Årsrappor Årsrapport 2004 t 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrappor Årsrapport 2004 t 2004"

Transkript

1 Årsrapport

2 Forsidebillede Uffe Christoffersen Født Uffe Christoffersen er dog ikke først og fremmest interesseret i at skildre disse store rovdyrs udseende og biologiske adfærdsmønster. Han er ikke dyremaler i traditionel forstand, men derimod en moderne kolorist, det vil sige en nutidskunstner, der har gjort arbejdet med farven til det bærende og væsentlige i sit maleri. Han bruger nærmere betegnet dyremotivet som sit middel til at frigøre farvernes maleriske udtrykskraft; for ham er farven simpelthen maleriets vigtigste udtryksmiddel. Tiger olie på lærred

3 Bankens ordinære generalforsamling afholdes Lørdag, den 5. marts 2005 kl på Munkebjerg Hotel, Vejle Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet. 6. Behandling af forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. Der foreligger forslag fra bestyrelse og repræsentantskab om vedtægtsændringer samt køb af egne aktier. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Indholdsfortegnelse Side Danske Andelskassers Bank A/S Hoved- og nøgletal Årsberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Årsregnskabets underskrifter. 16 Noter til årsregnskabet Oplysninger vedrørende pensionspuljer Pengestrømsopgørelse års nøgletal Organisation

4 Banken har siden 1988 haft 5-10 årlige kunstudstillinger af diverse nordiske kunstnere, fortrinsvis danske malere. Dette har medført en pæn samling af forskelligartet kunst, idet der fra hver udstilling indkøbes mindst et kunstværk til bankens samling. Samlingen kan ses i bankens åbningstid. I 2004 har ni kunstnere udstillet. Inara Petrusevichs The Horizontal Performance Født Inaras verden er helt sin egen, og bærer tydeligt præg af, hun er kvinde. Ikke sådan at forstå, at hun har en bevidst feministisk pointe, snarere at hendes billeder er skabt direkte og ucensureret af hendes evigt fabulerende tankegang. Hun maler simpelthen sit liv og sine følelser direkte op på lærredet. Heri ligger hendes styrke. Alt er skildret med en H.C. Andersensk blanding af dyb alvor og legende underfundighed. 4

5 Danske Andelskassers Bank A/S din investeringsbank Banken - startede sin virksomhed den 1. april har hovedkontor i Hammershøj midtvejs mellem Viborg og Randers. Derudover har banken en afdeling i København. - ejes af de 33 andelskasser i Jylland og på Fyn, som er medlem af Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA). - henvender sig til pengeinstitutter, institutionelle investorer og private med bankprodukter først og fremmest på investeringsområdet. - fungerer som fællesbank for aktionærandelskasserne på likviditets-, fonds- og udlandsområdet. - er depotbank for investeringsforeningen Sparinvest og udbyder af foreningens produkter. - har en solvensprocent på 56 mod lovgivningens krav på 8. Repræsentantskab Overlærer Knud Larsen, Løgstrup (formand) Viceskoleinspektør Peder A. Josefsen, Ringe (næstf.) Entreprenør Kristian Astrup, Stauning Advokat Jacob Fastrup, Ikast Gårdejer Jens Jørgensen Hald, Hadsund Direktør Gert Hansen, Nordenskov Sekretariatsleder Arne Hermansen, Horne Salgschef Kurt Kjeldsen, Harridslev Læge Jens Peder Kaalund, Hammershøj Læge Keld Lamberts, Høruphav Gårdejer Arne Nielsen, Oure Direktør Ole Olesen, Rømø Gårdejer Asger Pedersen, Outrup Savværksejer Knud A. Pedersen, Hobro Cand. polit. Verner Puggaard, Årre Bestyrelse Overlærer Knud Larsen, Løgstrup (formand) Viceskoleinspektør Peder A. Josefsen, Ringe (næstf.) Gårdejer Jens Jørgensen Hald, Hadsund Direktør Gert Hansen, Nordenskov Læge Jens Peder Kaalund, Hammershøj Læge Keld Lamberts, Høruphav Gårdejer Asger Pedersen, Outrup Hovedkontor Baneskellet 1, Hammershøj DK-8830 Tjele Telefon Telefax A/S reg. Nr Swift code DANBDK 22 Garanti Invest Nicolai Eigtveds Gade 36, 4 DK-1401 København K Telefon Telefax Direktion Bankdirektør Bent Højgaard Jakobsen Bankdirektør Vagn T. Raun Revision KPMG Industrivej Nord Herning Mortensen & Beierholm A/S Gl. Skivevej Viborg 5

6 Lise Malinovsky Dyrekarussellen 2001 olie på lærred (årets Tivoli-plakat) Født Lise Malinovsky dukkede op i det danske kunstliv så pludseligt og voldsomt, som når en naturkraft skyder op gennem den stille overflade og i dåbsgave får al opmærksomheden. Året var 1982, stedet var Charlottenborg, og billedet, der blev lagt mærke til, forestillede et galoperende næsehorn. 6

7 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse DKK. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i assoc. og tilkn. virksomheder Ordinært resultat før skat Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat Årets resultat Balance DKK. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter m.v Indlån Supplerende kapital Aktiekapital Reserver m.v I alt egenkapital Balancesum Ikke-balanceførte poster Solvensprocent 56,89 50,62 30,12 42,25 57,98 Antal medarbejdere Indre værdi

8 Årsberetning 2004 Årsrapporten for 2004 for Danske Andelskassers Bank A/S udviser et overskud før skat på 104,8 mio. kr. mod 144,4 mio. kr. året før. Bestyrelsen betegner resultatet som særdeles tilfredsstillende, selvom en del af overskuddet skyldes bankens fortjeneste ved salget af Totalkredit til Nykredit, et beløb som i 2004 andrager 22,6 mio. kr. mod 80,1 mio. kr. i Når der ses bort fra dette, er årets resultat før skat på 82,2 mio. kr. mod 64,3 mio. kr. I årsregnskabet for 2002 skulle banken værdiansætte unoterede aktier til dagsværdi, hvilket medførte en opskrivning på 66,2 mio. kr., som blev opført direkte på egenkapitalen. I 2003 blev værdiændringen af disse anlægsaktier opgjort til 13,3 mio. kr., som blev indtægtsført i resultatopgørelsen under posten kursreguleringer. I 2004 er der indtægtsført 19,3 mio. kr. Skal man således sammenligne de sidste to års regnskabsresultater uden denne ændring i regnskabspraksis og Totalkredit-salget, bliver overskuddet i 2004 således på 62,9 mio. kr. mod 51,0 mio. kr., der stadig er et særdeles tilfredsstillende resultat. Baggrunden for denne forbedring af årsresultatet er en markant stigning i de aktiviteter, som er bankens kerneområder, nemlig investerings-, pensions- og kreditområderne. På investeringsområdet er aktiviteterne centreret om to hovedområder, nemlig salg af produkter fra Garanti Invest og investeringsforeningen Sparinvest. Som depotbank og samarbejdspartner med Sparinvest har banken og bankens investeringskunder med stor tilfredshed konstateret, at Sparinvest også i 2004, ligesom i 2002 og 2003, har indtaget en førende placering på analysefirmaet Morningstars liste over de bedst ratede danske investeringsforeninger. Garanti Invest har i 2004 gennemført i alt seks emissioner. Der er på nuværende tidspunkt planlagt fire nye emissioner i 2005, startende med én baseret på den fremtidige renteudvikling. Garanti Invest har nu samarbejde med over 50 lokale pengeinstitutter, og vi har med tilfredshed noteret, at dette samarbejde er udbygget yderligere. Banken fik i foråret 2004 en henvendelse fra en række banker og sparekasser om et nærmere samarbejde omkring Garanti Invest. Denne henvendelse resulterede i et analysearbejde omkring formen for et øget samarbejde og mundede ud i et tilbud til samarbejds-pengeinstitutterne om deltagelse i et fælles aktieselskab, Garanti Invest A/S. 40 banker, sparekasser og forsikringsselskaber samt 33 andelskasser bliver aktionærer i det nye selskab, som stiftes i marts måned 2005 med aktiviteter fra 1. januar samme år. Det bliver spændende at følge det nye selskabs udvikling. På pensionsområdet er bankens førende produkt Investpleje Pension under mottoet: Større overblik færre bekymringer. Produktet henvender sig til pensionskunder, som ønsker en spredning i deres investeringer alt efter deres investeringshorisont. Dette produkt har været en ubetinget succes, idet over af bankens pensionskunder har tilmeldt sig de to ordninger. I 2004 har afdelingen med kort løbetid givet et afkast på 3,55%, mens afdelingen med lang løbetid har givet et afkast på 7,15%. På kreditområdet har banken øget sin aktivitet over for egne kunder, en udvikling som vil blive forstærket i de kommende år. Hertil kommer et særdeles godt samarbejde med de 33 andelskasser, der er medlem af Sammenslutningen Danske Andelskasser og de øvrige pengeinstitutter, som anvender banken som primær samarbejdspartner. Bankens samarbejde med andelskasserne har også i 2004 haft meget høj vægt. Målsætninger er fastlagt på 8

9 Årsberetning 2004 fagområderne for de enkelte andelskasser, og der arbejdes generelt meget med udvikling af salgs- og rådgivningssiden både i banken og andelskasserne. I november måned erhvervede banken 14,58% af aktiekapitalen i GrønlandsBanken. Sammen med to øvrige investorer overtog man Danske Banks samlede aktiebeholdning i banken. Denne overtagelse skete i fuld forståelse med GrønlandsBankens ledelse og giver mange gode perspektiver for samarbejdet mellem de involverede parter. Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter udgør 34,1 mio. kr. mod 18,9 mio. kr. året før. Banken forrenter den største del af indskud fra andre pengeinstitutter med en rente, der dels er relateret til det renteafkast, banken opnår ved sine placeringer af likviditet, dels til den kursregulering banken har på sin obligationsbeholdning. Kursreguleringer har således indflydelse på forrentningen af disse indskud. De samlede kursreguleringer andrager 120,9 mio. kr. mod 171,9 mio. kr. året før. Kursreguleringer kan specificeres således: Mio. DKK Obligationer 27,5 42,3 Aktier * 92,2 130,5 Andet 1,2-0,9 120,9 171,9 * Heraf Gevinst ved salg af Totalkredit 22,6 80,1 Kursregulering af anlægsaktier 19,3 13,3 I alt 41,9 93,4 De samlede omkostninger andrager 56,9 mio. kr. mod 55,5 mio. kr. året før. Af stigningen på i alt 1,4 mio. kr. hidrører 1,2 mio. kr. fra lønninger, pensioner og udgifter til social sikring, og 0,2 mio. kr. fra øvrige administrationsudgifter. De samlede afskrivninger andrager 1,6 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. året før. Tab og hensættelser på debitorer udgør 2,7 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. året før. Den samlede hensættelsesprocent andrager 1,4, og årets tabs- og hensættelsesprocent udgør 0,4. Efter at der er indtægtsført 2,6 mio. kr. fra tilknyttede og associerede virksomheder, bliver årets ordinære resultat før skat på 104,8 mio. kr. mod 144,4 mio. kr. året før. Skat af årets overskud andrager 17,3 mio. kr., hvorefter der er 87,5 mio. kr. til generalforsamlingens disposition mod 129,6 mio. kr. året før. Overskudsfordeling Det har været ledelsens politik gennem mange år, at årets overskud fuldt ud henlægges til reserverne. Da banken ikke er børsnoteret, får bankens aktionærer således en stigning i deres aktiekurs på bankens aktier svarende til bankens overskud i det pågældende år. Aktiver De samlede aktiver udgør mio. kr. mod mio. kr. året før. Bankens samlede likviditet excl. aktier er forbedret med 110 mio. kr. og andrager nu mio. kr. 9

10 Årsberetning 2004 De samlede udlån andrager 459 mod 381 mio. kr. året før, en stigning på 20%. Bankens udlån i procent af indlån andrager 47 mod 53 i Udlån udgør 68% af bankens egenkapital. Passiver Indskud fra andre pengeinstitutter er faldet fra mio. kr. i 2003 til mio. kr. i Indlån er steget fra 714 mio. kr. til 972 mio. kr., en stigning på 36%. Ansvarlig kapital Bankens ansvarlige kapital udgør i alt mio. kr. fordelt med 400 mio. kr. i supplerende kapital og 676 mio. kr. i egenkapital. Solvensen er opgjort til 56,9% mod 50,6% året før. Den indre værdi af bankens aktier andrager 541 mod 471 året før. kasserne, investeringsforeningen Sparinvest og øvrige samarbejdspartnere blandt pengeinstitutter og institutionelle investorer. Banken lægger afgørende vægt på en fortsat udbygning af dette samarbejde for gennem en fortsat målrettet salgsindsats at øge salget af Sparinvests, Garanti Invests og egne produkter, herunder Investpleje Pension. Den skærpede konkurrence, der generelt forventes år for år, har ledelsens absolutte opmærksomhed, og banken vil med forandringsparathed og tilpasningsevne også i 2005 tage denne konkurrence i det finansielle marked op. Med virkning fra 1. januar 2005 indføres nye regnskabsbestemmelser på en lang række områder, de såkaldte IFRS-regler. Bankens ledelse har forholdt sig til disse nye principper og har vurderet, at kun ændringer i værdiansættelse af udlån medfører mindre ændringer i åbningsbalancen for Disse ændringer har ingen væsentlig betydning i forhold til bankens samlede udlånsmasse og egenkapital. Medarbejdere Der var ultimo 2004 ansat 60 medarbejdere i banken mod 61 året før. Der skal fra bankens side lyde en stor tak til hele personalet for en dygtig og engageret indsats i årets løb. Bestyrelsen forventer et regnskabsresultat for 2005 på et noget lavere niveau end i 2004, idet der i 2005 ikke er nogen regulering af Totalkreditsalget til Nykredit. Der er ikke siden regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har betydning for bedømmelsen af bankens økonomiske stilling pr. 31. december Forventninger til 2005 Banken vil også i 2005 styrke samarbejdet med andels- Bestyrelsen 10

11 Akryl på lærred Akryl på lærred Akryl på lærred Carsten Frank Født Som alle andre unge og yngre kunstnere har Carsten Frank afsøgt grænser og ledt efter sit eget personlige udtryk. Det har han fundet nu - man er som betragter ikke længere i tvivl om kunstneren, når man står over for hans billeder. Carsten Frank hører ikke til de kunstnere, der vil forandre verden. I hans billeder finder man ro og balance. Olie på lærred Olie på lærred Jan Wessel Født Jan Wessel arbejder med maleriet i forskellige teknikker - olie tempera akvarel og blandformer. Billederne opstår i en effektfuld bearbejdning af den maletekniske proces. Fraven er lagt på i lag, ofte laserende, således at den underliggende struktur fremhæves. 11

12 Anvendt regnskabspraksis Generelt Danske Andelskassers Banks årsrapport er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse med tilhørende vejledninger, samt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år. Udlånsengagementer er individuelt vurderet, hvorefter der ud over konstaterede tab, foretages hensættelser til imødegåelse af tabsrisici. Immaterielle og materielle aktiver Immaterielle aktiver er værdiansat til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages over den forventede brugstid. Kapitalandele Banken ejer 100% af kapitalen i SDA Invest A/S. Kapitalandelen er værdiansat efter den indre værdis metode. Selskabets resultat efter skat indtægtsføres i resultatopgørelsen, og ikke udloddet overskud overføres til Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Mellemværender i fremmed valuta Beholdninger og mellemværender i fremmed valuta er optaget til balancedagens valutakurs. Finansielle instrumenter er værdiansat til markedsværider. Grunde og ejendomme er optaget til anskaffelsespris eller markedsværdien såfremt denne er lavere, med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger og med tillæg af eventuelle opskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er anskaffelsesprisen henholdsvis markedsværdien reduceret med en anslået scrapværdi. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, der for bygninger er fastsat til år og for ombygningsudgifter til år. Grunde og ejendomme overtaget ved afvikling af engagementer er værdiansat til en forsigtig skønnet handelsværdi. Værdipapirer Noterede værdipapirer er værdiansat til markedskurs ultimo året. Unoterede anlægsaktier og unoterede investeringsforeningsandele er værdiansat til vurderet dagsværdi. Øvrige unoterede kapitalandele er værdiansat til købspris eller lavere dagsværdi. Finansielle instrumenter er værdiansat i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-kurstab indgår i resultatopgørelsen. Udlån og garantier Pantebreve er værdiansat til købsprisen eller en lavere markedsværdi. Maskiner og inventar, herunder software og tilslutningsafgifter, værdiansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over 3-5 år. Mindre småanskaffelser udgiftsføres straks i købsåret. Pengestrømsanalyse Pengestrømmene vises indirekte med udgangspunkt i årets driftsresultat. Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat korrigeret for ikke likvide poster samt ændringer i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet vedrører ændringer i anlægskapitalen og udlodninger til udbytte. 12

13 Anvendt regnskabspraksis Likvider omfatter kassebeholdning, anfordringstilgodehavender og dag til dag mellemværende med Nationalbanken og kreditinstitutter samt likvide værdipapirer. Definitionen er således i overensstemmelse med likviditetsbegrebet i 152 i lov om finansiel virksomhed. Skatter Selskabsskat af årets forventede skattepligtige indkomst og forskydning i udskudt samt negativ udskudt skat beregnes og føres over resultatopgørelsen. Skatten betales i.h.t. a contoskatteordningen. Under hensættelser til forpligtelser reserveres den beregnede udskudte skat, der følger af forskelle imellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Negativ udskudt skat aktiveres i balancen. Pensionsforpligtelser Den kapitaliserede værdi af alle udækkede pensionstilsagn opføres under hensættelser til forpligtelser. Solvens Den ansvarlige kapital skal efter reglerne om solvensopgørelse, udgøre mindst 8 procent af de risikovægtede aktiver og ikke-balanceførte poster. Den ansvarlige kapital opgøres som summen af indbetalt aktiekapital samt reserver reduceret med egne aktier og immaterielle aktiver. Hertil medregnes inden for visse grænser opskrivningshenlæggelser og efterstillede kapitalindskud. Endvidere fradrages beholdningen af kapitalandele i kreditinstitutter, når beholdningen overstiger visse grænser iflg. 139 i lov om finansiel virksomhed. The Spanish Room I olie på papir/lærred The Spanish Room II olie på papir/lærred Anne Vilsbøll Født Anne Vilsbølls møde med kunsten indledes altid fra bunden bogstaveligt talt. En lang lidenskab for det håndgjorte papirs fine håndværk har ført hende til den overbevisning, at den bund, maleriets tegn sættes på, er ligeværdigt med det endelige udsagn. Derfor kræver papiret samme omhu som arbejdet med det endelige udsagn, maleriet. Og derfor indledes forestillingen om et maleri altid med overvejelser om sammensætningen af papirets fibre, tykkelse og modtagelighed for farvepigmenterne. For kunstneren selv er det naturligvis en tilfredsstillelse - for beskueren en ekstra dimension i det færdige billede. 13

14 Resultatopgørelse DKK. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Ekstraordinære indtægter 0 0 Ekstraordinære udgifter 0 0 Skat Årets resultat Overskudsfordeling Årets resultat Overført fra tidligere år 0 0 Til disposition i alt Anvendt til udbytte 0 0 Henlagt til egenkapital Anvendt i alt

15 Balance DKK. Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0 0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Materielle aktiver Egne kapitalandele 0 0 Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer 0 0 Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved emission Andre reserver Opskrivningshenlæggelser 0 0 Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier m.v Andre forpligtelser 0 0 Ikke-balanceførte poster i alt

16 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Andelskassers Bank A/S for regnskabsåret Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver, finansielle stilling og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hammershøj, den 10. februar 2005 DIREKTIONEN Vagn T. Raun B. Højgaard Jakobsen BESTYRELSEN Knud Larsen Jens Jørgensen Hald Gert Hansen Peder A. Josefsen Formand Jens Peder Kaalund Keld Lamberts Asger Pedersen Intern revisions påtegning Vi har revideret årsrapporten for Danske Andelskassers Bank A/S for regnskabsåret 2004, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Bankens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. De generalforsamlingsvalgte revisorers påtegning Til aktionærerne i Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj, den 10. februar 2005 Jørgen Lautrup Revisionschef Vi har revideret årsrapporten for Danske Andelskassers Bank A/S for regnskabsåret 2004, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Bankens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Herning, den 10. februar 2005 Viborg, den 10. februar 2005 KPMG C. Jespersen Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Karsten Pedersen Statsaut. revisor Mogens Andersen Statsaut. revisor 16

17 Noter til årsregnskabet Note 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter 0 0 Råvarekontrakter 0 0 Andre kontrakter 0 0 Andet I alt Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 0 0 Udlån 0 0 Note 2 Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Efterstillede kapitalindskud Andet 0 0 I alt Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Kreditinstitutter og centralbanker 0 0 Indlån 0 0 Note 3 Udbytte af kapitalandele Aktier Kapitalandele i associerede virksomheder m.v. 0 0 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 I alt

18 Noter til årsregnskabet Note 4 Kursreguleringer Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: Valutakontrakter 2 0 Rentekontrakter 0 0 Andre kontrakter I alt Heraf pensionspuljer 0 34 Underposterne indeholder også kursreguleringer, der indgår i puljeordninger. Der korrigeres for disse kursreguleringer i nederste linie. Gevinst ved salg af aktier i Totalkredit A/S indgår i kursreguleringer af aktier med 22,6 mio. kr. Der henvises til omtalen i note 10 under obligationer og aktier. Note 5 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt Heraf revisionshonorar: Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision Heraf andre ydelser end revision

19 Noter til årsregnskabet Note 6 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder m.v Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virkomheder I alt Note 7 Skat Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt Effektiv skatteprocent: % % Bankens aktuelle skatteprocent 30,0 30,0 Ikke skattepligtige værdireguleringer vedrørende aktier -12,7-19,9 Øvrige ikke skattepligtige indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter -0,8 0,0 Efterregulering af tidligere års beregnet skat 0,0 0,0 Effektiv skatteprocent for året 16,5 10,1 Note 8 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Fordelt efter restløbetid: Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt

20 Noter til årsregnskabet Note 9 Udlån Hensættelser: Akkumulerede hensættelser Hensat ultimo på udlån og garantidebitorer Hensat ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster, der indebærer en kreditrisiko 0 0 I alt Akkumulerede hensættelser på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantier ultimo året 1,4 1,1 Tilgodehavender med standset rentebetaling udgør ultimo året Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher: Udlån + garantidebitorer i pct. ultimo året % Offentlige myndigheder 0 0 Erhverv: Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri 0 0 Fremstillingsvirksomhed, råstofudv., el-, gas-, vand- og varmeværker 2 0 Bygge- og anlægsvirksomhed 0 0 Handel, restaurations- og hotelvirksomhed 1 2 Transport, post og telefon 2 1 Kredit- og finansieringsvirksomhed, samt forsikringsvirksomhed Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice Øvrige erhverv 6 2 I alt Private I alt Udlån fordelt efter restløbetid: På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt

21 Noter til årsregnskabet Note 10 Obligationer, aktier m.v. Obligationer: Børsnoterede Andre 0 0 I alt Heraf egne obligationer 0 0 Til sikkerhed for mellemværende med andre pengeinstitutter er deponeret nom. kr. 248 mio. kr., svarende til en kursværdi på kr. 252 mio. kr. Aktier m.v.: Børsnoterede Andre aktier Øvrige kapitalandele I alt I 2003 er 62% af bankens aktier i Totalkredit A/S solgt til Nykredit Realkredit A/S. Salgsværdien består af en kontant betaling og nutidsværdien af ni årlige ydelser. De årlige ydelser reguleres i 2010 i forhold til Totalkredits og Nykredits markedsandel. I nutidsværdien er indregnet et risikotillæg på 4,7% der afspejler den forretnings-mæssige risiko for, at den forventede markedsandel ikke realiseres. Nykredit Realkredit A/S har i 2004 udnyttet købsoption på yderligere 19% af bankens beholdning af aktier i Totalkredit A/S. Handlen er gennemført på de samme betingelser, som var gældende for handlen i Nykredit Realkredit A/S har købsoption på den resterende aktiebeholdning i Finanstilsynet har meddelt, at endnu ikke solgte aktier ikke kan kursreguleres, men skal værdiansættes til værdien pr Finansielle omsætningsaktiver værdiansat til markedsværdi Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet Finansielle omsætningsaktiver, der ikke er værdiansat til markedsværdi 0 0 Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet

22 Noter til årsregnskabet Note 10 Finansielle anlægsaktiver: fortsat Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Resultat 0 0 Andre kapitalbevægelser -2 5 Årets op- og nedskrivninger Tilbageførte op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger ultimo Kapitalandele i modervirksomheder 0 0 Bogførte beholdninger ultimo Heraf kreditinstitutter Bogført værdi primo Heraf kreditinstitutter Note 11 Kapitalandele i associerede virksomheder Samlet anskaffelsespris primo Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Resultat Andre kapitalbevægelser 0 0 Årets op- og nedskrivninger 0 0 Tilbageførte op- og nedskrivninger 0 0 Op- og nedskrivninger ultimo Kapitalandele i modervirksomheder 0 0 Bogførte beholdninger ultimo Heraf kreditinstitutter 0 0 Bogført værdi primo Heraf kreditinstitutter

23 Noter til årsregnskabet Note 12 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Samlet anskaffelsespris primo Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Resultat Andre kapitalbevægelser 0 0 Årets op- og nedskrivninger 0 0 Tilbageførte op- og nedskrivninger 0 0 Op- og nedskrivninger ultimo Kapitalandele i modervirksomheder 0 0 Bogførte beholdninger ultimo Heraf kreditinstitutter 0 0 Bogført værdi primo Heraf kreditinstitutter 0 0 Note 13 Materielle aktiver Grunde og DKK. ejendomme Driftsmidler I alt Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Bogført værdi primo Seneste off. ejendomsvurdering

24 Noter til årsregnskabet Note 14 Andre aktiver Positiv markedsværdi af finansielle instrumenter Forskellige debitorer Tilgodehavende renter og provision Øvrige aktiver I alt Note 15 Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte omkostninger I alt Note 16 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til centralbanker 0 0 Gæld til kreditinstitutter I alt Løbetidsfordeling efter restløbetid: Anfordringsgæld Til og med 3 måneder 0 0 Over 3 måneder og til og med 1 år 0 0 Over 1 år og til og med 5 år 0 0 Over 5 år 0 0 I alt

25 Noter til årsregnskabet Note 17 Indlån På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud 0 0 Særlige indlånsformer I alt Fordelt efter restløbetid På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 18 Andre passiver Forskellige kreditorer Skyldig skat af årets indkomst 0 0 Udbytte af aktiekapital 0 0 Negativ værdi af afledte finansielle instrumenter Skyldige renter og provision Øvrige passiver I alt Note 19 Hensættelser til forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Udskudt skat 0 0 I alt

26 Noter til årsregnskabet Note 20 Efterstillede kapitalindskud Til de efterstillede kapitalindskud er der i regnskabsåret udbetalt renter med tkr Der har ikke været afholdt omkostninger til optagelse eller indfrielse af kapitalindskud i regnskabsåret. Hele den efterstillede kapital medregnes ved opgørelsen af den ansvarlige kapital. Ingen af de enkelte efterstillede kapitalindskud udgør mere end 10% af den samlede efterstillede kapital. Note 21 Egenkapital Kapitalbevægelser: DKK. Primo Anden tilgang Anden afgang Ultimo Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Overført resultat I alt Solvensopgørelse Kernekapital efter fradrag Ansvarlig kapital Vægtede poster udenfor handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko m.v Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt 48,1 54,0 Solvensprocent ifølge FiL 124, stk ,8 50,6 Aktiekapitalens sammensætning Aktiekapitalen er jvf. vedtægternes 3 sammensat af stk. i multipla a kr. 500,-. Sammenslutningen Danske Andelskasser har overfor banken anmeldt, at medlemsandelskasserne tilsammen ejer 100% af bankens aktiekapital. 26

27 Noter til årsregnskabet Note 22 Ikke-balanceførte poster Garantier m.v.: Finansgarantier Øvrige garantier I alt Andre forpligtelser: Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger 0 0 Uigenkaldelige kredittilsagn 0 0 I alt 0 0 Note 23 Afledte finansielle instrumenter Fordelt efter restløbetid: Til og med 3 måneder Netto DKK. Nominel værdi markedsværdi Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Aktiekontrakter Terminer/futures, salg 0 0 I alt Over 3 mdr. til og med 1 år Netto DKK. Nominel værdi markedsværdi Valutakontrakter Terminer/futures, køb 0 0 Terminer/futures, salg Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Aktiekontrakter Optioner, udstedte 0 0 I alt

28 Noter til årsregnskabet Note 23 I alt Netto fortsat DKK. Nominel værdi markedsværdi Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Aktiekontrakter Terminer/futures, salg 0 0 I alt Markedsværdi DKK. Positiv Negativ Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Aktiekontrakter Terminer/futures, salg 0 0 I alt Markedsværdi af ikke-garanterede kontrakter DKK. Positiv Negativ Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Aktiekontrakter Terminer/futures, salg 0 0 I alt I alt efter netting

29 Noter til årsregnskabet Note 24 Uafviklede spotforretninger Markedsværdi Netto DKK. Nominel værdi Positiv Negativ markedsværdi Valutaforretninger, køb Valutaforretninger, salg Renteforretninger, køb Renteforretninger, salg Aktieforretninger, køb Aktieforretninger, salg I alt Note 25 Kreditrisiko på afledte finansielle instrumenter Positiv markedsværdi (efter modpartsrisiko) Positiv markedsværdi efter netting: Modpart med risikovægt 0 pct. 0 0 Modpart med risikovægt 20 pct Modpart med risikovægt 100 pct Der henvises til kapitaldækningsbekendtgørelsens 27, stk. 3 og 12 for en oversigt over modparter tilhørende de tre risikokategorier. Note 26 Markedsrisiko Valutarisiko: Aktiver i fremmed valuta i alt Passiver i fremmed valuta i alt Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag 7,8 7,1 Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital efter fradrag 0,1 0,1 Renterisiko: Renterisiko på gældsinstrumenter m.v. i alt Renterisiko opdelt på instituttets valutaer med størst renterisiko: DKK Øvrige valutaer

30 Noter til årsregnskabet Note 27 Direktion, bestyrelse og repræsentantskab Lån, pant, kaution eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer DKK Lån m.v. Sikkerhedsstillelser Lån m.v. Sikkerhedsstillelser Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Note 28 Mellemværende med tilknyttet virksomhed DKK Tilgodehavende Gæld SDA Invest A/S Note 29 Mellemværende med associeret virksomhed DKK Tilgodehavende Gæld DSK A/S Note 30 Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 59,6 60,0 Note 31 Eventualforpligtelser Sammenslutningen Danske Andelskasser og Danske Andelskassers Bank A/S er fællesregistreret vedrørende moms og lønsumsafgift. Fællesregistrerede virksomheder hæfter solidarisk for de samlede lønsumsafgifts- og momsforpligtelser. I tilknytning til beholdning af anlægsaktier, hvor banken har hensigt om en længerevarende besiddelse, hviler der ved udgangen af 2004 en udskudt skat på tkr på den del af aktierne, hvor ejertiden endnu ikke er mere end tre år. Note 32 Koncernregnskab Bankens moderselskab er Sammenslutningen Danske Andelskasser, Tjele. Banken har ikke udarbejdet koncernregnskab jvf. regnskabsbekendtgørelsens

31 Olie på lærred Olie på lærred Kai Lindemann Født Kai Lindemann fremtræder som lidt af en klassiker i dansk kunst. Nok er hans penselstrøg heftige og brede, som om de var malet i en spontan glædesrus, men den intellektuelle kraft, der også ligger bag hans kunst, den kompositionsmæssige ligevægt og dybden i billedrummet er lige så væsentlige elementer. 31

32 Oplysninger vedrørende pensionspuljer Resultatopgørelse for regnskabsåret Ekskl. pensionspuljer Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Ekstraordinære indtægter 0 0 Ekstraordinære udgifter 0 0 Skat Årets resultat Noter til resultatopgørelsen Ekskl. pensionspuljer Renteindtægter/terminspræmie af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter Andet Renteudgifter til: Indlån Kursregulering af: Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter

33 Oplysninger vedrørende pensionspuljer Balance og ikke-balanceførte poster pr. ultimo regnskabsåret Ekskl. pensionspuljer Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 0 0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver 0 0 Materielle aktiver Egne kapitalandele 0 0 Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån 1) Udstedte obligationer 0 0 Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier m.v Andre forpligtelser 0 0 Ikke-balanceførte poster i alt ) Heraf kontantindestående fra pensionspuljer

34 Oplysninger vedrørende pensionspuljer Resultatopgørelse Renteindtægter/terminspræmie af: Kontantindestående 0 0 Indeksobligationer 0 0 Øvrige obligationer 0 0 Afledte finansielle instrumenter 0 0 I alt 0 0 Udbytte af: Aktier m.v. 0 0 Investeringsforeningsandele 0 32 I alt 0 32 Kursreguleringer af: Indeksobligationer 0 0 Øvrige obligationer m.v. 0 0 Aktier m.v. 0 0 Investeringsforeningsandele 0 34 Valuta 0 0 Afledte finansielle instrumenter 0 0 Kapitalinteresser 0 0 I alt 0 34 Gebyrer og provisionsudgifter 0 5 Puljernes resultat 0 61 Aktiver Kontantindestående 0 0 Indeksobligationer 0 0 Øvrige obligationer 0 0 Egne aktier 0 0 Øvrige aktiver m.v. 0 0 Investeringsforeningsandele Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0 0 Andre aktiver 0 9 Periodeafgrænsningsposter 0 0 I alt Passiver Samlet indlån Andre passiver 0 9 Periodeafgrænsningsposter 0 0 I alt Noter Gennemsnitlig indlån

35 Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Årets nettoresultat Regulering for beløb i årets resultat uden likviditetseffekt: Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tab- og hensættelser på udlån Andre resultatposter uden likviditetsvirkning Driftsresultat korrigeret for ikke likvide poster Ændring i driftskapital: Udlån Indlån Nettotilgodehavender kreditinstitutter m.v Anden driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteten Investeringsaktivitet: Investeringer i anlægsaktiver (netto): Immaterielle og materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Finansieringsaktivitet: Ændring i efterstillede kapitalindskud Ændring i aktiekapital Udloddet udbytte 0 0 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets samlede likviditetsvirkning Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger ultimo specificeres således: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender i centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter med løbetid under 1 år Værdipapirer I alt

36 5 års nøgletal Solvensprocent 56,8% 50,6% 30,1% 42,2% 57,9% Kernekapitalprocent 48,1% 54,0% 23,0% 24,5% 33,3% Egenkapitalforrentning før skat 16,6% 30,3% 7,9% 4,5% 8,7% Egenkapitalforrentning efter skat 13,8% 27,2% 5,8% 2,7% 5,4% Indtjening pr. omkostningskrone 2,71 3,42 1,44 1,23 1,55 Renterisiko 3,3% 3,5% 7,3% 8,3% 3,4% Valutaposition 7,8% 7,1% 21,6% 11,8% 9,7% Valutarisiko 0,1% 0,0% 0,9% 0,2% 0,0% Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån 48,2% 54,4% 52,2% 58,4% 72,9% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 664,7% 693,2% 650,9% 665,4% 621,6% Summen af store engagementer 44,9% 154,8% 87,5% 48,7% 32,5% Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% Hensættelsesprocent 1,4% 1,1% 0,9% 0,8% 0,9% Årets tabs- og hensættelsesprocent 0,4% 0,3% 0,1% -0,4% 0,3% Årets udlånsvækst 20,3% 22,9% -10,6% 21,7% 29,6% Udlån i forhold til egenkapital 0,7 0,6 0,8 1,2 1,1 Suplerende oplysninger vedrørende 5 års nøgletal Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende kapital Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitlig egenkapital Udlån, primo året Udlån, garantier og hensættelser Indlån Ordinære omkostninger % kravet i FiL

37 Karen Degett Kildedalen olie på lærred Født At Karen Degett viderefører fra den tyske ekspressionisme ses ofte - og med rette - fremhævet i anmeldelser af hendes udstillinger. Jovist, arven fra Die Brücke, i særdeleshed fra Ernst Ludwig Kirchner, fornægter sig ikke. Men disse kunsthistoriske forbindelser giver bestemt ikke noget udtømmende signalement af hendes værker. I så fald ville de jo ikke adskille sig væsentligt fra arbejder af andre Kirchner-freaks som f.eks. Hans Voigt Steffensen. Og det gør de da. Heldigvis. Anni Kristine Vores verden bronze og granit Født Anni Kristine har i en årrække arbejdet med modellering. Først med skulpturer i keramik. Senere er bronzen blevet det foretrukne udtryksmedium, det er især små humoristiske skulpturer. 37

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Skive, den 28. januar 2004 Meddelelse nr. 1/2004 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

1. halvårs resultat bedre end forrige år - og bedre end forventet:

1. halvårs resultat bedre end forrige år - og bedre end forventet: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.8.23 2.8.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Halvårsrapport for 23 fra Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i dag godkendt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere