8. Tagdækning og membranisolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Tagdækning og membranisolering"

Transkript

1 Retningslinjer for bærende underlag Underlagets stabilitet og beskaffenhed er af afgørende betydning for en tagdæknings styrke og holdbarhed. Tagpapbranchen har derfor erkendt nødvendigheden af at formulere en række generelle krav, som skal være opfyldte for det underlag, en tagdækning skal udføres på, for at taget kan fungere tæt og holdbart i den forventede tidsperiode. De generelle bestemmelser og krav skal endvidere tjene til en lettere og hurtigere afklaring af ansvarsplaceringen ved entreprisens udførelse. Det er erkendt, at vandansamlinger på tage, uanset kvaliteten af tagdækningen og underlaget, er problematiske og derfor uønskede. Alle nye tagkonstruktioner skal derfor opbygges med en minimum effektiv taghældning på 1:40 under hensyn til nedbøjning og andre deformationer over tid. Der kan tolereres partielle afvigelser på 5 mm/meter (1:50) De påvirkninger, der i øvrigt er betydende for en tagdæknings holdbarhed, hidrører fra dels underlagets og den bærende konstruktions mekaniske stabilitet, dels fra de dynamiske kræfter fra vindbelastningen. Ud over de i det følgende nævnte særlige bestemmelser vedrørende de bærende underlag for Icopal-tagdækninger, må man derfor yderligere være opmærksom på, at der ved projekteringen foretages en vurdering af, om den påtænkte tagdæknings klæbning/svejsning eller mekaniske fastgørelse kan honorere de på basis af Eurocode 1/DS/EN beregnede belastningskrav hidrørende fra vindsug. Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) har i samarbejde med producenterne udarbejdet et sæt generelle krav og bestemmelser, gældende for følgende underlag:

2 Tagdækning på nye tage Beton støbt på stedet Betonelementer Brædder Krydsfiner OSB (Oriented Strand Board) Kassetter/tagelementer Metaltagplader Tagdækning ved renovering Eksisterende tagpap ETERNIT-bølgeplader ETERNIT-skifer Eksisterende tagfolie Andre eksisterende underlag Membranisolering på broer, parkeringsdæk, terrasser og altaner Beton støbt på stedet Betonelementer Generelle krav til underlag for Icopal-tagdækning på nye tage Beton støbt på stedet 1. Betonoverfladen skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm/meter, målt med 2,4 m retskede. Være fri for lunker, der målt fra en 2,4 m retskede er større end 10 mm. 2. Betonen skal være afhærdet og frostfri, være jævnt afrevet med fast overflade samt fri for grater og slamansamlinger. Ujævnheder med større højde/ dybde end 10 mm må ikke forekomme. 3. Udsparinger og gennemføringer skal være tilstøbte og afhærdede. 4. Betontykkelse bør ikke være under 10 cm. 5. Den maksimale nedbøjning må ikke være større end 10 mm på langs af faldet, og ikke større end 5 mm på tværs. Begge målt med en 2,4 m retskede. 6. Hvis der udlægges dampspærre på betonoverfladen, stilles skærpede krav. Betonelementer 1. Betonoverfladen skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm/meter, målt med 2,4 m retskede. Være fri for lunker, der målt fra en 2,4 m retskede er større end 10 mm. 2. Montagebøjler skal være fjernet, huller, udsparinger og gennemføringer skal være udstøbte og afhærdede, være jævn og i plan med den øvrige tagflade.

3 3. Elementsamlinger skal være udført således, at der ikke kan foregå bevægelse mellem tagelementerne indbyrdes, eller være så stive at differensnedbøjningen for halvdelen af den karakteristiske snelast er maks. 5 mm. 4. Der må ikke være højdeforskelle, parallelt med faldet, mellem elementerne større end 10 mm for spændvidde op til 6 m. For større spændvidder kan højdeforskelle på 5 mm pr. 6 m spænd accepteres, dog maks. 30 mm. Højdeforskelle på tværs af faldet må ikke være større end 10 mm. 5. Højdeforskelle over 10 mm bør udlignes med samme fald som tagfladen, eller spring i tagfladen/tagdækningen må accepteres. 6. Nedbøjning for egenvægt parallelt med faldet må maks. være 10 mm og på tværs maks. 5 mm, målt med 2,4 m retskede. 7. Betontykkelse bør ikke være mindre end 65 cm ved mekanisk fastgørelse. Betonplader, der er tyndere end 50 mm, skal forsynes med fortykkelser på mindst 50 mm i et mønster, der muliggør fastgørelse i række med afstand på maks. 900 mm og med beslagafstand på maks. 300 mm. Der kan dog være tilfælde, hvor dette ikke er tilstrækkeligt 8. Hvis der udlægges dampspærre på betonoverfladen, stilles skærpede krav. Brædder (fyr/gran) 1. Brædderne skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm pr. meter, målt med 2,4 m retskede, være plane og fri for løse knaster, revner og større bomkanter i oversiden, mindre bomkanter må forekomme på korte strækninger, dog maks. 1,5 % af leverancen. 2. Brædderne skal være af fyr eller gran, være forsynet med fer og not og ikke have større nyttebredde end 115 mm. Kvaliteten skal mindst være udskud. 3. Fugtindholdet bør ved oplægningen være % og må ikke overstige 20 %. Er fugtindholdet under 14 %, skal brædderne udlægges med fugeafstand på 2 mm. Er fugtindholdet %, udlægges med 1 mm fugeafstand. 4. Rupløjede brædder kan oplægges med spændvidde - c/c - på maks. 0,8 m for 17 mm brædder, 1,0 m for 23 mm og 1,2 m for 25 mm brædder. 5. Flyvestød kan tillades i hver 3. bræt, når spændvidden - c/c - er højst 0,6 m for 17 mm brædder, højst 0,8 m for 23 mm og højst 1,0 m for 25 mm brædder. Flyvestødet skal understøttes forsvarligt. 6. Brædder sømmes til underlaget med kvadratiske, korrosionsbeskyttede søm (jf. trænormen kap. 5.1). Der sømmes med mindst 1 søm pr. bræt pr. understøtning. I randzone, langs sider, gavle og større gennembrydninger i tagfladen med 2 søm pr. bræt. 17 mm brædder sømmes med 28/65 eller tilsvarende pistolsøm/kamsøm. 23 og 25 mm brædder sømmes med 31/80 eller tilsvarende pistolsøm/kamsøm. For højder over 5 m og huse med særlig udsat beliggenhed skal fastgørelsen eftervises.

4 Krydsfiner 1. Plader af krydsfiner skal være CE-mærket og overholde reglerne for tagplader i det danske annex og udlægges i henhold til monteringsvejledning.. 2. Krydsfinerpladerne skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm/meter, målt med 2,4 m retskede. 3. Fugtindholdet bør ved oplægningen være % og må ikke overstige 20 %. Er fugtindholdet under 11 %, skal pladerne udlægges med 2 mm fuge. Er fugtindholdet %, udlægges med 1 mm fugeafstand. 4. Krydsfineren skal være forsynet med fer og not på ikkeunderstøttede kanter, i overensstemmelse med CE-mærkning. Pladerne må kun stødes over en understøtning og skal ligge i forbandt. Der må ikke optræde spring på mere end 2 mm mellem plader. Maks. fugeafstand er 5 mm. 5. Pladerne kan oplægges med spændvidde - c/c - på maks. 0,6 m for 12 mm plader, 0,8 m for 15 mm og 1,2 m for 18 mm plader. Ovenstående gælder generelt. Der kan være afvigelser, der i så fald vil fremgå af CE-mærkningen. 6. Pladerne sømmes til underlaget med korrosionsbeskyttede kamsøm (jf. trænormen kap. 5.1) pr. 15 cm langs pladekanter og pr. 30 cm i mellemunderstøtninger. Til og med 15 mm plader sømmes med 26/45 og 30/55 kamsøm til 18 mm plader. Tilsvarende pistolsøm kan anvendes. For højde over 5 m og huse med særlig udsat beliggenhed skal fastgørelsen eftervises. 7. Den med pladeleverancen medfølgende læggeanvisning skal nøje følges. OSB (Oriented Strand Board) 1. OSB-plader anvendes principielt som krydsfiner og skal være CE-mærkede. OSB-plader skal minimum være OSB/3, og pladerne skal være mærket hermed i overensstemmelse med CE-mærkningen. 2. Pladerne kan uden restriktioner anvendes til varme tage i anvendelsesklasse 1. Pladerne kan anvendes til kolde, ventilerede tage i anvendelsesklasse II under forudsætning af, at kravene hertil er overholdt (dokumenteret). Dette vil typisk være tage over ikkefugtige rum og med god ventilation af tagrummet. Pladerne kan ikke anvendes til kolde, uventilerede eller dårligt ventilerede tage i anvendelsesklasse Pladernes fugtindhold bør ved oplægning være % og må ikke overstige 20 %. 4. Pladerne skal ved et fugtindhold på % oplægges med fugeafstand på 1-2 mm langs sider og 2-3 mm ved ender. 5. Pladerne skal før, under og efter oplægning beskyttes mod nedbør og tilsmudsning. 6. Pladerne kan oplægges med spændvidde - c/c - på maks. 41 cm for 11 mm plade, 61 cm for 12,5 mm, 81,5 cm for 15 mm plade og 122 cm for 18 mm plade. 7. Søm og sømafstande som under krydsfiner. 8. Den med pladeleverancen medfølgende læggeanvisning skal nøje følges.

5 9. Definition på anvendelsesklasser findes i DS 413:2003 afsnit Ved mekanisk fastgørelse af Icopal Base med skiver/skruer skal der anvendes skruemaskine med moment-stop for at hindre overtrækning af skruerne i de ofte tynde plader. Kassetter/tagelementer 1. Tagkassetter skal opfylde de betingelser, der i øvrigt er gældende for overpladen i elementet. 2. Elementsamlinger skal være udført således, at der ikke kan foregå bevægelser elementerne indbyrdes, eller være så stive at differensnedbøjninger for halvdelen af den karakteristiske snelast er maks. 5 mm. 3. Der må ikke være højdeforskelle parallelt med tagfald mellem elementerne større end 5 mm for spændvidde op til 6 m, og 10 mm for spændvidde op til 12 m. 4. Nedbøjning for den karakteristiske snelast må ikke overstige u/l= 1/ På tagkassetter kan 1. lag Icopal være fabrikspålagt, fuldsvejset Icopal Base 300 G. Strimling af elementerne skal udføres med min. Icopal Base 400 P, og der skal være min. 10 cm overlæg til begge sider ind på det fabrikspålagte 1. lag. 6. Hvis krydsfineren på elementernes overside ikke er sømlimet, skal det fabrikspålagte 1. lag, såfremt der anvendes Base 300 G, være friholdt i en bredde på min. 50 mm over alle pladesamlinger og langs elementerne iht. TOR 23. Metaltagplader 1. Metalpladerne skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm/meter, målt med 2,4 m retskede. 2. Stabiliteten af de enkelte profiler skal være så stor, at der ikke opstår kæntring eller sætning, at trædebuler som følge af let arbejdsfærdsel under montageog tagdækningsarbejde undgås. 3. Nedbøjning for den karakteristiske snelast må ikke overstige u/l= 1/ Varmeisolering skal udføres på en sådan måde, at gennemtrædning og deformation mellem og på bølgetoppe undgås. 5. Ved åbninger for ovenlys og lignende skal der udføres forstærkninger/ udvekslinger, der sikrer metalpladerne tilstrækkelig stabilitet og stivhed. 6. De profilerede pladers tykkelse må ikke være mindre end 0,7 mm. Profileringen skal udføres, så isoleringen er understøttet på min. 30 % af tagfladen.

6 8.2.2 Generelle krav til underlag for renovering Eksisterende tagpap 1. Overfladen skal være tør. 2. Overfladen rengøres for mos, løse partikler og lign. 3. Eksisterende metalinddækninger, hætter, brønde og kupler på ovenlys skal normalt afmonteres. 4. Eksisterende tagpapinddækninger bortskæres i nødvendigt omfang. 5. Eksisterende tagflade klargøres/repareres i nødvendigt omfang. Buler og folder opskæres og fjernes eller nedsømmes/klæbes, større overlæg og evt. tidligere reparationer bortskæres. 6. Større lunker udjævnes (se skema under Vandansamlinger på tagfladen i afsnit 8.5, Tagafvanding). 7. Hvis fald er under 1:40, anbefales det at etablere dette fald f.eks. med kileskåret isolering. Bølgeplader 1. Bølgeplader skal være hele og ligge plant uden åbninger. 2. Fastgørelsesskruer kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. 3. Overflade renses om nødvendigt efter en af Arbejdstilsynet godkendt metode. 4. Tagrummets fugttekniske forhold vurderes. 5. Tagkonstruktionens bæreevne vurderes. Skifer 1. Pladerne skal være hele og ligge plant uden åbninger i samlingerne. 2. Fastgørelse af pladerne til tagkonstruktionen kontrolleres. 3. Overfladen renses efter en af Arbejdstilsynet godkendt metode. 4. Tagrummets fugttekniske forhold vurderes. 5. Tagkonstruktionens bæreevne vurderes. Eksisterende tagfolie 1. Underlaget skal være egnet for mekanisk fastgørelse. 2. Tagfladen skal være tør og rengjort. 3. Alle gennemføringer med flange skal udskiftes. 4. Eksisterende folieinddækninger fjernes i nødvendigt omfang. 5. Folder i folien opskæres, så folien ligger plant. 6. Er der tale om stenbelastet folie, skal stenene fjernes, og folien skal af hensyn til krympning opskæres pr. ca. 1 m eller fjernes. 7. Der udlægges migreringsspærre på hele fladen, glasfilt eller tilsvarende, og skal overalt gå min. 1-2 cm uden for tagfolien. 8. Større lunker end de i skemaet afsnit 8.5 angivne udjævnes. 9. Hvis faldet er mindre end 1:40, anbefales det at etablere dette fald, f.eks. ved udlægning af kileskåret isolering.

7 Andre underlag Generelt gælder de samme kriterier som under eksisterende tagpap. Herudover skal man være opmærksom på følgende: Eksisterende Built-up-tagdækninger Hvis den eksisterende stenbelægning kan fjernes, kan ny tagdækning med Icopal udføres. Mekanisk fastgørelse anbefales, da en stribesvejsning kan flyde sammen med den eksisterende dækasfalt, hvorved trykudligning forhindres. Kan den eksisterende stenbelægning ikke fjernes fuldstændigt, anbefales udlagt mm isolering, hvor de resterende sten trædes op i, og som mekanisk fastgøres sammen med 1. lag Icopal. De fugttekniske forhold vurderes. APP-tagpap Ny tagbelægning kan normalt udføres som stribesvejset eller mekanisk fastgjort. I begge tilfælde trykudlignes. Det skal ved stribesvejsning sikres, at overfladen har tilstrækkelig delamineringsstyrke, og da den pågældende APP samtidig skal være kompatibel, anbefales det at udføre en prøveklæbning: 1. Påsvejsning af ca. 1 m² af den pågældende Icopal-bane. 2. Minimum 7 døgns ventetid. 3. Afrivning af prøvestrimler, 5 cm brede, temperatur C under afrivning (evt. køles med vand). 4. Der skal være min. 15 kp (15 kg) aftrækskraft for 5 cm strimmel. 5. Kan ovenstående ikke opnås, er APP-varen ikke tilstrækkelig kompatibel, og der må anvendes migreringsspærre og mekanisk fastgørelse.

8 8.2.3 Generelle krav til underlag for membranisolering på broer, parkeringsdæk, terrasser og altaner De gældende bestemmelser for underlag som betonelementer og beton støbt på stedet skal overholdes. (Se afsnit 8.2 bærende underlag). For broer gælder Vejteknisk Instituts udbuds- og anlægsforskrifter. Da der normalt stilles særlige krav til klæbeeffekten for membranisoleringsarbejder, specielt hvor disse ikke dækkes af beskyttelsesbeton, skal nedenstående krav til underlag desuden være opfyldt for at sikre et tilstrækkeligt godt resultat: 1. Betonen skal være afhærdet og tør. Det vil sige, at den relative luftfugtighed i betonens porer målt i 30 mm s dybde ikke må overstige 90 % RF. Der kan normalt tidligst udføres membranisolering 2-4 uger efter udstøbning af beton, afhængig af den anvendte beton og vejrlig. Efter afhærdningsperioden skal tørring af overfladen, som følge af nedbør, udføres med svaber/ vandsuger. Der må kun i ringe grad bruges gastørrebrænder, og da med den største forsigtighed. 2. Underlaget for membranisolering skal ligge med foreskrevet fald, plant og fri for lunker. Målt med en 2,4 m lang retskede må der ikke forekomme større afvigelser end 3 mm. 3. Underlaget skal være jævnt afrevet med fast overflade og helt fri for grater, stenreder, slamansamlinger og skarpkantede huller. Alle kanter og hjørner, over hvilke membranen skal føres, skal være afrundede med mindst 50 mm radius eller affaset uden skarpe kanter som en ligebenet trekant med sidelængde på min. 50 mm. 4. Overstrygningsmidler til imødegåelse af for hurtig udtørring af betonen samt andre overstrygnings- eller tilslagsmaterialer, der medfører risiko for forringet vedhæftning (fraslag) af membranisoleringen, må ikke anvendes. 5. Betonoverfladen skal renses omhyggeligt, før grunding må udføres. Cementslam, olie og andre urenheder på overfladen skal fjernes ved sandblæsning. I visse tilfælde kan trykluftrensning med filter, som renser trykluften for olie m.v., være tilstrækkelig. 6. Inden isoleringsarbejdet igangsættes, skal underlaget godkendes af en repræsentant for entreprenøren, for så vidt angår overfladens egnethed som underlag for membranen. 7. Isoleringsentreprenøren pålægges intet ansvar med hensyn til, om faldet er forskriftsmæssigt. For alle andre underlag for membranisoleringen, ud over beton, gælder generelt at: 1. Overfladen skal være tør og frostfri. 2. Overfladen skal være afrenset for løse partikler og urenheder og skal være fri for grater og skarpkantede huller.

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.5 Tagafvanding I Bygningsreglementet (BR10) kap. 4.6 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus Undervisningsministeriet. Maj 2012. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med faglærer John Rosenmeyer

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.6 Vedligeholdelse og renovering af tagdækninger Et Icopal-tag er et godt og holdbart tag med lang levetid, men i løbet af årene nedbrydes tagdækningen ligesom alt andet, der udsættes direkte for vejrliget

Læs mere

ICOPAL. Undertage. Generelle krav til undertage

ICOPAL. Undertage. Generelle krav til undertage ICOPAL Undertage Generelle krav til undertage Historie Historie Undertage har været kendt siden 50 erne, men der har i de senere år fra såvel offentlige myndigheder, bygherrer som byggeriets parter været

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

ICOPAL Fastsafe Plade. Traditionelt undertag i nyt koncept

ICOPAL Fastsafe Plade. Traditionelt undertag i nyt koncept ICOPAL Fastsafe Plade Traditionelt undertag i nyt koncept ICOPAL Fastsafe Plade er stærk og enkel at montere ICOPAL Fastsafe Plade er færdige tagplader til et fast undertag, et nyt koncept der kan reducere

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

ICOPAL Undertage. Generelle krav til undertage

ICOPAL Undertage. Generelle krav til undertage ICOPAL Undertage Generelle krav til undertage Historie Historie Undertage har været kendt siden 50 erne, men der har i de senere år fra såvel offentlige myndigheder, bygherrer som byggeriets parter været

Læs mere

HYGRODIODE. dampspærre direkte på ståldæk. Leverandør af den indre ro

HYGRODIODE. dampspærre direkte på ståldæk. Leverandør af den indre ro dampspærre direkte på ståldæk Leverandør af den indre ro - udtørrer fugt og våd isolering Isolering i ét lag Udtørrer fugt og våd isolering Ingen fugtfælder MK-godkendt direkte på ståldæk Korroderer ikke

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING

MONTERING LISTEDÆKNING monteringsvejledning MONTERING LISTEDÆKNING Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Specifikationer metoder Detaljer forentiantio hældningstage experovidogqui tem- comnis eo ssuntiam utempor rem venis alis

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Tagpapbogen Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Montagevejledning Denne vejledning er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på dit eget hus, sommerhus, carport eller lign. Der er omtalt

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

ICOPAL IcoMoss. Grønne tage

ICOPAL IcoMoss. Grønne tage ICOPAL IcoMoss Grønne tage Mange fordele med et grønt tag Kønt og levende tag Afledning af regnvand til kloaknettet reduceres. Måtterne kan absorbere 10-15 l vand pr. m 2 Støvpartikler og anden luftforurening

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal gør det enklere at beskytte fundamentet maksimalt mod fugt Icopal Fonda Universal udtørrer og beskytter effektivt kældervæggen

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Icopal. Tagpap. Vi beskytter din bygning. Nyt tag, vedligeholdelse og fugtbeskyttelse

Icopal. Tagpap. Vi beskytter din bygning. Nyt tag, vedligeholdelse og fugtbeskyttelse Icopal Tagpap Nyt tag, vedligeholdelse og fugtbeskyttelse Vi beskytter din bygning Produkter 3 2 1 4 0 6A 7A 6 8 10 19 15 17 8A 16 12 13 5 14 7 18 9 11 ICOPAL tagpap virksomhed bag de materialer, man væl-

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk Monteringsvejledning Lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion Indbygningshøjde kun 2 mm inkl. fliser www.ardex.dk : ET EFFEKTIVT DRÆNLAG I KUN 0 MM TYKKELSE MONTERINGSVEJLEDNING WatecDrain

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. Tegningsliste, ovenlys. T300 Detaljer ved ovenlys: D301 Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. D302 Tværsnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. D303 Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Læs mere

HYGRODIODE. Ny dynamisk dampspærre. Leverandør af den indre ro

HYGRODIODE. Ny dynamisk dampspærre. Leverandør af den indre ro HYGRODIODE Ny dynamisk dampspærre Åben Lukket Leverandør af den indre ro Åben Lukket Damp Vand Fordampning Den nye generation dampspærre Hygrodiode er en speciel dampspærre, der gør det muligt at udtørre

Læs mere

HYGRODIODE. Ny dynamisk dampspærre. Leverandør af den indre ro

HYGRODIODE. Ny dynamisk dampspærre. Leverandør af den indre ro HYGRODIODE Ny dynamisk dampspærre Åben Lukket Leverandør af den indre ro Åben Lukket Damp Vand Fordampning Den nye generation dampspærre Hygrodiode er en speciel dampspærre, der gør det muligt at udtørre

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

ICOPAL Listedækning. Smukke vertikale linier

ICOPAL Listedækning. Smukke vertikale linier ICOPAL Listedækning Smukke vertikale linier Listedækning - kvalitet og godt design Listedækning er en klassisk tagdækning, der er kendetegnet ved smukke vertikale linier. Listedækning udstråler både kvalitet

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Tagpap. Stærke Icopal tage og moderne byggestil går hånd i hånd

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Tagpap. Stærke Icopal tage og moderne byggestil går hånd i hånd ICOPAL Tagpap Stærke Icopal tage og moderne byggestil går hånd i hånd Leverandør af den indre ro 2 Fra carporte til Københavns Lufthavn Tagpap og moderne arkitektur I dag ser man moderne tagpaptage på

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Byggelovsdage 2012. Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger. v/ teknisk chef Jens Dons

Byggelovsdage 2012. Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger. v/ teknisk chef Jens Dons Byggelovsdage 2012 Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger v/ teknisk chef Jens Dons Er byggerierne disponeret for ændrede klimaforhold? Krystalkuglen

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Til carporte, terrasser og andre åbne overdækninger

Til carporte, terrasser og andre åbne overdækninger Monteringsvejledning SfB: (47)Nn6 Til carporte, terrasser og andre åbne overdækninger Så enkelt er det... Monteres enten med lægtebeslag nedefra eller med topclips ovenfra, hvilket giver en skjult løsning

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

icopal Tagpap Leverandør af den indre ro Fornyelse af gamle bølge- og skifertage

icopal Tagpap Leverandør af den indre ro Fornyelse af gamle bølge- og skifertage icopal Tagpap Fornyelse af gamle bølge- og skifertage Leverandør af den indre ro Hold øje med taget Det kan godt betale sig at se efter faresignalerne i de ældre tage. Især de gamle bølge- og skifertagplader

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside).

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Garantibeviser garanti & Udførselsgaranti garantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Udførselsgarantien: dækker udførsel og er en forsikringsdækket garanti.

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Fugtspærrer. - sikrer en effektiv kapillarstandsning og vandafledning fra murværk

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Fugtspærrer. - sikrer en effektiv kapillarstandsning og vandafledning fra murværk ICOPAL r - sikrer en effektiv kapillarstandsning og vandafledning fra murværk Leverandør af den indre ro Egenskaber og montage fugtspærrer anvendes i væg- Murfolie er fremstillet af polyethylen og ved

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Produktnavne/ emballering

Produktnavne/ emballering Produktnavne/ emballering 25. marts 2013 - side I-3 Top ICOPAL Top produkterne anvendes som øverste lag overpap i tagdækninger med 2 eller flere lag. Mono ICOPAL Mono serien består af de overpapprodukter,

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

ICOPAL TopSafe. Stærk og enkel tagløsning

ICOPAL TopSafe. Stærk og enkel tagløsning ICOPAL TopSafe Stærk og enkel tagløsning 2 ICOPAL TopSafe Der er mange fordele ved Icopal TopSafe En af dem er, at det er så enkelt. Icopal TopSafe er en revolution i sig selv. Lige til at lægge på i ét

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere