Rødding Egnens Boligselskab Regnskab for 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødding Egnens Boligselskab Regnskab for 2013"

Transkript

1 Regnskab for 2013 Boligkontoret Danmark - Tangevej Ribe - Telefon

2

3

4

5 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 667 Kommune nr. 575 Rødding Egnens Boligselskab Boligkontoret Danmark Vejen Kommune v/boligkontoret Danmark Rådhuspassagen 3 Tangevej 30 Lundsgade Ribe 2100 København Ø Vejen Telefon: Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Telefax: CVR-nr.: Mail: E-post: Hjemmeside: Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 1 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger ,0 1 23,0 2) erhvervslejemål 0 0,0 3) institutioner 0 0,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 0,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 0,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 0 1/5 0,0 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt 23 23,0 Side 1

6 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et overskud på kr. Resultatet skyldes især: Overskud skyldes mindre forbrug til personale. Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning kr., hvoraf de 0 kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør kr., og den samlede disponible egenkapital er kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr. 0 samt den disponible arbejdskapital kr Bestyrelsen har besluttet, at der i dispositionsfonden skal være minimum kr. disponible til løsning af meget akutte og ikke planlagte aktiviteter/begivenheder i selskabet og afdelingerne. Den disponible del af dispositionsfonden den 31. december 2013 opfylder endnu ikke målet. Boligorganisationens arbejdskapital skal kunne dække ekstraordinære tab på driften, såvel i boligorganisationen og i afdelingerne. Bestyrelsen ønsker en arbejdskapital opgjort som 1 års administrationsbidrag. Når målet er nået, skal arbejdskapitalen alene inflationssikres. Den disponible del af arbejdskapitalen den 31. december 2013 opfylder ikke målet. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2013 givet et afkast på 1,17% Afkastet specificeres således: Udbetalt rente på kr. svarende til en forrentning på 1,87%. Urealiseret kurstab på kr. svarende til en forrentning på -0,70%. Boligorganisationen har uddelt renter til: Afdelingerne på samlet kr svarende til en forrentning på 1,21%. Dispositionsfonden på samlet kr svarende til en forrentning på 1,21%. Side 2

7 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 arbejdet med fastlæggelse af målsætninger som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Der er udarbejdet målsætninger vedrørende: Image: markedsføring, udvikling i udlejning venteliste samt kontakt til pressen. Køb af serviceydelser: Forretningsførelse, forsikringer, indkøbspolitik, håndværkere samt teknisk rådgivning. Organisation: Målsætning generelt, repræsentantskab, bestyrelse, afdelingsdemokratiet, beboermøder samt personale. Økonomi: Budgetkontrol, henlæggelser i afdelingen, underskriftsforhold, lokalt adm. bidrag, kassebeholdning, betaling af regninger, kapitalforvaltning, dispositionsfond, trækningsret, arbejdskapital, restancepolitik samt regnskab og budget. Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 5 personer, hvoraf de 4 er valgt blandt Organisationsbestyrelsen har i 2013 holdt 1 møder. Udlejning og anvisning Der er store udlejningsproblmer i afdeling 1. Side 3

8 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større modernisering Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger Antal afdelinger sidste år Side 4

9 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed E I alt Rating Afdelingen har alvorlige økonomiske problemer og driften er de sidste år blevet skiret af et rente og afdragsfrit lån på kr. til afhjælpning af afdelingens problemer fra Vejen Kommune. Afdelingen har høj husleje, udlejningsproblemer, underskud og har samtidig ingen opsparing, hvilket har betydet at afdelingen er ratet E. Udlejningsproblemer Landsbyggefonden Der er store udlejningsproblmer i afdeling 1. Landsbyggefonden er kontaktet for en løsning af afdelingens økonomske problmer. Side 5

10 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden Samlede ordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udgifter og evt. overskud i alt Ordinære indtægter Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen Samlede ordinære indtægter Indtægter i alt Side 6

11 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 11) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Afdelinger i drift Likvide beholdninger 3. Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Arbejdskapital Egenkapital i alt Kortfristet gæld Afdelinger i drift Omkostninger Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 7

12 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v Repræsentation Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Personaleudgifter 1. Lønninger, adm. personale Personaleudgifter i alt Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser Kollektive anlæg Administration af forbrugsregnskaber Administration af antenneregnskaber Ventelistegebyrer Forretningsførelse i alt Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 1. Porto inkl. PBS gebyr Kontorartikler incl. annoncer Hjemmeside Kontorholdsudgifter i alt Side 8

13 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) 5 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt Henlæggelse og indbetalinger i alt Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift I alt pr. lejemålsenhed ,391 4,304 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration møde-/selskabslokale(r) Administration varmeregnskaber Administration vandregnskaber Administrationsbidrag i alt Side 9

14 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 5. Antenneregnskabsgebyr Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 1,17 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1 % og årets gennemsnitssaldo Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående Renteindtægter i alt Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 1,21 % og årets gennemsnitssaldo Afdelinger, rentesats: 1,21 % og årets gennemsnitssaldo (samme sats til henlagte/driftsmidler) Kurstab, obligationer m.v Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 59,087 0,000 0,000 Side 10

15 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Afdelinger i drift Afdeling Afdelinger i drift i alt Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Afgang: 22. Tilskud til tab ved lejeledighed Saldo pr. 31. december Saldo ultimo opdelt: 50. Saldo pr. 31. december Side 11

16 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. januar Tilgang: 2. Årets overskud Særlige bidrag fra afdelinger m.v Afgang: 6. Diverse tilskud, jf. specifikation Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond Saldo pr. 31. december 2013 ekskl Saldo pr. 31. december Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser Disponibel del: Saldo pr. 31. december Afdelinger i drift Afdeling Afdelinger i drift, i alt Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag 39 0 Mellemregning med Boligkontoret Danmark Anden kortfristet gæld i alt Side 12

17 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6) Side 13

18 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 667 Afdelingsnr. 101 Kommune nr. 575 Rødding Egnens Boligselskab Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Københovedvej 41A-K Rådhuspassagen 3 Tangevej 30 Vestre Kirkevej 2A-C 6760 Ribe Ribevej 52A-H, 55A-B 6600 Vejen Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: Mail: CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.675,4 21 Almene ungdomsboliger 60,6 2 Boligoplysninger i alt 1.736, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 60, , , , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.736,0 23,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 14

19 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven , ,60 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 105, Skrave, Københoved, 160, 86466, 87350, 87357, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 774,08 kr. 390,42 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 15

20 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating E E E Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen E. Side 16

21 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Nej Nej Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Nej Nej Nej Nej Nej Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Nej Nej Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Nej Ja Nej Ja Nej Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Side 17

22 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 8 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 18

23 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Side 19

24 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Renter Andre ordinære indtægter: 7 3. Andel af fællesfaciliteters drift Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og underskud i alt Side 20

25 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 21

26 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre beboerindskud: 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud Driftsstøttelån 1. Driftstabslån Langfristet gæld i alt Side 22

27 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 23

28 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Nettokapitaludgifter i alt Side 24

29 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Til- og fraflytningssyn Snerydning Affaldskørsel Rengøring af kontor Renholdelse i alt Side 25

30 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift Drift af fællesfaciliteter i alt Overskud på fællesfaciliteters drift Side 26

31 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vand Varme Administrationsbidrag Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Beboermøder Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Annoncer Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (65,62 kr. pr. m2) Side 27

32 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 0 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (6,91 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Korrektion vedr. tidligere år El Korrektion vedr. tidligere år i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,55 2, ,80 3, , ,95 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 774,08 kr. Side 28

33 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,21 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Løn Salg af havetraktor og Stiga Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 29

34 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Forbedringsarbejder Antenneanlæg Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 31. december Antenneanlæg, bogført værdi pr. 31. december Underfinansiering på kr vil blive afviklet via antennebudgettet. Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 30

35 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 31. december Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Side 31

36 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Forrentning, afskrivning m.v Løbende afgift signallevering Administration Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer El Forsikringssag Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita Forudbetalt leje 0 20 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 32

37 Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 Side 33

38 Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. januar til 31. december Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 1313 Kapitalindskud, sideaktiviteter 1. Foreningsandel i Boligkontoret Danmark Finansielle anlægsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital 1401 Driftskapital Egenkapital i alt Passiver i alt Side 34

39

40

41

42

43

44

45

46

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Boligkontoret Danmark - Røjelskær 15, 2. sal. - 2840 Holte - Telefon 39 25 10 00 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012

Læs mere

Lillerød Boligforening

Lillerød Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 500 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 1(14)

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 1(14) Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 1(14) Regnskabsperiode fra 1. januar 2014 Regnskab for afdeling Regnskabsperiode til 31. december 2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra 01-10-2008 Til 30-09-2009

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra 01-10-2008 Til 30-09-2009 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang/ Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2010-30. juni 2011 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2009-30. juni 2010 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Side 1 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 05300 Kommunenr. 253 Navn - adresse

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune 4 Aalborg Kommune Boligorganisationsnr.:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2005 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2007 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere