Sagsnr OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21"

Transkript

1 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen BILAG OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet Baggrund Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at offentlige-private partnerskaber (OPP) kan overvejes ved projekter med en anlægssum på over 100 mio. kr. (BR-mødet den 10. oktober 2013). Som en del af beslutningsgrundlaget for en samlet arkiv og magasinløsning for Stadsarkivet, Københavns Museum, Thorvaldsens Museum er der derfor udarbejdet en OPP-foranalyse, der skal afdække hvorvidt OPP er en fordelagtig gennemførselsform for Københavns Kommune. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Astrid Just Lundqvist Kort om offentlige private partnerskaber OPP-modellen indebærer, at kommunen udbyder det til en privat leverandør at projektere, bygge, drive og vedligeholde en bygning eller et anlæg i år. I OPP med privat finansiering er det også den private part, der tilvejebringer finansieringen. Typiske argumenter for OPP er bl.a. At samlingen af alle opgaver, ansvar og risiko hos én part giver den private leverandør incitamenter til at optimere projektets samlede økonomi. At OPP sikrer, at pågældende bygning/anlæg vedligeholdes mange år frem. At OPP indeholder incitamenter til hurtig og effektiv eksekvering, fordi betalinger til OPP-leverandøren først påbegyndes ved afleveringen af byggeriet. På den anden side, indebærer OPP, at kommunen binder driftsmidler til det konkrete anlæg i hele kontraktperioden typisk 30 år, hvilket medfører, at kommunen ikke har mulighed for løbende at prioritere budgetmidler, herunder f.eks. at spare på vedligeholdelsen af ejendommen, hvis man har behov for at bruge pengene på noget andet. OPP-foranalyse Undersøgelsen indeholder en finansiel analyse, en indsamling af erfaringer med anvendelse af OPP i forbindelse med Rigsarkivet, Landsarkivet i Viborg og Aalborg Magasiner, en markedsdialog med potentielle tilbudsgivere samt en udredning af forskellige styringsmæssige forhold med relevans for OPP. Finansiel analyse I den finansielle analyse sammenlignes nutidsværdien af forskellige projektscenarier (det traditionelle projekt og forskellige OPPmodeller). Nutidsværdien er en beregning af prisen for eksempelvis et nybygget arkiv/magasin inkl. drift i 30 år i nutidskroner (2015). Denne

2 beregning laves for hvert af de projektscenarier, der sammenlignes i analysen. Deloitte anfører, at der i beregningen af OPP med privat finansiering er indregnet en renteindtægt på det deponerede samt frigivne beløb. Dette er for at kapitalisere den værdi det har, at Københavns Kommune i OPP-scenariet med privat finansiering alt andet lige har frie midler til disposition, som kommunen ikke har i referencescenariet med traditionel gennemførsel og OPP med offentlig finansiering. Tabel 1: Sammenligning af nutidsværdier for projektscenarier Mio. kr. Nybyg, stor model Nybyg, lille model Traditionel gennemførsel (referencescenariet) OPP offentlig finansiering OPP privat finansiering Kilde: Deloitte Med udgangspunkt i ovenstående beregningsmetode er en OPP model med privat finansiering potentielt den billigste for Københavns Kommune. Det skyldes blandt andet, at der kan afskrives skattemæssigt på bygningen og at reolsystemet kan afskrives som driftsmidler. Beregningerne viser også, at det er muligt at opnå en økonomisk fordelagtig løsning ved anvendelse af OPP med offentlig finansiering, og at der er en marginal forskel i nutidsværdien af OPP med offentlig finansiering og en traditionel totalentreprise. Økonomiforvaltningen anfører, at der ikke bør beregnes en rentetilskrivning på det fra deponeringen frigivne beløb ud fra en betragtning om at dette kun kan ske såfremt pengene reelt fortsat er deponerede. Begrundelsen herfor er, at deponeringen i Københavns Kommune ikke i sig selv skaber yderligere finansiering for kommunen. Såfremt der korrigeres for renten af det frigivne beløb bliver nutidsværdien af OPP med privat finansiering ca. 170 mio. kr. Dermed er referencescenariet eller OPP med offentlig finansiering de mest økonomisk fordelagtige. Konklusionen på den finansielle analyse er dermed, at OPP med offentlig finansiering eller en traditionel totalentreprise økonomisk mere fordelagtige for kommunen. Erfaringer fra lignende projekter Både Bygningsstyrelsen og Aalborg Kommune har oplevet, at anvendelsen af funktionsbaserede krav frem for detaljerede udførelseskrav har ført til innovative løsninger i forhold til opbevaring af kulturarven. Brugerinddragelse både før og efter udbuddet af OPP-aftalen er vigtig, Side 2 af 7

3 så det sikres, at brugerne oplever anvendelsen af funktionsbaserede krav som en styrke til projektet frem for en indskrænkelse af deres indflydelse på projektet. Derudover fremhæves det, at betalingsmekanisme ikke skal være for kompliceret, men skal være meget præcis i forhold til hvilke forhold der fører til nedslag, da kulturarv ikke kan genoprettes. Betalingsmekanismen har ikke været i anvendelse i Aalborg projektet og i begrænset omfang i forbindelse med Rigsarkivet. Markedsanalyse Der er gennemført møder med en række virksomheder for at teste markedets interesse for at afgive tilbud på arkiv og magasin-projektet, hvis det udbydes som OPP og for at få input til udformning af et OPPudbud. Markedsdialogen viser, at der er interesse i markedet for at byde på projektet, hvis det udbydes som OPP. En faktor, der kan være begrænsende for antallet af bydende er, at der er et begrænset antal driftsoperatører i Danmark med det fornødne kendskab og ekspertise i forhold til drift af tekniske installationer til at påtage sig en 30-årig driftsaftale til en fast pris. Det vurderes, at kredsen af bydende vil være større, såfremt der anvendes OPP med privat finansiering. Det skyldes dels, at kredsen af bydende udvides til også at omfatte private investorer som fx pensionskasser, dels at disse private investorer vil drive OPPselskabet, således at driftsoperatørens rolle alene bliver af teknisk karakter. Derudover viser markedsdialogen, at markedsaktørerne umiddelbart har præference for en model, hvor placeringen er fastlagt på forhånd. Til gengæld er det vurderingen, at en model hvor OPP-leverandøren har mulighed for at byde ind med en grund/bygning, kan sikre Københavns Kommune en fordelagtig pris. Endelig viser markedsdialogen, at OPP vil være relevant både i forbindelse med den store model og den lille model. Styringsmæssige forhold med relevans for OPP Der er en række forhold, som beregningerne i den finansielle analyse ikke fanger, men som også skal inddrages i valget mellem den almindelige byggemodel og OPP: Totaløkonomi Budgetsikkerhed Anlægsramme og serviceramme Fleksibilitet Ressourcetræk i kommunen Side 3 af 7

4 Totaløkonomi OPP giver mulighed for overførsel af risici vedr. drift og vedligehold af bygningen fra den offentlige til den private part. Idet OPPleverandøren både har ansvar for at bygge, men også er økonomisk ansvarlig for at drive ejendommen i en længere årrække har OPPleverandøren et stærkt incitament til at indarbejde driftshensyn i byggeriet og dermed sikre totaløkonomisk optimering. OPP-kontrakterne vedr. Rigsarkivet og Aalborg Magasiner har baseret sig på, at OPP-leverandøren har haft ansvaret for projektering, opførelse og finansiering af bygningen samt indvendig og udvendig drift, levering af reolsystemer og rengøring. Bygningsstyrelsen og Aalborg Kommune har kun ansvaret for arkivalierne, som OPP-leverandøren ikke rører ved. Budgetsikkerhed Budgetsikkerhed (for kommunen) indebærer, at kommunen betaler en fast løbende husleje (rådighedsbetaling) for at bruge bygningen, mens OPP-leverandøren er økonomisk ansvarlig for byggeri og drift/vedligehold i hele kontraktperioden. Anlægsramme og serviceramme OPP med privat finansiering påvirker ikke Københavns Kommunes anlægsramme før et tilbagekøb af bygningen skal effektueres, modsat OPP med offentlig finansiering, der påvirker anlægsrammen med anlægssummens størrelse over 2 år. OPP med privat finansiering påvirker servicerammen relativt mere end OPP med offentlig finansiering, men spredt ud over kontraktperioden. Det skyldes, at Københavns Kommune skal betale af på anlæg og drift, når bygningen tages i brug. Den såkaldte rådighedsbetaling, betales løbende i hele kontraktperioden, og Kultur- og Fritidsforvaltningen skal derfor søge et årligt beløb til rådighedsbetalingen på mellem 5,7-6,4 mio. kr. i den store model og mellem 2,9 3,3 mio. kr. i den lille model. Fleksibilitet Fleksibilitet omhandler både økonomisk fleksibilitet og porteføljemæssig fleksibilitet. Økonomisk fleksibilitet er kommunens mulighed for at flytte rundt på budgetmidler, herunder fx at spare på vedligeholdelsen af ejendomme, hvis man ønsker at bruge pengene på noget andet. Porteføljemæssig fleksibilitet indebærer, at kommunen har mulighed for at foretage ombygninger, ind- og udflytninger og bruge bygningen til noget andet end oprindelig planlagt, samt muligheden for at afhænde ejendommen, hvis der ikke længere er brug for den. Side 4 af 7

5 Ressourcetræk Ressourcetræk i kommunen omhandler rollen som bygherre, hvor det er erfaringerne fra Aalborg Kommune, at det er mindre ressourcekrævende for kommunen at overlade bygherrerollen til en OPPleverandør. En afvejning af styringsmæssige forhold OPP-modellen er stærkest i forhold til at sikre totaløkonomisk optimering som følge af sammentænkningen af anlæg og drift og overførslen af risici forbundet hermed samt budgetsikkerhed som følge af, at driftsøkonomien er aftalt i kontrakten. Kommunen er således garanteret en langsigtet og veldefineret løsning, der giver sikkerhed for de særlige bygningsmæssige rammer om kernedriften frem til tidspunktet for udløb af kontrakten. Dette modsat den traditionelle model, hvor leverandøren kun forpligter sig for bygningens beskaffenhed i en 5- årig periode, og ikke har ansvar for drift og vedligehold. Deroverfor står den traditionelle byggemodel, som er stærkest i forhold til at sikre kommunen økonomisk og porteføljemæssig fleksibilitet i årene frem. På baggrund af drøftelser med brugergruppen er det konklusionen, at sikring af velegnede bygningsmæssige rammer for opbevaring af kulturarven og budgetsikkerhed vejer tungest i nærværende projekt, hvilket taler for en OPP-løsning. Derudover er brugerne positive overfor muligheden for øget innovation og er indforståede med, at anvendelsen af funktionsbaserede krav giver markedet større frihed til at udvikle løsningerne til arkivet, men samtidig giver brugerne mindre fleksibilitet. OPP med hhv. offentlig og privat finansiering påvirker anlægs- og servicerammen på forskellig vis. Ifølge tidsplanen indgår kommunen OPP-kontrakten i april 2016 med efterfølgende byggeperiode i 2016 og Såfremt kommunen vælger OPP med privat finansiering vil det frigøre kapacitet på anlægsrammen i den periode, hvilket kan være fordelagtigt, hvis kommunen har mange byggeprojekter. Til gengæld vil OPP med privat finansiering påvirke servicerammen mere end OPP med offentlig finansiering, da rådighedsbetalingen dækker både anlæg og drift. Da der er en stor sandsynlighed for, at kommunen vil have behov for arkivets kapacitet i hele kontraktperioden vurderes økonomisk og porteføljemæssig fleksibilitet at være af mindre betydning i nærværende projekt. Økonomiske konsekvenser På baggrund af sammenligningen af nutidsværdiberegninger af de forskellige projektscenarier er konklusionen, at OPP offentlig finan- Side 5 af 7

6 siering eller det offentlige referencescenarie er de økonomisk mest fordelagtige projektscenarier for kommunen. Suppleret med resultaterne af den kvalitative analyse er det anbefalingen, at projektet gennemføres som OPP med offentlig finansiering. Deponering OPP med offentlig finansiering indebærer, at OPP-leverandøren optager byggelån og finansierer anlægsudgiften frem til ibrugtagning, hvor kommunen betaler den aftalte anlægsudgift. Københavns Kommune skal deponere anlægsudgiften i takt med byggeriets fremdrift, og får det samlede beløb frigivet i forbindelse med betalingen til OPPleverandøren. OPP med privat finansiering indebærer, at OPP-leverandøren optager byggelån og finansierer anlægsudgiften. Københavns Kommune skal ved kontraktindgåelse deponere et beløb svarende til anlægsudgiften, så der er behov for, at Kultur- og Fritidsforvaltningen søger om en deponeringsbevilling på 122,7 mio. kr. til den store model og 65 mio. kr. til den lille model. Det deponerede beløb frigives i henhold til Indenrigsministeriets deponeringsregler over en 25-årig periode. Der vil blive frigivet mellem 4-5 mio. kr. årligt, og disse penge går tilbage til kommunekassen. Ved kontrakt periodens udløb skal Københavns Kommune købe bygningen tilbage fra OPP-leverandøren for et på forhånd fastlagt beløb, der anslås til 56 % af anlægssummen. Kultur og Fritidsforvaltningen skal derfor ved kontraktens udløb søge om midler til tilbagekøb af bygningen. For den store model anslås det at være i størrelsesordenen 70 mio. kr. i p/l 2015 og i den lille model ca. 36 mio. kr. i p/l Det skal bemærkes, at tilbagekøbsprisen i henhold til SKATs praksis på området beregnes på baggrund af de initiale tilbudte anlægsomkostninger, og tilbagekøbet fastsættes dermed i 2015 prisniveau. OPP med privat finansiering kan give mulighed for at opnå delvis deponeringsfritagelse. Puljen til deponeringsfritagelse forhandles i forbindelse med økonomiaftalen mellem staten og kommunerne og administreres af Indenrigsministeriet. Det er Deloittes vurdering, at der er god mulighed for at opnå delvis deponeringsfritagelse, men det kan ikke på forhånd garanteres, da det afhænger af puljens størrelse, hvor mange andre ansøgninger ministeriet modtager mv. Deponeringen har ikke betydning for selve projektøkonomien (dvs. estimat for rådighedsbetaling, anlægsomkostninger, tilbagekøbspris ect.), men har udelukkende betydning i relation til Københavns Kommunes likviditet og mulighed for at prioritere andre projekter sideløbende med, at projektet omhandlende arkiv/magasin igangsættes. Side 6 af 7

7 Husleje Kommunens huslejemodel er ikke er gældende i en OPP-model med privat finansiering, fordi der gennem rådighedsbetalingen skal betales af på både anlæg og drift. I en OPP-model med offentlig finansiering skal betales en driftsbetaling for OPP-leverandørens ydelser samt en husleje til KEjd efter huslejemodellens principper. For begge OPP-modeller vil der blive fastlagt et administrationsbidrag til KEjd for administration af OPP-kontrakten. Udbudstidsplan Det er rådgivers vurdering, at et OPP-projekt både med privat og offentlig finansiering kan udføres på minimum 134 uger. Heraf er der sat 10 uger af i tidsplanen til forberedelse af udbud, men rådgiver bemærker, at dette er minimum, da de særlige driftsmæssige forhold i en arkiv- og magasinbygning kan medføre, at forberedelsen af udbuddet tager længere tid. Såfremt projektet udføres i traditionel totalentreprise er det vurderingen, at tidsplanen kan forkortes med 1-2 måneder. Forudsætninger for konklusionen Konklusionen er baseret på OPP-forundersøgelsen, der er udarbejdet af Deloitte og Molt Wengel for Københavns Kommune. Undersøgelsen baserer sig dels på input fra Københavns Kommune dels på rådgivernes markedskendskab og vidensindsamling. Input til driftsomkostninger er leveret i et tidligt estimat, og de endelige driftsomkostninger vil være et konkurrenceparameter i en OPP-løsning. Det er fx muligt, at licitationsresultatet optimerer driftsøkonomien yderligere. Den finansielle del af OPP-forundersøgelsen er en komparativ analyse af en række projektscenarier for arkiv- og magasinløsningen, der er baseret på nuværende antagelser vedr. projektets udformning og økonomi. De finansielle resultater heri repræsenterer således en relativ sammenligning af projekterne, der skal fungere som et beslutningsgrundlag og ikke et eksakt bud på en projektøkonomi. Side 7 af 7

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering

LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering LETBANEN LYNGBY - GLOSTRUP Økonomi og finansiering Indhold 3 Forord 4 En letbane på tværs af København 7 Hvad er OPP? 10 Økonomivurdering af traditionel udførelse og OPP 16 OPP-model med kort driftsperiode

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen

7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af Emil Schjødt Hamelsvang Vejleder: AMHE - Anne Marie Herforth VIA University College, Campus Aarhus Dato for aflevering: 27.03.2015 TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 K E N D E L S E TEAM OPP v/deas A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ESCO & OPP ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

Den danske statsgarantimodel

Den danske statsgarantimodel EksterntNotat RAPPORT Den danske statsgarantimodel Funktionsmåde og erfaringer med store trafikale infrastrukturprojekter Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V Indhold Resumé...

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION

JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2013 AALBORG LETBANE - FINANSIERING

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Sammenfatningsrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Sammenfatningsrapport Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Sammenfatningsrapport Indhold 1. Indhold 3 5. Forhold omkring betalingsanlæg 18 5.1. Teknisk løsning og organisering m.v. 18 2. Sammenfatning af konklusioner og anbefalinger

Læs mere

1 Sammenfatning. parter og store afvigelser i de opstillede effektivitetsgevinster.

1 Sammenfatning. parter og store afvigelser i de opstillede effektivitetsgevinster. LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE ORGANISERING, FINANSIERING & UDBUDSMODELLER UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Sammenfatning

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

OPP i praksis. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen

OPP i praksis. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen OPP i praksis Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Indledning OPP, erfaringer og modeller OPP-kontrakten udvalgte punkter Nærmere om kommercielle

Læs mere