Region Midtjylland. Århus Amts regnskab Bilag. til Regionsrådets møde den 23. maj Punkt nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Århus Amts regnskab 2006. Bilag. til Regionsrådets møde den 23. maj 2007. Punkt nr. 3"

Transkript

1 Region Midtjylland Århus Amts regnskab 26 Bilag til Regionsrådets møde den 23. maj 27 Punkt nr. 3

2 ÅRHUS AMTS REGNSKAB 26 Med udgangen af 26 blev amterne som led i kommunalreformen nedlagt, og amternes opgaver, aktiver og passiver samt personalet er overført til regionerne, til kommunerne og til staten. I henhold til regionsloven påhviler det regionsrådet at udarbejde og godkende amternes regnskab for 26. Regnskaberne danner grundlag for efterreguleringen af amternes delingsaftaler, der fordeler amternes aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt personale til de modtagende myndigheder. Regionrådet for Region Midtjylland skal i henhold til lovgivningen udarbejde og godkende regnskaberne for Ringkjøbing, Viborg og Århus Amter. Hermed fremlægges regnskabet for Århus Amt. Regnskabet for Århus Amt for 26 fremlægges i en form svarende til Århus Amts regnskab for de senere år, idet der i omfanget af bemærkninger er taget hensyn til, at amtet er nedlagt. Bent Hansen Regionsrådsformand Bo Johansen Regionsdirektør

3 LEDELSESBERETNING SAMLET RESULTAT DET UDGIFTSBASEREDE REGNSKAB Århus Amts regnskab for 26 viser et underskud på mio. kr. jf. tabel 1. Heri indgår afdrag på 615 mio. kr. på amtets langfristede lån i forbindelse med en låneomlægning i forbindelse med klargøring til gennemførelse af delingen af amtets finansielle aktiver. Efter lånoptagelse på 834 mio. kr. var der en negativ henlæggelse til kassebeholdningen på ca. 68 mio. kr. Driftsudgifterne har oversteget det ajourførte budget med 448 mio. kr., mens anlægsudgifterne er blevet 33 mio. kr. mindre end budgetteret. TABEL 1. HOVEDTAL FOR BUDGET OG REGNSKAB 26 Regnskab Ajourført budget Mio. kr Afvigelse DRIFTSVIRKSOMHED Miljø og Trafik 258,4 26,5-1,2 Børn, Kultur og Uddannelse 1.652, ,5-25,8 Sundhed 7.784, ,8 44,4 Psykiatri og Handicap 1.299, 1.225,8 73,2 Erhverv 11,9 81,6 29,3 Økonomi 852,3 883,2-3,9 Driftsvirksomhed i alt , ,4 448, ANLÆGSVIRKSOMHED Miljø og Trafik 132,6 137,5-4,9 Børn, Kultur og Uddannelse 14, 115,8-11,8 Sundhed 284,3 448,3-164, Psykiatri og Handicap 213,9 369,7-155,8 Økonomi 33,7 27,6 6,1 Anlægsvirksomhed i alt 768,5 1.98,8-33,4 Drift og anlæg i alt , ,2 117,7 RENTEUDGIFTER OG AFDRAG Renteudgifter og kurstab 55, 17,4 37,6 Afdrag 615, 77,1 537,9 Udgifter i alt , ,7 71,2 INDTÆGTER Indkomstskatter m.v , ,4-9, Bloktilskud m.v , 1.973,3-1,3 Momsudligning -523,7-621,3 97,6 Indtægter i alt , ,4 87,3 Resultat ,2-98,4-65,8 Låneoptag 834,1 577,2-256,9 Henlæggelser -68,1-331,2-348,9 Århus Amtsråd godkendte den 11. oktober 25 et budget for 26, der balancerede med et kasseforbrug på 2 mio. kr. efter låneoptag på 328 mio. kr., heraf 13 mio. til almene boliger. I årets løb er giver merbevillinger til driften på 87 mio. kr og til anlæg på 533 mio. kr, især i forbindelse med overførsel af ikke udnyttede driftsog anlægsbevillinger i 25. Det ajourførte budget indeholdt således udgifter, der oversteg indtægterne med 2

4 98 mio kr. Det var dog forudsat, at der skulle optages lån for 577 mio. kr, således at det budgetterede kasseforbrug ville være 331 mio. kr. Af tabel 2 fremgår resultatopgørelsen, der viser samlede udgifter til drift, anlæg, renter og afdrag mv. på 19.37, mio. kr. og indtægter på ,8 mio. kr. I bilaget vises yderligere specifikation af det udgiftsbaserede regnskab. TABEL 2. UDGIFTSBASERET RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. Udgifter Indtægter Netto DRIFTSVIRKSOMHED Miljø og Trafik 723,8 465,4 258,4 Børn, Kultur og Uddannelse 2.79, 1.137, ,7 Sundhed 1.23, , ,2 Psykiatri og Handicap 2.529, 1.23, 1.299, Erhverv 129,8 18,9 11,9 Økonomi 1.16,3 254, 852,3 Driftsvirksomhed i alt 17.32, , ,4 ANLÆGSVIRKSOMHED Miljø og Trafik 139,4 6,8 132,6 Børn, Kultur og Uddannelse 17,7 3,7 14, Sundhed 284,3, 284,3 Psykiatri og Handicap 253,6 39,7 213,9 Økonomi 33,7, 33,7 Anlægsvirksomhed i alt 818,7 5,2 768,5 Drift og anlæg i alt , , ,9 RENTEUDGIFTER OG AFDRAG Renteudgifter, kurstab 72,8 17,8 55, Afdrag 615,, 615, Udgifter i alt 18.89, 5.413, ,9 INDTÆGTER Indkomstskatter m.v. 29, , ,4 Bloktilskud m.v. 7, , , Momsudligning 523,7, 523,7 Indtægter i alt 561, , ,7 I alt 19.37, , ,2 Låneoptag, 834,1 834,1 Henlæggelser -68,2 Som nævnt har der på driften være et merforbrug i forhold til budgettet på 448 mio. kr. Miljø- og Trafikudvalgets områder udviser et mindre overskud, der dog udelukkende stammer fra trafikområdet, mens miljøområdet har et underskud på 1 mio. kr. 3

5 Børn, Kultur og Uddannelsesudvalgets regnskab viser mindreudgifter i forhold til budgettet på 26 mio. kr. Hovedparten af mindreudgiften kommer fra Børn og Unge, hvor især udgifterne til specialundervisning og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital er mindre end budgetteret. Sundhedsudvalgets regnskab er overskredet med 44 mio. kr. De 4 sygehuse (Århus Sygehus, Skejby Sygehus, Randers Centralsygehus og Silkeborg Centralsygehus) har tilsammen budgetoverskridelser på 7 mio. kr. i forbindelse med kraftig øget aktivitet. Den store merudgift på Sundhedsudvalgets område falder på fællesudgifterne, nemlig 238 mio. kr. Køb af pladser uden for amtet udviser således et merforbrug på 194 mio. kr., men også udgifterne til respirationspatienter og særlig dyr medicin er væsentlig større end budgetteret. Sygesikringsudgifterne er i 26 knap 1 mio. kr. større end budgetteret. Merudgiften her falder næsten udelukkende på medicintilskud og beror dels på, at budgettet i forbindelse med en budgetregulering blev nedsat til aftaleniveauet, dels på, at det med staten blev aftalt, at en kompensation for merudgifter først skulle komme til udbetaling i 27. Det drejer sig alene om ca. 6 mio. kr. Psykiatri- og Handicapudvalgets driftsregnskab viser et merforbrug på 73 mio. kr. Voksne Handicappede har merudgifter på 55 mio. kr og Psykiatrien har merudgifter på 2 mio. kr. Inden for Voksne Handicappede er der merudgifter på de fleste institutionsområder, men mindreudgifter for misbrugsbehandlingen. Amtets tilskud til medfinansiering af kommunale aktiviteter overstiger de budgettterede udgifter, således er der merudgifter til biler tilhandicappede på 17 mio. kr. og til ledsageordninger på over 2 mio. kr. På psykiatriområdet falder merudgifterne spredt over såvel sygehusbehandlingen som de sociale tilbud til psykiatriske patienter/brugere. Erhvervsudvalgets regnskab for 26 udviser merudgifter på 29 mio. kr. Merudgifterne her er i væsentlig grad udtryk for, at også tilsagn om projektstøtte mv. fra Den Regionale Udviklingspulje og fra Den Jysk-fynske Pulje, der kommer til udbetaling efter 1. januar 27, er blevet bogført som udgift i 26 i Århus Amts regnskab for 26. Midlerne til at gennemføre udbetalingen såvel som forpligtelsen er således overført til Region Midtjylland. Økonomiudvalgets regnskab fremstår med mindreudgifter på 31 mio. kr. Administrationsudgifterne viser betydelige merudgifter, der i vid udstrækning har sammenhæng med amtets nedlæggelse og administrationens medvirken til etableringen af Region Midtjylland. Desuden er der i 26 udbetalt betydelige beløb for merarbejde, særlig indsats mv. Århus Amts andel Forberedelsesudvalgets udgifter er afholdt over økonomiudvalgets budget. Århus Amts direkte andel af Forberedelsesudvalget udgifter udgør 64,7 mio. kr. Det ajourførte anlægsbudget for Århus Amt var på 1,1 mia. kr. Men selv om anlægsvirksomheden kun nåede 769 mio. kr., er der dog tale om den største anlægsaktivitet i amtets historie. På vejområdet blev anvendt 13 mio. kr. på motorvejen Skødstrup-Søften, således at Århus Amt har levet op til sine forpligtelser vedrørende denne vej før overdragelsen til staten. BKU-udvalgets anlægsaktiviteter har været mindre institutionsprojekter, men er især domineret af afslutningen af Egå Gymnasium, der stod færdig til ibrugtagning med skoleårets start den 1. august 26. Gymnasiet har kostet knap 2 mio. kr, hvoraf de 71 mio. kr. er afholdt i 26. Sundhedsudvalgets anlægsbudget var på 448 mio. kr., men forbruget har kun været 284 mio. kr. En del projekter, bl. a. Retsmedicinsk Institut ved Skejby Sygehus og indkøb af acceleratorer og andet medico-teknisk udstyr er blevet forsinket. Psykiatri- og Handicapudvalget havde fået rådighedsbeløb til anlægsvirksomhed for 37 mio. kr., men har kun brugt 214 mio. kr. Det har især været Bolighandlingsplanens projekter, det ikke er lykkedes at færdiggøre efter planen. I forbindelse med kommunalreformen og delingen af amtets aktiver og passiver mv. er der foretaget en omlægning af amtets låneportefølje i forbindelse med, at den budgetterede låneoptagelse blev gennemført. Det var i delingsaftalen indeholdt, at der skulle ske en omlægning af amtets lån, således at alle lån havde samme rente og restløbetid. Der er derfor i 26 indfriet lån for 615 mio. kr. og optaget et nyt lån på 834 mio. kr. Et lån, som kan deles i forbindelse med fordelingen af amtets passiver ved efterreguleringen af delingsaftalen. På grund af den førtidige indfrielse af lån, er der konstateret kurstab på 27 mio. kr. De egentlige nettorenteudgifter har været ca. 1 mio. kr. større end budgetteret. 4

6 På indtægtsiden har skatteindtægter og bloktilskud været stort set som budgetteret. Bidraget til momsudligningen har dog været 98 mio. kr. mindre end budgetteret. LIKVIDITET OG GÆLD Ved udgangen af 25 udgjorde Århus Amts likvide aktiver 423,3 mio. kr. De likvide aktiver er i årets løb reduceret til 115, mio. kr. Den langfristede gæld er i årets løb forøget fra 1.48,1 mio. kr. til 1.621,7 mio. kr. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS DET UDGIFTSBASEREDE REGNSKAB Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Den udgiftsbaserede resultatopgørelse omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter defineret i forhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan. Posterne i regnskabsoversigten er opgjort på bevillingsniveau modsvarende posterne i budgettets bevillingsoversigt. Det udgiftsbaserede regnskab indeholder alene finansielle transaktioner baseret på udgifts- og indtægtsbilag der kan henføres til regnskabsåret. Således medtages udgifter i det regnskabsår betalingsforpligtelsen er opstået, og indtægter medtages i det regnskabsår, hvor endelig ret er erhvervet. Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen. Eventualforpligtelser og -rettigheder, herunder pensionsforpligtelser, optages ikke i den udgiftsbaserede resultatopgørelse. Forpligtelser vedrørende leasingaftaler, der endnu ikke er aktuelle i form af dokumenteret påkrav eller betalingstilsagn, optages ligeledes ikke i den udgiftsbaserede resultatopgørelse. Som hovedregel henføres alle indtægter og udgifter til det regnskabsår de vedrører uanset betalingstidspunktet, dog indtægtsføres slutafregning af skatter først 3 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår. DET OMKOSTNINGS-BASEREDE REGNSKAB Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Den omkostningsbaserede resultatopgørelse omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter defineret i forhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan. Generelt gælder det for indregning af aktiver, at aktiver med en anskaffelsespris på over 1. kr., med en levetid på mere end ét år aktiveres. Aktiver med en anskaffelsespris på 1. kr. og derunder straksafskrives og udgiftsføres i regnskabsåret. Aktiver afskrives lineært over levetiden, dog afskrives der ikke på grunde. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Der er således ikke mulighed for bogføring af skønnede beløbsangivelser. Til forpligtelserne henregnes pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede. Den uafdækkede pensionsforpligtelse opgøres aktuarmæssigt, mens ændringer i pensionsforpligtelsen omkostningsføres i driftsregnskabet hvert år. Forpligtelser som følge af tilkendt arbejdsskadeforsikring er opgjort til den kapitaliserede værdi. Eventualforpligtelser og herunder hensættelser til imødegåelse af tab, afgivne garantier og eventualrettigheder indregnes ikke i balancen, men angives i note hertil. 5

7 Som hovedregel henføres alle indtægter og udgifter til det regnskabsår de vedrører uanset betalingstidspunktet, dog indtægtsføres slutafregning af skatter først 3 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktiver over 1. kr. er optaget i anlægskartoteket til anskaffelsessum, incl. installationsomkostninger samt eventuelle indirekte omkostninger, projektering m.m. Forbedringer på materielle anlægsaktiver er aktiveret, såfremt forbedringen overstiger 1. kr. og har medført en væsentlig forbedring af aktivets egenskaber eller en væsentlig forlængelse af aktivets levetid. Forbedringen afskrives over aktivets nye levetid. Grunde og bygninger er værdiansat til kostpris, og er optaget i anlægskartoteket uden hensyntagen til straksafskrivningsgrænsen, for at sikre fuldstændigheden. Grunde erhvervet i forbindelse med infrastrukturelle anlæg (eks. veje), infrastrukturelle aktiver og ikkeoperative aktiver (arealer anskaffet til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål) er ikke optaget i balancen. Tekniske anlæg i bygninger optages særskilt i anlægskartoteket, og afskrives over aktivets levetid. Der er ikke anvendt klumpning ved registrering af inventar, medicoteknisk udstyr m.v., hvis aktiverne hver især har kostet under 1. kr. PC ere er ligeledes ikke aktiveret, når disses anskaffelsespris, enkeltvis, ikke overstiger aktiveringsgrænsen. FINANSIEL LEASING Leasingkontrakter i form af finansiel leasing vedr. materielle anlægsaktiver, hvor Århus Amt har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten, er optaget i balancen til anskaffelsesprisen, som den fremgår af leasingkontrakten. Leasingkontrakter optaget i forbindelse med sygehusenes Teknologihandlingsplaner er optaget i gældsforpligtelsen med den samlede værdi. Leasede aktiver med anskaffelsespriser over henholdsvis 1. kr. (efter 1/1 1999) og 1 mio. kr. (før 1999) er aktiveret. IMMATERIELLE AKTIVER Fra regnskabsår 25 optages immaterielle anlægsaktiver i balancen, såfremt disse er erhvervet mod vederlag og opfylder definitionen på aktiver, og værdien af aktivet på erhvervelsestidspunktet kan opgøres pålideligt. Amtet har ikke identificeret immaterielle aktiver, der opfylder samtlige kriterier for indregning. OMSÆTNINGSAKTIVER Varelagre er optaget i balancen, når den samlede kostpris udgør mere end 5. kr., opgjort efter FIFOprincippet. Grunde og bygninger til videresalg er registreret som omsætningsaktiv og værdiansat til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Andre aktiver til salg er optaget som omsætningsaktiver og er værdiansat til markedspris. FINANSIELLE AKTIVER Århus Amt har ikke optaget finansielle anlægs- eller omsætningsaktiver i balancen. OPSKRIVNINGER OG NEDSKRIVNINGER Som udgangspunkt foretages der ikke opskrivning af aktiver. Værdien af et aktiv nedskrives i det tilfælde, hvor aktivet vurderes til varigt at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket. AFHÆNDELSE AF AKTIVER Fortjeneste og tab ved afhændelse af aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på afhændelsestidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor den bindende aftale indgås. 6

8 TILGODEHAVENDER Kortfristede og langfristede tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der foretages ikke nedskrivning til imødegåelse af eventuelle tab. Eventuelle væsentlige tab er omtalt i note til balancens eventualforpligtelser. EGENKAPITAL Egenkapitalen er opdelt som følger: Egenkapital, selvejende institutioner med driftsoverenskomst Skattefinansieret egenkapital HENSÆTTELSER Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede, vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensættelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen beregnes aktuarmæssigt ud fra forudsætninger om afgangsalder, dødelighed m.v. Forpligtelser, der knytter sig til et givet aktiv, medregnes ikke som hensættelse, men aktivet er nedskrevet med de omkostninger, der er forbundet med indfrielse af forpligtelsen. Hensættelser vedrørende betaling af ydelser for tilkendte arbejdsskade er optaget i balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi, opgjort pr. ydelsesmodtager. FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER Kortfristet gæld til pengeinstitutter er modregnet regnskabsposten likvide beholdninger. Periodeafgrænsningsposter er optaget under kortfristet gæld. Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter, optages under balanceposten langfristet gæld med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede værdi af fremtidige ydelser på finansielle leasingkontrakter er indregnet under langfristet gæld. 7

9 DET OMKOSTNINGSBASEREDE REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 26 Resultatopgørelsen efter det omkostningsbaserede regnskab tager udgangspunkt i de omkostninger, der i årets løb har været forbundet med aktiviteten. Anlægsanskaffelser er således ikke en omkostning, men alene årets afskrivninger på kapitalapparatet er en omkostning. Tilsvarende reguleres for ændringer i varelagre. Pensionsudgiften for tjenestemænd er i året udover den udbetalte pension eventuelle aktuarmæssigt beregnede ændringer i pensionsforpligtelsen. Resutatopgørelsen efter det omkostningsbaserede regnskab udviser underskud for 26 på 573,4 mio. kr. Efter det udgiftsbaserede regnskab er underskuddet som nævnt ovenfor 1.514,2 mio. kr. Af omregningstabellen mellem de to opgørelsesmetoder fremgår, at forskellen især beror på, at der er aktiveret betydeligt flere anskaffelser end afskrivningen på anlæg, samt at der i 26 er afdraget 615 mio. kr. på lån. Århus Amts egenkapital er i løbet af 26 reduceret fra 2.182,9 mio. kr til 1.582,5 mio. kr., omtrent svarende til underskuddet. Det bemærkes dog, at i henhold til lov af 7. juni 26 er amtets tilgodehavende skatte restancer på 56,4 mio. kr. blevet afskrevet. RESULTATOPGØRELSE kr note 1/1-31/ /1-31/12 25 OMKOSTNINGER Drifts- og anlægsudgifter, netto ekskl. afskrivning og finansielle poster Årets anskaffelser Afskrivninger i regnskabsåret Nettoregulering af varelagre Omkostning ved finansielt leasede aktiver Regulering af pensionshensættelser Nettoregulering igangværende arbejder Omkostninger i alt INDTÆGTER Skatteindtægter Tilskud og udligning Momsudligning Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Indtægter i alt Resultat ifølge det omkostningsbaserede regnskab NOTE 1 - ÅRETS ANSKAFFELSER Beløbet inkluderer forbedringer samt salg af aktiver NOTE 2 - REGULERING PENSIONSFORPLIGTELSER Reguleringen på 121,9 mio kr udgør forskellen mellem den løbende udbetaling i 26 på 28,9 mio. kr. på den ene side, og på den anden side summen af den løbende hensættelse på 68,6 mio. kr. (svarende til 15% af lønnen) og regulering i forhold til differencen mellem den aktuarmæssige beregning ultimo 25 og ultimo 26. NOTE 3 - FINANSIELLE OMKOSTNINGER Der er bl.a. indgået en renteswapaftale med Jyske Bank til afdækning af variabelt forrentede lån i Hypotekbanken på 2 mio. kr. Aftalen udløber ultimo juni 26. 8

10 BALANCE 1. kr Note 31/ /12 25 AKTIVER Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg m.v Inventar Igangværende anlægsarbejder Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver: Varebeholdninger Varebeholdninger Grunde og bygninger til videresalg Tilgodehavender hos Staten Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender Andre tilgodehavender Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår Institutioner med overenskomst Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån og lejemål Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Likvide aktiver Likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer AKTIVER I ALT NOTE 4 ANLÆGSOVERSIGT Nedenstående tabel viser udviklingen i anlægsaktivernes akkumuleret kostpris pr. 1. januar 26 til den regnskabsmæssigeværdi ved udgangen af regnskabsår kr. Grunde og Bygninger Kostpris pr. 1. januar 26 3) Primotilgang 2) Afgange primo-regulering Tilgang (anskaffelser og forbedringer) Afgang (salg) Overført Kostpris pr. 31. december 26 Ned- og afskrivninger 1. januar 26 Årets afskrivninger Åbnings-afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31. december 26 4) Regnskabs-mæssig værdi 31. december 26 1) Afskrives over år Tekniske anlæg mv år Inventar år Materielle anlægsaktiver under udførelse Afskrives ikke Immaterielle anlægsaktiver I alt Der er anvendt følgende levetider for materielle anlægsaktiver: Kategori 1, Bygninger: Bygninger 2-3 år, administrationsbygninger 5 år.træpavillioner, fugletårne, toiletbygninger m.m. dog kun 15 år. Kategori 2, Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr, transportudstyr og sygehusudstyr: Tekniske installationer 3 år, skibe 25 år, Nødgeneratoranlæg 2 år, Øvrige tekniske installationer, maskiner, større specialudstyr og transportudstyr 5-1 år, større sygehusudstyr, eks. defiribillatorer og dialyseapparatur 1 år, øvrigt sygehusudstyr 5-7 år Kategori 3, Inventar, It-udstyr mv.: Store musikinstrumenter 3 år, kommunikationsudstyr i bygninger 1 år, Inventar, AV-udstyr, netværksudstyr, servere mv. 3-5 år 9

11 BALANCE 1. kr Note 31/ /12 25 PASSIVER Kortfristede gældsforplitelser: Passiver tilhørende fonds. legater m.v Legater Deposita Kortfristet gæld til Staten Anden gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonti Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår Selvejende institutioner med overenskomst Langfristede gældsforpligtelser Selvejende institutioner med overenskomst Stat og Hypotekbank Andre komuner og amtskommuner Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter 135. Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Gæld vedr. finansielt leasede aktiver Langfristet gæld vedr. almene ældreboliger Hensættelser Hensatte pensionsforpligtelser Hensat forpligtelse vedr. tilkendt arbejdsskadeforsikring Egenkapital Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto PASSIVER I ALT NOTE 5: Langfristede lån optaget før 1988 er hovedsageligt 3-årige lån, mens lån optaget efter 1988 hovedsageligt er 1- årige. Lånene er optaget som en del af Amtets samlede investeringsplan. NOTE 6: Foruden de anførte hensættelser har Århus Amt i 26 garantiforpligtelser, som det fremgår af nedenstående tabel. FORTEGNELSE OVER GARANTIFORPLIGTELSER, DER PÅHVILER ÅRHUS AMT I 26 Debitor Kreditor Oprindelig garantibeløb i 1. kr. Restgaranti 31/12-6 i 1. kr. I/S Grenå-Anholt Færgefart Århus Amt 2 2 Århus Teater Nykredit Århus Teater, driftskredit 2) 3) Nykredit Bank Boligselskabet Stefanshjemmet Realkredit Danmark Grenaa-Anholt Færgefart 1) Kommunekredit Grenaa-Anholt Færgefart 1) Kommunekredit Garantiforpligtelser i alt Noter: Århus Amt er selvforsikrende vedrørende tjenestemandspensioner, patientforsikring og arbejdsskadeforsikring. Udgifterne hertil afholdes over driftsbudgettet. 1) Århus Amt er interessent og hæfter solidarisk 2) Kreditten er stillet som erstatning for forudbetalinger af tilskud og løber frem til 31. december 26. 3) Kredittet er indfriet 8. januar 27. NOTE 7: Stigningen i den aktuarmæssige forpligtigelse fra 25 til 26 på 121,9 mio skyldes, at forpligtigelsen vedr. aktive tjenestemænd stiger mere pga. lønstigninger og anciennitet end forpligtigelsen falder for pensionisterne. NOTE 8: Hensættelse vedr. tilkendte navngivne arbejdsskadeforsikringer, på i alt 23,6 mio kr, til fremtidig dækning af betaling af ydelser forbundet med forpligtelsen. 1

12 NOTE 9: Egenkapitalforklaring i 1 kr. Egenkapital 1. januar Årets resultat, ifølge omkostningsregnskabet Andre egenkapitalposteringer: Ændring i modpost for nyanskaffede aktiver i regnskabsåret Afskrivning Skatterestance iht. ISM Korrektion vedr. leasingforpligtelser Kursreguleringer, lån m.v Øvrige primoposteringer Egenkapital 31. december PENGESTRØMSOPGØRELSE kr. Årets virksomhed Årets nettoomkostninger hkt afskrivninger hk hensættelser tj-pens hk øvrige periodiserede omkostninger skatteindtægter tilskud og udligning finansindtægter finansudgifter bidrag til momsudligning ekstraordinære indtægter - ekstraordinære udgifter Likvide midler fra årets virksomhed Investeringer - nettoinvesteringer Finansiering + lånoptagelse afdrag på lån Henlæggelser øvrige finansforskydninger Likvide midler fra fiansieringsvirksomheden Ændring i likvide midler Likvider, primo regnskabsåret Likvider, ultimo regnskabsåret

13 OMREGNINGSTABEL REGNSKAB kr Årets resultat fra omkostningsregnskabet aktiverede anskaffelser afskrivninger på aktiver netto varelagerreguleringer hensættelser afdrag på langfristet gældsforpligtelse øvrige periodiserede omkostninger Årets resultat i udgiftsregnskabet

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Region Syddanmark Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse: Side 1 Indledning...3 2 Ledelsespåtegning...4 3 Revisionspåtegning...5 4 Anvendt regnskabspraksis i Region Syddanmark...6 4.1 Indledning...6

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau af fordelingsaftale Strukturreform 2007 II Fordeling på forvaltningsniveau Indhold Del II Fordeling på forvaltningsniveau... 3 1. Læsevejledning... 3 2. Indledning... 3 3. Principper for efterregulering

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterregulering af aftale om fordelingen af Sønderjyllands Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger 1.

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR Biografforeningen Kino Møn Storegade 55 4780 Stege 6. regnskabsår CVR. NR. 34169144 ÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Indhold Indledning Side 1 Definition af aktiver Side 1 Særligt vedrørende åbningsbalancen 2007 Side 2 Posterne i balancen Side 3 Regler for registrering af aktiver,

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2015 Wei Yang Dirigent

Læs mere

PARTY 2010 APS. Terp Skovvej Viby J Cvr.nr.: (6. regnskabsår) Årsrapport. 1. juli juni 2016

PARTY 2010 APS. Terp Skovvej Viby J Cvr.nr.: (6. regnskabsår) Årsrapport. 1. juli juni 2016 Ryvangs Allé 18 2100 København Ø T +45 33 15 07 77 F +45 33 15 07 47 www.teamrevision.dk info@teamrevision.dk CVR. nr. 29 42 39 89 Danske Bank Reg.: 3001 Konto: 3001792865 PARTY 2010 APS Terp Skovvej 56

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

Udkast til aftale mellem Region Sjælland og Roskilde Kommune om kommunens overtagelse af fire regionale tilbud på socialområdet pr 1. januar 2010.

Udkast til aftale mellem Region Sjælland og Roskilde Kommune om kommunens overtagelse af fire regionale tilbud på socialområdet pr 1. januar 2010. Udkast til aftale mellem Region Sjælland og Roskilde Kommune om kommunens overtagelse af fire regionale tilbud på socialområdet pr 1. januar 2010. 1. Indledning. Roskilde Byråd har i møde den 29. april

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere