Trøst er alderens kunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trøst er alderens kunst"

Transkript

1 Trøst er alderens kunst INDHOLD: Selvangivelsen for Kursgevinst og -tab på realkreditlån Konkurrenceevnepakken... 5 Efterløn og pension det bemærkes... 8 Der er stadig sne på udvalgte steder uden for vinduerne - men både vintergæk, erantis og krokus signalerer fremgang i takt med de lysere dages tilbagevenden. FACIT handler i marts traditionelt om selvangivelsen. Vi er fortsat traditionalister, og den just 100 dage gamle regering har ikke haft mulighed for at ændre ved selvangivelsen endnu. Derfor er hovedartiklen i dette nummer selvangivelsen for Vi har i skrivende stund ikke modtaget den, men fat mod - den skal nok dukke op til os alle sammen. Det samlede resultat ved årets skatteberegning er altid spændende - og med henblik på det meget omtalte skattestop vil 2001 tilsyneladende blive fremtidens referenceramme. Resultatet af årets selvangivelse vil forhåbentlig ikke medføre behov for lånoptagelse - og vi bringer da heller ikke en anvisning på eventuel finansiering af restskatter. Til gengæld omtales den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab på gæld. Det kan være af afgørende betydning at have viden om, når der skal optages et lån. Den tidligere omtalte regering har som led i finanslovsforhandlingerne fremsat blandt andet en såkaldt konkurrenceevnepakke. Vi omtaler i FACIT de vigtigste elementer på det skatte- og afgiftsmæssige område. Der er ingen tvivl om, at i hvert tilfælde dele af pakken bliver pakket op. Vi glæder os til at redegøre for de love, der måtte blive en konsekvens af et kommende finanslovsforlig. Livet er bedst, når det er for nedadgående. Alderen er fuld af glæder, hvis man forstår at udnytte dem. Den bedste tid er måske gemt til sidst, skriver Seneca. Dette udsagn vil vi nok alle være glade for at kunne bekræfte den dag, der skal gøres status over livet. En del af alderdommen er økonomisk tryghed. Derfor er FACIT-artiklen om efterløn og pension en modvægt til overskriften på denne side. Vi vil gerne betragte pensionsalderen som en glad tid - og der skulle gerne være mere trøst end blot efterløn og pension. Overskriften relaterer sig til franske Simone de Beauvoir - og hun kan desværre ikke læse FACIT. Hun ville nok heller ikke have forstået sproget - men vi er overbeviste om, at overskriften er flertydig. Det bestemmer vi som læsere selv.

2 Selvangivelsen for 2001 Hvornår skal selvangivelsen afleveres, og hvad skal man særligt være opmærksom på? Hovedaktionær eller erhvervsdrivende Accept af oplysninger Den såkaldt udvidede selvangivelse anvendes af skattepligtige fysiske personer, der enten driver selvstændig virksomhed eller er hovedaktionær i et selskab eller har forskudt regnskabsår eller skal oplyse om kontrollerede udenlandske transaktioner. Hvis man er hovedaktionær eller personligt erhvervsdrivende, skal man udarbejde en kapitalforklaring, der skal vedlægges selvangivelsen. Hovedaktionærer skal herudover udarbejde en redegørelse for væsentlige aftaler mellem selskabet og hovedaktionæren selv. For så vidt angår personer, der har oplysningspligt om kontrollerede transaktioner, skal disse udover selvangivelsen udfylde et skema om disse kontrollerede transaktioner. Hvornår skal selvangivelsen afleveres? Mange skatteydere vil modtage en fortrykt selvangivelse med oplysninger om indkomst og fradrag. Denne selvangivelse skal indsendes senest den 1. maj 2002 med de eventuelle rettelser, man har til de fortrykte oplysninger. Indsendes den fortrykte selvangivelse ikke, vil skattemyndighederne ansætte éns skat ud fra de fortrykte oplysninger. Ved ikke at indsende den fortrykte selvangivelse har man som skatteyder givet udtryk for at acceptere de fortrykte oplysninger, og den manglende indsendelse udløser ikke straf i form af skattetillæg. Det skal her bemærkes, at man skal reagere, såfremt den efterfølgende årsopgørelse indeholder en for lav indkomstopgørelse. Reaktionstiden er her fire uger efter modtagelse af årsopgørelsen, dog tidligst regnet fra den 1. maj Manglende reaktion kan medføre strafansvar. Fravælges den fortrykte selvangivelse, skal der indgives selvangivelse inden den 1. juli I denne situation kan man ifalde skattetillæg, selv om man oprindeligt modtog en fortrykt selvangivelse. Ønsker man at fravælge den fortrykte selvangivelse, skal dette ske senest den 1. maj Fravalget skal ske overfor den kommunale skattemyndighed. Personer, der skal selvangive senest den 1. juli 2002, kan ifalde et skattetillæg, hvis selvangivelsen afleveres for sent. Tillægget udgør 200 kr. for hver dag, selvangivelsen er forsinket, dog maksimalt kr. Skattetillægget halveres dog for personer, der har en skattepligtig indkomst, som ikke overstiger kr. Ændringer i selvangivelsesblanketten Selvangivelsesblanketten er ændret på en række punkter i forhold til sidste år. Vi har nedenfor beskrevet de fleste ændringer. Aktieindkomst fra børsnoterede udenlandske aktier, der ligger i dansk depot, skal ikke længere selvangives på den særlige selvangivelse for udenlandsk indkomst. Dette skyldes, at der er indført pligt til indberetning af disse udbytter direkte til skattemyndighederne. Den særskilte selvangivelse for udenlandsk indkomst skal benyttes i de tilfælde, hvor den skattepligtige er fuldt skattepligtig til Danmark og samtidig har indkomst eller formue i udlandet. Rubrik 12 er blevet ændret til at omfatte honorarer og vederlag i form af visse goder med videre (punkterne 36, 50, 51 og 52 på oplysningssedlen). Det skyldes, at værdien af fri bil, fri helårsbolig, fri sommerbolig og fri lystbåd til hovedaktionærer og direktører med flere med virkning fra 2001 medregnes særskilt ved opgørelsen af den del af den personlige indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing. Fra og med 2001 er der indberetningspligt for alle udbytter fra både danske og udenlandske børsnoterede aktier, når aktierne ligger i et 2

3 dansk depot. Indberetningen omfatter udbytte udloddet i 2001 med oplysning om, i hvilket land aktien er udstedt. Ændringen betyder, at rubrikkerne 61 og 62 er ændret. I rubrik 61 skal udbytte af danske børsnoterede aktier og udlodning af investeringsforeninger i dansk depot (før indeholdelse af udbytteskat) selvangives, hvis ikke man er enig i de oplysninger, skattevæsenet har fortrykt på selvangivelsen. I rubrik 62 skal selvangives bruttoudbyttet fra investeringsforeninger og fra danske børsnoterede aktier, der ikke ligger i dansk depot. Uanset om aktierne ligger i dansk eller udenlandsk depot, skal bruttoudbyttet fra danske unoterede aktier også anføres her. I rubrik 63 skal selvangives bruttoudbyttet fra udenlandske aktier, der ligger i dansk depot. Skattemyndighedernes oplysninger er fortrykt på det servicebrev, der er vedlagt selvangivelsen. Har man ændringer til oplysningerne, skal man specificere samtlige udenlandske aktieudbytter. Et hjælpeskema til specifikation af udenlandske børsnoterede aktier i dansk depot kan findes på Udbytte hidrørende fra udenlandske børsnoterede aktier, som ikke ligger i dansk depot, unoterede udenlandske aktier og udlodning fra udenlandske investeringsforeninger skal selvangives på en selvangivelse for udenlandsk indkomst. I rubrik 64 skal selvangives skattepligtig fortjeneste ved salg af børsnoterede og unoterede aktier, som har været ejet i mindst tre år, herunder fortjeneste på udloddende og aktiebaserede investeringsforeninger og akkumulerende investeringsforeninger, hvor beviset har været ejet i mindst tre år. Desuden skal der i denne rubrik anføres fortjeneste ved salg af idéaktier (uanset ejertid), udbytter/udlodninger, hvori der ikke er indeholdt udbytteskat, samt tilsvarende tab ved salg af unoterede aktier, idéaktier og visse investeringsforeningsbeviser. Der opgøres et nettotal for den samlede fortjeneste eller det samlede tab. Et eventuelt negativt beløb angives med minus. Anvendes de nye regler om særlig kapitalafkastberegning for aktier og anparter, skal dette kapitalafkast anføres i rubrik 162 på den udvidede selvangivelse. Personer med bagudforskudt regnskabsår skal anvende rubrik 96. Derved sikres, at der ved skatteberegningen ikke godskrives 28% i udbytteskat på udbytter, som vedrører Dette skyldes det forhold, at der kun blev indeholdt 25% i udbytteskat i Skattepligtig fortjeneste Ny rubrik om udbytte Kursgevinst og -tab på realkreditlån Lånetypen er afgørende for, om der er skattepligt eller fradragsret Reglerne for beskatning af kursgevinst og -tab på gæld kan påvirke beslutningen om, hvilken type lån, man ønsker at optage. Beslutningen kompliceres af, at reglerne er uklare, samt af, at der er sket en del ændringer i fortolkningen af reglerne i de senere år. For personer er situationen vedrørende lån i danske kroner den, at der ikke er fradragsret for kurstab ved hel eller delvis indfrielse af gæld. Reglerne om kurstabsfradrag på kontantlån er dog stadig gældende, forudsat at der i stedet optages et realkreditlån med mindst samme restløbetid som på det indfriede. Personer, der ikke er omfattet af næringsbegrebet, er som hovedregel ikke skattepligtige af kursgevinsten ved indfrielse af realkreditlån. Der er dog i nogle tilfælde skattepligt ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af kontantlån, der er optaget af den første debitor den 27. juni 1993 eller senere. Der findes to typer kontantlån. De gamle kontantlån er baseret på konverterbare realkreditobligationsserier. Disse lån har op til cirka 30 års løbetid. De nye kontantlån - der blandt andet bærer betegnelsen rentetilpasningslån eller flexlån - er baseret på inkonverterbare obligationsserier og udbydes med fast eller variabel løbetid. Renten bliver løbende tilpasset markedsrenten ved årlige auktioner over de bagvedliggende obligationer. Rentetilpasningslån 3

4 Hel eller delvis indfrielse Beskeden risiko Fradragsberettigede omkostninger 4 Rentetilpasningslån/flexlån i danske kroner behandles skattemæssigt som kontantlån med den væsentlige modifikation, at rentetilpasningen ikke betragtes som en konvertering, hvorfor der ikke realiseres kursgevinst eller kurstab herved. Foretager man derimod hel eller delvis indfrielse af lånet i forbindelse med rentetilpasningen, kan det få skattemæssige konsekvenser, hvis det drejer sig om et lån, der har afløst et gammelt kontantlån med kurstabsfradrag. Lån i euro Vælger man et rentetilpasningslån/flexlån, kan man være fristet til at optage det i euro, idet den europæiske rente hidtil har været lavere end den danske. Herved opstår der både realøkonomisk og skattemæssigt en gæld i fremmed valuta med hertil hørende mulighed eller risiko for kursudsving, der påvirker den skattepligtige indkomst. Nationalbanken har aftalt med Den Europæiske Centralbank, at kursen på euro i forhold til danske kroner under visse nærmere aftalte betingelser og spilleregler skal fastholdes inden for et udsving på +/- 2,25% i forhold til centralkursen. Mange låntagere vurderer derfor risikoen ved eurolån som beskeden. Såfremt Danmark indtræder i eurozonen i løbet af lånets løbetid, består kursrisikoen i realiteten alene af, om afregningskursen på lånetidspunktet svarer til den forventede konverteringskurs ved overgang til euro. Fradrag ved eurolån Som anført ovenfor er der ikke adgang til fradrag for kurstab på realkreditlån i danske kroner. Ved at vælge eurolånet får man således en sidegevinst i form af, at der bliver mulighed for at fradrage låneomkostninger med mere i den skattepligtige indkomst. For et lån på 1 mio. kr. kan der nemt blive tale om et fradrag på mere end kr., idet de fradragsberettigede omkostninger omfatter stempelafgift, stiftelsesprovision, vekselomkostninger, tinglysningsafgift, kurtage samt eventuelle omkostninger til advokat og revisor. Man kan uden at ansøge skattemyndighederne herom vælge, om man vil opgøre kurstab og kursgevinster efterhånden som gælden afvikles (realisationsprincippet), eller om man vil opgøre det én gang om året ved indkomstårets udløb (lagerprincippet). Har man valgt lagerprincippet, kan man ikke uden dispensation gå tilbage til realisationsprincippet. Vælger man lagerprincippet, medregner man hvert år effekten af valutakursudsving. Låneomkostninger fragår i kursværdien af lånet opgjort på det tidspunkt, hvor man optager lånet. Ved valg af lagerprincippet får man således fradrag for låneomkostningerne allerede i det år, hvor lånet optages. Vælger man realisationsprincippet, opnås fradraget i løbet af afviklingsperioden, dog senest ved indfrielsen af lånet henholdsvis salget af ejendommen. Hvis Danmark indfører euroen I forbindelse med Danmarks eventuelle indtræden i eurozonen vil der ske det, at fremtidige udbetalinger på lånet bliver i lokal valuta, hvorfor der ikke længere er tale om gæld i fremmed valuta. Dermed bortfalder muligheden for at fratrække låneomkostningerne for dem, der har valgt realisationsprincippet. Told- og Skattestyrelsen har i 1999 taget stilling til, hvad der skal ske, når fordringer, gæld og aktier veksles eller ændres til euro. Beslutningen blev, at overgang fra en national eurolandsvaluta - eksempelvis DEM, der den 1. januar 2002 blev konverteret til euro - ikke udløser beskatning, bortset fra udlodning af eventuelle differencebeløb. Hvis man derimod ændrer obligationer eller lånedokumenter fra danske kroner til euro, var der efter departementets mening tale om en så væsentlig ændring, at det svarer til at stifte et nyt mellemværende, hvorved der kan udløses en kursgevinst eller et kurstab.

5 Konkurrenceevnepakken Regeringens erhvervspakke indeholder en række tiltag på det skatte- og afgiftsmæssige område Regeringen præsenterede i slutningen af januar 2002 den såkaldte konkurrenceevnepakke. Konkurrenceevnepakken er en del af finanslovsforslaget for Regeringen har afsat en halv milliard kroner til 32 forslag, der skal være med til at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne ved at: anvendes af medarbejdere til køb af aktier i et holdingselskab, når medarbejdernes arbejdsindsats ydes i datterselskabet, tydeliggøre reglerne for CFC-beskatning ved at indføre nye objektive regler for, hvornår beskatningen i udlandet opfattes som væsentlig lempeligere end i Danmark, lette de politisk bestemte omkostninger, mindske virksomhedernes administrative besvær, forbedre henstandsordningen for goodwill vedrørende generationsskifte, således at henstandsbeløbet nedbringes i takt med, at sælger modtager løbende ydelse fra køber. Generationsskifte styrke iværksætternes økonomiske råderum, understøtte produktivitet og fornyelse i danske virksomheder. En stor del af forslagene har skattemæssige konsekvenser. Skatte- og afgiftsmæssige tiltag Nedenfor er vist en oversigt over de skatte- og afgiftsmæssige tiltag, der er indeholdt i pakken. Hensigten er at lempe momskredittiderne ved, at: Sælger vil således i modsætning til i dag kunne beholde en del af de første ydelser, der modtages fra køber, udvide muligheden for at nære medarbejdere kan indgå i et generationsskifte, således at nære medarbejdere sidestilles med et nærtstående familiemedlem, lette brugen af aktier, aktieoptioner og tegningsretter som aflønning ved at udskyde beskatningen til det tidspunkt, hvor aktierne sælges. Beskatningen skal ske som aktieavance, og selskabet skal ikke have fradragsret, 1. hæve omsætningsgrænsen fra 10 mio. kr. til 15 mio. kr., 2. hæve momsregistreringsgrænsen fra kr. til kr., 3. udskyde store virksomheders momsangivelse i juli fra den 25. juli til den 10. august, tilbyde en frivillig tonnageskatteordning for rederierne som alternativ til almindelig selskabsskat, lempe reglerne for skattefrie udbytter fra datterselskaber til moderselskaber, således at reglerne for skattefrie udbytter fra datterselskab til moderselskab sænkes fra 25% til 20% ejerskab fra og med 2002, ophæve grænsen for kontant betaling ved omstrukturering, således at grænsen på maksimal 10% kontant betaling ved fusion, spaltning og aktieombytning bortfalder, lempe kapitalafkastordningen for aktier og anparter, således at ordningen også kan hæve successionsgrænsen ved overtagelse af virksomheder med mange finansielle aktiver fra 25% til 50%, afskaffe efterbeskatning af udenlandske nøglemedarbejdere, modernisere etableringskontoordningen: 1. Grænsen for, hvor stor en del af lønnen der kan indskydes, hæves fra 25% til 40%. 2. Aldersgrænsen for hævning sættes op til 65 år. 3. Midler kan indskydes i op til 5 år efter etablering. 4. Efterbeskatningen af etableringskontomidler nedsættes fra 5% til 4%. ophæve tidsbegrænsning for fremførsel af underskud og tab. Konkurrenceevnepakken er offentliggjort på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside Etableringskontoordningen 5

6 Efterløn og pension Vilkårene for efterløn er tæt forbundet med arten og omfanget af pensionsordninger Efterlønsbeviset Fradragsret reduceres Fradrag uanset pensionsordning For at få et efterlønsbevis skal man indberette sin pensionsformue. Indberetningen sker ved det fyldte 60. år. Dette betyder, at indbetalinger til pensionsordninger foretaget efter udgangen af den måned, hvor man fylder 60 år, ikke medtages i opgørelsen af pensionsformuen og således ikke medfører fradrag. Eksempelvis vil midlerne fra en fratrædelsesgodtgørelse, der indskydes på en pensionsordning - typisk en livrente - efter udgangen af den måned, man fylder 60 år, derfor ikke medføre fradrag i efterlønnen. Der sker generelt modregning af værdien af den eventuelle pensionsformue ved det fyldte 60. år. Fradraget for pensionsopsparing i efterlønnen afhænger af, hvornår man går på efterløn, samt hvilken type pensionsopsparing, der er tale om. Ved beregning af modregningen indgår et bundfradrag. Der er dog ikke noget bundfradrag ved fradrag for pensioner med løbende udbetaling, der er tegnet som et led i et ansættelsesforhold, og som kommer til udbetaling i efterlønsperioden. Fradraget mindskes gradvist fra kr. i 2001 til kr. i 2002 og til kr. fra Hvis man går på efterløn som 60- eller 61-årig, modtager man højst 91% af højeste dagpengesats i efterlønsperioden. I så fald sker der fradrag for alle pensionsordninger - uanset om der er tale om ratepensioner, kapitalpensioner eller andre pensionsopsparinger. Opsparingen fradrages, uanset om pengene udbetales eller ej, og uanset om pensionen er privattegnet eller led i et tidligere ansættelsesforhold. Fradraget for pensionsopsparing i efterlønnen afhænger af, hvilken pensionstype, der er tale om: 1. Pension med løbende livsvarig udbetaling - for eksempel en arbejdsmarkedspension, der ikke kommer til udbetaling i efterlønsperioden. Årligt fradrag udgør 60% af 80% af det årlige pensionstilsagn - bundfradrag. 2. Pension, der kommer til udbetaling på én gang eller i rater (tidsbegrænset) - for eksempel en kapital- eller ratepension. Årligt fradrag udgør 60% af 5% af depotværdien - bundfradrag. 3. Pension med løbende udbetaling, der er led i et tidligere ansættelsesforhold, og som kommer til udbetaling i efterlønsperioden. Årligt fradrag udgør 50% af den faktiske årlige pension. Hvis man er berettiget til den høje efterlønssats, der maksimalt udgør højeste dagpengesats (2 år efter modtagelse af efterlønsbevis og 2 års arbejde på fuld tid), vil der kun ske fradrag for pensionsopsparingen med løbende udbetaling, der er et led i et ansættelsesforhold, og som kommer til udbetaling i efterlønsperioden. Det årlige fradrag udgør 55% af den faktiske årlige pension. Skattefri præmie Jo senere man vælger at gå på efterløn, jo mere fordelagtigt bliver det. Fra det fyldte 62. år optjener man en skattefri præmie på kr. (2001) pr. 481 timers arbejde - dog højst kr. - som kommer til udbetaling, når folkepensionsalderen nås, hvis man har efterlønsbevis, og har arbejdet mindst 2 år på fuld tid (3.120 timer) efter modtagelsen af efterlønsbeviset. Fradrag ved salg af virksomhed Virksomhedsejere, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en del af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan oprette en såkaldt 15a-pensionsordning. Tilsvarende gælder for en person, der afstår aktier i et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed, og hvori denne er hovedaktionær. 6

7 Endelig gælder det samme for en ægtefælle, der helt eller delvist driver erhvervsmæssig virksomhed, der tilhører den anden ægtefælle. Dette gælder, såfremt ægtefællen er indtrådt i virksomhedsejerens bo eller skattemæssige stilling på grund af dennes død. Den nye pensionsordning er ikke omfattet af reglerne om fraflytningsskat. Det vil sige, at man kan flytte fra Danmark uden at blive efterbeskattet og efterfølgende få pensionen udbetalt og eventuelt beskattet i det land, man er flyttet til. Fordelingen af beskatningen af pensionsudbetalingerne afhænger af de dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået med de enkelte lande. Eksempelvis er den dansk/franske dobbeltbeskatningsaftale særlig gunstig, idet Danmark ikke har ret til at tilbageholde kildeskat af blandt andet ratepensioner. Hvis man flytter til Frankrig, vil pensionsudbetalingerne kun blive beskattet i Frankrig, og da der er tale om en privattegnet ordning, er beskatningen i Frankrig p.t. lavere. Betingelser Personen skal være over 55 år og have drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år. Pensionsordningen skal være en ordning med løbende udbetalinger eller en ratepension. Det beløb, der kan indbetales på denne pensionsordning, må ikke overstige den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomheden. Endvidere må beløbet ikke overstige 2 mio. kr. (2001) før fradrag. Ordningen er forbeholdt personer, der har drevet reel erhvervsvirksomhed i modsætning til passiv formueanbringelse. En efterlevende ægtefælle i uskiftet bo kan gennemføre fradraget, selv om afdøde solgte virksomheden før sin død. Fradrag Fradrag for pensionsindbetalinger kan ske i afståelsesåret, hvis indbetalingen bliver foretaget senest 1. juli i kalenderåret efter afståelsesåret. Man kan imidlertid også vælge at fordele indbetalingerne og fradraget over en 10-årig periode. En hovedaktionær, der vælger at fradrage bidrag eller præmier til pensionsordningen i aktieindkomsten, skal give de lokale skattemyndigheder meddelelse herom. Det er dog værd at notere sig, at aktieavanceskatten på 43% via ordningen konverteres til personlig indkomstskat ved udbetaling af pensionen og dermed beskattes med op til 59%, såfremt man bliver omfattet af topskatten. 15a-pension og efterløn Indbetalinger på en 15a-pension medfører fradrag i efterlønnen. 15a-pensionen behandles dog anderledes end øvrige pensioner, der opgøres på 60-års dagen. Indbetalinger til en 15a-pension medfører tilmed modregning, selv om indbetalingen sker efter 60-års dagen, og inden der er gået to år efter efterlønsbevisets udstedelse. Indbetalinger efter toårsperioden er uden betydning for efterlønnen. Betaler man ind på en 15a-pension, skal a-kassen have besked, og pensionen medfører fradrag i efterløn, hvis man går på efterløn inden for de første to år efter at have fået sit efterlønsbevis. Har man haft mindst 2 års arbejde på fuld tid efter at have fået udstedt sit efterlønsbevis, er der dog ikke fradrag i efterlønnen. A-kassen modtager elektronisk oplysninger om 15a-pensionen fra Told & Skat og Arbejdsdirektoratet. Man skal dog også selv gøre a-kassen opmærksom på, at der er sket en indbetaling til en 15a-pension. Man bør således tænke sig godt om, inden man beslutter sig til at tegne en 15a-pension. Fradrag kan fordeles over 10 år Omtanke før handling 7

8 - d e t b e m æ r k e s Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar juni 2002 udgør 4% p.a. Diskonto: ,50% ,75% ,50% ,25% ,75% ,25% Aktuelle datoer 15. april 2002 Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. 25. april 2002 Betaling af moms - store virksomheder. 1. maj 2002 Indsendelse af selvangivelse for 2001 for personer, som har fået tilsendt den fortrykte selvangivelse, og som ikke har fravalgt denne. For deltagere i anpartsprojekter er fristen 1. juli Anmeldelse af afgiftspligtige gaver ydet i maj 2002 Indskud på etableringskonto. Udsættelse med selvangivelsen forlænger ikke fristen for indskud. 10. maj 2002 Betaling af moms - mellemstore virksomheder (omsætning 1-10 mio. kr. om året). 25. maj 2002 Betaling af moms - store virksomheder. Nye krav om revisionsprotokol I forbindelse med vedtagelsen af den nye årsregnskabslov i foråret 2001 blev der også indført nye bestemmelser omkring revisors afgivelse af revisionsprotokol. Hidtil har kravet omkring afgivelse af revisionsprotokol været afgrænset til: krav ifølge lovgivningen, krav ifølge virksomhedens vedtægter, ønske fra hvervgiver. Fra 1. januar 2002 skal der føres en revisionsprotokol såvel ved lovpligtig som ved frivillig revision. Det har den konsekvens, at der altid skal afgives en revisionsprotokol, når der er udført revision. Det generelle krav om revisionsprotokol betyder, at eksempelvis foreninger og personligt drevne virksomheder, der frivilligt lader sine årsregnskaber revidere, fremover vil modtage revisionsprotokoller i tilknytning til den udførte revision. Protokollerne vil blandt andet omfatte oplysninger om, hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, samt beskrive eventuel væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende bogholderiet og de regnskabsmæssige procedurer. Endvidere vil protokollen omtale udførelsen af rådgivningsopgaver og øvrig assistance, herunder eksempelvis assistance omkring opstilling af regnskab. Befordringssatser 2002 Befordring mellem hjem og arbejdsplads Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2002 er fastsat således: 0-24 km inkl.: Intet fradrag km inkl.: 1,58 kr. pr. km Over 100 km inkl.: 0,79 kr. pr. km Satserne er således uændrede i forhold til 2001-satserne. Erhvervsmæssig kørsel Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra den 1. januar 2002 fastsat således: Kørsel til og med km årligt: 2,84 kr. pr. km Kørsel ud over km årligt: 1,58 kr. pr. km For kørsel til og med km er der i forhold til 2001-satsen tale om en forøgelse på 8 øre pr. km, mens satsen for kørsel ud over km årligt er uændret i forhold til 2001-satsen. Ligningsrådet har endvidere besluttet, at der med virkning fra 1. januar 2002 ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel kan udbetales en skattefri godtgørelse på 0,40 kr. pr. km. RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret revisionsaktieselskab, København Busch-Sørensen, Statsautoriserede revisorer, Århus / Skanderborg Haugbyrd & Gunni Pedersen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Frederiksberg Revisionsfirmaet Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer AS, Randers / Hadsten / Hadsund / Mørke Kresten Foged, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer, Holstebro / Struer Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere, Statsautoriserede revisorer, København H. Martinsen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg Revisorsamvirket af 1975, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Herlev RIR Revision, Statsautoriserede revisorer I/S, Roskilde / Holbæk SønderbroHus I/S, Statsautoriserede Revisorer, Horsens Sønderjyllands Revisionskontor, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aabenraa / Padborg Ullits & Winther, Statsautoriserede revisorer, Viborg FACIT-redaktion: Jens Skovby (ansv.) Thomas Bjerrehus Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri AS Marts 2002 Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen er afsluttet den 5. marts 2002.

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere