Notat om offentlig-privat samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om offentlig-privat samarbejde"

Transkript

1 Notat om offentlig-privat samarbejde Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning om offentlig-privat samarbejde, med det mål at skabe overblik over forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL s velledning omhandler seks forskellige former for samarbejde: Offentlig-Privat Innovation (OPI) Klassisk udbud Servicepartnerskab og partnering Samlet udbud Offentlig-Privat A/S/Offentlig Privat Selskab (OPS) Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) Generelt er der ikke én model som kan karakteriseres som den rigtige, da samarbejdsform altid bør vurderes i forhold til det konkrete projekt og kommunens parathed til at indgå i den aktuelle samarbejdsform. I det efterfølgende vil ovenstående 6 samarbejdsformer - kort - blive beskrevet. Det forudsættes at reglerne omkring udbudspligt, herunder love og direktiver samt tærskelværdier, er kendt og indarbejdet i kommunen. Der givers i skemaform eksempler på hvilke danske kommuner eller andre offentlige myndigheder, der har erfaring med de nævnte samarbejdsformer. Derudover beskrives mulighederne for finansiering af Offentlig-Private Partnerskabsaftaler og Offentlig- Private Selskaber i et supplerende afsnit. Notatet afsluttes med en samlet oversigt, som oplister de særlige karakteristika for hver af de 6 typer af samarbejde. Oversigten er opdelt i hovedområderne: Indhold = hvad er det typiske indhold i samarbejdsformen? Styringsfilosofi = hvilken grundbetragtning om styring og risiko ligger til grund for modellen? Udbud = hvordan udbydes samarbejdet mest hensigtsmæssigt jf. udbudsreglerne? Mål = hvad ønskes der typisk opnået med samarbejdet? Kontraktlængde = hvilken kontraktlængde er hensigtsmæssigt til samarbejdstypen? Fokus = Hvad bør være primært fokus når samarbejdsformen anvendes/vælges?

2 2 OPI - Offentlig-Privat Innovation OPI-samarbejde er et tæt og gensidigt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder med henblik på nytænkning og udvikling af offentlige løsninger. Det særlige ved OPI er, at relationen mellem deltagerne ikke kan karakteriseres som et aftager(kunde)/leverandør-forhold, men at deltagerne er udviklingspartnere, som i fællesskab udforsker og udvikler nye innovative løsninger på fælles definerede problemer. Blandt formålene med OPI er muligheden for at skabe løsninger der opfylder udækkede eller fremtidige behov, og brugerinddragelse er et væsentlig element i OPI-samarbejde. I OPI-samarbejdet får kommunen adgang til ny teknologi og viden, og den private part får information om brugernes behov, som kan bruges fremadrettet i udvikling af nye ydelser eller produkter. OPI-samarbejde kan (og bør) organiseres på baggrund af det konkrete projekt. Blandt de typisk anførte fordele ved OPI er; Synergi mellem innovationsprocesser i den offentlig og private sektor Fælles forståelse for fremtidige velfærdsydelser Den offentlige part får mulighed for at effektivisere interne processer og skabe velfærdsforbedringer Den private part får adgang til viden om brugere og mulighed for at afprøve løsninger i praksis Blandt udforinger/ulemper er: Implementering af innovative løsninger kræver organisatoriske og kulturelle ændringer = tid Risici ved at investere i udvikling og implementering af prototyper Samarbejde lader sig vanskeligt udbyde det vides ikke præcist hvad det innovative ender med Udbudsregler kan sætte barriere for innovativ dialog med parterne Kulturelle forskelle på tværs af sektorerne Klassisk udbud/licitaion Klassisk udbud er den traditionelle form for konkurrenceudsættelse på drifts- og serviceområdet licitation er det samme på bygge- og anlægsområdet. Ved klassisk udbud er det typisk opgaver, som kan specificeres klart og entydigt, der udbydes. Blandt fordelene ved klassisk udbud er: Konkurrerer stort set kun på pris Konkurrencegrundlaget skal være klart beskrevet derved opnås entydigt serviceniveau og klar arbejdsdeling mellem parterne Ressourcekrævende ift. udarbejdelse af kravspecifikation, som skal være relativt detaljeret Risiko for manglefuldt samarbejde i forhold til tilpasning af opgaveløsningen og manglende ejerskab fra leverandør da kravspecifikationsgraden ofte ikke giver plads til udvikling og innovation. Servicepartnerskab og partnering Partnerskab/partnering samarbejde som fortsat skal i udbud - giver mulighed for et mere udbygget og fleksibelt samarbejde end det klassiske udbud. Målet med partnerskab/partnering er, at inddrage leverandøren i et forpligtende samarbejde med kommunen om, at levere og samtidig effektivisere og udvikle det pågældende område. Det er derfor væsentligt at opgaver, der udbydes til partnerskab har en vis volumen og sammenhæng (ensartede opgaver eller indbyrdes sammenhængende opgaver), så den private part får en reel mulighed for at sammentænke opgaveløsningen og der igennem prioritere, effektivisere og udvikle. Blandt fordelene ved partneringaftaler er: Udbudsmaterialet er typisk mindre detaljeret end ved klassisk udbud leverandøren gives mulighed for at tilrettelægge opgaveløsningen (innovation og effektivitet øges)

3 3 Effektivisering og driftsoptimering gennem udvikling og innovation er centrale elementer i servicepartnerskab/partneringaftaler Samarbejdet som skal være meget tæt og dialogpræget medvirker til at forbygge konflikter Ressource- og engagementskrævende både i udbudsforberedelsen og i løbet af kontraktperioden Kravspecifikationen skal være outputbaseret og funktionsrettet, og klare kvalitetskrav skal være indarbejdet i kontrakten, herunder økonomiske sanktioner og økonomiske incitamentsstrukturer Samlet udbud Samlet udbud er en samarbejdsmodel hvor etablering og drift af byggeri integreres for at fremme en totaløkonomisk tankegang. Der indgås én kontrakt om projektering, etablering/renovering samt drift og vedligehold i en given årrække. Velegnet til anlægsopgaver med entreprise sum over 10 mio. kr. Blandt de typisk anførte fordele ved samlet udbud er; Bedre totaløkonomi Fokus på hvilke faciliteter og forhold der skal være til rådighed, frem for konkrete løsninger Større brugertilfredshed og øget vidensdeling grundet fokus på dialog mellem alle involverede parter Kan fremme innovation og nytænkning hos den private entreprenør/service-leverandør Markedet ses ikke altid at være fuldt udviklet til at udbyde samlet udbud til konsortier eller selskaber, der hæfter solidarisk for hinanden i drifts- og anlægsfasen Kommuner har ofte udfordringer med at udarbejde outputbaserede kravspecifikationer Kommunen bindes til et fastlåst drifts-, vedligeholdelses- og serviceniveau. Binder det politiske niveau i flere valgperioder Offentlig-Privat A/S / Offentlig-Privat selskab (OPS) Et Offentlig-Privat A/S eller andre kombinationer af Offentlig-Private selskaber -oprettes typisk for at kunne sælge produkter eller serviceydelser der bygger på kommunalt oparbejdet viden/erfaring, opnået gennem kommunal opgaveløsning. Etableringen af et sådant selskab kan ske ved at kommunen går sammen med en eller flere private virksomheder, som derefter markedsgør/sælger kommunal knowhow og samtidig løser kommunale opgaver. Ved at indgå i et offentlig-privat aktieselskab sikres kommunen indsigt i opgaveløsning og beslutninger, hvilket kan forekomme politisk attraktivt sammenlignet med traditionel udlicitering. Der er en række relativt restriktive krav til Offentlige-Private (aktie)selskaber både i forhold til udbud og markedsgørelse og i forhold til salg til private kunder, samt til sammensætning af selskabets kapital. Alle krav fremgår af Lov nr. 548 af 8. juni 2006, og er beskrevet i afsnittet om finansiering af OPS. Blandt fordelene ved OPS er: Kommunen kan frit vælge den private partner, og hæfter ikke for mere end indskudt i selskabet Kommunen kan se det som mere attraktivt at være med i et selskab end at udlicitere opgaver Selskabsformen muliggør udvikling af opgaveløsning som samtidig kan være attraktiv for det politiske niveau. Derudover kan selskabsformen forekomme mere afbalanceret for medarbejdere/ledelse end traditionel konkurrenceudsættelse (virksomhedsoverdragelse m.v.) Udbudsreglerne er fortsat gældende derved er der risiko for at det fælles selskab ikke vinder udbuddet om opgaven, gælder også ved efterfølgende udbud. Tildelingskriterier og evt. prækvalifikation får derved yderligere betydning Risiko for underskud i selskabet

4 4 Selskabet skal orienteres mod det kommunale marked kan være begrænsende i forhold til salg til private (produkt/ydelse har begrænset kundegruppe) Kommunen må ikke have bestemmende indflydelse i selskabet tab af styring/magt OPP er et offentlig-privat samarbejde, der integrerer finansiering, design, etablering samt drift og vedligehold af et anlæg eller en bygning. OPP-konstruktionen betyder, at kommunen indgår én kontrakt med et OPP-selskab, som er ansvarlig for alle dele af kontrakten. OPP adskiller sig normalt fra samlet udbud ved at lade den private part stå for finansieringen af projektet og være ejer af aktivet, men OPP kan også gennemføres med offentlig finansiering. Målet med OPP er at opnå bedre økonomi og mere optimal risikodeling. Idéen er at den private leverandør kan vælge de løsninger, der er mest effektive set på tværs af anlæg og vedligeholdelse over en længere periode, samt at den part der bedst kan forudse, og håndtere, en given risiko - og dermed levere til lavest mulig pris - også er ansvarlig for den pågældende risiko = hver part gør dermed det, de er bedst til. OPP kontrakter løber normalt over år, og er velegnet til anlægsopgaver med entreprisesum på omkring 100 mio. kr. eller mere. Der er relativt store transaktionsomkostninger forbundet med OPP. Blandt de typisk anførte fordele ved OPP er; Bedre totaløkonomi - bedre kvalitet i byggeriet samt billigere/bedre drift og vedligeholdelse på lang sigt Bedre risikodeling mellem kommunen og OPP-selskabet Sikring af fast vedligeholdelsesniveau Privat finansiering og ejerskab Kan fremme innovation og nytænkning hos den private leverandør Mulighed for at sammentænke kommunale og private opgaver i nye innovative løsninger, med fokus på hvilke faciliteter og forhold der skal være til rådighed i den færdige bygning, frem for konkrete løsningskrav Udfordringer ved OPP; Binding på et bestemt drifts-, vedligeholdelses- og serviceniveau, der i kontraktperioden IKKE er tilgængeligt som politisk styringsredskab Omfattet af deponeringspligt. Lånepulje kan ansøges og der kan søges om deponeringsfritagelse. Deponering kan ske i takt med opførelse af anlæg/byggeri Særlige forhold omkring moms. Kræver at OPP-selskabet anerkendes som ejer, skatte- og momsmæssigt, da der ellers ikke kan foretages skattemæssig afskrivning og afløftning af moms Lav fleksibilitet i forhold til justering af økonomi Komplekse kontrakter og høje transaktionsomkostninger Svært at udarbejde outputbaserede kravspecifikationer - specielt ved varetagelse af driftsopgaver i et langt sigte Sammentænkningen af private og kommunale opgaver kan komplicere OPP yderligere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en standardmodel for OPP, der er opdelt i en model til nyanlæg og en model til renovering. Standardmodellerne har til formål at gøre det nemmere at komme i gang med OPP-projekter, og at reducere transaktionsomkostningerne forbundet med projekterne. Standardmodellen giver vejledning og værktøjer til at gennemføre et projekt som OPP, og indeholder blandt andet standardkontrakter. I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samlede model findes, tillige, en simpel model til, at egnethedsvurdere om et påtænkt projekt er egnet til Offentlig-Privat Partnerskab. Egnethedsvurderingen består af 5 grundlæggende spørgsmål omkring; projektet, projektsummen, markedet og det politiske niveau s vilje til at låse drift- og vedligeholdelsesudgifter, og afgive det politiske råderum på det pågældende område i kontraktperioden.

5 5 Eksempler på erfaringer med de nævnte samarbejdsformer Samarbejdsform Projektnavn - emne Kommune/myndighed Klassisk Udbud Alle kommuner Servicepartnerskab/partnering FM Facility Management. Rengøring, DR, Rigspolitiet vinduespudsning kantinedrift, mødeforplejning, kopi + print, udvendig og indvendig bygningsvedligehold Servicepartnerskab/partnering Plejecenter Krogstenshave om- og Hvidovre Kommune udbygning af plejecenter Samlet udbud Daginstitution og handicapboliger Gribskov Kommune byggeri, anlæg, drift og vedligehold Offentlig-Privat Selskab Forsyningsvirksomhed som A/S En lang række kommuner bl.a Vordingborg Offentlig-Privat Selskab Forsyning, renovation m.v. - som ApS En lang række kommuner, bl.a. Vordingborg P-hus, m. brugerbetaling Region Midtjylland med privat finansie- ring + offentligt ejerskab Skattecenter Haderslev Bygningsstyrelsen med offentlig finan- siering + privat ejerskab Ny Skole + Svømmehal Helsinge Kommune med offentlig finan- siering OPI - Offentlig Privat innovation Borger.dk IT- og Telestyrelsen Finansiering af Offentlig-Private Partnerskabsaftaler Finansiering af et OPP projekt kan variere afhængig af hvad kommunen ønsker, både i forhold til selve finansieringen i løbet af projektet og i forhold til ejerskab efter projekt/kontraktudløb. De typiske anvendte finansieringsmodeller i Danmark er skitseret i nedenstående tabel: Privatfinansiering Offentlig finansiering Ejerskab v. kontraktudløb Offentligt ejerskab Privat ejerskab Offentlig gennem hele projektet OPP med privat finansiering - den private part varetager den fulde investering og afholder udgifter til anlæg og drift m.v. Kommunen betaler herefter den private leverandør gennem løbende driftsbetalinger i kontraktperioden. Driftsbetalingerne dækker betaling af leverandørens udgifter til løbende drift og vedligehold, anlægsarbejdet, finansieringsomkostninger og eventuelle afskrivninger. Afhængig af OPP-projekt kan brugerbetaling være et element, denne bruges i givet fald (typisk) til at betale helt eller delvist leverandøren. Ved Offentligt ejerskab ved kontraktudløb har kommunen ret og pligt til at overtage ejerskabet, efter nærmere aftale hvis parterne ønsker det kan anlægget forblive OPP-leverandørens. Ved Privat ejerskab beholder OPP-leverandøren ejerskabet efter kontraktudløb, og kommunen betaler, typisk, for eventuel anvendelse/drift efter udløb af OPP-kontraktperioden. Uanset valg af ejerskabsmodel SKAL kommunen overholde de gældende deponeringsregler, hvilket betyder at hvis kommunen ikke anvender en ledig låneramme, skal der deponeres et beløb svarende til den private finansiering. Ved OPP med privat finansiering kan der være udfordringer omkring betaling af skat og moms i løbet af projektet, og det er derfor afgørende at den private part i et OPP-projekt af SKAT kan anses for at være ejer af aktiverne. Det bør sikre s ved en forhåndsgodkendelse hos SKAT. I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

6 6 Standardmodel for OPP, findes på side 29 oversigt over Skatte og momsmæssige rammer for OPP, som samler de hovedelementer man bør have forholdt sig til i den forbindelse. Den private finansiering kan principielt ske i alle selskabsformer, også fonde, så længe gældende lovgivning overholdes. Generelt kan det siges, at finansieringsstrukturen ikke har (bør have) betydning for den offentlige part i et OPP med privat finansiering, udover at den offentlige part skal tage relevante hensyn til hvem der samarbejdes med (lovlighed, økonomisk formåen, adfærdskodeks m.v.). OPP med offentlig finansiering den private part varetager anlæg og drift, og kommunen betaler en fastsat pris ved ibrugtagning og derefter løbende driftsbetalinger til den private part. Driftsbetalingerne dækker drifts- og vedligeholdelsesudgifter og evt. øvrige ydelser, som indgår i OPP. Finansiering af Offentlig-Private Selskaber Finansiering i et Offentlig-Privat selskab er reguleret i Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (Lov548), som giver kommuner mulighed for at deltage i fælles offentlig-private selskaber. En eller flere kommuner kan sammen med private deltage i et selskab hvor aktiviteten er baseret på kommunal eller regional viden. Den kommunale viden skal tage udgangspunkt i opgaver som kommunen kan varetage efter kommunalfuldmagten eller særlov. Der findes en række generelle betingelser for kommuners deltagelse i L548-selskaber; Kommunen må ikke opnå bestemmende indflydelse i selskabet Selskabsformen skal være: A/S, ApS eller virksomheder med begrænset ansvar efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder: interessentskaber, kommanditselskaber, andelsselskaber (andelsforeninger) samt andre selskaber og foreninger med begrænset ansvar, som ikke er omfattet af selskabsloven eller lov om erhvervsdrivende fonde. Vedtægter skal sikre at kun generelforsamling eller repræsentantskab kan udpege bestyrelsen Der skal være minimum 25 % privat deltagelse i selskabet - kapitalindskydelse og stemmerettigheder Maksimum 25 % af omsætningen må komme fra salg til andre end kommuner Deltagelse i et fælles selskab fritager ikke for overholdelse af sædvanligt gældende forvaltningsretlige regler samt udbudsregler m.v. Uanset hvordan finansieringen af et OPS konkret er sammensat, skal reglerne om offentlige kontrakter og koncessioner iagttages, når der tildeles kontrakter og koncessioner til denne private eller offentlig-private enhed, jf. EU Kommissionens fortolkningsmeddelelse om anvendelse af fællesskabslovgivningen ((2008/C 91/02). Fondsbegregebet: Fonde og selvejende institutioner er overlappende begreber forstået sådan, at en fond altid vil være en selvejende institution, men at en selvejende institution ikke nødvendigvis er en fond. Fonde kan være både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende. En erhvervsdrivende fond adskiller sig fra øvrige fonde ved, at modtage vederlag for varer/ydelser, sælge eller udleje fast ejendom, have forbindelse med eller økonomisk interesse i et aktie- eller anpartsselskab, udøve bestemmende indflydelse over en anden virksomhed eller have andel i driftsresultatet for en sådan virksomhed.

7 Skematisk oversigt: Samarbejdsformernes karakteristika Karakteristisk ved samarbejdsformen Indhold OP aktieselskab Styringsfilosofi Udbud Mål Kontraktlængde Fokus Klassisk udbud Service partner skab Sml. udbud Levering af drifts- og serviceydelser Levering af opgaver og markedsgørelse af knowhow Sammentænkning af anlæg, vedligeholdelse og drift OPP OPI Finansiering Kontraktbaseret relation Nytænkning - udvikling af nye løsninger Kontraktbaseret relation - fastlægge ydelser Kontraktbaseret relation - fastlægge overordnede ydelser, giver plads til udvikling af mål & metoder Totaløkonomisk betragtning - godt byggeri giver billigere drift og vedligehold Betragtning om systematisk risikodeling støttet af økonomisk incitamentsstruktur Viden og kompetence hos parterne skal udnyttes i fællesskab Udviklingsparter - løsninger på offentlige udfordringer skal findes Åbenhed, tillid og brugerinddragelse Udbudsmateriale med fokus på specifikke krav Udbudsmateriale med fokus på funktions- og outputkrav Åbent formuleret udbudsmat. - restriktioner på byggeriets udformning bør begrænses. Ikke egnet til f.eks. Arkitektkonkurrencer o.l. Problemstilling udbydes - åben kravspecifikation Udbudsform: typisk offentligt eller begrænset Udbudsform: typisk begrænset udbud - tildelingskriterie økonomisk mest fordelagtige Udbudsform: typisk konkurrencepræget dialog Tydeligt beskrevne ydelser til faste priser Samarbejde om serviceydelsen, fokus på optimering Samarbejde om serviceydelsen, fokus på effektivitet og innovation Totaløkonomisk god løsning Brug af privat finansiering Samarbejde om at forbedre offentlig service Giver private adgang til viden mhb. på at udvikle nye produkter Kort eller mellemlang - typisk ca. 4 år Mellemlang - typisk 4-8 år Lang - typisk 15 år Lang - op til 30 år Forventeligt løbende genudbud af FM opgaver Bygningsaktiver (kan) overdrages til kommunen efter kontraktudløb - mod betaling Afhængig af udviklingsperspektiv - langsigtet engagement Uformelle aftaler og tillid = ingen formel kontrakt Pris og kvalitet Pris, kvalitet, samarbejde og udvikling af opgaveløsningen Synergi - fælles interesse og/eller markedsudvikling Totaløkonom i projektet Risikodeling i projektet Finansiering Innovation, forbedring og effektivisering Synergi - samarbejde om udvikling af NYE løsninger 7

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Udarbejdet af Økonomistaben, Vordingborg Kommune september 2013 Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 1 nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 Fremtidige samarbejdsformer i bygge anlægsbranchen Knud Erik Busk 2 Agenda Baggrund for tiltag om nye samarbejdsformer 5 typer samarbejdsformer OPP med eksempel OPS med

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

FORORD... 3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL...

FORORD... 3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL... 1 Indholdsfortegnelse 2 FORORD...3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL...4 1.1 DRIFT, ANLÆG ELLER BEGGE DELE?...5 1.2 HVORNÅR ER DER UDBUDSPLIGT?...5 2. KLASSISK UDBUD...6 3. SERVICEPARTNERSKAB

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Modeller for offentlig-privat samarbejde

Modeller for offentlig-privat samarbejde DAKOFA Ressourceforvaltning i offentlig-privat samarbejde Tirsdag den 26. juni 2012 1 Modeller for offentlig-privat samarbejde Den brede pallet kort Mulige modeller for affaldsbranchen (?): Servicepartnerskaber

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP konceptet Et Offentlig-Privat Partnerskab - er en type offentlig privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, projektering, etablering og drift og vedligeholdelse

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) 2014 SIDE 2 Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-576-5

Læs mere

OPP. Offentligt-Privat Partnerskab. Muligheder og udfordringer

OPP. Offentligt-Privat Partnerskab. Muligheder og udfordringer OPP Offentligt-Privat Partnerskab Muligheder og udfordringer Udbud & Indkøb 2. august 2013 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Definition og afgrænsning... 3 3. Danske erfaringer... 4 4. OPP-projekter: Egnethedsvurdering...

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Nyanlæg

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Nyanlæg Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Nyanlæg December 2016 SIDE 2 Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Nyanlæg Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Standardmodel for OPP Renovering, drift og vedligeholdelse

Standardmodel for OPP Renovering, drift og vedligeholdelse 2013 Standardmodel for OPP Renovering, drift og vedligeholdelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-519-2

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Statens OPP-projekter. Projektleder Njal Olsen

Statens OPP-projekter. Projektleder Njal Olsen Statens OPP-projekter Projektleder Njal Olsen 1 Bygningsstyrelsens OPP-projekter Otte bygninger taget i brug siden 2009. To bygninger under opførelse og forventes taget i brug 2014. Ét projekt afventer

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Vejledning for OPP egnethedsvurdering

Vejledning for OPP egnethedsvurdering Vejledning for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund... 3 Proces... 4 Vejledning til paradigmets enkelte afsnit... 5 1. Beskrivelse af projektet... 5 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af

Læs mere

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Offentlig Privat Partnerskab OPP Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Det KAN gøres bedre 2 Vigtige karakteristika ved OPP Kontrakten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Opfordring til at gå nye veje! Nye offentlig-private samarbejdsformer (OPS) kan være et skridt på vejen til en

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Renovering, drift og vedligeholdelse

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Renovering, drift og vedligeholdelse Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Renovering, drift og vedligeholdelse December 2016 Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Renovering, drift og vedligeholdelse Konkurrence-

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

OPP/OPS. status og perspektiver. Ved Torben Brøgger

OPP/OPS. status og perspektiver. Ved Torben Brøgger OPP/OPS status og perspektiver Ved Torben Brøgger 2 Status Analyse Økonomisk fordelagtighed ved offentligprivate partnerskaber: Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet,

Læs mere

Markedsundersøgelse vedrørende. Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedrørende. Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedrørende nyt neurorehabiliteringscenter i Brønderslev Informationsmateriale 27. februar 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner

Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner Definitioner og ordforklaring Offentligt-Privat Samspil (OPS) Samlebetegnelse

Læs mere

30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver

30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver 30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver OPP = Offentligt-Privat Partnerskab UK: PPP = Public Private Partnership (tidligere PFI = Private Finance Initiative) F: PPP

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Offentlig-Private Partnerskaber en genvej til nye anlæg? Investeringer i kollektiv trafik 10. oktober 2008 www.ey.com/dk/opp Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Det gælder spørgsmålet om

Læs mere

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen BILAG 24-02-2015 OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet Baggrund Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at offentlige-private partnerskaber (OPP) kan overvejes

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

9. DECEMBER Hanne Kristensen. Barrierer for OPP. ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter ANALYSE AF OPLEVEDE BARRIERER FOR OPP

9. DECEMBER Hanne Kristensen. Barrierer for OPP. ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter ANALYSE AF OPLEVEDE BARRIERER FOR OPP 9. DECEMBER 2013 Hanne Kristensen Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter ANALYSE AF OPLEVEDE BARRIERER FOR OPP Agenda 1. Status for OPP i Danmark 2. Kort om analysedesign

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

DFM konference 2014. Offentligt privat selskab hvorfor og hvordan. Birgitte Dyrvig Carlsson, Akademiingeniør, MPG DyrvigConsult ApS

DFM konference 2014. Offentligt privat selskab hvorfor og hvordan. Birgitte Dyrvig Carlsson, Akademiingeniør, MPG DyrvigConsult ApS DFM konference 2014 Offentligt privat selskab hvorfor og hvordan Birgitte Dyrvig Carlsson, Akademiingeniør, MPG DyrvigConsult ApS Offentligt privat selskab hvorfor og hvordan Hvorfor nye styringsformer

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Offentlig Privat Partnerskab OPP Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Danmarks største bygge- og anlægsvirksomhed 5.800 medarbejdere

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY CORPORATE FINANCE Region Midtjylland Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY Disclaimer Ansvarsfraskrivelse - præsentation Denne præsentation er udelukkende

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret:

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 27-4-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 5 2.1 Afgrænsning 6 2.2

Læs mere

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Enhed: Kommunaløkonomi Slotholmsgade 10-12 1216 København K E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Ansøgning om deponeringsfritagelse/alternativt låneramme til OPP-projekt

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder Det Gode Partnerskab Guide til bedre udbud og samarbejder 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 3. december 2009 Annette Walter Projektchef OPP og finansiering COWI 1 Agenda OPP som organisationsform Hvad menes med privat finansiering?

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Sagsnr P Version 02 Dato Rettet Sagsbehandler Mette Thiim. Vandkulturhus

Sagsnr P Version 02 Dato Rettet Sagsbehandler Mette Thiim. Vandkulturhus Sagsnr. 04.04.00-P20-1-15 Version 02 Dato 13-3-2015 Rettet 19-03-2015 Sagsbehandler Mette Thiim Vandkulturhus OPP (Offentligt-Privat Partnerskab) Egnethedsvurdering Indhold: 1. Formål 2. Konklusion og

Læs mere

Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark

Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. olhe@kora.dk Analyse og Forskning Analyse og Forskning Udfordringer i forhold til udbud og arbejdspladser

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken KORRIGERET UDBUDSANNONCE Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken Baggrund Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet, at udbyde driften

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1 Alternative samarbejdsmodeller mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere kommunekredit 1 2 kommunekredit Anvendelse af offentlige - private partner skaber (OPP) i kommuner og regioner

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Erfaringerne med offentligeprivate

Erfaringerne med offentligeprivate Erfaringerne med offentligeprivate samarbejdsformer Signe Primdal Rahbek Slots- og Ejendomsstyrelsens mission Ejendomsvirksomhed vi bygger eller lader andre bygge for os (OPP). At tilvejebringe kontorlokaler

Læs mere

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Offentligt-Private Partnerskaber Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Forskellige organisationsformer Model Eksempel Det offentlige som bygherre Den Sorte Diamant, DR-byen Offentligt selskab

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Øget privat involvering i spildevandsrensning. Kort afklaring af nogle begreber

Øget privat involvering i spildevandsrensning. Kort afklaring af nogle begreber J.nr.: 7510754 ANTH/MAGR Øget privat involvering i spildevandsrensning Kort afklaring af nogle begreber 1. INDLEDNING Dette notat har til formål at give en kort afklaring af nogle relevante forhold og

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Præsentation Poul Kilt Projektchef hos Kemp & Lauritzen med ansvar for bl.a. OPP/OPS, ESCO o.l. komplekse D&V-kontrakter. Har medvirket ved følgende

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere