ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT 2009 SKOLEKODE

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning og tro og loveerklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning Generelle oplysninger om skolen Generelle oplysninger om skolen... 5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning... 8 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Særlige specifikationer BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 LEDELSESPÅTEGNING OG TRO OG LOVE ERKLÆRING Bestyrelsen og skolelederen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2009 for Roskilde private Realskole. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for de frie grundskoler (regnskabsbekendtgørelsen). Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. Roskilde, den 17. marts 2010 Skoleleder: Andreas Gregersen Bestyrelsen erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i 5, stk. 6 og 7., i lov om friskoler og private grundskoler nr. 705 af 3. juli Revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen. Bestyrelsens medlemmer: Jens Müller Formand Pernille Corfitsen Næstformand Kirsten Broe Thomas Wendelboe Lisa Høj René Christiansen

4 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til ledelsen af Roskilde private Realskole Påtegning på årsregnskab og ledelsesberetning Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Roskilde private Realskole for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om frie grundskoler nr. 705 af 3. juli 2009 og bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for de frie grundskoler (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler (revisionsbekendtgørelsen). Ovenfor nævnte standarder og revisionsbekendtgørelse kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for skolens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af skolens årsregnskab og ledelsesberetning for 1. januar december 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolen, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsens ansvar Skolens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om skolen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået skolens rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsår 1. januar december 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. København, den 17. marts 2010 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Rye Statsautoriseret revisor

6 5 GENERELLE OPLYSNINGER OM SKOLEN Skolen Roskilde private Realskole Dronning Margrethesvej Roskilde Telefon Telefax Hjemmeside Skolekode Skolen er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde Kommune. Formål Skolens formål er ifølge dens vedtægter ( 2): at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v. Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Skolen skal skabe rolige og trygge rammer for eleverne og give dem faglig viden og lære dem gode arbejdsvaner og lære dem respekt og hensyntagen til hinanden. Bestyrelse Jens Müller, formand Allehelgensgade 16B, 1., 4000 Roskilde Pernille Corfitsen, næstformand Egevej 44, 4000 Roskilde Kirsten Broe Ramsøbakken 43, 4621 Gadstrup Thomas Wendelboe Fyensvej 57, 4000 Roskilde Lisa Høj Frederiksborgvej 105F, 4000 Roskilde René Christiansen Kongemarksvej 40, 4000 Roskilde Skoleleder Andreas Gregersen Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen København V

7 6 HOVED- OG NØGLETAL (i hele kr.) Resultatopgørelse Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad... (driftsresultat før ekstraordinære poster i % af indtægter) Likviditetsgrad... (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet) Soliditetsgrad... (egenkapital i % af aktiver ultimo) Finansieringsgrad... (langfristet gæld i % af anlægsaktiver) 1,1 4,6 3,9 4,7 1,1 189,0 202,2 198,3 185,3 165,3 42,2 41,6 39,9 37,6 34,9 60,6 63,6 64,7 66,1 66,8 Samlet elevbetaling pr. årselev Antal årselever i regnskabsåret ,2 330,3 330,2 324,0 319,0 Antal årselever i skolefritidsordningen... 79,2 77,7 76,0 69,6 65,0

8 7 HOVED- OG NØGLETAL (i hele kr.) Antal elever i grundskolen pr. 5. september ,0 332,0 329,0 331,0 319,0 Antal elever i skolefritidsordningen pr. 5. september... 78,0 80,0 76,0 76,0 65,0 Antal lærerårsværk... 27,2 26,3 25,9 24,8 24,8 Antal årsværk for øvrigt personale.. 8,6 8,0 8,0 8,0 8,0 Antal årsværk i alt... 35,8 34,3 33,9 32,8 32,8 Heraf procentandel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler): Ingen ansatte på særlige vilkår... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årselever pr. lærerårsværk... 12,2 12,6 12,7 13,1 12,9 Lærerlønsomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev

9 8 LEDELSESBERETNING Skolens hovedaktiviteter Skolens hovedaktivitet er at drive privat grundskole med undervisning på niveau med folkeskolen for børnehaveklassen til og med 10. klasse. Redegørelse for skolens økonomiske udvikling Årets resultat på kr. anses for tilfredsstillende. Skolen har i finansåret været nødt til at skifte de sydvendte vinduer i den gamle bygningsmasse pga. begyndende råd i de gamle vinduer. Dette fremgår af regnskabet. Materielle anlægsaktiver (note 14) og pengestrømsopgørelsen (Betaling for anlægsaktiver). Nøgletallene viser en fremgang i likviditetsgrad og soliditetsgrad og en mindre tilbagegang i overskudsgrad. Resultatet må derfor alt i alt ses som tilfredsstillende. Skolens vedligeholdelsesplan er overholdt og alle arbejder udført efter aftale med bestyrelsen. Sociale klausuler Det er skolens hensigt at ansætte personer under den sociale klausul når stillinger genbesættes eller ved nyoprettelse af stillinger. Skolen er i den forbindelse i kontakt med kommunen. Vi forventer at ansætte en person under de sociale klausuler i den nærmeste fremtid. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud Skolen har ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, ud over skolens SFO, der modtager offentlig tilskud. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er efter bestyrelsens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsåret, som væsentligt vil kunne forrykke skolens økonomiske stilling. Skolens forventninger til fremtiden Skolen forventer at kunne holde elevtallet på omkring 330 elever. Skolen forventer hverken fremgang eller tilbagegang mht. elevtal. Skolens klassekvotient vil fortsat være på max. 20 elever pr. klasse, idet vi finder, at et større antal vil reducere undervisningens kvalitet. Derudover mener vi, at et større antal elever pr. klasse forøger risikoen for sociale konflikter. Skolen laver forsøg med SFO for 4. klasse efter sommerferien. Dette betyder ansættelse af en ekstra pædagog med 25 ugentlige timer i SFO-en. Forældrenes betaling for SFO for 4. klasse forventes ikke at kunne dække udgifterne helt. Mht. vedligeholdelse forventes, at udgifterne i 2010 vil blive mindre end udgifterne til vedligeholdelse i Skolen forventer positivt resultat de kommende år. Resultat og overskudsdisponering Årets resultat blev et overskud på kr. Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år.

10 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Roskilde private Realskole for 2009 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, som fremgår af bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for frie grundskoler. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er: Generelt om indregning eller måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Statstilskud Statstilskuddet omfatter modtaget og beregnet tilskud, der kan relateres til perioden. Heri indgår fællesudgifts- og undervisningstilskud, som er beregnet på grundlag af dels elevtallet pr. 5. september i forrige finansår vægtet med 7/12 og dels af elevtallet pr. 5. september i finansåret vægtet med 5/12. Endvidere er der indtægtsført et grundtilskud samt et bygningstilskud, som udgør et grundbeløb samt et elevafhængigt tilskud. Skolepenge Skolepenge resultatføres i takt med gennemførelsen af de enkelte undervisningsmåneder. Omkostninger Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af følgende formålsopdeling af omkostninger: - Undervisning. - Ejendomsdrift. - Administration mv. - Finansielle poster. Formålene omfatter udgifter såsom personaleudgifter, øvrige udgifter, afskrivninger mv.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Periodisering Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne henføres til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Anskaffelsessum omfatter købspris og udgifter direkte tilknyttet anskaffelsen samt udgifter til klargøring. Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål: Ejendomme (grund- og scrapværdi tkr.) år Installationer år Inventar, undervisning år Inventar, administration år Inventar, SFO år Investeringer i samlede klassesæt af undervisningsinventar, herunder edb-anskaffelser, anses i afskrivningshenseende som et anlægsaktiv. Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Udgifter til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt. Avance eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris reduceret med direkte salgsomkostninger og den bogførte værdi på salgstidspunktet. Beløbet resultatføres som en del af den ordinære skoledrift. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Værdipapirer er værdiansat til børskursen pr. årsafslutningsdagen maksimalt til kurs 100. Realiserede og urealiserede kurstab og kursgevinster er medtaget i resultatopgørelsen under renteposterne.

12 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låne-perioden. Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte med udgangspunkt i årets resultat, reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiviteter. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger.

13 12 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note kr. kr. Årselever ,2 330,3 Statstilskud Skolepenge Andre indtægter INDTÆGTER Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration mv Administration mv DRIFTSOMKOSTNINGER RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL Renteindtægter mv Renteomkostninger mv Finansielle poster ÅRETS RESULTAT

14 13 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note kr. kr. Ejendomme Inventar, undervisning Inventar, administration Inventar, SFO Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Saldo 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL Langfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld GÆLD PASSIVER Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 22 Eventualforpligtelser 23

15 14 PENGESTRØMSOPGØRELSE kr. kr. Årets resultat Afskrivninger indeholdt i resultatet Kursreguleringer, værdipapirer Ændring i tilgodehavender Ændring i periodeafgrænsningsposter, aktiver Ændring i kortfristet gæld DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING Betaling for anlægsaktiver Modtaget fra udtrukne obligationer INVESTERINGERS LIKVIDITETSVIRKNING Tilbagebetaling af gæld FINANSIERINGENS LIKVIDITETSVIRKNING ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING FRA DRIFTEN, INVESTERINGER OG FINANSIERING Likvide beholdninger og kassekredit primo Likvide beholdninger og kassekredit ultimo

16 15 NOTER Note kr. kr. Statstilskud 1 Grundtilskud Fællesudgiftstilskud Undervisningstilskud Bygningstilskud Tilskud til skolefritidsordning Tilskud til seniorbonus Særlig opsparing Skolepenge 2 Skolepenge Søskendemoderationer Ydede fripladser Tilskud til nedbringelse af skolepenge Skolepenge netto, grundskolen Skolefritidsordningen: Forældrebetaling, skolefritidsordningen Tilskud fra kommuner Søskendemoderationer Ydede fripladser Tilskud til nedbringelse af sfo-betaling Andre indtægter 3 Lejeindtægter fra lokaler mv Øvrige indtægter Ventelistegebyr

17 16 NOTER Note kr. kr. Lønomkostninger 4 Lønomkostninger, undervisning: Løn til leder, lærere og børnehaveklasseleder Vikarløn Lokalløn Gruppeliv Pensionsbidrag, Lærernes Pension ATP-bidrag AER-bidrag Flexjobbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Seniorordninger Lønrefusioner Tilskud fra vikarpuljen Tilskud til fratrædelsesordninger Tilskud til tilkøb af pension Lønomkostninger, skolefritidsordning: Lønninger Vikartimer Pensionsbidrag ATP-bidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Øvrige

18 17 NOTER Note kr. kr. Andre omkostninger vedr. undervisning 5 Forbrugsmaterialer Bøger til elever og bibliotek Fotokopiering Lejrskoler og ekskursioner Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse Befordringsudgifter vedrørende undervisning Tilskud til befordringsudgifter Afskrivninger vedr. undervisning Prøveudgifter Uddannelse af personale Tilskud til lærernes efteruddannelse Tjenesterejser Møder og arrangementer Arrangementer, elever Kontingenter og licenser Specialundervisning Skolevejleder Undervisningsmaterialer Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning 6 Materialer Mad og drikke Inventar og udstyr, anskaffelse Afskrivninger vedr. skolefridtidsordning Tjenesterejser Personaleuddannelse. SFO Arrangementer

19 18 NOTER Note kr. kr. Lønomkostninger 7 Pedelløn Pensionsbidrag pedelløn Rengøringsløn Regulering af feriepengeforpligtelse Regulering af særlige feriefridage Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift 8 Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer: Ejendomsskat mv Renovation Ejendomsforsikringer Diverse Varme, el og vand: Varme El Vand Rengøring: Rengøringsselskab Vedligeholdelse: Bygninger og arealer Afskrivninger vedr. ejendomme: Afskrivninger vedr. ejendomme

20 19 NOTER Note kr. kr. Lønomkostninger 9 Løn, administration Pensionsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Kørselsgodtgørelse Særlige feriefridage Andre omkostninger vedr. administration mv. 10 Personaleuddannelse Revision Revision reg. tidligere år Andre konsulentydelser Juridisk assistance Tab på debitorer Vikarkassebidrag Markedsføring Kontorartikler og tryksager Gebyrer Telefon Kontorinventar, anskaffelse Inventar administration Personaleudgifter Repræsentation Edb-programmel inkl. konsulent Forsikringer Kontingenter Kassedifferencer Diverse

21 20 NOTER Note kr. kr. Renteindtægter mv. 11 Renteindtægter pengeinstitut Renteindtægter værdipapirer Urealiserede kursgevinster Renteomkostninger mv. 12 Renter af kreditforeningslån Kassekreditrenter Afskrivninger 13 Ejendoms- Undervis- Admini- Skolefritidsdrift ning stration ordning Ejendomme Installationer Undervisningsinventar EDB Inventar administration Inventar skolefritidsordning I alt I alt

22 21 NOTER Note Materielle anlægsaktiver 14 Ejendomme Inventar, Inventar, undervisning administration Anskaffelsessum 1. januar Tilgang til anskaffelsespriser Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Ejendomsværdi 1. oktober Inventar, SFO Anskaffelsessum 1. januar Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december kr. kr. Tilgodehavender 15 Tilgodehavende for skoleåret Vikartilskud Tilgodehavende dagpengerefusion Beregnede renter Andre tilgodehavender

23 22 NOTER Note kr. kr. Periodeafgrænsningsposter 16 Lønninger og pensionsbidrag Andre forudbetalinger Værdipapirer 17 6% Realkredit DK serie 23D % Realkredit DK serie 22D % Realkredit DK serie 23D % Realkredit DK serie 23D % Realkredit 43D 0A % Realkredit DK serie 23D Likvide beholdninger 18 Kassebeholdning Kassebeholding SFO Bank Bank, højrentekonto Langfristet gæld 19 Realkredit Danmark Overført til kortfristet gæld Langfristet gæld i alt Kursværdi 31. december Af den langfristede gæld forfalder efter 5 år

24 23 NOTER Note kr. kr. Anden kortfristet gæld 20 Kassekredit Skyldig løn Skyldig pension Skyldige feriepenge og SH Skyldig FerieKonto Skyldig A-skat Skyldigt AM-bidrag Feriepengeforpligtelse Afspadseringsforpligtelse Depositum Andre kreditorer Periodeafgrænsningsposter 21 Statstilskud Fripladstilskud og befordringstilskud Skolepenge SFO-betaling Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 22 Til realkreditinstitutter er der afgivet sikkerhed for prioritetsgæld. Bogført restgæld 31. december 2009 udgør kr. Skolen har udstedt ejerpantebrev på kr., der er i skolen besiddelse kr. kr. Eventualforpligtelser 23 Leasing - årlige ydelser den samlede forpligtelse udgør gennemsnitlig restløbetid i mdr

25 24 SÆRLIGE SPECIFIKATIONER (i hele kr.) Beregning af egendækning, jf. 6, stk. 1 i tilskudsbekendtgørelsen 2009 Elevbetaling (skolepenge) ekskl. SFO Tilskud til nedbringelse af skolepenge Andre indtægter i alt, jf. note Lejeindtægter for bolig og lignende Andre indtægter i alt Renteindtægter Egendækning i alt Årselever i alt ,2 Egendækning pr. årselev

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 1. REGNSKABSÅR SKOLEKODE

Læs mere

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE 235.006 1

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2014 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011 Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg Skolekode 397.010 Årsrapport 2011 (38. regnskabsår) Fremlagt på generalforsamling den / 2012 Dirigent R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Jersie Privatskole Skolekode 280.467 Årsrapport 2013 (101. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere