VINDERUP REALSKOLE ÅRSREGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINDERUP REALSKOLE ÅRSREGNSKAB"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr VINDERUP REALSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning og tro og love erklæring 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3-4 Generelle oplysninger om skolen Generelle oplysninger om skolen 5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 6-7 Ledelsesberetning 8-10 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 15 Balance 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter Særlige specifikationer 26 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 LEDELSESPÅTEGNING OG TRO OG LOVE ERKLÆRING Bestyrelsen og skolelederen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2014 for Vinderup Realskole. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Vinderup, den 29. april 2015 Skoleleder: Birgitte Holm Bestyrelsen erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i 5, i lov om friskoler og private grundskoler nr. 917 af 13. august Revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen. Bestyrelsens medlemmer: Nicolaj Frederiksen Formand Lone Nørgaard Lasse Gade Vinni Flæng Larsen Anette Riis Frederiksen René Baltasar Møbelbjerg Anja Dahl Schiermer Karina Stampe

4 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til ledelsen af Vinderup Realskole PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Vinderup Realskole for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om frie grundskoler nr. 917 af 13. august 2014 og bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen Skolen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2014 og Resultatbudgetterne for 2014 og 2015 har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Herning, den 29. april 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Steen Pedersen Statsautoriseret revisor

6 5 GENERELLE OPLYSNINGER OM SKOLEN Skolen Vinderup Realskole Sevelvej Vinderup Telefon: Hjemmeside: Skolekode CVR-nr Skolen er en selvejende institution med hjemsted i Holstebro Kommune. Formål Skolens formål er ifølge dens vedtægter ( 1): Det er skolens formål, i samarbejde med forældrene, at undervise eleverne, så de tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer, som kan danne fundament for en fremtidig uddannelse eller profession. Skolen skal søge at stille udfordringer, så den enkelte elevs evner og anlæg stimuleres. Skolen lægger vægt på at skabe et miljø, hvor hver enkelt elev får muligheder for at indgå i et bæredygtigt socialt fællesskab. Gennem det daglige arbejde og engagement opøves eleven til at leve i et demokrati og vise ansvar og tolerance. Skolen er ikke orienteret i nogen bestemt ideologisk retning, men vedkender sig kulturfællesskabet med den danske folkekirke. Bestyrelse Formand, Nicolaj Frederiksen, Ålvej 21, 7830 Vinderup Lone Nørgaard, Vindelevgård 34, 7830 Vinderup Lasse Gade, Nørregade 24, 7830 Vinderup Vinni Flæng Larsen, Toften 27, 7830 Vinderup Anette Riis Frederiksen, Skrænten 23, Sevel, 7830 Vinderup René Baltasar Møbelbjerg, Ryde Møllevej 14, Ryde, 7830 Vinderup Anja Dahl Schiermer, Stokholmvej 16, 7830 Vinderup Karina Stampe, Bjertparken 49, 7830 Vinderup Skoleleder Birgitte Holm Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark Herning Pengeinstitut Spar Nord Bank A/S Spar Nord Vinderup Søndergade Vinderup

7 6 HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse (i hele kr.) Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster i alt Årets resultat Balance (i hele kr.) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse (i hele kr.) Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 4,6 7,9 8,3-0,1-3,3 (driftsresultat før ekstraordinære poster i % af indtægter) Likviditetsgrad 116,6 108,2 73,8 66,5 63,5 (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld) Soliditetsgrad 43,6 45,3 41,4 33,5 39,6 (egenkapital i % af aktiver ultimo) Finansieringsgrad 52,0 48,8 49,9 54,8 49,5 (langfristet gæld i % af materielle anlægsaktiver) Samlet elevbetaling pr. årselev (i hele kr.) Antal årselever i regnskabsåret 241,4 233,4 230,3 226,8 222,4 Antal årselever i skolefritidsordningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antal elever i grundskolen pr. 5. september Antal elever i skolefritidsordningen pr. 5. september Antal lærerårsværk 17,7 16,3 18,7 18,3 18,8 Antal årsværk for øvrigt personale 5,9 6,2 6,6 6,0 6,2 Antal årsværk i alt 23,6 22,5 25,3 24,3 25,0 Heraf procentandel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler): Flexjob 6,5 8,9 6,6 4,1 4,0 Skånejob 3,7 0,0 2,8 0,0 0,0 Årselever pr. lærerårsværk 13,6 14,3 12,3 12,4 11,8

8 7 HOVED- OG NØGLETAL Lærerlønsomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev

9 8 LEDELSESBERETNING Skolens hovedaktiviteter Vinderup Realskoles formål er at drive grundskolevirksomhed i overensstemmelse med LBK nr. 166 af 25. februar 2013 (Lov om friskoler og private grundskoler mv.), skolens vedtægter samt driftsaftale med Holstebro Kommune. Skolen er en overbygningsskole med klassetrin. Der var 241 elever pr. 5. september 2013 og 242 elever pr. 5. september Skolen har i lighed med tidligere år fastholdt sit høje pædagogiske og faglige niveau i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte rammer for skolens virksomhed og i overensstemmelse med skolens formål. Tilskud fra kompetencefonden Skolens ansøgning til kompetencefonden er blevet udtrukket således, at vi har fået kr. som supplement til skolens øvrige kompetenceudvikling forudsat, at vi opfylder tilskudsbetingelserne. Tilskuddet skal anvendes til uddannelsesforløb startet 1. april 2013, og skal være afsluttet inden 1. september I 2014 er der brugt kr. af midlerne fra kompetencefonden. Usædvanlige forhold Pr. 1. august 2014 trådte en ny folkeskolereform i kraft. Vinderup Realskole skal, dels som følge af, at vi er en fri grundskole, og dels som følge af vores driftsaftale med Holstebro Kommune, som minimum stå mål med undervisningstilbuddet og undervisningsniveauet i folkeskolen. Derfor er store dele af reformen også blevet integreret i Realskolens dagligdag. Den nye skolereform har bl.a. fokus på mere sprog og bevægelse. Derfor blev det besluttet, at ændre skolens tilbud på 7. årgang fra kun at have fokus på ekstra science til at lave en tredeling således, at Super S klassen 2014/15 har 3 ekstra profiltimer om ugen med fokus på sprog, sport og science. Denne ændring blev positivt modtaget, og derfor fik vi flere elever end forventet. 24 elever startede 1. august 2014 i den nye Super S klasse og interessen var så stor, at vi måtte oprette en venteliste. Lov 409 omhandlende lærernes arbejdstid trådte tillige i kraft pr. 1. august Det betød bl.a., at lærerne ønskede at have fuld tilstedeværelse på skolen, hvilket vil sige, at en lærer på fuld tid i en normal uge vil være til stede på skolen i gennemsnitlig 38,83 timer pr. uge i skoleåret 2014/15. Redegørelse for skolens økonomiske udvikling I regnskabsåret 2014 er der udarbejdet hoved- og nøgletal, som kan sammenlignes med tidligere års resultater. Skolens årselevtal blev højere end forventet i budgettet, hvorfor skolens indtægt har været højere end forventet. I skolens oprindelige budget 2014 forventedes et fald i elevtal fra 241 pr. 5. september 2013 til 226 pr. 5. september Skolen valgte derfor ikke at forlænge et årsvikariat. Imidlertid viste det sig, at der kom 16 elever mere end forventet fordelt med 6 ekstra elever på 7. årgang, 6 ekstra elever på 8. årgang, 3 ekstra elever på 9. årgang samt 1 ekstra elev på 10. årgang. Derfor ansatte skolen en ny årsvikar pr. 1. august Tilgangen af flere elever end forventet har resulteret i 869 tkr. mere i indtægt. En del af denne indtægt er brugt til undervisning herunder kantinedrift. Skolens kantineleder var blevet sygemeldt pr. 12. april I første halvdel af 2014 bestod personalet i skolens kantine af en kantinemedhjælper (fleksjobstilling med 20 timer pr. uge) samt en kantinemedhjælpervikar. Skolens kantinemedhjælper blev sygemeldt pr. 13. juni Skolens kantineleder blev pga. længerevarende sygdom og intet tegn på, at hun kunne vende tilbage inden for en overskuelig fremtid opsagt med fratrædelse 30. juni Der blev ansat en ny kantineleder fra 1. august 2014 med en beskæftigelsesgrad på 80, og kantinemedhjælpervikaren fortsatte i sit vikariat året ud. Sygemeldinger og ansættelse af vikarer bevirker, at omkostningerne for kantinedriften er steget i 2014 sammenlignet med 2013.

10 9 LEDELSESBERETNING Redegørelse for skolens økonomiske udvikling (fortsat) Der har i indeværende finansår været investering i inventar i form af elevskabe til lokale 18, borde og taburetter samt rackskab og mixere til Aulaen, Interaktiv tavle i lokale 16, skriveborde og stole til lærerarbejdsrummene for sammenlagt kr. Derudover har bygningen med lokale fået nyt tag og isolering for kr. Årets likviditetsvirkning af driften, investeringer og finansiering udviser et nettoresultat på kr. Det fremgår af skolens resultatopgørelse, at det samlede driftsresultat i 2014 er et overskud på kr. mod et budgetresultat på kr. Årets resultat er i væsentlig grad begrundet i ovenstående forhold. Redegørelse for modtaget inklusionstilskud og anvendelsen heraf Det nye specialundervisningsbegreb, som blev indført fra skoleåret 2012/13 indebærer, at der kun er tale om specialundervisning, hvis en elev modtager støtte i mindst 12 undervisningslektioner/uge. Al anden form for støtte er inklusion. Afviklingen af det gamle specialundervisningstilskud sker ved en overgangsordning, hvor skolen i skoleåret 2013/14 (7/12 af 2014) modtager et tilskud svarende til 75% og i 2014/15 (5/12 af 2014) modtager et tilskud svarende til 50% af skolens gennemsnitlige specialundervisningstilskud i skoleårene 2009/ / /12. Tilskuddet for 2014 er kr. Skolen havde i skoleåret 2013/14 afsat 40 ugentlige lærerlektioner til inklusion, heraf 5 lektioner til tosprogede elever samt 5 lektioner til læsevejledning. Det er regeringens målsætning, at 97% af alle elever skal inkluderes i den almindelige undervisning inden I skoleåret 2014/15 blev der ændret i Realskolens inklusionstilbud således, at inklusionen af elever med særlige behov integreres ind i de enkelte undervisningstimer. Samtidig har hver klasse afsat tre timer (60 minutter) pr. uge på skolens skema, hvor det er muligt, at have ekstra fokus på inklusion. De tre timer er fordelt med 2 LFF timer (lektiehjælp og faglig fordybelse) samt en USUV time (understøttende undervisning). I disse timer er der ekstra fokus på elever med særlige behov. Derudover har der været afsat 1-2 timer ugentlig til kompetenceudvikling hos enkelte elever, som har fravalgt tysk. Der er yderligere afsat timepuljer til testning af elever, læsevejledning samt personlig assistance til en elev med svært handicap. Skolen vil fortsat arbejde på at udvikle en inkluderende skole ved bl.a. at optimere inklusionstilbuddet til skolens elever. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud Skolen har ikke i regnskabsåret haft transaktioner af væsentlig karakter med andre offentlige støttede institutioner. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Skolens kantinemedhjælper valgte, som følge af længere tids sygdom og ingen forventning om, at vedkommende i fremtiden ville kunne vende tilbage til jobbet i skolens kantine, at opsige sin stilling pr. 1. februar 2015 med fratrædelse 1. marts Skolens køkkenleder fik sin beskæftigelsesgrad opnormeret fra 80 til 100% pr. 1. februar 2015.

11 10 LEDELSESBERETNING Skolens forventninger til fremtiden Frie grundskoler har gennem de sidste 4 år oplevet, at den procent, som statstilskuddet beregnes ud fra, årligt er sat ned. Koblingsprocenten er nu på 71%. Procenten tages af de offentlige udgifter pr. elev i folkeskolen, og disse udgifter er også faldet betragteligt. Derfor har en dobbelt besparelse ramt skolerne, som i gennemsnit mister en halv million kroner i 2014, hvilket har haft og fortsat vil få indflydelse på Vinderup Realskoles indtjening. Det forventes, at reduktionen af koblingsprocenten stopper fra og med 2014, og at tilskudstaksterne vil begynde at stige. Der vil, som sidste år, være behov for at holde stor fokus på skolens omkostninger, da der tillige er faldende børnetal i skolens rekrutteringsområde. Der opleves fortsat en spirende interesse for Vinderup Realskole hos elever uden for skolens normale rekrutteringsområde, således udgør elever uden for skolens rekrutteringsområde omkring 1/5 af eleverne på 10. årgang. Allerede inden udgangen af 2014 var der tilmeldt 40 elever til skolens 7. årgang 2015/16, hvorfor skolen næste skoleår for første gang vil have 2 klasser på 7. årgang. Men det er jo primært elever, skolen ville have modtaget i 8. klasse, derfor vil skolen modtage et tilsvarende lavere antal elever på 8. årgang det efterfølgende år. Vinderup Realskole skal fortsat have fokus på at øge elevtallet ved at tiltrække elever uden for skolens normale rekrutteringsområde. Resultat og overskudsdisponering Årets resultat blev et overskud på kr. Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år. Overført til næste år

12 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for Vinderup Realskole for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, som fremgår af bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for for frie grundskoler. Skolen har ændret sin regnskabspraksis vedrørende præsentation af markedsværdien på afledte finansielle instrumenter (renteswap). Markedsværdien har tidligere været præsenteret under kortfristet gæld, men bliver i overensstemmelse med gældende anbefalinger nu præsenteret under langfristet gæld. Ændringen medfører ingen ændring i årets resultat eller egenkapitalen, men skolens nøgletal bliver påvirket heraf. Vi har tilsvarende foretaget en ændring i sammenligningstal for sidste år. Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgodehavender henholdsvis forpligtelser. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld samt på egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.

13 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Statstilskud Statstilskuddet omfatter modtaget og beregnet tilskud, der kan relateres til perioden. Heri indgår fællesudgifts- og undervisningstilskud, som er beregnet på grundlag af dels elevtallet pr. 5. september i forrige finansår vægtet med 7/12 og dels af elevtallet pr. 5. september i finansåret vægtet med 5/12. Endvidere er der indtægtsført et grundtilskud samt et bygningstilskud, som udgør et grundbeløb samt et årselevafhængigt tilskud. Skolepenge Skolepenge resultatføres i takt med gennemførelsen af de enkelte undervisningsmåneder. Andre indtægter Andre indtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til skolens undervisningsaktivitet. Omkostninger Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af følgende formålsopdeling af omkostninger: - Undervisning. - Ejendomsdrift. - Administration mv. - Finansielle poster. Formålene omfatter udgifter såsom personaleudgifter, øvrige udgifter, afskrivninger mv. Periodisering Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne henføres til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

14 13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter: Brugstid Restværdi Ejendomme 30 år 25-50% af kostpris Inventar, undervisning 3-10 år 0% Inventar, administration 3-10 år 0% Inventar, kantine 15 år 0% Bus, traktorer mv. 5 år 0% Investeringer i samlede klassesæt af undervisningsinventar, herunder edb-anskaffelser, anses i afskrivningshenseende som et anlægsaktiv. Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Udgifter til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, er værdiansat til børskursen pr. årsafslutningsdagen. For børsnoterede obligationer er værdien indregnet maksimalt til kurs 100. Realiserede og urealiserede kurstab og kursgevinster er medtaget i resultatopgørelsen under renteposterne. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter, passiver Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

15 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån samt afdrag på langfristet gæld. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger. NØGLETAL Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 for frie grundskoler. Der henvises til oversigt over hoved- og nøgletal vedrørende formlen for beregning af de enkelte nøgletal.

16 15 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Er ikke underlagt revision Er ikke underlagt revision Regnskab Budget Budget Regnskab Note Årselever 241,4 234,8 238,7 233,4 Statstilskud Skolepenge m.m Andre indtægter INDTÆGTER Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration mv Administration mv DRIFTSOMKOSTNINGER RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL Renteindtægter mv Renteomkostninger mv Finansielle poster ÅRETS RESULTAT

17 16 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note Ejendomme Inventar, undervisning Inventar, administration Inventar, kantine Bus, traktorer mv. 0 0 Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Egenkapital i øvrigt EGENKAPITAL Kommunale lån Kreditforeningslån Langfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld GÆLD PASSIVER Eventualposter mv. 23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 24

18 17 PENGESTRØMSOPGØRELSE Årets resultat Afskrivninger indeholdt i resultatet Kursreguleringer, værdipapirer Ændring i tilgodehavender Ændring i periodeafgrænsningsposter, aktiver Ændring i kortfristet gæld DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING Betaling for anlægsaktiver INVESTERINGERS LIKVIDITETSVIRKNING Tilbagebetaling af gæld FINANSIERINGENS LIKVIDITETSVIRKNING ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING FRA DRIFTEN, INVESTERINGER OG FINANSIERINGEN Likvide beholdninger og kassekredit primo Likvide beholdninger og kassekredit ultimo

19 18 NOTER Note Statstilskud 1 Fællesudgiftstilskud Undervisningstilskud Bygningstilskud Grundtilskud Tilskud til specialundervisning Tilskud til sygeundervisning Tilskud til inklusion Øvrige statstilskud Dispositionsbegrænsning Skolepenge m.m. 2 Skolepenge netto: Skolepenge Betaling for lejrskoler, materialer mv Ydede fripladser Tilskud til nedbringelse af skolepenge Andre indtægter 3 Gaver og private tilskud Erstatninger Projekt, udveksling Øvrige indtægter Indtægter fra kantinedrift Lønomkostninger 4 Lønomkostninger, undervisning: Løn til leder og lærere mv Vikarløn Gruppeliv Pensionsbidrag ATP-bidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Regulering af afspadseringsforpligtelse Jubilæumsgratiale Lønrefusioner Tilskud fra vikarpuljen Tilskud efter lov om barselsudligning

20 19 NOTER Note Andre omkostninger vedr. undervisning 5 Undervisningsmaterialer Medieværksted, drift Bøger til elever og bibliotek Fotokopiering Copydan Lejrskoler og ekskursioner Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse It-support udstyr Inventar og udstyr, leasing Bibliotekssystem Befordringsudgifter vedrørende undervisning Befordring mellem hjem og skole Tilskud til befordringsudgifter Vederlag tilsynsførende Afskrivninger inventar, undervisning Prøveudgifter Uddannelse af personale Tjenesterejser Møder og arrangementer Edb, sektornet mv Skoleudvikling Honorar og vederlag lærere Øvrige Omkostninger fra kantinedrift Lønomkostninger 6 Pedelløn Pensionsbidrag Rengøringsløn ATP-bidrag Gruppeliv Regulering af feriepengeforpligtelse Tilskud flexjob

21 20 NOTER Note Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift 7 Lejeomkostninger: Leje af idræts- og svømmehal Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer: Ejendomsskat mv Renovation Ejendomsforsikringer Falck Tyverialarm Varme, el og vand: Varme El og vand Refusion af moms, el- og vandafgifter Rengøring: Rengøringsartikler Vedligeholdelse: Bygninger og lokaler Arealer Tekniske anlæg Afskrivninger: Ejendomme Lønomkostninger 8 Løn, administration Pensionsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse ATP-bidrag Gruppeliv

22 21 NOTER Note Andre omkostninger vedr. administration mv. 9 Revision, årsregnskab Revision i årets løb Andre konsulentydelser Vikarkassebidrag Markedsføring PR, annoncer mv Stillingsannoncer Kontorartikler og tryksager Porto Telefon Telefon, personale Kontorinventar, vedligeholdelse Kontorinventar, anskaffelse Leasing af inventar Afskrivninger inventar, administration Personaleudgifter Lovpligtige udgifter vedrørende personale Repræsentation Møder mv Edb-lønbehandling Edb-programmel inkl. konsulent/kurser Forsikringer Kontingenter Uddannelse personale Diverse Renteindtægter mv. 10 Renteindtægter pengeinstitut Rente og udbytte af værdipapirer Øvrige renteindtægter Renteomkostninger mv. 11 Renter af kreditforeningslån Øvrige renteudgifter Kursregulering værdipapirer

23 22 NOTER Afskrivninger 12 Undervis- Kantine Ejendoms- Adminining drift stration Inventar, undervisning Kantinedrift Ejendomme Inventar, administration I alt I alt Kantinedrift 13 Indtægter Varesalg Udlejning EU-tilskud Erstatninger Omkostninger Lønninger Gruppeliv Varekøb Rengøring Diverse Pension Afskrivninger Feriepengeforpligtelse ATP-bidrag mv Inventar Lønrefusion Note

24 23 NOTER Materielle anlægsaktiver 14 Note Ejendomme Inventar, undervisning Inventar, administration Anskaffelsessum 1. januar Tilgang til anskaffelsespriser Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Ejendomsværdi 1. januar Inventar, kantine Bus, traktorer mv. Anskaffelsessum 1. januar Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Tilgodehavender 15 Tilgodehavende skolepenge Vikartilskud Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 16 Lønninger og pensionsbidrag Andre forudbetalinger Værdipapirer 17 Spar Nord Bank, aktier 500 stk

25 24 NOTER Note Likvide beholdninger 18 Kassebeholdning Spar Nord Bank nr Nykredit Bank nr Nykredit Bank nr Spar Nord Bank nr Den Jyske Sparekasse nr Salling Bank nr Egenkapital i øvrigt 19 Saldo primo Værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter primo Årets resultat Langfristede gældsforpligtelser 20 Langfristet 1/ / Afdrag gæld Restgæld Gæld i alt Gæld i alt næste år 31/ efter 5 år Kommunale lån: Kommunekredit, 4%, Kreditforeningslån: Realkredit Danmark, 7% Nykredit, rentetilpasningslån, 20 1/4 år Nykredit, variabel, 22 3/4 år Dagsværdi renteswap Anden kortfristet gæld 21 Nykredit nr Skyldig løn Skyldig pension Skyldige feriepenge og SH Skyldig FerieKonto Skyldigt ATP-bidrag Skyldigt gruppeliv Feriepengeforpligtelse Afspadseringsforpligtelse Depositum Anden gæld

26 25 NOTER Note Periodeafgrænsningsposter 22 Statstilskud Fripladstilskud Forudmodtaget elevbetaling Depositum Andre forudbetalinger Eventualposter mv. 23 Leasing - årlige ydelser den samlede forpligtelse udgør gennemsnitlig restløbetid i mdr Leasing - årlige ydelser den samlede forpligtelse udgør gennemsnitlig restløbetid i mdr. 0 3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 24 Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der afgivet følgende sikkerheder: Bogført værdi af pantsatte aktiver Nominelt beløb af pant Ejerpantebrev i ejendom Herudover er der til realkreditinstitutter afgivet sikkerhed for prioritetsgæld. Bogført restgæld 31. december 2014 udgør kr.

27 26 SÆRLIGE SPECIFIKATIONER (i hele kr.) Finansielle sikringsinstrumenter Årets regulering på egenkapitalen Samlede akkumulerede reguleringer på egenkapitalen Beregning af egendækning, jf. paragraf 6, stk. 1 i tilskudsbekendtgørelsen Elevbetaling (skolepenge) ekskl. SFO Andre indtægter i alt, jf. note Reguleret for: Andre indtægter i alt Renteindtægter Egendækning i alt Årselever i alt 241,4 Egendækning pr. årselev

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE 235.006 1

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 1. REGNSKABSÅR SKOLEKODE

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2014 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011 Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg Skolekode 397.010 Årsrapport 2011 (38. regnskabsår) Fremlagt på generalforsamling den / 2012 Dirigent R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Jersie Privatskole Skolekode 280.467 Årsrapport 2013 (101. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår) Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode 183.008 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring

Læs mere