Tekniske bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser"

Transkript

1 T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser FJRRITSLV FJRNVARM

2

3 Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner m.m tablering af fjernvarmetilslutning... 4 Drift og vedligeholdelse af varmeinstallation Måling af fjernvarmeforbrug Installationsbestemmelser tablering af stikledning og hovedhaner... 7 tablering af målerudstyr Projektering og udførelse af varmeinstallationer Tilslutningsarrangement... 9 Interne rørledninger... 9 Specielle anlæg Isolering Trykprøvning og idriftsættelse Installationsforskrift direkte Installationsforskrift indirekte Indbygningsforskrifter

4 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.m. 1.1»Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«fra FJRRITSLV FJRNVARM A.M.B.A., i det følgende benævnt VÆRKT, er gældende for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer samt projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet. 1.2 Den retlige regulering mellem VÆRKT og FORBRUGRN er fastlagt gennem»almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering«og nærværende»tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«. 1.3 INSTALLATØRN er den person, der i henhold til bestemmelserne i punkt 5.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. 2. tablering af fjernvarmetilslutning 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKT af ejeren/ejerne af ejendommen med oplysninger om ejendommens størrelse/varmebehov. 2.2 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som»stikledningen«. Der etableres normalt kun en stikledning pr. ejendom. Der kan, når særlige forhold taler der for, træffes særskilt aftale om etablering af mere end en stikledning og betaling herfor. 2.3 Ved nybygninger placeres stikledningen efter nærværende»tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«. For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. 3. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen 3.1 Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand, med en fremløbstemperatur, der af VÆRKT reguleres efter klimatiske forhold, varierende mellem 65 og 85 grader Celsius i hovedledningsnettet. 4 Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er relativ lille.

5 3.2 Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt og mindst således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30 grader Celsius og at returtemperaturen ikke på noget tidspunkt overstiger 45 grader Celsius. Ved energimåling er VÆRKT berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, jf. den til enhver tid gældende tarif. 3.3 VÆRKT har pligt til at levere den varmeeffekt og fremløbstemperatur, der er abonneret på, jf. 2.1 og 3.1, med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 0,4 bar. Det er en forudsætning, at værkets forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 6,0 bar. 3.4 jendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af VÆRKT fastsatte krav, jf Vedligeholdelse af hovedhaner udføres af værkets personale. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. 3.6 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af værkets fjernvarmevand kun foretages af installatøren efter aftale med VÆRKT. 3.7 Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af VÆRKT ved henvendelse til dette. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning. 4. Måling af fjernvarmeforbrug 4.1 VÆRKT leverer det for afregning mellem FORBRUGRN og VÆRKT nødvendige målerudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. 4.2 Målerudstyret ejes og vedligeholdes af VÆRKT og udskiftes efter nærmere af VÆRKT fastsatte regler. 5

6 Bliver nettilslutning hos en eksisterende forbruger nødvendig for målerens drift, betaler VÆRKT elinstallationen, og FORBRUGRN betaler elforbruget. Såfremt FORBRUGRN opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette VÆRKT uvedkommende. 4.3 Målerudstyret og dets placering må ikke ændres uden værkets godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af værkets personale eller af VÆRKT dertil bemyndigede personer. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, annulleres målingen, og VÆRKT beregner forbruget. Sådanne indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse. 4.4 VÆRKT har ret til at flytte målerudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af VÆRKT. 4.5 VÆRKT er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre afprøvning af målere. FORBRUGRN kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆR- KT forlange at få målere afprøvet. Hvis de ved afprøvningen konstaterede målerfejl er større end de nedenfor fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af VÆR- KT. Målere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning i en godkendt prøvestand har en relativ målerfejl, som er mindre end eller lig med de i Dansk Standard nr for varmeenergimålere maksimalt målerfejl. 5. Installationsbestemmelser 5.1 Til enhver udførelse af arbejder på en ejendoms varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør i henhold til lov nr. 250 af 8. juni 1978, eller en af VÆRKT autoriseret fjernvarmeinstallatør. 5.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes VÆRKT, skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i værkets almindelige og tekniske leveringsbestemmelser. 6

7 r installationerne ikke udført i overensstemmelse med ovenstående, kan VÆRKT kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er VÆRKT berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. 5.3 Såfremt der på forbrugerens foranledning installeres komponenter, hvis korrekte funktion kræver særlige tryk eller temperaturforhold, afvigende fra værkets normale driftstilstande (se afsnit 3), er VÆRKT ikke forpligtet til at ændre driftstilstande og er ej heller ansvarlig for sådanne komponenters rette funktion. 6. tablering af stikledning og hovedhaner 6.1 tablering af stikledning og hovedhaner sker i henhold til nærværende bestemmelser, jf. foranstående afsnit 2 samt»almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering«. 7. tablering af målerudstyr 7.1 INSTALLATØRN afhenter hos VÆRKT, mod behørig kvittering, den del af målerudstyret, der er nødvendig for udførelse af varmeinstallationen, eller et pasrør. Samtidig indhenter INSTALLATØRN nærmere oplysninger om, hvorvidt INSTALLATØRN eller VÆRKT forestår montering af vandmåler henholdsvis energimåler. 7.2 Hvor volumenmåling anvendes, udleveres pasrør/vandmåler af VÆR- KT. Pasrør/vandmåler indbygges som vist på tegningerne i bilag 2. Hvor energimåling anvendes, udleveres ud over pasrør/vandmåler desuden følerlommer, hvis antal og dimension fastsættes af VÆRKT. 7.3 Målerudstyret indbygges som vist på tegningerne i bilag 3. Ved nybyggeri, og hvor det er muligt ved ombygning, skal der monteres rør til ledning mellem måler og udvendigt aflæsningsstik. r nettilslutning hos en ny forbruger nødvendig for målerens drift, påhviler det ved tilslutning af en ejendom FORBRUGRN at betale såvel installation af strømforsyning som elforbruget. 7

8 8. Projektering og udførelse af varmeinstallationer 8.1 Dimensioneringsgrundlag Varmeinstallationer skal dimensioneres i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement og bygningsreglement for småhuse samt værkets eventuelle krav. De dimensionsgivende tekniske data fremgår af nærværende bestemmelsers afsnit 3.1, 3.2 og 3.3. Som dimensioneringsgrundlag for varmeinstallationer kan regnes med en fremløbstemperatur i hovedledningen på 70 grader Celsius. Installationen for varmtvandstilberedning samt specielle anlæg, jf. 11.1, skal dimensioneres efter ovenstående bestemmelser, dog efter værkets minimum fremløbstemperatur i sommerperioden på 65 grader Celsius, jf Projektering og udførelse nhver nyinstallation eller ændring af en eksisterende installation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. På udgivningstidspunktet er følgende bestemmelser bl.a. gældende på området: - Nærværende»Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«. - Bygningsreglementet. - Dansk Ingeniørforenings»Regler for beregning af bygningers varmetab«. - Dansk Ingeniørforenings»Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg«. - Dansk Ingeniørforenings»Norm for vandinstallationer«. - Dansk Ingeniørforenings»Norm for termisk isolering af tekniske installationer«. - Arbejdstilsynets»Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg«og»forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg«. 8

9 9. Tilslutningsarrangement 9.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningens stikledning med forbrugerens varmeinstallation skal principielt udføres som vist på tegningerne i bilag 4, som også viser forskellige varmeinstallationer. Tilslutningsarrangementet bør så vidt muligt, anbringes i et rum med gulvafløb. 9.2 VÆRKT anviser i hvert enkelt tilfælde hvilken type tilslutnings- og varmeinstallation, der tillades anvendt. Afvigelser fra disse vil kun undtagelsesvis kunne accepteres af VÆR- KT, og kun såfremt særlige forhold taler herfor. 9.3 Der er forbud mod at etablere gennemstrømsvandvarmere for nye forbrugere. Det er ligeledes forbudt at etablere gennemstrømsvandvarmere, når eksisterende gennemstrøms-vandvarmere skal udskiftes. Værket kan dog dispensere, hvor det måtte vise sig teknisk og fysisk umuligt at etablere andre former for vandvarmere. 10. Interne rørledninger 10.1 Ved direkte tilslutning (uden varmeveksler) udføres interne rørledninger i bygninger som medierør af stål, der samles ved svejsning, eller kobberrør, der samles ved håndlodning eller svejsning. Interne rørledninger kan endvidere udføres i plastledninger, som skal samles med klemringsfittings. Sådanne samlinger skal alle være synlige og tilgængelige. Interne rørledninger i jord og mellem bygninger skal ved direkte tilslutning udføres efter værkets anvisninger og med samme krav som til værkets hoved- og stikledninger. Ved skjulte rørsystemer i eller mellem bygninger kan VÆRKT kræve varmeinstallationen udført med varmeveksler. Ved anvendelse af interne rørledninger med medierør af plast, og hvor temperaturen kan overstige 80 grader Celsius, kan VÆRKT ligeledes kræve at varmeinstallationen udføres med varmeveksler Anvendes stålrør, gælder kravene i Dansk Ingeniørforenings»Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg«. Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansion, udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe. 9

10 11. Specielle anlæg 11.1 Tilslutning til VÆRKT af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et meget stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation skal i hvert enkelt tilfælde nærmere aftales med VÆRKT. 12. Isolering 12.1 I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter Dansk Ingeniørforenings»Norm for termisk isolering af tekniske installationer«. 13. Trykprøvning og idriftsættelse 13.1 nhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af INSTALLATØRN trykprøves inden tilslutningen til VÆRKT. Rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget Prøvetrykket skal generelt være 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i værkets forsyningsledninger. Dog i øvrigt i overensstemmelse med Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter herom. Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 6 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være mindst 9 bar Ved trykprøve skal pasrør/måler være monteret Trykprøve kan foretages i overværelse af en repræsentant fra VÆRKT. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten berettiget til at påtale disse. Med værkets overværelse af trykprøve påtager VÆRKT sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde, efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Trykprøve meddeles VÆRKT. vt. ved fremsendelse af en af VÆRKT udleveret blanket. jendommens tilslutning til VÆRKT er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret. 10

11 13.5 Inden idriftsættelse eller efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt udskylles med vandværksvand, som derefter aftappes. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen skal ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen. Ved større anlæg efter aftale med VÆRKT Det påhviler INSTALLATØRN at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere FORBRUGRN i varmeinstallationens drift. Ligeledes påhviler det INSTALLATØRN at sørge for, at FORBRUGRN modtager en skriftlig brugervejledning. Vejledningen skal indeholde nødvendige tegninger og anvisninger om energiøkonomisk drift og vedligeholdelse. 11

12 12

13 13

14 14

15

16 T K N I S K FJRRITSLV FJRNVARM Industrivej Fjerritslev Tlf B S T M M L S R

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. Meretesvej 6 9310 Vodskov Vester Hassing Januar 2008 Rev. november 2013 Side nr 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Glyngøre Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A.

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. Tekniske- & almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. (Regulativ) Udgave 22. august 2013 Forord Tekniske- & alm. bestemmelser for fjernvarmelevering fra Trustrup-Lyngby

Læs mere