AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT. Tlf.: Fax: E-moil:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT. Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: tt@ttrevision.dk www.ttrevision.dk"

Transkript

1 AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT 2014 København: Vester Voldgade 107 DK 1552 København V Amager: Amogerbrogade 253 DK-2300 København S Tlf.: Fax: E-moil:

2 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport INDHOLD Side Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3-4 Foreningsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6-10 Oplysning om øvrige noter 10 Resultatopgørelse 11 Balance Noter til resultatopgørelsen og balancen Nøgletalsoplysninger Andelskroneberegning 25-26

3 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport ADMINISTRATOR- OG BESTYRELSESPÅTEGNING Undertegnede har aflagt årsrapport for Andelsboligforeningen Solbjerg. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs klasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6 stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passi ver og finansielle stilling 31. december 2014 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. januar december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvir ke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 5. marts 2015 Administrator Bestyrelse Flemming Lübbers, Formand Jacek Møller Anna-Maria Kjær Mette Laursen Mette Olsen

4 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Solbjerg Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Solbjerg for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 og foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i O\il rensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboligforeningens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. fltevisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejl information. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke

5 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING (FORTSAT) at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret l. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Andelsboligforeningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision. København, den 5. marts 2015 onsa kneselska b < statsautoriseret revisor Thøge~Andersen registreret revisor, erna _

6 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Solbjerg Bellahøjvej mfl Brønshøj Matr.nr. Brønshøj, København Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftelsesdato: 1. januar 1961 Regnskabsår: 1. januar december 2014 Bestyrelse Flemming Lübbers, Formand Jacek Møller Anna-Maria Kjær Mette Laursen Mette Olsen Administrator Advokat Ole Fischer Frederikssundsvej Brønshøj Revision n Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Vester Voldgade København V Godkendt på foreningens generalforsamling, den 14. april 2015 Dirigent

7 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Andelsboligforeningen Solbjerg er aflagt i overensstemmelse med bestemmel serne i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regn skabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er til strækkelig. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015, jf. andelsboliglovens 6, stk. 2, krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 8 samt at give de efter andelsboliglovens 5., stk. 11, krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Resultatopgørelsen Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regn skabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

8 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægter fra vaskeri, ventelistegebyrer m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperiod en. Finansielle indtægter består hovedsagligt af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld) samt renter af bankgæld. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til "Overført resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger (f.eks. regnskabsmæssige afskrivninger, amortisering af kurstab, indeksregulering vedrørende indekslån mv.).

9 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Balancen Foreningens ejendom Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Eventuelle offentlige tilskud ydet i forbindelse med købet modregnes i kostprisen for ejendommen. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balance dagen. Den offentlige ejendomsvurdering anses som et udtryk for dagsværdien på ejendommen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en sær skilt opskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskriv ningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper: Inventar, driftsmateriel m.v år. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imø degåelse af tab.

10 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ("reserve for opskrivning af foreningens ejendom"). "Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele samt resterende overførsel af årets resultat. Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtægternes indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. Prioritetsgæld Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

11 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport ØVRIGE NOTER Nøgletal De i noterne anførte nøgleoplysninger har til formål at leve op til de krav, der følger af 3 i bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Herudover indeholder noten visse supplerende nøgletal, der informerer om foreningens økonomi. Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af noterne. Andelsværdien opgøres i henhold til an delsboligforeningsloven samt vedtægterne. Selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen ved tagne andelsværdi, der er gældende.

12 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Resultatopgørelse for perioden l. januar til 31. december 2014 Realiseret Budget Realiseret regnskab (ej revideret) regnskab Indtægter Note Boligafgift Lejeindtægter Vaskeriindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse og Personale Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelse, genopretning og renovering Administrationsomkostninger Øvrige foreningsomkostninger Afskrivning inventar m.v Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster, netto Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Betalte prioritetsafdrag Overført til vedligeholdelse af ejendom o o Overført restandel af årets resultat Disponeret i alt

13 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Balance pr. 31. december 31/12 31/ Aktiver Note KR. KR. Ejendommen matr. nr af Brønshøj (Ejendomsværdi pr. 1/ , 172 mill. kr.): Forbedringsudgifter tag 12 o o Funktionærbolig, købt Fjernvarme, fællesantenne og dørtelefoner Materielle anlægsaktiver Restancer, andelshavere Andre tilgodehavender Deponeret af beboere vedr. altaner, netto 14 o o Mellemregning med antenneregnskabet Uafsluttet varmeregnskab 19 o Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

14 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Balance pr. 31. december 31/12 31/ Passiver Note KR. KR. Andelsindskud Opskrivningshenlæggelser Overført resultat m.v Andre reserver Reserveret til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom o o Reserveret til vedligeholdelse, planlagt Andre reserver Egenkapital Prioritetsgæld Deposita leje samt forudbetalt husleje o Deponeret af beboere vedr. altaner, netto 14 o Forudbetalinger Mellemregning med antenneregnskabet 15 o o Uafsluttet varmeregnskab o Skyldige omkostninger Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser 22 Nøgletal 23 Beregning af andelsværdi 24

15 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Noter til resultatopgørelse for 2014 Realiseret Budget Realiseret regnskab (ej revideret) regnskab Note l. Lejeindtægter Lejeindtægter (viceværtlejlighed) Kælderleje o Fremlejeafgift o Note 2. Øvrige indtægter Termovinduer Diverse indtægter, ejendom o 225 Ejerskiftegebyr o Salg af nøgler o Salg af bademønter o Øvrige indtægter, ejendom o Note 3. Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskat Renovationsafgift mv Forsikringer Note 4. Forbrugsafgifter Vand og vandafgift Elforbrug Note 5. Renholdelse og Personale Lønninger, inkl. feriepenge og pensioner Medhjælp, inkl. viceværtsafløser o o o Sociale udgifter o Renhold, trappevask og vinduespolering

16 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Noter til resultatopgørelse for 2014 Realiseret Budget Realiseret regnskab {ej revideret) regnskab Note 6. Vedligeholdelse, løbende KR. KR. KR. Murer (reparation kældervægge, forsikringsdækket) o Refusion forsikringen/forsikringssager o Tømrer og snedker o Elektriker vvs Maler Varmeanlæg Låsesmed Kloakarbejde o Målerpasning og service målere Anden reparation og vedligeholdelse (bl.a. rækværk) o o Vej, gård- og haveanlæg Teknisk bistand Materialer, vicevært (VVS-artikler, isenkram og værktøj m.v.) Øvrig vedligeholdelse Note 7. Genopretning Facaderenovering {murer) o Låsesmed, adgangskontrol o Vandreservoir og faskiner o Tagrenovering, 5-års gennemgang Renovering af fortov o

17 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Noter til resultatopgørelse for 2014 Realiseret Budget Realiseret regnskab (ej revideret) regnskab Note 8. Administrationsomkostninger KR. KR. KR. Administrationshonorar Administrationshonorar, særskilte ydelser o Revision og regnskabsmæssig assistance, inkl. nøgletal Småanskaffelser og drift kontormaskiner Gebyrer og PBS Kontorholdsartikler, porto mv Design af hjemmeside o Telefon og internet, alarm samt mobil Diverse o Note 9. Øvrige foreningsomkostninger Bestyrelseshonorar og godtgørelser, inkl. regulering Møder og generalforsamling Note 10. Finansielle indtægter Renteindtægter bank Note 11. Finansielle omkostninger Kurstab og omkostninger prioritetslån o Prioritetsrenter og bidrag Øvrige renteudgifter 27 o

18 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Noter til balancen Note 12. Ejendommen matr.nr af Brønshøj Kostpris pr. 1. januar Tilgang Afgang Kostpris pr. 31. december Fællesantenne- Fjernvarme og Ejendommene anlæg Dørtelefoner o o o o Opskrivning pr. 1. januar Årets opskrivning Opskrivning pr. 31. december o o o Afskrevet pr. 1. januar Afskrevet på årets afgang Årets afskrivning Afskrevet pr. 31. december o o o o Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december o Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ (kopi 2012) Ejendommen er indregnet til den offentlige ejendomsvurdering, der vurderes anvendelig som indikator for dagsværdien. Det må antages, at den offentlige ejendomsvurdering er følsom over for renteudsving.

19 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Noter til balancen 31/12 31/ KR. KR. Note 13. Andre tilgodehavender Øvrige tilgodehavender Andre tilgodehavender i alt Note 14. Altanprojekt Indbetalt depositum, primo Indbetalt i året o Indbetalt ultimo Afholdte udgifter, primo Afholdte udgifter i året Afholdte udgifter ultimo I alt o Note 15. Mellemregning med antenneregnskabet Overført fra året før Indbetalt, kabel TV Overført via driften o o Til rådighed Anvendt: Kabel TV Copy-dan Administration Anvendt i alt Mellemregning Note 16. Likvide beholdninger Pengeinstitutter Advokat, klientkonto Kassebeholdning Likvide beholdninger i alt

20 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Noter til balancen Note 17. Egenkapital Egenkapital før andre reserver Andre reserver Egenkapital i alt Andels Reserve for Overført I alt Reserveret til I alt indskud opskrivning af resultat m.v. vedligeholdelse, ejendom planlagt Saldo pr. l. januar Salg af taglejlighed er o Ændring andelskapital vaskeri o Årets værdiregulering ejendom o o Overført restandel af årets resultat o o Overført af årets resultat i øvrigt: Betalte prioritetsafdrag Forbedringsandel ikke godkendt i den offentlige ejendomsvurdering o o o Indbetalt vedrørende vinduer o o Saldo pr. 31. december

21 o N Noter til balancen Note 18. Prioritetsgæld, 31/ Kurs Restløbetid Renter Betalte Amortiseret Nominel Regnskabs- Heraf første års Kursværdi i år og bidrag afdrag i året kurstab restgæld mæssig værdi afdrag od'... Realkredit Danmark A/S, obligationslån. Pålydende rente 4 pct p.a., konvertibelt o I kr o o o o o N... o a. Realkredit Danmark A/S, obligationslån. a. etl Pålydende rente 3 pct p.a., konvertibelt... Ill... kr o o o o o o<( I Realkredit Danmark A/S, obligationslån. Pålydende rente 4 pct p.a., konvertibelt kr o o o o o Realkredit Danmark A/S, obligationslån. Pålydende rente 4 pct p.a., konvertibelt kr o o o o o tlj)... OJ :o Realkredit Danmark A/S, oblígationslån. Pålydende rente 2 pct p.a., konvertibelt 's kr ,85 20 år o o o li) e OJ Realkredit Danmark A/S, obligationslån. tlj) e: Pålydende rente 2,5 pct p.a., konvertibelt 'ë OJ kr ,87 25 år 6 mdr. o o o o... b.o ë5..o Ill OJ "O e: <( I o

22 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Noter til balancen 31/12 31/ KR. KR. Note 19. Varmeregnskab, igangværende Indbetalt a conto Fjernvarmeomkostning Varmeafregning Skyldige varmebeløb andelshavere Note 20. Skyldige omkostninger Revision og regnskabsmæssig assistance Skyldige feriepenge Skyldig A-skat, ATP mv Øvrige gældsposter Note 21. Gældsforpligtelser Af de samlede gældsforpligtelser er kr langfristede gældsforpligtelser. Den langfristede gæld består af prioritetsgæld. Der henvises i øvrigt til note 18.

23 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Noter til balancen Note 22. Eventualforpligtelser Sikkerhedsstil I eiser: Der er tinglyst realkreditpantebreve nominelt i alt kr til sikkerhed for realkreditlån. Der er indgået leasingforpligtelser i forbindelse med kontormateriel. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Afgivne garantier: Foreningen har i medfør af bestemmelserne i dagældende lov om andelsboligforeninger m.v. afgivet garantierklæringer for en række nye andelshavere i perioden Det samlede garantibeløb udgjorde oprindelig 135 t.kr og garantien udløber i Garantierne skønnes ikke at medføre risiko for foreningen. Note 23. Nøgletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I andelsboligforeningen Solbjerg anvendes arealerne som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der gælder konkret for den enkelte andelshaver. Lovkrævede nøgleoplysninger I bilag 1 til bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015 er opregnet en række nøgleoplysninger om foreningens økonomi, der skal optages som noter til årsregnskabet. Disse nøgleoplysninger følger her: Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen Boligtype Antal Areal (kvm} Areal (kvm} Areal (kvm) (Bl) Andelsboliger (inkl. viceværtlejlighed) , , ,00 (BG} I alt , , ,00 (Cl) Ved opgørelse af andelsværdien benyttes det oprindelige indskud. (C2) Ved opgørelse af boligafgiften benyttes boligernes areal. (Dl) Foreningen er stiftet i (D2) Ejendommen er opført i 1928.

24 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Andre noter Note 23. Nøgleoplysninger (fortsat) (El) Ifølge vedtægternes 4 stk. 1 hæfter andelshaverne ikke personligt for foreningens forpligtelser, men kun med den indbetalte andelskapital, jf. dog (E2). (E2) For lån i kreditforening eller pengeinstitutter, som er sikret ved pantebrev, hæfter andelshaverne dog personligt solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Ifølge vedtægterne kan maksimalhæftelsen udgøre kr pr. andelshaver. (Fl) Ejendommen er ved beregningen af andelsværdien indregnet til offentlig ejendomsvurdering. Beregnede nøgletal for foreningen ultimo året: (F2) Offentlig ejendomsvurdering (F2/B6) (F3) Generalforsamlingsbestemte reserver (F3/B6) (F4) Reserver i procent af ejendomsværdi kr ,58% kr/kvm i alt (BG) (Gl) Foreningen har ikke modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning. (G2) Foreningens ejendom er ikke pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (G3) Der er ikke tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom. Andelsboligforeningens drift, herunder udlejningsvirksomhed og vedligeholdelse m.v. kr/kvm Beregnede nøgletal for foreningen: kr. dec. md. samlede m2 andel (Bl) (Hl) Boligafgift inkl. viceværtlejlighed x12 / (J) Årets overskud, kr. pr. kvm andel(bl) (Kl) Andelsværdi (uden tillæg for kontant indbetaling af vinduer) (K2) Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver (K3) Teknisk andelsværdi (Kl+ K2) kr/kvm andel (Bl)

25 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Andre noter Note 17. Nøgleoplysninger (fortsat} (Ml) Vedligeholdelse, løbende, kr. pr. kvm i alt (B6) (M2) Vedligeholdelse, genopretning og renovering, kr. pr. kvm i alt (86) (M3) Vedligehold i alt, kr. pr. kvm i alt (B6) (P) Friværdi ultimo (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi) I pct (R) Årets afdrag, kr. pr. kvm andel (Bl) Supplerende nøgletal i øvrigt Udover de lovkrævede nøgleoplysninger overfor er der beregnet følgende nøgletal pr. statusdagen, der medvirker til at skabe det fornødne overblik over foreningens økonomiske forhold: kr/kvm kr/kvm Beregnede nøgletal for foreningen: andel (Bl} i alt (86} Offentlig ejendomsvurdering Anskaffelsesum (kostpris) Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver Foreslået andelsværdi (uden tillæg vinduer) , ,30 Reserver uden for andelsværdi (inkl. vedligeholdelse) Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm kr/kvm 468 Omkostninger m.v. i pct. af (omkostninger+ finansielle poster netto+ afdrag): Vedligeholdelsesomkostninger Øvrige omkostninger Finansielle poster, netto Afdrag I PCT Boligafgift i pct. af samlede ejendomsindtægter 93

26 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Note 24. Beregning af andelsværdi Bestyrelsen foreslår følgende værdiansættelse i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra C, (offentlig ejendomsvurdering) Egenkapital iflg. balance pr. 31/ Regulering vedr. ejendommen: Ejendomsvurdering pr 1/ Beregnet etableringsværdi af solgte taglejligheder i forbindelse med udskiftning af taget betalt af nye andelshavere Bogført værdi af ejendom pr. 31/ Kontant indbetalt vedrørende vinduer fra andelshavere Kursregulering af prioritetsgæld Bogført restgæld Kursværdi Indre værdi Indre værdi ifølge ovenstående Ejendommen er indregnet til offentlig ejendomsvurdering pr. l. oktober Beregnet andelsværdi pr. 31. december 2014 pr. 100 kr. andelskapital= ,57 Bestyrelsen foreslår andelskronens værdi fastsat til ,57 Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget i 2014) ,95 Tillæg pr. m2 for kontant betalte vinduer 214,51 Taglejligheder: (andelsbeviser uden påført andelskapital) Indre værdi pr. m2 taglejlighed, ekskl. etableringsværdi og forbedringer (sidste år ,63) ,81 Den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi er gældende indtil næste generalforsamling.

27 Andelsboligforeningen Solbjerg Årsrapport Note 24. Beregning af andelsværdi (fortsat) Af Skats vurderingsvejledning fremgår det, at for andelsboligforeningsejendomme ansættes ejendomsværdien principielt efter samme retningslinier, som gælder for private udlejningsejendomme. Prisen for en udlejningsejendom vil være bestemt af ejendommens forventede afkast. Ejendommens afkast skal holdes op imod faktorer som den aktuelle obligationsrente og inflationsraten. Af Skats vurderingsvejledning fremgår det endvidere, at ændringer i den offentlige huslejeregulering og forventninger om ændringer heri, spiller en rolle for prisfastsættelsen. Sker der ændringer i den aktuelle obligationsrente og den offentlige huslejeregulering i de kommende år, kan dette have stor betydning for vurderingen af ejendommen. Nye andelshavere (købere) skal være særlig opmærksom på disse forudsætninger, der er anvendt ved vurdering af andelskronen.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Skydebanen Årsrapport for 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere