Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser"

Transkript

1 Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der skal overholdes: Miljøbeskyttelseslovgivningen - f.eks. i forbindelse med afledning for spildevand. Beredskabsloven - f.eks. i forbindelse med brandslukning. Byggeloven 3 herunder BR10, som indeholder de juridisk bindende forskrifter samt vejledning /SBI anvisninger. Planloven 4, og naturbeskyttelsesloven 5 er andre love, der tillige har indflydelse på etablering af hytter/mobilehomes. Danske og europæiske standarder herunder (EN 1647) indeholder generelle krav, men har reference til IEC (international standard). Standarderne regulerer f.eks. eltavler. De franske mobilehomes opfylder så vidt angår brandmaterialer Combustible and non flammable material, som svarer til dansk standard klasse B. Som myndighed kan man anmode bygherren om at fremskaffe dokumentation fra leverandøren om de specifikke ting. Krav om ansøgning om fornyet udlejningstilladelse i henhold til campingreglementet 2 og evt. en dispensation fra BR10s kapitel 3 (tilgængelighedskrav) og 7 (isoleringskrav) i henhold til byggelovens 22. Det er campingpladsejers/udlejers ansvar at sikre overholdelsen af gældende lovgivning. Byggeloven Kommunens afgørelser kan påklages for så vidt angår de retlige spørgsmål til statsforvaltningen inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt pågældende, og afgørelsen kan både så vidt angår de skønsmæssige og det retlige indbringes for de civile domstole inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Retlige spørgsmål er om kommunen har truffet afgørelse i henhold til byggeloven BR10 og om kommunen har forstået disse regler rigtigt. Andre eksempler på retlige spørgsmål er hvorvidt kommunen har overholdt de forvaltningsretlige regler herunder klagevejledning, 1 LBK nr. 785 af 21. juni Bekendtgørelse nr. 844 af 30. juni LBK nr af 14. oktober LBK nr. 937 af 24. september LBK nr. 933 af 24. september

2 aktindsigt mv. De skønsmæssige spørgsmål, som ikke kan påklages er bland andet i de tilfælde, hvor kommunen kan vælge mellem flere rigtige afgørelser. Udover naboer mv. der har en individuel væsentlig retlig interesse i sagens udfald, er de danske handikaporganisationer tildelt en særlig klageret. BR10 Der er ikke krav om at ansøge om tilladelse ej heller at indsende en anmeldelse fordi bygningen er under 35 m2. BR10 foreskriver, at der kan være en forhåndsdialog mellem bygherren og kommunen. Campingrådet anbefaler, at man allerede på et tidligt tidspunkt kontakter kommunen og oplyser om det påtænkte byggeri. BR10 kap. 1. Dette kapitel regulerer bland andet tilladelse, anmeldelse, dispensation og klagemuligheder. BR10 kap. 2. Dette kapitel vedrører bebyggelsesregulerede bestemmelser herunder afstand til nabo og højde. Reglerne i dette kapitel vil vige for en vedtaget lokalplan efter tidligere regler. BR10 kap.3. Kapitel 3 vedrører bygningers indretning. Indgang og adgangsforhold samt tilgængelighed. Niveaufri adgang. BR10 kap. 4. Dette kapitel regulerer konstruktioner herunder afløb. BR10 kap. 5. Dette kapitel handler om funktionsbaserede brandkrav. Kommunen kan forlange brandteknisk dokumentation for udformning, installationer, anvendelse, placering og brandsikringstiltag. Energistyrelsen har i 2012 udarbejdet en eksempelsamling om brandsikring af byggeri. BR10 kap. 6. handler om indeklima BR10 kap. 7. omhandler energiforbrug. Mindste varmeisolering målt i u-værdier. De hytter/mobilehomes som udlejes og som opvarmes i perioden 1. marts til d. 31. oktober her er det Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledende holdning (styrelsen ikke vil afgive på skrift), at disse kan opføres efter energibestemmelserne for sommerhuse. 2

3 Bemærk venligst, at ovenstående gælder kun hytter, der opvarmes i perioden for uopvarmede hytter stilles i henhold til bygningsreglementet ingen krav til isolering De hytter/mobilehomes som skal udlejes i vinterperioden skal som udgangspunkt isoleres efter kravene til parcelhuse. Problemet med ekstra isolering er, at foruden de forøgede byggeomkostninger, vil der være et tab af indvendigt areal qua maksimumstørrelsen på 35 m 2. Det skal stå i forhold til, hvad der er energimæssigt vundet ved f.eks. x antal dages udlejning i vinterperioden. Campingrådet har fået udarbejdet et notat fra COWI, som konkluderer, at det er fysisk og økonomisk umuligt at opfylde reglerne i BR10 om energikrav til parcelhuse, men at det kan kompenseres med solceller. Der henvises til notatet fra COWI, som er vedhæftet. BR10 kap. 8 regulerer installationer - f.eks. vand, afløb og ventilation. Campingreglementet 10. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til, at der på campingpladser, hvor planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod det, kan opstilles campinghytter, jf. 4 i lov om sommerhuse og campering m.v., campingvogne og telte til udlån eller udlejning. Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1, kan omfatte indtil 20 pct. af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 campinghytter. Stk. 3. Campinghytter må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 35 m2. Campinghytter, der er beliggende på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om klitfredning og strandbeskyttelseslinjen, må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 30 m2. Stk. 4. Campinghytter må ikke være højere end 4 m. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan stille vilkår om bl.a. campinghytternes nærmere udformning, såsom materiale- og farvevalg, samt campinghytternes indbyrdes placering og placering på campingpladsen, jf. dog 13, stk. 1 Vejledningen til campingreglementet 6 foreskriver, at hovedformålet med campingreglementet er at sikre, at campingpladserne har en tilfredsstillende standard og ikke udvikler sig til sommerhuslignende områder eller til helårsbeboelse, samt at skabe gode rammebetingelser for campingerhvervet under hensyn til de natur- og landskabsmæssige interesser. Campingreglementet henviser til byggelovens anvendelse, hvorfor det som udgangspunkt er hele bygningsreglementet, der skal overholdes, hvilket betyder, at bygningsreglementets krav til bl.a. 6 VEJ nr. 62 af 30. juni

4 konstruktive forhold, indeklima og energiforbrug, afstand til skel, beregning af bruttoetageareal, vådrum og vand- og afløbsinstallationer, tilgængelighed for handicappede mv. skal overholdes. Loven definerer, at der ved en campinghytte forstås en mindre beboelsesenhed, som anvendes til udlejning eller udlån til ferieformål på en campingplads, og som ikke udgør en selvstændig ejendom. Hvor planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til opstilling af campinghytter, campingvogne og telte til udlån eller udlejning på indtil 20 % af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 campinghytter, jf. 10, stk. 1 og 2. Opførelse og ændring af campinghytter indenfor klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens 8 og 15, som administreres af Miljøministeriet (Naturstyrelsen). Det beror på en konkret vurdering, om opstilling af mobilhomes o.l. kan tillades som campinghytter. Campinghytter må kun opføres på en campingplads, der er godkendt hertil efter campingreglementet, og kan kun anvendes til udlejning eller udlån til ferieformål. Den kan således ikke anvendes til ejers egen brug eller til helårsbeboelse. Se sommerhuslovens 4, stk. 1. En campinghytte må ikke udgøre en selvstændig ejendom, jf. sommerhuslovens 4, stk. 1, og campinghytter på en campingplads må ikke udstykkes eller matrikuleres i en eller flere faste ejendomme, der ikke er en del af ejendommen med den øvrige del af campingpladsen, jf. sommerhuslovens 4, stk. 2, 2. pkt. Efter 10, stk. 3, kan campinghytternes bruttoetageareal være op til max 35 m 2. Campinghytter, der er placeret på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens 8 og 15 (klitfrednings- og strandbeskyttelseslinje), kan dog maksimalt være op til 30 m 2. Det forudsættes, at der foreligger en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 8 eller 15, jf. naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1. En campinghytte må ikke være højere end 4 m, jf. 10, stk. 4. Campinghytter skal opfylde reglerne i bygningsreglementet, medmindre campingreglementet og/eller en lokalplan fastlægger andet. Hvis f.eks. en gammel lokalplan tillader 5 meter loft viger de nye regler i campingreglementet for lokalplanen. Indskudte etager (hemse) skal således ikke medregnes, i bruttoetagearealet, hvis de er under 4,5 m 2. Det samme gælder overdækkede terrasser/indgangspartier, hvor der kun medregnes den del af arealet, der overstiger 25 % af bebyggelsens øvrige areal. For at sikre, at campingpladsen ikke får karakter af et sommerhusområde, skal hytterne placeres samlet, eventuelt i klynger under hensyn til de landskabelige værdier og - afhængig af den landskabelige påvirkning - længst muligt landværts (ind i landet). Den indbyrdes afstand mellem 4

5 hytterne i en klynge skal af brandmæssige årsager være mindst 5 meter for hytter opstillet/bygget efter den 6. februar 2000 og bør normalt ikke overstige 6 meter. Campinghytter på campingpladser i landzone kræver en landzonetilladelse, jf. planlovens 36, stk. 5. Afledning af spildevand kræver tilladelse fra kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens kap. III eller IV eller tilhørende bekendtgørelser. Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering af hytternes fremtræden og under hensyn til bl.a. de landskabelige værdier stille vilkår om hytternes nærmere udformning, såsom materiale- og farvevalg, samt hytternes indbyrdes placering og placering på campingpladsen, ligesom kommunalbestyrelsen eksempelvis kan kræve beplantning, kloakering m.v. Mobilehomes skal sidestilles med hytter og som sådan skal der ske en byggesagsbehandling. Den pågældende kommune skal byggesagsbehandle på samme måde, som om det var en hytte. Situationen i dag vedrørende opstilling af mobilehomes: Det er svært at overholde BR10s energibestemmelser og reglerne om tilgængelighed, Imidlertid har flere kommuner givet dispensation til opstilling af mobilehomes. Foreløbig har Ringkøbing- Skjern kommune, Vejle Kommune, Silkeborg Kommune, Guldborgsund Kommune, Viborg Kommune, Faaborg Kommune, Sønderborg Kommune og Haderslev Kommune givet dispensation. Andre kommuner herunder Helsingør Kommune er ved at følge efter. Kommune kan stille vilkår: Kommunen kan stille vilkår mht. materiale, farvevalg og anmode om, at materialer, elektriske installationer er i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder. Det er tillige kommunen, der afgøre, hvor mange handikaptilgængelige hytter, som skal opføres. Tilgængelighed: Efter et møde med bygge- og trafikpolitisk udvalg i Dansk Handikapforbund d. 3. februar 2012 aftalte vi følgende: Der skal naturligvis ses på de regler, der findes i BR 2010 om handikaptilgængelighed, men det skal være med sund fornuft - også hvad angår antallet af handikapvenlige hytter hvor der skeles til hotelversionen. På sigt vil der blive udarbejdet en campingversion. Campingrådet vil indgå et samarbejde med Dansk Handikapforbund dels i form af udvikling af handikapvenlige campingpladser, hvor der tænkes i symboler for bevægelseshæmmede og for synshandikappede og dels i form af vejledning til campingpladserne generelt, hvorledes de kan gøre det bedre, så der kommer flere handikappede på de danske godkendte campingpladser. 5

6 Denne vejledning skal supplere campingversionen på arealerne på campingpladsen herunder adgangsvejene. Det kan oplyses, at i hotelversionen nævnes, at der af 100 værelser bør der mindst være 5 % handikapegnede. Campingrådet anbefaler, at for hver 20 hytter, der opføres skal der laves én hytte, som opfylder kravene til tilgængelighed. Den første af de påbegyndt hytte skal opføre tilgængelighedskravene. Isolering: Det er svært, men det er muligt at lægge yderligere isolering i gulv og loft. Der er et par kommuner, der har afvist opstilling af mobilehomes grundet at den pågældende lokalplan har foreskrevet, at hytterne skal være af træ. Det er dog muligt at sætte en træbeklædning på. Hvad sker der med gamle mobilehomes? Nogle kommuner har spurgt til, hvad der sker med de mobilehomes, der er udtjente. Enten sælges de til opkøbere i hovedsageligt Østeuropa, ellers ophugges de efter IRM srecycling-program, hvor 88 % ca. af materialerne genanvendes. Inddragelse af kommunen Inden der påtænkes at opføre en bygning, anbefaler Campingrådet at gå i dialog med kommunen. 6

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling Husbåde Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger Maj 2004 Indledning I Forslag til lov om ændring af lov om ændring af byggeloven, planloven og lov om statens byggevirksomhed foretages en

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven

Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven Maj 2007 VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998.

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bygningsreglement for småhuse Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bolig- og Byministeriet København, den 25.6.1998 Bygningsreglement

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. 1 Retur til indeks Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. Nybygninger, til- og ombygninger for erhverv m.v. Denne folder er udarbejdet til brug ved ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

J a n u a r 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

J a n u a r 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet! S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Så er det blevet tid til studietur! I denne udgave af Campingrådet Informerer kan man se en beskrivelse af turen, samt finde tilmeldingsblanket. Derudover

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Carsten Krogsgaard Fjordvej 20 6000 Kolding Kystdirektoratet J.nr. 15/00683-11 Ref. Anna L. S. Østergaard 03-09-2015 Afslag på lovliggørelse af etableret flydedok til vandscooter på søterritoriet ud for

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere