GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/ reqnskabsar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/13. 54. reqnskabsar"

Transkript

1 GLB REVISION Andelsboliqforeninaen Maltahus IV Arsrapport for 2012/ reqnskabsar StatsautoriseredeRevisorerA/S Kabenliavn Koge glb.dk CVR nr Ved Veslerport 6, Kabenhavn V. Tlf.: Medlem af RevlsorGmppen Danmark og CH International

2 I N D H OLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER 1 SIDE BESTYRELSESPATEGNING 2 REVISIONSPATEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-7 RESULTATOPG0RELSE 8-9 AKTiVER 10 PASSIVER 11 NOTER TIL RESULTATOPG0RELSE NOTER TIL BALANCE VRIGE NOTER LIKVIDITETSOVERSIGT 24 BUDGET FOR ARET 2013/

3 Generelle oplysninger NAVN Andelsboligforeningen Maltahus IV Marathonvej 21/Kastrupvej /Biens Alle K0benhavn S Matrikelnummer: 3682 og 3683 Sundby0ster CVR-nr BESTYRELSE Hans-Erik Holm (formand) Tobias Linderod Jorgensen Jeanette Laurberg ADMINISTRATOR Ejendomsadministrationen Andelsbo Dronning Olgas Vej Frederiksberg Telefon Telefax INTERN REVISOR Per Nilsson REVISION GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 KobenhavnV Telefon Telefax Godkendt pa foreningens generalforsamling den / 2013 Dirigent:

4 2. Bestyrelsespategninq Undertegnede har aflagt arsrapporten for 2012/13 for Andelsboligforeningen Maltahus IV. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtaagter. Det er vores opfattelse, at arsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. oktober September 2013 Endvidere oplyses, at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i arsrapporten, herunder kautions-, garanti- og lignende forpligtelser. Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der v^sentligt vil kunne pavirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. K0benhavn, den 30. oktober 2013 Administrator: Ejendomsadministrationen Andelsbo Bestyrelse: Hans-Erik Holm Tobias Linderod Jorgensen Jeanette Laurberg (formand) Intern reviser: Per Nilsson

5 3. Den uafhasnqige revisors pateqning pa arsregnskabet Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Maltahus IV Vi har revideret arsregnskabet for Andelsboligforeningen Maltahus IV for regnskabsaret 1. oktober September 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven og foreningens vedtasgter. Revlsionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledeisens ansvar for arsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver at retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vassentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser ellerfejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udf0rt revlsionen i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kraaver, at vi overholder etiske krav samt plantegger og udforer revlsionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden va3sentlig fejlinformation. En revision omfatter udf0relse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for bel0b og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaanger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for veesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderlngen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede, Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledeisens valg af regnskabspraksis er passende, om ledeisens regnskabsmaessige sk0n er rimelige samt den samlede presentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstreekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revlsionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 4. Den uafhaengiqe revisors pategning pa arsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. September 2013 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsaret 1. oktober September 2013 i overensstemmelse med arsregnskabsloven og foreningens vedtaegter. Kobenhavn, den 30. oktober 2013 GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S Jorgen Jorgensen statsautorlseret revisor

7 5. Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Andelsboligforeningen Maltahus IV er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtaegter. Formalet med arsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkreevede boligafgift er tilstreekkelig. Der er derfor 1 arsrapporten indarbejdet en opgorelse af arets resultat med fradrag af betalte prioritetsafdrag og med fradrag af hensabttelser for aret. Endvidere er det formalet at give oplysning om andelenes vaardi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfeellesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Anvendt regnskabspraksis er uaendret i forhold til tidligere ar. RESULTATOPG0RELSEN Opstillingsform Resultatopgorelsen er opstillet, sa denne bedst viser foreningens aktivitet i det forlobne regnskabsar. De i resultatopgorelsen anforte, ureviderede budgettal for regnskabsaret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkreevede boligafgifter i henhold til budgettet har vaeret tilstraekkelige til at daskke omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtaegter Boligafgift vedrarende regnskabsperioden indgar i resultatopgorelsen. Indtaegter fra beboerlokaler m.v. indtasgtsfores i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtasgter. Disse indt^gter er saledes ikke nodvendigvis periodiseret fuldt ud i resultatopg0relsen. Omkostninger Omkostninger vedrorende regnskabsperioden indgar i resultatopgorelsen. Vaesentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen. Finansieile poster Finansielle indtaegter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrorer regnskabsperioden. Finansielle indtaegter bestar af renter af bankindestaender.

8 6. Anvendt regnskabspraksis Finansielle omkostninger bestar af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrarende prioritetsg^ld. Laneomkostninger og eventuelt kurstab ved laneoptagelsen er udgiftsf0rt i det ar hvor lanet hjemtages, nar belobene anses for uvassentlige, V^sentlige laneomkostninger og kurstab fordeles derimod over lanets samlede l0betid. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgar bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overiwsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af belob til daekning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger pa foreningens ejendom. BALANCEN Materielle anlasgsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes pa anskaffelsestidspunktet og vasrdiansaettes ved ferste indregning til kostpris. Ved efterfolgende indregninger vaerdiansaattes foreningens ejendom til dagsvaerdien pa balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning fores direkte pa foreningens egenkapital. Det vurderes, at den senest kendte offentlige ejendomsvurdering med tillasg af vaerdien af forbedringsarbejder pa ejendommen afholdt efter vurderingstidspunktet kan vaare en indikator for dagsvaerdien af foreningens ejendom, og ejendommen indgar i arsrapporten til denne vaerdi. Opskrivninger tilbagefores i det omfang, dagsveerdien falder. I tilfeelde hvor dagsveerdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere vserdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlasggelsen, indregnes i resultatopg0relsen. Der afskrives ikke pa foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender veerdianseettes til nominel Vcerdi. Vasrdien reduceres med nedskrivning til imodegaelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. "Overfort resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat.

9 7. Anvendt regnskabspraksis Under "Andre reserver" indregnes bel0b reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til im0degaelse af vaerdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. jf, forslag til generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtasgterne indgarde reserverede bel0b ikke i beregningen af andelsvasrdien. Prioritetsgasld Prioritetsg^ld males til den faktiske restgaeld. Laneomkostninger og kurstab ved laneoptagelse er blevet udgiftsf0rt pa tidspunktet for lanets optagelse, idet bel0bene er anset for relativt uva^sentlige. 0vrige gaeldsforpligteiser 0vrige gsldsforpligtelser v^rdiansaettes til nominel veerdi. 0VRIGE NOTER Nogletal De i note 21 anforte n0gletal har til formal at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens okonomiske situation samt sammenligne foreningens 0konomiske situation med andre foreningers okonomiske forhold. Andelsv 3rdi Bestyrelsens forslag til andelsvaerdi fremgar af note 22. Andelsvaerdien opg0res i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtsegterne. I vedtasgterne bestemmes, at selvom der lovligt kan vedtages en h0jere andelsveerdi, er det den pa generalforsamlingen vedtagne andelsveerdi, der er geeldende.

10 8. Resultatopqorelse for 2012/13 Note Realiseret 2012/13 Budget 2012/13 (ej re vide ret) Realiseret 2011/12 Indtaegter: Boligafgift , Andre indt^gter INDT/EGTER I ALT Omkostninqer: Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Vedligeholdelse, l0bende Administrationsomkostninger vrige foreningsomkostninger Antenne OMKOSTNINQER I ALT RESULTAT F0R FINANSIELLE POSTER Finansielle indtegter Finansielle omkostninger FINANSIELLE POSTER, NETTO ARETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overf0rt til n^ste ar DISPONERET I ALT O0

11 9. Resultatopgerelse for 2012/13 Note Reaiiseret 2012/13 Budget 2012/13 (ej revideret) Reaiiseret 2011/12 Opgorelse af arets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensaettelser: Overf0rt til naeste ar Betalte prioritetsafdrag , Arets resultat med fradrag af prioritets afdrag og hensaettelser

12 10. Balance pr. 30. September A K T I V E R - Note 2012/ /12 Ejendommen, matr. nr og 3683 Sundby0ster (Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober ) MATERIELLE ANL/EGSAKTIVER ANUEGSAKTIVER Restancer, andelshavere Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMS/ETNINGSAKTIVER AKTIVER

13 11. Balance pr. 30. September PAS SI V E R - Note 2012/ /12 Egenkapital excl. andre reserver Andelsindskud Overf0rt resultat m.v Egenkapital excl. andre reserver Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Reserveret til im0degaelse af vgerdiforringelse af ejendom Andre reserver EGENKAPITAL Prioritetsgaeld Deposita Varmeregnskab Forudbetalt l0bende boligafgift Flytteafregninger vrig gasld G/ELDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualforpligtelser m.v., nogletal og andelsvaerdier, note

14 12. Noter til resultatopgorelse for 2012/13 Realiseret 2012/13 Budget 2012/13 (ej revideret) Realiseret 2011/12 Note 1. Boligafgift Boligafgift - medlemmer Garageleje og parkeringspladser - medlemmer Kaelderleje - medlemmer Note 2. Andre indtaagter Pakravsgebyr Andre indteegter (beboerlokale) Note 3. Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskatter Forsikringer Note 4. Forbrugsafgifter Vandafgift Renovation Elforbrug fellesarealer ,

15 13. Noter til resultatopqorelse for 2012/13 Budget Realiseret 2012/13 Realiseret 2012/13 (ej revideret) 2011/12 Note 5. Renholdelse Vicevasrt Trappevask Vinduespolering Hovedreng0ring Snerydning K0rsel affald Anden renholdelse Note 6. Vedligeholdelse, l0bende Laseservice ,548 Elektriker Maler T0mrer Murer WS Isolering Gardsplads og vej Anden vedligeholdelse Note 7. Administrationsomkostninqer Administrationshonorar Revision og regnskabsmaessig assistance PBS gebyrer Varmeregnskabshonorar Gebyrer m.v Andre administrationsudgifter

16 Noter til resultatopq0reise for 2012/13 Budget Realiseret 2012/13 Realiseret 2012/13 (ej revideret) 2011/12 Note 8. 0vriqe foreninqsomkostninper Bestyrelseshonorar Kopiering og kontorartikler Blomster og gaver Moder og generalforsamling Telefon Tilskud til kurser og fester Ejendommens andel i varmeudgifter Note 9. Antenne Indbetalt af medlemmer Signallevering, Copy-Dan m.v Nettounderskud Note 10. Finansielle indteeqter Renteindtegter bank Reservefondsudlodning Note 11. Finansielle omkostninqer Prioritetsrenter og bidrag Omkostninger ved omprioritering Kurstab ved indfrielse af kontantlan Andre renter

17 15, Noter til balance pr. 30. September / /12 Note 12. Ejendommen, matr. nr oq 3683 Sundbyoster Regnskabsma3ssig vaerdi pr. 1. oktober Regnskabsmsessig vasrdi pr. 30. September Ejendommen er indregnet til dagsvaerdi pr. 30. September Det vurderes, at den senest kendte offentlige ejendomsvurdering mad tillaeg af vasrdien af forbedringsarbejder pa ejendommen afholdt after vurdaringstidspunktet kan vaere an indikator for dagsvaardian af foreningens ajandom, og ejendommen indgar i arsrapportan til denne vaerdi. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 udg0r , og der er ikke afholdt forbedringsarbejder efter denne dato, sa ejendommen er veardiansat til Det ma antages, at dan offentlige ejendomsvurdering, erf0lsom overfor renteudsving. Folsomhadsanalyse framgar af note 22. Ejendommen er ikke valuarvurderat pr. 30. September Note 13. Forudbetalte omkostninger Ejendomsskat Forsikring Vand 23,135 0 Enargimaerkning 26,679 26,679 TDC Note 14. Likvide beholdninger Danske Bank A/S, aftalekonto 212, ,606 Nordaa Bank A/S, foreningskonto 403, ,097 Kassebeholdning 5,000 5,

18 16. Noter til balance pr. 30. September / /12 Note 15. Eqenkapital Andelsindskud Saldo pr. 1. oktober Saldo pr. 30. September Overf0rt resultat m.v. Saldo pr. 1. oktober Overf0rt til reserve vaerdiforringelse ejendom Overfort af arets resultat, jf. resultatdisponering Saldo pr. 30. September Reserve til imodegaelse af vaerdiforringelse af ejendom, kursregulering m.v. Saldo pr. 1. oktober Overfort fra overf0rt resultat m.v. Saldo pr. 30. September Egenkapital i alt

19 17. Noter til balance pr. 30. September 2013 Note 16. Prioritetsgaeld Da enkelte prioritetslan er naermere beskrevet pa n^ste side. 1) 2) 3) Realkredit Realkredit Realkredit Danmark Danmark Danmark 4) Realkredit Danmark I alt Restl0betid ar 5 ar og 6 mdr. 5 ar og 6 mdr. Indfriet 9 ar og 6 mdr. Renter og bidrag Betalt afdrag i aret Nominel restgaeld Indfriet Obligationsrestgasld Indfriet Kurs ,63 Kursvaerdi Indfriet Neeste ars afdrag ooo Renter og bidrag i alt Betalt afdrag i alt Nominel restg^ld i alt Kursvaerdi i alt Nasste ars afdrag i alt

20 18. Noter til balance pr. 30. September / /12 1) Realkredit Danmark Realkredit Denmark, obligationslan. Oprindelig Palydende rente 5 pet. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 5 pet. p.a. 2) Realkredit Danmark Realkredit Danmark, obligationslan. Oprindelig , Palydende rente 5 pet. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 5 pet. p.a. 3) Realkredit Danmark Realkredit Danmark, kontantlan. Oprindelig Palydende rente 4 pet. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 4,3764 pet. p.a. Lanet er indfriet den 28. deeember ) Realkredit Danmark Realkredit Danmark, kontantlan. Oprindelig Palydende rente 2 pet. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 2,7716 pet. p.a. Note 17. Varmeregnskab Indbetalt aconto ,020 Fjernvarmeomkostning Varmeefterbetaling Varmeregnskab i alt

21 19. Noter til balance pr. 30. September / /12 Note 18. 0vriq qasld Revision og regnskabsmeessig assistance Yousee oktober rnsh0j Reng0ring Telefon Skyldige omkostninger, udlasg bestyrelsen Skyldig prioritetsrenter Skyldig A-skat m.v Note 19. Gaeldsforpliqtelser Af de samlede gseldsforpligtelser er langfristede gasldsforpligtelser. Den langfristede gaeld bestar af prioritetsgbeld reduceret med afdrag i f0rstkommende ar. Der henvises i 0vrigt til note 16. Foreningen har pr. 30. September 2013 ingen aftale om rentesikring (renteswap). Note 20. Eventualforpliqtelser m.v. Sikkerhedsstillelser: Der er pa foreningens ejendom tinglyst ejerpantebrev nominelt , som er deponeret i pengeinstitut. Ejerpantebrevet er til foreningens fri disposition. Foreningens andelshavere: Foreningens andelshavere haefter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Foreningen har stillet garanti for 3 Ian til delvis finansiering af kob af lejligheder. Garantierne er maksimeret til i alt oprindeligt

22 20. 0vriqe noter pr. 30. September 2013 Note 21. Nogletal N0gletallene viser centrale dele af foreningens 0konomi og er primsert udregnet pa baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Maltahus IV anvendes arealet som fordelingsrmgle. Ejendommens areal udg0r if0lge foreningens oplysninger f0lgende: Boligtype Antal Areal (kvm) Andelsboliger Andelsboliger erhverv 1_ Beregnede n0gletal for foreningen 1. Vaerdiopq0relser pr. 30. September: 2012/ /12 /kvm. /kvm. total total Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm / /12 /kvm. /kvm. andele andele Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm Foreslaet andelsvaerdi Reserver uden for andelsvaerdi Andel i foreningens nettog^ld m.v / /12 /kvm. /kvm. 2. Den lobende drift: Indteegter pr. kvm: Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm

23 21. 0vriqe noter pr. 30. September /13 i 2011/12 i pet. pet. Regnskabsmffissige procenttal: Vedligeholdelse 0vrige omkostninger Finansielle poster netto Afdrag Udgifter m.v Boligafgift i pet. af de samlede ejendomsindtaegter Note 22. Beregning af andelsvaerdi Bestyrelsen foreslar, at derfra generalforsamlingstidspunktet godkendes folgende vaerdiansffittelse i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra c (ejendommen indregnet til offentlig ejendomsvurdering), samt vedtasgterne. Egenkapital pr. 30. September Heraf generalforsamlingsbestemte reserver Foreningens egenkapital reduceret med generalforsamlingsbestemte reserver Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Prioritetsgaeld, regnskabsmaessig vasrdi Prioritetsgeeld, kursvaerdi ,.. i Andelspnsen pr. m2 udgor , Senest vedtagne andelsvaerdi til sammenligning (vedtaget pa generalforsamlingen den 27. november 2012) ,00

24 22. 0vrige noter pr. 30. September 2013 Fordelingen af andelsvaardien pa typer af andele Areal Andelsvaerdi pr. Andelsvasrdi Antal andele i_alt andel () i alt () Lejligheder pa 32 m2 (3 stk.) 96, Lejligheder pa 39 m2 (5 stk.) 195, Lejligheder pa 45 m2 (2 stk.) 90, Lejligheder pa 49 m2 (2 stk.) 98, Lejligheder pa 51 m2 (9 stk.) 459, Lejligheder pa 55 m2 (9 stk.) 495, Lejligheder pa 56 m2 (2 stk.) 112, Lejligheder pa 58 m2 (4 stk.) 232, Lejligheder pa 61 m2 (5 stk.) 305, Lejligheder pa 78 m2 (3 stk.) 234, Lejlighed pa 81 m2 (1 stk.) 81, Lejlighed pa 95 m2 (1 stk.) 95, Lejligheder pa 106 m2 (5 stk.) 530, Lejlighed pa 107 m2 (1 stk.) 107, Lejlighed pa 109,5 m2 (1 stk.) 109, Lejlighed pa 115,5 m2 (1 stk.) 115, , Bestyrelsen g0r samtidig opmaerksom pa, at de vedtagne andelsveerdier eventuelt skal nedsasttes, safremt der inden naeste ordinaere generalforsamling fremkomtner en ny offentlig vurdering, hvor ejendommens veerdi er mindre end den vasrdi, som ejendommen er opf0rt til i denne arsrapport. Folsomhedsanalyse Til belysning af, hvordan den beregnede andelskrone pa ,00 pavirkes af aendringer i egenkapital (f.eks. ved eendring i den offentlige ejendomsvurdering) vises hvad andelskronen aendres til, hvis egenkapital henholdsvis reduceres ellerfor0ges med , , Bel0bene svarertil en sendring af vurderingen med henholdvis 1%, 3% og 5%, hvor der ikke sker andre eendringer af aktiver og passiver. Det er ved beregningen forudsat, at de generalforsamlingsbestemte reserver forbliver uaandrede. Udgangspunktet er en offentlig ejendomsvurdering pa

25 23. 0vrige noter pr. 30. September 2013 /Endring i /Endring i ejen- Nye andelsvaar- V^rdi pr. /Endring i 2 egenkapital domsvurdering dier i alt m andelskrone pet. pet % ,80-6,93% % ,08-4,16% % ,36-1,39% ,00 0,00% % ,64 + 1,39% % ,92 +4,16% % ,20 +6,93% I andelsboligforeningens arsrapport er der indarbejdet reserve til im0degaelse af veerdiforringelse af ejendom og reserve til vedligeholdelse af ejendommen 0, i alt

26 24. Likviditetsoversiqt pr. 30. September / Disponible beleb; Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger Diverse gaeldsposter: Varmeregnskab Flytteafregninger vrig gasld LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 30. SEPTEMBER Likviditetsudviklingen kan i store tr^k specificeres saledes: Likviditetsoverskud pr. 1. oktober Formuetilgang i arets 10b: Arets overskud efter prioritetsafdrag og hensasttelser For0gelse af deposita Optagelse af Ian Formueafgang i arets 10b: Indfrieise af Ian LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 30. SEPTEMBER

27 25. Budget for aret 2013/14 med sammenligningstal Budget Budget 2013/14 Realiseret 2012/13 (ej revideret) 2012/13 (ej revideret) Indtseqter; Boligafgift - medlemmer Garageleje og parkeringspladser - medlemmer Kaelderleje - medlemmer Pakravsgebyr Andre indtegter Omkostninqer: Ejendomsskatter Forsikringer Vandafgift Renovation Elforbrug fellesarealer Vicev^rt Trappevask Vinduespolering Hovedreng0ring Snerydning Korsel affald Anden renholdelse Vedligeholdelse, l0bende Administrationshonorar Revision og regnskabsmaessig assistance PBS gebyrer Varmeregnskabshonorar Gebyrer m.v Andre administrationsudgifter Bestyrelseshonorar Kopiering og kontorartikler , Blomster og gaver Moder og generalforsamling Telefon Tilskud til kurser og fester Ejendommens andel i varmeudgifter Antenne OMKOSTNINQER I ALT RESULTAT F0R FINANSIELLE POSTER

28 26. Budget for aret 2013/14 med sammenliqningstal Budget Budget 2013/14 Realiseret 2012/13 (ej revideret) 2012/13 (ej revideret) Finansielle poster: Renteindtaegter bank Reservefondsudlodning Prioritetsrenter og bidrag Omkostninger ved omprioritering Kurstab ved indfrielse af kontantlan Andre renter finansielle poster, netto Arets resultat Forslaq til resultatdisponerinq: Overfort til nseste ar DISPONERET I ALT Opgorelse af arets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensasttelser: Overf0rt til naeste ar Betalte prioritetsafdrag Arets resultat med fradrag af prioritets afdrag og hensaettelser LIKVIDITETSOVERSIGT FOR ARET Likviditetsoversigt for aret 2013/14 Likviditetsoverskud pr. 1. oktober Arets budgetterede resultat 2013/14 efter prioritetsafdrag og hensaettelser Likviditetsoverskud pr. 30. September Foranstaende budget for perioden 1. oktober September 2014 er udarbejdet af andelsboligforeningens bestyrelse til foreleeggelse og godkendelse pa den kommende generalforsamling. Ved bestyrelsens forslag er der ikke taget hensyn til generalforsamlingens evt. vedtagelse af en aendring af boligafgiften samt evt. st0rre vedligeholdelses- og forbedringsarbejder pa ejendommen udover det i budgettet anf0rte.

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

GLB REVISION. Andelsboligforeningen Maltahus IV. Arsrapport for 2013/14. 55. regnskabsar

GLB REVISION. Andelsboligforeningen Maltahus IV. Arsrapport for 2013/14. 55. regnskabsar GLB REVISION Andelsboligforeningen Maltahus IV Arsrapport for 2013/14 55. regnskabsar Statsautoriserede Revisorer A/S Kobenhavn Koge glb.dk CVRnr. 30 82 19 63 Ved Vesterport 6, 5. 1612 Kobenhavn V. kbh@glb.dk

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22 CVR-nr. 31 79 89 22 Årsrapport 2014 6. regnskabsår STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ÅRSREGNSKAB 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ

Læs mere

Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse. Årsrapport for 2009. 32. regnskabsår

Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse. Årsrapport for 2009. 32. regnskabsår Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse Årsrapport for 2009 32. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandlodsgården. Årsrapport for 2010. 47. regnskabsår

Andelsboligforeningen Strandlodsgården. Årsrapport for 2010. 47. regnskabsår Andelsboligforeningen Strandlodsgården Årsrapport for 2010 47. regnskabsår #REFERENCE! #REFERENCE! FEJL: det selvstændige budget stemmer ikke til budgettet i sammenligningsbudgettet!! Gyrn Lops Brandt

Læs mere

Andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej. Årsrapport for 2010/11. 49. regnskabsår

Andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej. Årsrapport for 2010/11. 49. regnskabsår Andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej Årsrapport for 2010/11 49. regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612

Læs mere

I I. IIL~t.l t.. 1 ... ... 1111 III. Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4. It~Jil'i'< Arsrapport rcrzoro. l.!..ij. Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre

I I. IIL~t.l t.. 1 ... ... 1111 III. Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4. It~Jil'i'< Arsrapport rcrzoro. l.!..ij. Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre Andelsboligforeningen Filmbyen 2-4 Filmbyen 2 A - 4 G 2650 Hvidovre CVR-nr.: 3046 92 08! I I ti 1 U..... *.i....... ~. ~.;..... II........ I... l.!..ij... 1 IIL~t.l t.. 1 -.!.1,-::.fI.,.-,:: " a>.. l.

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2013 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83 Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30 Årsrapport 2013 CVR-nr. 29 47 92 83 Indhold Foreningsoplysninger 2 Administrator- og bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Tagensgård I & II. Årsrapport for 2008/09. 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Tagensgård I & II. Årsrapport for 2008/09. 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Tagensgård I & II Årsrapport for 2008/09 31. regnskabsår 1. GENERELLE OPLYSNINGER NAVN Andelsboligforeningen Tagensgård I & II Tagensvej 116-126 2200 København N CVR-nr. 83 85 11

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB

ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB ALBJERG STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade Haraldsgade 9 21 Kbenhavn REVISION &RADGIVNING Indholdsfortegnelse F oreningsoplysninger Administrator- og bestyreisespategning

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. 8700 Horsens. Arsrapport 2013. 26. regnskabsar. CVR-nr. 29 66 26 06

Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. 8700 Horsens. Arsrapport 2013. 26. regnskabsar. CVR-nr. 29 66 26 06 Registreret Revisionsselskab \ Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2013 26. regnskabsar CVR-nr. 29 66 26 06 Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterf0lgende

Læs mere

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-6 RESULTATOPGØRELSE 7-10 ÅRETS RESULTAT 10 AKTIVER

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011

pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2011 pwc Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 211 Årsrapporten erfremlagtog godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Oplysmnger og påtegninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår Andelsboligforeningen Brynhilde Årsrapport for 2010/11 36. regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS CVR-nr. 28 70 33 25 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den 2 /s 2013 Peder Holm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår

Andelsboligforeningen XXXX. Årsrapport for 2013/14. 25. regnskabsår Andelsboligforeningen XXXX Årsrapport for 2013/14 25. regnskabsår I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT

Læs mere

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016 Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri Årsrapport for 2015 Budget for 2016 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13

A/B Nymindegård CVR-nr. 53 41 67 13 CVR-nr. 53 41 67 13 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsboligforeningen Herluf Trolles Vej

Andelsboligforeningen Herluf Trolles Vej Dansk Revision Svendborg Statsautoriseret revisionsaktieselskab Norgesvej 2 DK-5700 Svendborg Svendborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 62 20 18 18 Telefax: +45 62 20 18 36 CVR: DK 33

Læs mere

Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport

Andelsboligforeningen Toldgaarden Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Læs mere

TIL STATUSBOG. Andelsboligforeningen "Sundbyvester"

TIL STATUSBOG. Andelsboligforeningen Sundbyvester TIL STATUSBOG Andelsboligforeningen "Sundbyvester" Årsrapport for tiden 1/4 2009-31/3 2010 Likviditetsoversigt pr. 1. april 2010 Driftsbudget for tiden 1/4 2010-31/3 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26

ÅRSRAPPORT 2013. Andelsboligforeningen Degnelodden. Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 Andelsboligforeningen Degnelodden Degnelodden 1-35, 2-44 9280 Storvorde CVR-nr. 31 65 10 26 ÅRSRAPPORT 2013 Administrator: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bolig Hasserisvej 113 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2011 23. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2010/ regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2010/ regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2010/11 51. regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2013. Udkast af 19. februar 2014

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2013. Udkast af 19. februar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S ~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S Gårdlauget Sølvtorvet Arsrapport for 23. november 2009-31. december 2010 1. regnskabsår Fændediget 13.. 4600 Køge Telefon 56 65 52 52 CVR-nr. 30 82 19

Læs mere

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer:

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer: Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ CVR-nummer: 34 42 29 07 Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Andelsboligforeningen "Provstevænget"

Andelsboligforeningen Provstevænget Andelsboligforeningen "Provstevænget" Årsrapport for tiden 1/10 2010-30/9 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2011 Driftsbudget for tiden 1/10 2011-30/9 2012 Administration: Ejendomsadministrationen

Læs mere

Andelsboligforeningen Sigurds Minde. Årsrapport for 2010/11. 12. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sigurds Minde. Årsrapport for 2010/11. 12. regnskabsår Andelsboligforeningen Sigurds Minde Årsrapport for 2010/11 12. regnskabsår FEJL: det selvstændige budget stemmer ikke til budgettet i sammenligningsbudgettet!! Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Møllevang. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar 31. december (13. regnskabsår)

Andelsboligforeningen Møllevang. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar 31. december (13. regnskabsår) Andelsboligforeningen Møllevang CVR-nr. 29 35 35 65 Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 (13. regnskabsår) Balance 31. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: Foreningsoplysninger... 3

Læs mere

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE

Årsrapportfor 2014. Boligforeningen Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19. Frederiksberg. B lerholm VI SKABER BALANCE B lerholm VI SKABER BALANCE Boligforeningen CVR-nr. 13 09 24 19 Frederiksberg Årsrapportfor 2014 Årsrapportener godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent - STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport

Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr. 33227256. Arsrapport LOKAL tbk* M a» M J-fc. -r» CVR nr. 78 64 64 11 *5 ^» I ^9 I 11 registteret revisionsanpartsselskab Nygade 6 4672 Klippinge Telf. +45 5657 9400 Fax +45 5657 9404 Andelsselskabet Magleby Vandvserk CVR-rrr.

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår)

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår) Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2009/2010 (5. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Uvelse Have Uvelse Have, 3550 Slangerup

Andelsboligforeningen Uvelse Have Uvelse Have, 3550 Slangerup Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Uvelse Have

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr Årsrapport 2011/12

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sundbyvester"

Andelsboligforeningen Sundbyvester Andelsboligforeningen "Sundbyvester" Årsrapport for tiden 1/4 2010-31/3 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. april 2011 Driftsbudget for tiden 1/4 2011-31/3 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den

Læs mere

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p foreningens ordinaere generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgade CVR-nr Årsrapport 2012/13

Andelsboligforeningen Odinsgade CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Odinsgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 RevisionsAktieselskabet.dl{ egistrerede revisorer Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 CVR nr.: 15 Ol 88 87 Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 2100 København Ø Årsrapport 2010/2011

Læs mere

Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/11. 14. regnskabsår

Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/11. 14. regnskabsår j r GYRl"J. LOPS. BRANQT Statsautoriserede r e v i $orer A / S Andelsboligforeningen Strand Arsrapport for 2010/11 14. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bakkelyparken. Årsrapport for 2015

Andelsboligforeningen Bakkelyparken. Årsrapport for 2015 Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holmevej 267 8270 Højbjerg CVR-nr. 67 22 17 10 Årsrapport for RSM plus P/S statsautoriserede revisorer er medlem af RSM-netværket og driver virksomhed under navnet RSM.

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsregnskab for 2012 Nærværende årsregnskab er godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2013 dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2009/10. 50. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2009/10. 50. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2009/10 50. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sundbyvester"

Andelsboligforeningen Sundbyvester Andelsboligforeningen "Sundbyvester" Årsrapport for tiden 1/4 2011-31/3 2012 Likviditetsoversigt pr. 1. april 2012 Driftsbudget for tiden 1/4 2012-31/3 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsboligforeningen Platanhaven

Andelsboligforeningen Platanhaven statsautoriseret revisionsanpartsselskab CVR-nr. 68 49 78 17 450 Bjarne Jensen Søren Møller-Jensen statsautoriserede revisorer Smedevej 200 Helsinge Tlf.: 48 9 26 00 Fax: 48 9 26 05 E-mail: bjr@bjrevision.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Fridasholm. CVR-nr. 30 29 27 82

Andelsboligforeningen Fridasholm. CVR-nr. 30 29 27 82 Andelsboligforeningen Fridasholm CVR-nr. 30 29 27 82 Årsrapport for 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 5 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2007

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j Haveforeningen IshBjgArd Pilemllevej 22 2635 Ishj CVR-nr. 32551 Arsrapport for 213.&.rsrapporten er fremlagt og godkendt pa foreningens ordinc:ere generalforsamling den Dirigent DSSING & PARTNERE.., ..,

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent Nordborg Golfbane for 2013 16 50 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling den / 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den revisors pategning

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Revisionsfirmaet Jan Hansen statsautoriseret revisionsaktieselskab Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 4760 Vordingborg Årsregnskab for Marievej 3, 2630 Taastrup CVR-nr. 55 39 www.jh-revision.dk

Læs mere

Arsrapport for 2010 GIDEON OLSEN. CVRnr. 59848011. Grundejerforeningen Mollegarden. Snoldelev Bygade 14 4621 Gadstrup Danmark

Arsrapport for 2010 GIDEON OLSEN. CVRnr. 59848011. Grundejerforeningen Mollegarden. Snoldelev Bygade 14 4621 Gadstrup Danmark Revisionsfirmaet GIDEON OLSEN Registrerede Revisorer FRR CVRnr. 59848011 Grundejerforeningen Mollegarden Arsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Gideon OlsenApS Registrerede Revisorer FRR Snoldelev Bygade

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår CYRN LOPS BRANDT S t a t s a u t o r i s e r e d e revisorer A/S Andelsboligforeningen Stubmøllegården Årsrapport for 2011/12 26. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer Å/S Ved Vesterport

Læs mere

ARsRappoRT FoR 2o1s ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET. GVR-nr.30 63 09 04. 25. regnskabsår

ARsRappoRT FoR 2o1s ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET. GVR-nr.30 63 09 04. 25. regnskabsår e Registreret revisr:r HD -, ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET GVR-nr.3 63 9 4 ARsRappoRT FoR 2o1s 25. regnskabsår - Benny R.asmussen - Tordenskioldsvei 2l - 57 Svendborg tlf" 52 22 72 88 - fax 62 22

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen "Bytoften 2-12"

Andelsboligforeningen Bytoften 2-12 Andelsboligforeningen "Bytoften 2-12" Årsrapport for tiden 1. juli 2010-30. juni 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. juli 2011 Driftsbudget for tiden 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2011 Andelsboligforeningen AST Årsrapport 2011 1 INDHOLD Side Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2014/15

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB

Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB Andeisboligforeningen Helgoland Strandpark I Årsrapport for 2011 (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS Dronningens Tværgade 30, 5.

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Årsrapport for 2015 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆTTESTUEN, SVENSTRUP ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆTTESTUEN, SVENSTRUP ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆTTESTUEN, SVENSTRUP ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Torvebo. Årsrapport for 2010/11. 49. regnskabsår

Andelsboligforeningen Torvebo. Årsrapport for 2010/11. 49. regnskabsår Andelsboligforeningen Torvebo Årsrapport for 2010/11 49. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere