Tekniske bestemmelser for. fjernvarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser for. fjernvarme"

Transkript

1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme

2 Indhold 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE, DEFINITIONER M.V ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING 3 3. STIKLEDNINGER 4 4. BETJENING AF HOVEDVENTILER 6 5. FJERNVARMENETTETS TEMPERATURER OG TRYK 7 6. INSTALLATØRBESTEMMELSER 7 7. PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF INSTALLATIONER 8 8. GENNERELLE INSTALLATIONSBESTEMMELSER INDIREKTE TILSLUTNING DIREKTE TILSLUTNING DIREKTE TILSLUTNING STØRRE ANLÆG BRUGSVANDSANLÆG RØRLEDNINGER, FITTINGS M.V ISOLERING TRYKPRØVNING, SYN OG IDRIFTSSÆTTELSE MÅLING AF VARMEFORBRUG VARMEANLÆGGETS DRIFT OG VEDLIGEHOLD IKRAFTTRÆDEN, DISPENSATIONER M.V. 20 Bilag 20 Side 1

3 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE, DEFINITIONER M.V Nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarme er gældende for projektering, udførelse, drift, vedligehold og ændring af varmeinstallationer, der tilsluttes fjernvarmenettet tilhørende TREFOR Varme A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding. (Cvr. nr ), i det følgende benævnt TREFOR Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt Kunden Personer, der i henhold til bestemmelserne i pkt. 6.1., er berettiget til at udføre arbejde på en ejendoms varmeinstallationer, benævnes Installatøren Det retslige forhold mellem TREFOR og Kunden er fastlagt i: Leveringsbestemmelser for fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarme Tarifblad Aftale om fjernvarmelevering Velkomstbrev 1.5. Varmeinstallationer skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt kravene iht. nærværende dokument TREFOR kan kræve ændringer eller nægte tilslutning af varmeinstallationer, der teknisk set er af en sådan beskaffenhed, at de ikke på rimelig måde opfylder deres formål, eller er i strid med Tekniske bestemmelser for fjernvarme TREFOR påtager sig med nærværende bestemmelser intet ansvar for de ved kundens foranstaltning udførte varmeinstallationer. Dette ansvar påhviler alene kunden Temperaturer angives i C. Tryk angives i bar (1bar 10 mvs). Side 2

4 1.9. Hvor der i det efterfølgende er henvist til en specifik regel, norm eller lig. vil nyere versioner, ny lovgivning mv. træde forud for nedenstående. På udgivelsestidspunktet er, ikke udtømmende, følgende bestemmelser mv. gældende på området: Nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarme Bygningsreglementet Bygningens varmetab, DS 418 Vandnormen, DS 439 Varmenorm, DS 469 Isoleringsnorm, DS 452 Arbejdstilsynets Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg og Forskrifter for ufyrede anlæg Standard for varmeenergimålere DS ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING 2.1. Tilslutning af en ejendom til TREFOR s forsyningsnet, herunder udlevering af materialer mv., kan først finde sted, når der foreligger underskrevet Aftale om tilslutning til TREFOR Varme A/S, i henhold til leveringsbestemmelser og nødvendige tegninger m.v Ved tilslutning af større anlæg, herunder specielle anlæg, flerfamilie- og erhvervsejendomme eller ved TREFOR s krav, skal tilslutningen i hvert tilfælde aftales nærmere med TREFOR af hensyn til dimensionering og placering af stikledning og måler. Installationstegning skal også medsendes for at sikre forsyningen til ejendommen. TREFOR foretager ikke godkendelse af installationsprojekter. Endvidere skal den dimensionerende effekt til opvarmning og varmt brugsvand oplyses til brug for dimensionering af stikledning Der tilsendes endvidere TREFOR en beliggenhedsplan og en tegning, der tydeligt viser, hvor fjernvarmen føres ind i ejendommen. Indføringsmetode, stikledningens placering m.v. aftales mellem kunden eller dennes bemyndigede og TREFOR. Side 3

5 2.4. Ledningsnettet fra TREFOR s forsyningsnet til ejendommens hovedventiler benævnes i det følgende for stikledningen Eksisterende fremmede ledninger i arealet omkring stikledningen og indføringen i ejendommen skal forinden etablering af fjernvarmetilslutning være tydeligt markeret/oplyst af kunden, som har ansvaret for påvisning Betaling for etablering af fjernvarmetilslutning følger de til enhver tid gældende tarifblade og betalingsbetingelser. 3. STIKLEDNINGER 3.1. Stikledningen til og med hovedhaner dimensioneres, etableres og vedligeholdes af TREFOR Stikledningen til nybyggeri udføres normalt først, når vandstikledning og samtlige kloakledninger er udført Stikledningen skal placeres min. 0,7m fra vandstikledningen, og må ikke placeres over denne, ligesom stikledningen ikke må placeres over eller i umiddelbar nærhed af kloakledninger, tagbrønde og lignende. De gældende afstandskrav nævnt i DS 475, norm for etablering af ledningsanlæg i jord, skal overholdes. Der kan efter aftale med TREFOR afviges herfra ved indføring i bygning Stikledningen og hovedhanernes placering aftales mellem kunden og TREFOR. Hvor andet ikke er aftalt anbringes hovedhanerne synligt over færdigt gulv, umiddelbart inden for ydermur nærmest hoved- eller forsyningsledning Hvis hovedhanerne ønskes placeret andet sted end umiddelbart indenfor ydermur, skal dette aftales mellem kunden og TREFOR. Udgifter til anden placering betales af kunden. Foringsrør og indføringsbøjning skal afhentes hos TREFOR. Side 4

6 3.6. Hvor stikledningen indføres i ejendommen, skal der være ekspansionsmulighed for stikledningen. Indføringsmåden aftales mellem kunden og TREFOR Ved nybyggeri af parcel, rækkehus og erhverv udleveres på TREFOR s adresse indføringsbøjninger til indstøbning, når tilmelding er foretaget. I særlige tilfælde kan evt. tidligere udlevering aftales Hvis indstøbning ikke er muligt laves en udsparring 50 cm bred og 40 cm høj i fundamentet, i en dybde, der sikrer fjernvarmerørene en jorddækning på cm. Hvor stikledningen fremføres under gulve skal stikledningen føres i kanaler eller foringsrør. Dette aftales mellem kunden og TREFOR (se også pkt. 3.5.) Ændring eller afbrydelse af stikledning udføres af TREFOR for kundens regning. Afbrydelse foretages ved nærmeste forsyningsledning. Eksisterende stikledninger fjernes ikke.(se Leveringsbestemmelser for fjernvarme 3.16) Ved etablering af fjernvarmeforsyning i eksisterende ejendomme reetablerer TREFOR gennembrudt beton- og murværk samt udendørs flise- og havearealer efter stikledningens etablering. Evt. efterreparationer, såsom efterpudsning, reetablering af inventar, gulvbelægning, malerarbejder m.v. er TREFOR uvedkommende Ved nybygninger udfører og reetablerer kunden for egen regning udsparinger i beton og murværk samt reetablerer eventuelle udendørsanlæg Ved udskiftning af stikledning i eksisterende ejendomme reetablerer TREFOR gennembrudt beton- og murværk samt udendørs flise- og havearealer efter stikledningens etablering. Al demontering af fast inventar, såsom skabe mm., der måtte forhindre udskiftning af stikledningen, nedtages af kunden, eller for dennes regning. Side 5

7 3.13. Evt. efterreparationer, såsom efterpudsning, reetablering af inventar, gulvbelægning, malerarbejder m.v. er TREFOR uvedkommende. Såfremt kunden ikke ønsker at bryde gulve m.m., etablerer TREFOR synlige rør mellem de nye hovedhaner og den eksisterende installation. Afregningsmåleren flyttes således den er placeret så tæt på hovedhaner så muligt. Er dette ikke muligt isolerer TREFOR rør mellem nye hovedhaner og eksisterende anlæg, jf. pkt. 12,2. Placeres de nye hovedhaner i uopvarmet rum, skal afregningsmåleren placeres umiddelbart her efter En utæthed på stik eller hovedledning skal straks meddeles til TREFOR. Ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder reetablerer TREFOR de fornødne bygnings- og haveanlæg m.v. med gængse handelsvarer. Hvor reetablering efter kundens ønske fordrer anskaffelse af materialer herudover, betaler kunden merudgiften Såfremt reparationsarbejder er foranlediget af mekanisk overlast, herunder terrænregulering, pilotering, grave eller grubearbejde m.v., fremsender TREFOR regning på de faktiske afholdte udgifter Alle reparationer udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. 4. BETJENING AF HOVEDVENTILER 4.1. Hovedventilerne må ikke bruges til regulering Hovedventilerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. De må normalt kun betjenes i forbindelse med arbejde på anlægget eller i tilfælde af brud på installationen samt ved længere tids bortrejse. I vinterperioder skal Kunden sikre at anlægget er frostsikret. Side 6

8 5. FJERNVARMENETTETS TEMPERATURER OG TRYK 5.1. Generelle temperaturforhold.: TREFOR s fjernvarmenet er et varmtvandsanlæg, hvor fremløbstemperaturen i forsyningsnettet er reguleret efter de klimatiske forhold. Fremløbstemperaturen i hoved- /forsyningsledningen ved stikledningens start varierer således mellem 60 C og 85 C. Fremløbstemperaturen kan dog, afhængig af beliggenhed og belastningsforhold, stige til 95 C Særlige temperaturforhold i lavtemperaturområder.: Fremløbstemperaturen i lavtemperaturområder er reguleret ned i forhold til de generelle temperaturforhold. Fremløbstemperaturen i hoved-/forsyningsledningen ved stikledningens start varierer således mellem 55 C og 60 C, afhængig af beliggenhed og belastningsforhold. Materialekvaliteter mv. skal dog vælges under hensyntagen til de generelle temperaturforhold Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille Det maksimale fremløbstryk i ledningssystemet er 8,0 bar, men trykket vil variere efter beliggenhed og belastningsforhold. Komponenter skal som minimum være trykklasse PN Det disponible differenstryk ved ejendommens hovedventiler andrager min 0,4 bar, men kan efter beliggenhed og belastningsforhold variere. 6. INSTALLATØRBESTEMMELSER 6.1. Til udførelse af arbejde på varmeinstallationer, der er eller ønskes tilsluttet TREFOR s net, må kun anvendes enkeltpersoner eller firmaer, der har autorisation som VVSinstallatør i henhold til den til enhver tid gældende lov/bestemmelser mv.. Kunden skal sikre sig dette når Kunden laver aftale med entreprenør om udførslen af arbejdet. Side 7

9 6.2. Installatøren er forpligtet til at overholde TREFOR s Tekniske bestemmelser for fjernvarme og Leveringsbestemmelser for fjernvarme 6.3. Projekterende er ligeledes forpligtet til at overholde TREFOR s bestemmelser. Hvis en VVS-installatør bliver bekendt med fejl eller mangler i.h.t. TREFOR s bestemmelser ved f.eks. et projekt, skal dette meddeles den projekterende. Medfører dette ikke, at projektet laves om, er installatøren forpligtet til at meddele TREFOR dette. VVS-installatøren kan ikke, med henvisning til projektmaterialet fra en projekterende, fritage sig fra nogen del af ansvaret for det udførte arbejde Installatøren har det fulde ansvar for det arbejde, der udføres af ham eller hans medarbejdere TREFOR s syn af en installation eller tegninger af denne, fritager ikke installatøren for ansvar - og påfører ikke TREFOR noget ansvar Intet nyt anlæg eller udvidelse af eksisterende anlæg må tages i brug før de nødvendige aftaler, materialer og oplysninger i henholde til Tekniske bestemmelser for fjernvarme er modtaget hos TREFOR Hvis en installatør har forsømt TREFOR s bestemmelser med hensyn til indgivelse af oplysninger eller udbedring af mangler på anlæg m.v. kan TREFOR standse ekspeditionen af nye sager fra installatøren og lade manglende oplysninger eller mangler på anlæg udbedre for installatørens regning. De deraf følgende administrative omkostninger for TREFOR betales af installatøren. 7. PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF INSTALLATIONER 7.1. Enhver nyinstallation eller ændring af eksisterende installation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Side 8

10 7.2. Enhver installation skal projekteres og udføres, så der sikres kunden en høj grad af tilfredsstillende varmekomfort med et acceptabelt energiforbrug og størst mulig afkøling. Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugsvand. Alle radiatorer, gulvvarmekredse mm. skal være udstyret med mængdebegrænser Dimensioneringsgrundlag for installationer med generelle temperaturforhold.: Varmeanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en jævn drift med en gennemsnitlig årsafkøling på minimum 30 o C. Varmeanlæggets primære side skal dimensioneres efter 65/35 C og et differenstryk på min. 0,4 bar ved hovedhanerne. Installationer for varmt brugsvand skal dimensioneres efter 60/30 C samt et differenstryk på min. 0,4 bar ved hovedhanerne. Min. effekt for gennemstrømningsvandvarmere er 37,1 kw. Dimensionsgivende temperaturer jf. DS418, 20 C som indetemperatur, -12 C som udetemperatur Dimensioneringsgrundlag for særlige temperaturforhold i lavenergiområder.: Varmeanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en jævn drift med en gennemsnitlig årsafkøling se tarifblad Varmeanlæggets primære side skal dimensioneres efter 50/30 C og et differenstryk på min. 0,4 bar ved hovedhanerne. Installationer for varmt brugsvand skal dimensioneres efter 50/15 C. Dimensionsgivende temperaturer jf. DS C som indetemperatur, -12 C som udetemperatur. Side 9

11 8. GENNERELLE INSTALLATIONSBESTEMMELSER Anlægget skal projekteres således, at der opnås en jævn drift med størst mulig afkøling se tarif blad. Til dette formål skal der forefindes automatiske reguleringer af en type, der skal kunne godkendes af TREFOR, og som sikrer fornøden kapacitet ved det disponible differenstryk For at opnå tilfredsstillende drift skal der i anlægget installeres trykdifferensregulator i returledningen for at udjævne trykvariationer og sikre god varmeøkonomi i de enkelte anlæg. Kapillarrørene til trykdifferensregulatoren skal tilsluttes vandret via kuglehaner eller nåleventiler. Undtaget er tilslutningen til gennemstrømningsvandvarmer jf. principdiagrammer Der skal være monteret snavssamler i fremløbet Anlægget skal være forsynet med udluftningsskruer og afspærringsventiler, som muliggør særskilt drift af opvarmningsog brugsvandsdel Såfremt der installeres komponenter, som kræver tryk- og temperaturforhold udover TREFOR s normale driftsbetingelser, er TREFOR ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold, og påtager sig intet ansvar for sådanne komponenters funktion. 8.6 Tilslutningsanlægget bør anbringes i rum med gulvafløb. 8.7 Eventuelle omløb på fjernvarmeanlæggets primære del må kun etableres af TREFOR. 8.8 Luftudladere, på den del af anlægget der er underlagt fjernvarmens tryk, skal være manuel eller efter aftale med TREFOR automatisk som fabrikat Spirotop eller ligestillede. Side 10

12 8.9 Afregningsmåleren skal placeres umiddelbart efter hovedhanerne. Såfremt dette ikke er muligt skal rør mellem måler og hovedhaner isoleres jf. pkt Reguleringsenheder skal monteres efter fabrikantens anvisninger og anbringes i returledningen for at sikre fuld vanddækning i anlægget I opvarmningsanlæggene skal fornødne reguleringsventiler, ½ aftapningshaner (forsynet med slutmuffer) og udluftningsmulighed være til rådighed. Ved større anlæg skal fornødne strengreguleringer monteres Varmeanlæg skal forsynes med automatisk styring af fremløbstemperaturen jf. DS Afløbsledning fra sikkerhedsventil skal skæres skrå og føres fri af installationen og så langt ned mod gulvet, at vandstænk ikke medfører tæring på installationen Ved tilslutning af større opvarmningsanlæg samt specielle anlæg som f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg og gartnerier bør anlæggets udformning aftales med TREFOR forinden udførelsen Såfremt ganske særlige forhold gør sig gældende, kan skriftlig ansøgning om fravigelse af foranstående bestemmelser tilsendes TREFOR, som vil tage stilling i hvert enkelt tilfælde INDIREKTE TILSLUTNING Anlægget skal være forsynet med en varmeveksler for at holde vandet i ejendommens interne varmeanlæg (sekundær del) adskilt fra vandet i TREFOR s fjernvarmenet (primær del) Brugen af varmeveksleranlæg nødvendiggør installation af trykdifferensregulator og termostatventil med fjernføler eller termostyret modulerende motorventil i anlægget, for at dette kan fungere korrekt. Ekspansionsbeholderen i internt anlæg skal Side 11

13 være anbragt umiddelbart før pumpens sugeside, cirkulationspumpen kan derved monteres i fremløb eller retur. Pumper skal styres automatisk efter vandstrøm- og trykbehov i varmeanlægget. Undtaget er dog pumper, hvor der ønskes en konstant vandstrøm (større gulvvarmeanlæg, 1-strengsanlæg og ventilationsanlæg). Urstyring af cirkulationspumpe samt brug af ON/OFF-motorventiler indebærer risiko for uhensigtsmæssig drift Tilslutning af ejendommens varmeinstallationer skal udføres i overensstemmelse med gældende forskrifter og som vist på TREFOR s principdiagrammer (se bagest): Anlæg A: Varmeveksler og varmtvandsbeholder Anlæg B: Varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer 9.2. DIREKTE TILSLUTNING Anlægget skal kunne temperaturreguleres via opblanding, hvorved der sikres lavest mulig fremløbstemperatur i det interne varmeanlæg Brugen af direkte anlæg ( direkte tilslutning ) nødvendiggør installation af trykdifferensregulator og termostatventil med fjernføler eller termostyret modulerende motorventil i anlægget, for at dette kan fungere korrekt I forbindelse med driftsforstyrrelser, aflukninger mv., hvor fjernvarmenettet er tømt for fjernvarmevand, er det Kundens ansvar at sikre, at den interne cirkulationspumpe stoppes Alle anlægsdele som tilsluttes TREFOR`s fjernvarmenet (primær del) skal trykprøves jf. pkt og 13.4 inden tilslutning Ved ændring i bestående direkte anlæg skal nærværende tekniske bestemmelser opfyldes. Side 12

14 Tilslutning af ejendommens varmeinstallationer skal udføres i overensstemmelse med gældende forskrifter og som vist på TREFOR s principdiagrammer (se bagest): Anlæg C: Direkte anlæg og varmtvandsbeholder Anlæg D: Direkte anlæg og gennemstrømningsvandvarmer 9.3 DIREKTE TILSLUTNING STØRRE ANLÆG Kalorifere, varmetæpper, strålevarmepaneler og ventilationsvarmeflader må installeres direkte såfremt rørene på primær siden er synlige. Anlægget skal reguleres over en opblanding og frostsikres. Der skal efter varmefladen indbygges en zoneventil eller automatik til begrænsning af gennemstrømningen, når ventilatoren stoppes. TREFOR kan forlange installering af lækageovervågning, hvis dele af anlægget kører direkte 10. BRUGSVANDSANLÆG Alle installationer til fremstilling af varmt brugsvand skal monteres således, at opvarmningen sker direkte med fjernvarmevandet Ved anvendelse af gennemstrømsvandvarmer med cirkulerende varmt brugsvand anbefales veksler med særskilt tilslutning for cirkulation. (5-benet veksler) Varmtvandsbeholdere skal være magasinbeholdere med mindst 100 liters volumen. I ejendomme med flere lejligheder regnes med 100 liter for den første og derefter en forøgelse på 50 liter pr. efterfølgende lejlighed. Side 13

15 10.4. Installationer til fremstilling af varmt brugsvand skal udføres, så der er let adgang til kontrol af tæthed For at sikre god reguleringsfunktion skal reguleringsventiler anbringes umiddelbart efter vandvarmeren på primær siden. Reguleringsventiler bør være med fjernføler Anlæg med cirkulerende varmt brugsvand bør monteres med strengregulering eller termostatisk styret reguleringsventil 11. RØRLEDNINGER, FITTINGS M.V Alle rørledninger, fittings m.v. skal udføres i overensstemmelse med DS Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Materialekravene i DS 439 og DS 469 skal overholdes Pakninger og øvrige installationsdele i forbindelse med TREFOR s fjernvarmevand skal vedvarende kunne tåle en phværdi på minimum 10, På primærsiden må stålrør samles som svejsesamlinger, gevindsamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør må samles ved lodning eller klemringsfittings. Pexrør og rustfrie rør godkendt til fjernvarme må anvendes Skjulte rørledninger i stål, som er i forbindelse med TREFOR`s fjernvarmevand, må kun samles ved svejsning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte kobberrørs- og pexrørsledninger Rørledninger skal monteres efter de stedlige forhold på en sådan måde, at der er mulighed for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med slutmuffe. Udluftningsskruer bør være let tilgængelige og renholdt for maling m.v. Side 14

16 11.7. Rørledninger, skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser Alle rørledninger, der er underkastet fjernvarmenettets tryk- og temperaturniveau skal i eller under terrændæk fremføres i kanaler eller forringsrør således, at eventuel lækage let kan konstateres. Hvor fjernvarmeledninger fremføres i kanaler, må andre installationer ikke forekomme. Bestemmelsen omfatter ikke ingeniørgange udført efter bygningsreglementet Alle rørledninger i jord mellem bygninger skal udføres i prærør af samme kvalitet som fjernvarme stikledningen. Muffesamlinger på præisolerede rør, der leder fjernvarmevand, skal synes og godkendes af TREFOR. 12. ISOLERING I henhold til Bygningsreglementerne skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter DS 452 for at undgå frostsprængninger og varmespild Rør inden varmemåleren skal isoleres efter DS 452. Isoleringen skal afsluttes med plastfolie som isogenopak Rør m.v. fra andre installationer må ikke isoleres sammen med ledninger, der indeholder fjernvarmevand 13. TRYKPRØVNING, SYN OG IDRIFTSSÆTTELSE Enhver nytilslutning, udvidelse eller udskiftning af en varmeinstallation, skal af installatøren trykprøves inden tilslutningen til TREFOR s fjernvarmenet Rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, forinden trykprøve er foretaget. Side 15

17 13.3. Da trykket i fjernvarmenettet kan stige til 8 bar, skal prøvetrykket almindeligvis være hhv. 10 bar på fjernvarmeanlæggets primærside og 12 bar for alle rør i jorden, der leder fjernvarmevand med nettets tryk og temperatur mellem bygninger Trykprøven skal udføres med koldt vand ved de ovennævnte tryk. TREFOR kan til enhver tid forlange trykprøven gentaget Før anlægget tilsluttes TREFOR s ledningsnet skal dette renses for urenheder ved gennem skylning med koldt vandværksvand. Ubehandlet vand må ikke lukkes ind i fjernvarmenettet. Påfyldning af primær side skal ske fra returens side. Der må ikke være fast installation for påfyldning af varmeanlæggets sekundære side. Mindre varmeanlæg kan fyldes med fjernvarmevand uden tilladelse fra TREFOR. Større varmeanlæg over ca. 500 liter kan fyldes med fjernvarmevand efter tilladelse fra TREFOR Ejendommens tilslutning til TREFOR s fjernvarmenet er betinget af, at installationerne er projekteret og udført i overensstemmelse med Tekniske bestemmelser for fjernvarme. Konstateres uoverensstemmelser kan TREFOR kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er TREFOR af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet eller afbryde evt. tilslutninger. 14. MÅLING AF VARMEFORBRUG Til brug for afregning mellem kunden og TREFOR leverer TREFOR det nødvendige måleudstyr, og bestemmer måleudstyrets type, størrelse og placering TREFOR anvender energimålere, i det følgende kaldet målere. Målere installeres i returledningen. Nye Villamålere har en indbygningslængde på 110 mm og ¾ rørgevindender. Side 16

18 14.3. Måleren ejes, vedligeholdes og udskiftes af TREFOR i henhold til bestemmelserne i DS 1434 samt bestemmelser fastsat af TREFOR Når installatøren har klarmeldt installationen ved udfyldelse af VVS-anmeldelse monterer TREFOR måleren og syner anlægget. Installatøren har pligt til at være til stede ved dette syn. Det er installatørens ansvar at sikre, at der ikke er sat varme på anlægget før måleren er installeret og anlægget er synet og godkendt. Konstateres det, at der er sat varme på installationen før der er monteret måler, vil den beregnede/anslåede varmemængde blive faktureret direkte til installatøren Måleren skal anbringes i et tørt rum. I større ejendomme skal måleren anbringes i et rum, hvor den tilsynsførende for ejendommens varmeanlæg og TREFOR s personale har adgang. Kunden sørger for renholdelse og elektrisk belysning af rummet, som bør være forsynet med afløb Måleren skal, hvor andet ikke udtrykkeligt er aftalt, anbringes i samme rum som hovedhanerne, samt iht. pkt Der skal være godkendte, let tilgængelige afspærringsventiler umiddelbart foran og efter måleren, således at målerudskiftning let kan foretages. Varmeanlægget skal være fastgjort til væg eller gulv, således at måleren frit kan demonteres Måleren skal placeres hensigtsmæssigt således, at denne bekvemt kan aflæses, adskilles og udskiftes. Der skal være god plads rundt om måleren, minimum 0,7 mtr. fri plads foran og minimum 0,2 m. og max. 1,5m over færdigt gulv. Følerlommerne anbringes i modstrøm. Følerne skal være demonterbare. Måleren må under ingen omstændigheder anbringes under forhold, der vanskeliggør udskiftning og aflæsning, Måleren skal endvidere placeres således, at den ikke udsættes for vandstænk TREFOR syner tilslutningsanlægget og plomberer måleren m.v. i forbindelse med idriftsætning af anlægget. Side 17

19 14.9. Måleren og dens placering må ikke ændres uden TREFOR s godkendelse. De anbragte plomber ved måleren, ventiler og automatsikringen m.v. må kun brydes af TREFOR s medarbejdere eller personer, som er bemyndiget hertil af TRE- FOR Foretages der indgreb i måler eller mod plomber, annulleres målingen, og TREFOR beregner forbruget. Sådanne indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse TREFOR har ret til at flytte måleren, hvis dette anses for nødvendigt. Omkostninger hertil afholdes af TREFOR. Ønsker kunden måleren flyttet, eller demonteret pga. renovering eller lignende, skal flytningen godkendes af TREFOR, og kunden betaler udgiften herfor Kunden er erstatningspligtig overfor TREFOR ved ødelagte målere, når dette skyldes uagtsomhed eller ligegyldighed Kunden kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til TREFOR forlange at få måleren afprøvet. Hvis de ved afprøvningen konstaterede måleafvigelser er større end de i DS 1434 fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af TREFOR. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne i DS1434 fastsatte grænser for måleafvigelser. TREFOR er til enhver tid berettiget til, for egen regning, at foranledige måleren afprøvet TREFOR s medarbejdere eller personer, som er bemyndiget hertil af TREFOR skal, mod forevisning af legitimation, have uhindret adgang til måleren og fjernvarmeinstallationen i øvrigt Bimålere, som er foranlediget monteret af kunden for intern fordeling af varmeforbruget, er TREFOR uvedkommende. Side 18

20 15. VARMEANLÆGGETS DRIFT OG VEDLIGEHOLD Efter idriftsætning skal anlægget af installatøren indreguleres omhyggeligt, så hele anlægget fungerer med så ensartet og stor afkøling som muligt. Endvidere påhviler det installatøren at instruere kunden i varmeanlæggets drift og udlevere en skriftlig brugervejledning vedr. dets drift og vedligeholdelse Fjernvarmevandets afkøling skal være så stor som mulig, dog minimum som angivet i det til enhver tid gældende tarifblad For at kontrollere og optimere varmeanlæggets drift, muliggøre vejledning samt undgå ekstra forbrugsbetaling ved driftsforstyrrelser på varmeanlægget anbefales det, at kunden regelmæssigt aflæser varmemåleren (MWh og m 3 ) Såfremt der under drift forekommer uregelmæssigheder, såsom unormale fremløbs- og returtemperaturer, unormalt stort eller intet varmeforbrug, utætheder på stikledninger eller hovedhaner m.m. skal dette straks meddeles til TREFOR Da fjernvarmevandet er kemisk behandlet, må det ikke uden aftale med TREFOR aftappes. Ved idriftsætning af anlæg, reparationsarbejder og lignende, må der ikke lukkes ubehandlet vand ind i fjernvarmenettet Alle interne installationer, bortset fra måler og hovedhane, skal vedligeholdes af fjernvarme forbrugeren, herunder rensning af snavsesamlere og udluftning af rørsystemet m.v I forbindelse med driftsforstyrrelser på ledningsnettet kan der forekomme luft i kundens installationer. Udluftning efter sådanne driftsforstyrrelser påhviler kunden. Side 19

21 16. IKRAFTTRÆDEN, DISPENSATIONER M.V Fravigelse fra nærværende bestemmelser kræver i hvert enkelt tilfælde indgåelse af særlig skriftlig aftale med TREFOR Nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarme er vedtaget af TREFOR Varme A/S ved: Knud Steen Larsen administrerende direktør Helge Schlott Hansen varmeforsyningschef - til ikrafttrædelse den 1. marts og er anmeldt til Energitilsynet TREFOR er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i nærværende bestemmelser De gældende bestemmelser kan ses på TREFOR s hjemmeside på adressen eller fås ved henvendelse til TREFOR. Side 20

22 Bilag Side 21

23 Anlæg C: Direkte anlæg og varmtvandsbeholder Anlæg D: Direkte anlæg og gennemstrømningsvandvarme Side 22

24 TREFOR Kokbjerg Kolding Telefon Telefax trefor.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Fjernvarme Gyldig fra 1. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde, definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 3. Stikledninger... 3 4. Betjening

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav.. 2 2.0 Autorisationsbestemmelser 2 3.0 Administrative bestemmelser.. 3 3.1 Levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR INDHOLD: TEKNISKE BESTEMMELSER FOR... 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Marievej 3 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97885145 40506330 www.bvarme.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDS FORTEGNELSE... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Hadsund By s Fjernvarmeværk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

for fjernvarmelevering

for fjernvarmelevering AARS FJERNVARME a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 3. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER HINNERUP FJERNVARME FIF Marketing 03/15 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Fanøvej 15. 8382 Hinnerup. Tlf. 8698 5340 info@hinnerupfjernvarme.dk. www.hinnerupfjernvarme.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30 Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Indhold INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering GÆLDENDE FRA 31.maj 2015 SIDE NR. 1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Ronæsbrovej 5C 5580 Nørre Aaby Telefon: 5117 4317 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Boulstrup - Hou Kraftvarmeværk AmbA, CVR nr.

Læs mere

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Morsø Varme A/S Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3

Læs mere

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser 2015_16-sidet brochure 03/12/15 14.41 Side 1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55 info@hadstenvarmevaerk.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Halvrimmen-Arentsminde Kraftværmeværk A.m.b.a. Lyngvej 16, 9460 Brovst CVR: 16 37 41 72 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S REFA Energi Opdateret den 11. Feb. 2010 FORORD Dansk Fjernvarme nedsatte i august 1984 et udvalg, som skulle søge at udarbejde

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 4 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere