SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Oppelstrup Bygade Gistrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. juni 2013 Til den 16. juni Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her. Med venlig hilsen Torben A. Küttemann Energi-og Bygningsrådgivning A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup tlf Mulighederne for Oppelstrup Bygade 39, 9260 Gistrup Varmefordeling VARMERØR Varmefordelingsrør i udhus er isoleret med ca. 10 mm isolering. FORBEDRING Isolering af varmefordelingsrør i udhus med 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter kr. 500 kr. 0,01 ton CO₂ Ydervægge MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Ved besigtigelsen er det vurderet, at væg på 1. sal mod uopvarmet tagrum overvejende er udført som en uisoleret letbetonvæg. U-værdi er beregnet til 0,66 W/m²K. BR 10 krav til maksimal U-værdi ved ombygning/renovering er 0,2 W/m²K. FORBEDRING Isolering af væg mod uopvarmet tagrum til i alt 200 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af letbetonvæg og fastholdes med tråd kr. 400 kr. -0,01 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 Varmt vand VARMT VAND Der er ikke installeret et solvarmeanlæg på ejendommen. Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet som er monteret i gangen. Etablering af solvarmeanlæg til opvarmning af det varme brugsvand i bygningen. Solfangerne kan placeres på tagflade mod syd/vest på udhus og solvarmebeholder placeres i udhus. Den skal være med en kapacitet på 50 liter pr. m² solfanger, dog minimum 200 liter. Beholder forsynes med el-patron til opvarmning af brugsvand i kolde perioder. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpeenhed. For at udnytte solvarmen fuldt ud tilsluttes anlægget det eksisterende varmeanlæg via varmeveksler. Det er især oplagt at etablere solvarme samtidig med udskiftning af tagbelægning kr. 0,44 ton CO₂ Montering af ny varmtvandsbeholder til solvarmeanlæg. Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen. På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke. Beregnet varmeforbrug pr. år: 4,70 Ton træpiller 876 kwh elektricitet kr. 0,58 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

5 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Tag og loft LOFT Ved besigtigelsen er det vurderet, at skråvægge i tagetagen er udført som en letkonstruktion der isoleret med ca. 200/250 mm mineraluld. Isoleringsmængden er skønnet ud fra krav i gældende bygningsreglement på udførelsestidspunktet. Konstruktionens U-værdi er beregnet til 0,25 W/m²K. BR 10 krav ved ombygning/renovering er 0,15 W/m²K. Skråvægge efterisoleres til en samlet tykkelse på 300 mm mineraluld. Efterisoleringen kan udføres indefra eller udefra. Hvilken metode, som vælges afhænger primært af standen på den eksisterende tagbelægning. Hvis tagbelægningen skal udskiftes anbefales det, at man isolere udefra, da man herved kan bevare det eksisterende beboelsesareal i tagetagen. Den indvendige efterisolering bør vælges hvis den eksisterende tagbelægningen er i god stand. Ved begge løsninger isoleres der mellem de eksisterende spær, som evt. forøges så der er plads til den nødvendige isoleringsmængde. Efterisoleringen afhænger også af den eksisterende dampspærres kvalitet og placering i den eksisterende konstruktion. Inden arbejdet udføres skal samlingerne ved tagfod og kip undersøges nærmere. Det anbefales, at benytte et isoleringsmateriale med så lav varmeledningsevne som muligt. Herved kan selve isoleringstykkelsen og den samlede tykkelse på skråvægge mindskes. Husk på at efterisoleringen kan medvirke yderligere arbejde på de tilstødende konstruktioner, og derved anbefales det at indhente et konkret tilbud på udførelsen af arbejdet. 200 kr. -0,01 ton CO₂ Energimærkningsnummer

6 LOFT Ved besigtigelsen er det vurderet, at vandret etageadskillelse mod uopvarmet tagrum i gennemsnit er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktionens U-værdi er beregnet til 0,15 W/m²K. BR 10 krav ved ombygning/renovering er 0,15 W/m²K. Loftkonstruktionen isoleres til en samlet tykkelse på 300 mm mineraluld. Den nye isolering udlægges ovenpå den eksisterende hvis denne er i god stand. Såfremt der er defekt isolering i den eksisterende konstruktion skal dette udskiftes. Større spalter udfyldes med afskårne isoleringsstrimler, og mindre spalter og huller fyldes med løsfyld (granulat), så den eksisterende isolering slutter tæt i samlinger og mod konstruktionen. Ved efterisoleringen skal man være opmærksom på, at sørge for den nødvendige ventilation i tagrummet. Derudover afhænger efterisoleringen af den eksisterende dampspærres kvalitet og placering i den eksisterende konstruktion. El-installationer i tagrum kan også medvirke at disse skal reetableres, eftesom der ikke måforekomme skjulte samlinger. Disse forhold skal undersøges nærmere inden arbejdet udføres. 100 kr. 0,00 ton CO₂ Ydervægge MASSIVE YDERVÆGGE Ved besigtigelsen er det vurderet, at ydervægge overvejende er udført som en ca. 24 cm massiv ydervæg som indv. er isoleret med ca, 75/100 mm mineraluld afsluttet med pladebeklædning. U-værdi er beregnet til 0,35 W/m²K. BR 10 krav til maksimal U-værdi ved ombygning/renovering er 0,2 W/m²K. Udvendig efterisolering af ydervæg til en samlet isolerings tykkelse på i alt 200 mm mineraluld. Denne løsning er fugt- og varmeteknisk at foretrække frem for mere indvendig efterisolering. 900 kr. -0,03 ton CO₂ På den eksisterende ydervæg monteres et efterisoleringssystem med fast isolering fastholdt med dyvler og afsluttet med puds. Såfremt der anvendes et isoleringsprodukt specielt udviklet til efterisolering og pudsning af ydervægge, udføres arbejdet efter isoleringsproducentens montagevejledning. I forbindelse med udvendig efterisolering, vil det ofte være nødvendigt at flytte vinduerne ud i facaden. Energimærkningsnummer

7 MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Ved besigtigelsen er det vurderet, at væg på 1. sal mod uopvarmet tagrum overvejende er udført som en uisoleret letbetonvæg. U-værdi er beregnet til 0,66 W/m²K. BR 10 krav til maksimal U-værdi ved ombygning/renovering er 0,2 W/m²K. FORBEDRING Isolering af væg mod uopvarmet tagrum til i alt 200 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af letbetonvæg og fastholdes med tråd kr. 400 kr. -0,01 ton CO₂ Vinduer, døre ovenlys mv. VINDUER Vinduer mod nord og øst på 1. sal er monteret med 2-lags termoruder. De eksisterende vinduer udskiftes til nye A-mærkede energivinduer. 200 kr. 0,00 ton CO₂ VINDUER Vinduer og glasdøre er udført i en traditionel konstruktion overvejende monteret monteret med 2- lags energiruder. Der er generelt regnet med en vægtet U-værdi på 1,33 W/m²K for energiruder. BR 10 krav til maksimal U-værdi ved ombygning/renovering er 1,5 W/m²K. YDERDØRE Ved besigtigelsen er det antaget at fordør mod nord er isoleret. BR 10 krav til maksimal U-værdi ved ombygning/renovering er 1,5 W/m²K. Gulve TERRÆNDÆK Oplysninger om konstruktionsopbygningen af terrændæk har ikke været tilgængelig. Det er vurderet at konstruktionen er udført i beton med en antaget tykkelse på mm. Iflg. oplysning fra sælger antages det, at være isoleret iht. lovkrav i U-værdikravet til gulvkonstruktionen var 0,30 W/m²K på udførelsestidspunktet. Det er skønnet, at der er en isoleringstykkelse på ca. 150 mm leca eller lign. Energimærkningsnummer

8 isolering, for opnåelse af U-værdikravet ved udførelsen. U-værdi er antaget til 0,30 W/m²K. BR-10 krav til maksimal U-værdi ved ombygning/renovering er 0,12 W/m²K. Etablering et nyt velisoleret terrændæk vil normalt være den mest effektive løsning til både at minimere varmetab og forbedre indeklimaet. Løsningen medfører dog et omfattende indgreb i den eksisterende konstruktion, hvilket medvirker at det eksisterende gulv fjernes. Desuden skal eksisterende el- og vvs-installation omlægges og herefter kan der opbygges et nyt terrændæk, som isoleres med i alt 300 mm polystyren. Det er oplagt at etablere gulvvarme i forbindelse med opbygningen af nyt terrændæk. Husk på at efterisoleringen kan medvirke yderligere arbejde på de tilstødende konstruktioner, og derfor anbefales det at indhente et konkret tilbud på udførelsen af arbejdet kr. -0,03 ton CO₂ Ventilation VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Energimærkningsnummer

9 VARMEANLÆG Varmeanlæg KEDLER Ejendommen opvarmes med træpiller. Kedel er installeret i udhus. Anlægget er et centralvarmeanlæg, fabrikat BAXI. Kedlen er en nyere kompakt solokedel med automatisk fyring. Der er ikke integreret varmtvandsbeholder i kedlen. OVNE Der er mulighed for supplerende opvarmning med brændeovn, som er placeret i køkken/alrum. Varmetilskud ved brug af denne medregnes i energimærkningsrapporten i henhold til Energistyrelsens regler. VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Der monteres en varmepumpe til opvarmning af køkken/alrum. Varmepumpen er typen luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et splitanlæg med en udedel og en indedel. Indedelen opstilles i køkken/alrum. 700 kr. -0,57 ton CO₂ Varmefordeling VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Der er desuden gulvvarme i begge badeværelser og gangen. VARMERØR Varmefordelingsrør i udhus er isoleret med ca. 10 mm isolering. FORBEDRING Isolering af varmefordelingsrør i udhus med 100 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter kr. 500 kr. 0,01 ton CO₂ Energimærkningsnummer

10 VARMERØR Varmerørene i bygningen er ført utilgængeligt bag vægbeklædning og under gulvene samt langs ydervægge, rør i vægge og under gulve vurderes at ligge på varme side af isoleringslaget. VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk Grundfos Alpha pumpe med en effekt på 60 W. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha kr. 0,03 ton CO₂ AUTOMATIK Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Der er ikke monteret automatik til regulering af varmeanlæg ved central styring. (udetemp. styring og natsænkning) Der er monteret termostatiske reguleringsventiler til regulering af korrekt rumtemperatur. Energimærkningsnummer

11 VARMT VAND Varmt vand VARMT VAND Der er ikke installeret et solvarmeanlæg på ejendommen. Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet som er monteret i gangen. Etablering af solvarmeanlæg til opvarmning af det varme brugsvand i bygningen. Solfangerne kan placeres på tagflade mod syd/vest på udhus og solvarmebeholder placeres i udhus. Den skal være med en kapacitet på 50 liter pr. m² solfanger, dog minimum 200 liter. Beholder forsynes med el-patron til opvarmning af brugsvand i kolde perioder. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpeenhed. For at udnytte solvarmen fuldt ud tilsluttes anlægget det eksisterende varmeanlæg via varmeveksler. Det er især oplagt at etablere solvarme samtidig med udskiftning af tagbelægning kr. 0,44 ton CO₂ Montering af ny varmtvandsbeholder til solvarmeanlæg. VARMT VAND I beregningen er der indreget et varmtvandsforbug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år. VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er isoleret med 10 mm isolering. Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. 100 kr. 0,00 ton CO₂ Energimærkningsnummer

12 EL El SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Der anbefales en installation af et 10 m² solcelleanlæg. Forslaget er udregnet iht. de gældende regler for solceller, og det forudsættes at 40% af den producerede strøm benyttes direkte. Besparelsen på forslaget vil på sigt blive større, da det forventes at el-priserne vil stige i fremtiden kr. 0,45 ton CO₂ ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Iflg. BBR. er boligen opført i 1897 med om-/tilbygning i 1961 og iflg. oplysning senest omkring år Bygningens energimæssige stand er generelt set god - alderen taget i betragtning. Der kan ikke umiddelbart anvises rentable energibesparende foranstaltninger. Der er dog flere forbedringer ifm. renovering, men disse vil ikke være rentable, når de nuværende energipriser tages i betragtning. Der foreligger ikke brugbart tegningsmateriale eller andre skriftlige oplysninger omkring bygningens isoleringstilstand. Isoleringstilstanden i tagkonstruktionen er iflg. oplysning fra sælger og konstateret ved stikprøvemåling. Isoleringstilstanden i ydervægge er baseret på konsulentens skøn udfra udførelsestidspunktet. Isoleringstilstanden i gulvkonstruktioner er iflg. oplysning fra sælger og baseret på konsulentens skøn udfra udførelsestidspunktet. Hvor andet ikke fremgår, er isoleringsforhold baseret på disse oplysninger. Energimærkningsnummer

13 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Priser er inkl. moms. Emne Forslag Bygning i energienheder Massive vægge mod uopvarmede rum Isolering af væg mod uopvarmet rum til i alt 200 mm kr. 0,16 ton træpiller, i pose -18 kwh el 400 kr. Varmerør Isolering af varmefordelingsrør i udhus med 100 mm kr. 0,20 ton træpiller, i pose 500 kr. 8 kwh el Energimærkningsnummer

14 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises sforslag hvor energin ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse sforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. en til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med sforslaget. Priser er inkl. moms Emne Forslag i energienheder Bygning Loft Efterisolering af skråvægge 0,08 ton træpiller, i pose 200 kr. -9 kwh el Loft Efterisolering af loftkonstruktion 0,05 ton træpiller, i pose 100 kr. -5 kwh el Massive ydervægge Udvendig efterisolering af ydervæg 0,40 ton træpiller, i pose -45 kwh el 900 kr. Vinduer Udskiftning af vinduer monteret med termoruder til nye vinduer monteret med energiruder 0,05 ton træpiller, i pose -3 kwh el 200 kr. Terrændæk Etablering af nyt terrændæk 0,45 ton træpiller, i pose kr. -50 kwh el Varmeanlæg Varmepumper Installation af nyt luftvarmeanlæg, (luft/luft), 2,3 kw som type IVT Nordic 12 FR-N 1,07 ton træpiller, i pose -856 kwh el 700 kr. Varmefordelings pumper Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg, som Alpha2 på 32 W 46 kwh el 100 kr. Energimærkningsnummer

15 Varmt og koldt vand Varmt vand Nyt solvarmeanlæg til brugsvandsproduktion 0,23 ton træpiller, i pose 660 kwh el kr. Varmtvandsrør Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm 0,00 ton træpiller, i pose 2 kwh el 100 kr. El Solceller Solcelleanlæg 10 kvm -1,5 kwp 679 kwh el kr. Energimærkningsnummer

16 BAGGRUNDSINFORMATION KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Den oplyste varmeudgift stammer fra sælger, der har dokumenteret oplysningerne på underskrevet sælgeroplysningsskema. Den årlige varmeudgift til forbrug af træpiller er oplyst til ca kr. Energimærket er beregnet som et standardforbrug baseret på en gennemsnitlig kold fyringssæson. Alle rum, som indgår i det opvarmede areal, er forudsat fuldt opvarmet til mellem 20 og 21 grader hele døgnet. Der kan være store forskelle mellem disse standardforudsætninger - og så den faktiske brugeradfærd med hensyn til opvarmning og udluftning af boligen samt forbrug af det varme vand. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Varme ,00 kr. pr. Ton træpiller El... 2,00 kr. pr. kwh Vand... 35,00 kr. pr. m³ Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet. FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Energimærkningsnummer

17 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Hovedbygning Adresse... Oppelstrup Bygade 39 BBR nr Bygningens anvendelse... Fritliggende enfamilieshus (120) Opførelses år År for væsentlig renovering Varmeforsyning... Kedel Supplerende varme... Brændeovn Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Boligareal opvarmet m² Erhvervsareal opvarmet... 0 m² Opvarmet areal i alt m² Heraf tagetage opvarmet m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... C KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk. Der er foretaget en vejledende opmåling af bygningen, kun til brug for energimærkningen. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Energimærkningsrapporten er udarbejdet af: Energi-og Bygningsrådgivning A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup tlf Ved energikonsulent Torben A. Küttemann Energimærkningsnummer

18 KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

19 Energimærke for Oppelstrup Bygade Gistrup Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 16. juni 2013 til den 16. juni 2023 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndergade 4, 6500 Vojens Søndergade 4 6500 Vojens Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2012 Til den 3. oktober 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elkjærhøjevej 3 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. april 2013 Til den 28. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hammelvej 197 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2015 Til den 21. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kildetoften 8 4621 Gadstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. august 2013 Til den 26. august 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tværvej 1 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2014 Til den 24. september 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvænget 5 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2014 Til den 11. maj 2021. Energimærkningsnummer 311053452

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rudmevej 116 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. juni 2015 Til den 14. juni 2025. Energimærkningsnummer 311118998

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enfamiliehus Skovgyden 31 5800 Nyborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. april 2013 Til den 15. april 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Norupvej 14 9550 Mariager Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. juni 2013 Til den 8. juni 2023. Energimærkningsnummer 311002638

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 52798 Over Viskumvej 17 8830 Tjele Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. maj 2015 Til den 2. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Husbondvej 64 8850 Bjerringbro Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. maj 2013 Til den 13. maj 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Randersvej 5 8410 Rønde Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. september 2013 Til den 6. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sørig Engvej 43 9881 Bindslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. juli 2013 Til den 1. juli 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørregade 24 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. juni 2015 Til den 8. juni 2022. Energimærkningsnummer 311117707

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gefionsvej 29 3000 Helsingør Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. juni 2014 Til den 20. juni 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Galdbjerg Kohavevej 8 5874 Hesselager Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. februar 2015 Til den 25. februar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hindsløkken 67-85 Hindsløkken 67 5690 Tommerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. februar 2013 Til den 19. februar 2020.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Erhverv Katrinedal 7 4520 Svinninge Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. august 2013 Til den 26. august 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hængebøgen 2 Hængebøgen 2 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. december 2012 Til den 26. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enfamilieshus Hovedvejen 161 8723 Løsning Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. april 2015 Til den 30. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gammelskovvej 6 6534 Agerskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mågevej 5 9560 Hadsund Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. august 2014 Til den 18. august 2021. Energimærkningsnummer 311068862

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vesterbro 5 8570 Trustrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. marts 2014 Til den 1. marts 2021. Energimærkningsnummer 311040567

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Asbakken 1 9520 Skørping Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. september 2013 Til den 13. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Landevejen 14 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. december 2013 Til den 17. december 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stubyvej 20 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. maj 2014 Til den 1. maj 2021. Energimærkningsnummer 311051823

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ingemannsvej 4 Ingemannsvej 4 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. maj 2012 Til den 31. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Birkemosevej 12 4874 Gedser Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. februar 2013 Til den 15. februar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 256897 Højgårdvej 1 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. december 2014 Til den 15. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vittenvej 56 8382 Hinnerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. juli 2014 Til den 31. juli 2021. Energimærkningsnummer 311066717

Læs mere