Årsrappor Årsrapport 2004 t 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrappor Årsrapport 2004 t 2004"

Transkript

1 Årsrapport

2 Forsidebillede Uffe Christoffersen Født Uffe Christoffersen er dog ikke først og fremmest interesseret i at skildre disse store rovdyrs udseende og biologiske adfærdsmønster. Han er ikke dyremaler i traditionel forstand, men derimod en moderne kolorist, det vil sige en nutidskunstner, der har gjort arbejdet med farven til det bærende og væsentlige i sit maleri. Han bruger nærmere betegnet dyremotivet som sit middel til at frigøre farvernes maleriske udtrykskraft; for ham er farven simpelthen maleriets vigtigste udtryksmiddel. Tiger olie på lærred

3 Bankens ordinære generalforsamling afholdes Lørdag, den 5. marts 2005 kl på Munkebjerg Hotel, Vejle Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet. 6. Behandling af forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. Der foreligger forslag fra bestyrelse og repræsentantskab om vedtægtsændringer samt køb af egne aktier. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Indholdsfortegnelse Side Danske Andelskassers Bank A/S Hoved- og nøgletal Årsberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Årsregnskabets underskrifter. 16 Noter til årsregnskabet Oplysninger vedrørende pensionspuljer Pengestrømsopgørelse års nøgletal Organisation

4 Banken har siden 1988 haft 5-10 årlige kunstudstillinger af diverse nordiske kunstnere, fortrinsvis danske malere. Dette har medført en pæn samling af forskelligartet kunst, idet der fra hver udstilling indkøbes mindst et kunstværk til bankens samling. Samlingen kan ses i bankens åbningstid. I 2004 har ni kunstnere udstillet. Inara Petrusevichs The Horizontal Performance Født Inaras verden er helt sin egen, og bærer tydeligt præg af, hun er kvinde. Ikke sådan at forstå, at hun har en bevidst feministisk pointe, snarere at hendes billeder er skabt direkte og ucensureret af hendes evigt fabulerende tankegang. Hun maler simpelthen sit liv og sine følelser direkte op på lærredet. Heri ligger hendes styrke. Alt er skildret med en H.C. Andersensk blanding af dyb alvor og legende underfundighed. 4

5 Danske Andelskassers Bank A/S din investeringsbank Banken - startede sin virksomhed den 1. april har hovedkontor i Hammershøj midtvejs mellem Viborg og Randers. Derudover har banken en afdeling i København. - ejes af de 33 andelskasser i Jylland og på Fyn, som er medlem af Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA). - henvender sig til pengeinstitutter, institutionelle investorer og private med bankprodukter først og fremmest på investeringsområdet. - fungerer som fællesbank for aktionærandelskasserne på likviditets-, fonds- og udlandsområdet. - er depotbank for investeringsforeningen Sparinvest og udbyder af foreningens produkter. - har en solvensprocent på 56 mod lovgivningens krav på 8. Repræsentantskab Overlærer Knud Larsen, Løgstrup (formand) Viceskoleinspektør Peder A. Josefsen, Ringe (næstf.) Entreprenør Kristian Astrup, Stauning Advokat Jacob Fastrup, Ikast Gårdejer Jens Jørgensen Hald, Hadsund Direktør Gert Hansen, Nordenskov Sekretariatsleder Arne Hermansen, Horne Salgschef Kurt Kjeldsen, Harridslev Læge Jens Peder Kaalund, Hammershøj Læge Keld Lamberts, Høruphav Gårdejer Arne Nielsen, Oure Direktør Ole Olesen, Rømø Gårdejer Asger Pedersen, Outrup Savværksejer Knud A. Pedersen, Hobro Cand. polit. Verner Puggaard, Årre Bestyrelse Overlærer Knud Larsen, Løgstrup (formand) Viceskoleinspektør Peder A. Josefsen, Ringe (næstf.) Gårdejer Jens Jørgensen Hald, Hadsund Direktør Gert Hansen, Nordenskov Læge Jens Peder Kaalund, Hammershøj Læge Keld Lamberts, Høruphav Gårdejer Asger Pedersen, Outrup Hovedkontor Baneskellet 1, Hammershøj DK-8830 Tjele Telefon Telefax A/S reg. Nr Swift code DANBDK 22 Garanti Invest Nicolai Eigtveds Gade 36, 4 DK-1401 København K Telefon Telefax Direktion Bankdirektør Bent Højgaard Jakobsen Bankdirektør Vagn T. Raun Revision KPMG Industrivej Nord Herning Mortensen & Beierholm A/S Gl. Skivevej Viborg 5

6 Lise Malinovsky Dyrekarussellen 2001 olie på lærred (årets Tivoli-plakat) Født Lise Malinovsky dukkede op i det danske kunstliv så pludseligt og voldsomt, som når en naturkraft skyder op gennem den stille overflade og i dåbsgave får al opmærksomheden. Året var 1982, stedet var Charlottenborg, og billedet, der blev lagt mærke til, forestillede et galoperende næsehorn. 6

7 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse DKK. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i assoc. og tilkn. virksomheder Ordinært resultat før skat Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat Årets resultat Balance DKK. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter m.v Indlån Supplerende kapital Aktiekapital Reserver m.v I alt egenkapital Balancesum Ikke-balanceførte poster Solvensprocent 56,89 50,62 30,12 42,25 57,98 Antal medarbejdere Indre værdi

8 Årsberetning 2004 Årsrapporten for 2004 for Danske Andelskassers Bank A/S udviser et overskud før skat på 104,8 mio. kr. mod 144,4 mio. kr. året før. Bestyrelsen betegner resultatet som særdeles tilfredsstillende, selvom en del af overskuddet skyldes bankens fortjeneste ved salget af Totalkredit til Nykredit, et beløb som i 2004 andrager 22,6 mio. kr. mod 80,1 mio. kr. i Når der ses bort fra dette, er årets resultat før skat på 82,2 mio. kr. mod 64,3 mio. kr. I årsregnskabet for 2002 skulle banken værdiansætte unoterede aktier til dagsværdi, hvilket medførte en opskrivning på 66,2 mio. kr., som blev opført direkte på egenkapitalen. I 2003 blev værdiændringen af disse anlægsaktier opgjort til 13,3 mio. kr., som blev indtægtsført i resultatopgørelsen under posten kursreguleringer. I 2004 er der indtægtsført 19,3 mio. kr. Skal man således sammenligne de sidste to års regnskabsresultater uden denne ændring i regnskabspraksis og Totalkredit-salget, bliver overskuddet i 2004 således på 62,9 mio. kr. mod 51,0 mio. kr., der stadig er et særdeles tilfredsstillende resultat. Baggrunden for denne forbedring af årsresultatet er en markant stigning i de aktiviteter, som er bankens kerneområder, nemlig investerings-, pensions- og kreditområderne. På investeringsområdet er aktiviteterne centreret om to hovedområder, nemlig salg af produkter fra Garanti Invest og investeringsforeningen Sparinvest. Som depotbank og samarbejdspartner med Sparinvest har banken og bankens investeringskunder med stor tilfredshed konstateret, at Sparinvest også i 2004, ligesom i 2002 og 2003, har indtaget en førende placering på analysefirmaet Morningstars liste over de bedst ratede danske investeringsforeninger. Garanti Invest har i 2004 gennemført i alt seks emissioner. Der er på nuværende tidspunkt planlagt fire nye emissioner i 2005, startende med én baseret på den fremtidige renteudvikling. Garanti Invest har nu samarbejde med over 50 lokale pengeinstitutter, og vi har med tilfredshed noteret, at dette samarbejde er udbygget yderligere. Banken fik i foråret 2004 en henvendelse fra en række banker og sparekasser om et nærmere samarbejde omkring Garanti Invest. Denne henvendelse resulterede i et analysearbejde omkring formen for et øget samarbejde og mundede ud i et tilbud til samarbejds-pengeinstitutterne om deltagelse i et fælles aktieselskab, Garanti Invest A/S. 40 banker, sparekasser og forsikringsselskaber samt 33 andelskasser bliver aktionærer i det nye selskab, som stiftes i marts måned 2005 med aktiviteter fra 1. januar samme år. Det bliver spændende at følge det nye selskabs udvikling. På pensionsområdet er bankens førende produkt Investpleje Pension under mottoet: Større overblik færre bekymringer. Produktet henvender sig til pensionskunder, som ønsker en spredning i deres investeringer alt efter deres investeringshorisont. Dette produkt har været en ubetinget succes, idet over af bankens pensionskunder har tilmeldt sig de to ordninger. I 2004 har afdelingen med kort løbetid givet et afkast på 3,55%, mens afdelingen med lang løbetid har givet et afkast på 7,15%. På kreditområdet har banken øget sin aktivitet over for egne kunder, en udvikling som vil blive forstærket i de kommende år. Hertil kommer et særdeles godt samarbejde med de 33 andelskasser, der er medlem af Sammenslutningen Danske Andelskasser og de øvrige pengeinstitutter, som anvender banken som primær samarbejdspartner. Bankens samarbejde med andelskasserne har også i 2004 haft meget høj vægt. Målsætninger er fastlagt på 8

9 Årsberetning 2004 fagområderne for de enkelte andelskasser, og der arbejdes generelt meget med udvikling af salgs- og rådgivningssiden både i banken og andelskasserne. I november måned erhvervede banken 14,58% af aktiekapitalen i GrønlandsBanken. Sammen med to øvrige investorer overtog man Danske Banks samlede aktiebeholdning i banken. Denne overtagelse skete i fuld forståelse med GrønlandsBankens ledelse og giver mange gode perspektiver for samarbejdet mellem de involverede parter. Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter udgør 34,1 mio. kr. mod 18,9 mio. kr. året før. Banken forrenter den største del af indskud fra andre pengeinstitutter med en rente, der dels er relateret til det renteafkast, banken opnår ved sine placeringer af likviditet, dels til den kursregulering banken har på sin obligationsbeholdning. Kursreguleringer har således indflydelse på forrentningen af disse indskud. De samlede kursreguleringer andrager 120,9 mio. kr. mod 171,9 mio. kr. året før. Kursreguleringer kan specificeres således: Mio. DKK Obligationer 27,5 42,3 Aktier * 92,2 130,5 Andet 1,2-0,9 120,9 171,9 * Heraf Gevinst ved salg af Totalkredit 22,6 80,1 Kursregulering af anlægsaktier 19,3 13,3 I alt 41,9 93,4 De samlede omkostninger andrager 56,9 mio. kr. mod 55,5 mio. kr. året før. Af stigningen på i alt 1,4 mio. kr. hidrører 1,2 mio. kr. fra lønninger, pensioner og udgifter til social sikring, og 0,2 mio. kr. fra øvrige administrationsudgifter. De samlede afskrivninger andrager 1,6 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. året før. Tab og hensættelser på debitorer udgør 2,7 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. året før. Den samlede hensættelsesprocent andrager 1,4, og årets tabs- og hensættelsesprocent udgør 0,4. Efter at der er indtægtsført 2,6 mio. kr. fra tilknyttede og associerede virksomheder, bliver årets ordinære resultat før skat på 104,8 mio. kr. mod 144,4 mio. kr. året før. Skat af årets overskud andrager 17,3 mio. kr., hvorefter der er 87,5 mio. kr. til generalforsamlingens disposition mod 129,6 mio. kr. året før. Overskudsfordeling Det har været ledelsens politik gennem mange år, at årets overskud fuldt ud henlægges til reserverne. Da banken ikke er børsnoteret, får bankens aktionærer således en stigning i deres aktiekurs på bankens aktier svarende til bankens overskud i det pågældende år. Aktiver De samlede aktiver udgør mio. kr. mod mio. kr. året før. Bankens samlede likviditet excl. aktier er forbedret med 110 mio. kr. og andrager nu mio. kr. 9

10 Årsberetning 2004 De samlede udlån andrager 459 mod 381 mio. kr. året før, en stigning på 20%. Bankens udlån i procent af indlån andrager 47 mod 53 i Udlån udgør 68% af bankens egenkapital. Passiver Indskud fra andre pengeinstitutter er faldet fra mio. kr. i 2003 til mio. kr. i Indlån er steget fra 714 mio. kr. til 972 mio. kr., en stigning på 36%. Ansvarlig kapital Bankens ansvarlige kapital udgør i alt mio. kr. fordelt med 400 mio. kr. i supplerende kapital og 676 mio. kr. i egenkapital. Solvensen er opgjort til 56,9% mod 50,6% året før. Den indre værdi af bankens aktier andrager 541 mod 471 året før. kasserne, investeringsforeningen Sparinvest og øvrige samarbejdspartnere blandt pengeinstitutter og institutionelle investorer. Banken lægger afgørende vægt på en fortsat udbygning af dette samarbejde for gennem en fortsat målrettet salgsindsats at øge salget af Sparinvests, Garanti Invests og egne produkter, herunder Investpleje Pension. Den skærpede konkurrence, der generelt forventes år for år, har ledelsens absolutte opmærksomhed, og banken vil med forandringsparathed og tilpasningsevne også i 2005 tage denne konkurrence i det finansielle marked op. Med virkning fra 1. januar 2005 indføres nye regnskabsbestemmelser på en lang række områder, de såkaldte IFRS-regler. Bankens ledelse har forholdt sig til disse nye principper og har vurderet, at kun ændringer i værdiansættelse af udlån medfører mindre ændringer i åbningsbalancen for Disse ændringer har ingen væsentlig betydning i forhold til bankens samlede udlånsmasse og egenkapital. Medarbejdere Der var ultimo 2004 ansat 60 medarbejdere i banken mod 61 året før. Der skal fra bankens side lyde en stor tak til hele personalet for en dygtig og engageret indsats i årets løb. Bestyrelsen forventer et regnskabsresultat for 2005 på et noget lavere niveau end i 2004, idet der i 2005 ikke er nogen regulering af Totalkreditsalget til Nykredit. Der er ikke siden regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har betydning for bedømmelsen af bankens økonomiske stilling pr. 31. december Forventninger til 2005 Banken vil også i 2005 styrke samarbejdet med andels- Bestyrelsen 10

11 Akryl på lærred Akryl på lærred Akryl på lærred Carsten Frank Født Som alle andre unge og yngre kunstnere har Carsten Frank afsøgt grænser og ledt efter sit eget personlige udtryk. Det har han fundet nu - man er som betragter ikke længere i tvivl om kunstneren, når man står over for hans billeder. Carsten Frank hører ikke til de kunstnere, der vil forandre verden. I hans billeder finder man ro og balance. Olie på lærred Olie på lærred Jan Wessel Født Jan Wessel arbejder med maleriet i forskellige teknikker - olie tempera akvarel og blandformer. Billederne opstår i en effektfuld bearbejdning af den maletekniske proces. Fraven er lagt på i lag, ofte laserende, således at den underliggende struktur fremhæves. 11

12 Anvendt regnskabspraksis Generelt Danske Andelskassers Banks årsrapport er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse med tilhørende vejledninger, samt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år. Udlånsengagementer er individuelt vurderet, hvorefter der ud over konstaterede tab, foretages hensættelser til imødegåelse af tabsrisici. Immaterielle og materielle aktiver Immaterielle aktiver er værdiansat til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages over den forventede brugstid. Kapitalandele Banken ejer 100% af kapitalen i SDA Invest A/S. Kapitalandelen er værdiansat efter den indre værdis metode. Selskabets resultat efter skat indtægtsføres i resultatopgørelsen, og ikke udloddet overskud overføres til Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Mellemværender i fremmed valuta Beholdninger og mellemværender i fremmed valuta er optaget til balancedagens valutakurs. Finansielle instrumenter er værdiansat til markedsværider. Grunde og ejendomme er optaget til anskaffelsespris eller markedsværdien såfremt denne er lavere, med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger og med tillæg af eventuelle opskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er anskaffelsesprisen henholdsvis markedsværdien reduceret med en anslået scrapværdi. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, der for bygninger er fastsat til år og for ombygningsudgifter til år. Grunde og ejendomme overtaget ved afvikling af engagementer er værdiansat til en forsigtig skønnet handelsværdi. Værdipapirer Noterede værdipapirer er værdiansat til markedskurs ultimo året. Unoterede anlægsaktier og unoterede investeringsforeningsandele er værdiansat til vurderet dagsværdi. Øvrige unoterede kapitalandele er værdiansat til købspris eller lavere dagsværdi. Finansielle instrumenter er værdiansat i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-kurstab indgår i resultatopgørelsen. Udlån og garantier Pantebreve er værdiansat til købsprisen eller en lavere markedsværdi. Maskiner og inventar, herunder software og tilslutningsafgifter, værdiansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over 3-5 år. Mindre småanskaffelser udgiftsføres straks i købsåret. Pengestrømsanalyse Pengestrømmene vises indirekte med udgangspunkt i årets driftsresultat. Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat korrigeret for ikke likvide poster samt ændringer i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet vedrører ændringer i anlægskapitalen og udlodninger til udbytte. 12

13 Anvendt regnskabspraksis Likvider omfatter kassebeholdning, anfordringstilgodehavender og dag til dag mellemværende med Nationalbanken og kreditinstitutter samt likvide værdipapirer. Definitionen er således i overensstemmelse med likviditetsbegrebet i 152 i lov om finansiel virksomhed. Skatter Selskabsskat af årets forventede skattepligtige indkomst og forskydning i udskudt samt negativ udskudt skat beregnes og føres over resultatopgørelsen. Skatten betales i.h.t. a contoskatteordningen. Under hensættelser til forpligtelser reserveres den beregnede udskudte skat, der følger af forskelle imellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Negativ udskudt skat aktiveres i balancen. Pensionsforpligtelser Den kapitaliserede værdi af alle udækkede pensionstilsagn opføres under hensættelser til forpligtelser. Solvens Den ansvarlige kapital skal efter reglerne om solvensopgørelse, udgøre mindst 8 procent af de risikovægtede aktiver og ikke-balanceførte poster. Den ansvarlige kapital opgøres som summen af indbetalt aktiekapital samt reserver reduceret med egne aktier og immaterielle aktiver. Hertil medregnes inden for visse grænser opskrivningshenlæggelser og efterstillede kapitalindskud. Endvidere fradrages beholdningen af kapitalandele i kreditinstitutter, når beholdningen overstiger visse grænser iflg. 139 i lov om finansiel virksomhed. The Spanish Room I olie på papir/lærred The Spanish Room II olie på papir/lærred Anne Vilsbøll Født Anne Vilsbølls møde med kunsten indledes altid fra bunden bogstaveligt talt. En lang lidenskab for det håndgjorte papirs fine håndværk har ført hende til den overbevisning, at den bund, maleriets tegn sættes på, er ligeværdigt med det endelige udsagn. Derfor kræver papiret samme omhu som arbejdet med det endelige udsagn, maleriet. Og derfor indledes forestillingen om et maleri altid med overvejelser om sammensætningen af papirets fibre, tykkelse og modtagelighed for farvepigmenterne. For kunstneren selv er det naturligvis en tilfredsstillelse - for beskueren en ekstra dimension i det færdige billede. 13

14 Resultatopgørelse DKK. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Ekstraordinære indtægter 0 0 Ekstraordinære udgifter 0 0 Skat Årets resultat Overskudsfordeling Årets resultat Overført fra tidligere år 0 0 Til disposition i alt Anvendt til udbytte 0 0 Henlagt til egenkapital Anvendt i alt

15 Balance DKK. Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0 0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Materielle aktiver Egne kapitalandele 0 0 Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer 0 0 Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved emission Andre reserver Opskrivningshenlæggelser 0 0 Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier m.v Andre forpligtelser 0 0 Ikke-balanceførte poster i alt

16 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Andelskassers Bank A/S for regnskabsåret Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver, finansielle stilling og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hammershøj, den 10. februar 2005 DIREKTIONEN Vagn T. Raun B. Højgaard Jakobsen BESTYRELSEN Knud Larsen Jens Jørgensen Hald Gert Hansen Peder A. Josefsen Formand Jens Peder Kaalund Keld Lamberts Asger Pedersen Intern revisions påtegning Vi har revideret årsrapporten for Danske Andelskassers Bank A/S for regnskabsåret 2004, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Bankens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. De generalforsamlingsvalgte revisorers påtegning Til aktionærerne i Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj, den 10. februar 2005 Jørgen Lautrup Revisionschef Vi har revideret årsrapporten for Danske Andelskassers Bank A/S for regnskabsåret 2004, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Bankens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Herning, den 10. februar 2005 Viborg, den 10. februar 2005 KPMG C. Jespersen Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Karsten Pedersen Statsaut. revisor Mogens Andersen Statsaut. revisor 16

17 Noter til årsregnskabet Note 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter 0 0 Råvarekontrakter 0 0 Andre kontrakter 0 0 Andet I alt Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 0 0 Udlån 0 0 Note 2 Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Efterstillede kapitalindskud Andet 0 0 I alt Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Kreditinstitutter og centralbanker 0 0 Indlån 0 0 Note 3 Udbytte af kapitalandele Aktier Kapitalandele i associerede virksomheder m.v. 0 0 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 I alt

18 Noter til årsregnskabet Note 4 Kursreguleringer Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: Valutakontrakter 2 0 Rentekontrakter 0 0 Andre kontrakter I alt Heraf pensionspuljer 0 34 Underposterne indeholder også kursreguleringer, der indgår i puljeordninger. Der korrigeres for disse kursreguleringer i nederste linie. Gevinst ved salg af aktier i Totalkredit A/S indgår i kursreguleringer af aktier med 22,6 mio. kr. Der henvises til omtalen i note 10 under obligationer og aktier. Note 5 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt Heraf revisionshonorar: Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision Heraf andre ydelser end revision

19 Noter til årsregnskabet Note 6 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder m.v Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virkomheder I alt Note 7 Skat Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt Effektiv skatteprocent: % % Bankens aktuelle skatteprocent 30,0 30,0 Ikke skattepligtige værdireguleringer vedrørende aktier -12,7-19,9 Øvrige ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter -0,8 0,0 Efterregulering af tidligere års beregnet skat 0,0 0,0 Effektiv skatteprocent for året 16,5 10,1 Note 8 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Fordelt efter restløbetid: Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt

20 Noter til årsregnskabet Note 9 Udlån Hensættelser: Akkumulerede hensættelser Hensat ultimo på udlån og garantidebitorer Hensat ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster, der indebærer en kreditrisiko 0 0 I alt Akkumulerede hensættelser på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantier ultimo året 1,4 1,1 Tilgodehavender med standset rentebetaling udgør ultimo året Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher: Udlån + garantidebitorer i pct. ultimo året % Offentlige myndigheder 0 0 Erhverv: Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri 0 0 Fremstillingsvirksomhed, råstofudv., el-, gas-, vand- og varmeværker 2 0 Bygge- og anlægsvirksomhed 0 0 Handel, restaurations- og hotelvirksomhed 1 2 Transport, post og telefon 2 1 Kredit- og finansieringsvirksomhed, samt forsikringsvirksomhed Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice Øvrige erhverv 6 2 I alt Private I alt Udlån fordelt efter restløbetid: På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt

21 Noter til årsregnskabet Note 10 Obligationer, aktier m.v. Obligationer: Børsnoterede Andre 0 0 I alt Heraf egne obligationer 0 0 Til sikkerhed for mellemværende med andre pengeinstitutter er deponeret nom. kr. 248 mio. kr., svarende til en kursværdi på kr. 252 mio. kr. Aktier m.v.: Børsnoterede Andre aktier Øvrige kapitalandele I alt I 2003 er 62% af bankens aktier i Totalkredit A/S solgt til Nykredit Realkredit A/S. Salgsværdien består af en kontant betaling og nutidsværdien af ni årlige ydelser. De årlige ydelser reguleres i 2010 i forhold til Totalkredits og Nykredits markedsandel. I nutidsværdien er indregnet et risikotillæg på 4,7% der afspejler den forretnings-mæssige risiko for, at den forventede markedsandel ikke realiseres. Nykredit Realkredit A/S har i 2004 udnyttet købsoption på yderligere 19% af bankens beholdning af aktier i Totalkredit A/S. Handlen er gennemført på de samme betingelser, som var gældende for handlen i Nykredit Realkredit A/S har købsoption på den resterende aktiebeholdning i Finanstilsynet har meddelt, at endnu ikke solgte aktier ikke kan kursreguleres, men skal værdiansættes til værdien pr Finansielle omsætningsaktiver værdiansat til markedsværdi Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet Finansielle omsætningsaktiver, der ikke er værdiansat til markedsværdi 0 0 Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet

22 Noter til årsregnskabet Note 10 Finansielle anlægsaktiver: fortsat Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Resultat 0 0 Andre kapitalbevægelser -2 5 Årets op- og nedskrivninger Tilbageførte op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger ultimo Kapitalandele i modervirksomheder 0 0 Bogførte beholdninger ultimo Heraf kreditinstitutter Bogført værdi primo Heraf kreditinstitutter Note 11 Kapitalandele i associerede virksomheder Samlet anskaffelsespris primo Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Resultat Andre kapitalbevægelser 0 0 Årets op- og nedskrivninger 0 0 Tilbageførte op- og nedskrivninger 0 0 Op- og nedskrivninger ultimo Kapitalandele i modervirksomheder 0 0 Bogførte beholdninger ultimo Heraf kreditinstitutter 0 0 Bogført værdi primo Heraf kreditinstitutter

23 Noter til årsregnskabet Note 12 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Samlet anskaffelsespris primo Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Resultat Andre kapitalbevægelser 0 0 Årets op- og nedskrivninger 0 0 Tilbageførte op- og nedskrivninger 0 0 Op- og nedskrivninger ultimo Kapitalandele i modervirksomheder 0 0 Bogførte beholdninger ultimo Heraf kreditinstitutter 0 0 Bogført værdi primo Heraf kreditinstitutter 0 0 Note 13 Materielle aktiver Grunde og DKK. ejendomme Driftsmidler I alt Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Bogført værdi primo Seneste off. ejendomsvurdering

24 Noter til årsregnskabet Note 14 Andre aktiver Positiv markedsværdi af finansielle instrumenter Forskellige debitorer Tilgodehavende renter og provision Øvrige aktiver I alt Note 15 Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte omkostninger I alt Note 16 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til centralbanker 0 0 Gæld til kreditinstitutter I alt Løbetidsfordeling efter restløbetid: Anfordringsgæld Til og med 3 måneder 0 0 Over 3 måneder og til og med 1 år 0 0 Over 1 år og til og med 5 år 0 0 Over 5 år 0 0 I alt

25 Noter til årsregnskabet Note 17 Indlån På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud 0 0 Særlige indlånsformer I alt Fordelt efter restløbetid På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 18 Andre passiver Forskellige kreditorer Skyldig skat af årets indkomst 0 0 Udbytte af aktiekapital 0 0 Negativ værdi af afledte finansielle instrumenter Skyldige renter og provision Øvrige passiver I alt Note 19 Hensættelser til forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Udskudt skat 0 0 I alt

26 Noter til årsregnskabet Note 20 Efterstillede kapitalindskud Til de efterstillede kapitalindskud er der i regnskabsåret udbetalt renter med tkr Der har ikke været afholdt omkostninger til optagelse eller indfrielse af kapitalindskud i regnskabsåret. Hele den efterstillede kapital medregnes ved opgørelsen af den ansvarlige kapital. Ingen af de enkelte efterstillede kapitalindskud udgør mere end 10% af den samlede efterstillede kapital. Note 21 Egenkapital Kapitalbevægelser: DKK. Primo Anden tilgang Anden afgang Ultimo Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Overført resultat I alt Solvensopgørelse Kernekapital efter fradrag Ansvarlig kapital Vægtede poster udenfor handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko m.v Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt 48,1 54,0 Solvensprocent ifølge FiL 124, stk ,8 50,6 Aktiekapitalens sammensætning Aktiekapitalen er jvf. vedtægternes 3 sammensat af stk. i multipla a kr. 500,-. Sammenslutningen Danske Andelskasser har overfor banken anmeldt, at medlemsandelskasserne tilsammen ejer 100% af bankens aktiekapital. 26

27 Noter til årsregnskabet Note 22 Ikke-balanceførte poster Garantier m.v.: Finansgarantier Øvrige garantier I alt Andre forpligtelser: Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger 0 0 Uigenkaldelige kredittilsagn 0 0 I alt 0 0 Note 23 Afledte finansielle instrumenter Fordelt efter restløbetid: Til og med 3 måneder Netto DKK. Nominel værdi markedsværdi Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Aktiekontrakter Terminer/futures, salg 0 0 I alt Over 3 mdr. til og med 1 år Netto DKK. Nominel værdi markedsværdi Valutakontrakter Terminer/futures, køb 0 0 Terminer/futures, salg Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Aktiekontrakter Optioner, udstedte 0 0 I alt

28 Noter til årsregnskabet Note 23 I alt Netto fortsat DKK. Nominel værdi markedsværdi Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Aktiekontrakter Terminer/futures, salg 0 0 I alt Markedsværdi DKK. Positiv Negativ Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Aktiekontrakter Terminer/futures, salg 0 0 I alt Markedsværdi af ikke-garanterede kontrakter DKK. Positiv Negativ Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Aktiekontrakter Terminer/futures, salg 0 0 I alt I alt efter netting

29 Noter til årsregnskabet Note 24 Uafviklede spotforretninger Markedsværdi Netto DKK. Nominel værdi Positiv Negativ markedsværdi Valutaforretninger, køb Valutaforretninger, salg Renteforretninger, køb Renteforretninger, salg Aktieforretninger, køb Aktieforretninger, salg I alt Note 25 Kreditrisiko på afledte finansielle instrumenter Positiv markedsværdi (efter modpartsrisiko) Positiv markedsværdi efter netting: Modpart med risikovægt 0 pct. 0 0 Modpart med risikovægt 20 pct Modpart med risikovægt 100 pct Der henvises til kapitaldækningsbekendtgørelsens 27, stk. 3 og 12 for en oversigt over modparter tilhørende de tre risikokategorier. Note 26 Markedsrisiko Valutarisiko: Aktiver i fremmed valuta i alt Passiver i fremmed valuta i alt Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag 7,8 7,1 Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital efter fradrag 0,1 0,1 Renterisiko: Renterisiko på gældsinstrumenter m.v. i alt Renterisiko opdelt på instituttets valutaer med størst renterisiko: DKK Øvrige valutaer

30 Noter til årsregnskabet Note 27 Direktion, bestyrelse og repræsentantskab Lån, pant, kaution eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer DKK Lån m.v. Sikkerhedsstillelser Lån m.v. Sikkerhedsstillelser Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Note 28 Mellemværende med tilknyttet virksomhed DKK Tilgodehavende Gæld SDA Invest A/S Note 29 Mellemværende med associeret virksomhed DKK Tilgodehavende Gæld DSK A/S Note 30 Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 59,6 60,0 Note 31 Eventualforpligtelser Sammenslutningen Danske Andelskasser og Danske Andelskassers Bank A/S er fællesregistreret vedrørende moms og lønsumsafgift. Fællesregistrerede virksomheder hæfter solidarisk for de samlede lønsumsafgifts- og momsforpligtelser. I tilknytning til beholdning af anlægsaktier, hvor banken har hensigt om en længerevarende besiddelse, hviler der ved udgangen af 2004 en udskudt skat på tkr på den del af aktierne, hvor ejertiden endnu ikke er mere end tre år. Note 32 Koncernregnskab Bankens moderselskab er Sammenslutningen Danske Andelskasser, Tjele. Banken har ikke udarbejdet koncernregnskab jvf. regnskabsbekendtgørelsens

31 Olie på lærred Olie på lærred Kai Lindemann Født Kai Lindemann fremtræder som lidt af en klassiker i dansk kunst. Nok er hans penselstrøg heftige og brede, som om de var malet i en spontan glædesrus, men den intellektuelle kraft, der også ligger bag hans kunst, den kompositionsmæssige ligevægt og dybden i billedrummet er lige så væsentlige elementer. 31

32 Oplysninger vedrørende pensionspuljer Resultatopgørelse for regnskabsåret Ekskl. pensionspuljer Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Ekstraordinære indtægter 0 0 Ekstraordinære udgifter 0 0 Skat Årets resultat Noter til resultatopgørelsen Ekskl. pensionspuljer Renteindtægter/terminspræmie af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter Andet Renteudgifter til: Indlån Kursregulering af: Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter

33 Oplysninger vedrørende pensionspuljer Balance og ikke-balanceførte poster pr. ultimo regnskabsåret Ekskl. pensionspuljer Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0 0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver 0 0 Materielle aktiver Egne kapitalandele 0 0 Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån 1) Udstedte obligationer 0 0 Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier m.v Andre forpligtelser 0 0 Ikke-balanceførte poster i alt ) Heraf kontantindestående fra pensionspuljer

34 Oplysninger vedrørende pensionspuljer Resultatopgørelse Renteindtægter/terminspræmie af: Kontantindestående 0 0 Indeksobligationer 0 0 Øvrige obligationer 0 0 Afledte finansielle instrumenter 0 0 I alt 0 0 Udbytte af: Aktier m.v. 0 0 Investeringsforeningsandele 0 32 I alt 0 32 Kursreguleringer af: Indeksobligationer 0 0 Øvrige obligationer m.v. 0 0 Aktier m.v. 0 0 Investeringsforeningsandele 0 34 Valuta 0 0 Afledte finansielle instrumenter 0 0 Kapitalinteresser 0 0 I alt 0 34 Gebyrer og provisionsudgifter 0 5 Puljernes resultat 0 61 Aktiver Kontantindestående 0 0 Indeksobligationer 0 0 Øvrige obligationer 0 0 Egne aktier 0 0 Øvrige aktiver m.v. 0 0 Investeringsforeningsandele Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0 0 Andre aktiver 0 9 Periodeafgrænsningsposter 0 0 I alt Passiver Samlet indlån Andre passiver 0 9 Periodeafgrænsningsposter 0 0 I alt Noter Gennemsnitlig indlån

35 Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Årets nettoresultat Regulering for beløb i årets resultat uden likviditetseffekt: Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tab- og hensættelser på udlån Andre resultatposter uden likviditetsvirkning Driftsresultat korrigeret for ikke likvide poster Ændring i driftskapital: Udlån Indlån Nettotilgodehavender kreditinstitutter m.v Anden driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteten Investeringsaktivitet: Investeringer i anlægsaktiver (netto): Immaterielle og materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Finansieringsaktivitet: Ændring i efterstillede kapitalindskud Ændring i aktiekapital Udloddet udbytte 0 0 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets samlede likviditetsvirkning Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger ultimo specificeres således: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender i centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter med løbetid under 1 år Værdipapirer I alt

36 5 års nøgletal Solvensprocent 56,8% 50,6% 30,1% 42,2% 57,9% Kernekapitalprocent 48,1% 54,0% 23,0% 24,5% 33,3% Egenkapitalforrentning før skat 16,6% 30,3% 7,9% 4,5% 8,7% Egenkapitalforrentning efter skat 13,8% 27,2% 5,8% 2,7% 5,4% Indtjening pr. omkostningskrone 2,71 3,42 1,44 1,23 1,55 Renterisiko 3,3% 3,5% 7,3% 8,3% 3,4% Valutaposition 7,8% 7,1% 21,6% 11,8% 9,7% Valutarisiko 0,1% 0,0% 0,9% 0,2% 0,0% Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån 48,2% 54,4% 52,2% 58,4% 72,9% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 664,7% 693,2% 650,9% 665,4% 621,6% Summen af store engagementer 44,9% 154,8% 87,5% 48,7% 32,5% Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% Hensættelsesprocent 1,4% 1,1% 0,9% 0,8% 0,9% Årets tabs- og hensættelsesprocent 0,4% 0,3% 0,1% -0,4% 0,3% Årets udlånsvækst 20,3% 22,9% -10,6% 21,7% 29,6% Udlån i forhold til egenkapital 0,7 0,6 0,8 1,2 1,1 Suplerende oplysninger vedrørende 5 års nøgletal Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende kapital Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitlig egenkapital Udlån, primo året Udlån, garantier og hensættelser Indlån Ordinære omkostninger % kravet i FiL

37 Karen Degett Kildedalen olie på lærred Født At Karen Degett viderefører fra den tyske ekspressionisme ses ofte - og med rette - fremhævet i anmeldelser af hendes udstillinger. Jovist, arven fra Die Brücke, i særdeleshed fra Ernst Ludwig Kirchner, fornægter sig ikke. Men disse kunsthistoriske forbindelser giver bestemt ikke noget udtømmende signalement af hendes værker. I så fald ville de jo ikke adskille sig væsentligt fra arbejder af andre Kirchner-freaks som f.eks. Hans Voigt Steffensen. Og det gør de da. Heldigvis. Anni Kristine Vores verden bronze og granit Født Anni Kristine har i en årrække arbejdet med modellering. Først med skulpturer i keramik. Senere er bronzen blevet det foretrukne udtryksmedium, det er især små humoristiske skulpturer. 37

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og de krav,

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Års rapport for 2004

Års rapport for 2004 Års rapport for 2004 Indhold Beretning...4 Pen-Sam Bank - kort fortalt...6 Forretningsaktivitet...8 Risikostyring...10 Årets resultat...12 Forventninger til 2005...16 Nøgletal...18 Ledelse og revision...19

Læs mere

Årsrapport 2009. Cvr-nr. 5894 3010

Årsrapport 2009. Cvr-nr. 5894 3010 Årsrapport 2009 Cvr-nr. 5894 3010 w w w. dro n s p ar. d k Oplysninger om pengeinstituttet Dronninglund Sparekasse Slotsgade 42 9330 Dronninglund CVR-nr.: 58 94 30 10 Hjemsted: Dronninglund, Brønderslev

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelskassen J.A.K.,Slagelse ÅRSRAPPORT. Side 1

Andelskassen J.A.K.,Slagelse ÅRSRAPPORT. Side 1 Andelskassen J.A.K.,Slagelse ÅRSRAPPORT 2005 Side 1 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelskassens ledelse 4 Årsberetning 5-8 Ledelsens regnskabspåtegning 9 Regnskabspraksis 11-13 Resultatopgørelse 14 Balance

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår Årsrapport 2013 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 CVR-nr. 67 05 18 15 143. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Nordea Bank Danmark er en del af Nordea koncernen. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder:

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 - vi er her for dig Årsrapport 2012 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 w w w. d r o n s p a r. d k Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28 Årsrapport 2006 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSRAPPORT 2006 Indhold SIDE 2 Finanskalender 2 Rekordår for Skælskør Bank 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 10 Revisionspåtegning 11 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere