Årsberetning. Social- og Sundhedsskolen Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Social- og Sundhedsskolen Syd"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Social- og Sundhedsskolen Syd

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2 Institutionsoplysninger Side 3 Ledelsesberetning Side 21 Årets økonomiske resultat Nøgletal Side 22 Nøgletal Målrapportering Side 24 Målrapportering Regnskab Side 29 Side 35 Side 36 Side 38 Side 39 Side 44 Påtegninger Side 46 Side 48 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance 31. december Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december Noter Særlige specifikationer Den uafhængige revisors erklæring Ledelsespåtegning Personale Side 49 Fortegnelse over personale pr

3 Institution Regnskabsår: 1. januar 31. december 2012 Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M, Bjergparken Hjemmeside: Aabenraa CVR-nr Telefon: Hjemstedskommune: Aabenraa Telefax: Bankforbindelse: Danske Bank Bestyrelsen: Formand Ebbe Lilliendal Næstformand Vibeke Svendsen Jørn Lehmann Petersen Susanne Linnet Tom Svenson Mark Arpe Mortensen Ann Gerber Mark Wiwe Laura Nyander Nielsen Sekretær Joan Jessen Landsformand for de frie skoler, udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Kommune Administrerende direktør Envoterm - udpeget af bestyrelsen Udpeget af bestyrelsen Repræsentant udpeget af regionsrådet Repræsentant udpeget af FOA i Sønderjylland Underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere med stemmeret Underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere uden stemmeret PAU elev, repræsentant udpeget af elevrådet med stemmeret PAU elev, repræsentant udpeget af elevrådet uden stemmeret Direktør Daglig ledelse: Joan Jessen, direktør Institutionens formål: Det overordnede formål er, ifølge vedtægterne, at udbyde grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i overensstemmelse med udbudsgodkendelser og lovgivningen. Desuden udbyder institutionen uddannelses- og kursusvirksomhed til uddannelsesområderne. Revision: PriceWaterHouseCoopers, Hjaltesvej 16, 7500 Holstebro 2

4 Ledelsesberetning 2012 Social- og Sundhedsskolen Syd fremlægger hermed årsberetningen for Det ene travle og begivenhedsrige år afløser det andet. Det er vores håb, at denne årsberetning kan give et lille indblik i de mange opgaver, som har været med til at gøre året både travlt og spændende og at den i store træk kan vise, hvordan skolens resultater har været. Skolehverdagen er mangfoldig, og det vil være umuligt at give et fyldestgørende billede heraf. Noget fylder dog mere end andet. Der er blevet arbejdet hårdt med at implementere den nye bekendtgørelse på social- og sundhedsområdet, som trådte i kraft 1. januar Der er blevet arbejdet på udviklingen af fjernundervisningsprojektet Fjernt fra skolen - men tæt på læring, og skolen har som i de tidligere år arbejdet meget med forskellige fastholdelsesprojekter. Internt på skolen, har ét fokusområde været at få mindsket arbejdspresset og kompleksiteten i undervisernes hverdag. I de følgende afsnit vil de forskellige aktiviteter blive beskrevet lidt mere detaljeret. Med udsendelsen af denne årsberetning er der lejlighed til at sige tak til alle skolens medarbejdere for en flot og arbejdsom arbejdsindsats. Tak også til skolens mange samarbejdsparter for gode og konstruktive dialoger om uddannelserne og udviklingen af relevante og tidssvarende kursustilbud. Hvis man ønsker yderligere/uddybende oplysninger om vore aktiviteter, er man altid velkommen til at kontakte os. 3

5 Social- og Sundhedsskolen Syd Der er ikke i 2012 sket ændringer i skolens kerneydelser. Skolen udbyder fortsat indgangen Sundhed, Omsorg og Pædagogik og de efterfølgende hovedforløb til social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 samt den pædagogiske assistentuddannelse. Skolen har ligeledes fortsat en stor kursusaktivitet i forhold til de 5 udbudsgodkendelser og indtægtsdækket virksomhed. Styringsgrundlag Skolens styringsgrundlag er et vigtigt grundlag for det daglige arbejde. Det fortæller, hvad skolen ønsker, og hvad der har værdi for skolen. Følgende værdibaserede nøgleord kendetegner skolen som uddannelsesinstitution og som arbejdsplads: At vi tænker i sammenhænge og helheder At vi udviser ansvarlighed i fællesskabet At vi arbejder reflekterende i et konstruktivt samarbejde At vi i vores kommunikation udviser respekt for det andet menneske Mission for skolen Skolen skal motivere unge og voksne til uddannelse medvirke ved uddannelse og efteruddannelse af personale indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område Vision for skolen Skolen ønsker aktivt at tage del i den uddannelsespolitiske debat og imødekomme samfundspolitiske interesser at danne rammen om et aktivt og kreativt uddannelses- og undervisningsmiljø for elever og kursister hvor lysten til at lære og udvikle sig stimuleres at være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er fokus på udvikling, vækst og samarbejde. 4

6 Styringsmål for skolens virksomhed For at understøtte missionen og angive konkrete veje til opfyldelse af visionerne, har skolen udarbejdet nedenstående styringsmål, der samlet set repræsenterer skolens opgaver i forhold til skolens virke: Skolen og det omgivende samfund Skolen indgår i et konstruktivt samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner såvel lokalt, regionalt som på landsplan samarbejder med regionens arbejdspladser om kompetenceudvikling vil i samarbejde med arbejdspladserne sikrer tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere og uddannet personale har et udbud af efteruddannelsesaktiviteter, der honorer de krav, som arbejdsmarkedet efterspørger Skolens uddannelsesmiljø Skolen arbejder for at have et aktivt og kreativt undervisningsmiljø, der er - sundhedsfremmende og hvor lysten til at lære stimuleres - inspirerende og motiverende og hvor den enkelte og grupper trives arbejder for at have et højt fagligt og pædagogisk niveau i al undervisning, sikret gennem evaluering og kvalitetssikring vil være en rummelig skole og involvere elever, kursister og medarbejdere i et handlekraftigt fællesskab medvirker til, at eleven får muligheder for at honorere de krav, samfundet og dermed aftagerne stiller til uddannet personale indenfor social- og sundhedssektoren iværksætter tiltag, som kan højne gennemførelsesprocenten og sikre kvaliteten på alle uddannelser Uddannelserne og kursustilbud skal derfor udvikles i et samarbejde mellem elev/kursist, skolen og praktiksteder/arbejdspladser. 5

7 Skolen som arbejdsplads Skolen Ser medarbejderen som en ressource og vil til stadighed have kvalificeret personale, som vil medvirke til en dynamisk udvikling af skolens virke Underviserne skal ved den tværfaglige sammensætning have en bredde, der medvirker til vedvarende inspiration, udfordring, dynamisk udvikling og det tværfaglige sigte i uddannelserne Vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er fokus på udvikling, vækst og samarbejde. Prioriterer ressourcer i bredt perspektiv med omtanke. Ikke alle styringsmål vil være prioriteret lige højt de enkelte år. Opfyldelsen og vægtningen af styringsmålene skal derfor ses over en årrække. Hvert år udarbejdes derfor særlige indsatsområder for skolens arbejde. 6

8 Året 2012 Skolen Bjerggade 2 Ikke et år uden bygningsudvidelser! Skolen købte ultimo 2011 en nabobygning til skolen - Bjerggade 2. Bygningen, som havde været indrettet til privat erhverv, kunne ved forholdsvis små ændringer indrettes med 4 klasselokaler og grupperumsfaciliteter. Den tætte beliggenhed til skolen gør, at elever og kursister kan bruge alle fælles faciliteter på skolen, hvorfor det ikke skulle medtænkes i projektet. Bygningen blev sat i stand i foråret og kunne tages i brug i sommeren Samtidig opsagde skolen et dyrt lejemål i Bjergparken. Med denne nye udvidelse forventer skolen ikke at skulle foretage større bygningsmæssige investeringer de kommende år. Dette også på baggrund af en COWI rapport over den del af skolen, som er bygget op om en pavillon. Rapporten konkluderer, at pavillonen er i god stand og man finder ikke grundlag for at erstatte denne på nuværende tidspunkt. Undervisningsaktiviteter i Sønderborg Skolen har også i 2012 haft grundforløbsundervisning forlagt til EUC Sønderborg. På baggrund af elevevalueringer flyttede eleverne fra nogle ældre bygninger, som skolen havde lejet, til nye moderne faciliteter i EUC s hovedbygning. Flytningen har såvel elever som undervisere udtrykt glæde over. Eleverne har ud over fællesskabet i pauser fået mulighed for at deltage i forskellige sociale arrangementer på tværs af uddannelserne. Søgningen til uddannelsesforløbene i Sønderborg er mindre end forventet. I evalueringer giver eleverne begrundelsen, at de ønsker at være en del af skolemiljøet på skolen i Aabenraa. Her finder de et fagligt fællesskab og der er mulighed for at få nye kammerater - dette er ikke altid muligt i Sønderborg da holdene her primært består af elever fra byens 10. klasseskolen eller de store skolers overbygninger. Det begrænser muligheden for at starte et uddannelsesforløb med nye kammerater en ny begyndelse. 7

9 Kantinedrift Forpagteren af skolens kantine gennem 12 år valgte pr. 1. juli at søge nye udfordringer. Skolen valgte at gå nye veje og indledte et samarbejde med Aabenraa Kommunes afdeling Job og Uddannelse om den fremtidige kantinedrift. Kommunen har forpagtet kantinen og driver den med faglært personale og et antal udviklingshæmmede samt personer med særlige behov i arbejdsprøvning. Den nye driftsform har været til glæde for såvel elever, skolen og ikke mindst personerne fra Job og Uddannelse. Personale Personaleomsætning Skolen sagde i 2012 goddag til 16 nye medarbejdere heraf 5 nyoprettede stillinger som undervisningsassistenter. 6 personer har forladt skolen heraf 3 for at gå på pension/efterløn. Pr var der i alt 122 ansatte, omregnet til 97,9 fuldtidsstillinger i ordinære stillinger og ansættelser på sociale klausuler med samlet 5,20 årsværk i beskæftigelsestimer. Dette er en lille stigning i forhold til 2011 hvor der var 95,6 årsværk i ordinære ansættelser. Som det har været tilfældet de seneste år, har skolen ikke haft problemer med at få kvalificerede ansøgere til opslåede stillinger. Dette gør at kravene om pædagogisk videreuddannelse er blevet skærpet når det gælder underviserstillinger. Skolen modtager ligeledes mange uopfordrede ansøgninger. Sociale klausuler Skolen har i 2012 haft 16 personer - svarende til 5,1 % af det samlede årsværk - ansat på sociale klausuler. Dette er en stigning i forhold til sidste år hvor skolen havde 12 personer ansat svarende til 5,6 % af det samlede årsværk. Årsagen til faldet i andelen af det samlede årsværk, trods flere personer ansat på sociale klausuler, skyldes et lavere antal præsterede beskæftigelsestimer i disse ansættelser. Elevansættelser Skolen har fortsat 2 kontorelever. Vi har i samråd med eleverne fået kvalificeret uddannelsens faglighed og bredde - så eleverne i 2. elevår får mulighed for både praktik i kursusadministrationen, skemalægningen og skolens økonomifunktion. Eleverne oplever dette som et godt supplement til deres uddannelse. Skolen har i 2012 oprettet en stilling som IT-supportelev. Skolen kan ikke alene opfylde de faglige krav til denne uddannelse og er derfor indgået i et samarbejde med IT-Center Fyn. 8

10 Sygefravær Det samlede sygefravær er faldet et en lille smule fra 6,82 % i 2011 til 6,69 % i Det svarer til i gennemsnit 8,12 dage pr. ansat. Det korte sygefravær dvs. under 28 dage er i 2012 på 3,28 %. 14 medarbejdere havde ingen sygedage i Lærerressourcer Der er stadig et uforholdsvis stort antal uforbrugte timer på i alt 5722 timer, svarende til 77 timer i gennemsnit pr. underviser. Skolen har udbetalt 1387 timer i overarbejde. Dette er ikke tilfredsstillende. Skolen har arbejdet meget med ressourcestyringen; men den vekslende belastning og ønsket om hurtigt at kunne tilgodese samarbejdsparternes ønsker om kurser og lignende gør det overordnet meget vanskeligt at sikre en optimal udnyttelse af lærerressourcerne. Underviserne arbejder i princippet 37 timer på skolen hvilket betyder at arbejde hjemme kun sker i begrænset omfang. Når underviserne ikke har undervisning bruger de den ledige tid og dermed uforbrugte timer - på lærersamarbejde, uformelle møder og udviklingsaktiviteter, som ikke bliver registreret. Dette samarbejde er medvirkende til at give skolen et kreativt og udviklende undervisermiljø og gør, at skolen oplever, de uforbrugte timer bliver anvendt konstruktivt. Skolen vil dog fortsat have fokus på dette område. Efter- og videreuddannelse af skolens personale Også i 2012 har der været fokus på videreuddannelse. Både det administrative personale og det pædagogiske personale har deltaget primært i merkonomuddannelser og pædagogisk diplomuddannelse. Personaledage Efter flere år hvor det er gået stærkt og der har været mange nyansættelser har der været behov for at arbejde med skolens værdier og kultur. Opstarten på dette arbejde var en personaledag hvor konsulentfirmaet Dacapo ved hjælp af bl.a. interaktivt teater, gjorde hverdagens dilemmaer og besværligheder til brændstof for udviklings- og forandringsprocesser og fik det relateret til skolens værdier. Arbejdet hermed er efterfølgende fortsat i teamene. Skolens personaledage i juni havde ligeledes til formål at øge kendskabet til hinanden og give en fælles oplevelse. Omkostningerne til kompetenceudvikling og personaledage har været kr., svarende til en udgift på kr. pr. årsværk. Dette er en lille nedgang i forhold til 2011, hvor udgiften var kr. pr. årsværk. 9

11 Kompetenceudvikling Omkostning (kr.) Årsværk jfr. Nøgletal 57, ,6 87,9 95,6 97,9 Omkostning pr. årsværk Faldet i omkostning pr. årsværk de seneste 2 år skyldes ikke en budgetreduktion, men et vekslende pres på kontoen gennem årene, afhængigt af aktuelle behov. Arbejdsmiljø Arbejdstilsynet har i 2012 haft fokus på undervisere og konsekvenser ved relationsarbejde. De var på den baggrund på skoletilsyn og fandt, at skolen tackler problemer tilfredsstillende når underviserne oplever belastninger, men gav samtidig skolen et påbud om at forebygge belastninger ved stor arbejdsmængde og tidspres. Med udgangspunkt i undervisernes tilbagemeldinger blev der udarbejdet en tids- og handleplan for løsningen af problemerne. Det har været et stort, men meget givende arbejde. Derfor var det dejligt, at Arbejdstilsynet på et opfølgende besøg i november udtrykte stor tilfredshed. De oplevede at skolen havde arbejdet seriøst med problemstillingerne. Endelig var alle parter enige om, at det havde været en god og lærerig proces. Elever og kursister Den samlede søgning til uddannelserne er på niveau med sidste år. Der er fortsat stor søgning til grundforløbet, og især oplever vi en stigning på søgningen til det særligt tilrettelagte grundforløb for personer med anden etnisk baggrund end dansk. Da der er færre ansøgere til social- og sundhedshjælperuddannelsen, er der ikke problemer med at få grundforløbselever, som vil denne uddannelsesvej, videre i uddannelse. Den pædagogiske assistentuddannelse har haft lidt færre ansøgere i 2012, men skolen må stadig give mange afslag på optagelse. Dette er også tilfældet på trin 2; mange social- og sundhedshjælpere ønsker denne overbygning, men praktikpladssituationen gør, at der ikke kan oprettes ekstra pladser selvom kommunerne gerne ville. Søgning til kurser, se under Kurser og efteruddannelse på side

12 Revision af social- og sundhedsuddannelsen Efter 2 år med fokus på revisionen af social- og sundhedsuddannelsen, blev en ny uddannelsesordning godkendt med ikrafttræden pr. 1. januar Ifølge PASS er den væsentligste begrundelse for revisionen at sikre, at uddannelsen også fremover giver eleverne de kompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Der er således behov for at social- og sundhedspersonalet opnår tydeligere sundhedsfaglig viden og bedre kompetencer med hensyn til rehabilitering og sundhedsfremme. Revisionen indebærer at alle kompetencemål, praktikmål og faglige mål er blevet præciseret og gjort mere målbare, at der er udviklet nye område- og specialefag, der matcher de nye opgaver og at der er krav om en øget sammenhæng mellem skole og praktik. Uddannelsens varighed er uændret. Revisionen stiller krav til en ny undervisningsplan og denne blev godkendt i LUU i november og medlemmer fra LUU har sammen med en gruppe undervisere været involveret i arbejdet med undervisningsplanen. I teams og i faggrupper er der arbejdet med fagfaglige og tværfaglige emner, fagbeskrivelser, grundskemaer og elevplan. Der er med revisionen tænkt nyt og opmærksomheden er rettet mod de individuelle behov, der kan være for lærernes opkvalificering. Grundforløb Midt på året startede to nye tiltag som forhåbentlig kan medvirke til at øge søgning til og fastholdelse i uddannelsen. Løbende optag Eleverne kan i princippet starte på et grundforløb, når de er ønsker det. Løbende optag giver ligeledes Ungdoms Uddannelsesvejledningen (UU) mulighed for at få de unge i gang (95 % målsætningen) når de møder dem, hvis de frafalder en anden uddannelse m.m. Skolen er blevet overrasket over hvor mange elever der har ønsket optagelse i løbet af 2. halvår. Der er blevet optaget 252 elever løbende. Antallet af ansøgere har været 332, og grunden til at ikke alle ansøgere er blevet optaget, skyldes, at de har sagt nej tak til pladsen eller har søgt direkte ind på hovedforløbet. Den store stigning i antal årselever på grundforløb skyldes primært, at en større andel elever får forlænget deres uddannelse udover de 20 uger, til såvel 40 som 60 uger. For skolen giver dette såvel administrative som pædagogiske udfordringer. Der arbejdes især på at skabe en stabil og positiv kultur i klasserne, som kan medvirke til at forebygge frafald. Dette arbejdes der ihærdigt med at finde gode løsninger på. 11

13 Fleksibel mødetid Skolen optager elever fra et stort geografisk område. Det betyder at specielt de helt unge elever, som er afhængige af den kollektive trafik kan have meget lang transporttid til skole. Der er indført flextid, for at imødekomme elevernes ønske om at bruge ventetiden på offentlig transport konstruktivt. Da de ikke er afhængige af et fast mødetidspunkt, kan de tage den busforbindelse, som passer dem bedst. Morgen- og eftermiddagstimerne er påført som flextid på skemaet. Eleven har mulighed for at møde mellem 7.30 og 9.15 og slutte skoledagen mellem og Der er et minimums antal minutter, eleven skal møde i flextiden. Skolen arbejder med at skabe gode læringsmiljøer i gruppesammenhænge og i forløb hvor eleverne arbejder tidsmæssigt asynkront med opgaverne. Derfor er der faste opgaver og undervisningstilbud, der skal være fulgt i løbet af ugen, ligesom der også er frivillige tilbud, for eksempel: motion, morgenmad, morgennyheder. Elevens reelle mødetid registres. Sidegevinsterne har vist sig at være, at eleverne ikke kommer for sent, de er klar til undervisning og er socialiserede når den almindelige undervisning starter kl De fleste elever starter tidligt på dagen, mange er på skolen før kl. 7.45, hvorimod der kun er få efter kl. 15. Valg af retning i grundforløbet Eleverne på grundforløbet skal vælge om de ønsker et grundforløb rettet mod sosu-uddannelserne eller mod den pædagogiske assistentuddannelse. Tidligere blev eleverne delt i hold efter deres valg. Nu elevdifferenceres der i stamklasser efter det behov for hjælp, som eleven vurderer hun/han har. Udover stamklassen, har eleven fagtimer på tværs af klasser, der fagligt underbygger den retning, de har valgt. Kurser og efteruddannelse Der har i lighed med de seneste år i 2012 været tilbagegang i kursusaktiviteten. I år har 3135 kursister været på AMU-kursus. Omregnet er det 61,4 årselever (eks. GVU) Skolen havde søgt om en AMU-ramme på 6 mio. kr., men allerede tidligt på året afgav skolen 2 mio. kr. som følge af manglende GVU-elever. Af den resterende ramme på 4 mio. kr. er der brugt ca. 3.8 mio. kr. Kursusaktiviteterne har haft en samlet aktivitet på 61,4 årselever, mod 90,8 årselever i Det primære fald er på AMU-aktiviteten med 27,7 årselever. 12

14 Aktiviteter Skolen har været involveret i to projekter om forandring af personalets tilgang til pleje og omsorg i Sønderborg og Tønder Kommune. Man ønsker at gå fra kompenserende pleje og omsorg til rehabiliterende pleje og omsorg. Begge projekter er afviklet i samarbejde med et privat firma, Type2dialog. Social- og Sundhedsskolen Syd byder primært ind med AMU-kurser. Skolen har fortsat et godt og konstruktivt samarbejde med Jobcentrene og A-kasser. Dette har betydet, at flere ledige kursister under 6 ugers fritvalgsordningen er blevet afklaret og fået kurser, som en overgang til at søge optagelse på social- og sundhedsuddannelsen. Skolen har via VEU-Center Syd deltaget i et tværgående udviklingsprojekt Fra kursus til sammenhængende forløb. Omdrejningspunktet i dette projekt er at støtte virksomhederne bedst muligt i den stratetiske anvendelse af voksen- og efteruddannelse samt uddannelsesplanlægning. Man ønsker med projektet at øge fokus på AMU-uddannelserne således, at efteruddannelsesforløbet ud over den enkeltes kvalificering og aktuelle situation også medvirker til ikke at se på AMU-kurserne isoleret, men planlægge dem som sammenhængende uddannelsesforløb. Skolen har udarbejdet et regelsæt under kvalitet i AMU, for at sikre at de udstukne regler og guidelines fra ministeriet overholdes. I juni måned blev der lavet en intern kontrol for at følge op herpå. Organisering i kursusteamet Kursusunderviserstaben er ved naturlig afgang blevet reduceret. Det har betydet, at der i lidt større omfang bruges eksterne undervisere eller lånes undervisere fra grunduddannelserne. Begrundelsen herfor er dels efterspørgsel efter personer med spidskompetencer og dels et forsøg på at reducere de ikke forbrugte timer. På baggrund af det analysearbejde der fandt sted i 2011 blev der i foråret truffet endelig beslutning om ikke at oprette en selvstændig kursusafdeling. 13

15 Kvalitet Skolen har som i de tidligere år lavet tilfredshedsmålinger for elever og kursister. Resultaterne bruges i kvalitetssikringen af uddannelserne og det er netop besluttet, at der i 2013 skal udarbejdes en procedure for hvorledes eleverne kan se hvordan deres evalueringer bruges fremadrettet. Vis Kvalitet Skolens kurser evalueres som krævet i Vis Kvalitet. Her er det muligt at få en samlet vurdering af kursisttilfredsheden med et kursusforløb. Generelt er kursisterne meget tilfredse med deres uddannelsesforløb, og der er kun små udsving. På en skala, hvor 5 er det højeste, ligger den samlede tilfredshed i 2012 på 4,2 hvilket svarer til tallet for Resultater af alle undersøgelser/evalueringer kan findes på skolens hjemmeside. Oversigt over gennemsnitskarakterer ved afsluttende prøver: Grundforløbet 7,6 7,3 6,6 7,2 6,8 SOSU Trin 1 8,0 7,4 7,6 7,8 7,5 SOSU Trin 2 8,7 8,3 7,9 7,4 8,4 PAU ordinær 9,6 7,5 * *Tallet for PAU 2012 er inkl. GVU Tilbud til elever Sundhedsfremme Med afsæt i skolens styringsgrundlag, hvor der står: At skolen arbejder for at have et aktivt og kreativt undervisningsmiljø, der er sundhedsfremmende og hvor lysten til at lære stimuleres., er skolens sundhedsstrategi blevet revideret i form og indhold. Undervisere og elever har bidraget til revisionen. Med en forenkling af strategien har målet været at samle sundhedsinitiativer og synliggøre, at skolen udover den i fagmålene beskrevne sundhedsfremme også kan tilbyde eleverne at arbejde med sundhedsfremme i forhold til deres eget liv. Med afsæt i helhedssynet ses strategien derfor nu også implementeret i tiden udenfor obligatorisk undervisning. Ved morgensamlinger, i lektiecafé og i LearningLab, hvor der er mulighed for såvel fælles som individuel vejledning. I sundhedscafeen er det muligt at få lavet sin personlige sundhedsprofil og få vejledning i kost, vægttab, motion, rygestop samt eksamensangst. Af fælles aktiviteter er der tilbud om motion, kreative og musiske aktiviteter. Skolens strategi for sundhedsfremme kan ses på skolens hjemmeside under Sundhedsfremme. 14

16 Undervisningsassistenter Skolen har som et 1-årigt projekt ønsket at bruge undervisningsassistenter i grunduddannelserne. I samarbejde med Jobcentret i Aabenraa har skolen ansat 5 undervisningsassistenter i flexjob. Undervisningsassistenterne har en sundhedsfaglig baggrund enten som social- og sundhedshjælper, socialog sundhedsassistent og én er uddannet pædagog. De kan med deres praksiskendskab medvirke til at give eleverne billeder på, på den praksis, de skal uddannes til. Det er håbet, at assistenterne kan være medvirkende til at nedbringe frafaldet på uddannelserne. Undervisningsassistenterne kan være tilknyttet et bestemt hold, kan hjælpe i et fag på tværs af uddannelsestrin eller de kan bestilles af en underviser, som ved det vil være godt med ekstra hjælp i en klasse for eksempel ved opstart af et projekt. Projektet løber frem til sommeren IT-supportcenter Skolen har i 2012 oprettet et IT-supportcenter. Centret er placeret i et fællesområde midt i skolen. Elever og ansatte kan få hjælp til alt vedr. det daglige IT. Behovet blev aktualiseret, da skolen har fået flere og flere IT-løsninger. Centret står for alt udlån af elektronisk udstyr og løser mange her og nu opgaver. Det er medvirkende til, at underviseren ikke skal bruge undervisningstid på at hjælpe elever med Logon-problemer, printerproblemer, support til Office-pakken, andre systemer osv. Underviserne kan få hjælp med det samme hvis der er IT-problemer i klasserne, smartboards som ikke virker, osv. Alle oplever centret som en stor hjælp i dagligdagen og centret er i høj grad medvirkende til at optimere skolens IT-hverdag. SOSU-skills I efteråret var skolen vært for de regionale mesterskaber. De 4 SOSU-skoler i regionen deler værtsskabet på skift. Det blev et meget godt besøgt arrangement og skolens meget IT-udstyr gav mulighed for at følge mesterskaberne flere steder i huset. Det var i høj grad med til at øge elevernes interesse for Skills - en interesse, som vi forventer, vil være med til at øge interessen for at deltage i det kommende mesterskab. 15

17 Udviklingsprojekter Projekter i regionens uddannelsespulje Syddanske talenter ( ) Rekruttering af elever til social- og sundhedsuddannelserne med bredere forudsætninger i forhold til aftagersidens forventninger og krav samt styrkelse af overgangen til videregående uddannelse for SOSUområdet. Det er som bekendt en målsætning, at 95 % unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Ligeledes er der en målsætning på landsplan om, at 60 % gennemfører en videregående uddannelse. I Region Syddanmark er den tidligere gældende målsætning om 50 % gennemfører en videregående uddannelse dog bibeholdt. Der er gennem de senere år gennemført en mængde initiativer, der bidrager til fastholdelse og gennemførsel af erhvervsuddannelserne i kraft af særlige foranstaltninger såsom mentorordning, læsevejledning, psykologbistand, osv. rettet mod den målgruppe, der har behov for støtte via disse initiativer. Målgruppen af unge, der sigter mod videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen, har der derimod været mindre fokus på. Ved at etablere nogle tilbud til sidstnævnte målgruppe vil man dels styrke rekrutteringen til og gennemførslen af erhvervsuddannelserne, dels rekrutteringen til de videregående uddannelser, der er en naturlig forlængelse af sosu-uddannelserne. Endvidere er projektets ide, at unge med bredere forudsætninger i forhold til aftagersidens krav/forventninger vil være med til at hæve arbejdsområdets image, styrke professionaliteten i praksis samt imødekomme ønsker og behov fra praksis om en fleksibel arbejdsstyrke. De fire SOSU-skoler i Region Syddanmark, UC Syddanmark, UC Lillebælt, kommuner samt Region Syddanmark deltager i et eller flere af projektets 4 delprojekter. Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet ( ) Projektet om inklusion afsluttedes i efteråret. Fire undervisere fra Social- og Sundhedsskolen Syd har deltaget i og været med til at udvikle 3 af de i alt 30 værktøjer, der skal være fremmende for trivsel, motivation, sociale relationer og for inkluderende pædagogik. Værktøjerne er udgivet på CD-ROM og kan downloades på Syddansk Uddannelsesaftales hjemmeside. Hvert deltagende uddannelsessted har udpeget ambassadører, der er forpligtiget til at tage rundt på andre skoler og udbrede kendskabet til værktøjerne. Det har været et meget seriøst projekt, der har givet de deltagende undervisere en reel mulighed for at udvikle håndgribelige didaktiske værktøjer. 16

18 Projekt Tidlig OPS Social- og Sundhedsskolen Syd deltager i et projekt med tilknytning til den psykologbistand NetopNU - skolen er en del af. Der er blevet bevilliget midler fra Socialministeriets projektpulje til psykologrådgivning på erhvervsuddannelserne i Sønderjylland. Projektperioden er 3 år. Projektet bygger videre på de erfaringer som NetopNu har gjort og har en række tilbud til skolens elever og undervisere. Til eleverne er der eksempelvis ugentlig åben anonym rådgivning, netrådgivning, gruppeterapi og en hotline til en psykolog. Til underviser og vejledere er der tilbud om supervision, opkvalificering og netværksarbejde. Projekt Fjernt fra skolen - tæt på læring Skolen ansatte i foråret en projektleder på projektet om fjernundervisning. I løbet af efteråret blev det besluttet at første etape af projektet skal målrettes social- og sundhedsassistentuddannelsen. De kommende social- og sundhedsassistentelever blev derfor spurgt om de ville deltage og 25 elever udtrykte interesse herfor. Underviserne, som bliver tilknyttet projektet, er på forskellig vis blevet introduceret til fjernundervisning - både de tekniske muligheder, men ikke mindst de didaktiske overvejelser. Der er blevet indgået aftaler med de ansættende myndigheder om elevernes tilstedeværelse. Det er planen, at det første hold starter i januar De skal kun være på skolen 3 dage om ugen, og skal således selv planlægge placeringen af de sidste 2 dages undervisning. Sideløbende er skolen i dialog med Ålborg Universitet om forskning på projektet, og skolen er medfinansierende ved ansættelse af en ph.d-studerende. Vi ønsker dokumentation for projektet, få undersøgt relevansen af fjernundervisning for skolens elevgrupper - herunder fjerundervisningens betydning for læring. 17

19 Indeks Kommentarer til skolens resultat Skolen kan endnu en gang se tilbage på et år præget af udvikling og en god søgning til skolen. Dette har i høj grad medvirket til et godt resultat. Omregnet til indekstal ser udviklingen i omsætning og primære omkostningsområder ud som følger: Udvikling i regnskabstal i indeks (2008=100) Omsætning i alt År Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Resultatopgørelse i alt Aktivitetsniveauet har samlet set været som budgetteret. Dog har der været væsentlige udsving indenfor de enkelte hoveduddannelser, og dermed gennem året været budgetkorrigeret i forhold til den aktuelle søgning til uddannelserne. På omkostningssiden har der ikke oprindeligt været budgetteret med omkostninger til Projekt Fjernt fra skolen - tæt på læring, da det for alvor medio 2012 har taget fart, og der blev truffet beslutning om godkendelse af yderligere omkostninger på såvel løn som øvrige driftsomkostninger i relation til projektet. Investeringer i IT-udstyr til projektet er primært afholdt i regnskab Regnskab contra budget 2012 Budget Regnskab Afvigelse Driftsindtægter i alt Personaleomkostninger Ordinære Driftsomkostninger Trods et positivt resultat er det første gang i skolens tid som selvejende institution, at der opleves en lille nedgang i skolens samlede aktivitetsniveau. 18

20 Med en varslet taxameterreduktion i årene er der derfor stor fokus på de kommende års udfordringer, herunder løbende effektivisering og tilpasning af løn- og omkostningsniveau til aktivitetsniveauet. Forventninger til kommende år De kommende år forventes at byde på store udfordringer, men også mange spændende opgaver. Skolen skal ud over at udbyde gode og attraktive uddannelser aktivt arbejde med de udfordringer som ungdomsuddannelserne står over for. På skolen er frafaldet stadig et problem, og selv om der gøres meget, vil nye elevgrupper og unge - måske ikke så uddannelsesparate - stille krav om intensivering af dette arbejde. Den mere sammensatte elevgruppe vil også være en pædagogisk udfordring for underviserne hvorfor der vil komme øget fokus på undervisernes kompetenceudvikling. Der vil blive stillet øgede krav til underviserne om brug af eksempelvis forskellige undervisningsformer for at udfordre eleverne og sikre trivsel i uddannelsen. Den demografiske udvikling for det sydlige Jylland er præget af fald i ungdomsårgangene. De faldende ungdomsårgange, sammenholdt med den generelle tendens til at færre unge søger erhvervsuddannelserne gør, at skolen sammen med de ansættende myndigheder skal have fokus på søgningen til uddannelserne. Men skolen skal også sikre et attraktivt og spændende uddannelsesmiljø, der forbereder eleverne til den fremtid, de skal udføre deres erhverv i. Én af metoderne til at opnå dette er, at gøre eleverne teknologiparate, så de kan håndtere de velfærdsteknologiske løsninger, der i stigende grad implementeres - specielt i kommunerne. Skolen vil derfor i de kommende år videreudvikle på de erfaringer, vi får med fjernundervisning og håber tilbuddet om fleksible uddannelsesforløb på sigt kan tilbydes på alle skolens uddannelser. Vi skal også have indrettet nye faglokaler og her vil der blive fokus på velfærdsteknologi. En gruppe er i øjeblikket i gang med at analyse behov og undersøge hvilke muligheder der er. Muligheden for at kunne vælge et mere fleksibelt uddannelsesforløb og arbejde med velfærdsteknologi, håber vi, kan være med til at øge søgningen til uddannelserne ligesom vi håber at kunne tiltrække andre elever end tidligere. Som det fremgår, forventes den mindre søgning til uddannelserne at blive de kommende års største udfordring. Derfor følger skolen også spændt de diskussioner der er i forhold til fremtidig dimensionering. Ophæves den nuværende tvangsdimensionering med udløbet i 2015 kan man frygte at sundhedssektoren vil nedprioritere elevuddannelserne. Denne frygt forstærkes af, at vi i øjeblikket uddanner mange til ledighed og de store økonomiske udfordringer som kommunerne har. 19

21 Der sker ændringer i opgaveløsningen i sundhedssektoren - det er vigtigt, at vi som skole følger udviklingen og løbende får tilpasset uddannelserne. Derfor forventer vi at udbygge samarbejdet med de private udbydere, da de i takt med at de får øgede opgaver også vil være gode praktiksteder for eleverne. Denne opgaveglidning fra offentlige til private udbydere vil også være et område, der skal ind i uddannelserne, for at vi kan forberede eleverne bedst muligt til fremtiden. Praktikpladser er et stort problem. De ansættende myndigheder opfylder dimensioneringen og gør meget for at sikre kvalitet i den praktiske del af uddannelsen. Strukturændringer med nedlæggelse af senge, centralisering af opgaver og opgaveglidningen mellem primær og sekundær sundhedssektor gør, at det er blevet vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med praktiksteder. Det er yderligere et problem da kommunerne i takt med de får flere og flere opgaver overdraget fra sygehusene får et øget behov for social- og sundhedsassistenter. Alle vil gerne opkvalificere social- og sundhedshjælperne, men det er ikke muligt på grund af praktikpladsmanglen på sygehusene og i psykiatrien. Derfor forventes det også vi skal undersøge nye og anderledes praktikforløb herunder undersøge om skolepraktik kan anvendes i sosu-uddannelserne. Et andet område som kan få stor betydning for søgningen til skolen er det reformarbejde som erhvervsuddannelsesudvalget forventer at afsluttet i foråret. Der forventes at blive et unge - og et voksenspor til uddannelserne, ligesom der vil ske en reduktion af indgangene til EUD; men på nuværende tidspunkt ved vi ikke på hvilken måde dette vil påvirke sosu-uddannelserne. Indgangen Sundhed, Omsorg og Pædagogik er en stor, men meget smal indgang. Der er ikke mange muligheder ud over sosu-uddannelserne. Vi håber en reform af EUD vil åbne op for en bredere indgang. Sker dette vil vi gerne byde ind på opgaven og er parate til at tage nye uddannelser ind og dermed give elever mulighed for et mere nuanceret uddannelsesvalg uden skoleskift. Endnu et område vil kræve øget opmærksomhed; der har de senere år været nedgang i skolens kursusaktiviteter. Derfor var der i forbindelse med finanslovsvedtagelsen positiv nyt i form af videreførelse af VEU-Centre i Skolen har øget samarbejdet med Jobcentrene og en ændret organisering internt på skolen skal sikre, at vi hele tiden kan udvikle tilbud, som både tilgodeser ansatte og lediges uddannelsesbehov. Specielt vil der det kommende år være fokus på udvikling af tiltag som følge af den nuværende beskæftigelsessituation. Skolen vil desuden forsøge at omsætte erfaringer med fjernundervisningen til gode efteruddannelsestilbud og på den måde forhåbentlig kunne opbygge nye områder. Skolen har mange dygtige og engagerede medarbejdere og gode moderne undervisningsfaciliteter. Der er løbende sket en tilpasning til de økonomiske rammer indenfor hvilke skolens opgaver skal løses. Jeg er derfor heller ikke i tvivl om, at skolen er rustet til de opgaver som venter, og vi er parate til fortsat at sikre uddannelse og opkvalificering af dygtige medarbejder til sundhedssektoren i Sønderjylland. 20

22 Årets økonomiske resultater Hoved- og nøgletal Hovedtal Resultatopgørelse, kr. mio. Omsætning i alt 70,9 72,9 64,8 53,0 40,5 Driftsomkostninger i alt 66,9 65,3 63,3 48,8 37,1 Driftsresultat før finansielle poster 4,0 7,6 1,5 4,2 3,4 Finansielle poster i alt -0,8-0,9-1,3 0,3 0,6 Årets resultat 3,2 6,7 0,2 4,6 3,9 Balance, kr. mio. Anlægsaktiver i alt 47,4 47,9 40,8 2,0 1,1 Omsætningsaktiver i alt 22,4 22,2 24,7 24,4 19,2 Balancesum 69,8 70,1 65,5 26,4 20,3 Egenkapital ultimo 23,3 20,1 13,4 13,2 8,6 Langfristede gældsforpligtelser i alt 23,8 27,3 30,6 0,0 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 22,8 22,7 21,5 13,2 11,7 Pengestrømme, kr. mio. Pengestrømme fra: - driftsaktivitet 0,8 0,0 5,2 6,9 7,3 - investeringsaktivitet -1,8-9,1-40,2-1,6-0,2 heraf investering i materielle anlægsaktiver -1,8-9,1-40,2-1,6-0,2 - finansieringsaktivitet -3,4-3,2 33,9 0,0 0,0 Årets forskydning i likvider -4,4-12,3-1,1 5,3 7,1 Nøgletal i % Overskudsgrad 4,5 9,2 0,2 8,6 9,7 Likviditetsgrad 98,4 97,7 114,8 185,2 164,5 Soliditetsgrad 33,3 28,7 20,4 50,1 42,4 Finansieringsgrad 50,1 57,0 75,1 0,0 0,0 21

23 Nøgletal mv. vedrørende den ordinære drift Årselever Årselever i alt 698,4 709,0 657,8 561,0 473,6 Grundforløb 200,1 129,9 116,5 109,9 84,5 SOSU Trin 1 185,2 229,1 209,7 190,7 192,0 SOSU Trin 2 138,0 136,1 142,7 100,3 98,2 PAU (inklusiv GVU) 107,9 114,9 78,7 20,1 0,0 AMU og enkeltfag 57,4 85,1 95,6 109,7 78,4 Præsentation, brobygning og introduktion 6,0 7,6 8,0 8,7 9,8 Omregnet aktivitet IDV 4,0 5,7 6,6 21,6 10,6 Omkostninger pr. 100 årselever, kr Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Medarbejdere, årsværk Undervisningens gennemførelse 76,4 75,3 70,1 59,3 47,9 Markedsføring 0,5 0,8 0,8 0,7 0,3 Ledelse og administration 17,5 16,5 13,8 11,1 11,3 Bygningsdrift 3,5 3,1 3,3 3,6 2,4 Antal netto årsværk i alt* 97,9 95,6 87,9 74,6 62,0 * Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår (sociale klausuler) 22

24 Procentvis andel ansat på særlige vilkår*: Fleksjob 4,4% 4,5% 4,7% 3,9% 3,6% Jobtræning med løntilskud 0,1% 0,5% 1,0% 0,7% 0,0% Skånejob med løntilskud 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% I alt 5,1% 5,6% 6,4% 5,3% 4,4% * I 2012 svarende til 16 personer ansat i henholdsvis fleks- og skånejob, samt jobtræning med løntilskud Årsværk pr. 100 årselever Undervisningens gennemførelse 10,9 10,6 10,7 10,6 10,1 Markedsføring 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ledelse og administration 2,5 2,3 2,1 2,0 2,4 Bygningsdrift 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 Institutionen i alt 14,0 13,5 13,4 13,3 13,1 Lønomkostninger, kr Undervisningens gennemførelse Øvrige Lønomkostninger i alt Lønomkostninger pr. 100 årselever, kr Undervisningens gennemførelse Øvrige Lønomkostninger i alt

25 Målrapportering Målrapporteringen er en kombination af data genereret jfr. vejledning om udarbejdelse af årsrapport 2012 (kvalitets- og tilsynsstyrelsen) samt skolens statistiske materiale, der gennem årene er udviklet og indeholdt i skolens årlige rapportering. Udvikling af aktivitet på uddannelsesområder Antal årselever Fordeling i % Grundforløb 84,5 109,9 116,5 129,9 200,1 17,8 19,6 17,7 18,3 28,6 SOSU Trin 1 192,0 190,7 209,7 229,1 185,2 40,5 34,0 31,9 32,3 26,5 SOSU Trin 2 98,2 100,3 142,7 136,1 138,0 20,7 17,9 21,7 19,2 19,8 PAU (inklusiv GVU) 0,0 20,1 78,7 114,9 107,9 0,0 3,6 12,0 16,2 15,4 AMU og enkeltfag 78,4 109,7 95,6 85,1 57,4 16,6 19,6 14,5 12,0 8,2 Præsentation* 9,8 8,7 8,0 7,6 6,0 2,1 1,6 1,2 1,1 0,9 I alt 462,9 539,4 651,2 702,8 694,6 Omregnet aktivitet IDV 10,6 21,6 6,6 5,7 4,0 2,2 3,9 1,0 0,8 0,6 Samlede aktivitet 473,5 561,0 657,8 708,5 698,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 * Præsentation, brobygning og introduktion * Præsentation, brobygning og introduktion Nedenstående graf viser tydeligt, hvorledes året har budt på væsentlige forskydninger af aktivitet på hoveduddannelserne. 24

26 Søgning til uddannelserne Grundforløbet Optagne elever grundforløbet Optagne elever STG* Optagne i alt Antal ansøgere** * STG er elever på Særligt tilrettelagt grundforløb ** Grunden til at ikke alle ansøgere er blevet optaget (løbende optag) skyldes, at de har sagt nej tak til plads eller har søgt direkte ind på hovedforløbet. SOSU Trin Dimensionering Optagne Antal ansøgere SOSU Trin Dimensionering Optagne Antal ansøgere Pædagogisk Assistent Dimensionering ordinær Optagne elever ordinær Optagne elever GVU Optagne i alt Antal ansøgere ordinær + GVU

27 Antal elever Fuldførelse/elever der har udløst FÆRTA (færdiggørelsestakst) Grundforløbet Trin Trin Pædagogisk Assistentuddannelse I alt FÆRTA Antal elever der har udløst FÆRTA År Grundforløbet Trin 1 Trin 2 Pædagogisk Assistentuddannelse 26

28 Gennemførte elever Grundforløb Tilgang* Antal årselever i året 109,9 116,5 129,9 200,1 2009/ / /2012 UNI-C data UNI-C data UNI-C data Frafald efter 6 måneder** * Tilgang defineres som det antal elever, der har udløst tilskud 1. tælledag i året. Hovedforløb Tilgang: * PAU Trin Trin Antal årselever i året: PAU 20,1 78,7 114,9 107,9 Trin 1 190,7 209,7 229,1 185,2 Trin 2 100,3 142,7 136,1 138,0 * Tilgang er lig antal optaget elever i året 2009/ / /2012 UNI-C data UNI-C data UNI-C data **Frafald efter 6 måneder ** Data er taget fra forløbsstatistikken. Eksempelvis er data til årsrapporten 2012 trukket for perioden til Tallene for tilgangen gennem årene er ikke sammenlignelige, da UNI-C ikke opgør tilgangen på de enkelte uddannelser, men for hele hovedforløbet (trin 1, trin 2 og pau slået sammen). Endvidere er der problemer med sammenligning af tal, idet der i årsrapporten arbejdes med kalenderår, mens der i UNI-C s statistikker regnes i skoleår. 27

29 Anden aktivitet Årselever AMU 109,7 95,6 85,6 56,3 Åben uddannelse* 25,1 19,4 Anden aktivitet 21,6 6,6 5,7 4,0 *AMU og åben uddannelse er i vores tal først opdelt fra Aktivitet udlagt til andre institutioner Årselever AMU-uddannelser 0,5 0 0 Antal uddannelsesaftaler Antal indgåede aftaler* Afbrudte aftaler** * Data fra Easy-P søgning. For 2009 og første halvår af 2010, er det konverterede data. Skolen kan derfor ikke garantere valide data, idet der første er begyndt registrering i Easy-P ultimo Eksempelvis for januar 2012-optaget. Her vil aftaler være tastet i november/december måned 2011 og tæller derfor med i indgåede aftaler ** Data fra Easy-P Ledelsesinformation. Ifølge vejledningen til udarbejdelse af årsrapport, er antallet ikke et udtryk for det reelle frafald, da der ikke er taget højde for, om eleven efterfølgende er kommet videre i et andet praktikforløb. Derfor er tallet blot et udtryk for, hvor mange aftaler, der er blevet afbrudt. Antal elever med uddannelsesaftale ultimo året Antal elever* * Data fra Easy-P søgning 28

30 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Social- og Sundhedsskolen Syd er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Overgang til regnskabsaflæggelse efter statens regnskabsregler Med virkning fra 1. januar 2011 aflægges regnskabet efter statens regnskabsregler mod tidligere regnskabsbekendtgørelsen for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Overgangen har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis, som er uændret i forhold til tidligere år. Der er i forbindelse med overgangen dog sket en forhøjelse af grænsen for mindre nyanskaffelser fra kr. til kr. Der er ikke foretaget ændringer i sammenligningstallene. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 29

31 Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Dermed indtægtsføres statstilskud for det finansår, som er angivet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Indtægtsdækket virksomhed - IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. 30

32 Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle indregningskriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, værtsinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. 31

Erhvervsskolen Nordsjælland

Erhvervsskolen Nordsjælland Erhvervsskolen Nordsjælland ÅRSRAPPORT 2014 Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1 ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnersvej 48 3400 Hillerød Telefon 4829 0000 info@esnord.dk CVR:

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 32 80 68 72

Årsrapport 2013. CVR-nr. 32 80 68 72 Årsrapport 2013 CVR-nr. 32 80 68 72 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 7 Årets økonomiske resultat, hoved- og

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

VUC Storstrøm. Årsrapport 2012

VUC Storstrøm. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk VUC Storstrøm Årsrapport 2012 CVR nr.: 29541868 Inst.nr.:

Læs mere

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013 Den selvejende institution Tietgenskolen ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Målrapportering... 12 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Erhvervsgymnasiet Grindsted Erhvervsgymnasiet Grindsted Grindsted Selvejende institution CVR-nr. 18 11 71 18 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af skolen 2 Årets faglige

Læs mere

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Vestegnen HF & VUC Årsrapport 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr. 29 54 62 82 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Indhold... 2 Ledelsesberetning... 3 Institutionsoplysninger... 3 Præsentation af institutionen... 5 Årets faglige resultater... 6 Årets økonomiske resultat... 9 Målrapportering...

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2012 1 Ledelsesberetning... 2 1.1 Institutionsoplysninger... 2 1.2 Præsentation af institutionen... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 3 1.4 Årets faglige

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Den Selvejende institution. Kalundborgegnens Produktionsskole. Skolekode 301.350/ CVR-nr. 72 20 75 56

Den Selvejende institution. Kalundborgegnens Produktionsskole. Skolekode 301.350/ CVR-nr. 72 20 75 56 Den Selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Skolekode 301.350/ CVR-nr. 72 20 75 56 Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsens underskrift og tro og love erklæring 3 Den

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Regnskab Anvendt

Læs mere

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 10 Hoved- og nøgletal 12 Målrapportering

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere