Gennemgang af energibestemmelser i bygningsreglementet BR10 og tilhørende energiberegning samt valg af korrekte løsninger. v/ Ditte Marie Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgang af energibestemmelser i bygningsreglementet BR10 og tilhørende energiberegning samt valg af korrekte løsninger. v/ Ditte Marie Jørgensen"

Transkript

1 Gennemgang af energibestemmelser i bygningsreglementet BR10 og tilhørende energiberegning samt valg af korrekte løsninger v/ Ditte Marie Jørgensen

2 Dagsorden Kl Energibestemmelser i bygningsreglementet BR10 Gennemgang af Be10 med eksempelbyggeri Introduktion til Videncenteret og Videncenterets materialer Afgang til skuespillerhuset

3 Energibestemmelser i bygningsreglement BR10

4 BR10 Trådt i kraft 30. juni revideringer siden. Den nyeste er fra 1. januar Bunder i EU-direktiver om Energy Performance of Buildings 4

5 Dansk klima- og energipolitisk aftale for Hovedmål: 40 % CO 2 reduktion i 2020 ift Vindenergi udgør 50 % af elforbruget i 2020 Oliefyr udfaset i 2030 Kul udfaset i % VE i el og varme i % vedvarende energi i 2050

6 Energikrav i BR Krav til U-værdier Varmetabsramme Netto-energiramme Brutto-energiramme BR 61 BR 66 BR 72 BR 77 BR 82 BR-S 85 BR95 BR08 BR10 Detailkrav Funktionskrav 6

7 Hvad stiller kommunen krav til ved nybyggeri? Oplysninger om det beregnede energiforbrug Energimærkning før tilladelse til ibrugtagning Krav om måling af lufttæthed i mindst 5 % af alle nye bygninger

8 Nye bygninger Bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning Varme + 2,5 x el + overtemperatur bidrag fra VE Mindstekrav til bygningsdele og linjetab Krav til bygningens lufttæthed (gælder ikke < 15 C) Mindstekrav til isoleringsevne af klimaskærm som helhed (dimensionerende transmissionstab) Supplerende krav til varme- og ventilationsanlæg 8

9 Energiramme BR10 En bygning opfylder mindstekravet i BR 2010, hvis det samlede behov for tilført energi (kwh/m 2 pr. år) til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning (minus boliger) højst er: andre bygninger 71, A hvor A er det opvarmede etageareal. boliger 52, A (ca. 75 % af mindstekravet i BR08 når alle bygninger betragtes gl. klasse 2) 9

10 Opvarmet etageareal Ved det opvarmede etageareal forstås det samlede etageareal af de etager eller dele heraf, der er opvarmede Det opvarmede etageareal kan ikke omfatte rum, der ikke er indeholdt i bygningens etageareal 10

11 Tillæg til energirammen For bygninger eller bygningsafsnit med behov for fx et højt belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand eller lang benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde forhøjes energirammen med et tillæg, der modsvarer energiforbrug hertil Gælder også for lavenergibyggeri 2015 og 2020

12 Lavenergibygninger klasse 2015 En bygning er lavenergibygning klasse 2015, hvis det samlede behov for tilført energi (kwh/m 2 pr. år) til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning (minus boliger) højst er: 12 andre bygninger A boliger 30 Tillæg til energirammen bliver mulig for andre bygninger Energifaktor ved fjernvarme: 0, A hvor A er det opvarmede etageareal.

13 Bygningsklasse 2020 En bygning er en bygningsklasse 2020, hvis det samlede behov for tilført energi til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og evt. belysning højst er (kwh/m 2 pr. år): andre bygninger boliger Uafhængig af arealet Disse lavenergiklasser er ikke endeligt vedtaget. Energifaktor ved el: 1,8 Energifaktor ved fjernvarme: 0,6 13

14 Hvad skal inkluderes i en energirammeberegning 1. Klimaskærm 2. Varmeanlæg 3. Varmt brugsvand 4. Ventilation 5. Køling 6. Belysning (i andre bygninger end beboelse) 7. Vedvarende energiproduktion

15 Krav til mindste isolering Selvom energirammen er opfyldt, må det dimensionerende transmissionstab for bygninger, eksklusive vinduer og døre ikke overstige: BR10 1 etage: 5 W pr. m² klimaskærm 2 etager: 6 W pr. m² klimaskærm 3 etager og derover: 7 W pr. m² klimaskærm LE2015, dog 4, 5 hhv. 6 W pr. m² klimaskærm 15

16 Mindste isolering ubrudt isolering 4 W/m² ca. 32 cm 5 W/m² ca. 25 cm 6 W/m² ca. 21 cm 7 W/m² ca. 18,5 cm 8 W/m² ca. 16 cm 16

17 Mindste varmeisolering BR10 U-værdi W/m² K Ydervægge mv. 0,30 Skillevægge mod kolde rum 0,40 Etageadskillelser mod kolde rum 0,40 Etageadskillelse i fm. gulvvarme 0,50 Terrændæk 0,20 Loft- og tagkonstruktioner 0,20 Yderdøre 1,80 Vinduer, BR10, krav til samlet energitilskud 17

18 Energitilskud fra vinduer Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet, E ref, gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end: 33 kwh/m² pr. år for facadevinduer (-17 kwh/m² pr. år i 2015) og 10 kwh/m² pr. år for ovenlysvinduer (0 kwh/m² pr. år i 2015) 18

19 E ref = I g w G U w = 196,4 g w 90,36 U w Hvor: I er solindfald korrigeret for g-værdiens afhængighed af indfaldsvinklen. g w er Total solenergitransmittans for vinduet. G Gradtimer i fyringssæsonen baseret på en indetemperatur på 20 C. Varmetransmissionskoefficient for vinduet. U w Solindfaldet I og antallet af gradtimer G i løbet af fyringssæsonen er bestemt ud fra referenceåret DRY. Solindfaldet gennem vinduer afhænger af vinduernes orientering og der er derfor benyttet et referencehus med følgende vinduesfordeling: Nord 26 pct. Syd 41 pct. Øst/vest 33 pct. Beregningen foretages for et referencevindue på 1,23 x 1,48 m. For døre med glas beregnes energitilskuddet for en referencedør på 1,23 x 2,18 m. Energitilskuddet E ref er et relevant udtryk til at sammenligne forskellige vinduer og glasdøres ydeevne i opvarmningssæsonen. Med hensyn til gener af solindfald og eventuel overophedning om sommeren må der eventuelt foretages en særskilt vurdering heraf. Selvom E ref er baseret på nyttiggørelsen af solenergitransmissionen gennem vinduer og glasdøre i et enfamiliehus anvendes E ref også til sammenligning mellem vinduer ved udskiftning i andre bygninger end boliger. Her bør der ved vinduesudskiftning også foretages en vurdering af et evt. behov for solafskærmning. 19

20 Dokumentation af lufttæthed Krav til bygningers lufttæthed Det er utilsigtede utætheder der ledes efter Tilsigtede åbninger lukkes eller forsegles Luftskiftet må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² etageareal ved 50 Pa dog 1,0 l/s pr. m² for LE2015 og 0,5 l/s pr. m² for LE2020 Kan kræves eftervist ved måling Resultatet er gennemsnit af over- og undertryk 20

21 Kedler I nybyggeri må ikke installeres centralvarmekedler med naturgas* eller fossil olie Olie-kedler skal have en nyttevirkning på mindst 93 % ved fuldlast og 98 % ved dellast. Gas-kedler skal have en nyttevirkning på mindst 96 % ved fuldlast og 105 % ved 30 % dellast Kedler til fyring med biobrændsel og biomasse skal have en virkningsgrad, der opfylder kedelklasse 3 i DS/EN *gælder ikke i visse kommuner 21

22 Varmepumper væske/vand (jordvarmeanlæg) BR10 Størrelse / normeffekfaktor gulvvarme radiator 0-3 kw 3,0 2,6 3-6 kw 3,6 2,8 6 kw 3,7 3,0 Elforbrug til varmepumpe og køleanlæg med elforbrug over kwh skal måles. En evt. elpatron skal være forsynet med timetæller. 22

23 Varmepumper (2) BR10 Luft/vand varmepumper tilsluttet gulvvarme skal have en normeffektfaktor på mindst 3,2 Luft/vand varmepumper tilsluttet radiatorer skal have en normeffektfaktor på mindst 2,7 Luft/luft varmepumper skal have en normeffektfaktor på mindst 3,6 Brugsvandsanlæg forsynet fra varmepumpe skal mindst have en COP ved brugsvands-tapning på 3,1 23

24 Små kraftvarmeanlæg BR10 Totalvirkningsgraden inklusive varmeproduktion skal være mindst 80 % for anlæg med sterlingmotor, stempelmotor eller brændselsceller Små kraftvarmeanlæg er anlæg med en varmeydelse på højst 120 kw 24

25 Cirkulationspumper BR10 Cirkulationspumper i varme-, varmtvandsog køleanlæg skal være A-mærkede eller opfylde tilsvarende energimæssige krav hertil (BR10) 25 For store cirkulationspumper, der ikke er omfattet af A mærkningen, henvises til bestemmelserne om pumper i DS 469, Varmeanlæg med vand som varmebærende medium

26 Brugsvandspumper BR10 Brugsvandscirkulationspumper i enfamiliehuse og andre mindre brugsvandsanlæg skal have en energieffektivitet svarende til A- mærkede pumper eller have en tilsvarende årlig besparelse gennem styring af pumpen.

27 Mekanisk ventilation - BR10 I etagebyggeri til beboelse, daginstitutioner og undervisningsrum SKAL grundluftsskifte ske med et mekanisk ventilationsanlæg med indblæsning, udsugning og varmegenvinding 27

28 Behovsstyret ventilation BR10 I andre beboelsesbygninger (end enfamiliehuse med naturlig ventilation) kan der benyttes behovsstyret ventilation med luftskifte på mindst 0,3 l/s pr. m² Styring efter behovet vil i boliger normalt omfatte styring efter fugtforholdene. Behovsstyring kan også f.eks. inkludere en manuelt betjent emhætte 28

29 Forcering BR10 Herudover skal luftskiftet i køkken, baderum, wc-rum, bryggers og lignende rum kunne forøges mindst til følgende: Køkken 20 l/s Baderum 15 l/s Særskilt wc-rum og bryggers 10 l/s 29

30 Ventilationsanlæg BR10 BK2020 Virkningsgrad, tør: Min. 70 % Min 75 % Virkningsgrad, tør, i anlæg som forsyner én bolig: Min. 80 % Min 85 % Varmepumpe, COP: Min. 3,6 Maks. SEL J/m³ Mekanisk udsugning 800 Mek. vent. i enkelt bolig CAV VAV

31 VE-anlæg Årlig elproduktion fra solceller og vind kan medregnes svarende til det årlige behov Der kan ikke indregnes negativt elforbrug på årsbasis På månedsbasis kan elproduktionen indregnes svarende til, at det dækker elforbruget til bygningsdrift og andet elforbrug Tilsvarende gælder for indregning af solvarme

32 Solvarme Ved nybyggeri eller renovering af bygninger udenfor eksisterende fjernvarmeområder, hvor forventet varmtvandsforbrug overstiger 2000 liter pr. døgn, skal der etableres solvarmeanlæg 32

33 Krav til måling af elforbrug Serverrum Nye serverrum skal være forsynet med elmålere til el + køleforbruget Køleanlæg og varmepumpeanlæg skal udføres med automatisk regulering af køle- og varme-ydelsen efter behov Varmt brugsvand, elmåler hvis Energiforbruget til opvarmning og cirkulation af varmt vand overstiger kwh i nybyggeri og ved nyinstallation i bestående byggeri Ventilationsanlæg, elmåler hvis elforbrug til ventilatorer overstiger kwh pr. år - i nybyggeri og ved nyinstallation i bestående byggeri varmeforbrug til varmeflader overstiger kwh pr. år Bemærk: Ovenstående gælder ikke ved almindelige udvidelser af ventilationsanlæg og varmt brugsvand til andre rum

34 Krav til termisk indeklima BR10 Boliger: maks. 100 timer pr. år over 26 C og maks 25 timer pr. år over 27 C. Andre bygninger end boliger: Bygherre bestemmer antallet af timer pr. år over 26 C LE kl og BK 2020 Boliger, institutioner, kontorer mm. må ikke overskride 26 C, bortset fra nogle få timer i forhold til normalåret.

35 Energimærkning før færdigmelding Energimærkning skal dokumentere, at kravene til bygningens energimæssige ydeevne er opfyldt Energimærkningen udarbejdes af uafhængig energikonsulent, der er registreret og godkendt til at udarbejde energimærkning Energimærkningen skal foreligge sammen med færdigmeldingen af byggeriet 35

36 Gynger og karruseller 36

37 Hvorfor er forbruget ikke det samme som forbruget i energimærket? Beregning af energiforbrig Fejl i udførelse Manglende eller forkert styring og regulering Anden brugeradfærd Forkert klimadata/korrektion

38 38 Til- og ombygninger Tre muligheder for at opfylde energikravene i BR 1. Mindste isolering af bygningsdele Max 22 % vinduer 2. Varmetabsramme Kan ændre U-værdier og linjetab (max som for nybyggeri) og vinduesarealer i tilbygningen, men varmetabet må ikke overstige det man vil få ved 1 3. Energiramme Mindstekrav til bygningsdele og linjetab

39 Større ombygninger og andre væsentlige forandringer Ved ombygning og andre forandringer i bygninger skal rentable energibesparelser i gennemføres. Kravet gælder kun for den bygningsdel eller installation, der er omfattet af ændringen. Kirker, fredede bygninger og bygninger, som er en del af et fredet fortidsminde, samt bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige, er undtaget fra bestemmelserne 39

40 Rentable foranstaltninger Her anvendes rentabilitetskriterier fra energimærkningen Dette indebærer, at de foranstaltninger som skal gennemføres er de, som fremgår af energimærkningen Foreligger der ikke en energimærkning, anvendes de samme kriterier som grundlag Rentable hvis: b e s p a re ls e [kr / år] le ve tid inve s te rin g [kr] [år] 1,33 Som udgangspunkt skal isoleringskravene til tilbygninger samt kravene til installationer opfyldes I bilag 6 til BR10 findes en tabel med konstruktioner og installationer, som det normalt vil være rentabelt at efterisolere 40

41 Energibestemmelser i BR10 - beregningsmetoden

42 Beregningsmetoden skal bruges på alle typer bygninger Store og små Simple og komplekse Småhuse, etageejendomme, kontorer, institutioner mv. Skal også bruges ved mærkning af eksisterende bygninger I princippet samme metode, men stor forskel på nødvendig mængde inddata 42

43 Beregningsmetode Balance mellem: Detaljeringsgrad og beregningsnøjagtighed Kompleksitet og anvendelighed Motivation til energieffektive løsninger og optimering 43

44 Den danske beregningsmetode Hoveddefinitioner i BR10 Detaljeret fastlæggelse af metoden i SBi-anvisning 213: Bygningers energibehov SBi-anvisningen inkluderer edb-program som består af: en beregningskerne et bruger-interface beregnet til BR, samt en beskrivelse af metode og inddata Beregningskernen kan også bruges af andre programmer fx til energimærkning 44

45 SBi anvisning 213: SBi anvisning 213: Bygningers energibehov Beregningsvejledning Beregningsmetode og program, Be10 45

46 Beregningsprogram: Be10 46

47 Yderligere information om BR 47

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Tillæg 12 til Bygningsreglement

Tillæg 12 til Bygningsreglement 1 Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Byggestyrelsen Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 2 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995 med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR15 CE-mærkning Energimærkning. Bygningsreglement. Eref. Solindfald. Linjetab. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser. BR15 CE-mærkning Energimærkning. Bygningsreglement. Eref. Solindfald. Linjetab. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR15 CE-mærkning Energimærkning Krav og konsekvenser Kongsvang Allé 37, Bygning 16, DK - 8000 Århus C Tlf: +45 7220 1822 www.dvv.dk www.vinduesindustrien.dk info@vinduesindustrien.dk

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energimærkning Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Copyright Ved kopiering skal der kildehenvises til

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf.

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf. 03.10.2007 Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007 Marianne Bender Energitjenesten Energitjenesten www.energitjenesten.dk Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret

Læs mere

Energiberegning af Hospitaler Vejledning til Bygningsklasse 2020

Energiberegning af Hospitaler Vejledning til Bygningsklasse 2020 Energiberegning af Hospitaler Vejledning til Bygningsklasse 2020 1 Forord Formålet med denne vejledning er at sikre, at nye hospitaler opført i Bygningsklasse 2020 bliver myndighedsbehandlet ens og retfærdigt.

Læs mere

BR 2015 (HØRINGSUDGAVE) HVORDAN BLIVER KRAVENE?

BR 2015 (HØRINGSUDGAVE) HVORDAN BLIVER KRAVENE? BR 2015 (HØRINGSUDGAVE) HVORDAN BLIVER KRAVENE? IDA BYGNINGSFYSIK 9. MARTS 2015 SØREN AGGERHOLM SBI Indlæggets indhold Proces og tidsplan for BR15 Energirammer for nybyggeri Energirammer for eksisterende

Læs mere

Teoretisk energiforbrug i lavenergihuse

Teoretisk energiforbrug i lavenergihuse Seminar om Lavenergi Teoretisk energiforbrug i lavenergihuse -Definitioner på lavenergihuse og regler i bygningsreglementet www.elle-kilde.dk Seminar om lavenergi Ved: Jørgen Lange Nielsen Ellehauge &

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06 Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energi-mærkning Trykkeri: Søe-Knudsens Printerservice, Stoholm Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Krav

Læs mere

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere