Indholdsfortegnelse. Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesb er etning Insttturionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 5 Årets faglige resultater 6 Årets økonomiske resultat 11 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 12 Forventninger til det kommende år 13 Måkapportering Det overordnede politiske mål 14 Måkapportering M Regnskab Anvendt regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse 1. januar december 20 Balance pr. 31. december 21 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 23 Noter 24 Særlige specifikationer 27 Påtegninger Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitets erklæring 28 Den uafhængige revisors erklæringer 29 2

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Nærum Gymnasium (NAG) Nærum Hovedgade Nærum Telefon: Internet: www, nagym.dk Institutionsnummer CVR-nr Regnskabsår: 1. januar 31. december 2014 Hjemstedskommune: Rudersdal Bestyrelsen Erik Fabrin, formand, udpeget af Rudersdal Kommune Maria Sennels, næstformand, udpeget af Dansk Erhverv Michael Pedersen, udpeget af Danske Universiteters Rektorkollegium Randi Mondorf, udpeget af bestyrelsen Inge Galsgaard, medarbejderrepræsentant Dres Høeg Poulsen, medarbejderrepræsentant, uden stemmeret David Luxhøj-Pedersen, elevrepræsentant Deina Kellezi, elevrepræsentant, uden stemmeret Daglig ledelse Rektor, Niels Hjølund Pedersen Vicerektor, vakant Administrationschef, Helle Thoregaard Uddannelsesleder, Erik Berg Studiechef, Jakob Schiødt Udviklingschef, Kim Bojsen Økonomichef, Robert Knudsen Institutionens formål Institutionens formål er i overensstemmelse med givne udbudsgodkendelser at udbyde gymnasiale uddannelser, p.t. STX. Institutionens formål er endvidere varetagelse, i henhold til aftale, af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner Bankforbindelse Danske Bank Nordea Bank Danmark A/S 3

4 Revision Søren Jensen Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Telefon:

5 Præsentation af institutionen Hovedopgaver NAG udbyder den 3-årige uddannelse til studentereksamen, STX. NAG er værtsinstitution for det administrative fællesskab IT-driftsfællesskabet mellem Borupgaard, Gladsaxe, Høje Taastrup, Nærum, Ordrup og Rødovre Gymnasier. Vision NAG vil være et inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium: hvor der er nysgerrighed, gejst og glæde ved faglig fordybelse hvor der er mod til nytænkning og lyst til at udvikle sig i levende fællesskaber hvor alle forstår nødvendigheden af at lære og hvad det indebærer at lære hvor læring gør selvforståelse og omverdensforståelse dybere. Mission NAG: Udbyder en 3-årig gymnasial almen uddannelse (stx) med vægt på høj faglighed, studieforberedelse og almendannelse Giver kvalificeret, varieret og tidssvarende undervisning, der sikrer den enkelte elev et optimalt udbytte og forbereder eleverne på at bidrage til det globale videnssamfund Tiltrækker, udfordrer og fastholder studieinteresserede unge i et studiemiljø med sociale og kreative udfoldelsesmuligheder, der fremmer faglige kompetencer og personlig udvikling. Værdier Højt til loftet På NAG er der plads til at gøre det nye og uventede, og både elever og alle, der arbejder på NAG, er åbne over for nytænkning og forandring. NAG er kendetegnet ved modet til at begå og lære af fejl. Forskelligheder og uenigheder bliver gjort frugtbare gennem samtale. Samtalen bygger på gensidig respekt, tolerance og kritisk sans. Undervisningen afspejler dette. Lærelyst og udvikling På NAG er glæde, lyst og nysgerrighed forudsætninger for læring. Undervisningens samspil mellem elever og lærere stimulerer nysgerrigheden og giver mulighed for faglig fordybelse. Gymnasietiden fremmer både faglig og menneskelig udvikling. Undervisningen udvikler lysten til at lære og dermed respekten for viden og kompetencer. Alle elever forlader NAG med lyst til at lære nyt. Fællesskab og ansvar Uddannelse på NAG finder sted i et forpligtende fællesskab, der åbner sig i forhold til omverdenen. Det er et fælles mål at styrke den enkeltes selvværd og mulighed for at indgå i fællesskabet 5

6 på en berigende måde. Det er et fælles ansvar at gøre skolen endnu bedre og skabe en arbejdsplads, hvor samarbejde og trivsel hænger uløseligt sammen. Midlet til at løse denne opgave er fælles indsats og gensidig anerkendelse. Årets faglige resultater Studenter og karakterer NAG dimitterede 322 studenter i juni Deres samlede eksamensgennemsnit var på 7.8 mod 7.7 i Landsgennemsnittet for stx var 7.2, og gennemsnittet for Region Hovedstaden Ugeledes 7.2. Ansøgninger om optagelse i 2014 NAG modtog i førsteprioritetsansøgere om optagelse i l.g. Dette svarer til tallet fra På baggrund heraf blev der oprettet 131.g-klasser med i alt ca. 370 elever. Som følge af nye retningshnjer for optagelse var kriteriet for udvælgelse af elever transporttid fra hjem til uddannelse. Dette vanskeliggør potentielt dannelsen af hele studieretningsldasser, hvor alle får deres ønske opfyldt. Problemstillingen kunne i 2014 løses tilfredsstillende. Klasser og elevfordeling Ved skolestart i august 2014 oprettede vi 13 l.g-klasser, 13 2.g-klasser og 14 3.g-klasser. I alt 40 klasser mod 39 i Således er der pres på skolens lokaler. Dette løses midlertidigt ved brugen af 2 pavilloner, og finder sin permanente løsning med det nye multihus, der står færdigt ved skolestart Fordelingen på Masser i 2014 følger lovgivningen om maksimalt 28 elever pr. klasse i gennemsnit pr. årgang og fordeler sig således: Elevtal Klassetal Klassekvotient Elevtal Klassetal Klassekvotient 1-g , ,4 2-g , ,9 3-g , ,3 I alt , ,5 6

7 Fuldførelsesprocent Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har besluttet, at der for 2014 skal rapporteres fuldførelsesprocenter for skoleårene fra 2007/08 til 2012/13. Der henvises til årsrapportens afsnit om Måkappotteritig. I måleperioden ligger NAG på en gennemsnitlig fuldførelsesprocent på 94,5%. Dette placerer NAG i den absolutte top på landsplan. Således medvirker NAG aktivt til at opfylde den politiske 95%- målsætning. Dette sker gennem en løbende fokusering på og evaluering af skolens fraværs- og rekrutteringspolitikker. Studenternes vej fra NAG Uddannelses- og Forskrungsrninisteriet offentliggør årligt en statistik, hvoraf det fremgår, hvordan ansøgere til de videregående uddannelser fordeler sig på forskeuige uddannelsestyper. Nedenfor kan man se tauene for optaget i 2014 dels for landet som helhed, dels for NAG-studenter: Videregående uddannelse Erhvervsakademi Professionsbache- Universitetsuddan Kunstnerisk udd. lor nelse Landstal 9% 32% 58% 1% NAG 8% 16% 74% 2% Introduktions- og rekrutteringstiltag NAG har i 2014 gennemført en række tiltag for at informere og rekruttere potentieue elevansøgere. Som et led i orienteringen af kommende elever kan eleverne fra 9. og 10. klasse aflægge skolen besøg. I 2014 havde NAG besøg af 455 elever mod 456 elever i Desuden har skolen haft besøg af 8. klasseselever, der som led i den obugatoriske brobygning deltager i introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. I år har ca klasseselever besøgt NAG. Der laves en række faguge brobygningsaktiviteter, hvor NAG-elever møder folkeskoleelever. Dette sker bl.a. gennem musddioldenes turné på de lokale folkeskoler, gennem en naturvidenskabsfestival på NAG og gennem det åruge Weihnachtsmarkt på NAG. Derudover afholder skolen orienteringsmøde i januar, Ugesom NAG deltager på regionale uddannelsesmesser etc. 7

8 Strategiplan og udviklingsprojekter Status på strategiplanen NAG's nye strategiplan for blev lanceret primo januar Strategiplanen indgår i MUS og italesættes konsekvent i alle relevante fora. Der er afholdt en teamdag i november 2014, hvor udvildingsteamene (lærerteam, der arbejder med et felt, som udspringer af strategiplanen) præsenterede deres erfaringer og indsigter. Fremdriften på de tre fokusområder er synlig og i overensstemmelse med det tempo, strategiplanen udstikker 1. De tre fokusområder er 1) skriftlighed og skrivning, 2) klasseledelse og undervisningsstrategier, 3) innovation og kreativitet. I forhold til fokusområdet skriftlighed og skrivning gennemføres der en lang række tiltag. Tiltagene tilrettelægges i et samarbejde mellem skriftlighedskoordinatoren, de to lærerteam, der arbejder med skriftlighed, og ledelsen. Projekt SKRIV gennemføres i to l.g-klasser i en revideret udgave. Revisionen indoptager både den interne evaluering af projektets første runde og den eksterne gennemgang forfattet af Peter Hobel, SDU, der som forsker har gennemført et interventionsprojekt, hvis slutrapport rummer en række anbefalinger 2. Projektets intention er at udvilde et fælles sprog om skriftlighed såvel for lærere som elever og at understøtte skrivning i alle fag. Der er afholdt en pædagogisk eftermiddag i december med afsæt i et oplæg af Peter Hobel. Projektet med den skemalagte elevtid "omlagt skriftlighed" fortsætter i udvalgte fag i 1. og 2.g. Denne indsats udvikles og forfines løbende. Progressionsplanen for skriftligbed er udbygget og operationaliseret. Der er etableret en udvildingspulje, som faggrupperne kan ansøge. Hensigten er at stimulere og konkretisere indsatserne. Der kan søges midler til projekter, der søger at understotte udvikling af det skriftlige arbejde i fagene og dermed videndeling og fælles forberedelse i faggrupperne. Hvad angår klasseledelse og undervisningsstrategier, så arbejder to lærerteam på at udarbejde en håndbog over klasseledelsesværktøjer. Kontaktlærerne i 1.g-klasserne har modtaget et kursus i forbindelse med videreudviklingen af den gode gymnasiestart. Klasseledelseskoordinatoren har udviklet en manual med et omfattende øvelseskatalog til den gode gymnasiestart. Der afholdes en pædagogisk dag i foråret 2015, hvor indsatsen på området fokuseres. Koblingen til begrebet synlig læring^ her bhve tydeliggjort: inspirationen fra John Hatties metaanalyser af, hvad der har en positiv læringsmæssig effekt, kombineres med klasseledelsesvinklen. I begyndelsen af skoleåret 2014/2015 blev der afholdt en pædagogisk dag med temaet innovation og kreativitet som intern efteruddannelse. Temadagen indkredsede mulige bud på konkrete forståelser og udfoldelser af innovationsbegrebet, og den gav deltagerne mulighed for at komme med forslag til indholdet af et evalueringsværktoj'rettet mod progressionen i elevernes innovative kompetencer. Der er desuden udviklet og afholdt to AT forløb med innovativtfokus, der er tænkt som træningsbane for både elever og lærere. Både samfundsfag og erhvervsøkonomi afholder innovations camp som en del af undervisningen. Næste skridt bliver at understøtte lærernes kompetenceudvikling og dermed adressere spørgsmålet: hvad er det nye, lærerne skal mestre? 1 2 Årsrapport 2013 gennemgår processen i strategiplanens tilblivelse Se Peter Hobel: "Skrivning i alle fag" - SKRIV, SDU oktober

9 De fem udviklingsområder er ligeledes i bevægelse. NAGedemy har udmøntet sig i flere konkrete projekter (se særskilt afsnit om 'Talentarbejde'). Der er udviklet et nyt koncept for 8. klasse-intro og den samlede brobygningsindsats er blevet kortlagt. Udvikhngsområdet medier og læring samler sig i hovedsagen i fire indsatser: 1) to lærerteam arbejder systematisk med at udvikle og afprøve koncepter for flipped classroom; 2) i faggrupperne arbejdes der videre med at inddrage web 2.0-teknologieri undervisningen; 3) overgang til brug af google apps for alle lærere; 4) iværksættelse af et projekt om digital dannelse i itfællesskabet. Hvad angår internationalisering, er der udvildet et nyt studieturskoncept, udnævnt en ny koordinator og strammet op på ledelsestulmytningen. Den internationale studieretning anvendes fremover som løftestang for området. Det har konkret udmøntet sig i afholdelse af et FN-rollespil med deltagelse af alle Masser på studieretningen og gæster fra Egå Gymnasium på en tilsvarende studieretning. Evaluering for læring fokuserer på formativ evaluering og kobles til rettestrategier. Det er tanken at opslå en post som didaktisk koordinator, som i samarbejde med smiftlighedskoordinatoren og det lærerteam, der arbejder med området, udvimer konlcrete modeller for formativ evaluering. Endelig skal et enkelt af driftsområderne nævnes. Supervisionsindsatsen bliver organiseret på en anden måde. Fremover vil et korps på seks supervisorer tilbyde at facilitere supervisionsforløb for lærerne. Forløbene tilpasses supervisandernes ønsker og behov, og tilrettelæggelsen bygger på de erfaringer både hvad angår de etiske retningslinjer, værdigrundlaget og metodevalget, der er indhøstet gennem de sidste 6-7 år. Målet er fortsat at understøtte lærernes refleksion over egen praksis. Udviklingsprojekter Projektets navn Flipped Classroom elevrollen i spil Den gode gymnasiestart: etablering af faglige og sociale fællesskaber Deltagere NAG, Ordrup Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, Rødovre Gymnasium, Borupgård, Høje Tåstrup Gymnasium (UVM-støttet projekt). Afsluttet foråret NAG, Sankt Annæ, Fredericia G, Hedev G m.fl. (UVM-støttet projekt faciliteret af CEFU). Afsluttet efteråret Skrive for at lære lære at skrive: SKRIV NAG, Ørestad G, Fredericia G, Virum G, Langkær G, Tech College Aalborg, HF-centeret Efterslægten (UVM-støttet projekt). NAGs delprojekt gennemføres i samarbejde med SDU. Afsluttet efteråret Progressionsmodel for innovation Synlig læringsprogression NAG (projekt støttet af Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Danmark). Afsluttes maj Udviklingsarbejde med deltagelse af 14 gymnasier (støttet af TJVM). Afsluttes foråret

10 Talentarbejde Nærum Gymnasium har elever, som har lyst og vilje til at yde en særlig indsats, og derfor giver gymnasiet dem mulighed for at deltage i særskilte talenttilbud, hvor de kan udnytte deres særlige evner inden for et eller flere af skolens fagområder. Formålet med indsatsen er at støtte gymnasiets talentfulde elever i at udvikle deres potentiale og at give de udvalgte elever mulighed for læring og udvikling, der kan have en positivt afsmittende effekt på den øvrige undervisning på hele gymnasiet. NAGs talentudvikling består både af eksterne og interne aktiviteter. NAG er medlem af talentnetværket Akademiet for Talentfulde Unge, hvor 4-5 elever fra hver årgang deltager i deres to-årige tilbud, og af ScienceTalenter, hvor 3-5 elever pr. årgang deltager i ScienceTalent College. Vi har også elever, der deltager i forskellig naturvidenskabelige camps. Elever fra NAG har bl.a. deltaget i Forskerspirer, matematikkonkurrencen Georg Mohr, Biologiolympiade, Geografiolympiade og i Fysikolympiaden, hvor vi havde en elev i finalen, som blev afholdt i Kazakhstan. NAGs elever klarer sig godt, når de deltager i talenttilbuddene, og vi får positive tilbagemeldinger om deres indsats. Igen i år kom en af vore elever til finalen i Projekt Forskerspirer og blev meget flot nomineret som en af de 3 bedste i landet inden for sin kategori. Der har været NAG-elever med i 'Unge forskere', ligesom elever har klaret sig flot i matematikkonkurrencen Georg Mohrs finalerunder. Desuden vandt skolen Matematica-dysten, der er en holdkonkurrence inden for matematik. Som et led i strategiplanen har NAG øget sit fokus på udbredelsen af talentudvilding gennem udviklingen af det interne program NAGademy. Der har været afviklet en række forløb i dette regi. Det drejer sig bl.a. om en forfatterskole, et scienceprogram om lyddesign og et samfundsvidenskabeligt program om politisk kommunikation. Der har været god søgning til fodøbene, og udviklingen af NAGademy fortsættes. Byggeri af nyt Multihus Projekteringen af nyt Multihus blev færdiggjort, så der kunne holdes licitation 28. februar Resultatet af den efterfølgende proces var, at EK Entreprise blev valgt som hovedentreprenør på projektet, der har et samlet budget på 40 mio. kr. eksklusiv inventar. Byggeriet blev igangsat i juli Der blev afholdt rejsegilde ultimo januar 2015, og bygningen står planmæssigt klar ril ibrugtagning ved indgangen til det nye skoleår i august Det færdige Multihus udgør i alt netto 1896 kvadratmeter (brutto 2264 kvadratmeter) og indeholder 6 klasselokaler, et atriumrum, idrætsfaciliteter i form af et fitnessområde, samt en række kontorer, mødelokaler og depotfaciliteter. Ny ledelse på NAG NAGs rektor gennem mere end 12 år, Preben Bruun, valgte at fratræde sin stilling for at gå på pension med virkning fra 1. november NAGs bestyrelse gennemførte følgeligt i perioden fra august

11 et rekrutteringsforløb, der førte til ansættelsen af Niels Hjølund Pedersen som ny rektor pr. 1. november Niels Hjølund Pedersen var tidligere vicerektor på NAG, hvorfor der i efteråret har været gennemført et ansættelsesforløb, som førte til, at Jakob Schiødt pr. 1. januar 2015 tiltrådte som ny vicerektor. Årets økonomiske resultat I det oprindelige budget for 2014 var der budgetteret med et overskud på 270 t.kr. En væsentlig forudsætning for budgettet var en forventning om, at der i sommeren 2014 skulle afgives 12 ldasser og at der skulle optages 13 nye klasser. Disse forventninger kom til at holde stik. I budgettet var endvidere indarbejdet den fra UVM varslede 2% omstillingspulje (besparelse). I forbindelse med vedtagelsen af den endelige finanslov blev det besluttet, at omstillingspuljen alligevel ikke skulle gennemføres. Reviderede budgetter forelægges for bestyrelsen 4 gange årligt. Det endelige resultat blev et overskud på t.kr. De væsentligste årsager til ændringerne i forhold til oprindeligt budget og forventningerne i løbet af året er summarisk nævnt: >Der er arbejdet med at opnå en mere optimal holdsammensætning, det vil sige færre uhensigtsmæssigt små hold end tidligere. Dette har givet en besparelse på 0,9 mio. la-, på lønomkostningerne. >På flere områder er planlagte aktiviteter enten udskudt eller frerrrrykket i forhold til det budgetterede. Det gælder specielt på områderne bygningsvedligeholdelse og IT-anskaffelser. Dette har betydet en netto mindreudgift på ca. 1,2 mio. kr. > I forbindelse med finansiering af byggeriet er der solgt obligationer. Kursgevinster og handelsrenter har givet en ikke budgetteret indtægt på 0,6 mio. kr. >Der er ultimo året indtægtsført en urealiseret kursgevinst på 0,4 mio. la-. >En låneomlægning af et kreditforeningslån ultimo året medførte et ikke budgetteret kurstab på 0,6 mio. kr. 11

12 Hoved- og nøgletal Alle beløb i kr Resultatopgørelse Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm netto Nøgletal Overskudsgrad (%) 2,7 1,6 3,2 5,5 7,9 Likviditetsgrad (%) 156,8 160,0 153,2 151,7 133,6 Soliditetsgrad (%) 17,7 22,1 19,8 18,1 13,8 Finansieringsgrad (%) 95,1 92,8 95,9 95,6 94,3 Årselevtal Årselever i alt 1.049, , ,7 1033,0 999,7 Årsværk Undervisningens gennemførelse 98,9 100,7 98,4 91,9 90,3 Øvrige 17,2 18,2 17,8 19,9 19,4 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder, som kan ændre vurderingen af årsrapporten. 12

13 Forventninger til det kommende år Det godkendte budget for 2015 udviser et overskud på 1,1 mio. kr. Den væsentligste forudsætning for budgettet, er at vi dels afgiver og dels opretter 14 klasser til sommer Der forventes i al væsentlighed et uændret aktivitetsniveau. Det forventes, at vores nybyggeri, som planlagt, er klar til ibrugtagning fra det nye skoleårs start. 13

14 Måkapportering Måkapportering er en redegørelse og afrapportering omhandlende mål fastsat af Undervisningsministeriet. De fastsatte mål vedrører resultatkrav. Det overordnede politiske mål Det overordnede politiske mål er opfyldelse af 95 %-målsætningen. 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Målrapportering For regnskabsår 2014 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsat, at institutionen skal afrapportere om resultater og om udvikling på følgende områder: Fuldførelsesprocent for skoleårene 2007/08 til 2012/13 Årselever opgjort på kalenderår i perioden 2010 til 2014 Opgørelse af anden aktivitet Fuldførelsesprocent 1) Uddannelse 2007/ / / / / /13 STX ) Kilde: UNI-Cs database Årselever opgjort på finansår (kalenderår) Finansår Antal årselever Anden aktivitet Der forekommer ikke aktivitet der udføres for eller er udlagt til andre institutioner. 14

15 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Nærum Gymnasium for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets- og Tilsyns styrelsens paradigme for årsrapporten 2014 med tilhørende vejledning. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, bortset fra at den negative markedsværdi af renteswap, i overensstemmelse med ministeriets vejledning for årsrapport for 2014, indregnes som anden langfristet gæld, hvor det tidligere blev indregnet som en selvstændig post under kortfristede gældsforpligtelser. Sammenlignings tal for 2013 i Balancen og hoved- og nøgletal er ændret tilsvarende. Årsrapporten for 2014 er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles påkdeligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/ fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: 15

16 der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Leasing Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivitet, hvis denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser på anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afog nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpugtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Resultatopgør els en Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling". Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: 16

17 Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Administrative fællesskaber, værtsinstitution Fordelingsnøgler De indirekte lærerlønsomliostninger, dvs. de lønomkostninger der er knyttet til lærernes tidsforbrug til andre formål end undervisning, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på registreret eller aftalt tidsforbrug. Indirekte lønomkostninger til ledelse og IT medarbejdere fordeles efter aftalt tidsforbrug. Fordelingen af afskrivninger vedrørende IT udstyr besluttes på anskaffelsestidspunktet på baggrund af formålet med anskaffelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostxiinger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: 17

18 Bygninger, erhvervet før 1. januar 2011 Bygningsinstallationer m.v. Udstyr og inventar 50 år 15 år 3-10 år På bygninger anvendes en scrapværdi på 20%. Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer, der omfatter børsnoterede obligationer, måles til kursværdien på balancedagen. Finansielle gældsforpligtelser For fastforrentede lån, som realkredidån og lån hos laeditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Finansielle instrumenter Den negative dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes i tilknytning til posten "Realkreditgæld" under langfristet gæld. En eventuel positiv dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes under posten "Finansielle instrumenter" under finansielle anlægsaktiver 18

19 Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 19

20 Resultatopgørelse for 2014 Alle beløb i kr Note Omsætning 1 Statstilskud 2 Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Driftsomkostninger 3 Undervisningens gennemførelse 4 Markedsføring 5 Ledelse og administration 6 Administrative fællesskaber, værtsinstitution 7 Bygningsdrift Omkostninger i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle indtægter 9 Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat

21 Balance pr Alle beløb i kr. N o t e Grunde og bygninger Igangværende arbejder, ny bygning Udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 65_ 168 Tilgodehavender Værdipapirer Obligationer LL Likvide beholdninger \5.199 Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt WM

22 Balance pr Alle beløb i kr Egenkapital Henlæggelser Egenkapital i øvrigt Egenkapital Langfristet gæld Realkreditgæld Gæld vedrørende finansielle instrumenter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet gæld Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Mellemregning med Undervisningsministeriet Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætning og sikkerhedsstillelser 15 Andre forpligtelser 22

23 Pengestrømsopgørelse for 2014 Alle beløb i kr Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Regulering vedrørende ikke kontante poster Af-og nedskrivninger OTC Cap, regulering af markedsværdi Ændring i driftskapital vedrørende Tilgodehavender Kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringers likviditetsvirkning Køb af materielle anlægsaktiver Igangværende arbejder, nyt Multihus Køb af finansielle anlægsaktiver 0_ 0_ Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringens likviditetsvirkning Betaling af realkreditgæld Optagelse af lån 0_ 0_ Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændringer i likviditet i alt Likvider inkl. værdipapirer primo Likvider inkl. værdipapirer ultimo

24 Noter Alle beløb i kr Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Dispositionsbegrænsning Øvrige driftsindtægter Særlige tilskud I alt Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling, uddannelser Administrative fællesskaber, værtsinstitution I alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger I alt Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger 0 65 Afskrivning 0 0 Øvrige omkostninger _ I alt Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskiivning Øvrige omkostninger I alt Administrative fællesskaber, værtsinstitution Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger I alt Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger lait

25 Noter Alle beløb i kr Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Kursgevinst på værdipapirer Kursregulering på værdipapirer 31. december I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Kurstab på værdipapirer Kursregulering på værdipapirer 31. december 0_ 309 I alt Materielle anlægsaktiver Anskaffelsessum 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum 31.december Akkumulerede af- og nedskrivninger 1.januar Årets afskrivninger Tilbageførsel ved afgang Af- og nedskrivninger 31. december Bogført værdi 31.december Grunde og bygninger Udstyr og inventar Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31.december udgør 135 mio. kr. Igangværende byggeri som ikke er medtaget i den seneste kontantvurdering er pr. 31. december bogført med 23,9 mio. kr Henlæggelser af sparede terminsomkostninger: Saldo 1. januar Årets henlæggelse Saldo 31. december

26 Noter Alle beløb i kr Egenkapital i øvrigt: Saldo 1. januar Årets bevægelser: Årets resultat OTC Cap (Renteloft) regulering af markedsværdi Overføres til henlæggelse sparede terminsomkostninger Saldo 31. december Langfristet gæld Pengeinstitut: 1 Nordea Prioritet, variabel rente 30 år, afdrages Nordea Realkredit, Cibor 6, 30 år, afdrages Nordea Realkredit, Cibor 6,30 år, afdrages Nordea Realkredit, Cibor 6,30 år, afdrages Nordea Realkredit, 3,5%, 30 år, afdrages Finansielle instrumenter: Pengeinstitut: Nordea Cap, sikrer en maksimal rente på 3,25% i 10 år på lån nr Swap, siki'er en fast rente på 1,79% i 10 år på lån nr. 3 og _ Realkreditgæld i alt Heraf forfalder efter 5 år Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld i realki-editinstitutter er afgivet pant i grund og bygninger Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme Prioritetsgæld Andre forpligtelser IT-fællesskab med udløb tidligst Rengøringsaftale med ISS, udløb Leje af pavilloner, lejeperiode udløber Andre forpligtelser i alt

27 Særlige specifikationer Alle beløb i kr Personaleomkostninger Lønninger Pension Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostninger i alt Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 116,1 118,9 Andel i procent ansat på sociale vilkår 0,5% 1,3% Honorar til revisor (eksklusiv servicefællesskab) Honorar for lovpligtig revision Honorar for andre ydelser end ordinær revision 22_ 30_

28 Påtegninger Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2014 for Nærum Gymnasium. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinfonnationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Nærum, den 23. marts Niels Hjølund Pedersen Rektor Robert Knudsen Økonomichef Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 28

29 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Nærum Gymnasium Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Nærum Gymnasium for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning(www.oav.dk) og paradigme for årsrapporten med tilhørende vejledninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 29

30 Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon klusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 23. marts 2015 Ddjoitte uftité autoriseret Revisionspartnerselskab statsautoriseret revisor 30

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Indhold Ledelsesberetning...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2014 Journalnummer: 046.13R.271 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

VUC Roskilde. Årsrapport 2013

VUC Roskilde. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk VUC Roskilde Årsrapport 2013 Medlem

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere