 67 13 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent Nordborg Golfbane for 2013 16 50 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling den / 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den revisors pategning

Læs mere

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår Andelsboligforeningen XXXX Årsrapport for 2013/14 25. regnskabsår I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

Andelsboligforeningen Fridasholm

Andelsboligforeningen Fridasholm Andelsboligforeningen Fridasholm Fridasholmvej 5-31, 75-97, 5240 Odense NØ CVR-nr. 30 29 27 82 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 5

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS CVR-nr. 28 70 33 25 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den 2 /s 2013 Peder Holm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tagensgård I & II. Årsrapport for 2008/09. 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Tagensgård I & II. Årsrapport for 2008/09. 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Tagensgård I & II Årsrapport for 2008/09 31. regnskabsår 1. GENERELLE OPLYSNINGER NAVN Andelsboligforeningen Tagensgård I & II Tagensvej 116-126 2200 København N CVR-nr. 83 85 11

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

ABF Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade Aarhus C. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december (37.

ABF Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade Aarhus C. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december (37. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Aarhus C CVR-nummer: 28683391 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015-31. december 2015 (37. Regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den

Læs mere

Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse. Årsrapport for 2009. 32. regnskabsår

Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse. Årsrapport for 2009. 32. regnskabsår Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse Årsrapport for 2009 32. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandlodsgården. Årsrapport for 2010. 47. regnskabsår

Andelsboligforeningen Strandlodsgården. Årsrapport for 2010. 47. regnskabsår Andelsboligforeningen Strandlodsgården Årsrapport for 2010 47. regnskabsår #REFERENCE! #REFERENCE! FEJL: det selvstændige budget stemmer ikke til budgettet i sammenligningsbudgettet!! Gyrn Lops Brandt

Læs mere

Andelsboligforeningen FYRREHEGNET

Andelsboligforeningen FYRREHEGNET Andelsboligforeningen FYRREHEGNET INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5-7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter

Læs mere

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60 CVR-nr. 28 50 57 60 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, d. Formand STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Revisionsfirmaet Jan Hansen statsautoriseret revisionsaktieselskab Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 4760 Vordingborg Årsregnskab for Marievej 3, 2630 Taastrup CVR-nr. 55 39 www.jh-revision.dk

Læs mere

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31.

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. Vesterled 7 6830 Nr Nebel CVR-nummer: 17 98 44 46 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på foreningens generalforsamling, den 8. marts 2016 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

FarnaBS Vandvaerk A.m.b.a. Farnaesvej 2 A Skovby 4840 Norre Alslev

FarnaBS Vandvaerk A.m.b.a. Farnaesvej 2 A Skovby 4840 Norre Alslev FarnaBS Vandvaerk A.m.b.a. Farnaesvej 2 A Skovby 4840 Norre Alslev ARSRAPPORT FOR 2015 CVR NR. 34 35 73 07 INDHOLDSFORTEGNELSE Virksomhedsoplysninger Bestyrelsens pategning Revisionspategninger Anvendt

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Årsrapportfor Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr Frederiksberg. BEIERHOLfTI VI SKABER BALANCE

Årsrapportfor Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr Frederiksberg. BEIERHOLfTI VI SKABER BALANCE BEIERHOLfTI VI SKABER BALANCE Boligforeningen CVR-nr. 13 09 24 19 Frederiksberg Årsrapportfor 2015 Årsrapportener godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent ST TS L TOR S T RSM A/B Frederiksberg

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Anvendt regns

Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Anvendt regns v/richard Christensen Registreret revisor Tinghusgade 28, 3. sal 5700 Svendborg Telefon 6221 4035 Telefax 6221 3035 Andelsboligforeningen Sundparken afd. F Krebsen 54-64 + 74-76 + 86-96 5700 Svendborg

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapportfor Jernbanestien 2-4 CVR-nr Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Howitzvej 20 A-B, Howitzvej 22 A-B og

Årsrapportfor Jernbanestien 2-4 CVR-nr Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Howitzvej 20 A-B, Howitzvej 22 A-B og DEIERHOLm Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Howitzvej 20 AB, Howitzvej 22 AB og Jernbanestien 2 CVRnr. 13 09 2 19 Årsrapportfor 201 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN. Vester Voldgade 111, 3. 1552 København V. Forenings reg.nr. 2750

ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN. Vester Voldgade 111, 3. 1552 København V. Forenings reg.nr. 2750 ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN Vester Voldgade 111, 3. 1552 København V Forenings reg.nr. 2750 INFO:REVISION A/S Buddingevej 312 DK 2860 Søborg Tel. 39 53 50 00 www.info-revision.dk

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2009 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Fårtofts Plads 9, 1. www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 10 15 86

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere