Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen"

Transkript

1 Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen

2 Forskrifter for Termisk isolering af tekniske installationer udarbejdet af Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre 2. udgave, april

3 Indholdsfortegnelse Side 0.0 FORORD Forskrifternes ikrafttræden Overgangsbestemmelser INDLEDNING Gyldighedsområde Benævnelser og definitioner DIMENSIONERING Isolering af varme installationer mod energitab Isolering af kolde installationer Sikring mod frysning Krybekældres temperaturforhold Området Maniitsoq og syd herfor samt Ammassalik Området Sisimiut og byerne i Diskobugten Nordlige områder Alternativ frostsikring Frostsikring med tilført varme El-varme Samisolering Ventilationsanlæg Fjernvarmeinstallationer Ovne, kedler og røgrør MATERIALER Materialers holdbarhed Isoleringsevne Materialebeskrivelse UDFØRELSE Generelt Isoleringsevne Fastholdelse af varmeisoleringsmaterialer Udførelse af dampspærre Isoleringens afslutning Driftstekniske forhold Kvalitetssikring af isolering 18 3

4 0.0 Forord Grønlands Bygningsreglement stiller krav om, at tekniske installationer som rørledninger og beholdere, der indeholder vand, skal isoleres, og isoleringstykkelsen mindst skal være som angivet i Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer. De første bestemmelser for termisk isolering af tekniske installationer kom i 1983, hvor det blev fastlagt, at der ved projektering og udførelse af isoleringsarbejder ved tekniske installationer skulle følges de forudsætninger og de bestemmelser, der fremgik af: Dansk Ingeniørforenings almindelige betingelser for udførelse af isoleringsarbejder ved tekniske installationer fra 1974 i den udstrækning disse betingelser lod sig anvende i Grønland og med de tillempninger, de grønlandske forhold betingede. I Danmark blev disse almindelige bestemmelser i 1984 erstattet af Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452, 1. udgave. Med baggrund i denne norm udkom en anvisning, som kunne tjene som grundlag ved projektering og udførelse af disse isoleringsarbejder i Grønland. I 1988 udkom Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer, 1. udgave, som erstatning for tidligere bestemmelser og dermed også som erstatning for Dansk Ingeniørforenings almindelige bestemmelser fra 1974 og normen fra udgave af Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer indeholder de samme krav til isoleringstykkelser som i 1. udgave, men teksten er i nødvendigt omfang revideret med henblik på at præcisere, at for almindeligt forekommende isoleringsarbejder for tekniske installationer i normalt boligbyggeri er disse forskrifter alene gældende, idet de erstatter bestemmelserne i Dansk Ingeniørforenings norm på området. Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer, 2. udgave, tilsigter som 1. udgave opnåelse af forsvarlig og ensartet udførelse af den termiske isolering af tekniske installationer, såvel med hensyn til begrænsning af energitab, risiko mod frysning og for fare og ulemper ved installationen m.v. som til sikring af rimelige driftsforhold og levetider af installationer og isolering. 0.1 Forskrifternes ikrafttræden Denne 2. udgave af Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer vil erstatte 1. udgave fra 1988, og træder i kraft ved udgivelsen. 0.2 Overgangsbestemmelser I en overgangsperiode d.v.s. til udgangen af januar 1996, kan bygværker, som er projekteret efter 1. udgave af forskriften, opføres efter 1. udgave af forskriften. 4

5 1.0 Indledning 1.1 Gyldighedsområde Denne forskrift dækker udførelsen af almindeligt forekommende isoleringsarbejder på rør, beholdere og ventilationskanaler ved sædvenligt bolig-, institutions- og industribyggeri i Grønland. Forskriften omfatter isolering af sædvanlige installationer for varmeanlæg, varmt og koldt brugsvandsanlæg, afløbsledninger og ventilationsanlæg med kanaler. Det forudsættes, at installationerne er i drift hele året. Forskriften omfatter ikke bygnings-, støj- og køle-/ fryserumsisolering. Forskriften medtager ikke isolering af installationer med kølede medier. Der henvises herom til Dansk Standard DS 452, Norm for termisk isolering af tekniske installationer af Forskriften omfatter ikke isolering af fjernvarmeledninger under visse forhold. Se nærmere herom i afsnit 2.6. Forskriften dækker ikke isolering af ovne, kedler og røgrør. Se nærmere herom i afsnit 2.7. Forskriften behandler ikke de brandtekniske krav. For ventilationsanlægs vedkommende se afsnit 2.5. Forskriften omfatter ikke isolering af vandforsyningsledninger og kloakanlæg uden for bygninger. Der henvises herom til de respektive forskrifter. 5

6 1.2 Benævnelser og definitioner Installation Del af teknisk anlæg, som tjener til opbevaring eller transport af flydende eller luftformige medier. Installationer omfatter i hovedsagen rør, beholdere, kanaler samt armaturer og andet tilbehør, f.eks. ventiler, pumper og ventilationsaggregater. Installationsdele, der er beregnet til varme- eller kuldeafgivelse, f.eks. radiatorer, er ikke omfattet af begrebet installation i denne forskrift. Synlig installation Synlig installation er en installation, der er synlig fra normalt anvendte opholds-, arbejds- og færdselsarealer. Varm installation Installation med medium, hvis driftstemperatur er højere end omgivelsestemperaturen. Kold installation Installation med medium, hvis driftstemperatur permanent eller i perioder er lavere end omgivelsestemperaturen. (Se afsnit 2.3). Isolering Beklædning på installation, som tjener til at reducere varme- eller fugtudveksling mellem installation og omgivelser. I isoleringen kan indgå dele, hvis funktion er varmeisolering, fugtbeskyttelse, fastholdelse og afslutning. En isoleringsdel kan bestå af et materiale med sådanne egenskaber, at isoleringsdelen samtidig opfylder flere formål. Varmeisoleringsmateriale Materiale, der er en del af en isolering, og hvis formål er at begrænse varmeudvekslingen. Dampspærre Del af isolering, hvis formål er at begrænse fugttransport ind i isoleringen. Afslutning Isoleringens yderste del, hvis formål er at give de udvendige sider en forudsat overfladebeskaffenhed. 6

7 2.0 Dimensionering I de følgende tabeller er anvendt afrundede værdier af de i Rørforeningens VVS-katalog angivne rørdimensioner. Tabellernes isoleringstykkelser er angivet i nærmeste handelsmål og svarende til lamelmåtter med lambda-værdi max. 0,04 ved 10 ºC. Der skal normalt ikke udføres isolering af synlige varmeinstallationer i opholdsrum i normalt boligbyggeri. Hvor der forekommer mange installationer i rum, kan isolering dog blive nødvendig for at hindre uønsket opvarmning af rummet og af tilstødende rum. Ved sådan isolering tilstræbes det, at varmeafgivelsen ikke medfører en større rumtemperaturstigning end ca. 2 ºC over det normalt fastsatte. Der kan afviges fra forskrifternes krav, såfremt det kan dokumenteres, at afvigelsen er forsvarlig. 2.1 Isolering af varme installationer mod energitab I tabel 1 angives isoleringstykkelser for installationer placeret såvel inden for som uden for bygningens klimaskærm. For fjernvarmeledninger, se afsnit 2.6. Udv. rørdiameter Temperaturforskelle mellem medium og omgivelser. [mm] Gennemsnit for året 30 ºC 40 ºC 50 ºC 60 ºC 70 ºC 80 ºC Tabel 1. Isoleringstykkelser i mm. 2.2 Isolering af kolde installationer I tabel 2 angives isoleringstykkelser for kolde installationer placeret indenfor bygningens klimaskærm. Tabellen omfatter rør for koldt brugsvand og faldstammer for tagvand. Isoleringstykkelserne beskytter dels mod opvarmning og dels mod udvendig kondensation (dryp), og isoleringen skal udføres som kondens isolering. 7

8 Isoleringens overflade (afslutningsmateriale) regnes ikke for at være metallisk blank eller spejlende. Udvendig rørdiam. [mm] Isoleringstykkelse [mm] plane flader 30 Tabel Sikring mod frysning Afsnittet behandler de foranstaltninger, der skal iagttages, for at der ikke skal opstå ulemper og skader på omgivelser og installation på grund af frysning af mediet i et til forholdene passende tidsrum. De aktuelle installationer er koldt brugsvand og spildevand placeret i bygning men uden for dennes klimaskærm, sædvanligt i krybekældre, installationsgange, kanaler o.lign. Disse installationer betragtes i almindelighed og som angivet under definitioner i pkt. 1.2 som kolde installationer, altså underforstået koldere end omgivelsestemperaturen. Det skal hertil bemærkes, at disse installationer anbragt i krybekældre med temperaturer under 0 ºC i realiteten er varme installationer i forhold til omgivelsen, da såvel afløbs- som koldtvandsledninger faktisk indeholder en vis varmemængde både fra akkumulering som ved at være strømmende. Som foranstaltninger mod frysning anvendes dels isolering alene og dels isolering kombineret med styret tilførsel af varme (sædvanligvis el-varmekabel). Da der kan opnås en væsentlig besparelse i både anlægs- og driftsudgifter ved at undlade elfrostsikring, bør det i den givne situation nøje overvejes, om sikringen alene kan etableres ved isolering. Det ovenfor nævnte passende tidsrum, hvori en kold installation skal sikres mod frysning antages teoretisk at udgøre min. 12 timer. Dette tidsrum skulle kunne dække nattimerne, hvor installationen ikke er belastet eller helt ude af brug. Det forudsættes herunder, at vandinstallationer er forsynet med egnet aftapningsarmatur, således at der i særlige tilfælde kan foretages tømning af installationen. Installationernes omgivelsestemperatur må i den aktuelle situation vurderes, da der kun foreligger begrænsede erfaringer med temperaturen i krybekældre o.lign., se følgende afsnit. 8

9 2.3.1 Krybekældres temperaturforhold er afhængig af en række faktorer, der i sin forskellighed vil give varierende resultat både fra by til by og mellem bygninger inden for samme område. For at give et ensartet grundlag for problematikken er disse faktorer resumeret i følgende væsentlige punkter: A. De klimatiske forhold. A.1 Jo koldere udenfor desto lavere temperatur i krybekælderen. B. De bygningsmæssige forhold. B.1 En høj krybekælder eller en krybekælder med store vægoverflader mod det fri vil medføre en koldere temperatur end for en lavere og mindre. (ydervægsareal i forhold til kælderens rumfang). B.2 Betonydervægge kontra en lettere skørtkonstruktion. B.3 Krybekælderens udluftningsgrad (ventilationshuller og utætheder). B.4 Krybekælderens isolering mod det fri (kuldebroisolering, isolering af adgangslem). Krybekælderens isolering mod overliggende varme etage. B.5 Den udførelsesmæssige korrekthed (f.eks. utilstøbte klampshuller). C. Installationsmæssige forhold. C.1 Tilstedeværelsen af varme rør i krybekælderen vil hæve dennes temperatur, selv om de er isolerede (mange rør kontra få). D. Brugs- og driftstekniske forhold. D.1 Permanent åbne adgangslemme. D.2 Rørledningerne under en bygning med mange brugere (antal lejemål) må forventes at have en større gennemstrømning (vandmængde) og dermed et større varmeindhold end ledninger fra få brugere. Modstandsevne mod frysning er således bedst i det større byggeri. E. Projekteringsmæssige forhold. E.1 Det må dog erkendes, at der normalt vil være en forskel fra temperaturen i krybekælderens yderzoner til midterzonen. Det må derfor være hensigtsmæssigt at tilstræbe en placering af såvel varme som kolde hovedledninger i god afstand fra ydervægge, men samtidig også således, at stikledninger får kortest mulig udstrækning. 9

10 2.3.2 Området Maniitsoq og syd herfor samt Ammassalik Udfra foreliggende oplysninger og fra erfaringer med eksisterende byggeri kan krybekældre i flerfamiliehuse i ovennævnte områder anses for at være rimelig frostfrie, og kolde installationer disse steder kan normalt udføres uden isolering og uden el-frostsikring, når følgende betingelser er opfyldt: 1. Byggeriet skal have en vis størrelse. 2. Krybekælderen skal være begrænset af betonfundamenter og betondæk. 3. Krybekælderen skal kunne holdes fri for vandansamling og isdannelse. 4. Krybekælderen skal være uudluftet eller have en meget begrænset udluftning. 5. Adgangslem(me) i ydervægge skal være isolerede (dobbelte) og tætte samt kunne aflåses, eller adgangen skal ske indvendig fra trapperum, boilerrum eller lignende. 6. Varme og kolde installationer skal placeres i størst mulig afstand fra ydervægge og med korte stikledninger samt anbringes tæt op mod krybekælderens dæk. Er en eller flere af disse betingelser ikke tilstede eller kun tilstede i reduceret omfang skal forholdet vurderes for behovet om isolering. Som vejledning kan de kolde installationer f.eks. isoleres som anført i tabel 3. Medie Udv. rørdimeter [mm] Koldt vand Isoleringstykkels e [mm] Afløb Tabel 3. Krybekældre med etagedæk af træ (organisk materiale) skal altid ventileres, og der skal foretages en samlet vurdering for foranstaltninger mod frysning. Forekommer der yderbegrænsning med træskørter el. lign. åbne skørter, betragtes installationerne som liggende i fri luft, og de bør el-frostsikres og isoleres. For andre bygninger, hvor anlægs- og driftsforholdene ikke kan sammenlignes med flerfamiliehuse, skal der foretages en særskilt vurdering ved valg af foranstaltninger mod frysning. Det samme gælder for evt. forekommende gennemgående hovedledninger for koldt brugsvand og for ledninger for brandvand, samt for ledninger med dimensioner mindre end 35 mm. 10

11 2.3.3 Området Sisimiut og byerne i Diskobugten Krybekældre i flerfamiliehuse i ovennævnte områder anses normalt ikke for at være frostfrie. Såfremt de under pkt nævnte 6 betingelser er opfyldt, vil kolde installationer disse steder normalt kunne udføres alene med isolering, som vejledende angivet i tabel 4. Medie Udv. rørdimeter [mm] Koldt vand Isoleringstykkels e [mm] Afløb Tabel 4. Er en eller flere af disse betingelser ikke tilstede eller kun tilstede i reduceret omfang skal forholdet vurderes med henblik på yderligere behov for frostsikring. Vejledende isoleringstykkelser mod energitab ved el-frostsikring er angivet i tabel 5. Medie Udv. rørdimeter [mm] Koldt vand Isoleringstykkels e [mm] Afløb Tabel 5. Det skal bemærkes, at rør af små dimensioner (mindre end 35 mm i udv. diameter) ikke bør sikres ved isolering alene. For andre bygninger, hvor anlægs- og driftsforholdene ikke kan sammenlignes med flerfamiliehuse, skal der foretages en særskilt vurdering ved valg af foranstaltniger mod frysning. Det samme gælder for evt. forekommende gennemgående hovedledninger for koldt brugsvand, for ledninger for brandvand samt for ledninger med dimensioner mindre end 35 mm. 11

12 2.3.4 Nordlige områder For Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit anses krybekældre normalt ikke for at være frostfrie, og samtlige kolde installationer i krybekældre o.lign. i alle bygningskategorier bør normalt isoleres og frostsikres. Vejledende isoleringstykkelser som angivet i tabel Altervativ frostsikring I de foregående afsnit er sikring mod frysning af kolde installationer behandlet udfra traditionelle økonomiske betragtninger og normale forhold, hvor krybekældre hidtil udføres så godt som uisolerede. Ud fra totaløkonomiske betragtninger vedr. anlægsudgifterne for rørisolering og elfrostsikring samt driftsudgiften for elforbruget til en bygningsisolering af krybekælderens ydervægge, kan vurderes alternativ frostsikring af kolde installationer ved at etablere frostfrie krybekældre. 2.4 Frostsikring med tilført varme El-varme Som nævnt under pkt. 2.3 udføres denne del af sikringen sædvanligvis ved hjælp af elvarmekabel. Der henvises herom til de særbestemmelser for el-frostsikringsanlæg, der er indeholdt i Anvisning i udførelse af el-frostsikring af rørledninger i Grønland af februar Det skal påpeges, at der i det konkrete projekt skal gøres rede for en hensigtsmæssig placering af føler (evt. 2 følere) samt gives vejledning i indstilling af termostat og instruktion i drift og vedligeholdelse af det samlede frostsikringsarrangement Samisolering I visse tilfælde kan frostsikringen ske ved samisolering med parallelt førte varmegivende ledninger f.eks. returledningen fra centralvarmen eller fra det varme brugsvand. Denne sikring ved samisolering er ikke almindelig mere og kan kun overvejes anvendt ved småhusbyggeri og på bygder, hvor el-forsyningen er sparsom. Man skal desuden være opmærksom på, at når de varmegivende installationer er i drift hele året, vil der i sommerperioden opstå en uønsket og unødvendig opvarmning af den kolde installation og dermed et uundgåeligt energispild. Samisolering skal derfor anvendes med omtanke og hensyn til de aktuelle driftsforhold. 12

13 2.5 Ventilationsanlæg Som anført i pkt. 1.1 omfatter forskriften ikke de brandtekniske krav. For ventilationsanlæg henvises herom til Grønlands Bygningsreglement 1982 kap Følgende installationsdele isoleres mod energitab: Indblæsningskanaler og aggregater m.m. placeret i uopvarmet rum. Indblæsningskanaler som transporterer luft med temperaturer, der er mere end 5 ºC varmere end den rumtemperatur, hvor kanalerne er placeret. Udsugningskanaler i uopvarmet rum når anlægget er forsynet med aggregater for varmegenindvinding Følgende installationsdele isoleres mod indvendig kondensation: Udsugningskanaler for såvel naturlige som mekaniske ventilationsanlæg inkl. aggregater m.m. når disse er placeret i uopvarmede rum Følgende installationsdele isoleres mod udvendig kondensation: Luftindtagningskanaler og aggregater fra luftindtag til varmeflade eller varmeveksler Fastsættelse af isoleringstykkelser - generelt. Der bør som grundlag for hvert enkelt tilfælde fastsættes de herfor relevante temperaturer og relative fugtigheder Fastsættelse af isolering mod energitab. Isoleringstykkelsen fastsættes ved vurdering af totaløkonomien Fastsættelse af isolering mod indvendig og udvendig kondensation. Isoleringen dimensioneres således, at den indvendige henholdsvis udvendige overfladetemperatur er højere end luftens dugpunktstemperatur. 2.6 Fjernvarmeinstallationer Forskriften omfatter ikke fjernvarmeledninger, når disse er placeret uden for bygningen i jord og i kanaler eller ført over terræn i fri luft samt når fjernvarmeledningerne iøvrigt er udført præisoleret. For isolering af sådanne ledninger henvises til retningslinier fra Nukissiorfiit. Isoleringen af øvrige forekommende fjernvarmeinstallationer i bygningen er omfattet af forskriften. 13

14 2.7 Ovne, kedler og røgrør Forskriften fastsætter ikke nogen bestemt tykkelse af isoleringen for ovne, kedler og røgrør, men det må anses for hensigtsmæssigt, at der i lighed med danske regler bør tilstræbes en varmeisolering af centralvarmekedler, således at overfladetemperaturen bortset fra luger o.lign. ikke overstiger ca. 35 ºC ved en rumtemperatur på 20 ºC. Vedrørende varmeisolering af røgrør henvises til de brandtekniske krav i Grønlands Bygningsreglement 1982 kap stk. 3 og Materialer Følgende omtale af isoleringsmaterialer er generel og funktionsbeskrevet. 3.1 Materialers holdbarhed Materialer, der indgår i en isolering, skal have en rimelig bestandighed under hensyntagen til materialets indbygning i isoleringen, installationens driftsforhold, omgivelsernes karakter, installationens indbygningsmåde, drift, vedligehold og ressourcebevarelse Isolering af synlige installationer skal udføres med afslutning, der kan tåle rengøring efter forholdene Materialer, der indgår i en isolering, skal være modstandsdygtige overfor de mekaniske påvirkninger, de udsættes for under normale forhold. Materialer skal være så formfaste, at de ikke i isoleringens levetid deformeres utilladeligt på grund af isoleringens egenvægt og andre hvilende belastninger på isoleringen Materialer, der indgår i en isolering, skal være modstandsdygtige overfor de fugtmæssige, kemiske og bakteriologiske påvirkninger, de udsættes for Materialer, der indgår i en isolering, må ikke under de normale driftsforhold for installationen kunne afgive sundhedsskadelige stoffer i utilladelig mængde til omgivelserne Materialer, der indgår i en isolering, skal være modstandsdygtige overfor de termiske påvirkninger, de under normale forhold udsættes for dels fra mediet, dels fra omgivelserne og dels under arbejdets udførelse. 3.2 Isoleringsevne Varmeisoleringsmaterialer skal som gennemsnit i isoleringens levetid mindst have den isoleringsevne, der er forudsat ved dimensioneringen Dampspærrer skal udføres af materialer med en dampdiffusionsmodstand, der ikke på noget tidspunkt i isoleringens levetid vil være mindre end forudsat ved dimensioneringen. 14

15 3.3 Materialebeskrivelse De i det følgende beskrevne materialer er anvendelige til beklædning og fastgørelse m.v. ved isoleringsarbejder som angivet i denne forskrift. Materialer Materialebeskrivelse Pap Pap med minimumsvægt 350 g/m 2 (d 2 0,25 m) og 500 g/m 2 (d 2 > 0,25 m), og som er egnet til beklædning af isolering. Ved skarp sammenbøjning må kun enkelte fibre briste. Lærred Lærred (kløtzellærred) med en vægt på mindst 135 g/m 2 og med mindst 17 tråde pr. cm 2. Trådene indeholder ca. 75 % hør og ca. 25 % bomuld. Plastfolie Plastfolie af en stiv type med kraftig rulningstendens. Folien er svært antændelig i henhold til DIN Samlinger med klæber udføres efter fabrikantens anvisninger. Plastfolie anvendes i følgende tykkelser: d mm 0,35 mm 250 < d mm 0,50 mm d 2 > 500 mm 0,75 mm Glaslærred Glaslærred med en vægt på mindst 400 g/m 2. Asfaltpap Asfaltpap der er helt gennemtrængt af lugtfri bitumen. Ved skarp sammenbøjning må kun enkelte fibre briste. Vægten er mindst 600 g/m 2, og brandlasten er ca. 18 MJ/m 2. Alu-belagt papir Alu-belagt papir med mindst 50 g/m 2 papir og med mindst 23 g/m 2 aluminium, som er sammensvejset med plastfolie. Alu-folie Alu-folie med en vægt på mindst 75 g/m 2. Klister til lærred Klister af en stærkt klæbende type, som ikke mugner eller mister sin klæbekraft og ikke indeholder stoffer, der kan skade isolering eller afslutning. Kobbertråd Kobbertråd af udglødet materiale. Tykkelsen er mindst 0,9 mm ved besætning og 0,5 mm ved snøring. Ståltråd Ståltråd af udglødet, varmforzinket materiale.tykkelse er mindst 0,5 mm. Vandafvisende F.eks. akrylplastmaling på plastkridering. maling 15

16 4.0 Udførelse Følgende beskrivelse af isoleringsarbejdets udførelse er generel og hovedsagelig funktionelt udformet. 4.1 Generelt Isolering udføres på en sådan måde, at de ved dimensioneringen forudsatte isoleringsværdier overholdes under hensyntagen til materialernes egenskaber, indbygningsmåde, omgivelsernes karakter, og de påvirkninger isoleringen bliver udsat for. Isolering udføres, så der ikke påføres skader på bygningsdele eller på installationsdele, og så bærende konstruktioner ikke svækkes. Isolerede kanal- og rørgennemføringer i dæk og vægge udføres således, at de ikke medfører brandfare. Der træffes foranstaltninger til hindring af gennemgang af fugt, ild, røg, lugt og støj og i nødvendigt omfang af skadedyr. Isolering udføres sådan, at nødvendig vedligehold af andre bygnings- og installationsdele ikke vanskeliggøres i væsentlig grad. Isolering må kun udføres på flader, der er rengjort, så der ikke opstår risiko for korrosionsskader og lignende. 4.2 Isoleringsevne Isoleringen udføres således, at isoleringsevnen for den færdige isolering ikke er mindre end den værdi, der er forudsat ved dimensioneringen og angivet i projektet. Sammentrykkelige varmeisoleringsmaterialer anvendes på en sådan måde, at isoleringstykkelsen ikke bliver mindre end krævet. Isolering udføres, så der ikke lokalt opstår kulde- og varmebroer, som nedsætter isoleringsevnen væsentligt. Bæringer til kolde installationer udføres sådan, at der ikke forekommer kondensation. Udføres bæringer uden på isoleringen, skal isoleringen under bæringen udføres af trykfast materiale. Isolering bør ligge tæt på emnet, og der må ikke opstå revner ved stød og fuger. Ved flerfagsisolering forsættes stød og fuger for hinanden. Hvor der forekommer termiske længdeændriger, bør stød og fuger i nødvendigt omfang sikres med elastisk fugemasse eller med bestandig lim. 16

17 4.3 Fastholdelse af varmeisoleringsmaterialer Isoleringsmaterialer fastholdes, så der ikke under udførelse og normale driftsforhold opstår utilladelige deformationer. Ved isolering af rør kan varmeisoleringsmaterialerne f.eks. fastholdes med stål- eller kobbertråd. På plane flader kan isolering fastholdes med stritter, clips eller limning. 4.4 Udførelse af dampspærre Dampspærrer udføres således, at den færdige isolering har den ved dimensioneringen forudsatte dampdiffusionsmodstand. Dampspærrer kan f.eks. udføres af alu-folie eller af alu-belagt papir. Samlingen udføres med tilstrækkeligt overlæg og tætning. Tætning kan f.eks. udføres ved svejsning, limning eller ved anvendelse af egnet tape. Tape bør normalt beskyttes mod nedbrydning f.eks. ved afdækning med pap eller alufolie. Ved isoleringens afslutning, f.eks. mod flanger og armaturer, udføres tætning, således at vanddamp ikke kan trænge ind i isoleringen. Hvor dampspærrer gennembrydes, f.eks. ved bæringer, udføres der tætning af gennemføringen, så fugtindtrængning undgås. 4.5 Isoleringens afslutning Isoleringen afsluttes således, at varmerisoleringsmaterialer og eventuel dampspærre er beskyttet mod skadelige påvirkninger og således, at forudsat overfladebehandling kan udføres. Afslutningen fastholdes således, at der ikke opstår skadelige deformationer af isoleringen under normale udførelses- og driftsforhold, herunder normalt forekommende længdeændringer af installationer og materialer. Hvor der ikke stilles særlige krav, kan ikke synlige isoleringer afsluttes med asfaltpap. Synlige isoleringer kan afsluttes med f.eks. pap og lærred, der overfladebehandles, eller med plastfolie. Hvor der kræves en god mekanisk beskyttelse, kan afslutningen udføres med pladekappe eller lign. Der udføres afstandsholdere i nødvendigt omfang. Afstandsholderne udformes således, at isoleringsevnen ikke nedsættes utilladeligt. 4.6 Driftstekniske forhold Isolering af installationer udføres sådan, at nødvendige vedligeholdelsesarbejder på isolering, installation og bygningsdele kan udføres på rimelig måde. Der skal tilgodeses rimelige pladskrav og fri afstand mellem isolerede installationer og mellem installationer og bygningsdele. 17

18 Ved isolering af installationsdele, der skal kunne betjenes, udføres isoleringen, så betjeningen kan ske uden besvær. Installationsdele, der af driftstekniske årsager må forventes at skulle repareres og/eller kontrolleres med mellemrum, isoleres på en sådan måde, at isoleringen er let at fjerne og let at retablere. Således bør isolering af ventiler, dæksler på beholdere m.v. udføres med aftagelige kapper, medmindre isoleringen let kan retableres på anden måde. Ved overisolering af installationsdele, der af driftstekniske og/eller reparationstekniske årsager skal være lokaliserbare, mærkes eller udformes isoleringen således, at installationsdelene er lette at lokalisere. 4.7 Kvalitetssikring af isolering Ved kvalitetssikringen skal sikres, at de anvendte materialer og de enkelte arbejdsoperationers art og kvalitet er i overensstemmelse med projektets forskrifter og øvrige specifikationer. Kvalitetssikringen kan foretages som kontrol under arbejdets udførelse eller derefter ved måling af isoleringstykkelser eller udvendige dimensioner. Der bør udføres et passende antal stikprøvevise målinger fordelt på et repræsentativt dækkende område. Det skal herunder sikres, at der anvendes de foreskrevne materialer i de foreskrevne tykkelser og kvaliteter, og at arbejdet udføres korrekt. 18

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk Standard DS 452 2. udgave Godkendt: 1999-07-22 Termisk isolering af tekniske installationer Code of practice for thermal insulation of technical service and supply systems in buildings DS 452 København

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk standard DS 452 3. udgave 2013-10-31 Termisk isolering af tekniske installationer Thermal insulation of technical service and supply systems COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial

Læs mere

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Det bør overvejes at efterisolere rør til radiatorer, konvektorer og gulvvarme, hvis

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave.

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Ny DS 452 - Nye regler for teknisk isolering Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkoet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Standarden trådte i kraft 1. december 2013 med en overgangsperiode

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Hovedforsyningsledning fremløb

Hovedforsyningsledning fremløb Hovedforsyningsledning fremløb Anbefalet isolering til denne rørdimension: 110 mm Varmetabsberegning Inddata Nuværende Inddata Efterisoleret Rør-/kanaltype Rørledning Rørledning Rørets/kanalens diameter

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10 liste 1. april 2012 Teknisk isolering www.armadan.dk IsoverprislisteForsideIDÈ.indd 1 27-03-2012 08:35:52 Indholdsfortegnelse Indhold Side Boaflex 1 Boaflex, stjernekerne 2 TapeLock 3-7 Foamglas rørskåle

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

ISOLERING MED NEOPIXELS GULVISOLERING. Emne : Neopixels Isolering med Neopixels gulvisolering

ISOLERING MED NEOPIXELS GULVISOLERING. Emne : Neopixels Isolering med Neopixels gulvisolering ISOLERING MED NEOPIXELS GULVISOLERING Til : Neopixels Insulation B.V. Cc : S. Nooijens Ref. : Nz130192adA2.mha (20150390) Sagsbehandler : Filial Zwolle / ing. H. Harbers Dato : 9. februar 2016 Emne : Neopixels

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

ISOVER HygroWick. Kondensisolering af rør

ISOVER HygroWick. Kondensisolering af rør ISOVER Kondensisolering af rør Le lo Blad 840 Dato: Maj 2009. Erstatter: Blad 841, November 2006 Indholdsfortegnelse Teknisk Isolering generelt -- Isolering af rør side 03 -- Lovgivning side 04 -- Fysiske

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Materialevalg og anlægsudformning

Materialevalg og anlægsudformning Materialevalg og anlægsudformning Valg af materialer og komponenter til varmtvandsanlæg Udformningen af varmtvandsanlæg med henblik på at overholde BR08 og DS 439 Leon Buhl, ingeniør Teknologisk Institut

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Varmt brugsvandsanlæg

Varmt brugsvandsanlæg Varmt brugsvandsanlæg Leon Buhl Teknologisk institut Industri & Energi Sikring af temperatur - bakterier 8.4.1.2 Varmt vand. (BR) Stk. 1. Vandinstallationer skal udformes, så de kan fungere med mindst

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

September Den lille tekniske. En guide til teknisk isolering af rør og installationer

September Den lille tekniske. En guide til teknisk isolering af rør og installationer September 2016 Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Siden 2009, hvor ROCKWOOL A/S udgav første udgave af "Den lille tekniske", har brugere af denne håndbog kunnet

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

1. Introduktion Manualens opbygning Teknisk service Programmet Rocktec... 5

1. Introduktion Manualens opbygning Teknisk service Programmet Rocktec... 5 Indhold 1. Introduktion... 4 1.1. Manualens opbygning... 4 1.2. Teknisk service... 4 2. Programmet Rocktec... 5 2.1. Skærmbilledets opbygning... 5 3. BEREGNING 1: BEREGN EFTER KLASSE... 7 4. Beregning

Læs mere

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk FAQ vedr. DS 469:2013 Varme- og køleanlæg i bygninger Udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-316 Varme- og kølesystemer Senest opdateret 30. oktober 2014 (TSM/LRJ) Har du et spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1 Varmefordelingsanlæg 0 1 PRÆCISERINGER VARMEFORDELINGSANLÆG Præcisering: Varmefordelingsanlæg > Tabeller Redigeret: 16.07.2013 Ikrafttræden: 01.09.2013 Korrektion

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

3. udgave, 1. november 2010 Erstatter 2. udgave, november 2008. ISOVER TEK håndbog

3. udgave, 1. november 2010 Erstatter 2. udgave, november 2008. ISOVER TEK håndbog 3. udgave, 1. november 2010 Erstatter 2. udgave, november 2008 ISOVER TEK håndbog Indholdsfortegelse Indhold Beregning af årlig besparelse ved rørisolering Isoleringsklasser Dimensioneringstabel klasse

Læs mere