Gulve og akustik Juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulve og akustik Juli 2013"

Transkript

1 Gulve og akustik Juli 2013 Entreprenører og leverandører i gulvbranchen møder ofte forventninger om at gulvet kan "løse de akustiske" krav der stilles til det moderne byggeri. Begreberne bruges i flæng og der synes at være nogen usikkerhed omkring definitioner og virkemåder. Når man taler om lyd/akustik og "støj- dæmpning" er det meget vigtigt at man forholder sig til hvilken type af støj det er man vil dæmpe. Denne folder søger, at give et overblik over de grundlæggende principper og definitioner. Samt at belyse hvordan gulvbelægninger og konstruktioner påvirker de akustiske forhold i bygninger. Myndighedskrav I Bygningsreglementet stiller myndighederne krav til et vist lydmæssigt komfortniveau i vores bygninger, der står: "Bygninger skal planlægges, projekteres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold." Bygningsreglementet anviser ikke, hvad reglementet indebærer eller hvordan det skal opfyldes. Information findes i Dansk Standart DS490. Standarten fastlægger nogle lydmæssige "komfortklasser", kaldet "lydklasser. DS490 definerer 4 klasser A, B, C og D. Klasse C er det lavest acceptable niveau for nybyg. A & B er over og D er under og accepteres i princippet kun for ældre bygninger. For at kunne forstå, hvad lydklasserne indebærer, er det nødvendigt at forholde sig til en række definitionen på forskellige lydtekniske begreber. Disse defineres i DS490, der også henviser til en række til europæiske og internationale standarder for anvisninger på, hvordan man måler disse værdier. Lydens udbredelse Lyd kan udbredes via luft, dette kaldes ofte "direkte lyd" eller "luftlyd". Lyd kan også udbredes via mekaniske konstruktioner. I bygninger kalder vi ofte denne type af lyd for bygningslyd. Bygningslyden underdeles ofte i begreberne trinlyd og flangelyd. Lyd måles i enheden decibel (db). Decibelskalaen er logaritmiskskala, hvilket gør den vanskelig at arbejde med. En fordobling af lydniveauet svare på den måde til en forøgelse på 3 db. Normalt hørende mennesker kan netop registrere en ændring på 1 db, mens 3 db er en tydelig ændring. Myndighedskrav Bygningsreglementets krav Standarter DS 490 definerer fire komfortklasser og en række akustiske begreber: EN140-7: EN140-4: Lydisolation EN3382-3: Efterklangstid EN16518: Trommelys (under udarbejdelse). Gulvløsninger De(n) rigtige gulvkonstruktion(r) kan medvirke til at opfyldekravene i bygningsreglementet. Fokus skal være på den type af lyd der skal dæmpes. Der er ofte flere løsninger Akustik: læren om lyd Lydbølger er periodiske variationer i lufttrykket. Lyd kan dog også transmitteres i faste materialer som svingninger Side 1/8

2 Luftlyd Luftlyd er fx tale, musik, støj fra maskiner og apparater. Når en luftbåren lydbølge rammer et materiale, bliver en del af energien reflekteret, en anden del bliver absorberet af selve materialet, og den resterende del af energien bliver transmitteret igennem materialet. Den lyd der reflekteres i et rum oplever vi som det, vi også kalder for "ekko". I rum med stor refleksion har vi meget ekko. Ekkoet udtrykkes mere præcist i en efterklangstid. Langt størsteparten stammer fra mekaniske påvirkninger fra fx fodtrin. Indenfor bygningsakustik opererer man med begrebet "". Figur 2: Luftlydisolation Lydisolation Væg Højttaler Ved efterklangstiden forstås, den tid det tager lydtrykniveauet at falde 60 db efter lydkilden er stoppet. Efterklangstiden måles i sekunder. Ref. EN/ISO M2 Når nogle rum har en lille refleksion (ingen ekko) skyldes det at en nogle materialer er gode til at absorberer lyden. Rummets evne til at absorbere lyden angives i en lydabsorptionskoefficienten. Lydabsorptionskoefficienten udtrykker forholdet mellem den absorberede lyd og den indkomne lyd. Værdien angives som en koefficient mellem 0,00 og 1,00, hvor en værdi på 1,00 betyder, at al lyd bliver absorberet. En værdi på 0,00 betyder, at ingen lyd bliver absorberet, men at al lyden reflekteres. Lydisolation Ved trinlyd forstås, bygningens evne til at transmittere lyd lodret igennem bygningsdelene. Denne Væg Højttaler type af lyd frembringes typisk af gang og (her af navnet "trinlyd"). Evnen til sisolering måles i db og angives ved en La værdi. Etageadskillelse Som før nævnt vil en del af den luftbårne lyd også kunne transmitteres gennem materialet. I forbindelse med bygningsakustik er denne egenskab ofte uønsket. Man bruger i denne sammenhæng ofte begrebet "lydisolering" til at beskrive en bygningsdels evne til at hindre lyd transmission. Figur 1. illustrer begreberne. EN/ISO140-7 definerer hvordan trinlydsdæmpning måles. Princippet er, at man banker på gulvet med M2 en speciel bankemaskine og måler lyden i lokalet neden under. På figur 3 er princippet illustreret. Figur 1 Lyd der transmitteres Figur 3: Lyd der absorberes Lydbølge der rammer en bygningsdel Lyd der reflekteres Etageadskillelse Det er kun en lille del af den lyd der transmitteres rundt i vores bygninger der stammer fra "luftlyd". Ved luftlydisolation forstås, bygningens evne til at isolere/stoppe lyd der er transmitteret i luft. Evnen til "luftlydisolation" måles i db og angives ved en Rw værdi. På figur 2 er princippet illustreret. Som eksemler kan gives tale, musik, støj fra diverse installationer eller andre lyde. Man kan også opleve en vandret transmission af lyd via gennemgående bygningsdele. Denne type af lyd kaldes for flangetransmission. Side 2/8

3 Lydisolation Flangetransmission Figur 6: Akustiske begreber Flangetransmission er lyd der trænger ind i det andet rum på indirekte måder (gennem gulve, vægge o.lign.). Væg Højttaler Figur Flanketransmission 4: Flagetransmission M2 Væg Her illustreres de vigtigste akustiske begreber Når man går på et gulv kommer der en lyd. Den lyd man kan Etageadskillelse høre på etagen nedenunder kaldes for trinlyden, se figur 3. Den lyd man kan registrerer i selve rummet kaldes for trommelyden. er lyden fra trinstøj og gulvbelægning i det rum hvor lyden skabes. er i sær relevante ved laminat og trægulve der er lagt svømmende. Ved denne konstruktion kan man opleve at lydniveauet i rummet bliver højere efter udlægning af gulvet, end det var før. Gulvbelægningen bidrager på den måde "negativt" til rummets lydkomfort. indgår ikke som en parameter i de tidligere nævnte lydklasser. Der er en europæisk standard under udarbejdelse. Lyd 1. Luftlydstransmission gennem en væg stammende fra tale 2. Mekanisk frembragt lyd (fra ventilator) 3. Luftlydstransmission gennem etageadskillelser fra fx tale (luftlyd) eller trin (bygningslyd) 4. Flangetransmission af lyd EN (under udarbejdelse) beskriver, hvordan trommelyd skal måles på elastiske gulvbelægninger. Figur 5: Her er princippet for måling af trommelyd illustreret Side 3/8

4 Rumtyper og lydkrav DS490 DS490 definere to typer af rum i vores bygninger: 22 Beboelsesrum: Opholds og/eller sove rum i en bolig. Her medregnes ikke små afgrænsede rum som entreer, baderum og køkkener 2Fællesrum: 2 Opholdsrum, gange, trapper og lignende der er fælles for flere boliger. Her medregnes beboerlokaler, der fx kan bruges til spisning, fjernsyn og andre fælles aktiviteter Luftlydisolation (vandret) Luftlydtransmission mellem to naborum sker gennem den adskillende bygningsdel, gennem flankerende bygningsdele og gennem utætheder i bygningsdelene eller i samlingerne mellem dem. DS 490 definerer en række lydklasser/komfort niveauer som vores bygninger skal overholde. Lydklasse A Lydklasse B Lydklasse C Lydklasse D Beskrivelse Rum hvor beboeren kun nogen gange forstyrres af støj Beboer bliver kun nogen gange forstyrret af støj Ca % af beboerne bliver indimellem forstyrret af støj - Bygninger med mindre tilfredsstillende lydforhold - Typisk ældre bygninger - Bør ikke bruges i forbindelse med nybyggeri Bygningsreglementet - Bedste klasse - Langt over BR s krav Betydelig bedre end BR s krav Denne klasse svarer til intentionerne i BR DS 490 definerer følgende grænseværdier for luftlydsisolation, trinlyd og efterklangstid for de 4 lydklasser. Luftlydisolering R w målt i db Lydklasse A B C D Bolig fællesrum Bolig rum udenfor bolig Opholdsrum opholdsrum Dør Bolig Fællesrum isolering L målt i db Lydklasse A B C D - Fællesrum med støjende aktivitet. (erhverv / fællesrum) - Beboelse, køkkener og fælles opholdsrum Andre boliger og fællesrum Beboelsesrum og køkkener Fællestrapperum og gange samt til et og bad i andre boliger Beboelsesrum og køkkener Dør Bolig Fællesrum Efterklangstid T målt i sekunder Lydklasse A B C D Trapperum og gang med adgang til mere end to boliger/erhvervsenheder 1,0 1,0 1,3 1,3 Gangarealer der i noget omfang bruges til ophold, fx plejehjem 0,9 0,9 0,9 0,9 Fællesopholdsrum 0,6 0,6 0,6 - Gulvet har meget lille indflydelse på den vandrette lydtransmission gennem vægge o.lign. Brugen af bløde belægninger vil gavne, idet de bløde overflader vil absorbere en del af lyden og på den måde mindske lydtrykket. Det er væggens konstruktion, der skal fokuseres på. Ved at bruge "tunge skillevægge" kan man opnå en luftlydsisolering i størrelses ordenen db. Flanketransmission For at opnå god luftlydisolation af en bygningsdel skal den enten være tung (beton, mursten) eller Væg opbygges som dobbeltkonstruktion. Ved dobbeltvægge med stive vægdele skal der være fuldstændig adskillelse mellem vægdelene og i til stødende bygningsdele ud for mellemrummet mellem vægdelene. Dobbeltvægge med slappe vægdele kræver ikke altid adskillelse i tilstødende bygningsdele og er ikke så kritiske med hensyn til adskillelse mellem vægdelene. Lyd Utætheder i bygningsdele eller mellem bygningsdele har en afgørende indflydelse på bygningsdelens lydisolering. Selv små utætheder kan ødelægge effekten af en ellers god lydisolation. Det er derfor vigtigt at udforme konstruktionerne så naturligt svind og bygningsbevægelser ikke medfører utætheder mellem tilstødende rum. Det er ligeledes vigtigt, at vægge er gennemgående, fra overside dæk til underside dæk, samt at rørgennemføringer m.v. tætnes omhyggeligt. Når m an taler lyd/akustik og "støjdæmpning" er det meget vigtigt at man forholder sig til hvilken type støj, man vil dæmpe/reducere. I det følgende kommer nogle generelle anvisninger/metoder til at reducerer de forskellige støjtyper. Side 4/8

5 gengæld må der accepteres nogen transmission af trinlyd, både fra rum til rum og til lokalerne nedenunder. Flangetransmission Luftlydisolation (lodret) Flangetransmission sker når lyd overføres fra et rum til et For den lodrette luftlydtransmission er den samlede gulvkonstruktion særdeles væsentlig. Her gælder det også at tunge andet ved gennemgående bygningsdele. Flangetransmission er særlig et problem ved lette skillevægge og facader, der passerer ubrudt forbi en skillevæg eller et dæk. man bør indtænke et eller flere lydabsorberende lag i kon- konstruktioner, dæmper bedre end lette konstruktioner og struktionen. Flangetransmissionen kan nedsættes ved at afbryde de Figur gennemgående bygningsdele ud for de rumafgrænsende Skillevæg byg- fastgjort i en 2: ningsdele. På den måde forhindres lyden i at forplante gulvopbygning sig. med Ønsker man, at begrænse flangetransmitteretlyd, kan trinlydsdæmpning dette Betondæk mod lokalerne nedenunder. udføres ved, at undergulvene udføres som svømmende Skillevæggen gulve. kan I nedenstående fjernes igen, tabel er som eksempel angivet luftlydisolationen tager skade. for en traditionel etageadskillelse med bærende del Det skal sikres, at undergulvet ikke har kontakt med de uden tilstødende bygningsdele. Til gengæld må i form der accepteres af betonelementer og med gulvopbygning i form af at gulvet nogen transmission trægulv af trinlyd på strøer med bløde mellemlæg. Tilsvarende værdier fra rum til rum, hvorimod På figur 6a, b og c er der givet nogle eksempler på denne type opnås ved gulvopbygning i form af svømmende beton- eller trinlydsdæmpningen mod af konstruktioner. lokalerne nedenunder asfaltgulv. er bevaret. me ige af g Fig Ski dæ gul trin lok - en t res inlyd, til Figur 6a, 6b og 6c: Flangetransmission Skillevæggen placeret oven på gulvopbygningen. Gulvopbygningen er brudt under skillevæggen for at mindske flangetransmission. Fjernes væggen vil dette kun medføre mindre gulv reperationer Luftlydisolation R w for et betondæk Dæktype Massiv beton Huldæk Ribbedæk Tykkelse i mm Masse kg/m² Figur 3: Skillevæg fastgjort i R w i db gulvopbygning med trinlydsdæmpning mod lokalerne Figur nedenunder. 4: Her er gulvopbygningen Isoleringskravet R = 53 db kan også opfyldes af dæk (mas- Skillevæg fastgjort yderligere direkte i den brudt sive betondæk eller huldæk med betonafretning) med en underliggende for at dæmpe gulvopbygning. trinlydens samlet masse på 430 kg/m² På den måde kan gulvopbygningen transmission Løsningen fra rum har til rum. gode lydmæssige udelades. egenskaber, Af hensyn til trinlydniveauet skal dækkene forsynes men væggen kan med ikke trinlyddæmpende fjernes belægning. igen uden større reparation af gulvet. Hvor kravene til luftlydisolation er store, kan de ovenfor beskrevne dæktyper forsynes med et nedhængt underloft. Underloftet kan være et pladeloft med mineraluldsisolering og ophængt i stropper. Hvor lydisolerende underloft skal bruges, må det påregnes, at også de flankerende vægge skal forsynes med lydisolerende forsatsvægge. Fig Ski un opb opk Wg lvggen at igen, teres de. trinlyd, pteres g til inlyd d d r bevaret. rt i lydse d -. lydens es igen, rum. ade. epteres trinlyd od od er bevaret. Skillevæg fastgjort direkte på undergulvet. Løsningen giver gode akustiske egenskaber, men væggen kan ikke fjernes uden større reparation af gulvet Tilsvarende løsning som 6b, men her blot illustreret med et strøgulv Figur 5: Skillevæg Figur 4: med stor lyddæmpning Skillevæg fastgjort i direkte gulvopbygning i den underliggende med gulvopbygning. Løsningen mod har trinlydsdæmpning lokalerne gode lydmæssige nedenunder. egenskaber, men væggen kan ikke fjernes igen uden større reparation af gulvet. Figur Figur 6: 5: Skillevæg fastgjort med stor i den lyddæmpning gende fastgjort gulv- i underlig opbygning. gulvopbygning Strøgulv med på opklodsning. trinlydsdæmpning Løsningen mod har Wgode lokalerne lydmæssige nedenunder. egenskaber. jort i nlyds- Figur 6: Skillevæg fastgjort i den Side 5/8

6 en bygningsdel Lydbølge der rammer en bygningsdel Lyd der reflekteres sisolering er en lodret lyd transmission gennem en bygningsdel der er frembragt ved en mekanisk påvirkning. Figur 7a: /trommelyd Lyd der reflekteres For at opnå en god trinlydsisolation bør der indbygges et eller flere lydabsorberende lag i dækkonstruktionen, så lyden "brydes". Det kan gøres på flere måder. Den lyd vi registrerer fra gulvet i et rum, når vi går på gulvet, kaldes for trommelyd. en fra et gulv kan være ganske generende. en opleves tydeligst på lette løst liggende hårde gulvtyper, som fx laminatgulve, hvor man kan opleve at akustikken i rummet forværres, sammenlignet med et bart beton gulv. Som nævnt under afsnittet omkring trinlyd reducerer løst liggende svømmende gulve udlagt på et lyddæmpende underlag, trinlydsstøjen i en bygningsdel. Denne konstruktion vil i forhold til trommelyd give den modsatte effekt og man kan på den måde komme ud for at man ved at reducerer trinlyden introducerer et nyt problem med hensyn til trommelyden. Gulvbelægning Svømmende undergulv I figur 7b er vist et eksempel på pladegulv, under hvilket man har lagt et trinlydsdæmpende underlag. Lydisolerende sdæmpende måtte underlag kan Kantafgrænsning typisk formindske trinlyden med Beton 18 undergulv 20 db. Figur 7b: sisolering - pladegulv Min. 12 mm afstand Midlertidig kile til fastholdelse Der er en EN-norm under udarbejdelse der fastlægger standardiserede metoder til måling af trommelyden. Spånpladegulv Min. 12 mm afstand Trindæmpende mellemlag Fugtspærre Isolering Midlertidig kile til fastholdelse Betondæk Spånpladegulv For strøgulve har man en mulighed for, i forbindelse med opklodsningen af strøerne, at indlægge en lydbrik under eller Trindæmpende oven på opklodsningen. Ved brug af "lydbrikker" kan trinlyden formindskes med ca. 4 db. mellemlag Fugtspærre Figur 7c: sisolering - strøgulv Trægulv Strø Blød isoleringsbrik Kilesystem Isolering Betondæk Blød isoleringsbrik Elastiske og tekstile belægninger (linoleum, vinyler og tæpper) giver i sig selv en vis trinlydsdæmpning. I figur 9 ses typiske værdier, for forskellige produkttyper. Side 6/8

7 Gulvløsninger Akustik er et komplekst område og inden man begynder at tale om forskellige mulige metoder til at forbedre en bygningsdels akustisk, er det vigtigt at man gør sig klart, hvilken form for akustik man gerne vil påvirke. Eller sagt på en anden måde; hvilken støjgene man ønsker at mindske. Desuden skal man være opmærksom på at decibelskalaen er en logaritmisk skala. Det betyder at Har man i et rum fx 2 identiske støjkilder (kopimaskiner e.lign) der begge leverer et lyd niveau på 62 db, vil det "samlede" lydniveau blive 65 db. Bygningsakustik Bygningsakustik er er at at ekspertområde ekspertområde som som du, du, som som gulventreprenør, gulventreprenør, bør bør overlade overlade til til akustikkere akustikkere Reduktion af efterklangstiden For at få efterklangstiden ned i et rum skal man øge rummets evne til at absorbere lyden. Lydabsorptionskoefficienten α er, som nævnt, et mål for forholdet. Lydabsorptionskoefficienten vil afhænge af de materialer der indbygges i rummet samt den mængde hvori de bruges og man taler i denne forbindelse om den ækvivalente lydabsorptionskoefficienten. Bruges der i et rum et materiale med en a-værdi på 0,25 på 20 m² vil rummet have en ækvivalente lydabsorptionskoefficienten på 5. Det kunne også have været opnået med et areal på 10 m² og et andet materiale valg med en a-værdi på 0,5. For gulvbelægningerne vil det generelt være sådan, at bløde tekstile belægninger med høj luv vil have en højere værdi end glatte og hårde belægninger (som fx sten). Forbedret luftlydsisolation Gulvmaterialerne kan medvirke til indirekte at formindske luftlydstransmissionen mellem to lokaler. Fokus skal være på materialernes evne til at absorbere lyden i det rum hvor den generer. Som tidligere nævnt udtrykkes dette ved lydabsorptionskoefficienten. Det vil generelt være sådan at materialer med en åben "diffus" struktur har en højere lydabsorptionskoefficienten end materialer med en lukket og glat struktur. Omsat produkttyper vil tekstile belægninger med meget luv have en større lydabsorptionskoefficient end hårde og glatte belægninger med sten, epoxy o.lign. som er deres modpol. Hvis man vil forbedre luftlydsisolationen skal man fokuserer på materialernes evne til at absorbere lyden udtrykt ved lydabsorptionskoefficienten. Det skal dog understreges, at hvis der tales om horisontal lydluftisolation, så er det opbygningen af de lodrette flader (væggene) fokus skal rettes mod. Indflydelsen fra gulvet vil være minimal. Forbedret trinlydsisolation Ønskes en forbedret trinlydsdæmpning, skal man fokusere på den lodrette lydtransmission mellem etagerne. Denne type at støj/lyd stammer fra en "mekanisk" kilde og transmitteres via bygningsdele. Afbrydelse af den bygningsdel der overfører lyden er en effektiv måde at stoppe lyden. Det er også sådan, at tunge materialer bremser lyden bedre end lette materialer (lyd er energibølger, der skal mere energi til at sætte et tungt materiale i svingninger end der skal til at sætte et let materiale i svingninger, derfor dæmper tunge materialer generelt bedre). Det er især undergulvenes masse der har betydning for tirnlydsisolationene. Best praksis Den type af konstruktion, der i de fleste tilfælde, vil give den største totale dæmpning vil være, et svømmende undergulv i cement eller lignende (et tungt materiale) udlagt på en lydabsorberende måtte med en fuldklæbet tekstil belægning. Det svømmende undergulv afsluttes mod lodrette flader med en kantafgrænsning af lydabsorberende materiale. Det svømmende undergulv giver en god trinlydsdæmpning mod underliggende lokaler. Afbrydelsen mod de lodrette afgrænsninger sikre en god dæmpning af flangetransmitteret lyd og det tunge undergulv vil give en god dæmpning af trommelyden. En tekstil gulvbelægning vil medvirke til at mindske efterklangstiden. Der er dog en række forhold/forudsætninger der skal være på plads for at man får det optimale ud af konstruktionen. Den lydabsorberende måtte skal være så trykfast at den ikke deformeres. Falder den sammen, vil dens effekt mindskes eller forsvinde. Kantafslutningerne er også kritiske. Udføres de ikke korrekt kan der opstå lydbroer. Tyndpudsleverandørernes anvisninger skal følges nøje. Figur 8: Oversigt over forskellige værdier for trinlydsdæmpning Kantafgrænsning Gulvbelægning Svømmende undergulv Lydisolerende måtte Beton undergulv I mange byggerier afrettes etageadskillelsen med et tyndpudslag udlagt som et svømmende (selvbærende) gulv på en glidefolie. Med denne metode fås ofte et godt plant undergulv, hvorpå der kan lægges de fleste typer af gulvbelægning. Lægges der under glidefolien en lyddæmpende måtte, d.v.s. en blød måtte med en stor lydabsorptionskoefficient fås en konstruktion der har en trinlydsdæmpning i størrelsesordenen db. Side 7/8

8 I figur 9 er der en oversigt over forventelige trinlydsdæmpningsværdier en er en oversigt over forventelige værdier for trinlydsdæmpning. Det understreges at værdierne er vejledende og at de ikke kan adderes. Figur 9: forventelige trinlydsdæmpningsværdier Produkt gruppe Elastiske belægninger Gummi med std. bagside (2,0 mm) Gummi med std. bagside (2,0 3,0 mm) Gummi med std. bagside (3,0 4,0 mm) Gummi med std. bagside ( > 4,0 mm) Gummi med akustik bagside Linoleum med std. bagside (2,5 mm) Linoleum med std. bagside (3,2 mm) Linoleum med akustik bagside Homogene vinyler (2,0 mm) Homogene vinyler med akustikbagside Tekstile belægninger Tæppefliser Tæpper banevare Fugefri belægninger Polyuretaner Epoxyer Polyuretaner på akustikunderlag Undergulve Træbjælkelag med lerindskud og pudset loft Tyndpuds mm udlagt på trinlydsdæmpende underlag Insitustøbt betondæk 180 mm med loft. Tyndpuds mm udlagt på trinlydsdæmpende underlag Huldæk m. loft 220 mm. Tyndpuds mm udlagt på trinlydsdæmpende underlag Huldæk 320 mm. Tyndpuds mm udlagt på trinlydsdæmpende underlag Oplysningerne er baseret på leverandøroplysninger Forventelig trinlydsdæmpning 5-6 db 6-10 db 8-10 db Op til 15 db db 4-6 db 6-9 db 14 db 2-4 db 15 db db db 3-4 db 2 3 db db db db db db Side 8/8

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser... -5. Boliger

Læs mere

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Forord Denne vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen indeholder en række anbefalinger og vejledende projekteringsværdier for lydforhold

Læs mere

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik 4.4 Gyproc Håndbog 9 451 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik Indhold 4.4.0 Akustisk indeklima... 453 4.4.1 Akustiske begreber... 454 4.4.2 Lovkrav... 457 4.4.3 Gode akustiske

Læs mere

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE Auktionsgade 1b 6700 Esbjerg Tel: +45 75 18 05 66 post@f-a.dk Fax: +45 75 18 05 75 www.f-a.dk STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE 4 Forord Støj- og vibrationsguide Redigeret af: Direktør

Læs mere

Lyd i tekniske installationer

Lyd i tekniske installationer Lyd i tekniske installationer Kompetencebrochure Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 5 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 19 3 Geberit

Læs mere

Om akustik. Gode toner i arkitekturen

Om akustik. Gode toner i arkitekturen Om akustik Gode toner i arkitekturen > Kapitel 1 > Grundlæggende akustiske begreber Det ombyggede kraftvarmeværk på havnen i Århus huser i dag Filmbyen, hvor akustikken er reguleret med lydabsorberende

Læs mere

LYDISOLATION I NYT BOLIGBYGGERI I GRØNLAND

LYDISOLATION I NYT BOLIGBYGGERI I GRØNLAND S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLATION I NYT BOLIGBYGGERI I GRØNLAND MÅLING OG VURDERING SBI 2013:34 Lydisolation i nyt boligbyggeri i Grønland Måling og vurdering

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

Eksamensprojekt efteråret 2001

Eksamensprojekt efteråret 2001 Eksamensprojekt efteråret 2001!"# "#$ %&' Forord Forord Dette afgangsprojekt er udarbejdet i efteråret 2001 ved BYG DTU på Danmarks Tekniske Universitet. Afgangsprojektet består af en hovedrapport. samt

Læs mere

Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler

Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler Fødevareindustri Akustik Vejledning om akustikregulering af lokaler Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Støj Vejledning om vurdering og forebyggelse Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde,

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Lydisolering DEL 2. -Etageadskillelser af massive sømmede træelementer. Af Louise Eriksen Christine V.J. Ejlersen

Lydisolering DEL 2. -Etageadskillelser af massive sømmede træelementer. Af Louise Eriksen Christine V.J. Ejlersen Lydisolering DEL 2 -Etageadskillelser af massive sømmede træelementer Af Christine V.J. Ejlersen Forskningprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU Forår 3 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer

Læs mere

Klimaskærmens lufttæthed

Klimaskærmens lufttæthed Dato: 05-10-2010 Klimaskærmens lufttæthed Specialerapporten er udarbejdet af: André Modler 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Resumé...4 Forord...5 Indledning...6 Begrebet klimaskærm...8 Vindpåvirkning...8

Læs mere

Velkommen til Granab AB

Velkommen til Granab AB GRANAB STRØSYSTEM Til et miljøvenligt og mere støjsvagt indendørs miljø med behagelige gulve i boliger, kontorer, skoler, hoteller og offentlige bygninger. Velkommen til Granab AB GRANAB fremstiller strøsystemer

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere