SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB afd Griffenfeldsgade 24 Griffenfeldsgade 24A 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. juni 2013 Til den 25. juni Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her. Med venlig hilsen Margit Raaby Laursen Alectia A/S Teknikerbyen 34, 2830 Virum tlf Mulighederne for Griffenfeldsgade 24A, 2200 København N Varmefordeling VARMERØR En del af fjernvarmerør og enkelte komponenter på fjernvarmerør i varmecentral er uisolerede. Isolering af rør + komponenter med kappe på fjernvarmeanlæg i varmecentral (Uisolerede fjernvarmekomponenter før måler er ikke medtaget) kr kr. 0,27 ton CO₂ Varmt vand VARMTVANDSRØR Enkelte komponenter på tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er uisolerede. Isolering af komponenter med kapper på tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i varmecentral kr. 500 kr. 0,10 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 Varmt vand VARMTVANDSRØR Strengreguleringsventiler på brugsvandsrør er uisolerede i kældergang. Isolering af uisolerede brugsvandsventiler med kapper i kældergang kr. 600 kr. 0,11 ton CO₂ Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen. På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke. Beregnet varmeforbrug pr. år: 119,96 MWh fjernvarme kr. 16,91 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

5 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Tag og loft LOFT Konstruktionen består af betondæk med 200 mm isolering af mineraluld. Ydervægge MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge er ca. 220 mm tykke og består af betonbagvæg, isolering og med en yderside af pudsede teglsten, eternitplader eller metalplader. Det er forudsat at isoleringsevne af ydervægge er som krav i bygningsreglement på opførelsestidspunktet. Forbedringstiltag er vurderet ikke at være relevant. Vinduer, døre ovenlys mv. VINDUER Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude. Energimærkningsnummer

6 Gulve TERRÆNDÆK Det er forudsat, at isoleringsevne af terrændæk er som krav i bygningsreglement på opførelsestidspunktet. ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som betondæk og trægulv. Det er forudsat, at der er 100 mm isolering i etageadskillede. Det er ikke økonomisk rentabelt at isolere dæk i kælder yderligere. Ventilation VENTILATION Ejendommen har 1 mekanisk udsugningsanlæg, der suger fra køkken og badeværelse. Udsugningsventilator er fabr. Exhausto type BESB FC2 med Stäefa automatik. Der er regnet med luftmængde som projekteret, dvs. 55 m³/h fra badeværelser og 30 m³/h med mulighed for forceret drift gennem emhætter på 140 m³/h. Vi gør opmærksom på at krav i bygningsreglement er 72 m³/h fra køkkener og anlægget derfor ikke opfylder krav. Desuden ventileres via tilfældigt åbentstående vinduer og trækruder. Det er antaget, at bygningen er rimelig tæt, dvs. at tætningslister ved vinduer er i god stand. Udskiftning af udsugningsventilator til boxventilator med bagudvendte skovle og med IE2- motorer kr kr. 1,23 ton CO₂ Energimærkningsnummer

7 VARMEANLÆG Varmeanlæg FJERNVARME Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret veksler fabr. Alfa Laval type CB med en ydelse på 67 kw til adskillelse af fjern- og centralvarmevand. Årsafkølingen af fjernvarmen ligger på ca. 41 C. HOFOR's krav til afkøling er pt. 34 C. Varmefordeling VARMEFORDELING Centralvarmeanlægget er opbygget som et 2-strengsanlæg med hovedrør i kælder og lodret føring op til lejligheder. Der er ført et lodret sæt rør igennem hver lejlighed og i hver lejlighed er der fordelingsrør, hvorefter rør er fremført skjult til den enkelte radiator. VARMERØR En del af fjernvarmerør og enkelte komponenter på fjernvarmerør i varmecentral er uisolerede. Isolering af rør + komponenter med kappe på fjernvarmeanlæg i varmecentral (Uisolerede fjernvarmekomponenter før måler er ikke medtaget) kr kr. 0,27 ton CO₂ VARMERØR Strengreguleringsventiler i kældergang og enkelte rør i varmecentral er uisolerede. Isolering af uisolerede strengreguleringsventiler med kapper i kældergang og isolering af uisolerede rør i varmecentral kr. 500 kr. 0,10 ton CO₂ VARMERØR Varmefordelingsrør er udført i stålrør. Rørenes dimension varierer og der er gennemsnit regnet med DN25 og 20 mm isolering. Fjernvarmerør er udført som stålrør DN25. Rørene er isoleret med ca. 80 mm isolering. Energimærkningsnummer

8 VARMEFORDELINGSPUMPER Pumpe til cirkulation af centralvarme er monteret en pumpe fabr. Grundfos type UPS med en max ydelse på 245 W. Pumpen kører ved gennemgangen i trin 2 med en ydelse 230 W. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en mindre pumpe med lavere effekt. En pumpe med en ydelse på 2,2 m³/h og 4-5 mvs. det giver en ydelse på ca. 85 W kr kr. 0,42 ton CO₂ AUTOMATIK Fremløbstemperaturen til radiatorer reguleres via CTS-anlæg. Det er formentlig ikke muligt at betjene CTS-anlægget, da håndterminal ikke er tilgængelig. Det anbefales at skaffe terminal hvis muligt, ellers at udskifte CTS-anlægget. De enkelte radiatorer er monteret med termostater til regulering af korrekt rumtemperatur. Energimærkningsnummer

9 VARMT VAND Varmt vand VARMT VAND Ved beregning af mærket har vi anvendt kategorien "højt forbrug" som beregningsmæssigt er fastsat til 325 l/m2. Det reelle forbrug for ejendommen er imidlertid 443 l/m2. Der er monteret individuelle målere til hver lejlighed. VARMTVANDSRØR Enkelte komponenter på tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er uisolerede. Isolering af komponenter med kapper på tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i varmecentral kr. 500 kr. 0,10 ton CO₂ VARMTVANDSRØR Strengreguleringsventiler på brugsvandsrør er uisolerede i kældergang. Isolering af uisolerede brugsvandsventiler med kapper i kældergang kr. 600 kr. 0,11 ton CO₂ VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør er udført i stålrør. Rørenes dimension varierer, og der er gennemsnit regnet med DN25 og 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som DN20 stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering. VARMTVANDSPUMPER Til cirkulation af varmt brugsvand er monteret en pumpe fabr. Grundfos type UPS med en max effekt på 90 W. Pumpen virker veldimensioneret til de nuværende forhold. Energimærkningsnummer

10 VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i en varmtvandsbeholder, fabr. Reflex type DF 1003 A med størrelsen 1000 l. Med det nuværende forbrug udskiftes vandet i beholdereni gennemsnit 1,8 gange i døgnet, hvilket indikerer veldimensioneret beholderstørrelse. Normalt anbefales en udskiftning på 2-4 gange i gennemsnit i døgnet. Beholderen er isoleret med 100 mm isolering. Forsyn mandedæksel på varmtvandsbeholder med isoleringskappe kr. 500 kr. 0,10 ton CO₂ Energimærkningsnummer

11 EL El BELYSNING Belysningen i de to trappeopgange består af armaturer med lavenergipærer. Der er urstyring, således at lyset er konstant tændt, når det er mørkt udenfor. Etabler akustiske bevægelsesfølere i trappeopgange kr kr. 0,72 ton CO₂ ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER EJENDOMMEN I ENERGIMÆRKET Energimærkningen omfatter beboelsesejendommen Griffenfeldsgade 24A - 24B og Tjørnegade 1-3, 2200 København N. KORT BYGNINGSBESKRIVELSE Ejendommen er opført med pudsede teglsten, eternitplader og gule metalplader. Ejendommen er opført i Ejendommen er på 4 etager - stue og sal, indeholdende 18 lejligheder. Der er delvis kælder, som er uopvarmet. ENERGIMÆRKNINGENS OMFANG Energimærket omfatter ejendommens konstruktioner og basis-installationer, dvs. de installationer der er nødvendige for bygningens drift. KONKLUSION Det samlede specifikke energiforbrug (varme og el) relateret til bygningsdriften er beregnet til: 83 kwh/m² for varme og 4 kwh/m² for el. El bliver beregningsmæssigt belastet med en faktor 2,5, dermed bliver det resulterende beregnede energibehov 92 kwh/m². Ejendommen har fået tildelt energimærket "C", hvilket er forventeligt for en ejendom af denne type og alder. Såfremt alle rentable energibesparende tiltag gennemføres, vil energimærket fortsat være mærke "C". ENERGIFORBRUG, BEREGNET OG OPLYST Det årlige varmeforbrug er beregnet til ca. 120 MWh, tallet fremgår på side 4. Det faktiske varmeforbrug er hentet fra FSB energistyringsprogram MinEnergi til 114 MWh hvilket svarer til 113 MWh for et klimanormalår. Det beregnede varmeforbrug er således ca. 6 % højere end det reellle, hvilket ligger indenfor den accepterede beregningsmæssige usikkerhed. ALTERNATIV ENERGIFORSYNING Da ejendommen ligger i fjernvarmedistrikt, er det ikke relevant med solvarmeanlæg. FSB er ved at foretage en særskilt screening for at afdække muligheder for solceller på tage. GENERELLE KOMMENTARER Energimærkningen er udført iht. følgende retningslinier: Energimærkningsnummer

12 - Håndbog for Energikonsulenter, seneste revision. - Beregnings- og indberetningsprogram Energy 10, seneste version. Energimærkningen (energibehovsberegningen) er udført på baggrund af en gennemgang af bygningskonstruktioner og -installationer i april 2013 samt tegningsmateriale udleveret af ejendomsejer. Der er ikke udført destruktive undersøgelser. Ved vurdering af konstruktioners isoleringsevne er der taget udgangspunkt i det udleverede materiale, samt hvad der i øvrigt har kunnet klarlægges ved bygningsgennemgangen. Hvor en konstruktions isoleringsevne ikke kunne klarlægges visuelt eller ved tegninger, er der taget udgangspunkt i bygningsreglementets krav på opførelsestidspunktet. Ved estimering af investering er der taget udgangspunkt i erfaringstal, leverandøroplysninger samt V&S Energimærkningsnummer

13 Ejendommens lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER 31 m² Bygning 1 vær. Adresse - m² 31 Antal 3 Kr./år m² Bygning 2 vær. Adresse - m² 75,5 Antal 4 Kr./år m² Bygning 3 vær. Adresse - m² 81 Antal 4 Kr./år m² Bygning 3 vær. Adresse - m² 86 Antal 6 Kr./år m² Bygning 3 vær. Adresse - m² 91 Antal 1 Kr./år Energimærkningsnummer

14 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Priser er inkl. moms. Emne Forslag Bygning i energienheder Ventilation Udskiftning af udsugningsventilator på loft kr kwh el kr. Varmerør Isolering af ventil + del af rør på fjernvarme kr. 1,95 MWh fjernvarme kr. -2 kwh el Varmerør Isolering af uisolerede ventiler med kappe på varmerør i kældergang og varmecentral kr. 0,69 MWh fjernvarme 500 kr. Varmefordelings pumper Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg kr. 627 kwh el kr. Varmt og koldt vand Varmtvandsrør Isolering af komponent med kappe på tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i varmecentral kr. 0,71 MWh fjernvarme 500 kr. Energimærkningsnummer

15 Varmtvandsrør Isolering af uisolerede brugsvandsventiler med kapper i kældergange kr. 0,81 MWh fjernvarme -6 kwh el 600 kr. Varmtvandsbeho lder Forsyn mandedæksel på varmtvandsbeholder med isoleringskappe kr. 0,69 MWh fjernvarme 500 kr. El Belysning Etabler akutiske bevægelsesfølere i trappeopgange kr kwh el kr. Energimærkningsnummer

16 BAGGRUNDSINFORMATION OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. Varmeforbrug ,00 MWh fjernvarme i afregningsperioden Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug ,75 MWh fjernvarme pr. år CO2 udledning... 15,90 ton CO₂ pr. år ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Varme ,00 kr. pr. MWh fjernvarme kr. i fast afgift pr. år for fjernvarme El... 2,20 kr. pr. kwh Vand... 35,00 kr. pr. m³ FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Energimærkningsnummer

17 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Hovedbygning Adresse... Griffenfeldsgade 24A BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ingen Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Erhvervsareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... C HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Energimærkningsrapporten er udarbejdet af: Alectia A/S Teknikerbyen 34, 2830 Virum tlf Ved energikonsulent Margit Raaby Laursen KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede Energimærkningsnummer

18 energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

19 Energimærke for Griffenfeldsgade 24A 2200 København N Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 25. juni 2013 til den 25. juni 2023 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb afd. 2424 Ryesgade 58 2200 København N ens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2013 Til den 12. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb afd. 1-98 Ågården Jægergade 5-15, Kapelvej 52-60, Rantzausgade 19A- 23C. Jægergade 5 2200 København N Bygningens energimærke:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb afd. 1-15 Hermodsgård Hermodsgade 23 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. januar 2013 Til den 31. januar

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tom Kristensens Vej 42 og 44 Tom Kristensens Vej 40 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 7. maj 2015 Til den 7. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Slagterivej 18 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 7-334 A/B Jutlandiahus Erik Eriksens Gade 7 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 6 Parkvej 1A 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 3. juni 2014 Til den 3. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Milebuen Milebuen 1 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb Pallesvej 20 Pallesvej 20 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. april 2013 Til den 10. april 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjulhøj Allé 28 2720 Vanløse ens energimærke: Gyldig fra 22. marts 2013 Til den 22. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031770

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Selskab 2, Afd 1 Bøgevej 2-12 Bøgevej 2 9370 Hals Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2013 Til den 4. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ejerforeningen Strandboulevarden 31/ Præstøgade 16 Præstøgade 16 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. august

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 6094 Blækhuset Bogholder Allé 28 2720 Vanløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2012 Til den 4. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB - Afd. 20, Lindholm Søpark 34-40 Lindholm Søpark 34 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2012

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 18-2 Moldevej 29 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 3 B afd. 3056 Egegade 20 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. januar 2013 Til den 30. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Afd. 28 Vikingevej 31, boliger Vikingevej 31 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. marts 2013 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Aggebovej 5 3200 Helsinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. august 2013 Til den 7. august 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Runevænget 6 3300 Frederiksværk Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2013 Til den 12. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sørig Engvej 43 9881 Bindslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. juli 2013 Til den 1. juli 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Odensegade 10 & 12 Odensegade 10 2100 København Ø ens energimærke: Gyldig fra 14. august 2014 Til den 14. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lille Glasvej 6-42, Odense C Lille Glasvej 6 5000 Odense C Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. maj 2013 Til den 27. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 14.2 Østerled 12 7100 Vejle ens energimærke: Gyldig fra 17. juni 2014 Til den 17. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmehusene 62 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2015 Til den 29. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ydunsgade 4A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. november 2014 Til den 7. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport for Kragsbjergvej 4 5610 Assens Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2014 Til den 15. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere