Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning"

Transkript

1 Installationsvejledning Gældende for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. & Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. april 2013 Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

2 Indholdsfortegnelse 1. Projektering og udførelse Valg af anlægsudformning Dimensioneringsgrundlag Temperaturer og tryk... 5 Veksler primærside... 6 Veksler sekundærsiden... 6 Brugsvandsveksler... 6 Varmtvandsbeholder Krav til anlæg... 7 Komponenter... 7 Gulvvarmeanlæg... 8 Tilslutningsarrangement... 8 Materiale og komponenter Indbygningsforhold... 9 Brugsvandsveksler... 9 Direkte anlæg Indirekte anlæg Varmeanlæg til andet end boligformål Isolering Middelfart Fjernvarmes og Nr. Åby kraftvarmeværks dækningsområde Råd og vejledning Systemdiagrammer Signaturforklaring System 1, direkte fjernvarmetilslutning med blandesløjfe og varmtvandsbeholder Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

3 9. System 2, direkte fjernvarmetilslutning med blandesløjfe og brugsvandsveksler System 3, indirekte fjernvarmetilslutning med varmtvandsbeholder System 4, indirekte fjernvarmetilslutning med brugsvandsveksler System 5, indirekte anlæg med veksler, gulvvarme og radiatorer som primær varmekilde System 6, indirekte anlæg med veksler og gulvvarme System 7, større varmeanlæg med ventilations, og varmeveksler til brugsvand Principper for tilslutning af ventilationsvarmeflader Regulering ved friskluftspjæld ved ventilationsanlæg Styring ved varmeventilatorer Principper for tilslutning lejligheder med individuel måling Projektfase Leverancer og ydelser Tekniske bestemmelser: Målere Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

4 1. Projektering og udførelse Enhver ny installation eller ændring af bestående installation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. På udgivelsestidspunktet er følgende bestemmelser gældende på området: Nærværende publikation Bygningsreglement Bygningsreglement for småhuse DS 469 Varme- og køleænlæg i bygninger DS 418 Regler for bygningers varmetab DS 439 Vandinstallationer DS 432 Afløbsinstallationer DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer Arbejdstilsynets Forskrifter for ufyrede varmeanlæg 2. Valg af anlægsudformning. Varmeanlægget som helhed skal udformes, således dette kan give en returtemperatur på maximalt 35 C under de dimensionsgivende driftsforhold. I byggerier med flere lejemål ønsker Middelfart Fjernvarme, at varmeanlægget indrettes til individuel afregning med hvert lejemål. Ved etablering af varmeanlæg i byggerier med flere lejemål og individuel afregning gælder: Anlæggene kan udformes som direkte anlæg Ved renovering skal der etableres let adgang til at lukke for den enkelte varmeinstallation og såfremt det er muligt uden for lejligheden(afsnit 16). Ved nybyggeri skal der etableres mulighed for afspærring uden for lejligheden Vores generelle erfaringer viser, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod: Gulvvarmeanlæg, bør således ikke indbygges i konstruktioner (eksempelvis trægulve, pålægning af tæpper og lign.), der efterfølgende betyder, at gulvvarmetemperaturen skal hæves til C for at der kan opnås en tilstrækkelig komfort. Tomgangstab og cirkulationstab fra brugsvandsanlæg. Brugsvandsanlæg bør placeres tættest muligt på tapstedet(-erne), således kravet om kort ventetid på varmt brugsvand kan opfyldes uden cirkulationsledning. Ved cirkulationsledning bør tomgangstab søges reduceret med påbygning af automatik, som f.eks. påbygning af circon, trykstyring af pumpe og lignende. Dimensionering af radiatorer i forbindelse med erhvervs- eller institutionsbyggeri med periodevis sænkning af rumtemperaturen. Radiatorerne skal dimensioneres, således returtemperaturen i de forcerede perioder ikke overstiger 35 C. Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

5 gulvvarmeanlæg, hvor en del af gulvet bliver dækket af fast inventar. Der skal tages hensyn til det effektive areal, hvilket betyder, at den del af varmeslagerne, der evt. dækkes af fast inventar ikke medregnes, når den nødvendige slangelængde til rummet beregnes. 3. Dimensioneringsgrundlag Varmeinstallationer skal dimensioneres i henhold til Bygningsreglementet samt de særlige krav fra Middelfart Fjernvarme og Nr. Åby kraftvarmeværk. Installationen for varmt brugsvand samt specielle anlæg skal dimensioneres i henhold til nedenstående temperaturer og differenstryk. Vore krav afviger i forhold til DS 439. Disse stramninger er indført, da en lav returtemperatur er afgørende for en effektiv drift af det samlede fjernvarmesystem og hermed prisen for den fremtidige fjernvarmeforsyning. Med henblik på optimal drift af anlægget skal opmærksomheden henledes på, at Middelfart Fjernvarme har et ønske om at bruge mindst mulig energi til ledningstab, hvorfor afkøling og lav fremløbstemperatur skal prioriteres både ved valg af dimensioneringskriterier og senere valg af anlæg. 4. Temperaturer og tryk Generelt gælder kravene i Bygningsreglementet og DS 469 med hensyn til temperaturer. Varmeanlæg og anlæg til varmt brugsvandsanlæg skal dimensioneres således følgende temperaturer og tryk kan overholdes under drift. Kravene gælder det samlede varmeanlæg og kravene til de enkelte elementer vil i sagens natur være anderledes. Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

6 Veksler primærside Fjernvarme fremløbstemperatur 60 C Fjernvarme returtemperatur max. 30 C Udetemperatur 12 C Veksler sekundærsiden Varme frem 55 C Varme retur 25 C Brugsvandsveksler Fjernvarme fremløbstemperatur 55 C Fjernvarme returtemperatur under drift 20 C Koldtvandstemperatur 10 C Varmvandstemperatur 50 C Differenstryk*) min. 2,0 mvs *) Differenstrykket kan efter ejendommens beliggenhed og årstiden variere fra 0,2 til 3,5 bar. Da stikledningen lægges i en relativ lille dimension af hensyn til varmetab, kan det være nødvendigt med en stikpumpe ved lange stikledninger og/eller særlige behov for varmt brugsvand (spabade - vandfaldsbrusere etc.). Vore erfaringer viser, at beholder/ladekreds i større ejendomme som regel giver den mest effektive installation. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 6,5 bar. Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

7 Varmtvandsbeholder Fjernvarme fremløbstemperatur 55 C Fjernvarme returtemperatur ved belastning 20 C Koldtvandstemperatur 10 C Varmtvandstemperatur 50 C Varmtvandsbeholderen skal dimensioneres til de forventede driftsforhold. Både hensynet til regelmæssig og hyppig udskiftning af vandvolumen og hensynet til maksimal brugerkomfort bør indgå ved valg af beholder og varmespiral. Vore erfaringer viser, at relative små beholdere med relativ stor varmeeffekt ofte giver det bedste resultat. Varmtvandstilberedningsanlægget bør dimensioneres for en fremløbstemperatur på 55 grader C og en retur på 20 grader C og et maksimalt trykfald på 0,2 bar. 5. Krav til anlæg Komponenter Anlæg skal være opbygget efter et af systemdiagrammerne 1 7 i nærværende vejledning. Fabriksfremstillede units skal indeholde de anviste komponenter, dog kan antallet af service/afspærringsventiler være mindre, henset til unittens ringe vandindhold. Hvis unitten ikke indeholder de på systemdiagrammerne viste komponenter, skal Middelfart Fjernvarme acceptere afvigelsen inden installation. Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk anbefaler generelt anvendelsen af fabriksfremstillere fjernvarmeunits. Anlægget/unitten skal indeholde plads til Middelfart Fjernvarmes og Nr. Aaby kraftvarmeværk energimåler. Energimåleren skal forsynes med 230V se særlig vejledning herfor. For funktionskontrol af trykdifferensregulator og snavssamler skal der være monteret trykudtag i frem og retur på forsyningsledningen. Trykudtag skal udføres som ½ aftapningsventil. Der skal monteres studser for følerlommer i frem- og returledningen. Følerlommen i energimåleren må gerne anvendes. Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

8 Som reguleringsventil til varmeanlæg med blandesløjfe eller ved indirekte anlæg anvendes motorstyret ventil, der skal tilsluttes et vejrkompenseringsanlæg. Pumper skal være effektive energisparerpumper. Det skal være muligt at udføre tæthedskontrol af brugsvandsveksler eller spiral i varmtvandsbeholder (tæthed mellem fjernvarme- og brugsvandskreds). Veksler og varmespiral skal kunne tømmes uden vandspild. Hvis veksler eller varmespiral indeholder mere end 2 liter vand, skal der monteres aftapningshane eller tilsvarende bekvemt arrangement. Ved sommerdrift skal det være muligt at afbryde helt for fjernvarmevandet til varmeanlægget. Lukker reguleringsventilen ikke 100 %, skal dette kunne foretages på anden vis. For veksler og varmtvandsbeholder skal der foreligge en prøvning for ydelse og tryktab fra anerkendt laboratorium. Ved afvigelser fra systemdiagrammerne skal det godtgøres, at funktion, virkemåde, komfortniveau og energieffektivitet er mindst ligeså gode, samt at service og driftskontrol kan foretages på forsvarlig vis. Gulvvarmeanlæg En særlig opmærksomhed ved udførelse af gulvvarmeanlæg skal iagttages. Gulvvarmeslangerne skal placeres korrekt (højt i betonlaget, ekstra slanger i randzoner, varmefordelingsplader ved trægulve osv.). Såfremt gulvet, eksempelvis delvis tildækkes med tæpper, ikke kan afgive tilstrækkelig varmeeffekt ved en returtemperatur på < 35 C, skal der installeres supplerende varmeflader. Tilslutningsarrangement Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningens stikledning med varmeinstallationen, skal udføres som vist på principdiagrammerne 1-7. Tilslutningsarrangementet bør, så vidt det er muligt anbringes i et rum med gulvafløb. Det skal under alle omstændigheder sikres at udstrømmende vand fra service på arrangementet eller ved en defekt/utæt anlægskomponent ikke kan forårsage vandskade på de omkringliggende bygningsdele. Overløb fra sikkerhedsventiler udføres med luftgab og skal føres til afløb. Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

9 Materiale og komponenter. Anlægsdele, der indgår i varmeanlæg, skal have rimelig bestandighed og en rimelig funktionsstabilitet under hensyntagen til indbygningsforhold, omgivelsernes karakter, drift og vedligeholdelse, samt ressourcebevarelse. 6. Indbygningsforhold Ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til levetiden for den bygningsdelen, som anlægsdelene er indbygget i. Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansion, udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe. Interne ledninger mellem varmeværkets hovedhaner og teknikrum i anden bygning skal udføres efter værkets nærmere anvisning. Brugsvandsveksler Generelt kan der sættes brugsvandsvekslere op overalt i fjernvarmeområdet. Hvor der er lange stikledninger eller ved steder i nettet, hvor tryk og temperatur i perioder kan være lavere end de i dimensioneringskriterierne angivende, kan der med fordel installeres en stikpumpe på returledningen. Stikpumpen monteres efter unitfabrikantens anvisning og med dennes indbygningssæt. Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

10 Direkte anlæg Værket anbefaler direkte anlæg, da det giver den laveste returtemperatur. Anlægget skal trykprøves til 1,5 gange det højst forekommende tryk i forsyningsledningen. Anlægget skal gennemskylles inden det tilsluttes fjernvarmestikket. Der skal monteres snavssamler på både frem og retur. Enfamilieshuse og ejendomme med individuel afregning må tilsluttes direkte. Returtrykket skal være minimum 0,3 bar over anlægshøjden. Indirekte anlæg Værket anbefaler ikke indirekte anlæg. Der skal monteres snavssamler på både fremløb primærside og returløb sekundærsiden. Varmeanlæg til andet end boligformål. Varmeanlæg til forsyning af særlige varmebehov, eksempelvis svømmebade, gartnerier, proces- og fabriksanlæg skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med Middelfart Fjernvarme. Isolering Varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere skal mindst isoleres mod varmetab i henhold til DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer. Installatører skal være opmærksomme på, at yderligere isolering kan være formålstjenlig for opnåelse af maksimal komfort og eksempelvis for at minimere varmespil. Rørstrækninger mellem stikledningens indføring og frem til måleren/unitten skal isoleres til mindst klasse 4. Isoleringen skal sikres ved afdækning/tape eller lignende, således denne ikke umiddelbart kan fjernes. Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

11 Middelfart Fjernvarmes og Nr. Åby kraftvarmeværks dækningsområde På vores hjemmeside kan man finde vore værkers placering og det område, der er dækket med fjernvarmeforsyning. Råd og vejledning Har du spørgsmål til informationerne i nærværende publikation - eller i det hele taget er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

12 7. Systemdiagrammer Signaturforklaring afspærringsventil Afspærringsventil hvis der er langt fra hovedhaner til anlæg cirkulationspumpe dykrør ekspansionsbeholder fordelerrør kontraventil manometer motorventil temperaturføler termometer termostatventil trykdifferensregulator 1/2 aftapsventil udeføler varmeveksler varmtvandsbeholder Energimåler Nr. Åby, monteres på frem Energimåler Middelfart, monteres på retur radiator sikkerhedsventil / overstrømningsventil snavssamler Union vejrkompensering - styreboks Frem Retur Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

13 8. System 1, direkte fjernvarmetilslutning med blandesløjfe og varmtvandsbeholder Varmt brugsvand Koldt brugsvand NB: I Middelfart monteres måler på retur! I Nr. Aaby monteres måler på fremløb! Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

14 9. System 2, direkte fjernvarmetilslutning med blandesløjfe og brugsvandsveksler Varmt brugsvand Koldt brugsvand NB: I Middelfart monteres måler på retur! I Nr. Aaby monteres måler på fremløb! Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

15 10. System 3, indirekte fjernvarmetilslutning med varmtvandsbeholder Varmt brugsvand Koldt brugsvand NB: I Middelfart monteres måler på retur! I Nr. Aaby monteres måler på fremløb! Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

16 11. System 4, indirekte fjernvarmetilslutning med brugsvandsveksler Varmt brugsvand Koldt brugsvand NB: I Middelfart monteres måler på retur! I Nr. Aaby monteres måler på fremløb! Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

17 12. System 5, indirekte anlæg med veksler, gulvvarme og radiatorer som primær varmekilde Varmt brugsvand Koldt brugsvand NB: I Middelfart monteres måler på retur! I Nr. Aaby monteres måler på fremløb! Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

18 13. System 6, indirekte anlæg med veksler og gulvvarme Varmt brugsvand Koldt brugsvand NB: I Middelfart monteres måler på retur! I Nr. Aaby monteres måler på fremløb! Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

19 14. System 7, større varmeanlæg med ventilations, og varmeveksler til brugsvand Varmt brugsvand Koldt brugsvand NB: I Middelfart monteres måler på retur! I Nr. Åby monteres måler på fremløb! Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

20 15. Principper for tilslutning af ventilationsvarmeflader Ventilationsvarmeflader skal altid sikres mod frostsprængning, eksempelvis i forbindelse med manglende eller nedsat fjernvarmeforsyning. Dette kan gøres enten ved automatisk lukning af friskluftspjæld eller ved automatisk stop af blæsermotor. Regulering ved friskluftspjæld ved ventilationsanlæg M Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

21 Styring ved varmeventilatorer Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

22 16. Principper for tilslutning lejligheder med individuel måling. I ejendomme med flere lejligheder, hvor der skal etableres individuel måling - enten ved nybyggeri eller ved renovering - skal der etableres separate forsyningsstik fra den fælles stikindføring til de enkelte units i lejlighederne. Hvert forsyningsstik skal forsynes med mulighed for afspærring i aflåst skab ved stikindføringen. Projektfase Allerede i projektfasen skal bygherren eller dennes rådgiver kontakte Middelfart Fjernvarme for nærmere oplysninger om placeringen af fjernvarmestik, ventilskab, adgangsforhold, evt. byggemåler og afregning heraf. Erfaringen viser, at der kan spares både penge og tid ved en opklaring af projektet på et tidligt stade. Leverancer og ydelser Leverancer og ydelser ved tilslutning af lejligheder med individuel måling: Middelfart Fjernvarme leverer: En fjernvarmemåler til hver lejlighed Fælles stikledning med hovedhaner samt etableringen af denne. Levering og indbygning af skab og afspærringsmulighed for de separate forsyningsstik Ejeren af ejendommen leverer: indbygning af målerne i unit i lejligheden, herunder stikpumpe, hvor dette måtte være nødvendigt. levering og indbygning af de separate forsyningsstik. levering af 230 v. forsyning til energimåler og evt. stikpumpe. Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

23 Tekniske bestemmelser: De separate forsyningsstik udføres i ø20 sømløse stålrør eller i ø20x2,5 AluPex (95 C og 10 bar). De separate forsyningsstik skal gå ubrudte fra fordelerrør i ventilskab ved hovedstikket til hver enkelt unit. Forsyningsstik sammenisoleres og der etableres brandsikring i hver etageadskillelse/brandcelle. Da differenstrykket i fjernvarmeforsyningen og forsyningstrykket i vandledningerne varierer i hele forsyningsområdet, vil der kunne komme situationer, hvor der skal etableres stikpumper i lejlighederne. Middelfart Fjernvarme anbefaler, at de installerede units er forberedt for stikpumpe og at der i alle tilfælde etableres 230 V forsyning i umiddelbar nærhed af fjernvarmeunitten til forsyning af en evt. stikpumpe. Ydelses- og komfortmålinger vil herefter i hvert enkelt konkret tilfælde afgøre, om det er nødvendigt at installere en stikpumpe. Målere Middelfart Fjernvarme leverer målere til hver enkelt lejlighed. Målerne er forsynet med fjernaflæsning via Radionetværk, der sender målerdata til brug for afregning og service. Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.0 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skagen Varmeværk A.m.b.a. Ellehammervej 21, 9990 Skagen, i

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk (Udkast pr. 23. maj 2013 ) Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 BRUGEREN...

Læs mere

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A.

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra den 1. juli 2015. Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013)

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Retlige

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. Disse tekniske bestemmelser er gældende fra 1. januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner mv 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A.

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. RAVNHAVEVEJ 2, 6070 CHRISTIANSFELD, TLF.: 74561902 EMAIL: christiansfeld@fjernvarme.net,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. Meretesvej 6 9310 Vodskov Vester Hassing Januar 2008 Rev. november 2013 Side nr 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Glyngøre Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere