Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 1. januar december Balance pr. 31. december Noter 10 Andelskroneværdi 14 Oplysninger om andelsboligforeningen Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E v/ Anders Holst Nymark Blågårdsgade 29D, København N Matr.nr. 352 og 4191, Udenbys Klædebo Kvarter CVR nr Regnskabsår 1. januar december Administration Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard Hellerup Tlf.: Revision Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skagensgade 1 Boks Tåstrup Tlf. / Fax: /

3 Bestyrelses- og administratorpåtegning Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Andelskroneværdien opgøres med udgangspunkt i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 5, stk. 2 samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen foreslår en andelskroneværdi på kr. 280,00. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 8. april 2011 Bestyrelse Anders Holst Nymark Søren A. Rasmussen Pelle Pape Marie Juul Trine Marie Madsen Administrator 2

4 Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E for regnskabsåret 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Det i resultatopgørelsen viste budget er ikke omfattet af vor revision. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 3

5 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 8. april 2011 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nils Jørgen Christiansen statsautoriseret revisor 4

6 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelsen er klassificeret efter foreningens art og aktiviteternes omfang samt foreningens ønsker med hensyn til præsentation af tallene. Periodisering Alle væsentlige poster i resultatopgørelsen er periodiseret. Boligafgift, leje m.m. Der er i resultatopgørelsen medtaget den for perioden forfaldne boligafgift, leje m.m. Forudbetalt eller ikke indbetalt boligafgift, leje m.m. er medtaget i balancen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. Skat Andelsboligforeningen er skattepligtig af erhvervsmæssig indkomst m.m. Skat af årets resultat udgiftsføres. Der er ikke i årsregnskabet afsat udskudt skat, ej heller i forbindelse med ophør af udlejning, idet det forudsættes at den skattepligtige aktivitet opretholdes. BALANCE Materielle anlægsaktiver Ejendom Ejendommen er optaget til anskaffelsesværdi med tillæg af forbedringer. Der foretages ikke afskrivninger på ejendommen, da påvirkningen på foreningens resultat og egenkapital ikke anses for væsentlig. Tilgodehavende byfornyelsesarbejde Tilgodehavende byfornyelsesarbejder måles til medgåede omkostninger korrigeret for afdrag og indeksering på tilhørende kreditforeningslån. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 5

7 Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til pantebrevsrestgælden. Andelskroneopgørelse Andelskroneværdien opgøres med udgangspunkt i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 5, stk. 2 samt foreningens vedtægter. 6

8 Resultatopgørelse for 1. januar december 2010 Urevideret Budget Note 2009 t.kr t.kr Boligafgift, leje m.m Andre indtægter Vaskeri Indtægter Administration Vedligeholdelse Renholdelse Skatter, afgifter og forsikring Andre udgifter Indvendig vedligeholdelse, afsat Ejendommens omkostninger Resultat af ordinær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Årets resultat overføres til egenkapitalen. 7

9 Balance pr. 31. december 2010 Note 2009 Aktiver t.kr. 11 Ejendom m.m Tilgodehavende byfornyelsesarbejder Anlægsaktiver i alt Øvrige tilgodehavender Antenne, telefoni og kabeltv Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

10 Balance pr. 31. december 2010 Note 2009 Passiver t.kr. Andelskapital Reserver Egenkapital Prioritetsgæld Kreditforeningslån vedrørende byfornyelsesarbejder Deposita og fast forudbetalt husleje Langfristede gældsforpligtelser Mellemregning med beboere, netto Varmeregnskab, netto Indvendig vedligeholdelse Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser mv. 19 Andelskroneværdi 9

11 Noter 2009 t.kr. Note 1. Boligafgift, leje m.m. Antal Lejemål Boligafgift Beboelsesleje Erhvervsleje Note 2. Andre indtægter Fortjeneste, salg af andele (kompensation ved nedsættelse af andelskapital) 0-43 Diverse Note 3. Vaskeri Vaskeriindtægter Serviceabonnement Materialer Vedligeholdelse Note 4. Administration Administrationshonorar Revisionshonorar, beregnet Konsulenthonorar Varmeregnskabshonorar Kontorhold Telefon Møder og generalforsamling Repræsentation Bankgebyrer, porto m.m Serviceabonnementer Diverse

12 2009 t.kr. Note 5. Vedligeholdelse Blikkenslager Bygningsbasis Elektriker Komplementerende bygningsdele Kloakservice 0 10 Overfladebeklædning Primære bygningsdele Småanskaffelser Øvrige dele og anlæg (Porte og postkasser) Note 6. Renholdelse Løn ATP m.m Sociale bidrag Lønsumsafgift Rengøring Renovation m.m Gårdlaug Diverse Note 7. Skatter, afgifter og forsikring Ejendomsskat Forsikringer Vand El m.m Antenne m.m Note 8. Andre udgifter Tab, lejere

13 2009 t.kr. Note 9. Finansielle indtægter Renter, bank Note 10. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter Renter m.m., bank Kurstab m.m., låneindfrielse Diverse Note 11. Ejendom m.m. Ejendom Saldo, primo Saldo, ultimo Offentlig ejendomsvurdering (kontantværdi) pr. 1. oktober Note 12. Forudbetalte omkostninger Telefon Serviceabonnementer Note 13. Egenkapital Andelskapital Saldo, primo Tilgang i regnskabsåret (afgang 2009) Reserver Saldo, primo Årets resultat

14 2009 t.kr. Note 14. Prioritetsgæld Kursværdi Nominel værdi Realkredit Danmark 4%, fast rente med afdrag, restløbetid 18 år Realkredit Danmark 4%, indfriet Realkredit Danmark 6%, fast rente med rentestøtte og afdrag, restløbetid 21 år Samlede afdrag på prioritetsgælden Note 15. Kreditforeningslån vedrørende byfornyelsesarbejder Lånenes oprindelige hovedstol androg kr Lånenes restgæld indgår ikke i foreningens opgørelse af andelskronens værdi efter 5, stk. 2 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber samt foreningens vedtægter. Note 16. Indvendig vedligeholdelse Saldo, primo Årets hensættelse Note 17. Anden gæld A-skat, lønsumsafgift, ATP mv Feriepenge, inkl. beregnet andel Revisionshonorar, beregnet Skat Gæld i øvrigt

15 Note 18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser mv. Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på t.kr er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2010 udgør t.kr Foreningen har udstedt ejerpantebreve på i alt t.kr , der giver pant i ovenstående grunde og bygninger og som ligger til sikkerhed for kassekreditten i Nordea Bank Danmark A/S. Der er den 4. januar 2011 tinglyst et pantebrev til Realkredit Danmark på t.kr Lånet er ikke hjemtaget på balancetidspunktet. Note 19. Andelskroneværdi Andelskronens værdi kan maksimalt opgøres efter en af nedenstående metoder i henhold til Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber samt foreningens vedtægter. Andelskroneværdi med udgangspunkt i ejendommens anskaffelsespris / = 30,43 Andelskroneværdi med udgangspunkt i ejendommens handelsværdi Egenkapital ifølge årsregnskab Ejendommens handelsværdi, jf. vurdering pr. 20. marts Ejendommens bogførte værdi Kursværdi af prioritetsgæld Nominel værdi af prioritetsgæld Reguleret egenkapital / = 289,45 Denne andelskroneværdi er maksimalt gældende til den 19. september Værdien kan ikke benyttes ved salg foretaget efter denne dato 14

16 Andelskroneværdi med udgangspunkt i ejendommens kontantværdi Egenkapital ifølge årsregnskab Kontantværdi Ejendommens bogførte værdi Kursværdi af prioritetsgæld Nominel værdi af prioritetsgæld Reguleret egenkapital / = 221,89 Bestyrelsen foreslår en andelskroneværdi på kr. 280,00. Ved sidste ordinære generalforsamling blev andelskroneværdien fastsat til kr. 240,00. Værdien skal reguleres såfremt kursværdien på prioritetsgælden ændres i et omfang, der medfører, at salgsværdien overstiger maksimalbestemmelserne i lovgivningen. 15

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B Blidahlund & Esperancegården

A/B Blidahlund & Esperancegården Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 A/B Blidahlund & Esperancegården Årsrapport 2012 Godkendt

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STATSAUTORISERET REVIS IONSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STORE KONGENSGADE 68. Ejerforeningen "Sølvgade 102-104"

STATSAUTORISERET REVIS IONSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STORE KONGENSGADE 68. Ejerforeningen Sølvgade 102-104 er,. CHRISTENSEN STATSAUTRISERET REVIS INSAKTIESELSKAB KJÆRULFF STRE KNGENSGADE 68 PERSNLIGT ENGAGEMENT PSTBKS 9015 1022 KØBENHAVN K CVR: 15915641 TLF: 33301515 FAX: 33 13 1991 E-MAIL: CK@CKDK WEB: WWW_CK_DK

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (30. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby ÅRSRAPPORT FOR 1.7.2005-30.6.2006 3. regnskabsår CVR. Nr.: 27 14 09 20 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere