8. Tagdækning og membranisolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Tagdækning og membranisolering"

Transkript

1 Retningslinjer for bærende underlag Underlagets stabilitet og beskaffenhed er af afgørende betydning for en tagdæknings styrke og holdbarhed. Tagpapbranchen har derfor erkendt nødvendigheden af at formulere en række generelle krav, som skal være opfyldte for det underlag, en tagdækning skal udføres på, for at taget kan fungere tæt og holdbart i den forventede tidsperiode. De generelle bestemmelser og krav skal endvidere tjene til en lettere og hurtigere afklaring af ansvarsplaceringen ved entreprisens udførelse. Det er erkendt, at vandansamlinger på tage, uanset kvaliteten af tagdækningen og underlaget, er problematiske og derfor uønskede. Alle nye tagkonstruktioner skal derfor opbygges med en minimum effektiv taghældning på 1:40 under hensyn til nedbøjning og andre deformationer over tid. Der kan tolereres partielle afvigelser på 5 mm/meter (1:50) De påvirkninger, der i øvrigt er betydende for en tagdæknings holdbarhed, hidrører fra dels underlagets og den bærende konstruktions mekaniske stabilitet, dels fra de dynamiske kræfter fra vindbelastningen. Ud over de i det følgende nævnte særlige bestemmelser vedrørende de bærende underlag for Icopal-tagdækninger, må man derfor yderligere være opmærksom på, at der ved projekteringen foretages en vurdering af, om den påtænkte tagdæknings klæbning/svejsning eller mekaniske fastgørelse kan honorere de på basis af Eurocode 1/DS/EN beregnede belastningskrav hidrørende fra vindsug. Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) har i samarbejde med producenterne udarbejdet et sæt generelle krav og bestemmelser, gældende for følgende underlag:

2 Tagdækning på nye tage Beton støbt på stedet Betonelementer Brædder Krydsfiner OSB (Oriented Strand Board) Kassetter/tagelementer Metaltagplader Tagdækning ved renovering Eksisterende tagpap ETERNIT-bølgeplader ETERNIT-skifer Eksisterende tagfolie Andre eksisterende underlag Membranisolering på broer, parkeringsdæk, terrasser og altaner Beton støbt på stedet Betonelementer Generelle krav til underlag for Icopal-tagdækning på nye tage Beton støbt på stedet 1. Betonoverfladen skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm/meter, målt med 2,4 m retskede. Være fri for lunker, der målt fra en 2,4 m retskede er større end 10 mm. 2. Betonen skal være afhærdet og frostfri, være jævnt afrevet med fast overflade samt fri for grater og slamansamlinger. Ujævnheder med større højde/ dybde end 10 mm må ikke forekomme. 3. Udsparinger og gennemføringer skal være tilstøbte og afhærdede. 4. Betontykkelse bør ikke være under 10 cm. 5. Den maksimale nedbøjning må ikke være større end 10 mm på langs af faldet, og ikke større end 5 mm på tværs. Begge målt med en 2,4 m retskede. 6. Hvis der udlægges dampspærre på betonoverfladen, stilles skærpede krav. Betonelementer 1. Betonoverfladen skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm/meter, målt med 2,4 m retskede. Være fri for lunker, der målt fra en 2,4 m retskede er større end 10 mm. 2. Montagebøjler skal være fjernet, huller, udsparinger og gennemføringer skal være udstøbte og afhærdede, være jævn og i plan med den øvrige tagflade.

3 3. Elementsamlinger skal være udført således, at der ikke kan foregå bevægelse mellem tagelementerne indbyrdes, eller være så stive at differensnedbøjningen for halvdelen af den karakteristiske snelast er maks. 5 mm. 4. Der må ikke være højdeforskelle, parallelt med faldet, mellem elementerne større end 10 mm for spændvidde op til 6 m. For større spændvidder kan højdeforskelle på 5 mm pr. 6 m spænd accepteres, dog maks. 30 mm. Højdeforskelle på tværs af faldet må ikke være større end 10 mm. 5. Højdeforskelle over 10 mm bør udlignes med samme fald som tagfladen, eller spring i tagfladen/tagdækningen må accepteres. 6. Nedbøjning for egenvægt parallelt med faldet må maks. være 10 mm og på tværs maks. 5 mm, målt med 2,4 m retskede. 7. Betontykkelse bør ikke være mindre end 65 cm ved mekanisk fastgørelse. Betonplader, der er tyndere end 50 mm, skal forsynes med fortykkelser på mindst 50 mm i et mønster, der muliggør fastgørelse i række med afstand på maks. 900 mm og med beslagafstand på maks. 300 mm. Der kan dog være tilfælde, hvor dette ikke er tilstrækkeligt 8. Hvis der udlægges dampspærre på betonoverfladen, stilles skærpede krav. Brædder (fyr/gran) 1. Brædderne skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm pr. meter, målt med 2,4 m retskede, være plane og fri for løse knaster, revner og større bomkanter i oversiden, mindre bomkanter må forekomme på korte strækninger, dog maks. 1,5 % af leverancen. 2. Brædderne skal være af fyr eller gran, være forsynet med fer og not og ikke have større nyttebredde end 115 mm. Kvaliteten skal mindst være udskud. 3. Fugtindholdet bør ved oplægningen være % og må ikke overstige 20 %. Er fugtindholdet under 14 %, skal brædderne udlægges med fugeafstand på 2 mm. Er fugtindholdet %, udlægges med 1 mm fugeafstand. 4. Rupløjede brædder kan oplægges med spændvidde - c/c - på maks. 0,8 m for 17 mm brædder, 1,0 m for 23 mm og 1,2 m for 25 mm brædder. 5. Flyvestød kan tillades i hver 3. bræt, når spændvidden - c/c - er højst 0,6 m for 17 mm brædder, højst 0,8 m for 23 mm og højst 1,0 m for 25 mm brædder. Flyvestødet skal understøttes forsvarligt. 6. Brædder sømmes til underlaget med kvadratiske, korrosionsbeskyttede søm (jf. trænormen kap. 5.1). Der sømmes med mindst 1 søm pr. bræt pr. understøtning. I randzone, langs sider, gavle og større gennembrydninger i tagfladen med 2 søm pr. bræt. 17 mm brædder sømmes med 28/65 eller tilsvarende pistolsøm/kamsøm. 23 og 25 mm brædder sømmes med 31/80 eller tilsvarende pistolsøm/kamsøm. For højder over 5 m og huse med særlig udsat beliggenhed skal fastgørelsen eftervises.

4 Krydsfiner 1. Plader af krydsfiner skal være CE-mærket og overholde reglerne for tagplader i det danske annex og udlægges i henhold til monteringsvejledning.. 2. Krydsfinerpladerne skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm/meter, målt med 2,4 m retskede. 3. Fugtindholdet bør ved oplægningen være % og må ikke overstige 20 %. Er fugtindholdet under 11 %, skal pladerne udlægges med 2 mm fuge. Er fugtindholdet %, udlægges med 1 mm fugeafstand. 4. Krydsfineren skal være forsynet med fer og not på ikkeunderstøttede kanter, i overensstemmelse med CE-mærkning. Pladerne må kun stødes over en understøtning og skal ligge i forbandt. Der må ikke optræde spring på mere end 2 mm mellem plader. Maks. fugeafstand er 5 mm. 5. Pladerne kan oplægges med spændvidde - c/c - på maks. 0,6 m for 12 mm plader, 0,8 m for 15 mm og 1,2 m for 18 mm plader. Ovenstående gælder generelt. Der kan være afvigelser, der i så fald vil fremgå af CE-mærkningen. 6. Pladerne sømmes til underlaget med korrosionsbeskyttede kamsøm (jf. trænormen kap. 5.1) pr. 15 cm langs pladekanter og pr. 30 cm i mellemunderstøtninger. Til og med 15 mm plader sømmes med 26/45 og 30/55 kamsøm til 18 mm plader. Tilsvarende pistolsøm kan anvendes. For højde over 5 m og huse med særlig udsat beliggenhed skal fastgørelsen eftervises. 7. Den med pladeleverancen medfølgende læggeanvisning skal nøje følges. OSB (Oriented Strand Board) 1. OSB-plader anvendes principielt som krydsfiner og skal være CE-mærkede. OSB-plader skal minimum være OSB/3, og pladerne skal være mærket hermed i overensstemmelse med CE-mærkningen. 2. Pladerne kan uden restriktioner anvendes til varme tage i anvendelsesklasse 1. Pladerne kan anvendes til kolde, ventilerede tage i anvendelsesklasse II under forudsætning af, at kravene hertil er overholdt (dokumenteret). Dette vil typisk være tage over ikkefugtige rum og med god ventilation af tagrummet. Pladerne kan ikke anvendes til kolde, uventilerede eller dårligt ventilerede tage i anvendelsesklasse Pladernes fugtindhold bør ved oplægning være % og må ikke overstige 20 %. 4. Pladerne skal ved et fugtindhold på % oplægges med fugeafstand på 1-2 mm langs sider og 2-3 mm ved ender. 5. Pladerne skal før, under og efter oplægning beskyttes mod nedbør og tilsmudsning. 6. Pladerne kan oplægges med spændvidde - c/c - på maks. 41 cm for 11 mm plade, 61 cm for 12,5 mm, 81,5 cm for 15 mm plade og 122 cm for 18 mm plade. 7. Søm og sømafstande som under krydsfiner. 8. Den med pladeleverancen medfølgende læggeanvisning skal nøje følges.

5 9. Definition på anvendelsesklasser findes i DS 413:2003 afsnit Ved mekanisk fastgørelse af Icopal Base med skiver/skruer skal der anvendes skruemaskine med moment-stop for at hindre overtrækning af skruerne i de ofte tynde plader. Kassetter/tagelementer 1. Tagkassetter skal opfylde de betingelser, der i øvrigt er gældende for overpladen i elementet. 2. Elementsamlinger skal være udført således, at der ikke kan foregå bevægelser elementerne indbyrdes, eller være så stive at differensnedbøjninger for halvdelen af den karakteristiske snelast er maks. 5 mm. 3. Der må ikke være højdeforskelle parallelt med tagfald mellem elementerne større end 5 mm for spændvidde op til 6 m, og 10 mm for spændvidde op til 12 m. 4. Nedbøjning for den karakteristiske snelast må ikke overstige u/l= 1/ På tagkassetter kan 1. lag Icopal være fabrikspålagt, fuldsvejset Icopal Base 300 G. Strimling af elementerne skal udføres med min. Icopal Base 400 P, og der skal være min. 10 cm overlæg til begge sider ind på det fabrikspålagte 1. lag. 6. Hvis krydsfineren på elementernes overside ikke er sømlimet, skal det fabrikspålagte 1. lag, såfremt der anvendes Base 300 G, være friholdt i en bredde på min. 50 mm over alle pladesamlinger og langs elementerne iht. TOR 23. Metaltagplader 1. Metalpladerne skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm/meter, målt med 2,4 m retskede. 2. Stabiliteten af de enkelte profiler skal være så stor, at der ikke opstår kæntring eller sætning, at trædebuler som følge af let arbejdsfærdsel under montageog tagdækningsarbejde undgås. 3. Nedbøjning for den karakteristiske snelast må ikke overstige u/l= 1/ Varmeisolering skal udføres på en sådan måde, at gennemtrædning og deformation mellem og på bølgetoppe undgås. 5. Ved åbninger for ovenlys og lignende skal der udføres forstærkninger/ udvekslinger, der sikrer metalpladerne tilstrækkelig stabilitet og stivhed. 6. De profilerede pladers tykkelse må ikke være mindre end 0,7 mm. Profileringen skal udføres, så isoleringen er understøttet på min. 30 % af tagfladen.

6 8.2.2 Generelle krav til underlag for renovering Eksisterende tagpap 1. Overfladen skal være tør. 2. Overfladen rengøres for mos, løse partikler og lign. 3. Eksisterende metalinddækninger, hætter, brønde og kupler på ovenlys skal normalt afmonteres. 4. Eksisterende tagpapinddækninger bortskæres i nødvendigt omfang. 5. Eksisterende tagflade klargøres/repareres i nødvendigt omfang. Buler og folder opskæres og fjernes eller nedsømmes/klæbes, større overlæg og evt. tidligere reparationer bortskæres. 6. Større lunker udjævnes (se skema under Vandansamlinger på tagfladen i afsnit 8.5, Tagafvanding). 7. Hvis fald er under 1:40, anbefales det at etablere dette fald f.eks. med kileskåret isolering. Bølgeplader 1. Bølgeplader skal være hele og ligge plant uden åbninger. 2. Fastgørelsesskruer kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. 3. Overflade renses om nødvendigt efter en af Arbejdstilsynet godkendt metode. 4. Tagrummets fugttekniske forhold vurderes. 5. Tagkonstruktionens bæreevne vurderes. Skifer 1. Pladerne skal være hele og ligge plant uden åbninger i samlingerne. 2. Fastgørelse af pladerne til tagkonstruktionen kontrolleres. 3. Overfladen renses efter en af Arbejdstilsynet godkendt metode. 4. Tagrummets fugttekniske forhold vurderes. 5. Tagkonstruktionens bæreevne vurderes. Eksisterende tagfolie 1. Underlaget skal være egnet for mekanisk fastgørelse. 2. Tagfladen skal være tør og rengjort. 3. Alle gennemføringer med flange skal udskiftes. 4. Eksisterende folieinddækninger fjernes i nødvendigt omfang. 5. Folder i folien opskæres, så folien ligger plant. 6. Er der tale om stenbelastet folie, skal stenene fjernes, og folien skal af hensyn til krympning opskæres pr. ca. 1 m eller fjernes. 7. Der udlægges migreringsspærre på hele fladen, glasfilt eller tilsvarende, og skal overalt gå min. 1-2 cm uden for tagfolien. 8. Større lunker end de i skemaet afsnit 8.5 angivne udjævnes. 9. Hvis faldet er mindre end 1:40, anbefales det at etablere dette fald, f.eks. ved udlægning af kileskåret isolering.

7 Andre underlag Generelt gælder de samme kriterier som under eksisterende tagpap. Herudover skal man være opmærksom på følgende: Eksisterende Built-up-tagdækninger Hvis den eksisterende stenbelægning kan fjernes, kan ny tagdækning med Icopal udføres. Mekanisk fastgørelse anbefales, da en stribesvejsning kan flyde sammen med den eksisterende dækasfalt, hvorved trykudligning forhindres. Kan den eksisterende stenbelægning ikke fjernes fuldstændigt, anbefales udlagt mm isolering, hvor de resterende sten trædes op i, og som mekanisk fastgøres sammen med 1. lag Icopal. De fugttekniske forhold vurderes. APP-tagpap Ny tagbelægning kan normalt udføres som stribesvejset eller mekanisk fastgjort. I begge tilfælde trykudlignes. Det skal ved stribesvejsning sikres, at overfladen har tilstrækkelig delamineringsstyrke, og da den pågældende APP samtidig skal være kompatibel, anbefales det at udføre en prøveklæbning: 1. Påsvejsning af ca. 1 m² af den pågældende Icopal-bane. 2. Minimum 7 døgns ventetid. 3. Afrivning af prøvestrimler, 5 cm brede, temperatur C under afrivning (evt. køles med vand). 4. Der skal være min. 15 kp (15 kg) aftrækskraft for 5 cm strimmel. 5. Kan ovenstående ikke opnås, er APP-varen ikke tilstrækkelig kompatibel, og der må anvendes migreringsspærre og mekanisk fastgørelse.

8 8.2.3 Generelle krav til underlag for membranisolering på broer, parkeringsdæk, terrasser og altaner De gældende bestemmelser for underlag som betonelementer og beton støbt på stedet skal overholdes. (Se afsnit 8.2 bærende underlag). For broer gælder Vejteknisk Instituts udbuds- og anlægsforskrifter. Da der normalt stilles særlige krav til klæbeeffekten for membranisoleringsarbejder, specielt hvor disse ikke dækkes af beskyttelsesbeton, skal nedenstående krav til underlag desuden være opfyldt for at sikre et tilstrækkeligt godt resultat: 1. Betonen skal være afhærdet og tør. Det vil sige, at den relative luftfugtighed i betonens porer målt i 30 mm s dybde ikke må overstige 90 % RF. Der kan normalt tidligst udføres membranisolering 2-4 uger efter udstøbning af beton, afhængig af den anvendte beton og vejrlig. Efter afhærdningsperioden skal tørring af overfladen, som følge af nedbør, udføres med svaber/ vandsuger. Der må kun i ringe grad bruges gastørrebrænder, og da med den største forsigtighed. 2. Underlaget for membranisolering skal ligge med foreskrevet fald, plant og fri for lunker. Målt med en 2,4 m lang retskede må der ikke forekomme større afvigelser end 3 mm. 3. Underlaget skal være jævnt afrevet med fast overflade og helt fri for grater, stenreder, slamansamlinger og skarpkantede huller. Alle kanter og hjørner, over hvilke membranen skal føres, skal være afrundede med mindst 50 mm radius eller affaset uden skarpe kanter som en ligebenet trekant med sidelængde på min. 50 mm. 4. Overstrygningsmidler til imødegåelse af for hurtig udtørring af betonen samt andre overstrygnings- eller tilslagsmaterialer, der medfører risiko for forringet vedhæftning (fraslag) af membranisoleringen, må ikke anvendes. 5. Betonoverfladen skal renses omhyggeligt, før grunding må udføres. Cementslam, olie og andre urenheder på overfladen skal fjernes ved sandblæsning. I visse tilfælde kan trykluftrensning med filter, som renser trykluften for olie m.v., være tilstrækkelig. 6. Inden isoleringsarbejdet igangsættes, skal underlaget godkendes af en repræsentant for entreprenøren, for så vidt angår overfladens egnethed som underlag for membranen. 7. Isoleringsentreprenøren pålægges intet ansvar med hensyn til, om faldet er forskriftsmæssigt. For alle andre underlag for membranisoleringen, ud over beton, gælder generelt at: 1. Overfladen skal være tør og frostfri. 2. Overfladen skal være afrenset for løse partikler og urenheder og skal være fri for grater og skarpkantede huller.

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Tagpapbogen Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Montagevejledning Denne vejledning er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på dit eget hus, sommerhus, carport eller lign. Der er omtalt

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.6 Vedligeholdelse og renovering af tagdækninger Et Icopal-tag er et godt og holdbart tag med lang levetid, men i løbet af årene nedbrydes tagdækningen ligesom alt andet, der udsættes direkte for vejrliget

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002

Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002 Brand Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Der er i bygningsreglementerne ikke krav om brandgodkendelse af tagpapdækninger, men der er krav om, at hver leverandør kan dokumentere,

Læs mere

FEJL OG SVIGT I TAGE MED PAPDÆKNING

FEJL OG SVIGT I TAGE MED PAPDÆKNING FEJL OG SVIGT I TAGE MED PAPDÆKNING HV EM BÆRER SKY LDEN? Dette er mit 7. semesters speciale skrevet i forbindelse med min uddannelse som bygningskonstruktør på UCN, Sofiendalsvej 60, Aalborg. Specialeforfatter:

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader CERTIFIKAT: TP 121 TP Overensstemmelseserklæring for spånplader udstedt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 289: Bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser IV - Særlige betingelser IV. SÆRLIGE BETINGELSER a) Særbeskrivelser Omstående særbeskrivelse er opdelt efter 20-punkt skemaet, som bl.a. benyttes af Københavns Kommune. Nummerering af de enkelte delarbejder

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Alternativ isolering... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer

Alternativ isolering... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer ... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer Redaktionsgruppe: Jens Erik Gram, ArkiGram Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik ApS Jesper Ditlev, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2009 Marts 2009 4. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015 Lægningsanvisning 22 mm trægulve 20. februar 2015 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger gælder hovedsageligt

Læs mere

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Jørgen Munch-Andersen Birte Møller Andersen By og Byg Resultater 033 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Undertag Produkt- og montagevejledning

Undertag Produkt- og montagevejledning Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No. 1071 PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt

Læs mere

INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING

INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING Forord Denne installationshåndbog er udarbejdet med henblik på, at give

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere