Børn for alt i verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn for alt i verden"

Transkript

1 Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet og udsyn, hvilket bedst sker i en barndom kendetegnet ved tryghed. Derfor vil Det Radikale Venstre satse massivt på at skabe bedre vilkår for børnene. Det gælder alle børn. Der er brug for en ny og langt mere gennemgribende indsats over for de socialt udsatte børn. Med 10 forslag vil Det Radikale Venstre give alle børn muligheden for et bedre børne- og voksenliv. Gode rammer om børnelivet 1. Bedre tid og mere kvalitet i daginstitutionerne Det Radikale Venstre ønsker at indføre nye minimumsrammer for daginstitutionernes arbejde. Der skal være grænser for, hvor mange børn en voksen kan tage sig af i vuggestue og børnehave ligesom vi kender det fra folkeskolen. Rammerne skal fastsættes efter behovene i den enkelte institution, ud fra kriterier som alder, sociale forhold i lokalområdet og sprogbarrierer. De institutioner, der har mest behov, skal have flest ressourcer. Til gengæld ønsker vi fuld frihed for pædagoger og forældre til selv at indrette den enkelte institution inden for de overordnede rammer, så Folketinget ikke begynder at detailregulere børnehaverne, som man har gjort med folkeskolen. Udgift i 2007: 500 mio. kr. Daginstitutioner opfordres til at arbejde med kunst og kultur. Styrkelse af kulturelle kompetencer er en afgørende faktor i bekæmpelsen af den negative sociale arv. Udgift i 2007: 50 mio. kr. Der er et stort behov for efteruddannelse blandt pædagogerne, hvis kvaliteten skal løftes. Der bør derfor afsættes midler til udvikling af det pædagogiske arbejde og efteruddannelse. Udgift i 2007: 50 mio. kr. 2. Sunde børn i sunde institutioner Alle børn i alle institutioner og skoler skal have adgang til sund kost. Derfor ønsker Det Radikale Venstre at etablere køkkener og forældrebetalte madordninger i alle skoler og daginstitutioner. Forældre med friplads i daginstitutionerne opnår fri madordning både i daginstitution og skole. Etableringsudgifter i 2007: 200 mio. kr., fuldt ud indfasede driftsudgifter: 810 mio. kr. (nås ikke i 2007) Fedme er et stigende problem. Derfor skal pædagoger og lærere have de kompetencer, der skal til for at sikre, at børnene får mere motion i skoler og daginstitutioner. Udgift i 2007: finansieres af kommunerne. Forbrugerombudsmanden skal styrkes, så han har flere ressourcer til at overvåge, at markedsføring overfor børn og unge ikke sker i strid med markedsføringsloven. Udgift i 2007: 2,5 mio. kr. 3. En ny folkeskole til en ny tid Hver enkelt folkeskole laver en 5-årig handlingsplan for at sikre mere rummelighed i skolen og bedre muligheder for de socialt udsatte elever. Målet er, at skolerne i fremtiden skal være læringsmiljøer for fremtiden for alle elever. Skolerne skal inddrage ny national og international forskning og udviklingsarbejde, der fremmer arbejdet i skolerne. Der afsættes 120 mio. kr. årligt over en 5 års periode, primært til efteruddannelse. Udgift i 2007: 120 mio. kr. Alle skoler skal kunne trække på en udvidet adgang til fagkonsulenter, der er forankret i centre for videregående uddannelse. Alle Børn skal ha en chance 4. Tidlig indsats overfor alle udsatte børn børn fødes årligt ind i familier, der bl.a. er belastet af misbrug eller psykisk sygdom. Børnene har ofte medfødte skader, men forsøg med åbne familieambulatorier for misbrugsmødre viser, at der er gode muligheder for at forebygge skaderne. Derfor skal der 1

2 etableres åbne ambulatorier i hele Danmark, der kan støtte alle former for udsatte familier fra graviditet til skolealder. Det Radikale Venstre støtter muligheden for tvang over for mødre med misbrug, hvis moderen selv har indvilliget heri. Udgift i 2007: 90 mio. kr. Børn fra meget udsatte familier, der starter i dagtilbud mv. skal have ekstra hjælp og støtte i dagtilbuddet. Derfor foreslås det, at der igangsættes en efteruddannelsesindsats for pædagoger og sundhedsplejersker, der kommer i kontakt med de udsatte børn blandt andet som erstatning for de skolelæger, som det er svært at rekruttere i øjeblikket. Udgifter i 2007: 25 mio. kr. 5. Bedre retssikkerhed for de børn, der tvangsfjernes Børn, der fjernes fra hjemmet ender for ofte med at blive kastet rundt mellem plejeforældre, institutioner og de biologiske forældre. De har krav på en langt bedre retssikkerhed og på at deres interesser sættes højere end både forældrenes og systemets. Det Radikale Venstre foreslår, at alle udsatte børn med risiko for at blive fjernet fra hjemmet får ret til en uvildig bisidder. Udgift i 2007: 170 mio. kr. Den endelige beslutning om en tvangsfjernelse skal ikke tages i kommunerne, der måske kun behandler en eller to tvangsfjernelsessager om året. De radikale foreslår derfor at flytte den endelige afgørelse i de sager til en central og økonomisk uafhængig enhed. Udgiftsneutralt Det skal være barnets interesse, og ikke kommunal kassetænkning, der afgør om et barn fjernes fra hjemmet. Kommunernes egenbetaling i forbindelse med tvangsfjernelser skal derfor fastholdes på det nuværende niveau. Udgiftsneutralt 6. Akut indsats overfor børn på krise- og asylcentre Kommunerne yder alt for sjældent den nødvendige støtte til børn på krise- og asylcentre, der har været udsat for meget store belastninger. Derfor bør disse børns rettigheder sikres i serviceloven, ligesom de bør tilgodeses under dette års SATS-puljeforhandlinger. Udgift i 2007: 50 mio. kr. 7. Målrettet hjælp til børn og unge med psykiske problemer Børn og unge rammes i stigende grad af psykiske lidelser som fx spiseforstyrrelser. Samtidig er der kommet større fokus på medfødte handicaps som ADHD, autisme mv. Dette har skabt et stærkt pres på de psykiatriske systemer i Danmark, der blandt andet overbelastes, fordi mange unge fejlvisiteres til psykiatrien. Derfor foreslår Det Radikale Venstre, at der oprettes åbne, tværfagligt bemandede psykologiske ambulatorier i alle kommuner, der kan tage sig af de mindre tunge tilfælde, og visitere de unge, der har behov for det, videre. I første omgang søges midler til en forsøgsordning ved dette års SATS-puljeforhandlinger. Udgifter i 2007: 25 mio. kr. 8. Bedre tilgængelighed for børn med handicap og deres forældre Forældre med handicappede børn har behov for støtte til at orientere sig i det sociale system. Derfor foreslår Det Radikale Venstre, at der etableres en uafhængig rådgivningsinstans, der skal bistå forældre med handicappede børn. Udgifter i 2007: 10 mio. kr. FN s komité for barnets rettigheder fastslår at tilgængeligheden for danske børn med handicap er dårlig i daginstitutioner og folkeskoler. Derfor skal tilgængeligheden for børn og unge med handicap forbedres markant i daginstitutioner og skoler. Udgifter i 2007: 90 mio. kr. 9. Aktivering af det frivillige Danmark Frivillige, der selv har haft problemerne tæt inde på livet, har stor gennemslagskraft i forhold til udsatte børn og unge, og kan spille en afgørende rolle, når det professionelle system stopper sin behandling. Derfor skal det frivillige Danmark i langt højere grad på banen, bl.a. gennem udbredelse af netværksgrupper og selvhjælpsgrupper med professionel backup. Udgifter i 2007: 25 mio. kr. Styrk forældrenes ansvar også i skilsmisser 10. Styrkelse af forældrenes ansvar for at blive enige Et barn har behov for forældre, der løfter ansvaret også selv om man bliver skilt eller ikke lever sammen. Det Radikale Venstre ønsker at ændre begrebet forældremyndighed til forældreansvar. Som udgangspunkt skal der være fælles forældreansvar uanset civilstand, og domstolene skal i 2

3 særlige tilfælde kunne pådømme fællesansvar. I særligt ubehagelige konflikter skal børnene have ret til en bisidder. jf. forslag 5. I forhold til de økonomiske vilkår ønsker de radikale, at der udarbejdes bedre statistikker og forskning samt en udredning af den delte families økonomi, som foreslået af den netop afgivne betænkning på området. Endelig bør børnesagkyndige inddrages i langt højere grad end i dag og tillægges betydning, ligesom der skal sættes flere midler af til mægling og rådgivning af forældrene. Udgifter i 2007: 20 mio. kr. Finansiering De følgende udgifter er indprioriteret i Det Radikale Venstres finanslovsforslag, hvoraf 1 mia. kr. finansieres ved at give kommunerne mulighed for at hæve forældrebetalingen til 33 pct. i daginstitutioner igen. Indførelse af minimumsrammer for daginstitutioner Drift af madordninger i daginstitutioner. Kunst og kultur integreres i daginstitutionerne Professionalisering af daginstitutionernes arbejde med pædagogiske læreplaner. Mere motion i skoler og daginstitutioner. Etablering af madordning i kommunerne og fripladser for madordning i skoler. Efteruddannelse af de pædagoger og sundhedsplejersker, der har størst kontakt med de udsatte børn, Etablering af uvildig bisidderordning til særligt udsatte børn Forslagene vedr. bedre støtte til handicappede børn og unge Styrkelse af forbrugerombudsmandens indsats over for børn. Handlingsplaner og efteruddannelse i folkeskolen. Bedre mægling og rådgivning af forældre ved skilsmisser Udgifter i alt 1,4 mia. kr. i 2007, fuldt ud indfaset i 2012 er udgifterne på i alt 1,7 mia. kr. Heraf finansierer øget forældrebetaling 1 mia. kr. Endelig søges SATS-puljefinansiering til følgende forslag: Etablering af familieambulatorier Indsats for børn på asyl- og krisecentrene Etablering af psykiske ambulatorier, der fokuserer på børn- og unges problemer Støtte til det frivillige Danmark I alt 190 mio. kr. 3

4 Gode Rammer om børnelivet Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. Børn er en sårbar gruppe, der ikke selv kan kæmpe for deres rettigheder og ikke kan stemme til valg. Derfor komme de ofte i klemme, når der skal prioriteres i kommuner og stat. Det er imidlertid under al kritik, at forholdene gennem de senere år er forringet kraftigt: der er færre voksne pr. barn i daginstitutionerne, madordningerne er blevet udsultet og de fysiske forhold er blevet dårligere. Den udvikling har medvirket til, at alt for mange børn har fået en dårligere start på livet. Det offentlige har sit ansvar for at prioritere børnene, men det har forældrene også. En stor del af den offentlige opgave er at give forældrene mulighed og rammer til at løfte denne opgave, også i de socialt udsatte familier. Til gengæld har alle forældre det primære ansvar for at åbne verden for deres børn uanset om bor sammen eller ej. Børn skal udrustes med selvtillid, kreativitet og udsyn, og det sker bedst i en barndom kendetegnet ved tryghed. Det er måske den vigtigste opgave, vi voksne har. 1. Bedre tid og mere kvalitet i daginstitutionerne Mere tid til børnene Daginstitutionernes udfordringer er vokset kraftigt i takt med at andelen af tosprogede og socialt udsatte børn i institutionerne er steget, 1 og at nye administrative opgaver er kommet til. Der er ikke samtidig blevet ansat flere pædagoger tværtimod. Og det er gået udover kvaliteten. Pædagogerne har fået mindre overskud til at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov, og der er blevet mindre tid til spontane og kreative aktiviteter. Det har også begrænset institutionernes muligheder for at tage hensyn til de særligt udsatte børn, selvom al forskning viser, at netop daginstitutionerne kan spille en vigtig rolle når den sociale arv skal brydes. For at bremse den udvikling foreslår det Radikale Venstre, at der i Serviceloven fastsættes minimumsrammer for, hvor mange børn en voksen kan tage sig af, afhængig af vilkårene i den enkelte kommune og område. De fastsatte normeringer bør således være afhængige af kriterier som alder, antallet af børn med sprogproblemer, socialt udsatte mv. De institutioner, der har mest behov, skal have flest ressourcer. Det Radikale Venstre vil i de kommende måneder arbejde med en model for at fastsætte sådanne kriterier, men arbejder indtil videre med, at de nye normeringer vil øges med flere pædagoger på landsplan fra Det vil medføre merudgifter for ca. 500 mio. kr. årligt. Kreativitet og kultur ind i daginstitutionerne 1 Bente Jensen (2005): Kan Daginstitutionerne gøre en forskel? En Undersøgelse af daginstitutioner og social arv, SFI. Anne-Dorthe Hestbæk & Mogens Nygaard Christoffersen (2002): Effekter af dagpasning - en redegørelse for nationale og internationale forskningsresultater, arbejdspapir, SFI. 4

5 Det er afgørende, at børn stimuleres kunstnerisk og kulturelt helt fra 2-års alderen, så deres menneskelige, sociale og faglige kompetencer bliver udviklet. Kunst og kultur kan åbne verden for børnene og give dem redskaber til at fortolke verden og deres egen situation. Samtidig er man efterhånden blevet opmærksom på, at styrkelsen af kulturelle kompetencer er en afgørende faktor i bekæmpelsen af den negative sociale arv. Hvis vi ønsker at bryde den negative sociale arv, er det ikke nok at bekæmpe den materielle fattigdom. Vi må også bekæmpe den kulturelle fattigdom. Derfor mener Det Radikale Venstre, at kunst og kultur skal være en del af alle børns hverdag. Børnene skal både stifte bekendtskab med professionel kunst og selv arbejde med deres kreativitet. I samarbejde med billedkunstnere, musikere, skulptører og dansere skal pædagogerne sørge for at børn møder professionel kunst som en del af deres hverdag. Der afsættes 50 mio. kr. til formålet. Bedre efteruddannelse Daginstitutionerne er forpligtet til hele tiden at udvikle deres pædagogiske arbejde, blandt andet gennem de såkaldte pædagogiske læreplaner. Det Radikale Venstre mener, at der er brug for mere kvalitet i daginstitutionerne, men i modsætning til regeringen mener vi også, det kræver flere ressourcer, hvis læreplanerne skal styrke kvaliteten i daginstitutionerne og sikre, at der er fokus på de udsatte børn. Det er fx afgørende, at der afsættes de nødvendige midler til efteruddannelse, hvis ikke planerne bare skal forvandle sig til endnu en papirtiger. Det Radikale Venstre foreslår derfor at der afsættes i alt 50 mio. kr. til implementering af læreplanerne og efteruddannelse af pædagogerne. Størstedelen af midlerne skal anvendes til efteruddannelse af pædagogerne, så de hele tiden er fagligt opdaterede på deres felt. 2. Sunde børn i sunde institutioner Fedme har udviklet sig til en folkesygdom i Danmark. Og der er en markant social skævhed i problemet, så der er langt flere overvægtige børn blandt socialt dårligt stillede end blandt socialt velstillede børn. Derfor skal vi allerede fra de tidligste år lære børnene sundere bevægelsesmønstre og kostvaner. Madordning til alle børn Skal vi bekæmpe overvægten blandt børn og unge, skal de spise sundere mad. Stort set alle børn - fra de er 1 år til de er 16 er i vuggestue, børnehave eller skole i mere end halvdelen af deres vågne timer. Og de spiser mindst et hovedmåltid og op til flere mellemmåltider, mens de er i offentlig pasning eller skole. Derfor ønsker Det Radikale Venstre, at der etableres madordninger i alle skoler og daginstitutioner, dog undtaget fritidsordningerne. Madordningerne skal inddrages i skolernes undervisning, så børnene samtidig med, at de laver mad, lærer om sund kost og livsstil, lærer at læse opskrifter, at måle og veje, lærer at drive madordningerne som en lille virksomhed på skolen med mere. Madordninger kan med fordel indgå i et partnerskab med de lokale handlende. Hvis børnene får lært om den sunde mad og motionen så lærer de også deres forældre om det! Madordningerne skal være gratis for de børn, som i forvejen får fripladser i daginstitutionerne. Samme kriterier skal gælde for folkeskolen. Men som hovedregel skal madordningerne betales af forældrene for det er forældrenes ansvar, at børnene får en 5

6 sund og god kost 2. Således gøres madordningerne obligatoriske for alle børn i daginstitutioner. Staten skal bistå med etablering af ordningerne, med at udvikle undervisningsmaterialer og koncepter, sikre erfaringsopsamling, forskning og formidling af viden. Der afsættes årligt en statslig pulje på 200 mio. kr. til etablering af køkkener mv. i vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner og skoler, indtil alle køkkener er etableret. Fripladserne i madordningerne for daginstitutioner og skoler finansieres over kommunernes bloktilskud, jf. Det Radikale Venstres forslag til finanslov for Styrkelse af forbrugerombudsmanden på børneområdet Børn og unge er i stigende grad en interessant målgruppe for erhvervslivet, fordi de har stor indflydelse på forældrenes indkøb, og fordi teenagerne selv har mange penge til rådighed. Samtidig er det er svært for forældre at beskytte dem, fordi børn og unge møder markedsføring mange andre steder end de voksne. Det kan være på nettet, på mobiltelefonen eller i radioen. Børn og unge er generelt dårligere til at gennemskue markedsføring og reklamer end de voksne alene på grund af deres alder. Samtidig er de mere følsomme overfor produkter med et skadeligt indhold af alt fra hormonlignende stoffer til tobak og alkohol. For Det Radikale Venstre er det vigtigt, at lovgivningen beskytter børnene mod skadelige produkter samt aggressiv og skadelig markedsføring. Det Radikale Venstre mener at der i særlig grad bør være fokus på om lovgivningen overholdes, når det gælder børn og unge. Det Radikale Venstre foreslår derfor, at forbrugerombudsmanden styrkes på børneområdet. Det skal sikre, at der er hele tiden er fokus på om markedsføringsloven overholdes i forhold til børn og unge og at de virksomheder, der ikke tager de nødvendige hensyn, retsforfølges. Der afsættes årligt 2,5 mio. kr. til driften. Mere motion Børn og unges muligheder for fysisk udfoldelse skal derfor forbedres. Der skal være bedre adgang til fysisk udfoldelse i folkeskolen, i skolefritidsordningerne og i børnehaverne. Derfor ønsker Det Radikale Venstre, at de forsøg, der i øjeblikket kører for at få flere udsatte børn til at blive aktive, udbredes til landsskala, når vi ved, hvilke ordninger, der er mest effektive. Det er lige så vigtigt at børn bruger kroppen som at de får dansktimer. Ja forskningen viser, at der er en tæt sammenhæng mellem børns fysiske udfoldelse og deres evne til at lære. Samtidig vil bedre muligheder for fysisk udfoldelse kunne medvirke til at nedbringe antallet af overvægtige børn og unge. Kommunerne opfordres derfor til at sikre at pædagoger og lærere har de kompetencer der skal til for motivere børnene til at dyrke langt mere motion end i dag. 3. En ny folkeskole til en ny tid Alle skoler skal - i stedet for at spændes ind i centralstyring - lave en 5-årig handlingsplan for at sikre mere rummelighed i folkeskolen og bedre muligheder for de socialt udsatte elever. Handlingsplanerne skal også give den enkelte skole mulighed for i højere grad at etablere en selvstændig profil, f.eks. i forhold til idræt, musik eller sprog. Målet er, at skolerne i fremtiden bliver læringsmiljøer for fremtiden for alle elever. Skolerne skal inddrage ny national og international forskning og udviklingsarbejde, der fremmer 2 Hvis staten skulle betale for mad til alle børn ville de samlede omkostninger beløbe sig til 3,2 mia. kr. årligt. 6

7 arbejdet i skolerne. Skolerne skal i langt højere grad have mulighed for at trække på konsulenter, der kan bidrage til skolens faglige og pædagogiske udvikling. Dette netværk kan udvikles med udgangspunkt i Amtscentrene for undervisning, der nu placeres på CVU'er, hvor lærerne uddannes - og der kan derfor skabes en god dynamik allerede i forbindelse med selv lærernes grunduddannelse. Konkret bør alle forældre allerede når deres børn er mellem 3 og 4 år inviteres til det første møde med skolen om hvilke krav og forventninger, deres børn vi blive mødt med, og hvad der bliver forældrenes rolle, når børnene bliver skoleelever. Kommunerne kan stille skolekonsulenter til rådighed, der kan rådgive forældre om skolestart og skoleparathed. Med strukturreformen har kommunerne og dermed folkeskolen fået ansvaret for al specialpædagogik. Mange kommuner vælger at løse opgaverne selv frem for at trække på den ekspertise, der er opbygget i specialinstitutionerne. Det stiller store krav til den enkelte skole, der både skal rumme alle de normalt fungerende børn, samtidig med at der skal tages hensyn til de børn, der har stærke specialpædagogiske behov. Derfor er der et akut behov for efteruddannelse af lærere, støttelærere og inddragelse af pædagoger i skolens arbejde. Og det er helt nødvendigt at der afsættes midler til denne indsats. Alle skoler skal i samspillet mellem handlingsplanen, fagkonsulenter, efter- og videreuddannelse m.v. sikre at skolen er et udviklende læringsmiljø. Der er en stor mængde af forskning og erfaring, der bør bringes i spil så skolerne har et udviklende læringsmiljø. Læringsmiljøet kan udvikles i samspil mellem forskere, praktikere og skolens omgivelser, f.eks. andre institutioner, kultur- og foreningsliv, erhvervsliv m.fl. Skolens læringsmiljø udvikles i samspillet mellem undervisningsmiljøet som sådan og den faglige og pædagogiske indsats. Det Radikale Venstre vil i sit finanslovsforslag afsætte 600 mio. kr. over 5 år til handlingsplanerne, midlerne skal især gå til efteruddannelse. 7

8 Alle børn skal ha en chance I Danmark lever mellem og børn og unge i familier med alkohol og stofmisbrug eller psykisk sygdom. Konsekvenserne for de børn er ofte vidtrækkende, fordi risikoen for selv at udvikle et misbrug eller en psykisk sygdom øges væsentligt, hvis man som barn er vokset op i en udsat familie. På trods af det har de børn, der tidligt mødes af pædagoger, lærere og socialrådgivere, der støtter dem i at unytte deres ressourcer frem for at fokusere på deres problemer, gode chancer for at udvikle sig til velfungerende og ressourcestærke voksne. Desværre får alt for få den rette støtte i tide, blandt andet på grund af manglende viden i skoler og daginstitutioner og manglende samarbejde mellem de forskellige involverede instanser i det offentlige system. For det Radikale Venstre er det helt afgørende, at de udsatte børn også får del i vores nye store satsning på børnene. Vi foreslår derfor en langt mere systematisk indsats over for de socialt udsatte børn en indsats der skal fokusere på, hvad børnene kan i stedet for at stemple dem som sociale tabere. 4. Tidlig indsats overfor alle udsatte børn Af de børn, der årligt kommer til verden i Danmark, fødes ca ind i familier med massive misbrugsproblemer, psykisk sygdom eller svære sociale belastninger. Mange af børnene udsættes for omsorgssvigt, mishandling, overgreb og medfødte skader, og familierne gør ofte ikke brug af samfundets tilbud til dem (graviditetsundersøgelser, sundhedsplejerske, børneundersøgelser, daginstitutioner mv.). Derfor møder mange af de børn, der har det allerstørste behov, først nogen fra social- eller sundhedssystemet når de når skolealderen. Og så er det ofte for sent! Åbne familieambulatorier Det Radikale Venstre foreslår, at der etableres åbne familieambulatorier i alle regioner, der henvender sig specielt til misbrugere, psykisk syge og andre gravide med en alvorlig livssituation. Familieambulatorierne opbygges efter den model, der med bemærkelsesværdige resultater er afprøvet på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. På de hospitaler er det bl.a. lykkedes at reducere antallet af for tidligt fødte børn i risikogruppen fra 20% til 7%, antallet af børn med for lav fødselsvægt fra 31% til 7%, og antallet af børn med behandlingskrævende abstinenser fra 85% til 60%. Ambulatorierne skal tilknyttes hospitalssystemet - ikke det sociale system. Det er helt afgørende at ambulatorierne får skabt en god kontakt til de gravide så tidligt som muligt i forløbet. Derfor skal der være let adgang til ambulatorierne, så ingen skræmmes væk af lange ventetider eller bureaukratiske sagsgange, ligesom der også vil være behov for at ambulatorierne aktivt opsøger de gravide i risikogrupperne. Ambulatorierne bemandes med en tværfaglig personalegruppe bestående af socialrådgivere, psykologer, sekretærer, jordemødre og læger. Det tværfaglige team, der hele tiden holder fokus på barnets behov, støtter forældrene i at løse deres helbredsmæssige, sociale, og psykologiske problemer før fødslen. Efter fødslen følger teamet barnet helt frem til skolealderen, så familiens problemer hele tiden bliver tacklet så hurtigt som muligt. I flere amter er der etableret lignende ordninger for gravide misbrugere. Det er væsentligt at disse erfaringer tages med i regionernes arbejde, og at målgruppen overalt udvides til alle udsatte grupper, ligesom perioden, hvor man følger op på barnet, rækker frem til skolealderen. Regionerne kan ligeledes overveje at etablere centre for de børn, hvor forældrene i en periode ikke kan løfte forældreansvaret. 8

9 Det Radikale Venstre støtter, at der kan anvendes tvang over for misbrugsmødre for at beskytte de ufødte børn, men den kræver som forudsætning, at moderen på et tidligere tidspunkt selv har indvilliget skriftligt i en sådan tvang. Det vurderes at forslaget vil medføre årlige udgifter for ca. 90 mio. kr. Finansieringen vil i første omgang blive søgt i årets SATS-puljeforhandlinger, men der arbejdes på at finde en mere permanent finansieringsmodel. Videns- og erfaringsopbygning Hvis de udsatte børn starter i et offentligt tilbud, er det af afgørende betydning, at medarbejderne også her har tilstrækkelig viden til at kunne tackle problemerne. Ikke mindst er det et stort problem, at det i dag ikke er muligt at rekruttere læger til kommunerne, hvorved muligheden for en stor forebyggende indsats går tabt. Derfor foreslår Det Radikale Venstre, at der igangsættes en systematisk efteruddannelsesindsats for de sundhedsplejersker og daginstitutioner, der i særlig grad har kontakt med de udsatte børn, så de i en vis udstrækning kan overtage den rolle som blandt andet skolelægerne havde i gamle dage i forhold til at identificere og forebygge sociale problemer og sundhedsproblemer. Efteruddannelsen skal fokusere på håndtering af børn af forældre med stofmisbrug, psykiske lidelser, sundhedsproblemer og andre former for sociale problemer. Det er desuden vigtigt at alle, der tager en pædagogisk uddannelse får en grundlæggende viden om hvordan man tackler særligt udsatte børn. Derfor skal der også udvikles materialer om denne gruppe børn til de ordinære pædagoguddannelser. Der afsættes i alt 25 mio. kr. til formålet. 5. Bedre retssikkerhed for de børn, der tvangsfjernes Den forebyggende indsats lykkes desværre ikke altid, og derfor er ca børn i dag anbragt uden for hjemmet. I Danmark fjerner vi sjældent børn under 6 år, og børn er i gennemsnit 13 år gamle når de fjernes fra hjemmet. Det siger sig selv, at mange af de børn har været udsat for store omsorgssvigt i store dele af deres barndom. Når de fjernes fra hjemmene oplever alt for mange desværre at blive kastet rundt mellem de biologiske forældre, plejefamilier og døgninstitutioner. Samtidig tages der kun sjældent hensyn til hvordan børnene kan undgå skoleskift og andre nederlag, selvom al forskning viser at det ville kunne være med til at opveje de nederlag, som anbragte børn ellers har med i bagagen. 3 Det Radikale Venstre mener derfor, at det er på høje tid, at børnenes interesser bliver taget alvorligt, også selvom det sker på bekostning af de biologiske forældres ønsker eller medføre større omkostninger i kommunerne. Når kommunerne skal vurdere om et barn skal fjernes fra hjemmet, eller om der skal iværksættes andre foranstaltninger, indleder de i princippet en såkaldt 38-undersøgelse. Undersøgelsen skal bidrage til at kortlægge hvilke behov barnet og familien har for en social indsats. Desværre viser evalueringen af serviceloven, at der ikke altid foretages en sådan undersøgelse selv for meget svage børn, og at undersøgelserne fører heller ikke altid til den rigtige, gennemgribende beslutning for barnet. Vi foreslår derfor, at alle børn får ret til en bisidder i forbindelse med de undersøgelser. Det vil betyde, at de børn og unge, der har behov for særlig hjælp og støtte, bliver hjulpet af en socialrådgiver eller psykolog, som alene skal varetage barnets interesser; ikke forældrenes, ikke kommunens og ikke statens. 3 Tine Egelund og Anne-Dorthe Hestbæk (2003): Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet en forskningsoversigt, Socialforskningsinstituttet. 9

10 Bisidderen skal kunne anke alle afgørelser direkte til Ankestyrelsen. Dette vil både skabe en bedre retssikkerhed for børnene, og øge fokus på hvor vigtig god sagsbehandling i denne type sager er. Forslaget vurderes at medføre meromkostninger på ca. 170 mio. kr. For at øge retssikkerheden i anbringelsessagerne foreslår Det Radikale Venstre desuden, at alle sager om tvangsanbringelser placeres i en national enhed. I Danmark er der kun ca. 200 tvangsanbringelsessager 4, hvilket svarer til to sager pr. kommune om året. Derfor er der risiko for, at de kommunale sagsbehandlere ikke opnår den nødvendige ekspertise. Vi foreslår at behandling af tvangsanbringelsessagerne samles i en national enhed f.eks. under Ankestyrelsen eller Socialministeriet, som får til opgave at sikre både børnenes og forældrenes retssikkerhed. Størstedelen af alle anbringelser er imidlertid frivillige, og små børn anbringes hvert år uden for hjemmet med forældrenes samtykke. 5 Det Radikale Venstre ønsker også fremover at de frivillige anbringelsessager behandles i bopælskommunen, der både har kendskab til barnet og til den samlede sociale indsats. Det Radikale Venstre finder det dog stærkt foruroligende, at kommunalreformen betyder, at kommunerne fremover risikerer at betale over 1 mio. kr. årligt for anbringelse af et enkelt barn. For at undgå, at kommunerne tvinges til at prioritere økonomiske hensyn over hensynet til barnet, vil vi stille forslag om, at den maksimale kommunale medfinansiering af anbringelser fastholdes på maksimalt kr. årligt. 6. Akut indsats overfor børn på krise- og asylcentre Der bor ca. 700 børn på asylcentre og 1700 børn på krisecentre. De har alle været udsat for så ekstremt belastende forhold, at de er i overhængende fare for at udvikle livslange og stærkt invaliderende psykiske og sociale problemer. Hvis børnene skal udvikle sig til velfungerende voksne er det helt afgørende, at de får tilbudt hjælp og støtte så tidligt som overhovedet muligt. Det fremgår af krisecentrenes årsstatistik, at kommunerne kun alt for sjældent opfylder deres forpligtigelse til at føre tilsyn med børn på krisecentrene, og derfor ikke får kendskab til alle de børn og unge, der har behov for hjælp og støtte. Derfor tog krisecentrene i 2005 selv initiativ til at bede kommunerne om støtte til 850 af de mest udsatte børn. Alligevel valgte kommunerne kun at tilbyde psykologbistand, familiebehandling eller andre foranstaltninger til 220 af børnene. Når børnene flytter fra krisecentrene er der mange, der sammen med moren flytter tilbage til den mand, der har udøvet volden. Selvom kommunerne altså ved, at de børn flytter tilbage til en voldelig familie, bliver under halvdelen dem tilbudt nogen form for støtte. Også forholdene for børn i de danske asylcentre er under al kritik. Ca. 700 børn opholder sig på de danske asylcentre. Af disse har 220 opholdt sig der i mere end 3 år. Livet for børnene i asylcentrene er præget af midlertidighed og af usikkerhed omkring fremtiden. Ingen ved hvor længe de kommer til at blive i Danmark eller hvad der venter dem hvis de bliver sendt hjem. Det er utroligt stressende for både børnene og deres forældre. Mange af børnene har oplevet både krige og flugt, mange har forældre, som er psykisk syge - enten som følge af oplevelserne i hjemlandet eller som følge af flugten og den usikre situation i asylcenteret. Hvis der er tale om børn af afviste asylansøgere så er det en bevidst politik fra 4 Ankestyrelsen: Børn og unge anbragt uden for hjemmet Kvartalsstatistik 2006:1 5 Grundtakstovervågningen: 10

Socialpolitik. Børn og unge

Socialpolitik. Børn og unge Socialpolitik Børn og unge Indledning Dette program omfatter børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra normalområdet. Fælles for CenterPartiets politiske programmer på det sociale område

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Ved integrationskoordinator og socialrådgiver Lars Boe Wille Baggrund for Gribskovs erfaringer: Erfaringer med sagsbehandling fra Asylcenter Gribskov

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114.

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 164 Offentligt (Vi skifter navn til Danske Handicaporganisationer 1/1 2008) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Hvidovre, den 1. juni 2007 Sag

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Alexandrakollegiets målgruppe

Alexandrakollegiets målgruppe Alexandrakollegiets målgruppe Sårbare og ensomme mødre (15-25 år) Alexandrakollegiets målgruppe er unge enlige mødre mellem 15 og 25 år. Alle mødre har været igennem enten et brud med barnets far eller

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR. Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009

Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR. Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009 Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009 1 1. SE MENNESKET FØR DIAGNOSEN Både børn og voksne kommer i kontakt med et

Læs mere

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN Kommunikationschef, PREP-underviser Center for Familieudvikling (København)

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere