Årsrapport for 2011/ regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår"

Transkript

1 CYRN LOPS BRANDT S t a t s a u t o r i s e r e d e revisorer A/S Andelsboligforeningen Stubmøllegården Årsrapport for 2011/ regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer Å/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax CVR-nr KØBENHAV N.KØGE Internationalt samarbejde med (JH international. Medejer af skatte- og momsrådgivningstirmaet Kevl I ax A/S o Medlem at KevisorUruppen Danmark

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 REVISIONSPÅTEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-8 RESULTATOPGØRELSE 9-10 AKTIVER 11 PASSIVER 12 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE NOTER TIL BALANCE ØVRIGE NOTER LIKVIDITETSOVERSIGT 29 BUDGET FOR ÅRET 2012/

3 1. Generelle oplysninger NAVN Andelsboligforeningen Stubmøllegården Sjælør Boulevard 1-23/Rubensteinsvej København SV Matrikelnummer: 321 og 331 Kongens Have CVR-nr BESTYRELSE Nanna Mejlgaard (formand) Andrew Lurie Steen Dalin Tor Hvalsøe-Andresen Poul M. Jeppesen Anna Rosenblad ADMINISTRATOR Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab Åbenrå 31 Postbox København K Telefon Telefax REVISION Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2012 Dirigent:

4 Bestyrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2011/12 for Andelsboligforeningen Stubmøllegården. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj april 2012 Endvidere oplyses, at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i årsrapporten, herunder kautions-, garanti- og lignende forpligtelser. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 5. juli 2012 Administrator: Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab Bestyrelse: Nanna Mejlgaard Andrew Lurie Steen Dalin (formand) Tor Hvalsøe-Andresen Poul M. Jeppesen Anna Rosenblad

5 3. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til andelshaverne i andelsboligforeningen Stubmøllegården Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Stubmøllegården for regnskabsåret 1. maj april 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2012 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj april 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. København, den 5. juli 2012 Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Jørgen Jørgensen statsautoriseret revisor

7 5. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsboligforeningen Stubmøllegården er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Der er derfor i årsrapporten indarbejdet en opgørelse af årets resultat med fradrag af betalte prioritetsafdrag og med fradrag af hensættelser for året. Endvidere er det formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Prioritetsgæld indgår i årsrapporten for 2011/12 med den faktiske restgæld, hvor prioritetsgælden sidste år blev medtaget til kontantværdi, hvilket har betydet en nedsættelse primo af egenkapitalen med Ændringen er alene af regnskabsmæssig karakter, og ændringen har ingen betydning for beregning af andelsværdierne. Anvendt regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til tidligere år. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budgettet har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægter fra vaskeri, m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Væsentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen.

8 6. Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld. Låneomkostninger og eventuelt kurstab ved låneoptagelsen er udgiftsført i det år hvor lånet hjemtages, når beløbene anses for uvæsentlige. Væsentlige låneomkostninger og kurstab fordeles derimod over lånets samlede løbetid. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Dagsværdien af foreningens ejendom vurderes at kunne fastsættes til senest kendte offentlige ejendomsvurdering (kontantværdi) med tillæg af værdien af de forbedringsarbejder på ejendommen, som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom.

9 Anvendt regnskabspraksis Foreningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper: Inventar, driftsmateriel m.v. 5 år Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ("reserve for opskrivning af foreningens ejendom"). "Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele. Under "Andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtægterne indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til den faktiske restgæld. Låneomkostninger og kurstab ved låneoptagelse er blevet udgiftsført på tidspunktet for lånets optagelse, idet beløbene er anset for relativt uvæsentlige. Eventuelt væsentlige låneomkostninger og kurstab, som ikke udgiftsføres på låneoptagelsestidspunktet, fordeles og udgiftsføres over lånets samlede løbetid. Det endnu ikke udgiftsførte restbeløb pr. statusdagen medtages i årsrapporten under prioritetsgæld. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. Hensættelse til udskudt skat Foreningen har ikke til hensigt at ophøre med at være skattepligtig idet foreningen påregner, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Dermed opretholdes den skattemæssige erhvervsaktivitet, hvorfor det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derfor ikke hensættelse til udskudt skat som følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel.

10 Anvendt regnskabspraksis ØVRIGE NOTER Nøgletal De i note 29 anførte nøgletal har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 30. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægterne. I vedtægterne bestemmes, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

11 9. Resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret Note 2011/12 (ej revideret) 2010/11 Indtægter: Boligafgift Lejeindtæger Vaskeriregnskab Antenneregnskab Internetregnskab Tilskud efter lov om privat byfornyelse Andre indtægter INDTÆGTER I ALT Omkostninger: Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelse, genopretning og renovering Administrationsomkostninger Øvrige foreningsomkostninger Indvendig vedligeholdelse for lejere Afskrivning inventar m.v OMKOSTNINGER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger FINANSIELLE POSTER, NETTO ÅRETS RESULTAT

12 10. Resultatopgørelse for 2011/12 Forslag til resultatdisponering: Note Realiseret 2011/12 Budget 2011/12 (ej revideret) Realiseret 2010/11 Hensat til vedligeholdelse af ejendommen Overført til næste år DISPONERET I ALT O0 Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser: Overført til næste år Betalte prioritetsafdrag Af årets resultat er der anvendt til ekstraordinær genopretning og renovering af ejendommen Resultat af ordinær drift Ekstraordinære udgifter til genopretning og renovering Årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser

13 11. Balance pr. 30. april AKTIVER- Note 2011/ /11 Ejendommen, matr. nr. 321 og 331 Kongens Enghave (Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober ) Inventar, driftsmateriel m.v MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER Restancer, andelshavere Beboerkonto, boligretssag m.v Beboerkonto, ej registrerede flyttesager Beboerkonto, andelssalg Beboerkonto, fraflyttere Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

14 12. Balance pr. 30. april PASSIVER- Egenkapital excl. andre reserver Note 2011/ /11 Andelsindskud Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Overført resultat m.v Egenkapital excl. andre reserver Andre reserver (Jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Reserveret til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen Andre reserver EGENKAPITAL Prioritetsgæld Varmeregnskab Indvendig vedligeholdelse for lejere Forudbetalt løbende boligafgift Beboerkonto, boligretssag m.v Beboerkonto, andelssalg Beboerkonto, fraflyttere Forudbetalt leje og deposita Varmedeposita Øvrig gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualforpligtelser m.v., nøgletal og andelsværdier, note

15 13. Noter til resultatopgørelse for 2011/12 Realiseret 2011/12 Budget 2011/12 (ej revideret) Realiseret 2010/11 Note 1. Boligafgift Boligafgift - medlemmer Kælderleje - medlemmer Note 2. Lejeindtægter Lejeindtægter, beboelseslejemål Lejeindtægter, erhvervslejemål Note 3. Tilskud, privat byfornyelse Tilskud i henhold til bestemmelserne om privat byfornyelse nedtrappes over en årrække og bortfalder helt i 2. kvartal kvt. år Note 4. Andre indtægter Påkravsgebyr Overdragelsesgebyr Andre indtægter Note 5. Eiendomsskat og forsikringer Ejendomsskatter Forsikringer Refusion af forsikring Note 6. Forbrugsafgifter Vandafgift Elforbrug fællesarealer

16 14. Noter til resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2010/11 Note 7. Renholdelse Viceværtservice Trappevask Snerydning Kørsel affald Grafittiafrensning Affaldssække Anden renholdelse Note 8. Vedligeholdelse, løbende Varmeanlæg Elektriker Maler Tømrer Murer WS Glarmester Kloakarbejde Gårdplads og vej Andre installationer Anden vedligeholdelse Mellemsum Elektrolyse Overvågning vandspild Overvågning af varmecentral

17 15. Noter til resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2010/11 Note 9. Vedligeholdelse, genopretning og renovering Rensning af ventilationskanaler Oppudsning af vægge i vaskeri Røgalarmer Vedligeholdelse af kloaker Cykel/barnevognsparkering ved skurene mod Mozartsvej Istandsættelse af gavle, rest Brandsikring af ståldøre i kælder Note 10. Vaskeri Vaskeriindtægt Afholdte udgifter: Vaskekort/magnetkort Reparation af maskiner Serviceeftersyn Vaskemidler Elforbrug Nettooverskud Vandforbrug 900 m3 å 37, Nettoresultat efter fratrukket vandforbrug Note 11. Administrationsomkostninger Administrationshonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Varmeregnskabshonorar Kontrolmanual Gebyrer m.v Andre administrationsudgifter

18 16. Noter til resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2010/11 Note 12. Øvrige foreningsomkostninger Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Vurderingshonorar Kopiering og kontorartikler Blomster og gaver Møder og generalforsamling Telefon Tilskud til kurser og fester Kørselsgodtgørelse Ejendommens andel i varmeudgifter Andre foreningsudgifter Andre abonnementer Tab lejere Andre udgifter Note 13. Antenne Indbetalt af medlemmer Signallevering, Copy-Dan m.v Nettooverskud Note 14. Internet Indgåede bidrag Afholdte udgifter Nettooverskud

19 17. Noter til resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2010/11 Note 15. Finansielle indtægter Renteindtægter bank Note 16. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag Andre renter

20 18. Noter til balance pr. 30. april / /11 Note 17. Ejendommen, matr. nr. 321 og 331 Kongens Enghave Regnskabsmæssig værdi pr. 1. maj Regnskabsmæssig værdi pr. 30. april Ejendommen er indregnet til dagsværdi pr. 30. april Det vurderes, at dagsværdien kan fastsættes til senest kendte offentlige ejendomsværdi med tillæg af værdien af de forbedringsarbejder på ejendommen, som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2010 udgør , og der er ikke afholdt forbedringsarbejder efter denne dato, så ejendommen er værdiansat til Det må antages, at den offentlige ejendomsvurdering, er følsom overfor renteudsving. Følsomhedsanalyse fremgår af note 30. Ejendommen er ikke valuarvurderet pr. 30. april Note 18. Inventar, driftsmateriel m.v. Saldo pr. 1. maj Årets afskrivning (rest 2011/12) Saldo pr. 30. april Regnskabsmæssig værdi pr. 30. april Forventet levetid, år 5 5

21 19. Noter til balance pr. 30. april / /11 Note 19. Andre tilgodehavender Særskilte opkrævninger (vaskeri) Andre tilgodehavender: Afdrag boligafgift 905 Paul Kingsley B & 0 Byggeindustri 760 Økonomistyrelsen Tilgodehavende forsikringserstatning Note 20. Forudbetalte omkostninger Forudbetalte omkostninger: Vandafgifter Yousee Forudbetalt ejendomsskat Forudbetalt forsikring Note 21. Likvide beholdninger Danske Bank giro Bestyrelseskonto Bank (kassekreditmaks ) Kassebeholdning

22 20. Noter til balance pr. 30. april / /11 Note 22. Egenkapital Andelsindskud Saldo pr. 1. maj Tilgang nye andele, bolig nr. 40 og Saldo pr. 30. april Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Saldo pr. 1. maj Saldo pr. 30. april Overført resultat m.v. Saldo pr. 1. maj Almindelig reservefond pr. 1. maj Tillægsværdi nye andele, bolig mægler- og vurderingshonorarer , i alt og bolig mægler- og vurderingshonorarer ,. i alt Kursreguleringsfond Overført til reserve værdiforringelse ejendom Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering Saldo pr. 30. april Reserve til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom, kursregulering m.v. Saldo pr. 1. maj Saldo pr. 30. april Reserve til vedligeholdelse af ejendommen Saldo pr. 1. maj Saldo pr. 1. maj, vedligeholdelse af internet Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering Saldo pr. 30. april Egenkapital i alt

23 21. Noter til balance pr. 30. april / /11 Note 23. Prioritetsgæld De enkelte prioritetslån er nærmere beskrevet på næste side. Realkredit Realkredit Danmark Danmark lait Restløbetid år 20 Renter og bidrag Betalt afdrag i året Nominel restgæld Obligationsrestgæld Kurs Kursværdi Næste års afdrag ooo Renter og bidrag i alt Regulering af skyldige renter pr. statusdag Rente m.v. i alt vedr. prioritetsgæld Betalt afdrag i alt Nominel restgæld i alt Kursværdi i alt Næste års afdrag i alt

24 22. Noter til balance pr. 30. april / /11 Realkredit Danmark 029 Kontantlån. Oprindelig Pålydende rente 3 pet. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 3,3032 pet. p.a. Realkredit Danmark 030 Kontantån. Oprindelig Pålydende rente 4 pet. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 4,4896 pet. p.a. Note 24. Varmeregnskab Indbetalt aconto Fjernvarmeomkostning Varmeefterbetaling Varmeregnskab i alt Note 25. Indvendig vedligeholdelse for lejere Saldo pr. 1. maj Hensat i året Indtægtsført Saldo pr. 30. april

25 23. Noter til balance pr. 30. april / /11 Note 26. Øvrig gæld Skyldige omkostninger: PRO-Trans Team Racoon Diversy B & O Byggeindustri Murer Bo Nielsen Krøger & Larsen WS Meinckes All Remove Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Ista Revision og optryk TDC, ny telefon bestyrelse 944 Skyldig prioritetsrenter Note 27. Gældsforpligtelser Af de samlede gældsforpligtelser er langfristede gældsforpligtelser. Den langfristede gæld består af prioritetsgæld reduceret med afdrag i førstkommende år. Der henvises i øvrigt til note 23. Foreningen har pr. 30. april 2012 ingen aftale om rentesikring (renteswap). Note 28. Eventualforpligtelser m.v. Sikkerhedsstillelser: Der er på foreningens ejendom tinglyst ejerpantebrev nominelt , til sikkerhed for kassekredit. Foreningens andelshavere: Foreningens andelshavere hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Andelshaverne hæfter personligt solidarisk for kassekredit i pengeinstitut med kreditmaksimum Foreningen har stillet garanti for 2 lån til delvis finansiering af køb af lejligheder. Garantierne er maksimeret til i alt

26 24. Noter til balance pr. 30. april 2012 Ejendomsavancebeskatning: I henhold til retspraksis vil overdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikke-medlemmer medføre ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejemål overgået fra og med den 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat som følge heraf, idet foreningen ikke har til hensigt at afhænde sidste ledige lejlighed eller erhvervslejemål. Der er derfor ikke sandsynligt, at der vil blive udløst ejendomsavancebeskatning. Det er afhændet 23 lejligheder siden den 19. maj 1994, og foreningen udlejer fortsat 5 lejligheder og 2 erhvervslejemål til ikkemedlemmer. Deklaration: I forbindelse med udførelse af byfornyelse af ejendommen matrikel nr. 321 og 331 Kongens Enghave beliggende Sjælør Boulevard 1-23, Mozartsvej og Rubinsteinsvej 23-45, har Bygge- og Teknikforvaltningen i medfør af 62, i By- og Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 13E af 1. marts 2001 om byfornyelse, godkendt ombygningstab på og har betalt erstatning herfor. I medfør af 71, stk. 3i samme lovbekendtgørelse fastsættes vilkår for erstatningsudbetalingen: Såfremt ejendommens nuværende status som andelsboligforeningsejendom inden 30 år fra byggearbejdernes afslutning den 31. marts 2004 ændres og ejendommens økonomi herved forbedres, kan den udbetalte erstatning af Københavns Kommune Plan & Arkitektur, helt eller delvist kræves tilbagebetalt. Tilbagebetalingskravet påhvilker den, der er ejer af ejendommen, når dennes status ændres, og beløbet opkræves med tillæg af renter fra overtagelsesdagen til betalingen sker. Deklarationen er tinglyst på ejendommen den 12. juni 2006.

27 25. Øvrige noter pr. 30. april 2012 Note 29. Nøgletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Stubmøllegården anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Ejendommens areal udgør ifølge foreningens oplysninger følgende: Boligtype Antal Areal (kvm) Andelsboliger Boliglejemål Erhvervslejemål Beregnede nøgletal for foreningen 1. Værdiopgørelser pr. 30. april: 2011/ /11 /kvm. /kvm. total total Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm / /11 /kvm. andele /kvm. andele Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm Foreslået andelsværdi Reserver uden for andelsværdi Andel i foreningens nettogæld m.v / /11 /kvm. /kvm. 2. Den løbende drift: Indtægter pr. kvm: Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm Boliglejeindtægt pr. udlejede bolig-kvm Erhvervslejeindtægt pr. udlejede erhvervs-kvm

28 26. Øvrige noter pr. 30. april /12 i pet. 2010/11 i pet. Regnskabsmæssige procenttal: Vedligeholdelse Øvrige omkostninger Finansielle poster netto 8 10 Afdrag Udgifter m.v Boligafgift i pet. af de samlede ejendomsindtægter Note 30. Beregning af andelsværdi Bestyrelsen foreslår, at der fra generalforsamlingstidspunktet godkendes følgende værdiansættelse i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra c (ejendommen indregnet til offentlig ejendomsvurdering), samt vedtægterne. Egenkapital pr. 30. april Heraf generalforsamlingsbestemte reserver Foreningens egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Prioritetsgæld, regnskabsmæssig værdi Prioritetsgæld, kursværdi Værdi pr. indskudskrone (afrundet) ,60 Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalforsamlingen den 18. august 2011) 142,60

29 27. Øvrige noter pr. 30. april 2012 Fordelingen af andelsværdien på typer af andele Indskud pr. Indskud Andelsværdi pr. Andelsværdi Antal andele andelstype () i alt () andelstype () inkl. indskud (

30 28. Øvrige noter pr. 30. april 2012 Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at de vedtagne andelsværdier eventuelt skal nedsættes, såfremt der inden næste ordinære generalforsamling fremkommer en ny offentlig vurdering, hvor ejendommens værdi er mindre end den værdi, som ejendommen er opført til i denne årsrapport. Følsomhedsanalyse Til belysning af, hvordan den beregnede andelskrone på 142,60 påvirkes af ændringer i egenkapital (f.eks. ved ændring i den offentlige ejendomsvurdering) vises hvad andelskronen ændres til, hvis egenkapital henholdsvis reduceres eller forøges med , , Beløbene svarer til en ændring af vurderingen med henholdvis 1%, 3% og 5%, hvor der ikke sker andre ændringer af aktiver og passiver. Det er ved beregningen forudsat, at de generalforsamlingsbestemte reserver forbliver uændrede. Udgangspunktet er en offentlig ejendomsvurdering på Ændring i Ændring i ejen Nye andelsvær Værdi pr. Ændring i egenkapital domsvurdering dier i alt indskudskrone andelskrone pet. pet % ,40-5,75% % ,68-3,45% % ,96-1,15% ,60 0,00% % ,24 +1,15% % ,52 +3,45% % ,80 +5,75% I andelsboligforeningens årsrapport er der indarbejdet reserve til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom og reserve til vedligeholdelse af ejendommen , i alt

31 29. Likviditetsoversigt pr. 30. april 2012 Disponible beløb: Restancer, andelshavere Beboerkonto, ej registrerede flyttesager Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Kassekredit maksimum Likvide beholdninger / Diverse gældsposter: Varmeregnskab Indvendig vedligeholdelse for lejere Forudbetalt løbende boligafgift Beboerkonto, boligretssag m.v. Beboerkonto, fraflyttere Varmedeposita Øvrig gæld Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 30. APRIL Likviditetsudviklingen kan i store træk specificeres således: Likviditetsoverskud pr. 1. maj 2011 Formuetilgang i årets løb: Forøgelse af deposita Afskrivninger Tilgang nye andele (inkl. andelsindskud 9.500) Formueafgang i årets løb: Årets underskud efter prioritetsafdrag og hensættelser Fald i kassekreditmaksimum LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 30. APRIL I ovennævnte likviditetsoverskud pr. 30. april 2012 er indeholdt kassekredittens maksimum

32 30. Budget for året 2012/13 med sammenligningstal Budget Budget 2012/13 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2011/12 (ej revideret) Indtægter: Boligafgift - medlemmer Kælderleje - medlemmer Lejeindtægter, beboelseslejemål Lejeindtægter, erhvervslejemål Vaskeriregnskab Antenneregnskab Internetregnskab Tilskud efter lov om privat byfornyelse Påkravsgebyr Vurderingsgebyr Andre indtægter Omkostninger: Ejendomsskatter Forsikringer Refusion af forsikring Vandafgift Elforbrug fællesarealer Viceværtservice Trappevask Snerydning Kørsel affald Grafittiafrensning Affaldssække Anden renholdelse Vedligeholdelse, løbende Elektrolyse Overvågning af varmecentral og vandspild Vedligeholdelse, genopretning og renovering jf. note Administrationshonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Varmeregnskabshonorar Kontrolmanual Gebyrer m.v Andre administrationsudgifter Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Vurderingshonorar Kopiering og kontorartikler Blomster og gaver Møder og generalforsamling Telefon Tilskud til kurser og fester Kørselsgodtgørelse Transport

33 31. Budget for året 2012/13 med sammenligningstal Budget 2012/13 (ej revideret) Realiseret 2011/12 Budget 2011/12 (ej revideret) Transport Ejendommens andel i varmeudgifter Andre foreningsudgifter Andre abonnementer Tab lejere Andre udgifter Indvendig vedligeholdelse for lejere Afskrivning inventar m.v OMKOSTNINGER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle poster: Renteindtægter bank Prioritetsrenter og bidrag FINANSIELLE POSTER, NETTO RESULTAT FØR SKAT ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Hensat til vedligeholdelse af ejendommen Overført til næste år DISPONERET I ALT Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser: Overført til næste år Betalte prioritetsafdrag Af årets resultat er der anvendt til ekstraordinær genopretning og renovering af ejendommen Resultat af ordinær drift Ekstraordinære udgifter til genopretning og renovering Årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser Note 1. Vedligeholdelse, genopretning og renovering Udbedring af skimmel Udbedring af tag Nyt cykelskur

34 32. Budget for året 2012/13 med sammenligningstal Likviditetsoversigt for året 2012/13 LIKVIDITETSOVERSIGT FOR ÅRET Likviditetsoverskud pr. 1. maj Årets budgetterede resultat 2012/13 efter prioritetsafdrag og hensættelser Nedsættelse af kassekreditmaksimum Likviditetsunderskud pr. 30. april Udover ovennævnte likviditetsunderskud pr. 30. april 2013 kan der trækkes på kassekredittens maksimum Foranstående budget for perioden 1. maj april 2013 er udarbejdet af andelsboligforeningens bestyrelse til forelæggelse og godkendelse på den kommende generalforsamling. Ved bestyrelsens forslag er der ikke taget hensyn til generalforsamlingens evt. vedtagelse af en ændring af boligafgiften samt evt. større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på ejendommen udover det i budgettet anførte.

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår GLB REVISION Andelsboligforenin gen Halgreen Årsrapport for 213/14 6. regnskabsår Statsautodserede Revisorer A/S I København I Køge glb.dk CVR ro. 3 82 1 9 63 VedVesteryod6,5. 1612KøbenhavnV kbh@glb.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Skydebanen Årsrapport for 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere