GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/ reqnskabsar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/13. 54. reqnskabsar"

Transkript

1 GLB REVISION Andelsboliqforeninaen Maltahus IV Arsrapport for 2012/ reqnskabsar StatsautoriseredeRevisorerA/S Kabenliavn Koge glb.dk CVR nr Ved Veslerport 6, Kabenhavn V. Tlf.: Medlem af RevlsorGmppen Danmark og CH International

2 I N D H OLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER 1 SIDE BESTYRELSESPATEGNING 2 REVISIONSPATEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-7 RESULTATOPG0RELSE 8-9 AKTiVER 10 PASSIVER 11 NOTER TIL RESULTATOPG0RELSE NOTER TIL BALANCE VRIGE NOTER LIKVIDITETSOVERSIGT 24 BUDGET FOR ARET 2013/

3 Generelle oplysninger NAVN Andelsboligforeningen Maltahus IV Marathonvej 21/Kastrupvej /Biens Alle K0benhavn S Matrikelnummer: 3682 og 3683 Sundby0ster CVR-nr BESTYRELSE Hans-Erik Holm (formand) Tobias Linderod Jorgensen Jeanette Laurberg ADMINISTRATOR Ejendomsadministrationen Andelsbo Dronning Olgas Vej Frederiksberg Telefon Telefax INTERN REVISOR Per Nilsson REVISION GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 KobenhavnV Telefon Telefax Godkendt pa foreningens generalforsamling den / 2013 Dirigent:

4 2. Bestyrelsespategninq Undertegnede har aflagt arsrapporten for 2012/13 for Andelsboligforeningen Maltahus IV. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtaagter. Det er vores opfattelse, at arsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. oktober September 2013 Endvidere oplyses, at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i arsrapporten, herunder kautions-, garanti- og lignende forpligtelser. Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der v^sentligt vil kunne pavirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. K0benhavn, den 30. oktober 2013 Administrator: Ejendomsadministrationen Andelsbo Bestyrelse: Hans-Erik Holm Tobias Linderod Jorgensen Jeanette Laurberg (formand) Intern reviser: Per Nilsson

5 3. Den uafhasnqige revisors pateqning pa arsregnskabet Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Maltahus IV Vi har revideret arsregnskabet for Andelsboligforeningen Maltahus IV for regnskabsaret 1. oktober September 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven og foreningens vedtasgter. Revlsionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledeisens ansvar for arsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver at retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vassentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser ellerfejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udf0rt revlsionen i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kraaver, at vi overholder etiske krav samt plantegger og udforer revlsionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden va3sentlig fejlinformation. En revision omfatter udf0relse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for bel0b og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaanger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for veesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderlngen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede, Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledeisens valg af regnskabspraksis er passende, om ledeisens regnskabsmaessige sk0n er rimelige samt den samlede presentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstreekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revlsionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 4. Den uafhaengiqe revisors pategning pa arsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. September 2013 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsaret 1. oktober September 2013 i overensstemmelse med arsregnskabsloven og foreningens vedtaegter. Kobenhavn, den 30. oktober 2013 GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Jorgen Jorgensen statsautorlseret revisor

7 5. Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Andelsboligforeningen Maltahus IV er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtaegter. Formalet med arsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkreevede boligafgift er tilstreekkelig. Der er derfor 1 arsrapporten indarbejdet en opgorelse af arets resultat med fradrag af betalte prioritetsafdrag og med fradrag af hensabttelser for aret. Endvidere er det formalet at give oplysning om andelenes vaardi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfeellesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Anvendt regnskabspraksis er uaendret i forhold til tidligere ar. RESULTATOPG0RELSEN Opstillingsform Resultatopgorelsen er opstillet, sa denne bedst viser foreningens aktivitet i det forlobne regnskabsar. De i resultatopgorelsen anforte, ureviderede budgettal for regnskabsaret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkreevede boligafgifter i henhold til budgettet har vaeret tilstraekkelige til at daskke omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtaegter Boligafgift vedrarende regnskabsperioden indgar i resultatopgorelsen. Indtaegter fra beboerlokaler m.v. indtasgtsfores i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtasgter. Disse indt^gter er saledes ikke nodvendigvis periodiseret fuldt ud i resultatopg0relsen. Omkostninger Omkostninger vedrorende regnskabsperioden indgar i resultatopgorelsen. Vaesentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen. Finansieile poster Finansielle indtaegter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrorer regnskabsperioden. Finansielle indtaegter bestar af renter af bankindestaender.

8 6. Anvendt regnskabspraksis Finansielle omkostninger bestar af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrarende prioritetsg^ld. Laneomkostninger og eventuelt kurstab ved laneoptagelsen er udgiftsf0rt i det ar hvor lanet hjemtages, nar belobene anses for uvassentlige, V^sentlige laneomkostninger og kurstab fordeles derimod over lanets samlede l0betid. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgar bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overiwsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af belob til daekning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger pa foreningens ejendom. BALANCEN Materielle anlasgsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes pa anskaffelsestidspunktet og vasrdiansaettes ved ferste indregning til kostpris. Ved efterfolgende indregninger vaerdiansaattes foreningens ejendom til dagsvaerdien pa balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning fores direkte pa foreningens egenkapital. Det vurderes, at den senest kendte offentlige ejendomsvurdering med tillasg af vaerdien af forbedringsarbejder pa ejendommen afholdt efter vurderingstidspunktet kan vaare en indikator for dagsvaerdien af foreningens ejendom, og ejendommen indgar i arsrapporten til denne vaerdi. Opskrivninger tilbagefores i det omfang, dagsveerdien falder. I tilfeelde hvor dagsveerdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere vserdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlasggelsen, indregnes i resultatopg0relsen. Der afskrives ikke pa foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender veerdianseettes til nominel Vcerdi. Vasrdien reduceres med nedskrivning til imodegaelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. "Overfort resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat.

9 7. Anvendt regnskabspraksis Under "Andre reserver" indregnes bel0b reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til im0degaelse af vaerdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. jf, forslag til generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtasgterne indgarde reserverede bel0b ikke i beregningen af andelsvasrdien. Prioritetsgasld Prioritetsg^ld males til den faktiske restgaeld. Laneomkostninger og kurstab ved laneoptagelse er blevet udgiftsf0rt pa tidspunktet for lanets optagelse, idet bel0bene er anset for relativt uva^sentlige. 0vrige gaeldsforpligteiser 0vrige gsldsforpligtelser v^rdiansaettes til nominel veerdi. 0VRIGE NOTER Nogletal De i note 21 anforte n0gletal har til formal at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens okonomiske situation samt sammenligne foreningens 0konomiske situation med andre foreningers okonomiske forhold. Andelsv 3rdi Bestyrelsens forslag til andelsvaerdi fremgar af note 22. Andelsvaerdien opg0res i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtsegterne. I vedtasgterne bestemmes, at selvom der lovligt kan vedtages en h0jere andelsveerdi, er det den pa generalforsamlingen vedtagne andelsveerdi, der er geeldende.

10 8. Resultatopqorelse for 2012/13 Note Realiseret 2012/13 Budget 2012/13 (ej re vide ret) Realiseret 2011/12 Indtaegter: Boligafgift , Andre indt^gter INDT/EGTER I ALT Omkostninqer: Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Vedligeholdelse, l0bende Administrationsomkostninger vrige foreningsomkostninger Antenne OMKOSTNINQER I ALT RESULTAT F0R FINANSIELLE POSTER Finansielle indtegter Finansielle omkostninger FINANSIELLE POSTER, NETTO ARETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overf0rt til n^ste ar DISPONERET I ALT O0

11 9. Resultatopgerelse for 2012/13 Note Reaiiseret 2012/13 Budget 2012/13 (ej revideret) Reaiiseret 2011/12 Opgorelse af arets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensaettelser: Overf0rt til naeste ar Betalte prioritetsafdrag , Arets resultat med fradrag af prioritets afdrag og hensaettelser

12 10. Balance pr. 30. September A K T I V E R - Note 2012/ /12 Ejendommen, matr. nr og 3683 Sundby0ster (Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober ) MATERIELLE ANL/EGSAKTIVER ANUEGSAKTIVER Restancer, andelshavere Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMS/ETNINGSAKTIVER AKTIVER

13 11. Balance pr. 30. September PAS SI V E R - Note 2012/ /12 Egenkapital excl. andre reserver Andelsindskud Overf0rt resultat m.v Egenkapital excl. andre reserver Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Reserveret til im0degaelse af vgerdiforringelse af ejendom Andre reserver EGENKAPITAL Prioritetsgaeld Deposita Varmeregnskab Forudbetalt l0bende boligafgift Flytteafregninger vrig gasld G/ELDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualforpligtelser m.v., nogletal og andelsvaerdier, note

14 12. Noter til resultatopgorelse for 2012/13 Realiseret 2012/13 Budget 2012/13 (ej revideret) Realiseret 2011/12 Note 1. Boligafgift Boligafgift - medlemmer Garageleje og parkeringspladser - medlemmer Kaelderleje - medlemmer Note 2. Andre indtaagter Pakravsgebyr Andre indteegter (beboerlokale) Note 3. Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskatter Forsikringer Note 4. Forbrugsafgifter Vandafgift Renovation Elforbrug fellesarealer ,

15 13. Noter til resultatopqorelse for 2012/13 Budget Realiseret 2012/13 Realiseret 2012/13 (ej revideret) 2011/12 Note 5. Renholdelse Vicevasrt Trappevask Vinduespolering Hovedreng0ring Snerydning K0rsel affald Anden renholdelse Note 6. Vedligeholdelse, l0bende Laseservice ,548 Elektriker Maler T0mrer Murer WS Isolering Gardsplads og vej Anden vedligeholdelse Note 7. Administrationsomkostninqer Administrationshonorar Revision og regnskabsmaessig assistance PBS gebyrer Varmeregnskabshonorar Gebyrer m.v Andre administrationsudgifter

16 Noter til resultatopq0reise for 2012/13 Budget Realiseret 2012/13 Realiseret 2012/13 (ej revideret) 2011/12 Note 8. 0vriqe foreninqsomkostninper Bestyrelseshonorar Kopiering og kontorartikler Blomster og gaver Moder og generalforsamling Telefon Tilskud til kurser og fester Ejendommens andel i varmeudgifter Note 9. Antenne Indbetalt af medlemmer Signallevering, Copy-Dan m.v Nettounderskud Note 10. Finansielle indteeqter Renteindtegter bank Reservefondsudlodning Note 11. Finansielle omkostninqer Prioritetsrenter og bidrag Omkostninger ved omprioritering Kurstab ved indfrielse af kontantlan Andre renter

17 15, Noter til balance pr. 30. September / /12 Note 12. Ejendommen, matr. nr oq 3683 Sundbyoster Regnskabsma3ssig vaerdi pr. 1. oktober Regnskabsmsessig vasrdi pr. 30. September Ejendommen er indregnet til dagsvaerdi pr. 30. September Det vurderes, at den senest kendte offentlige ejendomsvurdering mad tillaeg af vasrdien af forbedringsarbejder pa ejendommen afholdt after vurdaringstidspunktet kan vaere an indikator for dagsvaardian af foreningens ajandom, og ejendommen indgar i arsrapportan til denne vaerdi. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 udg0r , og der er ikke afholdt forbedringsarbejder efter denne dato, sa ejendommen er veardiansat til Det ma antages, at dan offentlige ejendomsvurdering, erf0lsom overfor renteudsving. Folsomhadsanalyse framgar af note 22. Ejendommen er ikke valuarvurderat pr. 30. September Note 13. Forudbetalte omkostninger Ejendomsskat Forsikring Vand 23,135 0 Enargimaerkning 26,679 26,679 TDC Note 14. Likvide beholdninger Danske Bank A/S, aftalekonto 212, ,606 Nordaa Bank A/S, foreningskonto 403, ,097 Kassebeholdning 5,000 5,

18 16. Noter til balance pr. 30. September / /12 Note 15. Eqenkapital Andelsindskud Saldo pr. 1. oktober Saldo pr. 30. September Overf0rt resultat m.v. Saldo pr. 1. oktober Overf0rt til reserve vaerdiforringelse ejendom Overfort af arets resultat, jf. resultatdisponering Saldo pr. 30. September Reserve til imodegaelse af vaerdiforringelse af ejendom, kursregulering m.v. Saldo pr. 1. oktober Overfort fra overf0rt resultat m.v. Saldo pr. 30. September Egenkapital i alt

19 17. Noter til balance pr. 30. September 2013 Note 16. Prioritetsgaeld Da enkelte prioritetslan er naermere beskrevet pa n^ste side. 1) 2) 3) Realkredit Realkredit Realkredit Danmark Danmark Danmark 4) Realkredit Danmark I alt Restl0betid ar 5 ar og 6 mdr. 5 ar og 6 mdr. Indfriet 9 ar og 6 mdr. Renter og bidrag Betalt afdrag i aret Nominel restgaeld Indfriet Obligationsrestgasld Indfriet Kurs ,63 Kursvaerdi Indfriet Neeste ars afdrag ooo Renter og bidrag i alt Betalt afdrag i alt Nominel restg^ld i alt Kursvaerdi i alt Nasste ars afdrag i alt

20 18. Noter til balance pr. 30. September / /12 1) Realkredit Danmark Realkredit Denmark, obligationslan. Oprindelig Palydende rente 5 pet. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 5 pet. p.a. 2) Realkredit Danmark Realkredit Danmark, obligationslan. Oprindelig , Palydende rente 5 pet. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 5 pet. p.a. 3) Realkredit Danmark Realkredit Danmark, kontantlan. Oprindelig Palydende rente 4 pet. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 4,3764 pet. p.a. Lanet er indfriet den 28. deeember ) Realkredit Danmark Realkredit Danmark, kontantlan. Oprindelig Palydende rente 2 pet. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 2,7716 pet. p.a. Note 17. Varmeregnskab Indbetalt aconto ,020 Fjernvarmeomkostning Varmeefterbetaling Varmeregnskab i alt

21 19. Noter til balance pr. 30. September / /12 Note 18. 0vriq qasld Revision og regnskabsmeessig assistance Yousee oktober rnsh0j Reng0ring Telefon Skyldige omkostninger, udlasg bestyrelsen Skyldig prioritetsrenter Skyldig A-skat m.v Note 19. Gaeldsforpliqtelser Af de samlede gseldsforpligtelser er langfristede gasldsforpligtelser. Den langfristede gaeld bestar af prioritetsgbeld reduceret med afdrag i f0rstkommende ar. Der henvises i 0vrigt til note 16. Foreningen har pr. 30. September 2013 ingen aftale om rentesikring (renteswap). Note 20. Eventualforpliqtelser m.v. Sikkerhedsstillelser: Der er pa foreningens ejendom tinglyst ejerpantebrev nominelt , som er deponeret i pengeinstitut. Ejerpantebrevet er til foreningens fri disposition. Foreningens andelshavere: Foreningens andelshavere haefter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Foreningen har stillet garanti for 3 Ian til delvis finansiering af kob af lejligheder. Garantierne er maksimeret til i alt oprindeligt

22 20. 0vriqe noter pr. 30. September 2013 Note 21. Nogletal N0gletallene viser centrale dele af foreningens 0konomi og er primsert udregnet pa baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Maltahus IV anvendes arealet som fordelingsrmgle. Ejendommens areal udg0r if0lge foreningens oplysninger f0lgende: Boligtype Antal Areal (kvm) Andelsboliger Andelsboliger erhverv 1_ Beregnede n0gletal for foreningen 1. Vaerdiopq0relser pr. 30. September: 2012/ /12 /kvm. /kvm. total total Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm / /12 /kvm. /kvm. andele andele Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm Foreslaet andelsvaerdi Reserver uden for andelsvaerdi Andel i foreningens nettog^ld m.v / /12 /kvm. /kvm. 2. Den lobende drift: Indteegter pr. kvm: Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm

23 21. 0vriqe noter pr. 30. September /13 i 2011/12 i pet. pet. Regnskabsmffissige procenttal: Vedligeholdelse 0vrige omkostninger Finansielle poster netto Afdrag Udgifter m.v Boligafgift i pet. af de samlede ejendomsindtaegter Note 22. Beregning af andelsvaerdi Bestyrelsen foreslar, at derfra generalforsamlingstidspunktet godkendes folgende vaerdiansffittelse i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra c (ejendommen indregnet til offentlig ejendomsvurdering), samt vedtasgterne. Egenkapital pr. 30. September Heraf generalforsamlingsbestemte reserver Foreningens egenkapital reduceret med generalforsamlingsbestemte reserver Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Prioritetsgaeld, regnskabsmaessig vasrdi Prioritetsgeeld, kursvaerdi ,.. i Andelspnsen pr. m2 udgor , Senest vedtagne andelsvaerdi til sammenligning (vedtaget pa generalforsamlingen den 27. november 2012) ,00

24 22. 0vrige noter pr. 30. September 2013 Fordelingen af andelsvaardien pa typer af andele Areal Andelsvaerdi pr. Andelsvasrdi Antal andele i_alt andel () i alt () Lejligheder pa 32 m2 (3 stk.) 96, Lejligheder pa 39 m2 (5 stk.) 195, Lejligheder pa 45 m2 (2 stk.) 90, Lejligheder pa 49 m2 (2 stk.) 98, Lejligheder pa 51 m2 (9 stk.) 459, Lejligheder pa 55 m2 (9 stk.) 495, Lejligheder pa 56 m2 (2 stk.) 112, Lejligheder pa 58 m2 (4 stk.) 232, Lejligheder pa 61 m2 (5 stk.) 305, Lejligheder pa 78 m2 (3 stk.) 234, Lejlighed pa 81 m2 (1 stk.) 81, Lejlighed pa 95 m2 (1 stk.) 95, Lejligheder pa 106 m2 (5 stk.) 530, Lejlighed pa 107 m2 (1 stk.) 107, Lejlighed pa 109,5 m2 (1 stk.) 109, Lejlighed pa 115,5 m2 (1 stk.) 115, , Bestyrelsen g0r samtidig opmaerksom pa, at de vedtagne andelsveerdier eventuelt skal nedsasttes, safremt der inden naeste ordinaere generalforsamling fremkomtner en ny offentlig vurdering, hvor ejendommens veerdi er mindre end den vasrdi, som ejendommen er opf0rt til i denne arsrapport. Folsomhedsanalyse Til belysning af, hvordan den beregnede andelskrone pa ,00 pavirkes af aendringer i egenkapital (f.eks. ved eendring i den offentlige ejendomsvurdering) vises hvad andelskronen aendres til, hvis egenkapital henholdsvis reduceres ellerfor0ges med , , Bel0bene svarertil en sendring af vurderingen med henholdvis 1%, 3% og 5%, hvor der ikke sker andre eendringer af aktiver og passiver. Det er ved beregningen forudsat, at de generalforsamlingsbestemte reserver forbliver uaandrede. Udgangspunktet er en offentlig ejendomsvurdering pa

25 23. 0vrige noter pr. 30. September 2013 /Endring i /Endring i ejen- Nye andelsvaar- V^rdi pr. /Endring i 2 egenkapital domsvurdering dier i alt m andelskrone pet. pet % ,80-6,93% % ,08-4,16% % ,36-1,39% ,00 0,00% % ,64 + 1,39% % ,92 +4,16% % ,20 +6,93% I andelsboligforeningens arsrapport er der indarbejdet reserve til im0degaelse af veerdiforringelse af ejendom og reserve til vedligeholdelse af ejendommen 0, i alt

26 24. Likviditetsoversiqt pr. 30. September / Disponible beleb; Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger Diverse gaeldsposter: Varmeregnskab Flytteafregninger vrig gasld LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 30. SEPTEMBER Likviditetsudviklingen kan i store tr^k specificeres saledes: Likviditetsoverskud pr. 1. oktober Formuetilgang i arets 10b: Arets overskud efter prioritetsafdrag og hensasttelser For0gelse af deposita Optagelse af Ian Formueafgang i arets 10b: Indfrieise af Ian LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 30. SEPTEMBER

27 25. Budget for aret 2013/14 med sammenligningstal Budget Budget 2013/14 Realiseret 2012/13 (ej revideret) 2012/13 (ej revideret) Indtseqter; Boligafgift - medlemmer Garageleje og parkeringspladser - medlemmer Kaelderleje - medlemmer Pakravsgebyr Andre indtegter Omkostninqer: Ejendomsskatter Forsikringer Vandafgift Renovation Elforbrug fellesarealer Vicev^rt Trappevask Vinduespolering Hovedreng0ring Snerydning Korsel affald Anden renholdelse Vedligeholdelse, l0bende Administrationshonorar Revision og regnskabsmaessig assistance PBS gebyrer Varmeregnskabshonorar Gebyrer m.v Andre administrationsudgifter Bestyrelseshonorar Kopiering og kontorartikler , Blomster og gaver Moder og generalforsamling Telefon Tilskud til kurser og fester Ejendommens andel i varmeudgifter Antenne OMKOSTNINQER I ALT RESULTAT F0R FINANSIELLE POSTER

28 26. Budget for aret 2013/14 med sammenliqningstal Budget Budget 2013/14 Realiseret 2012/13 (ej revideret) 2012/13 (ej revideret) Finansielle poster: Renteindtaegter bank Reservefondsudlodning Prioritetsrenter og bidrag Omkostninger ved omprioritering Kurstab ved indfrielse af kontantlan Andre renter finansielle poster, netto Arets resultat Forslaq til resultatdisponerinq: Overfort til nseste ar DISPONERET I ALT Opgorelse af arets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensasttelser: Overf0rt til naeste ar Betalte prioritetsafdrag Arets resultat med fradrag af prioritets afdrag og hensaettelser LIKVIDITETSOVERSIGT FOR ARET Likviditetsoversigt for aret 2013/14 Likviditetsoverskud pr. 1. oktober Arets budgetterede resultat 2013/14 efter prioritetsafdrag og hensaettelser Likviditetsoverskud pr. 30. September Foranstaende budget for perioden 1. oktober September 2014 er udarbejdet af andelsboligforeningens bestyrelse til foreleeggelse og godkendelse pa den kommende generalforsamling. Ved bestyrelsens forslag er der ikke taget hensyn til generalforsamlingens evt. vedtagelse af en aendring af boligafgiften samt evt. st0rre vedligeholdelses- og forbedringsarbejder pa ejendommen udover det i budgettet anf0rte.

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår GLB REVISION Andelsboligforenin gen Halgreen Årsrapport for 213/14 6. regnskabsår Statsautodserede Revisorer A/S I København I Køge glb.dk CVR ro. 3 82 1 9 63 VedVesteryod6,5. 1612KøbenhavnV kbh@glb.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Skydebanen Årsrapport for 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere