Aaen & Co. SfAISÀUTORISEREOf REVISORIR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aaen & Co. SfAISÀUTORISEREOf REVISORIR"

Transkript

1 Aaen & Co. SfAISÀUTORISEREOf REVISORIR Andelsbol i gforen i n gen Gammel Kongevei 1624-D Ärsregnskab regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer Kongevejen S - posibôi i - 3OOO Helsingør - Telefon 49' Telefax '

2 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Administrator- og bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter til årsregnskabet I

3 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Foreningsoplysninger Foreningen Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Hjemstedskommune: Frederiksberg Bestyrelse Henrik Georg Andersen, formand Ejnar Estrup Jensen Lene Lund Nathan Wester-Andersen Helle Nielsen Administrator DRACHMANN EJEN DOMSADMI N ISTRATION ús Nordhavnsvej 1 3 Helsingør Revision Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s Kongevejen 3 3 Helsingør

4 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Administrator- og bestyrelsespåtegning Administrator og bestyrelse har aflagt årsregnskab for andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D for 211t12, Ärsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 212 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. september ' august Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling, Arsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse' t5 Frederiksberg, den tlb zolz Administrator Einar Estrup Jensen 'W tf-89-=-- Lene Lund i) '- M-/ {!'w' denfþ i 212.

5 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Den uafhængige rev sors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne iandelsboligforening Gammel Kongevej 162 A'D: Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforening Gammel Kongevej 162 A-D for regnskabsåret 1' september , august 212, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter, Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der-giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmälse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet, De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for u*seî1ig fejlinformaüõn i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, Ved risikovurderingen oveñ,e ér revisor intern konúol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, ãer giver eiretvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstæñdignederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens inteme kontrol, Eñ revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion, Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at ånsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr, 31, ãugust 2i 2 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabjåret 1. septembei )Oll -SL august 212 ioverensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter, Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Rrsregnska et ind'ehobãr i overensstemmelse med sædvanlig praksis for andelsboligforeninger det af bestyrelsen-godkendte resultatbudget for Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. revisorer p/s Bo Bay Hougãard

6 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D RegnskabsPraksis Regnskabsgrundlag Ärsregnskabet for Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Íor er aflagt i overensstemmelse mei årsregnskabslovens bestemmelser regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter' Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), $ 6, stk. 5' Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år' Resultatopgørelsen pstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår' De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen' mkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

7 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender, Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amoftiseret kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld), indeksregulering af rest-!æhen vedrørende indekslån samt renter af bankgæld. Herudover indregnes betalinger på indgået rentesikringsaftale (renteswap). Skat af årets resultat Andelsboligforeningen er skattepligtig. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om ovérførðel til "Andre reserue/', f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkõstninger på foreningens ejendom, Forslag om overførsel af beløb til "Overført resultat mv." ãr alene speci ceret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække beialte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger (regnskabsmæssige afskrivninger, amorlisering af kurstab, indeksreg ulering ved rørende i ndekslån mv.). Balancen Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved fø ste indregning til kostpris, Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til seneste offentlige vurdering på balancedagen, Oþskrivningei toinou ill seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske liostpris,-nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom, Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger' Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

8 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Regnskabspraks s Materielle anlægsaktiver (fortsat) Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Tab indregnes i resultatopgãrelsen under afskrivninger og fortjeneste indregnes i resultatopgørelsen under øvrige indtægter' Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab, Periodeafg rænsn i n gsposter periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ("reserue for opskrivning af foreningens ejendom"). "Overført resultat mv," indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, ændringer i dagsværdien af finansielle sikringsinstrumenter (renteswap) samt resterende overførsel af årets resultat. Under "andre reserve/' indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer mv. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. De reserverede beløb indgår ikke i beregningen af andelsværdien' Prioritetsgæld inkl. finansielle sikringsinstrumenter p o tetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktioniomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid' prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligãfionslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne prouenu ueî låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet.

9 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Regnskabspraks s Prioritetsgæld inkl. finansielle sikringsinstrumenter (fortsat) Finansielle instrumenter i form af indgåede aftaler om rentesikring (renteswap) værdiansættes til kostpris på aftaletidspunktet, svarende til kr.. Efterfølgende indregnes renteswappen til dagsværdien på balancedagen. Arets regulering af dagsværdien på renteswappen føres direkte på egenkapitalen. Dagsværdien er opgjort af leverandøren af afialen. Renteswappen indregnes i tilknytning til prioritetsgælden, da den anses for en integreret del af belåningen af foreningens ejendom. Værdien af renteswappen indgår i beregningen af andelsværdien. Øv rige gæl dsforpl i gtel ser Øu rige gældsforpligtelser værd iansættes ti I nominel værd i' Hensættelse til udskudt skat Der er ingen udskudt skat. Øvrige noter Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdifremgår af note 21. Andelsværdien opgøres i henhold tilandelsboligforeningsloven, Nøgletal De i note 22 aníørte nøgletal har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammeniigne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold.

10 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Resultatopgørelse l. september ' 31. august Regnskab Budget Regnskab Note 211t t11 (ej revideret) Indtægter Boligafgift Lejeindtægter ,985 '1.132, 514, 1,84,98 38,929 Indüægter i alt mkostninger z 3 4 Â h 7 Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Vedligeholdelse, løbende Administrationsomkostninger Øvrige foreningsomkostninger ,89 137, , ,26 16, , 197, 149, 521, , mkostninger i alt Resultat før finansielle Poster I Finansielleindtægter 9 Finansielleomkostninger Finansielle poster, netto , Resultat før skat Regulering af foreningsskat, tidligere år 1 Skat af årets resultat n Ärets resultat

11 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 162 A-D Regnskab 211t12 Budget (ej revideret) Regnskab Forslag til resultatdisponering Overført til "Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse" -35. Overført restandel af årets resultat Betalte prioritetsafdrag -372,492 4? nno 193, -1 6, Overført til "Overført result t m.v." Disponeret i alt

12 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Balance 31. august Note Ejendommen, matr. nr. 47 Frederiksberg 6., 6.. Anlægsaktiver Restancer, andelshavere / lejere Tilgodehavende, igangværende forsikringssager Øvrige ti lgodehavender Kabel TV-regnskab Bredbåndsregnskab Mellemregning andelshavere, overdragelser af andele , n Tilgodehavender Likvide beholdninger 3, msætningsaktiver ,877 Aktiver i alt 6,41, ,877 1

13 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Balance 31, august Passiver Note 211t Andelsindskud Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Overfør1 resultat mv, incl. prioritetsafdrag 51, , Egenkapital før andre reserver Reserveret til vedligeholdelse af foreningens ejendom Andre reserver Egenkapital to Prioritetsgæld incl. finansielle instrumenter Mellemregning andelshavere, overdragelser af andele Varmeregnskab Kabel TV-regnskab Bredbåndsregnskab Forudbetalinger og deposita, andelshavere / lejere Feriepen geforpligtelse Skyldig A-skat og AM-bidrag Anden gæld ' , , Gæld ialt Passiver i alt ,8, Eventualforpligtelser Beregninger af andelsværdi Nøgletal 11

14 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Noter til årsreg nskabet Regnskab 211t12 Budget 211t12 (ej revideret) Regnskab 21t11 1 Lejeindtægter Lejei ndtæ gter, erhverv Lejeindtægter, kælderrum ,95 3, Ejendomsskat og forsikringer Grundskyld Skorstensfejning Rottebekæmpelse Forsikringer q , , 1, 1, 7, t v , Forbrugsafgifter Vandafgift Renovation El-forbrug fællesarealer Gas 92,541 69,63 19,496 7n 11, ,68 67, r

15 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 1 62 A'D Noter til årsregnskabet Regnskab 211t12 Budget 211t12 (ej revideret) Regnskab Renholdelse Vicevært, feriepenge, lønsumsafgift og gebyrer Rengøringsartikler Vinduespolering Containerleje Snerydning og saltning , , 5, ,131 9, , Vedligeholdelse,løbende Kabel-TV anlæ9, opgradering og tilslutning Glarmester Maler Murer Tømrer og snedker WS Varmeanlæg Elektriker Blikkenslager Gartner og havearbejde Låsesmed og navneskilte Vejog gårdanlæg lstandsættelse af facade lstandsættelse af ledigt lejemål Diverse , , ,598 2,659 F 217 1,36' U ,658 56,89 8, ,

16 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 162 A'D Noter til årsregnskabet Regnskab Budget (ej revideret) Regnskab 21t11 6 Administrationsomkostninger Adm.honorar, fast honorar Adm.honorar, tillægsydelser Revision og regnskabsmæssig ,358 13,187 57, 2. 1, 52, assistance Mæglersalær, genudlejning Varmeregnskabshonorar Advokathonorar Porto og kontorhold Best,møder og generalforsamling Beboermøder og arbejdsdage Diverse incl. gebyrer J.UC/ 6, , 8, 2. 3, 146,638 19, ,148 5, Øvrigeforeningsomkostninger Gas- og el-forbrug, ledigt lejemål c. o I Finansielleindtægter Renteindtægter, bank 2,496 5,

17 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 1 62 A-D Noter til årsregnskabet Regnskab Budget 211t12 Regnskab Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag Morarenter og rykkergebyrer, kreditorer , 256, Foreningsskat Arets samlede udgifter jfr, regnskabet Årets fradragsberettigede udgifter jfr, regnskabet 1, Lejeindtægter Henførbare udgifter Skattepligtig indkomst til beskatning 518, , Negativ skattepligtig indkomst overført fra tidligere år - skattepligtig indkomst , Negativ skattepligtig indkomst fremført til kommende år 15

18 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 162 A-D Noter til årsreg nskabet ,11 11 Eiendommen, matr. nr.47 Frederiksberg Kostpris '1, september Tilgang Afgang 1.25, 1.25, Kostpris 31, august L25. Opskrivninger 1, september Arets opskrivning Tilbageført opskrivning 58,75, 6,75, -2.. Opskrivninger 31, august Regnskabsmæssig værdi 31. august Ejendommen er indregnet til dagsværdi pr, 31, august212i henhold til den offentlige vurdering or, '1, oktober 211, 12 Likvide beholdninger Rente Rente indest, gæld pct. p,a. pct, p.a, 211t12 21t11 Danske Bank, Kassebeholdning, bestyrelsen,25 18,

19 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Noter til årsregnskabet 13 Egenkapital lndskud pskrivning af ejendom Resultat mv, Saldo 1. september , Dagsværdiregulering af prioritetsgæld Betalte prioritetsafdrag n U 121, ,9 12r Overført restandel af årets resultat Saldo 31. august ) Reservation I alt Saldo 1. september Anvendt i regnskabsåret Reserveret til vedligeholdelse 3.5, 3.5. Saldo 31. august ) Reserveret til vedligeholdelse af foreningens ejendom 17

20 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 162 A'D Noter til årsreg nskabet 14 Prioritetsgæld incl.finansielle instrumenter Restløbetid Nominel Næste i år restgæld års afdrag Kursværdi Realkredit Danmark A/S, 17 år og 4 mdr, , '19 variabel rente, type FST. inkonvertibelt, opr, kr, 5,5,,-. Rentesatsen er senest fastsat til 4,7388% p.a, Næste rentetilpasning sker med virkning pr, 1. januar 213' Realkredit Danmark lvs, 21 år og 4 mdr , variabel rente, type F3T, inkonvertibelt, opr, kr, 1.,,-. Rentesatsen er senest fastsat Iil2,8112o/o p.a. Næste rentetilpasning sker med virkning pr, 1, januar t12 21t11 l5 Varmeregnskab A conto opkrævet - afholdte udgifter , ,

21 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 162 A'D Noter til årsregnskabet 211t12 21t11 16 Kabel TV-regnskab Saldo '1. september + indbetalt af medlemmer - afholdte udgifter Saldo 31. august ,433-4, , Bredbåndsregnskab Saldo 1. september + indbetalt af medlemmer - afholdte udgifter Saldo 31. august 26, ,6 35,

22 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 162 A-D Noter til årsreg nskabet 211t12 21t11 l8 Anden gæld DRACHMANN EJENDOMSADMI NISTRATION IúS Friis Gulvbelægning Dehlsen & Søner AC Rengøring & Service Wochner A/S HOH Dansk Elektrolyse IVS Karsbæk Hvidevare Service APS Mejlshede Låse A/S Nybolig Erhverv København IVS Prebens Vinduespolering & Rengøring ApS Rønnow ApS Tømrermestrenes Gulvservice Aaen & Co, statsautoriserede revisorer p/s , ,5?Ãn q  Âo , , Gældsforpligtelser Af de samlede gældsforpligtelser er kr. 4, ,- langfristede gældsforpligtelser, Den langfristede gæld består af prioritetsgæld, Der henvises i øvrigt til note 14, 2 Eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser: Der eksisterer ingen sikkerhedsstillelser for bankmellemværender eller lignende, Foreningens medlemmer hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud, Der er tinglyst pant for gæld med en hovedstol på samlet kr. 6,5.,- kr, i ejendommen, Se i øvrigt note 14' Afgivne garantier: Der er ikke stillet garanti for andelshaverne, 2

23 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 162 A-D Noter til årsregnskabet 21 Beregning af andelsværdi Ejendommens kontantværdi iflg, offentlig vurdering pr, 1. oktober 211 6,., Bogført egenkapital pr, 31. august - henlagt til vedligeholdelse Reguleret egenkapital pr, 31, august ,75 3,5., ,75 Nominel andelsindskud ,83 Under henvisning til Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber skal det oplyses, at andelenes værdi pr, 3'1. august 212 i henhold til bekendtgørelsens $ 5, stk, 2 c er opgjort til kurs 99,959,71 eller 999,5971 pr, andelskrone. Andelskronens værdi beregnes således: kr, ,75(maksimalegenkapital) 1kr,51,397,83 (andelsindskud) = 1,67,6934 kr ,7 5 (reguleret egenkapital) I kr, 51,397,83 (andelsindskud) = 999,

24 Andelsboligforeningen Gammel Kongevei 162 A'D Noter til årsreg nskabet 21 Beregning af andelsværdi, fortsat Lene og Henrik Lund 3,179, ,518,85 4 Â I x Malene Ravn og Bjarne Bo Berthelsen Doris Laursen Nezrin Gassanly og Ulrik Winzentsen Frank Nissen og Linda Feder Pia Lundgren Johansen Kirsten Jonsgaard Larsen Jeanett Kastrup og Henrik Peter Lindberg Anders Helt Lund Michael van Deurs 2.36,9 2,36,9 2,174,85 1,365, 1,512, ,3 3.'178,518, ,43 2,359,948, ,79 2,359,948,79 2, , ,45,4 1, ,69 1,511,69, j87, Kirsten Schou Olsen Henrik Georg Andersen og Henrik Toro Anne Gerhardt Ejnar Estrup Jensen EmilRuhwald Nielsen Estrup og Tom F, Jonasson 1,644, ,85 1,644,85 1,644,85 1,644,85 1,516,3 1,556, 1, ,29 1, , ,187, j87, ,29 1,644,187,29 1, ,29 1, ,8 1,555,373, Marianne E, Jensen og Salvatore Scredi Pia Laulund Møinichen Anna Cathy Cecilia Palmer og Jan Spring 1, , , ,494,48 1,692,18, Jakob Haahr-Pedersen PaulWilliam Tyler Helle Nielsen Nathan Wester-Andersen 2.1,53 1, , ,7 1, ,14 2,9,719,95 51, ,75 z

25 Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A'D Noter til årsreg nskabet 22 Nøgletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer, I andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D anvendes andelsindskuddenne som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Ejendommens areal udgør ifølge BBR-oplysninger følgende: Boligtype Antal Areal(kvm) Andelsboliger Boliglejemål Erhvervslejemål 28 3, Beregnede nøgletal for foreningen: kr. pr, kvm andel kr. pr, kvm total Offentlig ejendomsvu rderin g Valuarvurdering Anskaffelsessum (kostpris) Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver Foreslået andelsværdi Reserver uden for andelsværdi 19,652,8 49, ,98 16,828, ,41 16,238,16 338,29 Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm Boliglejeindtægt pr, udlejede bolig-kvm Erhvervslejeindtægt pr. udleje erhvervs-kvm kr./ kvm 371,36, 88,39 Omkostninger m.v, i pct, af (omkostninger + finansielle poster netto + afdrag): Vedligeholdelsesomkostni nger Øvrige omkostninger Finansielle poster, netto Afdrag o/o 45,36 32,88 12,22 qã? 1, Boligafgift i pct, af samlede ejendomsindtægter 68,6 J

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

God kendt på generalforsamlingen AN D E LSBOLIG FORE N I N G EN GAMMEL KONGEVEJ 162 A.Ð. AnSNECNSKAB FOR PERIODEN I. SEPTEMBER 2OO9-31.

God kendt på generalforsamlingen AN D E LSBOLIG FORE N I N G EN GAMMEL KONGEVEJ 162 A.Ð. AnSNECNSKAB FOR PERIODEN I. SEPTEMBER 2OO9-31. God kendt på generalforsamlingen AN D E LSBOLIG FORE N I N G EN GAMMEL KONGEVEJ 162 A.Ð AnSNECNSKAB FOR PERIODEN I. SEPTEMBER 2OO9-31. AUGUST 2O1O lndhold: Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Skydebanen Årsrapport for 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår GLB REVISION Andelsboligforenin gen Halgreen Årsrapport for 213/14 6. regnskabsår Statsautodserede Revisorer A/S I København I Køge glb.dk CVR ro. 3 82 1 9 63 VedVesteryod6,5. 1612KøbenhavnV kbh@glb.dk

Læs mere