Årsberetning. Social- og Sundhedsskolen Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Social- og Sundhedsskolen Syd"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Social- og Sundhedsskolen Syd

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2 Institutionsoplysninger Side 3 Ledelsesberetning Side 21 Årets økonomiske resultat Nøgletal Side 22 Nøgletal Målrapportering Side 24 Målrapportering Regnskab Side 29 Side 35 Side 36 Side 38 Side 39 Side 44 Påtegninger Side 46 Side 48 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance 31. december Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december Noter Særlige specifikationer Den uafhængige revisors erklæring Ledelsespåtegning Personale Side 49 Fortegnelse over personale pr

3 Institution Regnskabsår: 1. januar 31. december 2012 Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M, Bjergparken Hjemmeside: Aabenraa CVR-nr Telefon: Hjemstedskommune: Aabenraa Telefax: Bankforbindelse: Danske Bank Bestyrelsen: Formand Ebbe Lilliendal Næstformand Vibeke Svendsen Jørn Lehmann Petersen Susanne Linnet Tom Svenson Mark Arpe Mortensen Ann Gerber Mark Wiwe Laura Nyander Nielsen Sekretær Joan Jessen Landsformand for de frie skoler, udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Kommune Administrerende direktør Envoterm - udpeget af bestyrelsen Udpeget af bestyrelsen Repræsentant udpeget af regionsrådet Repræsentant udpeget af FOA i Sønderjylland Underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere med stemmeret Underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere uden stemmeret PAU elev, repræsentant udpeget af elevrådet med stemmeret PAU elev, repræsentant udpeget af elevrådet uden stemmeret Direktør Daglig ledelse: Joan Jessen, direktør Institutionens formål: Det overordnede formål er, ifølge vedtægterne, at udbyde grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i overensstemmelse med udbudsgodkendelser og lovgivningen. Desuden udbyder institutionen uddannelses- og kursusvirksomhed til uddannelsesområderne. Revision: PriceWaterHouseCoopers, Hjaltesvej 16, 7500 Holstebro 2

4 Ledelsesberetning 2012 Social- og Sundhedsskolen Syd fremlægger hermed årsberetningen for Det ene travle og begivenhedsrige år afløser det andet. Det er vores håb, at denne årsberetning kan give et lille indblik i de mange opgaver, som har været med til at gøre året både travlt og spændende og at den i store træk kan vise, hvordan skolens resultater har været. Skolehverdagen er mangfoldig, og det vil være umuligt at give et fyldestgørende billede heraf. Noget fylder dog mere end andet. Der er blevet arbejdet hårdt med at implementere den nye bekendtgørelse på social- og sundhedsområdet, som trådte i kraft 1. januar Der er blevet arbejdet på udviklingen af fjernundervisningsprojektet Fjernt fra skolen - men tæt på læring, og skolen har som i de tidligere år arbejdet meget med forskellige fastholdelsesprojekter. Internt på skolen, har ét fokusområde været at få mindsket arbejdspresset og kompleksiteten i undervisernes hverdag. I de følgende afsnit vil de forskellige aktiviteter blive beskrevet lidt mere detaljeret. Med udsendelsen af denne årsberetning er der lejlighed til at sige tak til alle skolens medarbejdere for en flot og arbejdsom arbejdsindsats. Tak også til skolens mange samarbejdsparter for gode og konstruktive dialoger om uddannelserne og udviklingen af relevante og tidssvarende kursustilbud. Hvis man ønsker yderligere/uddybende oplysninger om vore aktiviteter, er man altid velkommen til at kontakte os. 3

5 Social- og Sundhedsskolen Syd Der er ikke i 2012 sket ændringer i skolens kerneydelser. Skolen udbyder fortsat indgangen Sundhed, Omsorg og Pædagogik og de efterfølgende hovedforløb til social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 samt den pædagogiske assistentuddannelse. Skolen har ligeledes fortsat en stor kursusaktivitet i forhold til de 5 udbudsgodkendelser og indtægtsdækket virksomhed. Styringsgrundlag Skolens styringsgrundlag er et vigtigt grundlag for det daglige arbejde. Det fortæller, hvad skolen ønsker, og hvad der har værdi for skolen. Følgende værdibaserede nøgleord kendetegner skolen som uddannelsesinstitution og som arbejdsplads: At vi tænker i sammenhænge og helheder At vi udviser ansvarlighed i fællesskabet At vi arbejder reflekterende i et konstruktivt samarbejde At vi i vores kommunikation udviser respekt for det andet menneske Mission for skolen Skolen skal motivere unge og voksne til uddannelse medvirke ved uddannelse og efteruddannelse af personale indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område Vision for skolen Skolen ønsker aktivt at tage del i den uddannelsespolitiske debat og imødekomme samfundspolitiske interesser at danne rammen om et aktivt og kreativt uddannelses- og undervisningsmiljø for elever og kursister hvor lysten til at lære og udvikle sig stimuleres at være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er fokus på udvikling, vækst og samarbejde. 4

6 Styringsmål for skolens virksomhed For at understøtte missionen og angive konkrete veje til opfyldelse af visionerne, har skolen udarbejdet nedenstående styringsmål, der samlet set repræsenterer skolens opgaver i forhold til skolens virke: Skolen og det omgivende samfund Skolen indgår i et konstruktivt samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner såvel lokalt, regionalt som på landsplan samarbejder med regionens arbejdspladser om kompetenceudvikling vil i samarbejde med arbejdspladserne sikrer tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere og uddannet personale har et udbud af efteruddannelsesaktiviteter, der honorer de krav, som arbejdsmarkedet efterspørger Skolens uddannelsesmiljø Skolen arbejder for at have et aktivt og kreativt undervisningsmiljø, der er - sundhedsfremmende og hvor lysten til at lære stimuleres - inspirerende og motiverende og hvor den enkelte og grupper trives arbejder for at have et højt fagligt og pædagogisk niveau i al undervisning, sikret gennem evaluering og kvalitetssikring vil være en rummelig skole og involvere elever, kursister og medarbejdere i et handlekraftigt fællesskab medvirker til, at eleven får muligheder for at honorere de krav, samfundet og dermed aftagerne stiller til uddannet personale indenfor social- og sundhedssektoren iværksætter tiltag, som kan højne gennemførelsesprocenten og sikre kvaliteten på alle uddannelser Uddannelserne og kursustilbud skal derfor udvikles i et samarbejde mellem elev/kursist, skolen og praktiksteder/arbejdspladser. 5

7 Skolen som arbejdsplads Skolen Ser medarbejderen som en ressource og vil til stadighed have kvalificeret personale, som vil medvirke til en dynamisk udvikling af skolens virke Underviserne skal ved den tværfaglige sammensætning have en bredde, der medvirker til vedvarende inspiration, udfordring, dynamisk udvikling og det tværfaglige sigte i uddannelserne Vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er fokus på udvikling, vækst og samarbejde. Prioriterer ressourcer i bredt perspektiv med omtanke. Ikke alle styringsmål vil være prioriteret lige højt de enkelte år. Opfyldelsen og vægtningen af styringsmålene skal derfor ses over en årrække. Hvert år udarbejdes derfor særlige indsatsområder for skolens arbejde. 6

8 Året 2012 Skolen Bjerggade 2 Ikke et år uden bygningsudvidelser! Skolen købte ultimo 2011 en nabobygning til skolen - Bjerggade 2. Bygningen, som havde været indrettet til privat erhverv, kunne ved forholdsvis små ændringer indrettes med 4 klasselokaler og grupperumsfaciliteter. Den tætte beliggenhed til skolen gør, at elever og kursister kan bruge alle fælles faciliteter på skolen, hvorfor det ikke skulle medtænkes i projektet. Bygningen blev sat i stand i foråret og kunne tages i brug i sommeren Samtidig opsagde skolen et dyrt lejemål i Bjergparken. Med denne nye udvidelse forventer skolen ikke at skulle foretage større bygningsmæssige investeringer de kommende år. Dette også på baggrund af en COWI rapport over den del af skolen, som er bygget op om en pavillon. Rapporten konkluderer, at pavillonen er i god stand og man finder ikke grundlag for at erstatte denne på nuværende tidspunkt. Undervisningsaktiviteter i Sønderborg Skolen har også i 2012 haft grundforløbsundervisning forlagt til EUC Sønderborg. På baggrund af elevevalueringer flyttede eleverne fra nogle ældre bygninger, som skolen havde lejet, til nye moderne faciliteter i EUC s hovedbygning. Flytningen har såvel elever som undervisere udtrykt glæde over. Eleverne har ud over fællesskabet i pauser fået mulighed for at deltage i forskellige sociale arrangementer på tværs af uddannelserne. Søgningen til uddannelsesforløbene i Sønderborg er mindre end forventet. I evalueringer giver eleverne begrundelsen, at de ønsker at være en del af skolemiljøet på skolen i Aabenraa. Her finder de et fagligt fællesskab og der er mulighed for at få nye kammerater - dette er ikke altid muligt i Sønderborg da holdene her primært består af elever fra byens 10. klasseskolen eller de store skolers overbygninger. Det begrænser muligheden for at starte et uddannelsesforløb med nye kammerater en ny begyndelse. 7

9 Kantinedrift Forpagteren af skolens kantine gennem 12 år valgte pr. 1. juli at søge nye udfordringer. Skolen valgte at gå nye veje og indledte et samarbejde med Aabenraa Kommunes afdeling Job og Uddannelse om den fremtidige kantinedrift. Kommunen har forpagtet kantinen og driver den med faglært personale og et antal udviklingshæmmede samt personer med særlige behov i arbejdsprøvning. Den nye driftsform har været til glæde for såvel elever, skolen og ikke mindst personerne fra Job og Uddannelse. Personale Personaleomsætning Skolen sagde i 2012 goddag til 16 nye medarbejdere heraf 5 nyoprettede stillinger som undervisningsassistenter. 6 personer har forladt skolen heraf 3 for at gå på pension/efterløn. Pr var der i alt 122 ansatte, omregnet til 97,9 fuldtidsstillinger i ordinære stillinger og ansættelser på sociale klausuler med samlet 5,20 årsværk i beskæftigelsestimer. Dette er en lille stigning i forhold til 2011 hvor der var 95,6 årsværk i ordinære ansættelser. Som det har været tilfældet de seneste år, har skolen ikke haft problemer med at få kvalificerede ansøgere til opslåede stillinger. Dette gør at kravene om pædagogisk videreuddannelse er blevet skærpet når det gælder underviserstillinger. Skolen modtager ligeledes mange uopfordrede ansøgninger. Sociale klausuler Skolen har i 2012 haft 16 personer - svarende til 5,1 % af det samlede årsværk - ansat på sociale klausuler. Dette er en stigning i forhold til sidste år hvor skolen havde 12 personer ansat svarende til 5,6 % af det samlede årsværk. Årsagen til faldet i andelen af det samlede årsværk, trods flere personer ansat på sociale klausuler, skyldes et lavere antal præsterede beskæftigelsestimer i disse ansættelser. Elevansættelser Skolen har fortsat 2 kontorelever. Vi har i samråd med eleverne fået kvalificeret uddannelsens faglighed og bredde - så eleverne i 2. elevår får mulighed for både praktik i kursusadministrationen, skemalægningen og skolens økonomifunktion. Eleverne oplever dette som et godt supplement til deres uddannelse. Skolen har i 2012 oprettet en stilling som IT-supportelev. Skolen kan ikke alene opfylde de faglige krav til denne uddannelse og er derfor indgået i et samarbejde med IT-Center Fyn. 8

10 Sygefravær Det samlede sygefravær er faldet et en lille smule fra 6,82 % i 2011 til 6,69 % i Det svarer til i gennemsnit 8,12 dage pr. ansat. Det korte sygefravær dvs. under 28 dage er i 2012 på 3,28 %. 14 medarbejdere havde ingen sygedage i Lærerressourcer Der er stadig et uforholdsvis stort antal uforbrugte timer på i alt 5722 timer, svarende til 77 timer i gennemsnit pr. underviser. Skolen har udbetalt 1387 timer i overarbejde. Dette er ikke tilfredsstillende. Skolen har arbejdet meget med ressourcestyringen; men den vekslende belastning og ønsket om hurtigt at kunne tilgodese samarbejdsparternes ønsker om kurser og lignende gør det overordnet meget vanskeligt at sikre en optimal udnyttelse af lærerressourcerne. Underviserne arbejder i princippet 37 timer på skolen hvilket betyder at arbejde hjemme kun sker i begrænset omfang. Når underviserne ikke har undervisning bruger de den ledige tid og dermed uforbrugte timer - på lærersamarbejde, uformelle møder og udviklingsaktiviteter, som ikke bliver registreret. Dette samarbejde er medvirkende til at give skolen et kreativt og udviklende undervisermiljø og gør, at skolen oplever, de uforbrugte timer bliver anvendt konstruktivt. Skolen vil dog fortsat have fokus på dette område. Efter- og videreuddannelse af skolens personale Også i 2012 har der været fokus på videreuddannelse. Både det administrative personale og det pædagogiske personale har deltaget primært i merkonomuddannelser og pædagogisk diplomuddannelse. Personaledage Efter flere år hvor det er gået stærkt og der har været mange nyansættelser har der været behov for at arbejde med skolens værdier og kultur. Opstarten på dette arbejde var en personaledag hvor konsulentfirmaet Dacapo ved hjælp af bl.a. interaktivt teater, gjorde hverdagens dilemmaer og besværligheder til brændstof for udviklings- og forandringsprocesser og fik det relateret til skolens værdier. Arbejdet hermed er efterfølgende fortsat i teamene. Skolens personaledage i juni havde ligeledes til formål at øge kendskabet til hinanden og give en fælles oplevelse. Omkostningerne til kompetenceudvikling og personaledage har været kr., svarende til en udgift på kr. pr. årsværk. Dette er en lille nedgang i forhold til 2011, hvor udgiften var kr. pr. årsværk. 9

11 Kompetenceudvikling Omkostning (kr.) Årsværk jfr. Nøgletal 57, ,6 87,9 95,6 97,9 Omkostning pr. årsværk Faldet i omkostning pr. årsværk de seneste 2 år skyldes ikke en budgetreduktion, men et vekslende pres på kontoen gennem årene, afhængigt af aktuelle behov. Arbejdsmiljø Arbejdstilsynet har i 2012 haft fokus på undervisere og konsekvenser ved relationsarbejde. De var på den baggrund på skoletilsyn og fandt, at skolen tackler problemer tilfredsstillende når underviserne oplever belastninger, men gav samtidig skolen et påbud om at forebygge belastninger ved stor arbejdsmængde og tidspres. Med udgangspunkt i undervisernes tilbagemeldinger blev der udarbejdet en tids- og handleplan for løsningen af problemerne. Det har været et stort, men meget givende arbejde. Derfor var det dejligt, at Arbejdstilsynet på et opfølgende besøg i november udtrykte stor tilfredshed. De oplevede at skolen havde arbejdet seriøst med problemstillingerne. Endelig var alle parter enige om, at det havde været en god og lærerig proces. Elever og kursister Den samlede søgning til uddannelserne er på niveau med sidste år. Der er fortsat stor søgning til grundforløbet, og især oplever vi en stigning på søgningen til det særligt tilrettelagte grundforløb for personer med anden etnisk baggrund end dansk. Da der er færre ansøgere til social- og sundhedshjælperuddannelsen, er der ikke problemer med at få grundforløbselever, som vil denne uddannelsesvej, videre i uddannelse. Den pædagogiske assistentuddannelse har haft lidt færre ansøgere i 2012, men skolen må stadig give mange afslag på optagelse. Dette er også tilfældet på trin 2; mange social- og sundhedshjælpere ønsker denne overbygning, men praktikpladssituationen gør, at der ikke kan oprettes ekstra pladser selvom kommunerne gerne ville. Søgning til kurser, se under Kurser og efteruddannelse på side

12 Revision af social- og sundhedsuddannelsen Efter 2 år med fokus på revisionen af social- og sundhedsuddannelsen, blev en ny uddannelsesordning godkendt med ikrafttræden pr. 1. januar Ifølge PASS er den væsentligste begrundelse for revisionen at sikre, at uddannelsen også fremover giver eleverne de kompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Der er således behov for at social- og sundhedspersonalet opnår tydeligere sundhedsfaglig viden og bedre kompetencer med hensyn til rehabilitering og sundhedsfremme. Revisionen indebærer at alle kompetencemål, praktikmål og faglige mål er blevet præciseret og gjort mere målbare, at der er udviklet nye område- og specialefag, der matcher de nye opgaver og at der er krav om en øget sammenhæng mellem skole og praktik. Uddannelsens varighed er uændret. Revisionen stiller krav til en ny undervisningsplan og denne blev godkendt i LUU i november og medlemmer fra LUU har sammen med en gruppe undervisere været involveret i arbejdet med undervisningsplanen. I teams og i faggrupper er der arbejdet med fagfaglige og tværfaglige emner, fagbeskrivelser, grundskemaer og elevplan. Der er med revisionen tænkt nyt og opmærksomheden er rettet mod de individuelle behov, der kan være for lærernes opkvalificering. Grundforløb Midt på året startede to nye tiltag som forhåbentlig kan medvirke til at øge søgning til og fastholdelse i uddannelsen. Løbende optag Eleverne kan i princippet starte på et grundforløb, når de er ønsker det. Løbende optag giver ligeledes Ungdoms Uddannelsesvejledningen (UU) mulighed for at få de unge i gang (95 % målsætningen) når de møder dem, hvis de frafalder en anden uddannelse m.m. Skolen er blevet overrasket over hvor mange elever der har ønsket optagelse i løbet af 2. halvår. Der er blevet optaget 252 elever løbende. Antallet af ansøgere har været 332, og grunden til at ikke alle ansøgere er blevet optaget, skyldes, at de har sagt nej tak til pladsen eller har søgt direkte ind på hovedforløbet. Den store stigning i antal årselever på grundforløb skyldes primært, at en større andel elever får forlænget deres uddannelse udover de 20 uger, til såvel 40 som 60 uger. For skolen giver dette såvel administrative som pædagogiske udfordringer. Der arbejdes især på at skabe en stabil og positiv kultur i klasserne, som kan medvirke til at forebygge frafald. Dette arbejdes der ihærdigt med at finde gode løsninger på. 11

13 Fleksibel mødetid Skolen optager elever fra et stort geografisk område. Det betyder at specielt de helt unge elever, som er afhængige af den kollektive trafik kan have meget lang transporttid til skole. Der er indført flextid, for at imødekomme elevernes ønske om at bruge ventetiden på offentlig transport konstruktivt. Da de ikke er afhængige af et fast mødetidspunkt, kan de tage den busforbindelse, som passer dem bedst. Morgen- og eftermiddagstimerne er påført som flextid på skemaet. Eleven har mulighed for at møde mellem 7.30 og 9.15 og slutte skoledagen mellem og Der er et minimums antal minutter, eleven skal møde i flextiden. Skolen arbejder med at skabe gode læringsmiljøer i gruppesammenhænge og i forløb hvor eleverne arbejder tidsmæssigt asynkront med opgaverne. Derfor er der faste opgaver og undervisningstilbud, der skal være fulgt i løbet af ugen, ligesom der også er frivillige tilbud, for eksempel: motion, morgenmad, morgennyheder. Elevens reelle mødetid registres. Sidegevinsterne har vist sig at være, at eleverne ikke kommer for sent, de er klar til undervisning og er socialiserede når den almindelige undervisning starter kl De fleste elever starter tidligt på dagen, mange er på skolen før kl. 7.45, hvorimod der kun er få efter kl. 15. Valg af retning i grundforløbet Eleverne på grundforløbet skal vælge om de ønsker et grundforløb rettet mod sosu-uddannelserne eller mod den pædagogiske assistentuddannelse. Tidligere blev eleverne delt i hold efter deres valg. Nu elevdifferenceres der i stamklasser efter det behov for hjælp, som eleven vurderer hun/han har. Udover stamklassen, har eleven fagtimer på tværs af klasser, der fagligt underbygger den retning, de har valgt. Kurser og efteruddannelse Der har i lighed med de seneste år i 2012 været tilbagegang i kursusaktiviteten. I år har 3135 kursister været på AMU-kursus. Omregnet er det 61,4 årselever (eks. GVU) Skolen havde søgt om en AMU-ramme på 6 mio. kr., men allerede tidligt på året afgav skolen 2 mio. kr. som følge af manglende GVU-elever. Af den resterende ramme på 4 mio. kr. er der brugt ca. 3.8 mio. kr. Kursusaktiviteterne har haft en samlet aktivitet på 61,4 årselever, mod 90,8 årselever i Det primære fald er på AMU-aktiviteten med 27,7 årselever. 12

14 Aktiviteter Skolen har været involveret i to projekter om forandring af personalets tilgang til pleje og omsorg i Sønderborg og Tønder Kommune. Man ønsker at gå fra kompenserende pleje og omsorg til rehabiliterende pleje og omsorg. Begge projekter er afviklet i samarbejde med et privat firma, Type2dialog. Social- og Sundhedsskolen Syd byder primært ind med AMU-kurser. Skolen har fortsat et godt og konstruktivt samarbejde med Jobcentrene og A-kasser. Dette har betydet, at flere ledige kursister under 6 ugers fritvalgsordningen er blevet afklaret og fået kurser, som en overgang til at søge optagelse på social- og sundhedsuddannelsen. Skolen har via VEU-Center Syd deltaget i et tværgående udviklingsprojekt Fra kursus til sammenhængende forløb. Omdrejningspunktet i dette projekt er at støtte virksomhederne bedst muligt i den stratetiske anvendelse af voksen- og efteruddannelse samt uddannelsesplanlægning. Man ønsker med projektet at øge fokus på AMU-uddannelserne således, at efteruddannelsesforløbet ud over den enkeltes kvalificering og aktuelle situation også medvirker til ikke at se på AMU-kurserne isoleret, men planlægge dem som sammenhængende uddannelsesforløb. Skolen har udarbejdet et regelsæt under kvalitet i AMU, for at sikre at de udstukne regler og guidelines fra ministeriet overholdes. I juni måned blev der lavet en intern kontrol for at følge op herpå. Organisering i kursusteamet Kursusunderviserstaben er ved naturlig afgang blevet reduceret. Det har betydet, at der i lidt større omfang bruges eksterne undervisere eller lånes undervisere fra grunduddannelserne. Begrundelsen herfor er dels efterspørgsel efter personer med spidskompetencer og dels et forsøg på at reducere de ikke forbrugte timer. På baggrund af det analysearbejde der fandt sted i 2011 blev der i foråret truffet endelig beslutning om ikke at oprette en selvstændig kursusafdeling. 13

15 Kvalitet Skolen har som i de tidligere år lavet tilfredshedsmålinger for elever og kursister. Resultaterne bruges i kvalitetssikringen af uddannelserne og det er netop besluttet, at der i 2013 skal udarbejdes en procedure for hvorledes eleverne kan se hvordan deres evalueringer bruges fremadrettet. Vis Kvalitet Skolens kurser evalueres som krævet i Vis Kvalitet. Her er det muligt at få en samlet vurdering af kursisttilfredsheden med et kursusforløb. Generelt er kursisterne meget tilfredse med deres uddannelsesforløb, og der er kun små udsving. På en skala, hvor 5 er det højeste, ligger den samlede tilfredshed i 2012 på 4,2 hvilket svarer til tallet for Resultater af alle undersøgelser/evalueringer kan findes på skolens hjemmeside. Oversigt over gennemsnitskarakterer ved afsluttende prøver: Grundforløbet 7,6 7,3 6,6 7,2 6,8 SOSU Trin 1 8,0 7,4 7,6 7,8 7,5 SOSU Trin 2 8,7 8,3 7,9 7,4 8,4 PAU ordinær 9,6 7,5 * *Tallet for PAU 2012 er inkl. GVU Tilbud til elever Sundhedsfremme Med afsæt i skolens styringsgrundlag, hvor der står: At skolen arbejder for at have et aktivt og kreativt undervisningsmiljø, der er sundhedsfremmende og hvor lysten til at lære stimuleres., er skolens sundhedsstrategi blevet revideret i form og indhold. Undervisere og elever har bidraget til revisionen. Med en forenkling af strategien har målet været at samle sundhedsinitiativer og synliggøre, at skolen udover den i fagmålene beskrevne sundhedsfremme også kan tilbyde eleverne at arbejde med sundhedsfremme i forhold til deres eget liv. Med afsæt i helhedssynet ses strategien derfor nu også implementeret i tiden udenfor obligatorisk undervisning. Ved morgensamlinger, i lektiecafé og i LearningLab, hvor der er mulighed for såvel fælles som individuel vejledning. I sundhedscafeen er det muligt at få lavet sin personlige sundhedsprofil og få vejledning i kost, vægttab, motion, rygestop samt eksamensangst. Af fælles aktiviteter er der tilbud om motion, kreative og musiske aktiviteter. Skolens strategi for sundhedsfremme kan ses på skolens hjemmeside under Sundhedsfremme. 14

16 Undervisningsassistenter Skolen har som et 1-årigt projekt ønsket at bruge undervisningsassistenter i grunduddannelserne. I samarbejde med Jobcentret i Aabenraa har skolen ansat 5 undervisningsassistenter i flexjob. Undervisningsassistenterne har en sundhedsfaglig baggrund enten som social- og sundhedshjælper, socialog sundhedsassistent og én er uddannet pædagog. De kan med deres praksiskendskab medvirke til at give eleverne billeder på, på den praksis, de skal uddannes til. Det er håbet, at assistenterne kan være medvirkende til at nedbringe frafaldet på uddannelserne. Undervisningsassistenterne kan være tilknyttet et bestemt hold, kan hjælpe i et fag på tværs af uddannelsestrin eller de kan bestilles af en underviser, som ved det vil være godt med ekstra hjælp i en klasse for eksempel ved opstart af et projekt. Projektet løber frem til sommeren IT-supportcenter Skolen har i 2012 oprettet et IT-supportcenter. Centret er placeret i et fællesområde midt i skolen. Elever og ansatte kan få hjælp til alt vedr. det daglige IT. Behovet blev aktualiseret, da skolen har fået flere og flere IT-løsninger. Centret står for alt udlån af elektronisk udstyr og løser mange her og nu opgaver. Det er medvirkende til, at underviseren ikke skal bruge undervisningstid på at hjælpe elever med Logon-problemer, printerproblemer, support til Office-pakken, andre systemer osv. Underviserne kan få hjælp med det samme hvis der er IT-problemer i klasserne, smartboards som ikke virker, osv. Alle oplever centret som en stor hjælp i dagligdagen og centret er i høj grad medvirkende til at optimere skolens IT-hverdag. SOSU-skills I efteråret var skolen vært for de regionale mesterskaber. De 4 SOSU-skoler i regionen deler værtsskabet på skift. Det blev et meget godt besøgt arrangement og skolens meget IT-udstyr gav mulighed for at følge mesterskaberne flere steder i huset. Det var i høj grad med til at øge elevernes interesse for Skills - en interesse, som vi forventer, vil være med til at øge interessen for at deltage i det kommende mesterskab. 15

17 Udviklingsprojekter Projekter i regionens uddannelsespulje Syddanske talenter ( ) Rekruttering af elever til social- og sundhedsuddannelserne med bredere forudsætninger i forhold til aftagersidens forventninger og krav samt styrkelse af overgangen til videregående uddannelse for SOSUområdet. Det er som bekendt en målsætning, at 95 % unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Ligeledes er der en målsætning på landsplan om, at 60 % gennemfører en videregående uddannelse. I Region Syddanmark er den tidligere gældende målsætning om 50 % gennemfører en videregående uddannelse dog bibeholdt. Der er gennem de senere år gennemført en mængde initiativer, der bidrager til fastholdelse og gennemførsel af erhvervsuddannelserne i kraft af særlige foranstaltninger såsom mentorordning, læsevejledning, psykologbistand, osv. rettet mod den målgruppe, der har behov for støtte via disse initiativer. Målgruppen af unge, der sigter mod videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen, har der derimod været mindre fokus på. Ved at etablere nogle tilbud til sidstnævnte målgruppe vil man dels styrke rekrutteringen til og gennemførslen af erhvervsuddannelserne, dels rekrutteringen til de videregående uddannelser, der er en naturlig forlængelse af sosu-uddannelserne. Endvidere er projektets ide, at unge med bredere forudsætninger i forhold til aftagersidens krav/forventninger vil være med til at hæve arbejdsområdets image, styrke professionaliteten i praksis samt imødekomme ønsker og behov fra praksis om en fleksibel arbejdsstyrke. De fire SOSU-skoler i Region Syddanmark, UC Syddanmark, UC Lillebælt, kommuner samt Region Syddanmark deltager i et eller flere af projektets 4 delprojekter. Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet ( ) Projektet om inklusion afsluttedes i efteråret. Fire undervisere fra Social- og Sundhedsskolen Syd har deltaget i og været med til at udvikle 3 af de i alt 30 værktøjer, der skal være fremmende for trivsel, motivation, sociale relationer og for inkluderende pædagogik. Værktøjerne er udgivet på CD-ROM og kan downloades på Syddansk Uddannelsesaftales hjemmeside. Hvert deltagende uddannelsessted har udpeget ambassadører, der er forpligtiget til at tage rundt på andre skoler og udbrede kendskabet til værktøjerne. Det har været et meget seriøst projekt, der har givet de deltagende undervisere en reel mulighed for at udvikle håndgribelige didaktiske værktøjer. 16

18 Projekt Tidlig OPS Social- og Sundhedsskolen Syd deltager i et projekt med tilknytning til den psykologbistand NetopNU - skolen er en del af. Der er blevet bevilliget midler fra Socialministeriets projektpulje til psykologrådgivning på erhvervsuddannelserne i Sønderjylland. Projektperioden er 3 år. Projektet bygger videre på de erfaringer som NetopNu har gjort og har en række tilbud til skolens elever og undervisere. Til eleverne er der eksempelvis ugentlig åben anonym rådgivning, netrådgivning, gruppeterapi og en hotline til en psykolog. Til underviser og vejledere er der tilbud om supervision, opkvalificering og netværksarbejde. Projekt Fjernt fra skolen - tæt på læring Skolen ansatte i foråret en projektleder på projektet om fjernundervisning. I løbet af efteråret blev det besluttet at første etape af projektet skal målrettes social- og sundhedsassistentuddannelsen. De kommende social- og sundhedsassistentelever blev derfor spurgt om de ville deltage og 25 elever udtrykte interesse herfor. Underviserne, som bliver tilknyttet projektet, er på forskellig vis blevet introduceret til fjernundervisning - både de tekniske muligheder, men ikke mindst de didaktiske overvejelser. Der er blevet indgået aftaler med de ansættende myndigheder om elevernes tilstedeværelse. Det er planen, at det første hold starter i januar De skal kun være på skolen 3 dage om ugen, og skal således selv planlægge placeringen af de sidste 2 dages undervisning. Sideløbende er skolen i dialog med Ålborg Universitet om forskning på projektet, og skolen er medfinansierende ved ansættelse af en ph.d-studerende. Vi ønsker dokumentation for projektet, få undersøgt relevansen af fjernundervisning for skolens elevgrupper - herunder fjerundervisningens betydning for læring. 17

19 Indeks Kommentarer til skolens resultat Skolen kan endnu en gang se tilbage på et år præget af udvikling og en god søgning til skolen. Dette har i høj grad medvirket til et godt resultat. Omregnet til indekstal ser udviklingen i omsætning og primære omkostningsområder ud som følger: Udvikling i regnskabstal i indeks (2008=100) Omsætning i alt År Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Resultatopgørelse i alt Aktivitetsniveauet har samlet set været som budgetteret. Dog har der været væsentlige udsving indenfor de enkelte hoveduddannelser, og dermed gennem året været budgetkorrigeret i forhold til den aktuelle søgning til uddannelserne. På omkostningssiden har der ikke oprindeligt været budgetteret med omkostninger til Projekt Fjernt fra skolen - tæt på læring, da det for alvor medio 2012 har taget fart, og der blev truffet beslutning om godkendelse af yderligere omkostninger på såvel løn som øvrige driftsomkostninger i relation til projektet. Investeringer i IT-udstyr til projektet er primært afholdt i regnskab Regnskab contra budget 2012 Budget Regnskab Afvigelse Driftsindtægter i alt Personaleomkostninger Ordinære Driftsomkostninger Trods et positivt resultat er det første gang i skolens tid som selvejende institution, at der opleves en lille nedgang i skolens samlede aktivitetsniveau. 18

20 Med en varslet taxameterreduktion i årene er der derfor stor fokus på de kommende års udfordringer, herunder løbende effektivisering og tilpasning af løn- og omkostningsniveau til aktivitetsniveauet. Forventninger til kommende år De kommende år forventes at byde på store udfordringer, men også mange spændende opgaver. Skolen skal ud over at udbyde gode og attraktive uddannelser aktivt arbejde med de udfordringer som ungdomsuddannelserne står over for. På skolen er frafaldet stadig et problem, og selv om der gøres meget, vil nye elevgrupper og unge - måske ikke så uddannelsesparate - stille krav om intensivering af dette arbejde. Den mere sammensatte elevgruppe vil også være en pædagogisk udfordring for underviserne hvorfor der vil komme øget fokus på undervisernes kompetenceudvikling. Der vil blive stillet øgede krav til underviserne om brug af eksempelvis forskellige undervisningsformer for at udfordre eleverne og sikre trivsel i uddannelsen. Den demografiske udvikling for det sydlige Jylland er præget af fald i ungdomsårgangene. De faldende ungdomsårgange, sammenholdt med den generelle tendens til at færre unge søger erhvervsuddannelserne gør, at skolen sammen med de ansættende myndigheder skal have fokus på søgningen til uddannelserne. Men skolen skal også sikre et attraktivt og spændende uddannelsesmiljø, der forbereder eleverne til den fremtid, de skal udføre deres erhverv i. Én af metoderne til at opnå dette er, at gøre eleverne teknologiparate, så de kan håndtere de velfærdsteknologiske løsninger, der i stigende grad implementeres - specielt i kommunerne. Skolen vil derfor i de kommende år videreudvikle på de erfaringer, vi får med fjernundervisning og håber tilbuddet om fleksible uddannelsesforløb på sigt kan tilbydes på alle skolens uddannelser. Vi skal også have indrettet nye faglokaler og her vil der blive fokus på velfærdsteknologi. En gruppe er i øjeblikket i gang med at analyse behov og undersøge hvilke muligheder der er. Muligheden for at kunne vælge et mere fleksibelt uddannelsesforløb og arbejde med velfærdsteknologi, håber vi, kan være med til at øge søgningen til uddannelserne ligesom vi håber at kunne tiltrække andre elever end tidligere. Som det fremgår, forventes den mindre søgning til uddannelserne at blive de kommende års største udfordring. Derfor følger skolen også spændt de diskussioner der er i forhold til fremtidig dimensionering. Ophæves den nuværende tvangsdimensionering med udløbet i 2015 kan man frygte at sundhedssektoren vil nedprioritere elevuddannelserne. Denne frygt forstærkes af, at vi i øjeblikket uddanner mange til ledighed og de store økonomiske udfordringer som kommunerne har. 19

21 Der sker ændringer i opgaveløsningen i sundhedssektoren - det er vigtigt, at vi som skole følger udviklingen og løbende får tilpasset uddannelserne. Derfor forventer vi at udbygge samarbejdet med de private udbydere, da de i takt med at de får øgede opgaver også vil være gode praktiksteder for eleverne. Denne opgaveglidning fra offentlige til private udbydere vil også være et område, der skal ind i uddannelserne, for at vi kan forberede eleverne bedst muligt til fremtiden. Praktikpladser er et stort problem. De ansættende myndigheder opfylder dimensioneringen og gør meget for at sikre kvalitet i den praktiske del af uddannelsen. Strukturændringer med nedlæggelse af senge, centralisering af opgaver og opgaveglidningen mellem primær og sekundær sundhedssektor gør, at det er blevet vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med praktiksteder. Det er yderligere et problem da kommunerne i takt med de får flere og flere opgaver overdraget fra sygehusene får et øget behov for social- og sundhedsassistenter. Alle vil gerne opkvalificere social- og sundhedshjælperne, men det er ikke muligt på grund af praktikpladsmanglen på sygehusene og i psykiatrien. Derfor forventes det også vi skal undersøge nye og anderledes praktikforløb herunder undersøge om skolepraktik kan anvendes i sosu-uddannelserne. Et andet område som kan få stor betydning for søgningen til skolen er det reformarbejde som erhvervsuddannelsesudvalget forventer at afsluttet i foråret. Der forventes at blive et unge - og et voksenspor til uddannelserne, ligesom der vil ske en reduktion af indgangene til EUD; men på nuværende tidspunkt ved vi ikke på hvilken måde dette vil påvirke sosu-uddannelserne. Indgangen Sundhed, Omsorg og Pædagogik er en stor, men meget smal indgang. Der er ikke mange muligheder ud over sosu-uddannelserne. Vi håber en reform af EUD vil åbne op for en bredere indgang. Sker dette vil vi gerne byde ind på opgaven og er parate til at tage nye uddannelser ind og dermed give elever mulighed for et mere nuanceret uddannelsesvalg uden skoleskift. Endnu et område vil kræve øget opmærksomhed; der har de senere år været nedgang i skolens kursusaktiviteter. Derfor var der i forbindelse med finanslovsvedtagelsen positiv nyt i form af videreførelse af VEU-Centre i Skolen har øget samarbejdet med Jobcentrene og en ændret organisering internt på skolen skal sikre, at vi hele tiden kan udvikle tilbud, som både tilgodeser ansatte og lediges uddannelsesbehov. Specielt vil der det kommende år være fokus på udvikling af tiltag som følge af den nuværende beskæftigelsessituation. Skolen vil desuden forsøge at omsætte erfaringer med fjernundervisningen til gode efteruddannelsestilbud og på den måde forhåbentlig kunne opbygge nye områder. Skolen har mange dygtige og engagerede medarbejdere og gode moderne undervisningsfaciliteter. Der er løbende sket en tilpasning til de økonomiske rammer indenfor hvilke skolens opgaver skal løses. Jeg er derfor heller ikke i tvivl om, at skolen er rustet til de opgaver som venter, og vi er parate til fortsat at sikre uddannelse og opkvalificering af dygtige medarbejder til sundhedssektoren i Sønderjylland. 20

22 Årets økonomiske resultater Hoved- og nøgletal Hovedtal Resultatopgørelse, kr. mio. Omsætning i alt 70,9 72,9 64,8 53,0 40,5 Driftsomkostninger i alt 66,9 65,3 63,3 48,8 37,1 Driftsresultat før finansielle poster 4,0 7,6 1,5 4,2 3,4 Finansielle poster i alt -0,8-0,9-1,3 0,3 0,6 Årets resultat 3,2 6,7 0,2 4,6 3,9 Balance, kr. mio. Anlægsaktiver i alt 47,4 47,9 40,8 2,0 1,1 Omsætningsaktiver i alt 22,4 22,2 24,7 24,4 19,2 Balancesum 69,8 70,1 65,5 26,4 20,3 Egenkapital ultimo 23,3 20,1 13,4 13,2 8,6 Langfristede gældsforpligtelser i alt 23,8 27,3 30,6 0,0 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 22,8 22,7 21,5 13,2 11,7 Pengestrømme, kr. mio. Pengestrømme fra: - driftsaktivitet 0,8 0,0 5,2 6,9 7,3 - investeringsaktivitet -1,8-9,1-40,2-1,6-0,2 heraf investering i materielle anlægsaktiver -1,8-9,1-40,2-1,6-0,2 - finansieringsaktivitet -3,4-3,2 33,9 0,0 0,0 Årets forskydning i likvider -4,4-12,3-1,1 5,3 7,1 Nøgletal i % Overskudsgrad 4,5 9,2 0,2 8,6 9,7 Likviditetsgrad 98,4 97,7 114,8 185,2 164,5 Soliditetsgrad 33,3 28,7 20,4 50,1 42,4 Finansieringsgrad 50,1 57,0 75,1 0,0 0,0 21

23 Nøgletal mv. vedrørende den ordinære drift Årselever Årselever i alt 698,4 709,0 657,8 561,0 473,6 Grundforløb 200,1 129,9 116,5 109,9 84,5 SOSU Trin 1 185,2 229,1 209,7 190,7 192,0 SOSU Trin 2 138,0 136,1 142,7 100,3 98,2 PAU (inklusiv GVU) 107,9 114,9 78,7 20,1 0,0 AMU og enkeltfag 57,4 85,1 95,6 109,7 78,4 Præsentation, brobygning og introduktion 6,0 7,6 8,0 8,7 9,8 Omregnet aktivitet IDV 4,0 5,7 6,6 21,6 10,6 Omkostninger pr. 100 årselever, kr Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Medarbejdere, årsværk Undervisningens gennemførelse 76,4 75,3 70,1 59,3 47,9 Markedsføring 0,5 0,8 0,8 0,7 0,3 Ledelse og administration 17,5 16,5 13,8 11,1 11,3 Bygningsdrift 3,5 3,1 3,3 3,6 2,4 Antal netto årsværk i alt* 97,9 95,6 87,9 74,6 62,0 * Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår (sociale klausuler) 22

24 Procentvis andel ansat på særlige vilkår*: Fleksjob 4,4% 4,5% 4,7% 3,9% 3,6% Jobtræning med løntilskud 0,1% 0,5% 1,0% 0,7% 0,0% Skånejob med løntilskud 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% I alt 5,1% 5,6% 6,4% 5,3% 4,4% * I 2012 svarende til 16 personer ansat i henholdsvis fleks- og skånejob, samt jobtræning med løntilskud Årsværk pr. 100 årselever Undervisningens gennemførelse 10,9 10,6 10,7 10,6 10,1 Markedsføring 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ledelse og administration 2,5 2,3 2,1 2,0 2,4 Bygningsdrift 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 Institutionen i alt 14,0 13,5 13,4 13,3 13,1 Lønomkostninger, kr Undervisningens gennemførelse Øvrige Lønomkostninger i alt Lønomkostninger pr. 100 årselever, kr Undervisningens gennemførelse Øvrige Lønomkostninger i alt

25 Målrapportering Målrapporteringen er en kombination af data genereret jfr. vejledning om udarbejdelse af årsrapport 2012 (kvalitets- og tilsynsstyrelsen) samt skolens statistiske materiale, der gennem årene er udviklet og indeholdt i skolens årlige rapportering. Udvikling af aktivitet på uddannelsesområder Antal årselever Fordeling i % Grundforløb 84,5 109,9 116,5 129,9 200,1 17,8 19,6 17,7 18,3 28,6 SOSU Trin 1 192,0 190,7 209,7 229,1 185,2 40,5 34,0 31,9 32,3 26,5 SOSU Trin 2 98,2 100,3 142,7 136,1 138,0 20,7 17,9 21,7 19,2 19,8 PAU (inklusiv GVU) 0,0 20,1 78,7 114,9 107,9 0,0 3,6 12,0 16,2 15,4 AMU og enkeltfag 78,4 109,7 95,6 85,1 57,4 16,6 19,6 14,5 12,0 8,2 Præsentation* 9,8 8,7 8,0 7,6 6,0 2,1 1,6 1,2 1,1 0,9 I alt 462,9 539,4 651,2 702,8 694,6 Omregnet aktivitet IDV 10,6 21,6 6,6 5,7 4,0 2,2 3,9 1,0 0,8 0,6 Samlede aktivitet 473,5 561,0 657,8 708,5 698,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 * Præsentation, brobygning og introduktion * Præsentation, brobygning og introduktion Nedenstående graf viser tydeligt, hvorledes året har budt på væsentlige forskydninger af aktivitet på hoveduddannelserne. 24

26 Søgning til uddannelserne Grundforløbet Optagne elever grundforløbet Optagne elever STG* Optagne i alt Antal ansøgere** * STG er elever på Særligt tilrettelagt grundforløb ** Grunden til at ikke alle ansøgere er blevet optaget (løbende optag) skyldes, at de har sagt nej tak til plads eller har søgt direkte ind på hovedforløbet. SOSU Trin Dimensionering Optagne Antal ansøgere SOSU Trin Dimensionering Optagne Antal ansøgere Pædagogisk Assistent Dimensionering ordinær Optagne elever ordinær Optagne elever GVU Optagne i alt Antal ansøgere ordinær + GVU

27 Antal elever Fuldførelse/elever der har udløst FÆRTA (færdiggørelsestakst) Grundforløbet Trin Trin Pædagogisk Assistentuddannelse I alt FÆRTA Antal elever der har udløst FÆRTA År Grundforløbet Trin 1 Trin 2 Pædagogisk Assistentuddannelse 26

28 Gennemførte elever Grundforløb Tilgang* Antal årselever i året 109,9 116,5 129,9 200,1 2009/ / /2012 UNI-C data UNI-C data UNI-C data Frafald efter 6 måneder** * Tilgang defineres som det antal elever, der har udløst tilskud 1. tælledag i året. Hovedforløb Tilgang: * PAU Trin Trin Antal årselever i året: PAU 20,1 78,7 114,9 107,9 Trin 1 190,7 209,7 229,1 185,2 Trin 2 100,3 142,7 136,1 138,0 * Tilgang er lig antal optaget elever i året 2009/ / /2012 UNI-C data UNI-C data UNI-C data **Frafald efter 6 måneder ** Data er taget fra forløbsstatistikken. Eksempelvis er data til årsrapporten 2012 trukket for perioden til Tallene for tilgangen gennem årene er ikke sammenlignelige, da UNI-C ikke opgør tilgangen på de enkelte uddannelser, men for hele hovedforløbet (trin 1, trin 2 og pau slået sammen). Endvidere er der problemer med sammenligning af tal, idet der i årsrapporten arbejdes med kalenderår, mens der i UNI-C s statistikker regnes i skoleår. 27

29 Anden aktivitet Årselever AMU 109,7 95,6 85,6 56,3 Åben uddannelse* 25,1 19,4 Anden aktivitet 21,6 6,6 5,7 4,0 *AMU og åben uddannelse er i vores tal først opdelt fra Aktivitet udlagt til andre institutioner Årselever AMU-uddannelser 0,5 0 0 Antal uddannelsesaftaler Antal indgåede aftaler* Afbrudte aftaler** * Data fra Easy-P søgning. For 2009 og første halvår af 2010, er det konverterede data. Skolen kan derfor ikke garantere valide data, idet der første er begyndt registrering i Easy-P ultimo Eksempelvis for januar 2012-optaget. Her vil aftaler være tastet i november/december måned 2011 og tæller derfor med i indgåede aftaler ** Data fra Easy-P Ledelsesinformation. Ifølge vejledningen til udarbejdelse af årsrapport, er antallet ikke et udtryk for det reelle frafald, da der ikke er taget højde for, om eleven efterfølgende er kommet videre i et andet praktikforløb. Derfor er tallet blot et udtryk for, hvor mange aftaler, der er blevet afbrudt. Antal elever med uddannelsesaftale ultimo året Antal elever* * Data fra Easy-P søgning 28

30 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Social- og Sundhedsskolen Syd er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Overgang til regnskabsaflæggelse efter statens regnskabsregler Med virkning fra 1. januar 2011 aflægges regnskabet efter statens regnskabsregler mod tidligere regnskabsbekendtgørelsen for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Overgangen har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis, som er uændret i forhold til tidligere år. Der er i forbindelse med overgangen dog sket en forhøjelse af grænsen for mindre nyanskaffelser fra kr. til kr. Der er ikke foretaget ændringer i sammenligningstallene. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 29

31 Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Dermed indtægtsføres statstilskud for det finansår, som er angivet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Indtægtsdækket virksomhed - IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. 30

32 Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle indregningskriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, værtsinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. 31

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 18.marts 2013 kl

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 18.marts 2013 kl Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 18.marts 2013 kl. 16.00 Mødet afholdes på Hotel Europa H P Hanssens Gade 10 6200 Aabenraa Mødet afsluttes med middag (Giv venligst

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 18.marts 2010 kl. 14.30 18.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. PriceWaterhouseCoopers ved Niels Villadsen og Hanne Jansfort

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015 Gjorslevvej 20 4660 Store Heddinge CVR-nr. 34700478 Årsrapport for 2015 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09-06-2016 Wei Qing Wang Dirigent

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

MARTIN RIEL HOLDING ApS. Årsrapport for 2014

MARTIN RIEL HOLDING ApS. Årsrapport for 2014 Traverbanevej 3 2920 Charlottenlund CVR-nr. 29137633 Årsrapport for 2014 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. marts 2015 Martin Riel Dirigent

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere