Termisk isolering af tekniske installationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Termisk isolering af tekniske installationer"

Transkript

1 Dansk standard DS udgave Termisk isolering af tekniske installationer Thermal insulation of technical service and supply systems

2 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. DS 452:2013 DS 452 København DS projekt: M ICS: ; Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket betyder, at det er en standard udarbejdet på nationalt niveau. DS-publikationen er på dansk. Denne publikation erstatter: DS 452:1999. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. DS 452:2013 DS 452:2013 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning Anvendelsesområde Normative referencer Termer og definitioner Symboler og enheder Isoleringsklasser Fastlæggelse af isoleringsniveau Beregning Bygningsinstallationer Isolerings formål og dimensionering Isolering mod energitab Varme installationer Kolde installationer Isolering mod for høje overfladetemperaturer, farer, ulemper og skader Isolering mod udvendig kondensation Isolering mod indvendig kondensation Isolering mod utilsigtet opvarmning af rum Isolering mod frysning Isolering for termisk beskyttelse af medie Isolerings omfang og udførelse Omgivende temperatur for installationsdele Opvarmningsanlæg Ventilationsanlæg Varmepumpeanlæg Væske-til-vand-varmepumper (jordvarme) Luft-til-vand- og luft-til-luft-varmepumper Solvarmeanlæg Anlæg for varmt brugsvand Anlæg til komfortkøling Køle- og frysemøbler samt køle- og fryserum Koldt brugsvand Tagnedløb Installationsunit Oversigtstabel Industrianlæg Isolering mod energitab Varme installationer Kolde installationer Isolering mod for høje overfladetemperaturer, farer, ulemper og skader Isolering mod udvendig kondensation Isolering mod indvendig kondensation Sikring mod utilsigtet opvarmning eller afkøling af rum Isolering mod frysning Isolering for termisk beskyttelse af medie Isoleringens omfang og udførelse Produkter Produkters holdbarhed generelt Isoleringsprodukter Monteringsvejledning Kondens Afgivelse af sundhedsskadelige stoffer Mekanisk stabilitet UV-stabilitet Kemiske og bakteriologiske påvirkninger Termisk stabilitet Side 3

4 DS 452:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. DS 452: Korrosion Udførelse Generelt Isoleringsevne Isoleringens omfang Fastholdelse af varmeisoleringsmaterialer Udførelse af dampspærre Isoleringens afslutning Isoleringens pladsbehov Kontrol af isoleringsarbejdet Isoleringsniveau Bygningsinstallationer Industrianlæg Produkter Arbejdets udførelse Anneks A (informativt) Eksempler på isoleringstykkelse Anneks B (normativt) Kontrolregler for ikke-ce-mærkede varmeisoleringsprodukter Anneks C (normativt) Verifikation af, om installationsunits opfylder krav til varmetab Anneks D (informativt) Benævnelse på lednings- og kanaltyper Bibliografi

5 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. DS 452:2013 DS 452:2013 Forord DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer, 3. udgave er udarbejdet at Dansk Standard i samarbejde med en styregruppe under standardiseringsudvalget S-181, Termisk isolering, efter mandat fra Energistyrelsen. I styregruppen har deltaget: SBI, Teknologisk Institut, DS Håndværk og Industri, DIB Danske Isolatørers Brancheforening, Armacell GmbH Danmark, Rockwool A/S, Saint-Gobain Isover A/S, TEKNIQ. DS 452, 3. udgave erstatter DS 452, 2. udgave:1999. Standarden har været til offentlig høring i perioden 15. maj til 15. juli På grundlag af de indkomne høringssvar har S-181 færdigbehandlet forslaget, og det endelige forslag er godkendt og udgivet af Dansk Standard. Ikrafttrædelse Standarden træder i kraft den 1. december Overgangsbestemmelser I en overgangsperiode på 6 måneder fra 1. december 2013 til 31. maj 2014 kan isolering af tekniske installationer udføres enten efter DS 452:1999, 2. udg. eller efter denne 3. udgave. Efter overgangsperiodens udløb gælder alene denne 3. udgave. 5

6 DS 452:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. DS 452:2013 Indledning Standarden indeholder en række bestemmelser, der har til formål at opnå en forsvarlig projektering og udførelse af termisk isolering af tekniske installationer såvel med hensyn til begrænsning af energitab, risiko for skader på personer, dyr og ting som til sikring af rimelige driftsforhold og levetider for installationer og isoleringer. Formålet med revisionen af DS 452:1999, 2. udgave er at opdatere indholdet i forhold til den tekniske udvikling, herunder skærpede krav om energieffektivitet samt nye erfaringer og europæiske standarder på området. Standarden forudsætter, at brugeren har fornøden teknisk indsigt samt viden om lovgivningen på området, herunder bl.a. gældende og kommende bestemmelser eksempelvis i bygningsreglementet samt bestemmelserne om CE-mærkning af byggevarer. Standardens normative del omfatter de tekniske krav, der skal opfyldes ved projektering og udførelse af teknisk isolering. Noter til den normative tekst er informative, dvs. vejledende. Desuden rummer standarden annekser, som har enten normativ eller informativ (vejledende) status. Det fremgår af overskriften til det enkelte anneks. Bygningsinstallationer er omfattet af bygningsreglementets krav, og kravene til isoleringens dimensionering fremgår af pkt. 6, Bygningsinstallationer. Jævnfør bygningsreglementet er det bygherren, der har ansvaret for, at kravene i standarden er overholdt, og at der foreligger dokumentation herfor. For industrianlæg og andre installationer, som ikke er omfattet af bygningsreglementet, bør isoleringen dimensioneres i henhold til punkt 7, Industrianlæg. Vedrørende fortolkningsspørgsmål henvises til standardiseringsudvalget S-181, Termisk isolering. 6

7 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. DS 452:2013 DS 452: Anvendelsesområde Standarden gælder for termisk isolering af bygningsinstallationer, som fx varme-, ventilations-, køle-, solvarme- og brugsvandsanlæg, samt for termisk isolering af industrianlæg, herunder proces- og forsyningsanlæg. Standarden gælder også for installationer i det fri. Den omfatter alle dele af installationen, herunder plane og krumme overflader på fx kanaler og rørsystemer, ventiler, armaturer, installationsunits, aggregater, ventilatorer og tanke. Standarden gælder ikke for isolering af bygningskonstruktioner eller kølerum eller for isolering af fjernvarmeforsyningens ledninger. Grænsen mellem fjernvarmesystem og bygningsinstallation er ved fjernvarmesystemets hovedhaner, således at stikledninger og hovedhaner hører med til fjernvarmesystemet. Standarden gælder også for rør mellem bygninger. Standarden gælder ikke isolering af kedler og varmepumper. Standarden behandler ikke de brandtekniske krav. For installationer, hvor der også er brandtekniske krav, gælder det, at disse krav også skal være opfyldt. Standarden er udformet med henblik på installationer med driftstemperaturer mellem 40 C og C. Standarden kan dog anvendes i et noget bredere temperaturområde med de modifikationer, der er betingede af de særlige forhold. Standarden er ikke fyldestgørende ved ekstremt lave eller høje driftstemperaturer. NOTE1 Vedrørende isolering af fjernvarmeledninger, se DS/EN 253. NOTE 2 Vedrørende kedler, se DS/EN 303-serien. NOTE 3 Vedrørende bestemmelse af varmepumpers ydeevne, se DS/EN serien og DS/EN NOTE 4 Vedrørende brandsikring af ventilationsanlæg, se DS 428, Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. 7

8 DS 452:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial use or reproduction. DS 452: Normative referencer Normative referencer er henvisninger til andre standarder eller dele heraf, og de omhandlede bestemmelser gælder for denne 3. udgave af DS 452. De normative referencer er anført de relevante steder i teksten, og publikationerne er nævnt nedenfor. Når daterede referencer ændres eller revideres, vil ændringen eller revisionen ikke gælde for denne 3. udgave af DS 452, medmindre der udgives et tillæg eller en revideret udgave. For udaterede referencer gælder den nyeste udgave af den pågældende publikation. DS 418, Beregning af bygningers varmetab DS 439, Norm for vandinstallationer DS 1102, Installationer i byggeriet Rørledninger Beregning af pladsbehov DS 1123, Installationer i byggeriet Ventilationskanaler Beregning af pladsbehov for montage DS 1135, Installationer i byggeriet Pladsbehov DS/EN 304, Centralvarmekedler Prøvemetoder for centralvarmekedler til forstøvningsoliebrændere DS/EN 1886, Ventilation i bygninger Luftbehandlingsanlæg Mekanisk ydeevne DS/EN , Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN , Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler for bygningskonstruktioner DS/EN 12828, Varmesystemer i bygninger Udformning af vandbaserede varmesystemer DS/EN 13941, Design og installation af præisolerede fastrørsystemer til fjernvarme DS/EN 14114, Hygrotermisk effekt for bygningsudstyr og industriinstallationer Beregning af vanddampdiffusion Isolering af kolde rørsystemer DS/EN ISO 12241, Termisk isolering af bygningsudstyr og industrielle installationer Beregningsregler DS/EN ISO , Maling og lak Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling Del 2: Klassificering af korrosionskategorier 8

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord

Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord Dansk standard DS 455 1. udgave 1985-01-01 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS 4551985 Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord Dansk

Læs mere

Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DS 3033 1. udgave 2011-05-23 Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Voluntary classification of the quality of the indoor climate

Læs mere

Installationer til signalering og kommunikation Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for IT&T-formål

Installationer til signalering og kommunikation Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for IT&T-formål Dansk Standard DS 5129-2-1 1. udgave Godkendt: 2001-05-04 Installationer til signalering og kommunikation Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for IT&T-formål Installations for signalling

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Dansk standard DS 2451-10 2. udgave 2011-02-28 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

Læs mere

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Dansk standard DS/ISO 11040-6 1. udgave 2012-05-15 Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Prefilled syringes Part 6: Plastic barrels for injectables DS/ISO 11040-6 København

Læs mere

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Dansk standard DS/EN 1990 2. udgave 2007-07-27 Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Eurocode Basis of structural design DS/EN 1990 København DS projekt: M223984 ICS: 91.070.10;

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Dansk standard DS 2451-6 2. udgave 2012-10-01 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Infection control in the health care

Læs mere

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DSF 3033 Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, schools,

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Dansk standard DS/EN 61000-4-30 1. udgave 2003-05-22 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Electromagnetic compatibility

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Dansk standard DS/ISO 7206-2 1. udgave 2014-09-22 Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Implants for surgery

Læs mere

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 1. udgave 2013-09-02 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Netværkssikkerhed Del 5: Sikring af kommunikation mellem netværk, der anvender virtuelle private netværk

Læs mere

Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation

Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation Dansk standard DS/EN 378-2 + A2 7. udgave 2012-10-11 Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation Refrigerating systems and

Læs mere

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17024 3. udgave 2012-09-18 Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Conformity assessment General requirements for bodies

Læs mere

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer Dansk standard DS/EN 60384-25-1 1. udgave 2006-09-12 Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation Overflademonterede faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Læs mere

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Dansk Standard DS/EN 1023-2 1. udgave Godkendt:2000-06-27 Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements DANSK STANDARD -

Læs mere

FORSLAG / DRAFT DSF 3033

FORSLAG / DRAFT DSF 3033 FORSLAG / DRAFT DSF 3033 Forslagsnr.: M241026 Draft no.: Forslaget bygger på: The draft is based on: (IDT = identisk med/identical to - EQV = baseret på/equivanent to - MOD = modificeret/modified) IDT

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer

Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17021 3. udgave 2011-04-01 Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer Conformity assessment Requirements for bodies

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012 Dansk standard DS/EN 14707 2. udgave 2012-12-11 Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Bestemmelse af maksimal brugstemperatur for præfabrikeret rørisolering

Læs mere

Tanke til transport af farligt gods Vejledning og anbefalinger vedrørende læsning, transport og aflæsning

Tanke til transport af farligt gods Vejledning og anbefalinger vedrørende læsning, transport og aflæsning DS-information DS/CEN/TR 15120 1. udgave 2005-08-15 Tanke til transport af farligt gods Vejledning og anbefalinger vedrørende læsning, transport og aflæsning Tanks for transport of dangerous goods Guidance

Læs mere