Notat om offentlig-privat samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om offentlig-privat samarbejde"

Transkript

1 Notat om offentlig-privat samarbejde Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning om offentlig-privat samarbejde, med det mål at skabe overblik over forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL s velledning omhandler seks forskellige former for samarbejde: Offentlig-Privat Innovation (OPI) Klassisk udbud Servicepartnerskab og partnering Samlet udbud Offentlig-Privat A/S/Offentlig Privat Selskab (OPS) Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) Generelt er der ikke én model som kan karakteriseres som den rigtige, da samarbejdsform altid bør vurderes i forhold til det konkrete projekt og kommunens parathed til at indgå i den aktuelle samarbejdsform. I det efterfølgende vil ovenstående 6 samarbejdsformer - kort - blive beskrevet. Det forudsættes at reglerne omkring udbudspligt, herunder love og direktiver samt tærskelværdier, er kendt og indarbejdet i kommunen. Der givers i skemaform eksempler på hvilke danske kommuner eller andre offentlige myndigheder, der har erfaring med de nævnte samarbejdsformer. Derudover beskrives mulighederne for finansiering af Offentlig-Private Partnerskabsaftaler og Offentlig- Private Selskaber i et supplerende afsnit. Notatet afsluttes med en samlet oversigt, som oplister de særlige karakteristika for hver af de 6 typer af samarbejde. Oversigten er opdelt i hovedområderne: Indhold = hvad er det typiske indhold i samarbejdsformen? Styringsfilosofi = hvilken grundbetragtning om styring og risiko ligger til grund for modellen? Udbud = hvordan udbydes samarbejdet mest hensigtsmæssigt jf. udbudsreglerne? Mål = hvad ønskes der typisk opnået med samarbejdet? Kontraktlængde = hvilken kontraktlængde er hensigtsmæssigt til samarbejdstypen? Fokus = Hvad bør være primært fokus når samarbejdsformen anvendes/vælges?

2 2 OPI - Offentlig-Privat Innovation OPI-samarbejde er et tæt og gensidigt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder med henblik på nytænkning og udvikling af offentlige løsninger. Det særlige ved OPI er, at relationen mellem deltagerne ikke kan karakteriseres som et aftager(kunde)/leverandør-forhold, men at deltagerne er udviklingspartnere, som i fællesskab udforsker og udvikler nye innovative løsninger på fælles definerede problemer. Blandt formålene med OPI er muligheden for at skabe løsninger der opfylder udækkede eller fremtidige behov, og brugerinddragelse er et væsentlig element i OPI-samarbejde. I OPI-samarbejdet får kommunen adgang til ny teknologi og viden, og den private part får information om brugernes behov, som kan bruges fremadrettet i udvikling af nye ydelser eller produkter. OPI-samarbejde kan (og bør) organiseres på baggrund af det konkrete projekt. Blandt de typisk anførte fordele ved OPI er; Synergi mellem innovationsprocesser i den offentlig og private sektor Fælles forståelse for fremtidige velfærdsydelser Den offentlige part får mulighed for at effektivisere interne processer og skabe velfærdsforbedringer Den private part får adgang til viden om brugere og mulighed for at afprøve løsninger i praksis Blandt udforinger/ulemper er: Implementering af innovative løsninger kræver organisatoriske og kulturelle ændringer = tid Risici ved at investere i udvikling og implementering af prototyper Samarbejde lader sig vanskeligt udbyde det vides ikke præcist hvad det innovative ender med Udbudsregler kan sætte barriere for innovativ dialog med parterne Kulturelle forskelle på tværs af sektorerne Klassisk udbud/licitaion Klassisk udbud er den traditionelle form for konkurrenceudsættelse på drifts- og serviceområdet licitation er det samme på bygge- og anlægsområdet. Ved klassisk udbud er det typisk opgaver, som kan specificeres klart og entydigt, der udbydes. Blandt fordelene ved klassisk udbud er: Konkurrerer stort set kun på pris Konkurrencegrundlaget skal være klart beskrevet derved opnås entydigt serviceniveau og klar arbejdsdeling mellem parterne Ressourcekrævende ift. udarbejdelse af kravspecifikation, som skal være relativt detaljeret Risiko for manglefuldt samarbejde i forhold til tilpasning af opgaveløsningen og manglende ejerskab fra leverandør da kravspecifikationsgraden ofte ikke giver plads til udvikling og innovation. Servicepartnerskab og partnering Partnerskab/partnering samarbejde som fortsat skal i udbud - giver mulighed for et mere udbygget og fleksibelt samarbejde end det klassiske udbud. Målet med partnerskab/partnering er, at inddrage leverandøren i et forpligtende samarbejde med kommunen om, at levere og samtidig effektivisere og udvikle det pågældende område. Det er derfor væsentligt at opgaver, der udbydes til partnerskab har en vis volumen og sammenhæng (ensartede opgaver eller indbyrdes sammenhængende opgaver), så den private part får en reel mulighed for at sammentænke opgaveløsningen og der igennem prioritere, effektivisere og udvikle. Blandt fordelene ved partneringaftaler er: Udbudsmaterialet er typisk mindre detaljeret end ved klassisk udbud leverandøren gives mulighed for at tilrettelægge opgaveløsningen (innovation og effektivitet øges)

3 3 Effektivisering og driftsoptimering gennem udvikling og innovation er centrale elementer i servicepartnerskab/partneringaftaler Samarbejdet som skal være meget tæt og dialogpræget medvirker til at forbygge konflikter Ressource- og engagementskrævende både i udbudsforberedelsen og i løbet af kontraktperioden Kravspecifikationen skal være outputbaseret og funktionsrettet, og klare kvalitetskrav skal være indarbejdet i kontrakten, herunder økonomiske sanktioner og økonomiske incitamentsstrukturer Samlet udbud Samlet udbud er en samarbejdsmodel hvor etablering og drift af byggeri integreres for at fremme en totaløkonomisk tankegang. Der indgås én kontrakt om projektering, etablering/renovering samt drift og vedligehold i en given årrække. Velegnet til anlægsopgaver med entreprise sum over 10 mio. kr. Blandt de typisk anførte fordele ved samlet udbud er; Bedre totaløkonomi Fokus på hvilke faciliteter og forhold der skal være til rådighed, frem for konkrete løsninger Større brugertilfredshed og øget vidensdeling grundet fokus på dialog mellem alle involverede parter Kan fremme innovation og nytænkning hos den private entreprenør/service-leverandør Markedet ses ikke altid at være fuldt udviklet til at udbyde samlet udbud til konsortier eller selskaber, der hæfter solidarisk for hinanden i drifts- og anlægsfasen Kommuner har ofte udfordringer med at udarbejde outputbaserede kravspecifikationer Kommunen bindes til et fastlåst drifts-, vedligeholdelses- og serviceniveau. Binder det politiske niveau i flere valgperioder Offentlig-Privat A/S / Offentlig-Privat selskab (OPS) Et Offentlig-Privat A/S eller andre kombinationer af Offentlig-Private selskaber -oprettes typisk for at kunne sælge produkter eller serviceydelser der bygger på kommunalt oparbejdet viden/erfaring, opnået gennem kommunal opgaveløsning. Etableringen af et sådant selskab kan ske ved at kommunen går sammen med en eller flere private virksomheder, som derefter markedsgør/sælger kommunal knowhow og samtidig løser kommunale opgaver. Ved at indgå i et offentlig-privat aktieselskab sikres kommunen indsigt i opgaveløsning og beslutninger, hvilket kan forekomme politisk attraktivt sammenlignet med traditionel udlicitering. Der er en række relativt restriktive krav til Offentlige-Private (aktie)selskaber både i forhold til udbud og markedsgørelse og i forhold til salg til private kunder, samt til sammensætning af selskabets kapital. Alle krav fremgår af Lov nr. 548 af 8. juni 2006, og er beskrevet i afsnittet om finansiering af OPS. Blandt fordelene ved OPS er: Kommunen kan frit vælge den private partner, og hæfter ikke for mere end indskudt i selskabet Kommunen kan se det som mere attraktivt at være med i et selskab end at udlicitere opgaver Selskabsformen muliggør udvikling af opgaveløsning som samtidig kan være attraktiv for det politiske niveau. Derudover kan selskabsformen forekomme mere afbalanceret for medarbejdere/ledelse end traditionel konkurrenceudsættelse (virksomhedsoverdragelse m.v.) Udbudsreglerne er fortsat gældende derved er der risiko for at det fælles selskab ikke vinder udbuddet om opgaven, gælder også ved efterfølgende udbud. Tildelingskriterier og evt. prækvalifikation får derved yderligere betydning Risiko for underskud i selskabet

4 4 Selskabet skal orienteres mod det kommunale marked kan være begrænsende i forhold til salg til private (produkt/ydelse har begrænset kundegruppe) Kommunen må ikke have bestemmende indflydelse i selskabet tab af styring/magt OPP er et offentlig-privat samarbejde, der integrerer finansiering, design, etablering samt drift og vedligehold af et anlæg eller en bygning. OPP-konstruktionen betyder, at kommunen indgår én kontrakt med et OPP-selskab, som er ansvarlig for alle dele af kontrakten. OPP adskiller sig normalt fra samlet udbud ved at lade den private part stå for finansieringen af projektet og være ejer af aktivet, men OPP kan også gennemføres med offentlig finansiering. Målet med OPP er at opnå bedre økonomi og mere optimal risikodeling. Idéen er at den private leverandør kan vælge de løsninger, der er mest effektive set på tværs af anlæg og vedligeholdelse over en længere periode, samt at den part der bedst kan forudse, og håndtere, en given risiko - og dermed levere til lavest mulig pris - også er ansvarlig for den pågældende risiko = hver part gør dermed det, de er bedst til. OPP kontrakter løber normalt over år, og er velegnet til anlægsopgaver med entreprisesum på omkring 100 mio. kr. eller mere. Der er relativt store transaktionsomkostninger forbundet med OPP. Blandt de typisk anførte fordele ved OPP er; Bedre totaløkonomi - bedre kvalitet i byggeriet samt billigere/bedre drift og vedligeholdelse på lang sigt Bedre risikodeling mellem kommunen og OPP-selskabet Sikring af fast vedligeholdelsesniveau Privat finansiering og ejerskab Kan fremme innovation og nytænkning hos den private leverandør Mulighed for at sammentænke kommunale og private opgaver i nye innovative løsninger, med fokus på hvilke faciliteter og forhold der skal være til rådighed i den færdige bygning, frem for konkrete løsningskrav Udfordringer ved OPP; Binding på et bestemt drifts-, vedligeholdelses- og serviceniveau, der i kontraktperioden IKKE er tilgængeligt som politisk styringsredskab Omfattet af deponeringspligt. Lånepulje kan ansøges og der kan søges om deponeringsfritagelse. Deponering kan ske i takt med opførelse af anlæg/byggeri Særlige forhold omkring moms. Kræver at OPP-selskabet anerkendes som ejer, skatte- og momsmæssigt, da der ellers ikke kan foretages skattemæssig afskrivning og afløftning af moms Lav fleksibilitet i forhold til justering af økonomi Komplekse kontrakter og høje transaktionsomkostninger Svært at udarbejde outputbaserede kravspecifikationer - specielt ved varetagelse af driftsopgaver i et langt sigte Sammentænkningen af private og kommunale opgaver kan komplicere OPP yderligere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en standardmodel for OPP, der er opdelt i en model til nyanlæg og en model til renovering. Standardmodellerne har til formål at gøre det nemmere at komme i gang med OPP-projekter, og at reducere transaktionsomkostningerne forbundet med projekterne. Standardmodellen giver vejledning og værktøjer til at gennemføre et projekt som OPP, og indeholder blandt andet standardkontrakter. I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samlede model findes, tillige, en simpel model til, at egnethedsvurdere om et påtænkt projekt er egnet til Offentlig-Privat Partnerskab. Egnethedsvurderingen består af 5 grundlæggende spørgsmål omkring; projektet, projektsummen, markedet og det politiske niveau s vilje til at låse drift- og vedligeholdelsesudgifter, og afgive det politiske råderum på det pågældende område i kontraktperioden.

5 5 Eksempler på erfaringer med de nævnte samarbejdsformer Samarbejdsform Projektnavn - emne Kommune/myndighed Klassisk Udbud Alle kommuner Servicepartnerskab/partnering FM Facility Management. Rengøring, DR, Rigspolitiet vinduespudsning kantinedrift, mødeforplejning, kopi + print, udvendig og indvendig bygningsvedligehold Servicepartnerskab/partnering Plejecenter Krogstenshave om- og Hvidovre Kommune udbygning af plejecenter Samlet udbud Daginstitution og handicapboliger Gribskov Kommune byggeri, anlæg, drift og vedligehold Offentlig-Privat Selskab Forsyningsvirksomhed som A/S En lang række kommuner bl.a Vordingborg Offentlig-Privat Selskab Forsyning, renovation m.v. - som ApS En lang række kommuner, bl.a. Vordingborg P-hus, m. brugerbetaling Region Midtjylland med privat finansie- ring + offentligt ejerskab Skattecenter Haderslev Bygningsstyrelsen med offentlig finan- siering + privat ejerskab Ny Skole + Svømmehal Helsinge Kommune med offentlig finan- siering OPI - Offentlig Privat innovation Borger.dk IT- og Telestyrelsen Finansiering af Offentlig-Private Partnerskabsaftaler Finansiering af et OPP projekt kan variere afhængig af hvad kommunen ønsker, både i forhold til selve finansieringen i løbet af projektet og i forhold til ejerskab efter projekt/kontraktudløb. De typiske anvendte finansieringsmodeller i Danmark er skitseret i nedenstående tabel: Privatfinansiering Offentlig finansiering Ejerskab v. kontraktudløb Offentligt ejerskab Privat ejerskab Offentlig gennem hele projektet OPP med privat finansiering - den private part varetager den fulde investering og afholder udgifter til anlæg og drift m.v. Kommunen betaler herefter den private leverandør gennem løbende driftsbetalinger i kontraktperioden. Driftsbetalingerne dækker betaling af leverandørens udgifter til løbende drift og vedligehold, anlægsarbejdet, finansieringsomkostninger og eventuelle afskrivninger. Afhængig af OPP-projekt kan brugerbetaling være et element, denne bruges i givet fald (typisk) til at betale helt eller delvist leverandøren. Ved Offentligt ejerskab ved kontraktudløb har kommunen ret og pligt til at overtage ejerskabet, efter nærmere aftale hvis parterne ønsker det kan anlægget forblive OPP-leverandørens. Ved Privat ejerskab beholder OPP-leverandøren ejerskabet efter kontraktudløb, og kommunen betaler, typisk, for eventuel anvendelse/drift efter udløb af OPP-kontraktperioden. Uanset valg af ejerskabsmodel SKAL kommunen overholde de gældende deponeringsregler, hvilket betyder at hvis kommunen ikke anvender en ledig låneramme, skal der deponeres et beløb svarende til den private finansiering. Ved OPP med privat finansiering kan der være udfordringer omkring betaling af skat og moms i løbet af projektet, og det er derfor afgørende at den private part i et OPP-projekt af SKAT kan anses for at være ejer af aktiverne. Det bør sikre s ved en forhåndsgodkendelse hos SKAT. I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

6 6 Standardmodel for OPP, findes på side 29 oversigt over Skatte og momsmæssige rammer for OPP, som samler de hovedelementer man bør have forholdt sig til i den forbindelse. Den private finansiering kan principielt ske i alle selskabsformer, også fonde, så længe gældende lovgivning overholdes. Generelt kan det siges, at finansieringsstrukturen ikke har (bør have) betydning for den offentlige part i et OPP med privat finansiering, udover at den offentlige part skal tage relevante hensyn til hvem der samarbejdes med (lovlighed, økonomisk formåen, adfærdskodeks m.v.). OPP med offentlig finansiering den private part varetager anlæg og drift, og kommunen betaler en fastsat pris ved ibrugtagning og derefter løbende driftsbetalinger til den private part. Driftsbetalingerne dækker drifts- og vedligeholdelsesudgifter og evt. øvrige ydelser, som indgår i OPP. Finansiering af Offentlig-Private Selskaber Finansiering i et Offentlig-Privat selskab er reguleret i Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (Lov548), som giver kommuner mulighed for at deltage i fælles offentlig-private selskaber. En eller flere kommuner kan sammen med private deltage i et selskab hvor aktiviteten er baseret på kommunal eller regional viden. Den kommunale viden skal tage udgangspunkt i opgaver som kommunen kan varetage efter kommunalfuldmagten eller særlov. Der findes en række generelle betingelser for kommuners deltagelse i L548-selskaber; Kommunen må ikke opnå bestemmende indflydelse i selskabet Selskabsformen skal være: A/S, ApS eller virksomheder med begrænset ansvar efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder: interessentskaber, kommanditselskaber, andelsselskaber (andelsforeninger) samt andre selskaber og foreninger med begrænset ansvar, som ikke er omfattet af selskabsloven eller lov om erhvervsdrivende fonde. Vedtægter skal sikre at kun generelforsamling eller repræsentantskab kan udpege bestyrelsen Der skal være minimum 25 % privat deltagelse i selskabet - kapitalindskydelse og stemmerettigheder Maksimum 25 % af omsætningen må komme fra salg til andre end kommuner Deltagelse i et fælles selskab fritager ikke for overholdelse af sædvanligt gældende forvaltningsretlige regler samt udbudsregler m.v. Uanset hvordan finansieringen af et OPS konkret er sammensat, skal reglerne om offentlige kontrakter og koncessioner iagttages, når der tildeles kontrakter og koncessioner til denne private eller offentlig-private enhed, jf. EU Kommissionens fortolkningsmeddelelse om anvendelse af fællesskabslovgivningen ((2008/C 91/02). Fondsbegregebet: Fonde og selvejende institutioner er overlappende begreber forstået sådan, at en fond altid vil være en selvejende institution, men at en selvejende institution ikke nødvendigvis er en fond. Fonde kan være både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende. En erhvervsdrivende fond adskiller sig fra øvrige fonde ved, at modtage vederlag for varer/ydelser, sælge eller udleje fast ejendom, have forbindelse med eller økonomisk interesse i et aktie- eller anpartsselskab, udøve bestemmende indflydelse over en anden virksomhed eller have andel i driftsresultatet for en sådan virksomhed.

7 Skematisk oversigt: Samarbejdsformernes karakteristika Karakteristisk ved samarbejdsformen Indhold OP aktieselskab Styringsfilosofi Udbud Mål Kontraktlængde Fokus Klassisk udbud Service partner skab Sml. udbud Levering af drifts- og serviceydelser Levering af opgaver og markedsgørelse af knowhow Sammentænkning af anlæg, vedligeholdelse og drift OPP OPI Finansiering Kontraktbaseret relation Nytænkning - udvikling af nye løsninger Kontraktbaseret relation - fastlægge ydelser Kontraktbaseret relation - fastlægge overordnede ydelser, giver plads til udvikling af mål & metoder Totaløkonomisk betragtning - godt byggeri giver billigere drift og vedligehold Betragtning om systematisk risikodeling støttet af økonomisk incitamentsstruktur Viden og kompetence hos parterne skal udnyttes i fællesskab Udviklingsparter - løsninger på offentlige udfordringer skal findes Åbenhed, tillid og brugerinddragelse Udbudsmateriale med fokus på specifikke krav Udbudsmateriale med fokus på funktions- og outputkrav Åbent formuleret udbudsmat. - restriktioner på byggeriets udformning bør begrænses. Ikke egnet til f.eks. Arkitektkonkurrencer o.l. Problemstilling udbydes - åben kravspecifikation Udbudsform: typisk offentligt eller begrænset Udbudsform: typisk begrænset udbud - tildelingskriterie økonomisk mest fordelagtige Udbudsform: typisk konkurrencepræget dialog Tydeligt beskrevne ydelser til faste priser Samarbejde om serviceydelsen, fokus på optimering Samarbejde om serviceydelsen, fokus på effektivitet og innovation Totaløkonomisk god løsning Brug af privat finansiering Samarbejde om at forbedre offentlig service Giver private adgang til viden mhb. på at udvikle nye produkter Kort eller mellemlang - typisk ca. 4 år Mellemlang - typisk 4-8 år Lang - typisk 15 år Lang - op til 30 år Forventeligt løbende genudbud af FM opgaver Bygningsaktiver (kan) overdrages til kommunen efter kontraktudløb - mod betaling Afhængig af udviklingsperspektiv - langsigtet engagement Uformelle aftaler og tillid = ingen formel kontrakt Pris og kvalitet Pris, kvalitet, samarbejde og udvikling af opgaveløsningen Synergi - fælles interesse og/eller markedsudvikling Totaløkonom i projektet Risikodeling i projektet Finansiering Innovation, forbedring og effektivisering Synergi - samarbejde om udvikling af NYE løsninger 7

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

Ordbog om udbud og udlicitering

Ordbog om udbud og udlicitering Ordbog om udbud og udlicitering K O N T R L R E Ø O P G A V E S L E N L I N G 3F Den offentlige Gruppe Om ordbogen Dette er en ordbog over de mest mindelige ord og begreber, der bliver brugt, når offentlige

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) DKK FTF LO STK juni 2007 Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) 1. Indledning Der er i øjeblikket stor opmærksomhed på, om samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder kan indrettes

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU!

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! BDO Kommunernes Revisions Tænketank i offentligt-privat samarbejde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indhold 1 Forord 3

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere