Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaskærm konstruktioner og komponenter"

Transkript

1 Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3 Isolering af eksisterende byggeri...4 Vinduer...4 Porte...5 Ventilationstab...5 Bilag...6 Vinduer: Fra 1-lagsglas til...6 Vinduer: Fra termoruder til...7

2 Klimaskærm Hovedparten af varmetabet i forbindelse med rumopvarmning af bygninger sker gennem klimaskærmen (tag, facader og dæk) og gennem de døre og vinduer, som findes i klimaskærmen. Klimaskærmen er således et fælles udtryk for de dele af en bygning, der adskiller indeklimaet fra udeklimaet. I bygninger med ventilationsanlæg medfører udsugningen af luft desuden et betydeligt varmetab, især hvis varmen ikke genvindes For at kunne nedsætte energiforbruget til opvarmning, skal klimaskærmens tilstand samt mulighederne for at gennemføre forbedringer vurderes. Bygningers klimaskærm er udsat for både ude- og indeklimaets påvirkninger. Dette stiller store krav til opbygning af klimaskærmens konstruktioner og komponenter hvis skader skal undgås og vedligeholdelse minimeres. Klimaskærmen er den vigtigste del af en bygning, idet den skal yde beskyttelse mod udeklimaet og udgøre grundlaget for et godt indeklima. Af hensyn til indeklimaet, det globale miljø, energiressourcer og økonomi er det vigtigt at klimaskærmen har gode varme- og fugttekniske egenskaber samt en god holdbarhed. Klimaskærmen skal være højisoleret for at nedsætte varmeforbruget i bygningen, fugtteknisk sikker for at sikre bygningen en lang levetid, give lave vedligeholdelsesomkostninger og sikre brugerne et godt indeklima. Bygningsreglementet Bygningsreglementet gælder for nybyggeri af etagebyggeri og alle former for erhvervs- og institutionsbyggeri. Bygningsreglementets hovedkrav til varmeisolering er, at bygninger skal varmeisoleres, så unødvendigt energiforbrug undgås samtidig med, at der opnås tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold. Bygningsreglementet stiller krav til konstruktioners U-værdier, og overholdes disse som et minimum er virksomheden ganske godt hjulpet rent energimæssigt. Ved energieffektiviseringer af eksisterende bygninger benyttes Bygningsreglementet ofte som sammenligningsgrundlag. U-værdi Isoleringsevnen i en konstruktion - f.eks. ydervæg - angives i en U-værdi, også kaldet transmissionskoefficient. U-værdien angiver, hvor stor en varmemængde målt i W der i løbet af en time passerer gennem 1 m 2 af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den udvendige side er 1 o C. Det vil sige, jo mindre U-værdien er, desto bedre isolerer konstruktionen. Varmetab gennem klimaskærmen På grund af forskellen mellem indetemperaturen og udetemperaturen tabes varme fra bygningen til dens omgivelser i 7 8 af årets 12 måneder. Varmetabet omfatter dels et tab ved transmission af varme gennem klimaskærmen (transmissionstab), dels et tab ved ventilation af bygningen med udeluft (ventilationstab). Side 2

3 Transmissionstab Transmissionstabet afhænger af de enkelte bygningsdeles varmeisolering. Isoleringsevnen for bygningsdele angives ved U-værdien, også kaldet transmissionskoefficienten. Isolering (tag, væg, gulv) Isolering af tagkonstruktioner har indflydelse på energiforbruget til rumopvarmning. Isoleringen forbedrer konstruktionens U-værdier, reducerer transmissionstabet gennem bygningsdelen og medvirker derved til at nedsætte energiforbruget til rumopvarmning. Visse materialer med et stort indhold af luft er særligt velegnede til bygningsisolering. Det gælder eksempelvis mineraluld, som består af sten- eller glasfibre. Materialetykkelsen er afgørende for varmeisoleringen. Klemmes 10 cm mineraluld sammen, så det kun fylder 5 cm, isolerer det kun 5 cm. En hovedregel ved bygningsisolering er, at de første cm isoleringsmateriale tæller mest. Det ses ad nedenstående figur, der viser sammenhængen mellem det varmeisolerende lags tykkelse og konstruktionens U-værdi. Varmeisolering og U-værdi U-værdi [W/m2 C] 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, Materialetykkelse [cm] Isolering af nybyggeri Bygningsreglementet er normdannende for isoleringsstandarden og varmeforbruget ved nybyggeri. Der findes ingen tilsvarende krav til varmeforbruget i eksisterende bebyggelser, og det er sjældent, at energirammen i BR-95 overholdes ved renoveringer. Nybyggeriets isoleringsgrad bestemmes primært af de krav, Bygningsreglementet (BR) stiller til bygningernes maksimale varmetab, udtrykt i W/m² C (U-værdien). I forhold til Bygningsreglementerne fra hhv og 1972 er kravene i BR-77 og BR-95 blevet væsentligt strammet. Side 3

4 BR-61/72 BR-77/82 BR-95 Tag [U-værdi] 0,45 0,2 0,15 mm isolering Tung facade [U-værdi] 1,0 0,40 0,30 mm isolering Let facade [U-værdi] 0,60 0,30 0,20 mm isolering Terrændæk [U-værdi] 0,45 0,30 0,20 mm isolering Krybekælder [U-værdi] 0,6 0,3 0,2 mm isolering Dæk mod kælder [U-værdi] 0,6 0,4 0,3 mm isolering Krav til U-værdier i Bygningsreglementet fra BR-61 til BR-95 og isoleringstykkelse af tag, facader og dæk. I nybyggeri fastlægges isoleringstykkelserne på projekteringsstadiet, dels udfra krav til den enkelte bygningsdel, dels ud fra en samlet vurdering af bygningens energiforbrug til opvarmning. Isolering af eksisterende byggeri For eksisterende bygninger findes ingen krav til isoleringsevnen for bygningsdelene. Bygninger fra før 1960 er normalt opført med ingen, eller kun meget ringe isolering. De eksisterende bygninger kan forbedres med efterisolering af tagrum og tagflader, ydermure og dæk. Herved kan der både opnås energibesparelser og forbedret termisk indeklima. Såvidt muligt bør de eksisterende bygninger efterisoleres, så de får samme isoleringsmæssige standard som nybyggeri. Vinduer Vinduets formål i væggen er at lade dagslyset komme ind i bygningen og gøre det muligt at se ud. De fleste vinduers isoleringsevne er mindre end den resterende facades, og varmetabet gennem vinduerne udgør en stor del af det samlede varmetab fra en bygning. Til gengæld tilfører solindstrålingen gennem vinduerne bygningen varme og lys, hvorfor vinduerne også kan udnyttes i forbindelse med passiv udnyttelse af solenergien. Det er således muligt at foretage en optimering af vinduernes placering, udformning og egenskaber, så det samlede opvarmningsbehov og behov for kunstig belysning minimeres. Udviklingen af nye højisolerende glastyper har i de senere år forbedret mulighederne for at reducere varmetabet og udnytte vinduerne i forbindelse med passiv solvarme og dagslysudnyttelse. Vinduer (og døre) spiller hermed en central rolle i forbindelse med bygningers energiforbrug, herunder især varmeforbruget, og i forbindelse med indeklimaet i bygninger. Desuden har udformningen og vedligeholdelsen af vinduer og døre betydning for bygninger- Side 4

5 nes levetid. Disse bygningsdele hører til de mest udsatte for klimatisk nedbrydning samt slid og skader i forbindelse med brug. Varmetabet gennem vinduerne sker først og fremmest ved luftskifte (træk gennem åbne vinduer samt revner og sprækker) og ved varmeledning gennem vinduets materialer. Varmetabet udtrykkes sædvanligvis med en såkaldt U-værdi, der beskriver vinduernes varmetab i W/m² pr. C i forhold til temperaturforskel mellem ude og inde Der findes i dag glastyper, der har et væsentligt mindre varmetab end de nuværende eteller to-lagsvinduer. I lavenergivinduer anvendes en kombination af lav-emissionscoating af glasset (mindskelse af stråletab) og gasfyldning mellem glaslagene. Bygning opført BR Yderdøre herunder porte og lemme [U-værdi] 3,60 2,00 2,00 1,80 Vinduer, herunder ovenlys og glasvægge [U-værdi] 3,30 2,90 2,00 1,80 Porte Porte er en nødvendig del af salgsafdeling og værksteder for at få bilerne ud og ind. Det siger sig selv, at portene skal holdes lukkede for at undgå at varmen suser ud, og deraf også at det er vigtigt med hejsetiden for portene. Forhandlerne af porte har et overslagstal for portenes U- værdier, idet rene sandwichporte uden vinduer har en U- værdi omkring 1. Rammeporte med vinduer i hele arealet har en U-værdi omkring 3, så jo mindre vinduesarealer der er nødvendig i porten jo bedre U-værdi og jo mindre energitab. Autoforhandlerne har ofte porte med store vinduesarealer, hvorfor det her altid er vigtigt at vælge vinduesglas med det mindste varmetransmissionstab. Bygningsreglementet stiller ikke krav til portenes udformning eller U-værdier, men da de er en vigtig del af klimaskærmen for autoforhandlere bør de også tages med i overvejelserne når der projekteres nye bygninger. Ventilationstab Det naturlige luftskifte drives af vindens sug eller tryk på bygningen og af den termiske opdrift. Friskluften kommer ind igennem ventiler og ventilationsåbninger, gennem utætheder i klimaskærmen (f.eks fuger omkring vinduer og døre) gennem åbne vinduer, døre og porte. Ventilationstabet i en eksisterende bygning kan nedsættes dels ved at mindske luftskiftet, dels ved at skænke de gennemsnitlige indetemperatur. Side 5

6 Bilag Vinduer: Fra 1-lagsglas til.. Har nu : 1-lags glas U-værdi : 5,6 W/m 2 *K Vinduernes samlede areal [m 2 ] Besparelse ved skift til : 3-lags termoruder [kwh/år] lags energiruder [kwh/år] lags energiruder [kwh/år] lags superlavenergiruder [kwh/år] Besparelse i kwh/år ved opvarmning med fjernvarme : 3-lags termoruder [m 3 /år] lags energiruder [m 3 /år] lags energiruder [m 3 /år] [m 3 /år] Besparelse i kwh/år ved opvarmning med naturgas : 3-lags termoruder [m 3 /år] lags energiruder [m 3 /år] lags energiruder [m 3 /år] [m 3 /år] Besparelse i kwh/år ved opvarmning med olie : 3-lags termoruder [l/år] lags energiruder [l/år] lags energiruder [l/år] [l/år] Besparelse i kwh/år ved opvarmning i el: 3-lags termoruder [kwh/år] lags energiruder [kwh/år] lags energiruder [kwh/år] 43 1 [kwh/år] Side 6

7 Vinduer: Fra termoruder til.. Har nu : termoruder U-værdi : 3,0 W/m 2 *K Vinduernes samlede areal [m 2 ] Besparelse ved skift til : 3-lags termoruder [kwh/år] lags energiruder [kwh/år] lags energiruder [kwh/år] [kwh/år] Besparelse i kwh/år ved opvarmning med fjernvarme : 3-lags termoruder [m 3 /år] lags energiruder [m 3 /år] lags energiruder [m 3 /år] [m 3 /år] Besparelse i kwh/år ved opvarmning med naturgas : 3-lags termoruder [m 3 /år] lags energiruder [m 3 /år] lags energiruder [m 3 /år] [m 3 /år] Besparelse i kwh/år ved opvarmning med olie : 3-lags termoruder [l/år] lags energiruder [l/år] lags energiruder [l/år] [l/år] Besparelse i kwh/år ved opvarmning i el: 3-lags termoruder [kwh/år] lags energiruder [kwh/år] lags energiruder [kwh/år] [kwh/år] Side 7

Tillæg 12 til Bygningsreglement

Tillæg 12 til Bygningsreglement 1 Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Byggestyrelsen Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 2 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995 med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer

Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer Christoffer Rasmussen (s838) Ronnie Piil Haagensen (s8317) BYG DTU Danmarks Tekniske Universitet 3. juni 213 1 Forord

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drivsåtvej 18 Postnr./by: 4450 Jyderup BBR-nr.: 316-020254 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG

Læs mere

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk Vejledning til Inspirationsliste til renovering Denne inspirationsliste anvendes til at vurdere og sammenligne forskellige energirenoveringsmuligheder i statens ejendomme. Inspirationslisten kan anvendes

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Studenterrapport Første Studieår v/ Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Byggeri og Anlæg Strandvejen

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN 1 E T S K O L E P R O J E K T F O R 8-9. K L A S S E T R I N Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Lærervejledning... 3 Modul 1... 6 Danmarks energiforsyning...

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Anvisning Beregning af bygningers varmebehov i Grønland

Anvisning Beregning af bygningers varmebehov i Grønland Jesper Kragh Jørgen Rose Svend Svendsen Anvisning Beregning af bygningers varmebehov i Grønland D A N M A R KS T E K N I S K E UNIVERSITET Rapport BYGDTU R-086 Juni 004 ISBN 87-7877-150-1 Anvisning Beregning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-017857-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gefionsvej 29 3000 Helsingør Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. juni 2014 Til den 20. juni 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter

Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter Danmarks Tekniske Universitet Institut for Byggeri og Anlæg. Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter Februar 2011 1. Forord Rapporten samler en

Læs mere