Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012"

Transkript

1 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0

2 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Januar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i samarbejde med Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN ISSN -985

3 Indholdsfortegnelse Ikrafttræden... 8 Fokusområder i Nyt i Vigtige datoer og frister.... Generelt om krydsoverensstemmelse Indledning Formål Dansk retsgrundlag for krydsoverensstemmelse Støtteordninger omfattet af krydsoverensstemmelse Hvilke krav gælder for de forskellige støtteordninger? Danmarks kontrolforpligtelse Ansvar for reglerne og kontrollen Ansvar for risikoanalyse og udtagning af landbrugere til KO-kontrol Procedure for kontrollen Definition af kontroltyper Stikprøvekontrol af arealer.... Hvad er landbrugeren ansvarlig for?.... Overtrædelser der ikke kan tilskrives støttemodtager (hændeligt uheld).... Hvad er et kontrolbesøg og hvornår skal et opfølgende besøg indberettes?....5 Krydsoverensstemmelsessystemet (KO-Web).... Nedsættelse af støtten Definition af uagtsom eller forsætlig handling eller undladelse Beregning af nedsættelse Nedsættelse ved overtrædelse af et enkelt krav Nedsættelse ved uagtsom gentagen overtrædelse af et krav Nedsættelse ved forsætlig handling eller undladelse Nedsættelse ved overtrædelse af flere krav Nationale sanktioner.... Kontrol med krydsoverensstemmelse.... KO-kontrollen trin for trin.... Risikoanalyse.... Støttepopulation og udtagning til kontrol.... Habilitet Globale producenter Planlægning af KO-kontrollen Varsling af kontrolbesøg Kontrollen Kontrollørens adgang til bedriften Nægtet adgang til kontrol Hvilke krav skal landbrugeren kontrolleres for?... 9

4 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0. Kontrolrapport Høring.... Underretning af landbrugeren om kontrollens resultat....5 Mindre overtrædelse (bagateller)....6 Indberetning Klager Forældelse Retningslinjer for bedømmelse af overtrædelse Bedømmelsesgrundlag for givning af en overtrædelse Overtrædelse af flere delkrav under samme krav Flere overtrædelser af samme delkrav Krav og bedømmelsesskemaer Område Miljø... 5 Krav. Stoffer, der kan forurene grundvand... 5 Krav. Anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål Krav. Udbringning spildevandsslam til jordbrugsformål Krav. Gødskningsformål, gødningsplanlægning, gødningsregnskab, gødskningsbehov og markplan (spildevandsslam) Krav.5 Maksimale udspredningsmængder for spildevandsslam... 6 Krav.6 Hygiejniske restriktioner for anvendelse af spildevandsslam... 6 Krav.7 Indretning af stalde og lignende Krav.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand Krav.9 Opbevaring af fast husdyrgødning Krav.0 Opbevaring af kompost i marken Krav. Opbevaring af ensilage Krav. Opbevaring af flydende gødning, samt ensilagesaft og spildevand Krav. Udbringningsperioder for husdyrgødning og ensilagesaft... 8 Krav. Udbringningsmetode for husdyrgødning... 8 Krav.5 Udbringnings- og arealrestriktioner for husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand Krav.6 meter bræmmer langs naturlige eller højt målsatte vandløb og søer.. 87 Krav.7 Udarbejdelse af gødningsregnskaber... 9 Krav.8 Afsætning af husdyrgødning... 9 Krav.9 Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og -behov... 9 Krav.0 - Ophævet Krav. Etablering af plantedække Krav. Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne) Krav. Beskyttelse af naturtyper beliggende i et Natura 000 område Krav. Beskyttelse af klitfredede arealer beliggende i et Natura 000 område00 Krav.5 Beskyttelse af strandbredder og andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, og som er beliggende i et Natura 000 område... 0

5 Krav.6 Beskyttelse af arealer i ydre koge i Tøndermarsken beliggende i et Natura 000 område Krav.7 Beskyttelse af reder og redetræer Krav.8 Ophævet... Krav.9 Om fredskovspligtige arealer beliggende i et Natura 000 område... Krav.0 Beskyttelse af visse planter Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed... 7 Krav. Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker... Krav. Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister... Krav. Registrering af besætninger i det centrale husdyrbrugsregister CHR... 6 Krav. Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker... 7 Krav.5 Indberetning af får og geder og deres flytninger samt førelse af besætningsregister... 0 Krav.5 B Mærkning af svin og førelse af besætningsregister... Krav.6 Anmeldelse af mistanke om BSE hos et kreatur... 6 Krav.7 Anmeldelse af mistanke om TSE hos et får eller en ged... 7 Krav.8 Regler for kvægbesætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om BSE eller fund af BSE... 8 Krav.9 Regler for besætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om TSE eller fund af TSE hos et får eller en ged... 9 Krav.0 Samhandel med får og geder... 0 Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om mund- og klovesyge... Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om smitsomt blæreudslet (SVD) hos svin... Krav. Tilkald af dyrlæge ved mistanke om bluetongue hos får, geder og kreaturer... Krav. Veterinære lægemidler... 5 Krav.5 Foder og vegetabilske fødevarer må ikke være farligt, håndtering af foderlægemidler, farlige stoffer og affald... 7 Krav.6 Registrering, opbevaring og anvendelse af forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form... 5 Krav.7 Forbud vedrørende animalsk protein... 5 Krav.8 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav.9 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal59 Krav.0 Håndtering af affald fra medicinanvendelse... 6 Krav. Tilbagetrækning af sundhedsskadelige fødevarer samt afhjælpning af problemer, konstateret ved offentlig kontrol... 6 Krav. Forebyggelse af indslæbning og spredning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem fødevarer... 6 Krav. Sporbarhed af dyr og fødevarer Krav. Journaler til dyr og fødevarer Krav.5 Sundhedskrav for produktion af mælk og colostrum... 7 Krav.6 Brucellose og tuberkulose i mælkeleverende besætninger

6 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav.7 Lokaler og udstyr til mælkeproduktion Krav.8 Hygiejne under malkning og indsamling Krav.9 Æg til konsum Krav.0 Anvendelse af biocider og journal over biocider Krav. Sporbarhed og køb af foder Krav. Journal over analyseresultater og reaktion til myndigheder... 8 Krav. - Ophævet... 8 Krav. Journal over anvendelse af genetisk modificeret frø (GMO-frø) Dyrevelfærd Krav. Alle landbrugsdyr, personale Krav. Alle landbrugsdyr, tilsyn med dyr og passende behandling af syge dyr 89 Krav. Alle landbrugsdyr, optegnelser Krav. Alle landbrugsdyr, bevægelsesfrihed... 9 Krav.5 Alle landbrugsdyr, rum og bygninger til husning af dyr... 9 Krav.6 Alle landbrugsdyr, der holdes udendørs Krav.7 Alle landbrugsdyr, automatiseret eller mekanisk udstyr Krav.8 Alle landbrugsdyr, vand, foder og andre stoffer samt omsorgsfuld behandling Krav.9 Alle landbrugsdyr, avlsmetoder Krav.0 Alle landbrugsdyr, undtagen svin, operative indgreb Krav. Kalve, arealkrav og enkeltbokse... 0 Krav. Kalve, materialer der anvendes til stalde... 0 Krav. Kalve, elektriske installationer... 0 Krav. Kalve, isolering, opvarmning og ventilation Krav.5 Kalve, automatiseret eller mekanisk udstyr Krav.6 Kalve, belysning Krav.7 Kalve, tilsyn, herunder pasning og pleje Krav.8 Kalve, bevægelsesfrihed Krav.9 Kalve, fastbinding... 0 Krav.0 Kalve, rengøring og desinfektion... Krav. Kalve, gulve og lejearealer... Krav. Kalve, foder... Krav. Kalve, fodring... Krav. Kalve, vand... 5 Krav.5 Kalve, udstyr til fodring og vand... 6 Krav.6 Kalve, råmælk til kalve... 7 Krav.7 Svin, arealkrav... 8 Krav.8 Svin, opbinding... 9 Krav.9 Svin, drægtige søer og gylte i flok... 0 Krav.0 Svin, beskæftigelsesmateriale til søer og gylte... Krav. Svin, fodersystem til søer og gylte i flok... Krav. Søer og gylte, foder... Krav. Svin, isolation af svin... Krav. Svin, støjniveau

7 Krav.5 Svin, belysning... 6 Krav.6 Svin, indretning af stalde... 7 Krav. 7 Svin, beskæftigelsesmaterialer... 8 Krav.8 Svin, gulvflader... 9 Krav.9 Svin, fodring... 0 Krav.0 Svin, vand... Krav. Svin, operative indgreb... Krav. Svin, særlige bestemmelser for orner... Krav. Svin, særlige bestemmelser for søer og gylte... Krav. Svin, særlige bestemmelser for pattegrise... 6 Krav.5 Svin, særlige bestemmelser for fravænnede grise og avls-/fedesvin God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM)... 9 Krav. Etablering og bevarelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer 9 Krav. Vedligeholdelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer... Krav. - Ophævet... 5 Krav. - Ophævet... 5 Krav.5 Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer... 5 Krav.6 Ophævet... 7 Krav.7 Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder... 7 Krav.8 meter bræmmer omkring fredede fortidsminder... 9 Krav.9 Bekæmpelse af flyvehavre Krav.0 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo... 5 Krav. Forvaltning af vand... 5 Krav. Vedligeholdelse af plantedækket på græsarealer i omdrift Bilag Krav der udgør en støttebetingelse Bilag - Landbrugsaktivitet eller landbrugsareal Bilag - Ansvarlige myndigheder... 6 Bilag - Kontrolrapportens oplysninger... 6 Bilag 5 - Definitioner... 6 Bilag 6 - Kvalitetssikring af kontrol med krydsoverensstemmelse

8 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den. februar 0. Fokusområder i 0 Kontrolmyndighedens oplysning af landbruger om en vejledende sanktionsprocent på kontrollen NaturErhvervstyrelsen ønsker at tydeliggøre, at landbrugeren bør forholde sig til en overtrædelse af krydsoverensstemmelsesregler når kontrolmyndigheden fremsender høringsbrevet. Derfor skal sammenhængen fremhæves mellem kontrolmyndighedens karakterbedømmelse af overtrædelsen og NaturErhvervstyrelsens støttenedsættelse. Kontrolmyndighedens høringsbreve skal derfor tilføjes oplysninger om de støttenedsættelsesprocenter, som NaturErhvervstyrelsen anvender ved afgørelse af uagtsomme førstegangsovertrædelser. Hensigten er ikke at give en udtømmende beskrivelse af sanktionsreglerne, da der er meget specifikke regler for fastsættelse af nedsættelsesprocenterne ved overtrædelser på flere områder (miljø, sundhed, dyrevelfærd og GLM), ved gentagelser og ved forsætlige overtrædelser. For en nærmere beskrivelse heraf henvises landbrugeren til Landmandsvejledningen 0. Ved overtrædelse af KO-krav skal kontrolmyndighederne derfor i høringsbrevet til landbrugeren anføre følgende bemærkning, fx i fodnote: Der er sammenhæng mellem de karakterer for overtrædelsens alvor, omfang og varighed, som kontrolmyndigheden indberetter til NaturErhvervstyrelsen, og den støttenedsættelse som NaturErhvervstyrelsen kommer frem til. Hvis der er tale om én uagtsom overtrædelse, er sammenhængen som udgangspunkt følgende: karaktersum 6-7 kan medføre % nedsættelse, karaktersum 8-0 kan medføre % nedsættelse, karaktersum - kan medføre 5 % nedsættelse. Der gælder særlige regler for beregning af nedsættelse, hvis der er tale om overtrædelse af flere krav, overtrædelser på flere krydsoverensstemmelsesområder, hvis der tidligere er sket overtrædelse af det pågældende krav (gentagelse), eller hvis kontrolmyndigheden vurderer, at der er tale om forsætlig overtrædelse af. I disse tilfælde henviser vi til Vejledning om krydsoverensstemmelse 0, der findes på hjemmesiden: Dokumentation og beskrivelse af overtrædelser En forudsætning for overtrædelse af er, at kontrolmyndigheden vurderer, at den tilsvarende bestemmelse i lov eller bekendtgørelse er overtrådt. Der stilles samme krav til dokumentationen af overtrædelser af krydsoverensstemmelse i EUreglerne, som der stilles til overtrædelse af de tilsvarende nationale regler, jf. art. 5, stk. i KFO /009. Hvis der i national ret er fastsat særlige dokumentationskrav, skal disse følges. Den endelige afgørelse af, om dokumentationen er tilstrækkelig, henhører under domstolene. Mangelfuld beskrivelse eller utilstrækkelig dokumentation for overtrædelsen medfører, at NaturErhvervstyrelsen igen skal involvere kontrolmyndigheden og rekvirere yderligere materiale for at kunne afgøre sagen. En overtrædelse skal være velbegrundet og veldokumenteret idet kontrolmyndighedens bedømmelse af overtrædelsen danner grundlag for afgørelse om støttetræk. Ud fra beskrivelsen af kontrolfundet skal man derfor kunne bekræfte, at kontrolmyndigheden har tildelt de korrekte karakterer for alvor, omfang og varighed. Uden at det bliver en afskrift af karakterteksterne i bedømmelsesskemaet for, skal kontrolmyndigheden derfor målrette beskrivelsen af kontrolfundet de karakterer, som den tildeler for alvor, omfang og varighed. Den øvrige dokumentation i form af evt. opmålinger, beregninger eller fotos skal understøtte beskrivelsen. 8

9 Selvom der ikke er krav om billeder, vil det styrke bevisets stilling, hvis der foreligger fotodokumentation. Fotos kan dog aldrig erstatte beskrivelsen af en overtrædelse. Evt. fotos skal være ledsaget af en kort sigende tekst til hvert billede, uden at dette dog kan erstatte beskrivelsen af kontrolfundet i høringsbrevet/kontrolrapporten. Indberetninger, som udelukkende er baseret på flyfotos, accepteres ikke, da landbrugerens muligheder for at kommentere de faktiske omstændigheder forringes betydeligt, hvis en sag baseres på fx 6 mdr. gamle flyfotos. Desuden vil der være en vis usikkerhed omkring, hvad et flyfoto reelt viser. Endelig vil det afskære landbrugeren fra at rette op på overtrædelsen med det samme og dermed undgå støttenedsættelse (bagatelovertrædelse). En indberetning skal derfor baseres sig på en fysisk kontrol på stedet eller en administrativ kontrol, men der kan fx sagtens anvendes flyfotos ved forberedelse til en kontrol eller til at understøtte resultatet fra en fysisk kontrol. Indberetning med forsæt Kontrolmyndigheden skal indberette overtrædelser med forsæt, såfremt myndigheden vurderer, at det almindelige forsætsbegreb er overtrådt, jf. afsnit. om forsæt. Som en indikator for, at landbruger har handlet med forsæt kan være, at landbruger har modtaget en skriftlig indskærpelse af de overtrådte regler og det konstaterede forhold inden for en periode på kalenderår forud for kontrollen. Endvidere kan det tillægges vægt, at overtrædelsen anses for væsentlig, hvilket vil sige, at den samlede karakter er på mindst 8. Hvorvidt der er tale om en forsætlig handling kommer an på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det er kontrolmyndigheden, der i første omgang står for vurderingen af, om en overtrædelse skal indberettes med forsæt. Kontrolmyndighedens svar på landbrugers høringssvar. Hvis kontrolmyndigheden i forbindelse med en høring om et kontrolbesøg modtager et høringssvar, skal høringssvaret besvares før der sker indberetning til NaturErhvervstyrelsen. Det er blevet tydeliggjort i bekendtgørelse nr. 57 af 6. januar 0 om krydsoverensstemmelse. Det fremgår nu af 0, stk., i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, at: "Forud for indberetningen foretager kontrolmyndigheden høring af landbrugeren om resultaterne af kontrollen, herunder bedømmelsen i henhold til 9. Kontrolmyndigheden oplyser i den forbindelse landbrugeren om, at alle oplysninger fremkommet i forbindelse med kontrollen, herunder landbrugerens eventuelle høringssvar, vil blive indberettet til NaturErhvervstyrelsen og indgå ved NaturErhvervstyrelsens vurdering af støttenedsættelsen. Før kontrolresultatet indberettes til NaturErhvervstyrelsen, korrigerer kontrolmyndigheden, under hensynstagen til høringssvaret, i relevant omfang kontrolresultatet, og orienterer landbruger herom." Opfølgning på bagatelovertrædelser Der skal følges op på bagatelovertrædelser med mindre der sker afhjælpning under kontrollen. Det er meget vigtigt, at kontrolmyndigheden indberetter resultatet af denne opfølgning i KO- Web senest to måneder efter opfølgningen, således at sagen kan afsluttes og afgørelsesbrev til landbrugeren kan udsendes. 9

10 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Nyt i 0 Fusionen mellem Planterdirektoratet og FødevareErhverv Fusionen mellem Fiskeridirektoratet, Plantedirektoratet og FødevareErhverv betyder, at disse to navne mange steder i vejledningen er ændret til NaturErhvervstyrelsen. Foderområdet er i forbindelse med fusionen overgået til Fødevarestyrelsen, som nu er ressortmyndighed på området, men kontrollen vil blive udført af NaturErhvervstyrelsen. Fusionen betyder også, at der er indført nye domænenavne og mailadresser og at der stadig er områder vedrørende udtagning til kontrol mv. som ikke er helt afklarede. Web-systemet har fået nyt navn: KO-Web Kært barn har mange navne. Indberetningssystemet er tidligere blevet kaldt: indberetningssystemet, Web-applikationen, webben, KO-web m.m., men nu har Krydsoverensstemmelseskontoret besluttet, at systemet fremover hedder KO-Web. Ejendomme beliggende i to kommuners område Afsnittet er suppleret med eksempel på hvordan en KO- kontrol håndteres, hvis det konstateres, at dele af en landbrugers ejendom er beliggende i en anden kommunes område. Ændringer af krav og/eller bedømmelsesskemaer Miljøområdet Krav.7-.5 og.: Bekendtgørelse nr. 695 af 9. december 006 (med senere ændringer) har ændret navn til Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. For krav.7 til.5 betyder det, at forhold vedrørende ikkeerhvervsmæssigt dyrehold (tidligere dyrehold under DE), som medfører en risiko for forurening af grundvand eller forurening af grundvand, skal indberettes under krav.. Krav.0: Undtagelsen for overdækning af markstakke er fjernet fra således at det fremover er KO-belagt, at markstakke skal overdækkes straks efter udlægning. Der er tilføjet præciseringer til bemærkningerne samt ændret i teksten til alvor. Krav.: Saft er tilføjet i forlængelse af ensilage i delkrav, så der nu står ensilagesaft, så formuleringen er i overensstemmelse med teksten i bekendtgørelsen. Krav.: Der er foretaget præciseringer af delkrav samt tilføjet en ny fodnote om undtagelser fra. Krav.6: Der er foretaget små justeringer i bemærkningerne. Krav.8: Muligheden for at indberette en bagatelovertrædelse er taget ud af bedømmelsesskemaet, så alvorskarakteren følger de samme grænser for hvornår der er sket overtrædelse som fastsat efter sanktionering af de nationale regler. Krav.: Muligheden for at indberette en bagatelovertrædelse er taget ud af bedømmelsesskemaets. Sebemærkningen under krav.8 ovenfor. Der er foretaget præciseringer i bedømmelsesskemaet til omfang og varighed, så det passer til teksten under Bedømmelse. 0

11 Krav.-.5: Der er foretaget mindre justeringer i kravformuleringerne samt i afsnittet Bemærkninger. Sundhedsområdet Krav.: Der er præciseringer til teksten til alvor. Krav.: Der er tilføjet præciseringer til delkrav samt tilføjet et delkrav. Krav.5: Der er præciseringer til teksten i delkrav, punkt a. samt præciseringer til alvor. Krav.5B: Der er præciseringer til både teksten og bedømmelsesskemaet for alvor, omfang og varighed. Bedømmelsesskemaet er især blevet præciseret vedrørende forsendelser af svin, så det lettere kan anvendes ved konstaterede overtrædelser på samlesteder og slagterier på grund af manglende øremærkning eller skinketatovering. I forlængelse af at reglerne om gruppevis levering af slagtesvin er trådt i kraft, er følgende tilføjet delkrav : Slagtesvin, der leveres efter bestemmelserne om gruppevis levering af slagtesvin, skal ikke mærkes. Krav.6: Der er foretaget præciseringer til teksten i. Krav.7: Der er foretaget præciseringer til teksten i. Krav.0: Der er tilføjet et nyt delkrav vedr. indførsel af sæd, embryoner og oocytter fra lande inden for EU, en bemærkning under bedømmelsesskemaet samt en fodnote. Krav.-.: Der er foretaget præciseringer til teksten i. Krav.5: Der er foretaget præciseringer til teksten i delkrav og og der er tilføjet et nyt delkrav 5. Der er præciseringer til alvor og omfang i teksten samt i bedømmelsesskemaerne. Til delkrav 5 er der indsat helt ny tekst og et nyt bedømmelsesskema. Krav.6: Titlen er justeret og delkrav er taget ud sammen med det tilhørende bedømmelsesskema. Krav.7: En del af kravteksten er slettet samt afsnittet Bemærkninger. Krav.0: Teksten under Bemærkninger er præciseret. Krav.: Kravteksten er præciseret. Krav.: Delkrav og 5er omformuleret. Teksten til alvor, omfang og varighed er præciseret i bedømmelsesskemaet. Krav.8: Teksten i delkrav er præciseret. Krav.0: Teksten til delkrav og er præciseret og bedømmelsesskemaet til delkrav er tilrettet. Krav.: Der er foretaget præciseringer i teksten til alvor, omfang og varighed til begge delkrav.

12 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Krav.: Kravet ophæves idet allerede findes i krav., delkrav. Dyrevelfærdsområdet Alvorsrubrikkerne i de generelle bedømmelsesskemaer: alvorsrubrikkerne er blevet revideret, og udskiftet i krav hvor det var relevant. Alvorsrubrikkerne ser fremover således ud: Krav uden mulighed for indberetning af en mindre overtrædelse: Alvor Væsentlig ulempe Uforsvarlig behandling Visse typer af uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller mishandling Krav med mulighed for indberetning af en mindre overrtædelse: Alvor Væsentlig ulempe af mindre betydelig karakter. Væsentlig ulempe Uforsvarlig behandling Visse typer af uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller mishandling Omfang: Under beskrivelsen af vurdering af omfang i indledningen til dyrevelfærdskravene er tilføjet en præcisering af bedømmelsen, når overtrædelsen konstateres på slagterier, samlesteder m.v. Afsnittet vedr. overbelægning længere nede, er afkortet og omformuleret så det er lettere forståeligt. Krav.: Der er indført en bagatelgrænse på og den vejledende tekst til bedømmelse af overtrædelsen er tydeliggjort. Krav.: Afsnittet med eksempler på bedømmelse af alvor er udvidet med flere eksempler. Der er endvidere tilføjet en bagatelgrænse på og der er foretaget præciseringer i teksten i bedømmelsesskemaet. Krav.: Der er indført en bagatelgrænse på begge delkrav og bedømmelsesskemaet er som følge heraf tilpasset. Krav.8: Der er indført en bagatelgrænse på og bedømmelsesskemaet er tilpasset. GLM-området Krav. og.: Kravene er slået sammen således at krav. består mens krav. ophæves. Teksten fra krav. er tilføjet krav. som et nyt delkrav. Titlen på krav. er ændret til Etablering og bevarelse af plantedække på udyrkede landbrugsarealer. Der er endvidere la-

13 vet præciseringer i allerede eksisterende fodnoter og der er tilføjet et nyt bedømmelsesskema til delkrav med tilhørende tekst. Krav.5: Kravet opdeles i to krav: et om permanent græs og et om græs i omdrift. Overskriften er afkortet så den fremover er: Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer. Teksten i kravformuleringen er reduceret og der er foretaget små ændringer i overskriften til bedømmelsesskemaerne. Krav.0: Der er ændret i bedømmelsesgrundlaget i teksten til Bedømmelse og Alvor. Muligheden for indberette en bagatel er taget ud af bedømmelsesskemaet. Krav.: Der er indført mulighed for at tildele en overtrædelse af delkrav karakteren for alvor i bedømmelsesskemaet. Teksten vedr. 00 er slettet fra afsnittet Bemærkninger, da denne passage ikke længere er relevant. Nyt krav: Der indføres et nyt krav Krav.: Vedligeholdelse af plantedækket på græsarealer i omdrift (overført fra krav.5).

14 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Vigtige datoer og frister NaturErhvervstyrelsen meddeler kommunerne hvilke forventede ansøgere om direkte støtte, kommunen skal kontrollere. januar NaturErhvervstyrelsen meddeler alle kontrolmyndigheder, hvilke forventede ansøgere om landdistriktsstøtte, de skal kontrollere... januar Frist for indsendelse af risikoanalyse (Fødevarestyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og Kulturstyrelsen).. april Frist for udtagning.. 5. maj Frist for indsendelse af opdateret risikoanalyse august NaturErhvervstyrelsen meddeler kommunerne om evt. supplerende ansøgere om direkte støtte som kommunen skal kontrollere. august NaturErhvervstyrelsen meddeler alle kontrolmyndigheder om evt. supplerende modtagere af landdistriktsstøtte, som kontrolmyndigheden skal kontrollere. august NaturErhvervstyrelsen meddeler kontrolmyndighederne, om kontrollen skal forhøjes i kontrolåret. måneder efter at alle landbrugere udtaget til ko-kontrol er indberettet af kontrolmyndigheden Frist for varsling af KO-kontrol maks. dage Frist for indberetning af kontrolresultat... mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for underretning af landbruger om kontrolresultatet mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for orientering af landbruger om fristen for afhjælpning af mindre overtrædelse mdr. efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for afhjælpning af mindre overtrædelse.6 måneder efter afslutningen af den fysiske kontrol Frist for indberetning af resultat af opfølgende kontrol. måneder efter opfølgningsdato Frist for gennemførsel af KO-kontroller... januar. december

15 . Generelt om krydsoverensstemmelse. Indledning I forbindelse med reformen af EU's landbrugspolitik i 005 blev det vedtaget, at der skal være sammenhæng mellem udbetaling af støtte til landbrugere og deres ansvar for miljø, sundhed og dyrevelfærd. Reglerne betyder, at hvis landbrugeren ikke overholder en række krav i den eksisterende lovgivning, vil der være mulighed for at reducere den støtte, der udbetales. Dette kaldes krydsoverensstemmelse. Reglerne om krydsoverensstemmelse trådte i kraft den. januar 005 og er nærmere beskrevet i to forordninger: Rådets forordning (EF) nr. 7/009 af 9. januar 009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, og Kommissionens forordning (EF) nr. /009 af 0. november 009 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, som omhandlet i Rådets Forordning (EF) nr. 7/009, som erstatter Kommissionens Forordning (EF) nr. 796/00, der stadig er gældende for landdistriktstilsagn udstedt før 00. Krydsoverensstemmelse gælder også for visse arealbaserede ordninger under Landdistriktsprogrammet, som begyndte i 007. Disse fremgår af: Rådets Forordning (EF) nr. 698/005 af 0. september 005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 65/0 af 7. januar 0 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 698/005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. De bestemmelser, der skal være omfattet af krydsoverensstemmelse fremgår af Rådets Forordning 7/009 bilag II og III. Bilagene henviser til de artikler i forordninger og direktiver, som skal være omfattet af krydsoverensstemmelse. De bestemmelser, der på baggrund af de pågældende artikler nævnt i bilagene er indført eller gengivet i dansk lov eller bekendtgørelse, er grundlaget for de danske krydsoverensstemmelseskrav. De pågældende forordninger og direktiver er gældende over hele EU, hvorfor kravene til landmændene i princippet er ens i alle EU lande. Lokale forhold i medlemslandene kan dog medføre, at der er forskelle i formuleringen og relevansen af kravene. Vær opmærksom på, at krydsoverensstemmelseskravene er implementeret med baggrund i EU-lovgivningen, og at der for visse af kravene kan være mere restriktive eller lempelige nationale bestemmelser, hvor en overtrædelse af den nationale bestemmelse ikke medfører overtrædelse af krydsoverensstemmelses. I disse tilfælde kan der sanktioneres efter dansk lovgivning, men ikke i forbindelse med krydsoverensstemmelse. EU har udpeget fire indsatsområder, som er omfattet af krydsoverensstemmelse. Det drejer sig om følgende områder: 5

16 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Miljø - i forordningen er miljø- og naturkrav samlet under området miljø Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed Dyrevelfærd God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) Nærmere beskrivelse af kravene og bedømmelsen af dem findes i vejledningens kapitel 5.. Formål Denne vejledning henvender sig til de myndigheder, som er ansvarlige for at gennemføre kontrollen med krydsoverensstemmelse. Det drejer sig om kommunerne, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Formålet med vejledningen er: At vejlede om de formelle krav At gøre kontrollen med krydsoverensstemmelse ensartet myndighederne imellem At ensrette bedømmelsen af overtrædelse af krav omfattet af krydsoverensstemmelse over hele landet At vejlede om fremgangsmåden ved kontrolindberetning til NaturErhvervstyrelsen At beskrive reglerne om krydsoverensstemmelse. Dansk retsgrundlag for krydsoverensstemmelse Der udstedes årligt en bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, som er gældende for et kalenderår. For 0 udstedes endvidere en separat bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand. Det gældende nationale regelsæt om krydsoverensstemmelse findes i bekendtgørelse nr. 57 af 6. januar 0 om krydsoverensstemmelse og bekendtgørelse nr. 56 af 6. januar 0 om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Bekendtgørelse nr. 57af 6. januarr 0 om krydsoverensstemmelse og bekendtgørelse nr. 56 af 6. januar 0 om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) præciserer de EUforordningsbestemmelser, som kontrolmyndighederne er forpligtede til at overholde, samt de krav, som landbrugerne er forpligtede til at overholde, og som kontrolmyndighederne skal kontrollere i forbindelse med krydsoverensstemmelse.. Støtteordninger omfattet af krydsoverensstemmelse Reglerne om krydsoverensstemmelse gælder for støttemodtagere under de direkte støtteordninger og for støttemodtagere under visse støtteordninger omfattet af Landdistriktsprogrammet. Direkte støtteordninger Krydsoverensstemmelse gælder for følgende direkte støtteordninger: Enkeltbetaling Etablering af flerårige energiafgrøder Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer Støtte til ekstensivt landbrug Handyrpræmier 6

17 Landbrugeren skal overholde alle krydsoverensstemmelseskrav for hele bedriften (læs mere i kapitel.), hvis NaturErhvervstyrelsen skal udbetale støtten i fuldt omfang. Definitionen af en bedrift fremgår af bilag 5. Landdistriktsprogrammet Krydsoverensstemmelse gælder for følgende tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet, hvis tilsagnet er givet ifølge landdistriktsprogrammet Det vil sige til følgende tilsagnstyper: Betalinger til landbrugere i andre områder med ulemper end bjergområder: Ø-støtte Foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer: Tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (OM) Miljøbetinget tilskud (MB) Tilskud til pleje af græs og naturarealer Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder i forlængelse af tilsagn om anlæg af vådområde Tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Tilskud til fastholdelse af vådområder Foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af skovbrugsarealer: Tilskud til første skovrejsning på landbrugsarealer Tilskud til miljøvenligt skovbrug Landbrugeren skal overholde alle krydsoverensstemmelseskrav for hele bedriften (læs mere i kapitel.), hvis NaturErhvervstyrelsen skal udbetale tilskuddet i fuldt omfang. Definitionen af en bedrift fremgår af bilag 5..5 Hvilke krav gælder for de forskellige støtteordninger? Det er de samme krydsoverensstemmelseskrav, der gælder for støttemodtagere under de direkte støtteordninger, som også gælder for støttemodtagere under landdistriktsordningerne. Krav der samtidig udgør en støttebetingelse Herudover udgør en række KO-krav samtidig en støttebetingelse for hhv. direkte støtte og landdistriktstilskud. For direkte støtte drejer det sig om krav.-.5,.,.0-. og.-.,.5 og I kontrolrapporten for krav.-.,.5 og.7-.0 skal der derfor angives nogle særlige oplysninger, som skal bruges i forbindelse med kontrol af om betingelserne for at modtage støtte er overholdt. Det fremgår under hvert enkelt krav hvilke oplysninger der ønskes. For landdistriktsordningerne drejer det sig om krav.-.5,.6 -.7,.9,.-.6,.8,.,.-.,.5 og.8. I kontrolrapporten skal der for krav.,.5,.6,.-.6,.-.,.5 og.7-.0 angives nogle særlige oplysninger. Det fremgår under hvert enkelt krav hvilke oplysninger der skal angives. Se også bilag. 7

18 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0.6 Danmarks kontrolforpligtelse Som EU-medlemsstat har Danmark pligt til at sikre, at bestemmelserne vedrørende krydsoverensstemmelse gennemføres i henhold til Rådets Forordning (EF) Nr. 7/009, Kommissionens Forordning (EF) nr. /009, Kommissionens Forordning (EU) nr. 65/0 og Rådets Forordning (EF) nr. 698/005. Kontrolmyndighederne skal i denne forbindelse være opmærksom på, at Kommissionen skal undlade at udbetale støtte for en ordning, hvis kontrollen med den ikke er udført i overensstemmelse med Kommissionens bestemmelser. Dette omfatter situationer: Hvor medlemsstaten ikke udfører de kontroller, som en forordning kræver, eller Hvor kontrollen vurderes utilstrækkelig Kommissionens bestemmelser herom, fx ved mangelfuld dokumentation, eller Hvor de underliggende forudsætninger (fx risikoanalysen) er utilstrækkelige. Hvis NaturErhvervstyrelsen og kontrolmyndighederne ikke opfylder sin kontrolforpligtelse, vil Danmark således kunne blive pålagt en finansiel korrektion i henhold til Kommissionens bestemmelser, jf. note. Den finansielle korrektion beregnes, hvor meget støtte der samlet er udbetalt i Danmark..7 Ansvar for reglerne og kontrollen NaturErhvervstyrelsen har som udbetalingsorgan ansvaret for at organisere kontrollen med krydsoverensstemmelse i Danmark, beregne eventuelle sanktioner og foretage nedsættelse af landbrugerens støtte eller tilskud. For skovordningerne under landdistriktsordningerne, er udbetalingskompetencen delegeret til Naturstyrelsen. Der skelnes mellem de myndigheder, der er ansvarlige for at udføre kontrollen, og de myndigheder, der er ansvarlige for administrationen af reglerne (ressortmyndighederne). Det overordnede ansvar for kravene om krydsoverensstemmelse ligger hos de myndigheder, der efter gældende nationale regler er udpeget dertil. Selve kontrollen bliver udført af den myndighed, der er udpeget hertil efter de gældende regler, eller af den myndighed, som den ansvarlige kontrolmyndighed har indgået en kontrolaftale med. Bilag viser en samlet oversigt over hvilke myndigheder, der er ansvarlige for henholdsvis administration af reglerne og for at udføre kontrollen for hvert enkelt krav. I kapitel 5 er det for hvert krav angivet, hvilken myndighed, der er ansvarlig for at udtage landbrugere til kontrol og for at udføre kontrollen..8 Ansvar for risikoanalyse og udtagning af landbrugere til KO-kontrol Direkte støtteordninger Hver enkelt kontrolmyndighed (undtagen kommunerne) har ansvaret for at udtage minimum % af alle landbrugere, der søger om direkte støtte til kontrol med krydsoverensstemmelse på baggrund af en risikoanalyse (læs mere i kapitel. og.). Kontrolprocenten vil fremgå af KO-Web. I tilfælde af at kontrolprocenten skal være højere end %, vil NaturErhvervstyrelsen meddele dette direkte til kontrolmyndigheden. I henhold til Rådets Forordning (EF) nr. 90/005 af. juni 005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik, artikel (). 8

19 Landdistriktsprogrammet NaturErhvervstyrelsen har ansvaret for at udtage minimum % af alle landbrugere, der modtager støtte under landdistriktsprogrammets tilskudsordninger omfattet af krydsoverensstemmelse, til kontrol med krydsoverensstemmelse på baggrund af en risikoanalyse (læs mere i kapitel. og.)..9 Procedure for kontrollen Kontrollen med krydsoverensstemmelse vil ofte være en del af kontrolmyndighedernes almindelige kontroller. Kontrolmyndighederne, som fremgår af bilag, udfører kontrollen for at sikre, at bestemmelserne i bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse og bekendtgørelsen om GLM bliver overholdt. Hver kontrolmyndighed kontrollerer efter de sædvanlige procedurer jf. nedenstående: NaturErhvervstyrelsen foretager sin kontrol på grundlag af kontrolinstrukser for gødningsregnskaber og harmoniregler, efterafgrøder, plantebeskyttelsesmidler, foderhygiejne samt flyvehavre. Desuden kontrollerer NaturErhvervstyrelsen, i henhold til særlige kontrolaftaler, hvad angår KO-kontrol og anden-kontrol: krav.-.5,.7,.9 og.0 for Naturstyrelsen, krav.-.5b,.-.7,.0-.5,.7-. for Fødevarestyrelsen, krav.-.5 for Fødevarestyrelsen på basis af kontrolinstrukser godkendt af henholdsvis Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen. De nævnte instrukser revideres hvert år. Fødevarestyrelsens kontrol følger Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning (Kap., Sagsopfølgning). Fødevarestyrelsen kontrollerer de administrative krav (krav.6 -. og.6) i form af national overvågning, hvad angår både KO-kontrol og anden-kontrol. Desuden udfører Fødevarestyrelsen også anden-kontrol med krav.-.5b,.0-.5,.7-.9 og krav.-.5. Kommunerne tilrettelægger og udfører tilsynet med landbruget på miljøbeskyttelseslovens område. I den forbindelse har Miljøstyrelsen udarbejdet Vejledning om tilsyn med landbrug (nr., 99), Vejledning om affaldsstoffer til jordbrugsformål (nr. 5, 990), Vejledning om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (nr. 7, 99), Vejledning om 0-års kontrol af gyllebeholdere (nr. 6, 997) og Vejledning om differentieret miljøtilsyn (nr. 6, 00). Miljøstyrelsen har endvidere udarbejdet Vejledning om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven (nr. 6, 005) og Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet (nr ). Disse vejledninger vedrører miljøområdet i almindelighed og bruges derfor også til landbruget. Kulturstyrelsen tilrettelægger og behandler kontrol med krav knyttet til Museumsloven (Lovbekendtgørelse nr. 505 af. december 006). Kontrolbesøg gennemføres i samarbejde med 0 museer knyttet til Kulturstyrelsens tilsyn med fredede fortidsminder og sten- og jorddiger. Kontrollerne udføres på grundlag af Kulturstyrelsens generelle kontrolvejledning, Vej- 9

20 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 ledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger (juni 009), samt kontrolinstruks for krav..0 Definition af kontroltyper Der anvendes to former for kontrol i forbindelse med kontrol med krydsoverensstemmelse henholdsvis KO-kontrol og anden-kontrol..0. KO-kontrol En KO-kontrol er defineret som en planlagt kontrol med krydsoverensstemmelse. Disse kontroller udføres hos landbrugere, der er udtaget til kontrol på grundlag af en risikoanalyse (se kapitel.), og indgår i den ene procent af bekræftede støtteansøgere, der skal kontrolleres. På en KO-kontrol skal kontrolmyndigheden kontrollere alle krydsoverensstemmelseskrav, som indgår i myndighedens kontrolforpligtigelse. Visse krav kontrolleres administrativt og ikke hos landbrugeren. Det fremgår under, hvis det kontrolleres administrativt i forbindelse med KO-kontrol. KO-kontroller udføres normalt som en integreret del af den kontrol, som kontrolmyndighederne gennemfører efter øvrig gældende lovgivning. For KO-kontroller gælder der en måneders frist for indberetning af kontrollens resultat (se kapitel. om høring og.6 om indberetning), samt en måneders frist for orientering af landbrugeren om kontrollens resultat (se kapitel.). Kontrolrapporten skal altid indsendes til NaturErhvervstyrelsen uanset om der er konstateret overtrædelser ved kontrolbesøget..0. Anden-kontrol Der er tale om anden-kontrol, hvis kontrolmyndigheden konstaterer overtrædelse af krav i forbindelse med fx: Kontrolbesøg planlagt til andre formål Anmeldelse Opfølgning på KO-kontrol Der udtages derfor ikke landbrugere til anden-kontrol. Hvis kontrolmyndigheden konstaterer en overtrædelse af krav på en anden-kontrol, skal overtrædelsen indberettes til NaturErhvervstyrelsen. Der skal kun indberettes på det/de krav, hvor der er konstateret overtrædelse. Hvis anden-kontrollen er en opfølgning af en tidligere KO-kontrol, skal resultatet af andenkontrollen kun indberettes, hvis der ikke er rettet op på det forhold, der udgjorde overtrædelse ved KO-kontrollen. Det vil sige, hvis der fortsat er tale om en overtrædelse, eller hvis der konstateres nye overtrædelser. Anden-kontrollen skal udføres i overensstemmelse med de retningslinjer, som er gældende for det enkelte krav og bedømmes på samme vis som ved KO-kontrol. Kontrolrapporten for anden-kontrol skal altid indsendes til NaturErhvervstyrelsen. For anden-kontroller gælder der en måneders frist for indberetning af kontrollens resultat (se kapitel. om kontrolrapporter, kapitel. om høring og.6 om indberetning). 0

21 Anden-kontroller er også omfattet af reglerne om mindre overtrædelser (bagateller). Se mere om bagateller i kapitel.5.. Stikprøvekontrol af arealer Det er ikke muligt at foretage stikprøvekontrol på kun halvdelen af landbrugsparcellerne på bedriften. Samtlige arealer på bedriften skal derfor kontrolleres i forbindelse med en KOkontrol. Såfremt en kontrol både angår betingelser for arealstøtte og krydsoverensstemmelse, vil der dog være mulighed for at begrænse den fysiske kontrol i marken til en stikprøve, som omfatter mindst halvdelen af landbrugsparcellerne. Det er imidlertid en forudsætning, at stikprøven sikrer en pålidelig og repræsentativ kontrol af kravene, som vedrører bedriftens areal. Hvis der i forbindelse med en stikprøvekontrol på arealerne konstateres en overtrædelse, skal kontrolmyndigheden udvide kontrollen til at omfatte alle bedriftens arealer.. Hvad er landbrugeren ansvarlig for? Direkte støtteordninger For landbrugere, der kun modtager støtte under de direkte støtteordninger, gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for alle landbrugsarealer og alle landbrugsaktiviteter, der udføres på bedriften. For nærmere definition af et landbrugsareal og en landbrugsaktivitet, se bilag 5, som også indeholder øvrige definitioner. Landdistriktsordningerne For modtagere af landdistriktsstøtte finder reglerne om krydsoverensstemmelse ikke anvendelse for ikke-landbrugsaktiviteter og ikke-landbrugsarealer for hvilke, der ikke er søgt landdistriktsstøtte. Det vil sige, at for landbrugere, der kun modtager tilskud under landdistriktsordningerne, gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for alle landbrugsaktiviteter på hele bedriften og alle landbrugsarealer samt ikke-landbrugsarealer, der indgår i ansøgningen om udbetaling af tilskud. Hvis landbrugeren modtager støtte under både de direkte støtteordninger og under landdistriktsordningerne gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for alle landbrugsaktiviteter, der udføres på bedriften, alle landbrugsarealer samt andre arealer, der indgår i ansøgning om udbetaling af støtte. Hvis overtrædelsen ikke er en landbrugsaktivitet og konstateres på et ikke-landbrugsareal, hvortil der søges om udbetaling af landdistriktsstøtte (fx tilskud til miljøvenligt skovbrug), reduceres støtten kun for udbetalinger under landdistriktsordningerne. Arealer der ikke er søgt støtte til Det bemærkes, at landbrugeren ikke kan undgå en støttenedsættelse på et landbrugsareal ved at undlade at søge støtte til arealet. Det vil sige, at såfremt der foretages en landbrugsaktivitet på et areal, der ikke søges støtte til, så trækkes landbruger alligevel i støtten. Ansvar for handlinger og undladelser Den landbruger, der modtager støtte (direkte støtte og landdistriktstilskud), holdes ansvarlig for enhver handling eller undladelse, der kan tilskrives ham, som konstateres i løbet af kalenderåret på bedriften, og som har medført overtrædelse af krav. Landbrugeren holdes også ansvarlig, hvor overtrædelsen ikke kan tilskrives landbrugerens handling, men hvor han har undladt at rette op på forholdet. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder (landbrugsarealer, bygninger, anlæg, dyr m.v.), som støttemodtager har rådighed over.

22 VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 0 Landbrugeren holdes også ansvarlig for handlinger eller undladelser foretaget af personalet på bedriften. For så vidt angår anlæg, bygninger og dyr holdes støttemodtager kun ansvarlig, hvis han har rådighed over dem på kontroltidspunktet. Ansvar for erhvervede og overdragede arealer Støttemodtager er ansvarlig for overtrædelser, der konstateres på landbrugsarealer og ikke - landbrugsarealer, som indgår i hans ansøgning, og som han har erhvervet eller overdraget i løbet af støtteåret. Det gælder, selvom overtrædelsen kan tilskrives den person, som støttemodtager har erhvervet eller overdraget arealet til/fra. Det vil sige, at hvis en overtrædelse fortsætter eller finder sted efter støttemodtager har overdraget arealet, er det støttemodtager, der er ansvarlig, selvom overtrædelse kan tilskrives erhverver. Ligeledes er det støttemodtager, der er ansvarlig for konstateret overtrædelse, der fandt sted før han erhvervede arealet i det pågældende kalenderår. Dog gælder, at hvis overtrædelsen direkte kan tilskrives en anden person, end den der søger støtte for arealet (evt. overdrager/erhverver), og denne person også har søgt om støtte i det pågældende år, er det denne person, der er ansvarlig for overtrædelsen og skal indberettes. Ved erhvervet forstås køb, forpagtning, leje eller lignende. Ved overdraget forstås salg, forpagtning, leje eller lignende. Eksempel. Landmand A har den 0. april medtaget mark i sin ansøgning, men overdrager marken til Landmand B den. maj. Den 5. september er kommunen på kontrol på marken, og der konstateres en overtrædelse af krav.6, idet Landmand B har pløjet for tæt på vandløbet. Hvis Landmand B også søger støtte, er det ham, der skal indberettes til NaturErhvervstyrelsen for overtrædelsen. Hvis Landmand B ikke søger støtte, er det Landmand A, der skal indberettes for overtrædelsen, idet han holdes ansvarlig for de landbrugsarealer, han har medtaget i sin ansøgning, medmindre overtrædelsen kan tilskrives en anden støtteansøger. Eksempel. Landmand A har udlejet sin stald og møddingplads til Landmand B. I forbindelse med kommunens kontrol konstateres en overtrædelse af krav.9, idet der mangler afløb fra møddingspladsen. Hvis Landmand B søger støtte, er det ham, der skal indberettes for overtrædelsen til NaturErhvervstyrelsen, idet han har rådighed over møddingpladsen og har undladt at rette op på problemet. Hvis Landmand B ikke søger støtte, skal overtrædelsen ikke indberettes, idet Landmand A ikke kan holdes ansvarlig for overtrædelser, der vedrører bygninger og anlæg, når han ikke har rådighed over dem på kontroltidspunktet. Eksempel. Landmand A erhverver den. marts et udyrket landbrugsareal fra Landmand B, som landmand A medtager i sin ansøgning. Ved kontrol den. maj konstaterer Plantedirektoratet, at der mangler plantedække på arealet. Det manglende plantedække kan i dette tilfælde tilskrives Landmand B, og hvis han søger støtte, er det ham der holdes ansvarlig for overtrædelse. Hvis Landmand B derimod ikke søger støtte, er det Landmand A, der holdes ansvarlig for overtrædelsen.

23 . Overtrædelser der ikke kan tilskrives støttemodtager (hændeligt uheld) Handlingen eller undladelsen skal kunne tilskrives landbruger for at føre til en nedsættelse af støtten. Handlingen eller undladelsen skal være uagtsom eller forsætlig. En overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne kan være sket uden, at handlingen eller undladelsen kan tilskrives landbruger som hverken uagtsom eller forsætlig, det vil sige, at landbruger har udvist tilstrækkelig agtpågivenhed og kan ikke bebrejdes overtrædelsen. En tilstrækkelig agtpågivenhed kunne være at der straks var forsøgt rettet op på forholdet ved fx at tilkalde miljøvagten eller lignende. I sådanne tilfælde kan NaturErhvervstyrelsen efter en konkret vurdering afgøre, at støttemodtagers landbrugsstøtte ikke skal nedsættes. I disse tilfælde skal kontrolmyndigheden beskrive overtrædelsen og foretage en faglig vurdering af overtrædelsen, herunder hvorvidt støttemodtager har anvendt en korrekt fremgangsmåde. Herefter skal kontrolmyndigheden indberette overtrædelsen vedlagt kontrolmyndighedens vurdering. NaturErhvervstyrelsen vil på den baggrund foretage en vurdering af, hvorvidt der er tale om en overtrædelse, der ikke kan tilskrives støttemodtager og derfor ikke skal føre til en nedsættelse af landbrugers støtte. Det skal bemærkes, at kun meget få overtrædelser hidtil er afgjort som hændeligt uheld.. Hvad er et kontrolbesøg og hvornår skal et opfølgende besøg indberettes? Et kontrolbesøg er et besøg, der foretages på hele eller dele af ansøgers bedrift. For krav som kontrolleres administrativt, anvendes datoen for den administrative kontrol som kontroldato. Hvis der i forbindelse med kontrolbesøget udtages prøver eller lignende, hvor resultatet først modtages senere, er prøveresultatet også en del af det oprindelige kontrolbesøg med samme kontroldato som det oprindelige kontrolbesøg. Hvis der derimod foretages opfølgende besøg, fx for at undersøge om et påbud er blevet overholdt, er dette ikke en del af det oprindelige kontrolbesøg. Hvis der konstateres overtrædelse af et krydsoverensstemmelseskrav ved et opfølgende besøg, skal dette derfor indberettes som et selvstændigt kontrolbesøg og som en anden-kontrol. Opfølgende kontrolbesøg, der udføres inden kontrolmyndighedens frist for overholdelse af påbudet er udløbet, skal kun indberettes, hvis der på det opfølgende kontrolbesøg konstateres andre overtrædelser, end den der blev konstateret på det oprindelige besøg, og hvor afhjælpningsfristen endnu ikke er udløbet. Det vil sige, at hvis kontrolmyndigheden har givet dages frist for afhjælpning af en overtrædelse af krav.8, og kontrolmyndigheden gennemfører et tilsyn 7 dage efter den oprindelige kontrol, så skal denne kontrol kun indberettes hvis der konstateres andre overtrædelser end den specifikke overtrædelse af krav.8, der blev konstateret på det oprindelige besøg. Konstateres der overtrædelse af et krav, som heller ikke var overholdt ved det oprindelige kontrolbesøg, beregnes nedsættelsen af landbrugsstøtten efter reglerne om gentagelse. Bemærk dog, at landbrugeren skal have haft en rimelig tidsmæssig frist (fra det oprindelige kontrolbesøg til det opfølgende besøg) til at afhjælpe overtrædelsen, efter landbruger er blevet underrettet om overtrædelsen. NaturErhvervstyrelsen har som udgangspunkt fastsat denne tidsfrist til maksimum måneder. Tidsfristen afhænger af hvilken handling, det er nødvendigt for landbrugeren at foretage for at afhjælpe overtrædelsen. Det er op til kontrolmyndigheden at vurdere, om landbrugeren har haft tilstrækkeligt med tid til at afhjælpe overtrædelsen. For mange krav vil en periode på under måneder være tilstrækkeligt til at rette op (fra den dato

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008

Læs mere

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode KO krav og deres sammenhæng til branchekode krav 7.1 Miljø 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund 1.2 Anvendelse

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 December 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2011

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2011 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2009

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2009 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsover-ensstemmelse

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse September 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse September 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 September 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 September 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse,

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008 Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv RETTEBLAD TIL VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013. Februar 2013 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Marts 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Marts 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 December 00 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 December 00 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Juni 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Juni 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Juni 2010 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Juni 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015.

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015. Til høringsparterne på vedlagt liste Center for Kontrol Miljø- & Økologikontrol J. nr.: 14-8025-000173 og 14-570-000008 Dato: 27. november 2014 kamhal Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget - Europaudvalget København, den 12. april 2007 Sagsnr.: 2153 FVM 434 Folketinget Europaudvalget har i skrivelse af 31. januar 2007

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Læs mere

Styr på X- overensstemmelse

Styr på X- overensstemmelse Styr på X- overensstemmelse Uffe Baller Advokat, Interlex Advokater, Århus Marlene Sparre Ibsen Ledende Svinerådgiver, Gefion, Sorø Formål med XO At skabe sammenhæng mellem overholdelse af gældende regler

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning vedrørende indberetning af kontrolresultater vedrørende bestemmelserne i Bekendtgørelse 1519 af 22. december 2004 om kontrol med krydsoverensstemmelse i forbindelse med direkte støtte til landbrugere

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. JEJENS Den 19/ Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.

Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. JEJENS Den 19/ Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8025-000129 Ref. JEJENS Den 19/12-2016 Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Hovedindholdet af bekendtgørelsen Bekendtgørelsen afløser den gældende

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Maj 2008 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse Februar 2012

Vejledning om krydsoverensstemmelse Februar 2012 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2012 Februar 2012 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012. Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2014 Februar 2014 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 20144 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014. Bidragyder(e):,

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 23 krydsoverensstemmelseskrav Februar 2014 Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. Marts 2010 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010 Bidragyder(e):

Læs mere

Maj 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Maj 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om tilskud til rådgivning af landmænd om overholdelse af regler vedrørende krydsoverensstemmelse og til udarbejdelse af naturplaner (benyttelse af bedriftsrådgivning) Maj 2006 Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse Februar 2013

Vejledning om krydsoverensstemmelse Februar 2013 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 Februar 2013 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2013. Bidragyder(e):,

Læs mere

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014 Landbo Syd Krydsoverensstemmelse 2014 20. Oktober 2014 Kodeks for det gode kontrolbesøg Vibeke Højbjerg Enhed for Landbrugskontrol 20. Oktober 2014 Kontrolstrategi 2013-16 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 1)

Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 1) BEK nr 100 af 30/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8025-000173 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Krydsoverensstemmelse nede på jorden

Krydsoverensstemmelse nede på jorden Krydsoverensstemmelse nede på jorden Svinekongressen Herning d. 26. oktober 2011. Ved konsulent, cand. jur, Rasmus Klim Christensen Disposition Krydsoverensstemmelse som begreb Kontrol med krydsoverensstemmelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1)

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1) BEK nr 106 af 29/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-8025-000337 Senere ændringer

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 22 krydsoverensstemmelseskrav maj 2013. Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009 December 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009 December 2008 Denne vejledning er

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. af 9. marts 00 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 00, december 009 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse November 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv NOVEMBER 2006 Kolofon hjkhjk Denne vejledning er udarbejdet af i 2006

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 2015 Januar 2015 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Foto: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013. April 2013

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013. April 2013 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 April 2013 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2013. Bidragyder(e):,

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Krydsoverensstemmelse

NaturErhvervstyrelsen Krydsoverensstemmelse Brugervejledning 2013 til KO-Web NaturErhvervstyrelsen Krydsoverensstemmelse KO-Web henvender sig til kontrolmyndighederne og skal anvendes til udtagning af landbrugere til kontrol med krydsoverensstemmelse,

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. af 0. marts 009 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009, december 008 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Retteblad nr. 4 af 22. december 2013 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, august 2013 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 4 af 22. december 2013 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, august 2013 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 4 af 22. december 2013 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, august 2013 (Kontrolvejledningen) Dette

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

Den Generelle Kontrolinstruks for Krydsoverensstemmelse

Den Generelle Kontrolinstruks for Krydsoverensstemmelse Den Generelle Kontrolinstruks for Krydsoverensstemmelse GENERELLE INFORMATIONER OM KO KONTROLLEN, FORBERDELSE > KONTROLBESØG > SAGSBEHANDLING Version april, 2016 Captia-link : 16-571-000001 ISBN 978-87-7120-777-4

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. April 2009

Beretning til Statsrevisorerne om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. April 2009 Beretning til Statsrevisorerne om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte April 2009 BERETNING OM FØDEVAREMINISTERIETS FORVALTNING AF LANDBRUGSSTØTTE i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og

Læs mere

Undgå træk i støtten Kvægkongressen 24. og 25. februar 2014

Undgå træk i støtten Kvægkongressen 24. og 25. februar 2014 Undgå træk i støtten Kvægkongressen 24. og 25. februar 2014 V/juridisk specialkonsulent Rasmus Klim Christensen Disposition Krydsoverensstemmelse kort fortalt Sag om malkning inden transport Sag om medicinering

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 2015 Februar 2015 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 Denne vejledning er udarbejdet af i 2015. Sidst opdateret 1. december 2015. Foto: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015. Dato 11. december 2014 Side 1 af 8 NaturErhverstyrelsen Center for Kontrol Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per e-mail til miljoko@naturerhverv.dk Høring over udkast til vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere