Internt regnskab. Årsrapport Udg B Beregnet den kl 12:43 st 00 ejd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internt regnskab. Årsrapport Udg B 01.01.2010-31.12.2010 Beregnet den 27.05.2010 kl 12:43 st 00 ejd 1234--111"

Transkript

1 Internt regnskab 27 Indhold Intern regnskab Bemærkninger 28 Produktionsgrundlag 29 Resultatopgørelse - intern 31 Balance - intern 33 Egenkapitalforklaring 34 Pengebinding 35 Specifikationer 36 Overblik 52 Analyse af resultatopgørelse 55 Udvikling i økonomi 60 Analyse af balancen 65 Produktionsgrensopgørelse specifikation 75 Dækningsbidrag 79 Kapacitetsomkostninger 82 Driftsgrensanalyse 84 Bilag 89 Moms og afgifter 92 Frie mellemregninger 93 Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring

2 Bemærkninger 28 Bemærkninger:

3 Produktionsgrundlag Areal Dyrket areal ejet, ha 125,2 115,1 130,0 131,0 111,3 Dyrket areal forpagtet, ha 179,3 179,3 179,3 179,3 179,9 Dyrket areal i alt, ha 304,5 294,4 309,3 310,3 291,2 Jordbonitet, ha 304,5 294,4 309,3 310,3 291,2 JB 5 og 6 lerjord Mark, ha Korn 267,0 255,3 250,4 241,8 239,6 Frø 13,9 14,5 16,5 15,0 19,7 Raps mv. 15,5 14,3 26,0 26,4 18,8 Grovfoder 6,2 5,3 9,1 3,9 8,6 Udyrkede arealer 1,9 5,0 7,3 3,8 4,5 Høstudbytter Korn, hkg 72,0 68,0 75,0 80,0 82,0 Frø 31,0 35,0 30,0 38,0 37,0 Paps mv. 31,0 35,0 30,0 38,0 37,0 Grovfoder 6.800, , , , ,0 Svin Antal årssøer 333,0 333,0 335,0 337,0 341,0 Antal fravænnede grise produceret 9.535, , , , ,0 Antal smågrise produceret (16-35 kg) , , , , ,0 Antal slagtesvin produceret 6.810, , , , ,0 _

4 Produktionsgrundlag 30 Virksomhedens nøgletal Analyse af rentabilitet Afkastningsgrad 0 4,2 3,4 2,8 3,2 1,6 Egenkapitalens forrentning 8,9 8,6 7,6 8,5 16,4 Overskudsgrad 17,2 16,9 12,5 16,3 7,3 Aktivernes omsætningshastighed, mdr. 63,2 61,5 55,9 60,4 54,8 Primær drift Afkastningsgrad 60,0 57,0 53,0 56,0 51,0 Aktivernes omsætningshastighed, mdr. 17,7 17,4 15,6 16,3 7,3 Overskudsgrad 42,9 42,1 39,1 40,8 35,8 Dækningsgrad 145,5 129,5 120,8 127,3 99,4 Kapacitetsgrad Analyse af soliditet/risiko Soliditetsgrad 30,3 29,1 34,8-33,7-23,8 Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin Nøgletalsberegning Analyse af rentabilitet: Afkastningsgrad = (Resultat før finansiering / Aktiver i alt) x100 Egenkapitalens forrentning = (Resultat før ekstraordinære poster / Gennemsnitlig egenkapital) x100 Overskudsgrad = (Resultat før finansiering / Bruttoudbytte) x100 Lønningsevne, tkr. = (Resultat før ekstraordinære poster Lønomkostninger) /1000 Aktivernes omsætningshastighed i mdr. = (Aktiver i alt / Bruttoudbytte) x12 Primær drift: Afkastningsgrad = ((Resultat af primær drift + EU-tilskud) / Landbrugsaktiver i alt) x100 Aktivernes omsætningshastighed i mdr. = (Landbrugsaktiver i alt / Bruttoudbytte) x12 Overskudsgrad = ((Resultat af primær drift + EU-tilskud) / Bruttoudbytte) x100 Lønningsevne, tkr. = (Resultat af primær drift + EU-tilskud + Finansiering i alt Lønomkostninger) /1000 Dækningsgrad = (Dækningsbidrag / Bruttoudbytte) x100 Kapacitetsgrad = (Dækningsbidrag / Kapacitetsomkostninger i alt) x100 Analyse af soliditet/risiko: Soliditetsgrad = (Egenkapital / Aktiver i alt) x100 Nulpunktsomsætning = ((Kapacitetsomkostninger + Finansiering) / Dækningsgrad) /100 Sikkerhedsmargin = ((Bruttoudbytte Nulpunktsomsætning) / Bruttoudbytte) x100

5 Resultatopgørelse - intern Spec. kr. tkr. S110 Salgsafgrøder S121 Svin S129 Maskinstationsindtægter S129 Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte S130 Udsæd S130 Gødning S130 Planteværn S130 Diverse vedrørende markbrug S140 Korn S140 Kraftfoder mv S140 Andet indkøbt foder S145 Dyrlæge og medicin S145 Diverse vedrørende husdyrbrug Stykomkostninger Dækningsbidrag S150 Energi S150 Maskinstation S160 Vedligehold S166 Lønomkostninger S167 Ejendomsskat og forsikringer S168 Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger S170 Af- og nedskrivninger m.v Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift S195 Afkoblet EU-støtte S201 Forpagtningsafgift mv S201 Renteindtægter S201 Realiseret gevinst/tab værdipapirer S201 Renteudgifter mv S201 Prioritetsomkostninger S201 Realiseret gevinst/tab gæld Finansiering i alt Resultat efter finansiering S215 Private indtægter Årets resultat før urealiseret reguleringer og skat

6 Resultatopgørelse - intern Spec. kr. tkr. S220 Urealiseret regulering finansaktiver S220 Urealiseret regulering gæld Urealiseret kursregulering i alt Årets resultat før skat S230 Skat af årets resultat Årets resultat Supplerende oplysning Dækningsbidrag jf. ovenfor heraf udgør åreets urealiserede værdiændringer på: AXXXX Stambesætning AXXXX Handelsbesætning AXXXX Beholdninger Årets urealiserede værdiændringer i alt Dækningsbidrag korrigeret for værdiændringer

7 Balance - intern Spec. kr. tkr. S501 Fast ejendom S502 Betalingsrettigheder S502 Leveringsrettigheder S503 Inventar markbrug S503 Inventar husdyrbrug S504 Svin S506 Beholdninger egen avl S506 Beholdning indkøbt foder S506 Jordbeholdninger S506 Andre beholdninger Landbrugsaktiver S507 Biler mv S510 Tilgodehavende S511 Værdipapirer S512 Indlån Finansaktiver Aktiver i alt S520 Realkreditinstitutter S520 Pengeinstitutter S520 Anden langfristet gæld S525 Anden gæld S527 Kassekredit Gæld i alt S540 Hensættelser Egenkapital

8 Egenkapitalforklaring Spec. kr. tkr. Egenkapital primo Resultat efter finansiering Private indtægter Årets resultat før skat og urealiserede reguleringer S602 Skat af skattepligtig indkomst S603 Privat S603 Formueudgifter S603 Ekstraordinære private indtægter Private udtræk S604 Værdiregulering anlægsaktiver S220 Urealiseret regulering finansaktiver S220 Urealiseret regulering gæld S605 Ændring i pension Værdireguleringer Ændring i udskudt skat S601 Egenkapital ultimo _

9 Pengebinding kr. tkr. Årets resultat før skat Af- og nedskrivninger Urealiseret regulering finansaktiver Urealiseret regulering gæld Tilbageførsler i alt Betalt skat Privat Afskrivninger privat tilbageført Formueudgifter Ekstraordinærer private indtægter Pensionsindbetalinger Private udtræk i alt Til investering og afdrag Besætning Beholdninger Ændringer i bilologiske aktiver i alt Lkviditet efter regulering og privat Driftsbygninger Inventar markbrug Inventar husdyrbrug Biler mv Investeringer i alt Likviditetsbehov Tilgodehavender Værdipapirer Kasse og indlån Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anden gæld Kassekredit Likviditetsfremskaffelse

10 Specifikationer 36 Spec Kvantum Pris kr. tkr. S110 Markbrug Byg Kg 0, Byg overført til husdyr Korn til foder, beholdning Kg Halm Korn Rajgræs til frø Kg 10, Rajgræs til frø, fradrag Rajgræs beholdning Kg Frøafgrøder Vinterraps Kg 2, Raps Markbrug S121 Svin Orner døde/kasserede 2 Stk Søer og gylte 140 Stk Søer og gylte døde/kasserede 31 Stk. Smågrise Stk Slagtesvin Stk Slagtesvin døde/kasserede 302 Stk. Slagtesvin efterbetaling Egne produkter svin 90 Kg Salg svin Indkøb orner -4 Stk Indkøb sopolte -156 Stk Indkøb 7 kg grise Stk Køb svin Orner 1 Stk Søer, drægtige 8 Stk Søer, ikke drægtige 1 Stk Gylte -6 Stk Sopolte over 60 kg -2 Stk Smågrise kg -98 Stk Smågrise 7-20 kg 167 Stk Smågrise under 7 kg 77 Stk Slagtesvin over 90 kg -12 Stk Slagtesvin kg 18 Stk Slagtesvin kg 18 Stk Slagtesvin kg 18 Stk Slagtesvin kg 18 Stk Besætningsforskydning Svin _

11 Specifikationer 37 Spec Kvantum Pris kr. tkr. S129 Andre landbrugsindtægter Maskinstation indtægter Maskinstationsindtægter Afgrødeerstatning Andre landbrugsindtægter med moms Andre lanbrugsindtægter Andre landbrugsindtægter S130 Markbrug omkostninger Udsæd jordbeholdning Eget udsæd Kg 1, Udsæd vinterbyg Kg 2, Udsæd hvede Kg 2, Udsæd markfrø Udsæd raps -6 Kg 1.200, Udsæd Handelsgødning N-gødning Kg 2, Gødning Planteværn jordbeholdning Planteværn Ukrudtbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Sygdomsbekæmpelse Vækstregulering Planteværn i øvrigt Planteværn Lagerleje Høst/opbevaring Høst/opbevaring Diverse omkostninger planteavl Diverse omkostninger planteavl Diverse vedrørende markbrug Markbrug omkostninger _

12 Specifikationer 38 Spec Kvantum Pris kr. tkr. S140 Foder husdyrbrug Foderkorn, omkostninger Foder byg Kg 1, Foder hvede -598 Kg 1, Foderkorn overført fra mark 0 0 Foderkorn beholdning Kg Korn Soyaskrå/kager mv Kg 1, Soyaskrå beholdning Kg Mineralblanding søer, drgt Kg 4, Tilskudsfoder smågrise, Mini Mixi Kg 7, Mineralblanding, smågrise Amino konc Kg 5, Tilskudsfoder slagtesvin Kg 2, Tilskudsfoder Kg 4, Fiskemel Kg 7, Tilskudsfoder beholdning Kg Mineraler beholdning 700 Kg Mælkeprodukter -155 Kg 318, Hjælpestoffer -225 Kg 101, Foderstoffer m.m Kg 18, Kraftfoder mv Fedt Kg 3, Fedt beholdning Kg 4, Andet indkøbt foder Foder husdyrbrug S145 Dyrlæge og div. husdyr Dyrlæge Medicin Dyrlæge og medicin Produktionsrådgivning svin Avlsomkostninger Strøelse Rengøringsmidler, husdyr Diverse omkostninger, svin Diverse omkostninger husdyr Diverse omkostninger husdyr Diverse omkostninger husdyr Fragt Diverse vedr. husdyr Dyrlæge og div. Husdyr _

13 Specifikationer 39 Spec Kvantum Pris kr. tkr. S150 Energi og maskinstationsomk. Dieselolie -890 Liter 3, Dieselolie (svovlfri) Liter 6, Dieselolie, ufarvet -731 Liter 7, Benzin -505 Liter 7, Dieselolie afgift Dieselolie beholdning Liter El Kwh 1, El afgift Andel elektricitet eksl. Afgift Kwh 0, Energi Maskinstation udgifter Leje af maskiner Maskinstation mv Energi og maskinstationsomk S160 Vedligehold Vedligeholdelse driftsbygninger Vedligeholdelse fyrringsanlæg Vedligehold og forbrugerafgifter medarbejderbolig Vedligeholdelse vej/gårdsplads Vedligehold fast ejendom Reparation af dræn Vedligehold grundforbedring Vedligeholdelse mejetærsker Vedligeholdelse traktor Vedligeholdelse, smøreolie Vedligeholdelse markredskaber Vedligeholdelse varebil Vedligehold markredskaber Vedligeholdelse staldinventar Vedligehold staldinventar Vedligeholdelse inventar Småinventar Vedligehold andet inventar Vedligehold i alt _

14 Specifikationer 40 Spec Spec. kr. tkr. S166 Løn Medarbejder navn (sp. nr 00) Løn Kost og logi Løn (efter ) Kost og logi (efter ) AM-indkomst Skattefri godtgørelse (efter 1/1) Værdi kost og logi Værdi kost og logi Værdi kost og logi Værdi kost og logi Kost til folkehold ATP-bidrag Finansieringsbidr. ATP/LG, AER og AES Bidrag til Barselsudligning Diverse folkeholdsudgifter Diverse folkeholdsudgifter Diverse folkeholdsudgifter Tilskud/refusioner folkehold Vikarordning Lønomkostninger i øvrigt Lønomkostninger i alt S167 Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskat Andel ejendomsskat Ejendomsskat Forsikring landbrug Redningskorps Andel forsikring Forsikringer Ejendomsskat og forsikringer _

15 Specifikationer 41 Spec Spec. kr. tkr. S168 Diverse omkostninger Økonomisk rådgivning Regnskab Kontingenter m.m Kontingent, faglige Kontingent, faglige, ægtefælle Faglitteratur Telefon Kontorhold Porto og gebyrer Forbrugsafgift vand Vandafgift (grøn afgift) Renovation Andre omkostninger Kursusafgift Skadedyrsbekæmpelse/kattefoder Andel telefon Andel vand ekskl. Afgift Erhvervsandel bilomkostninger Diverse omkostninger S170 Af- og nedskrivninger Afskrivning fast ejendom Afskrivning markredskaber Afskrivning staldinventar Afskrivninger bl. driftsmidler I alt Gevinst salg andre bl. driftsmidler Af- og nedskrivninger S195 Afkoblet EU-støtte Afkoblet EU-støtte Afkoblet EU-støtte _

16 Specifikationer 42 Spec Spec. kr. tkr. S201 Finansiering Forpagtningsafgift uden moms Forpagtningsafgift med moms Leje af driftsbygninger Forpagtningsafgift mv Rente indlån 12 0 Rente indlån, ægtefælle Rente obligationer Rente fordring Rente af foderstofindestående Renteindtægter Løbende indbetalinger swap Løbende udbetalinger swap Kursgevinst swap Løbende indbetalinger terminsforrentning Løbende udbetalinger terminsforrentning Kurstab terminsforretning Kursgevinst futures Løbende indbetalinger optioner Løbende udbetalinger optioner Futures rapsfrø Futures hvede Futures sojaskrå Gebyr futures Gebyr gældsbleje Fortjeneste børsnoterede aktier Fortjeneste børsnoterede aktier Udbytte udl. børsnot. aktier, dansk depot Udbytte udl. børsnot. aktier, depot ægt Regulering driftsfond Realiseret gevinst/tab finansaktiver Rente realkreditinstitutter, DKK fast rente Rente realkreditinstitutter, DKK var. rente Rente reakreditinstitutter, fremmed valuta var. rente Rente pengeinstitut, DKK Rente CHF konto Rente kassekredit Rente maskingæld Rente varegæld Renteperiodisering prioritetsgæld Renteudgifter Låneomkostninger Prioritetsomkostninger Kurstab udlandslån, realkredit, var. rente Kursgevinst realkredit (optagelse) Realiseret gevinst/tab gæld Finansiering i alt _

17 Specifikationer 43 Spec Spec. kr. tkr. S220 Urealiseret regulering Jyske Bank Nordea Nordea Urealiseret regulering værdipapirer Kursregulering DLR 10,0% YJ 2010 H Kursregulering (spec ) Urealiseret regulering gæld Værdi og kursregulering i alt S215 Private indtægter Løn Løn Nordea Gruppelivspræmie Private indtægter S230 Skat af årets resultat A-skat a conto efter 1/ B-skat a conto før 1/ B-skat a conto efter 1/ B-skat a conto ægtefælle før 1/ B-skat a conto ægtefælle efter 1/ AM-bidrag indeholdt AM-bidrag indeholdt efter 1/ AM-bidrag a conto før 1/ AM-bidrag a conto efter 1/ AM-bidrag a conto ægtefælle før 1/ AM-bidrag a conto ægtefælle efter 1/ Udenlandsk udbytteskat til modregn Udenlandsk udb.skat til modregn. ægtef Skat af skattepligtig indkomst Regulering tidligere års skat Regulering tidligere års skat ægtefælle Regulering af tidligere års skat Betalt skat Ændring i udskudt skat vedrørende: Inventar Besætning Beholdninger Udskudt skat Skat af årets resultat _

18 Specifikationer 44 Spec Spec. kr. tkr. S403 Privat udtræk Privat kontant Egne produkter Private andele Kost mv. til virksomheden Privat ekstraordinært Vedligeholdelse beboelse Renovation/vandafgift/skorstensfejning Forsikringer Ejendomsskat Andel i biludgifter Andel i afskrivninger bil Fortjeneste bilsalg Afrunding 1 1 Privatforbrug Faglige kontingenter Faglige kontingenter ægtefælle Fradragsberettigede udgifter Udbet. særlig pension (forårspakke 2.0) Udbet. særlig pension (forårspakke 2.0) Forsikringer betalt Formueindtægter og -udgifter Udtræk til privat Arv og gave modtaget Ekstraordinære private poster Privat udtræk (excl. skat/pension) _

19 Specifikationer 45 Spec Spec kr. Spec. kr. S501 Fast ejendom Jord Driftsbygninger og installationer Beboelse Ejendomsværdi, landbrug BBR-nr Heraf grundværdi Heraf forskelsværdi driftsbygninger Heraf stuehus incl. grundværdi Heraf stuehusgrundværdi Ejendomsværdi, landbrug Fast ejendom S503 Inventar Inventar markredskaber Marksprøjte Gyllevogn, AP-vogn, Øverum Vari-flex VF-DX 598, New Holland CX880 mejetærsker, m, Lemken såmaskine, Brakpudser Truck Vendeplov Kuhn Vari Master Såmaskine Valmet New Holland G-170 4WD, New Holland 7060, Inventar vedr. husdyr Staldinventar Inventar i alt _

20 Specifikationer 46 Spec Antal Pris kr. Antal Pris kr Husdyr Orner Søer, drægtige Søer, ikke drægtige Gylte Sopolte over 60 kg Smågrise kg Smågrise 7-20 kg Smågrise under 7 kg Slagtesvin over 90 kg Slagtesvin kg Slagtesvin kg Slagtesvin kg Slagtesvin kg Svin Husdyr i alt _

21 Specifikationer 47 Spec Antal Pris kr. Antal Pris kr. S504 Beholdninger Korn til foder, beh , , Halm til salg, beh , , Rajgræs beh , , Beholdninger egen avl Foderkorn, beh , Soyaskrå, beh , , Tilskudsfoder, beh , , Mineraler, beh , , Fedt beholdning , Beholdning indkøbt foder Udsæd jordbeh Planteværn jordbeh Jordbeholdninger Dieselolie, beh , , Andre beholdninger Beholdninger i alt _

22 Specifikationer 48 Spec Spec. kr. Spec. kr. S507 Biler mv. Peugeot 307 2,0 SW XC VW TD Græsslåmaskine Græsslåmaskine Biler mv S502 Rettigheder Leveringsrettigheder Leveringsrettigheder i alt Betalingsrettigheder Betalingsrettigheder i alt Rettigheder S510 Tilgodehavende Finansielle kontrakter (lager) Slagteri Tilgode efterbetaling svin Holger Juul Dan Laursen Afkoblet støtte, tilgode Århusegnens Andel Århusegnens Andel DLG Tilgodehavende Tilgodehavende S511 Værdipapirer Jyske Bank Nordea Nordea Driftsfond foderstof, AAE Andelskapital OK Driftsfond anlægsaktiv (ansvarlig) Andelshaverkonto Danish Crown Værdipapirer

23 Specifikationer 49 Spec Spec. kr. Spec. kr. S512 Indlån Nordea Nordea Nordea CHF-konto Indlån S520 Langfristet gæld Nordea 4% 30 år 2035 opr DLR 10% LA 2014 H Nordea 4% 3031 H Nordea F2 rt 0105 H Nordea F2 rt 0105 H DLR 10% YJ 2010 H Nordea 4% H euro Nordea F1 5% euro I alt pålydende Regulering Realkreditinstitutter Nordea H New Holland T7060 Key 2007 Pengeinstitutter Kursregulering (spec ) Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt

24 Specifikationer 50 Spec Spec. kr. Spec. kr. S525 Moms og anden gæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Finansielle kontrakter (lager) Nordea Øvrig gæld Moms af salg overført til næste år Moms af køb overført til næste år Saldo moms ved slutning Moms Renteperiodisering prioritetsgæld Saldo AM-bidrag Saldo A-skat Saldo feriepenge Periodeafgrænsning B-skat a conto før 1/ B-skat a conto ægtefælle før 1/ AM-bidrag a conto før 1/ AM-bidrag a conto ægtefælle før 1/ Skyldig skat Anden gæld S527 Kassekredit Kassekredit Kassekredit

25 Specifikationer 51 Spec Spec. kr. Spec. kr. S540 Hensættelser Negativ indkomst tidligere år Fast ejendom (afskrivninger) Inventar Besætning Beholdninger Hensat skat Hensættelser udskudt skat Hensættelser

26 Overblik 52 Mål og potentiale Opnået i regnskabsåret Prod. omfang Udbytte andel i % Potentiale ændring kr. Mark Udbytte byg, khg. pr. hektar ha Kr. pr. hkg. solgt byg hkg Udbytte raps, hkg. pr. hektar ha Kr. pr. hkg. solgt raps hkg Udbytte frø, hkg. pr. hektar ha Kr. pr. hkg. solgt frø hkg Svin Antal fravænnede smågrise pr. årsso 63, stk Pris pr. solgt små grise 351, stk Pris pr. slagtesvin stk Bemærkning Udbytteandel angiver hvor meget gennemslag den enkelte faktor har på det økonomiske udbytte, når der tages hensyn til evt. meromkostninger.

27 Overblik 53 Fremskrivning Årsrapport 2009 Årsrapport 2010 Prisændring Fremskrivning 2011 tkr. tkr. pct. tkr. Korn ,5% 2878 Frøafgrøder ,0% 245 Raps ,5% 153 Grovfoder 0 2 0,0% 2 Svin ,0% 5996 Maskinstationindtægter ,0% 246 Andre landbrugsindtægter ,0% 25 Bruttoudbytte Udsæd ,0% -95 Gødning ,0% -222 Planteværn ,0% -214 Diverse vedrørende markbrug ,0% -66 Korn ,0% Kraftfoder mv ,0% Andet indkøbt foder ,0% -127 Dyrlæge og medicin ,0% -242 Diverse vedrørende husdyr ,0% -210 Stykomkostninger Dækningsbidrag Energi ,0% -370 Maskinstation mv ,0% -316 Vedligeholdelse ,0% -532 Lønomkostninger ,0% -947 Ejendomsskat og forsikringer ,0% -191 Diverse omkostninger ,0% -219 Afskrivninger primær virksomhed ,0% -699 Kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Afkoblet EU støtte ,0% 670 Forpagtningsafgift mv ,0% Renteindtægter ,0% 22 Realiseret gevinst/tab værdipapir ,0% -729 Renteudgifter mv ,0% Prioritetsomkostninger ,5% -16 Realiseret gevinst/tab gæld ,0% 269 Finansieringsomkostninger Resultat efter finansiering Resultat før personlig indtjening

28 Overblik 54 Årsrapport 2009 Årsrapport 2010 Prisændring Fremskrivning 2011 tkr. tkr. Pct. tkr. Personlig indtjening % 18 Årets resultat før urealiseret værdi ændringer Urealiseret regulering finansaktiver % -6 Urealiseret regulering gæld % -672 Urealiseret værdi ændringer i alt Årets resultat Indtjeningskrav Forrentning af egenkapital % 488 Krav til: Årets resultat før skat

29 Analyse af resultatopgørelse 55 Budgetsammenligning Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010 Afvigelse budget Korn Frøafgrøder Raps Grovfoder Svin Maskinstationindtægter Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte Udsæd Gødning Planteværn Diverse vedrørende markbrug Korn Kraftfoder Andet indkøbt foder Dyrlæge og medicin Diverse vedrørende husdyr Stykomkostninger Dækningsbidrag Energi Maskinstation mv Vedligeholdelse Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapicitetsomkostninger Afskrivninger mv Kontante kapicitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Anden intjening/kapitalindkomst Afkoblet EU-støtte Forpagtningsafgift mv Renteindtægter Renteudgifter mv Realiseret gevinst/tab finansaktiver og gæld Prioritets- og adm. omkostninger Finansieringsomkostninger i alt Resultat efter finansiering

30 Analyse af resultatopgørelse 56 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010 Afvigelse budget Personlig indtjening Årets resultat før urealiseret værdi ændringer Urealiseret regulering værdipapirer Urealiseret regulering gæld Urealiseret kursregulering i alt Årets resultat

31 Analyse af resultatopgørelse 57 Resultat opdelt på aktiviteter Mark Husdyr Ufordelt I alt tkr. tkr. tkr. tkr. Bruttoudbytte Stkomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostning Afskrivninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Forpagtningsafgift mv Renteindtægter Realiseret gevinst/tab finansaktiver Renteudgifter mv Prioriteringsomkostninger Realiseret gevinst/tab gæld Finansieringsomkostninger i alt Resultat efter finansiering Personlig indtjening Årets resultat før urealiseret værdi ændringer Urealiseret regulering finansaktiver Urealiseret regulering gæld Urealiseret kursregulering i alt Årets resultat før skat Antal enheder Ha, salgsafgrøder Ha, grovfoder Prod. slagtesvin Prod. smågrise Årssøer Ha _

32 Analyse af resultatopgørelse 58 Resultat opdelt på steder Ejendom 1 Ejendom 2 Ufordelt I alt tkr. tkr. tkr. tkr. Salgsafgrøder Grovfoder Andre indtægter, mark Svin Husdyr i øvrigt Andre indtægter Maskinstationsindtægter Bruttoudbytte i alt Udsæd Gødning Planteværn Diverse vedrørende markbrug Korn Tilskudsfoder Råvarer Kraftfoder mv Andet indkøbt foder Dyrlæge og medicin Diverse vedligeholdelse, andet Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Maskinstationsudgifter Vedligeholdelse Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Afskrivninger Kapicitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Forpagtningsafgift mv Renteindtægter Realiseret gevinst/tab finansaktiver Renteudgifter mv Prioritetsomkostninger Realiseret gevinst/tab gæld Finansieringsomkostninger i alt Resultat efter finansiering _

33 Analyse af resultatopgørelse 59 Ejendom 1 Ejendom 2 Ufordelt I alt tkr. tkr. tkr. tkr. Personlig indtjening Årets resultat før urealiseret værdi ændringer Urealiseret regulering finansaktiver Urealiseret regulering gæld Urealiseret kursregulering i alt Årets resultat før skat Antal enheder Ha, salgsafgrøder Ha, grovfoder Prod. slagtesvin Prod. smågrise Årssøer Ha _

34 Udvikling i økonomi 60 Udvikling i økonomi Resultat efter finansiering Årets resultat før urealiseret værdi ænd. Årets resultat før skat tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Forpagtningsafgift mv Renteindtægter Realiseret gevinst/tab finansaktiver Renteudgifter mv Prioritetsomkostninger Realiseret gevinst/tab gæld Finansiering i alt Resultat efter finansiering Personlig indtjening Årets resultat før urealiseret værdi ænd Urealiseret regulering finansaktiver og gæld Årets resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Årets resultat u/urealiseret kursregulering

35 Udvikling i økonomi 61 Pengebinding Privat udtræk i alt Ændring biologiske aktiver i alt Investeringer i alt Ændring finansaktiver i alt Ændring af gæld i alt tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Årets resultat før skat Afskrivninger landbrug Gevinst/tab finansaktiver tilbageført Urealiseret regulering finansaktiver Gevinst/tab gæld tilbageført Urealiseret regulering gæld Tilbageførsel af ikke-likvide poster Betalt skat Privat Afskrivninger privat tilbageført Formueindtægter/-udgifter Ekstraordinære private poster Pensionsindbetaling Privat udtræk i alt Besætning Beholdninger Ændring biologiske aktiver i alt Driftsbygninger Inventar markbrug Inventar husdyrbrug Biler mv Investeringer i alt Likviditetsoverskud/-behov

36 Udvikling i økonomi 62 Pengebinding tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Tilgodehavende Værdipapirer Likvider, indlån og positiv kassekredit Ændring finansaktiver i alt Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anden gæld Kassekredit Ændring af gæld i alt Likviditetsanvendelse-/fremskaffelse

37 Udvikling i økonomi 63 Egenkapitalens udvikling tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Egenkapital ved begyndelse Resultat efter finansiering Personlig indtjening Skat af årets resultat Privat Formueindtægter/-udgifter Ekstraordinære private poster Privat udtræk Opskrivning af anlægsaktiver Hensat til skat af opskrivninger Urealiseret kursregulering finansaktiver Urealiseret kursregulering gæld Ændring i pension Værdiændring balance Ændring i udskudt skat Egenkapital ved slutning Ændring egenkapital

38 Udvikling i økonomi 64 Nettoinvestering og nettokapitaltilførsel Nettoinvesteringer akkumuleret Nettokapitaltilførsel akkumuleret Realiseret gevinst/tab akkumuleret Akkumuleret bidrag til investeringer tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Investeringer i alt heraf primær drift heraf bil/beboelse/privat Ændring i biologiske aktiver Afskrivninger Realiseret tab og fortjeneste Nettoinvesteringer Nettoinvesteringer akkumuleret Gæld - låneoptagelse Gæld - afdrag Urealiseret regulering gæld Finansaktiver forøget Finansaktiver reduceret Urealiseret regulering finansaktiver Nettokapitaltilførsel Nettokapitaltilførsel akkumuleret Realiseret gevinst/tab gæld Realiseret gevinst/tab finansaktiver Realiseret gevinst/tab i alt Realiseret gevinst/tab akkumuleret Driftens nettobidrag til investeringer Akkumuleret bidrag til investeringer Soliditetsgrad 30,3% 29,1% 34,8% 31,8% 23,8%

39 Analyse af balancen 65 Overblik over balancen Aktiver Gæld Hensættelser Egenkapital tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Aktiver Gæld Hensættelser Egenkapital

40 Analyse af balancen 66 Fordeling af aktiver Fast ejendom Øvrige landbrugsaktiver Finansaktiver Andre aktiver tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Aktiver i alt heraf landbrugsaktiver i alt Fast ejendom Øvrige landbrugsaktiver Finansaktiver Andre aktiver

41 Analyse af balancen 67 Landbrugsaktivernes fordeling Fast ejendom Øvrige landbrugsaktiver Inventar og maskiner Besætning pct. pct. pct. pct. pct. Fast ejendom 79% 76% 80% 79% 79% Øvrige landbrugsaktiver 5% 4% 5% 5% 5% EU-betalingsrettigheder 0% 0% 0% 0% 0% Kvoter og rettigheder 0% 0% 0% 0% 0% Inventar og maskiner 10% 15% 10% 10% 10% Besætning 6% 5% 5% 6% 6%

42 Analyse af balancen 68 Fordeling af gæld Realkreditlån Pengeinstitutlån Anden gæld Kassekredit tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Gæld i alt Egenkapital i alt Hensættelser Passiver i alt Realkreditlån Pengeinstitutlån Anden gæld Kassekredit

43 Analyse af balancen 69 Analyse af passiver (gæld) Fast forrentet DKK Variabelt forrentet DKK Fast forrentet fremmed valuta Variabelt forrentet fremmed valuta Øvrig gæld i alt tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Fast forrentet DKK Variabelt forrentet DKK Fast forrentet fremmed valuta Variabelt forrentet fremmed valuta Realkreditinstitutter i alt Variabelt forrentet DKK Kassekredit Pengeinstitutter i alt Moms og afgifter Anden gæld Øvrig gæld i alt Gæld i alt Egenkapital Hensættelser Passiver i alt

44 Analyse af balancen 70 Analyse af gæld 8,0% 7,0% Gennemsnitlig betalt rente CIBOR 3 6,0% 5,0% 4,0% Gennemsnitlig betalt rente incl. kursreg. 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Gæld ultimo Betalte renter Kursregulering pct. pct. pct. pct. pct. Gennemsnitlig betalt rente 5,4% 5,0% 5,5% 4,8% 4,8% Gennemsnitlig betalt rente incl. kursreg. 4,4% 4,2% 4,6% 4,1% 7,4% CIBOR 3 3,2% 4,4% 5,3% 2,5% 1,3%

45 Analyse af balancen 71 Fordeling af gæld på valuta Nuværende sats Ændring af sats Ændring i kr. Marginal kassekredit 1 0 Marginal øvrigt engagement pengeinstitut Ændring var. renteudg. u. fin.instrumenter Ændring faste renteudg. u. fin.instrumenter Ændring af valutakurs på Yen-lån 10 0 Ændring af valutakurs på USD-lån 50 1 Ændring af valutakurs på øvrige valutalån 10 0

46 Analyse af balancen 72 Udgifter på gæld Realkreditlån fast forrentet, DKK Realkreditlån variabelt forrentet, DKK Realkreditlån var. forrentet, fremmed valuta Pengeinstitut variabelt forrentet, DKK Kassekredit Øvrig gæld Omkostninger på gælden pct. pct. pct. pct. pct. Realkreditlån fast forrentet, DKK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,7% Realkreditlån variabelt forrentet, DKK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,7% Realkreditlån fast forrentet, fremmed valuta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Realkreditlån var. forrentet, fremmed valuta 2,7% 2,3% 2,5% 0,1% 13,9% Pengeinstitut variabelt forrentet, DKK 2,8% 1,5% 4,4% 1,1% 23,4% Pengeinstitut fast forrentet, fremmed valuta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Pengeinstitut var. forrentet, fremmed valuta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Kassekredit 5,7% 6,1% 7,1% 2,8% 17,8% Øvrig gæld 88,8% 90,2% 86,0% 95,9% 10,6% Omkostninger på gæld ift. balancen i alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Udgiftsoversigt total tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Realkreditinstitut fast forrentet, DKK Realkreditinstitut variabelt forrentet. DKK Realkreditinstitut fast forrentet, fremmed valuta Realkreditinstitut var. forrentet, fremmed valuta Pengeinstitut variabelt forrentet, DKK Pengeinstitut fast forrentet, fremmed valuta Pengeinstitut var. forrentet, fremmed valuta Kassekredit Øvrig gæld Omkostninger på gæld i alt

47 Analyse af balancen 73 Analyse af finansaktiver Kontant indlån incl. kassebeholdning Erhvervsmæssige finansielle kontrakter Aktier, børsnoterede Andelskapital Tilgodehavender (herunder private udlån) tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Kontant indlån incl. kassebeholdning Erhvervsmæssige finansielle kontrakter Aktier, børsnoterede Andelskapital Tilgodehavender (herunder private udlån) I alt

48 Analyse af balancen 74 Forrentning af aktiver Finansielle kontrakter Strukturerede fordringer Afkastoversigt ift. balance pct. pct. pct. pct. pct. Kontant indlån (inkl. Kassebeholdning) 39,63% 56,99% 56,30% 12,28% 0,00% Finansielle kontrakter 3,29% 5,32% 0,00% 0,00% 21,08% Strukturerede fordringer 34,70% 22,02% 27,15% 84,16% 79,35% Aktier 5,86% 4,95% 4,72% 1,08% 0,00% Investeringsforeninger 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Obligationer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pantebreve 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tilgodehavende (herunder private udlån) 16,51% 10,72% 11,84% 2,48% 0,00% Certifikater 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Omkostninger i forhold til balancen i alt 100% 100% 100% 100% 100% Afkast af finansaktiver total kr. kr. kr. kr. kr. Kontant indlån (inkl. Kassebeholdning) Finansielle kontrakter Strukturerede fordringer Aktier Obligationer Tilgodehavende (herunder private udlån) Forrentning af aktiver i alt

49 Produktionsgrensopgørelse specifikation 75 Produktionsgrensopgørelse sammendrag Enhed Pr. enhed Beløb Enhed Pr. enhed Beløb Planteavl (samleprod.gren) 45, , Markbrug i alt Smågrise og slagtesvin 337, , Husdyrbrug i alt Dækningsbidrag andet Dækningsbidrag i alt

50 Produktionsgrensopgørelse specifikation 76 Planteavl (samleprod.gren) kr./enhed kr./enhed kr./enhed kr./enhed Produktionsværdi Maskinstationsindtægter Andre indtægter Bruttoudbytte Udsæd Gødning Diverse omkostninger Stykomkostninger Dækningsbidrag Maskinstation Vedligehold Fordelte kapicitetsomkostninger Delresultat Produktion Areal, Ha 39,84 45,05 45,30 291,20 Udbytte hovedprodukt, Hkg/ha 31,84 27,00 28,00 80,00 Økonomi Pris hovedprodukt, Kr/hkg 0,00 0,00 0,00 162,66 Salgspris (gens.), Kr/hkg 885,12 814, ,14 131,91 Overførselspris, Kr/hkg 0,00 0,00 0,00 166,31

51 Produktionsgrensopgørelse specifikation 77 Smågrise og slagtesvin kr./enhed kr./enhed kr./enhed kr./enhed Salg/overførte smågrise Salg slagtesvin Salg andre svin Køb svin Indkøb/overførte smågrise Besætningsforskydning Bruttoudbytte Tilskudsfoder Avlsomkostninger Diverse omkostninger Stykomkostninger Dækningsbidrag Produktion Årsdyr, stk Producerede dyr, stk Fravænnede grise pr. årsso Producerede smågrise pr. årsso Antal producerede smågrise Vægt solgte smågrise Levende fødte pr. kuld Fravænnede pr. kuld Diegivningstid pr. kuld Faringsprocent Kuld pr. årsso incl. gylte Solgte slagtesvin Slagtevægt solgte slagtesvin Vægt pr. indsat smågris Daglig tilvækst, gram Pct. døde slagtesvin Økonomi Kr. pr. solgt smågrise Kr. pr. solgt slagtesvin Kr. pr. kg slagtevægt Kr. pr. indsat/overført smågris DB pr. fravænnet gris DB pr. produceret smågris

52 Produktionsgrensopgørelse specifikation 78 Ikke fordelt på produktionsgrene kr. kr. kr. kr. Produktionsværdi Halmm Maskinstationsindtægter Andre indtægter Bruttoudbytte Udsæd Gødning Planteværn Diverse omkostninger Korn Tilskudsfoder Kraftfoder mv Biprodukter mv Dyrlæge og medicin Avlsomkostninger Diverse omkostninger Stykomkostninger Dækningsbidrag andet Energi Maskinstation Vedligehold Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Afskrivninger Kapacitetsomkostninger andet Delresultat andet

53 Dækningsbidrag 79 Dækningsbidrag (total) Dækningsbidrag Mark Husdyr Resultatopgørelse Mark Husdyr Ufordelt I alt tkr. tkr. tkr. tkr. Salgsgrøder Grovfoder Andre indtægter, mark Salg/overførsel smågrise Salg af slagtesvin Salg af andre svin Køb af avlsdyr, svin Køb 7 kg grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Maskinstationsindtægter Bruttoudbytte Udsæd Gødning Planteværn Diverse vedrørende mark Korn Tilskudsfoder Råvarer Kraftfoder mv Mineraler/vitaminer Biprodukter mv Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedrørende andet Stykomkostninger Dækningsbidrag Antal enheder Ha, Salgsafgrøder Ha, Grovfoder Prod. slagtesvin Prod. smågrise Årssøer Ha

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Analysekatalog Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Forord Dette analysekatalog beskriver valgmulighederne i årsrapportens

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Konto Kontonavn Kontotype Moms

Konto Kontonavn Kontotype Moms 1 9999 RESULTATOPGØRELSEN Overskrift 10000 Omsætning Overskrift 10112 Varesalg Drift U 10115 Varesalg EU (B) Drift 10120 Eksport øvrige lande (C) Drift 10122 Varesalg Drift U 10130 Momsfrit varesalg Drift

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER NOTAT NR.1210 Resultat af primær drift var i perioden 2006-2010 i gennemsnit 19 kr. højere pr. slagtesvin på bedrifter der

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere