Emne: Orientering om tilsyn og magtanvendelse indenfor Region Hovedstaden - Handicap's tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Orientering om tilsyn og magtanvendelse indenfor Region Hovedstaden - Handicap's tilbud"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. 16 Emne: Orientering om tilsyn og magtanvendelse indenfor Region Hovedstaden - Handicap's tilbud 1 bilag

2 Oversigt over antallet af magtanvendelser fra 2007 til 2010 Børn og unge Tilbud Antal 2007 Antal 2008 Antal 2009 Antal 2010 Fastholde lse og føren 2007 Fastholde lse og føren 2008 Fastholde lse og føren 2009 Fastholde lse og føren 2010 Andet 2007 Andet 2008 Andet 2009 Andet 2010 Bemærkn inger til 2010 fastholdel se under 3- Kløveren tandbørst ning Nødebog ård båret barmet Geelsgår dskolen BCfR I alt Børn og unge sikrede afdelinger Tilbud I alt Antal 2007 I alt Antal 2008 I alt Antal 2009 Antal 2010 Fastholde lse og føren 2007 Fastholde lse og føren 2008 Fastholde lse og føren 2009 Fastholde lse og føren 2010 Undersøg elser 2007 Undersøg elser 2008 Undersøg elser 2009 Sølager Undersøg elser 2010 Andet , heraf 5 nødværge side 1

3 Oversigt over antallet af magtanvendelsre fra 2007 til 2010 Voksne Tilbud Antal 2007 Antal 2008 Antal 2009 Antal 2010 Fasthold else og føren 2007 Fasthold else og føren 2008 Fasthold else og føren 2009 Fasthold else og føren Kløveren AKUcentrene Brøndby østervej Bredegår d Chr. X s Allé Gl. Lyngevej Hulegård en Jonstrup vang Kamager Lionslun d Lunden Lyngdal Andet 2007 Andet 2008 Andet 2009 Andet 2010 Bemærkn inger til andet 2010 Godkendt fastholdel se i hygiejnesi tuationer pædagogi sk støtte Nødværg e Rosenfel dthusene side 2.

4 Oversigt over antallet af magtanvendelsre fra 2007 til 2010 Rønnegår d Skovgård en Solgaven Sølager I alt pædagogi sk støtte Nødværg e side 2.

5 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. 17 Emne: Låneoptagelsen bilag

6

7 Til: Dato: 10. juni 2010 Udviklingen i Region Hovedstadens langfristede gæld 1. Indledning I forbindelse med kommunalreformen og oprettelse af regionerne, overtog regionerne aktiver og passiver fra de gamle myndigheder. I aftalen om regionernes økonomi for 2009 fremgår det, at i forlængelse af økonomiaftalen for 2008 blev der igangsat et udredningsarbejde vedrørende regionernes gæld med deltagelse af Danske Regioner, Velfærdsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet. Rapporten viste at regionernes langfristede gæld ultimo 2007 i gennemsnit udgjorde knap kr. pr. indbyggere. Region Hovedstaden havde en langfristet gæld pr. indbygger af samme størrelse som de øvrige regioner bortset fra Region Sjælland. I forbindelse med udarbejdelse af rapporten har regionerne indsendt oplysninger om afdragsprofiler på regionernes langfristede gæld og leasingforpligtelser. Tabel 1 Uddrag af tabel fra analysen om regionernes gæld. Kr. pr. indbyggere Nordjyland Midtjylland Syddanark Hovedstaden Sjælland Hele landet Samlet gæld pr. indbyggere Samlet restgæld mio. kr Redegørelse for udviklingen i gælden fra 2007 til 2010 Region Hovedstaden havde en langfristet gæld primo 2007 på mio. kr. som ved udgangen af 2010 udgør mio. kr. Nedenfor er vist udviklingen i gælden fra regnskab 2007 til forventet regnskab 2010: Tabel 2 Udviklingen i langfristet gæld Mio. kr. Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Forventet regnskab 2010 Selvejende institutioner -21,5-19,5-19,2-13,2 Stat og hypotekbank -92,9-75,6-57,8-39,2 Realkredit -2,3 0 0,0 0,0 Kommunekredit -4077,3-4719, , ,2 Pengeinstitutter -162,9-160,6-137,7-13,0 Anden langfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -0,7-0,7-0,7 0,0 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 0-77,6-42,2-41,5 I alt ekskl. leasing forpligtigelser -4357,6-5053, , ,1

8 Af stigningen i gælden på i alt mio.kr. fra primo 2007 til ultimo 2010 kan de 1.023,4 mio.kr. henføres til lånoptagelser, der er en konsekvens af økonomiaftalerne jfr. tabel 3. Den resterende del vedrører lånedispensationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med kommunalreformen til eengangsinvesteringer. Tabel 3. Lån iht. økonomiaftalerne Mio.kr. Lånoptagelse til medikoteknik jf. økonomiaftalen ,9 Lånoptagelse til medikoteknik jf. økonomiaftalen ,7 Lånoptagelse til kræftapparatur jf. aftale mellem Regeringen og Danske Regioner af 18. januar ,1 Lånoptagelse Medikoteknik jf. økonomiaftalen ,4 Lån til energibesparende foranstaltninger jf. lånebekendtgørelsen nr. 343 af 29. april 2009: Lån til energiinvesteringer i ,8 Lån til energiinvesteringer i lånoptagelse ultimo ,5 I alt lånoptagelse iht. Økonomiaftalerne ,4 Regionens samlede gæld forventes, at udgøre mio. kr. ultimo Restgælden har følgende afdragsprofil før refinansiering iht. reglerne i lånebekendtgørelsen. 3. Afviklingen af låneporteføljen uden refinansiering af gæld Rapporten om regionernes gæld indeholdt alene en beskrivelse af afviklingen ud fra den nuværende sammensætning. Det vil sige, at der ikke blev taget højde for at nogle lån ville kunne refinansieres i overensstemmelse med betingelserne om maksimal løbetid i 9 stk. i lånebekendtgørelsen. Nedenfor er illustreret afviklingen af gælden uden refinansiering: Tabel 4. Restgæld og afdrag før refinansiering iht. lånebekendtgørelsen Mio.kr Restgæld ultimo året 5159,2 4109,4 3936,9 2892, ,1 1381,5 1263,9 911,6 791,2 0 Afdrag 749,7 1049,8 172,5 1044,2 1212,7 170,9 127,6 117,6 352,3 120,4 791,2 Forklaringen på de meget forskellige afdrag i de enkelte år skyldes, at regionen har 3 stående lån som forfalder i årene 2011, 2013 og Lånene er alle optaget i Kommunekredit. Det drejer sig om følgende lån: Tabel 5 Oversigt over stående lån Kommunekredit: Udløb Mio. kr. Lånenr hovedstol 160,5 mio. CHF ,9 Lånenr hovedstol DKR ,2 Lånenr hovedstol DKR ,0 Side 2

9 Om de enkelte lån kan oplyses: Lånenr hovedstol 160,5 mio. CHF. Lånet blev hjemtaget den 29. december 2006 udfra lånebekendtgørelsen nr af 19. december Som bilag er vedlagt sagen som blev tiltrådt af amtsrådet. Lånenr hovedstol DKR. Lånoptagelsen er en refinansiering af lån som oprindeligt blev optaget i årene af de gamle myndigheder. Lånoptagelsen er i overensstemmelse med Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2006 Lånenr hovedstol DKR. Lånoptagelsen er en refinansiering af lån som oprindeligt blev optaget i årene af de gamle myndigheder. Lånet er optaget som konvertering af lån i Kommunekredit iht. dispensation fra Velfærdsministeriet af 17. december 2008, samt lån optaget andetsteds. Lånoptagelsen er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr af 19. november 2008 bekendtgørelse nr af 11. december 2006 Lånene skal ses i sammenhæng med dannelsen af de nye regioner og er derfor som omfattet af overgangsbestemmelserne i procedurebekendtgørelsen jf. lånebekendtgørelsen nr af 11. december Overgangsbestemmelsen i regionernes lånebekendtgørelses 19, stk. 3 hjemler en adgang for regionerne til i 2007 at omlægge lån, der overtages fra amterne efter lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen og på overtagelsestidspunktet havde en restløbetid på under 10 år, til langfristede lån, så længe betingelserne om maksimal løbetid i 9, stk. 3 overholdes. Omlægges gælden til et serie- eller annuitetslån, skal den maksimale løbetid for den totale finansiering således være 25 år. Omlægges gælden til et stående lån eller et afdragsfrit lån, skal den maksimale løbetid for den totale finansiering derimod være 15 år (og afdragsforløbet maksimalt 10 år). 4. Udviklingen i låneporteføljen med refinansiering af gælden udfra lånebekendtgørelsen Beregningsteknisk er det i tabel 6 forudsat, at refinansieringen af de stående lån m.v. sker ved optagelse af serielån som afvikles over 10 år. Tabel 6 Udviklingen i langfristet gæld Mio.kr Restgæld primo året -5159,2-5022,7-4818,8-4607,7-4239, ,1-2985,7-2334,2-1914,6 Afdrag vedr. eksisterende gæld 749,7 1049,8 172,5 1044,2 1212,7 172,2 128, ,1 120,2 150,4 Lån* -913,1-913,3-59,9-930,4-1034,7-44,4-11, Afdrag vedr. nye lån 0 91,3 97,3 190,3 291,6 298,3 299,4 299,4 299,4 299,4 Nettoafdrag -163,4 136,5 203,9 211,1 368,3 419,4 415,9 418,4 651,5 419,6 449,8 Restgæld ultimo året -5159,2-5022,7-4818,8-4607,7-4239, ,1-2985,7-2334,2-1914,6-1464,8 * Budgetforudsætning for lånoptagelserne fra 2011 er serielån over 10 år. Side 3

10 5. Afslutning Økonomiaftalerne indeholder ikke en stillingtagen til, hvorledes regionerne eventuelt afvikler langfristet gæld. På kort sigt må der forudsættes, at der opnås dispensation til refinansiering af årets afdrag. Konkret betyder det, at for budgetlægningen 2011 forudsættes det, at der opnås en lånedispensation på 111 mio. kr. Side 4

11 Slotsholmsgade DK-1216 København K Region Hovedstaden Koncernøkonomi Finans og Support T F M W Dato: 20. januar 2011 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS Sags nr.: Dok. nr.: Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2011 Region Hovedstaden har i brev af 23. juni 2010 søgt om lånedispensation vedr. afdrag på lån i 2011 på 111,0 mio. kr. Af aftalen om regionernes økonomi for 2011 fremgår, at regionerne i overensstemmelse med de økonomiske forudsætninger for aftalen ved dispensation kan gives mulighed for refinansiering af afdrag i Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal på den baggrund og under hensyn til likviditeten for regionerne meddele Region Hovedstaden lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2011 på 70,3 mio. kr. Låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr af 19. november 2008 om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv., som ændret ved bekendtgørelse nr. 343 af 29. april Med venlig hilsen Bjarne Simonsen

12 Bilag 2 Rente og løbetidsforudsætninger for de enkelte lånoptagelser i Lånoptagelse vedrørende refinansiering af afdrag på 127,6 mio. kr. Lånets løbetid fastlægges til 10 år og optages som et serie lån. Lånetypen er som udgangspunkt et aftalelån, inkonverterbart lån i danske kroner med variabel rente Rentebetalinger: kvartårlig Den effektive rente (udgør p.t.) 1,4 % p.a. i danske kroner. Lånet vil efterfølgende blive omlagt til et lån med fastrente i hele perioden. Niveauet for en fast rente over 10 år er 3,6 % p.a. Lånoptagelsen er dels en refinansiering af lån som oprindeligt blev optaget i årene samt en refinansiering hvor ministeriet har givet dispensation på 70,3 mio.kr. Der vælges en løbetid på refinansiering af afdragene således, at begrænsningerne i hvor lang løbetiden må være for refinansiering af afdragene tager udgangspunkt i lånenes oprindelige udbetalingstidspunkt. Lånoptagelse vedrørende energibesparende foranstaltninger på 131,4 mio. kr. forventes hjemtaget ultimo Lånets løbetid fastlægges til 10 år og optages som serie lån Lånetypen er et variabelt forrentet lån i danske kroner. Rentebetalinger: halvårlig Den effektive rente (udgør p.t.) knap 1,65 % p.a. i danske kroner Til lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger er der givet en generel dispensation til at optage lån. Det i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen af 29. april 2009 og orienteringsskrivelsen fra Indenrigs- og Socialministeriet af 12. maj Refinansiering/løbetidsforlængelse af 160,5 mio. schweizerfranc lånet som blev optaget i december Lånets løbetid fastlægges til 10 år og optages som serie lån Lånetypen er et variabelt forrentet lån i schweizerfranc. Rentebetalinger: halvårlig Den effektive rente (udgør p.t.) knap 0,5 % p.a. i schweizerfranc

13 Det anbefales, at refinansieringen af lånet på 160,5 mio schweizerfranc sker som serie lån over 10 år. Herved bliver det muligt, at fordele afdragene over en længere årrække. Ændrer kurserne sig, således at det er økonomisk fordelagtigt vil lånet blive omlagt til danske kroner. Lånet blev hjemtaget den 29. december 2006 ud fra lånebekendtgørelsen nr af 19. december Begrundelsen for at lånet blev optaget i december 2006 og ikke primo 2007 skulle ses i relation den mest hensigtsmæssige opgørelse af nettoformuen for amtet. Forlængelse af 2 stående lån som udløber i februar 2013 og februar Forklaringen på de meget forskellige afdrag i de enkelte år skyldes, at regionen har en række stående lån som forfalder i årene 2013 og Lånene er alle optaget i Kommunekredit. Det drejer sig om følgende lån: Oversigt over stående lån Kommunekredit: Udløb Mio. Låne nr hovedstol k DKR ,2 Låne nr hovedstol DKR ,0 Det anbefales, at der sker en løbetidsforlængelse af de 2 stående lån, som serie lån med en afvikling over 10 år. Det skal bemærkes, at rentefastsættelsen for løbetidsforlængelserne først sker, når de stående lån udløber i henholdsvis februar 2013 og februar Låne nr hovedstol 889,2 mio.kr. Lånoptagelsen er en refinansiering af lån som oprindeligt blev optaget i årene af de gamle myndigheder. Lånoptagelsen er i overensstemmelse med Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 11. december Låne nr hovedstol 992.mio.kr. Lånoptagelsen er en refinansiering af lån som oprindeligt blev optaget i årene af de gamle myndigheder. Lånet er optaget som konvertering af lån i Kommunekredit iht. dispensation fra Velfærdsministeriet af 17. december 2008, samt lån optaget andetsteds. Lånoptagelsen er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr af 19. november 2008 bekendtgørelse nr af 11. december 2006 Lånene skal ses i sammenhæng med dannelsen af de nye regioner. Lånene er omfattet af overgangsbestemmelserne i procedurebekendtgørelsen. Overgangsbestemmelsen i regionernes lånebekendtgørelses 19, stk. 3 hjemler en adgang for regionerne til i 2007 at omlægge lån, der overtages fra amterne efter lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen og på overtagelsestidspunktet havde en restløbetid på under 10 år, til langfristede lån, så længe betingelserne om maksimal løbetid i 9, stk. 3 overholdes.

14 Omlægges gælden til et serie- eller annuitetslån, skal den maksimale løbetid for den totale finansiering således være 25 år. Omlægges gælden til et stående lån eller et afdragsfrit lån, skal den maksimale løbetid for den totale finansiering derimod være 15 år (og afdragsforløbet maksimalt 10 år). Låneoptagelserne er i overensstemmelse med reglerne i ministeriets lånebekendtgørelse nr af 19. november 2008 om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. som ændret ved bekendtgørelse nr. 343 af 29. april 2009.

15 Direkte Dato: 8. marts 2011 Oversigt vedrørende lånestrategi vedrørende schweizerfranc lån m.v. Med virkning for den 1. januar 2007 overtog regionen en gældsforpligtigelse på 160,5 mio. CHF som regnskabsmæssig svarede til en gæld på 755,2 mio. kr. Begrundelsen for i sin tid at stifte gæld i CHF var begrundet med, at der var rentespænd mellem lån i danske kroner og schweizerfranc, såvel for lån med variabel som fast rente. Ved regionens overtagelse af gælden primo 2007 var der en renteforskel på mellem 1,5 1,8 % p.a. Der i for tiden en renteforskel på 1,4 procentpoint mellem den konkrete lånoptagelse i schweizerfranc og et variabelt forrentet lån i danske kroner. Rent faktisk har renten været betydeligt lavere ved lån i schweizerfranc end i danske kroner. Den faktisk betalte rente har i gennemsnit for perioden 2007 til 2010 ligger 1,8 % under renten som er betalt ved lån i dansk kroner svarende til en samlet rentebesparelse på 50 mio. kr. ved udgangen af Renten på CHF-lånet udgør p.t. 0,25 % p.a. og et variabelt lån i danske kroner er renten p.t. på 1,65 % p.a. Hvis kursniveauet holder sig på det nuværende niveau (valutakurs 575) vil lånerenten andrage 5,7 % p.a. for perioden primo 2007 til ultimo Hvis valutakursen ved indfrielsen andrager kurs 520, vil den gennemsnitlige lånerente kunne beregnes til 3,4 % p.a. Det svarer alt andet lige til, hvad finansieringen ville have været ved en lånoptagelse i danske kroner.

16 Nedenfor er vist hvad den samlet udgift skønnes at andrage ved forskellige valutakurser: Aktuel kurs ultimo februar Delvis omlægning af lån Mio.kr. Hjemtagelse af lån ultimo 2006 Faktisk Rente udgift Kurs i regnskab 2010 Hel omlægning af lån Valutakurs 470,51 597, Lån primo ,2 Renter ,0 Renter ,7 Renter ,9 Renter forventet i ,7 Renter skøn 2011* 1,4 Lån ultimo ,6 959,1 922,9 834,6 802,5 Samlet udgift 1.006,7 970,5 882,2 850,1 Lånerente pct. pr år 6,7 5,7 3,4 2,5 * baseret på en valutakurs på 5,75 for CHF Nedenfor er opstillet strategi for afvikling af 160,5 mio schweizerfranc lånet. Fase 1 Det anbefales, at refinansieringen af lånet på 160,5 mio schweizerfranc sker som et serielån over 10 år. Herved bliver det muligt, at fordele afdragene over en længere årrække og der sker udjævning over årene af et eventuelt kurstab. Fase 2 Under forudsætning af, at valutakursen falder til 520 vil der ske en gradvis omlægning af CHF - lånet til danske kroner. Nordea og Kommunekredit kan p.t. ikke anbefale, at lånet omlægges ved det nuværende kursniveau. Ændrer kurserne sig, således at det er økonomisk fordelagtigt, vil lånet blive omlagt til danske kroner. Markedsvurdering af valutaen CHF (schweizerfranc)1 Ultimo februar 2011 er valutakursen for schweizerfranc godt 575 mod DKK. Der har været en stigning i februar måned i takt med forløbet af urolighederne i Mellemøsten, hvor olieprisen som en effekt heraf har været stigende. Bedringen i den økonomiske situation i Eurozonen særligt hvad angår gældspresset i flere lande, er for en stund trådt lidt i baggrunden. Den schweiziske centralbank har tidligere på måneden meddelt, at den er bekymret over den stærke CHF i valutamarkedet. Banken er i færd med at undersøge ideer for at hjælpe de sektorer af økonomien, hvor den stærke CHF har givet problemer. Markedets prognoser ser en stabil til svagt faldende valutakurs mod EUR og DKK over de kommende to år. 1) Markedsvurdering udarbejdet af KommuneKredit på grundlag af kildemateriale fra de største danske banker og væsentlige udenlandske banker. Side 2

17 Delvis omlægning til danske kroner ved en valutakurs på mellem 520 og 500 Det anbefales, at der sker en delvis omlægning til danske kroner svarende til 1 års afdrag på serie-lånet (16,5 mio schweizerfranc). Ved en indfrielse på et kursniveau 520 vil den gennemsnitlige lånerente kunne beregnes til 3,4 % p.a., som svarer til hvad finansieringen stort ville have været ved en lånoptagelse i danske kroner. Omlægning af hele lånet til danske kroner ved en valutakurs på 500 eller der under Ved en indfrielse på et kursniveau 500 vil den gennemsnitlige lånerente kunne beregnes til 2,5 % p.a., som er noget mindre end hvad finansieringen ville have været ved en lånoptagelse i danske kroner. Side 3

18 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. Emne: bilag

19 Koncern Økonomi Opgang Blok A Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Fax Mail Web CVR/SE-nr: Dato: 8. marts 2011 Bilag 1 - Pulje til bæredygtige løsninger på hospitalerne Kopi af bilag 3 fra budgetaftale 2011: Investering i bæredygtige løsninger på hospitalerne

20 Koncern Økonomi Opgang Blok A Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Fax Mail Web CVR/SE-nr: Dato: 8. marts 2011 Bilag 2 - Pulje til bæredygtige løsninger på hospitalerne - forslag til retningslinjer og proces for uddeling af puljen I aftalen for budget 2011 indgår etableringen af et puljebeløb på 30 mio. kr. til investering i bæredygtige løsninger på hospitalerne. Puljen skal bruges til at kickstarte brugen af innovative løsninger indenfor blandt andet opvarmning og køling, ventilation, lyskilder og apparatur, vandforbrug og spildevand samt affaldssystemer. Et særligt fokus for puljen er at nedbringe klimabelastningen fra hospitalerne. Dette notat indeholder forslag til retningslinjer for uddeling af puljen. Retningslinjerne er de principper, som ligger til grund for uddeling af puljen. Hospitalerne skal bruge dem som rettesnor for formulering af projekter. Administrationen skal bruge retningslinjerne til vurdering og prioritering af de indkomne projektforslag. Retningslinjerne har en form, så de umiddelbart kan kommunikeres ud til hospitalerne. Procesplanen, der er beskrevet senere i notatet, skitserer det videre forløb for puljen frem til uddeling af midler til hospitalerne i november Forslag til retningslinjer for uddeling af puljen 1.1 Hvem kan modtage støtte og økonomiske forhold? - Region Hovedstadens hospitaler og psykiatrien kan modtage støtte fra puljen. - Projekter på mellem 3 mio. kr. og 10. mio. kr. kan komme i betragtning. - Tilbagebetalingstiden for et projekt må være maksimalt 10 år (simpel tilbagebetalingstid). Desuden skal den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for summen af de projekter, som bliver tildelt støtte, være maksimalt 7 ½ år. - Halvdelen af de opnåede driftsbesparelser i de projekter, som tildeles støtte, beholder det enkelte hospital.

21 1.2 Hvem bedømmer projekter? - Administrationen udarbejder en anbefaling til miljø- og klimaudvalget med prioritering af projekterne. På den baggrund drøfter udvalget hvilke projekter, som skal tildeles støtte. Regionsrådet træffer den endelige afgørelse. 1.3 Hvilke projekter vil komme i betragtning? - Projekter indenfor bæredygtige løsninger, blandt andet opvarmning og køling, ventilation, lyskilder og apparatur, vandforbrug og spildevand samt affaldssystemer. - Projekter som er innovative og nytænkende. 1.4 Hvilke forhold vil styrke projektets chance for at blive tildelt støtte? - At projektet har en demonstrationsværdi, som bidraget til at chancerne for, at andre hospitaler kan anvende lignende teknologier, er større. - At projektet er et samarbejde mellem flere hospitaler, således at der er indbygget vidensdeling i projektet. - At projektet bliver til i samarbejde med private virksomheder og/eller indeholder potentiale til grøn erhvervsudvikling. - At vidensinstitutioner deltager i projektet. 1.5 Deadlines og praktiske oplysninger? - Ansøgningsskema til puljen kan downloades på internettet/intranettet - Projektforslag fremsendes til administrationen senest den 1. august I starten af juni meddeles hvilke projekter der tildeles støtte. - Spørgsmål vedrørende puljen kan rettes til administrationen (Koncern Økonomi, Bygherreafdelingen). 2 Forslag til proces for uddeling af puljen Tidspunkt Aktivitet 7. februar 2011 Miljø- og klimaudvalget drøfter forslag til retningslinjer for uddeling af puljen og processen 15. marts Forretningsudvalget godkender forslag til retningslinjer for uddeling af puljen og processen Ultimo marts Hospitalerne og psykiatrien informeres om retningslinjer for uddeling af puljen og processen 1. august Deadline for indsendelse af projektforslag til administrationen August Administrationen udarbejder anbefaling til miljø- og klimaudvalget med prioritering af projekter 26. september Miljø- og klimaudvalget drøfter anbefalingen om hvilke projekter, som skal tildeles midler fra puljen Oktober Forretningsudvalget og regionsrådet godkender indstilling og beslutter hvilke projekter der skal bevilges midler fra puljen. Resultatet kommunikeres i medierne Primo november Administrationen meddeler hvilke virksomheder der får midler Side 2

22 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. 20 Emne: Udmøntning af pulje til forbedring af regionens resultater i det nationale indikatorprojekt 1 bilag

23 Oversigt over ansøgninger til NIP-puljen 2011 på 5 mio. kr. samt vurdering Der kan søges om midler til forbedring af resultaterne i det nationale indikatorprojekt. Der lægges i vurderingen vægt på: 1) at der er tale om tiltag, der kan forbedre regionens resultater målt på NIP indikatorerne 2) at der er tale om behandlingstiltag, der direkte øger behandlingskvaliteten til gavn for patienterne (der gives ikke støtte til rene registreringsopgaver). Nedenfor er de enkelte ansøgninger gennemgået, idet de enkelte ansøgninger gives en score på de 2 punkter. Scoren går fra 0-5 (hvor 5 er bedst). Database Der ansøges midler til Ansøger Ansøgt beløb Vurdering Lungekræft Frikøb af sygeplejerske i ½ år til gennemførelse af studie vedr. systematiseret rehabiliteringssamtale ( kr.) Frikøb af sygeplejespecialist til vejledning, litteraturstudie mv. ( kr.) Deltagelse i kursus sygeplejersken kommunikerer ( kr.) SFR thoraxkirurgi v. formandskabet Peter Skov Olsen og Pernille Slebsager samt oversygeplejerske Lise Henriques kr. Ad. 1) Score 0: Det fremgår ikke hvilken NIP indikator der måles på og som ønskes forbedret. Lungekræftdatabasen har ingen indikatorer, som vedrører rehabilitering. Ad 2) Score 3-4: Det skønnes, at en afsluttende systematiseret rehabiliteringssamtale vil kunne komme patienten til gode, men initiativet har desværre ikke direkte relation til de aktuelle NIP indikatorer. Administrationens vurdering: Der er tale om et projekt/studie/-forskningsprojekt, som har til formål at teste om en rehabiliterings-

24 samtale kan medvirke til, at patienten kan opnå større indsigt i rehabiliteringsproblemer. Administrationen vurderer umiddelbart at et sådan tiltag kunne være en god ide som vil kunne komme patienten til gode på sigt. Imidlertid ligger støtte af forskningsprojekter udenfor det som puljen kan give støtte til.

25 Diabetes En fod- og urin-kontrol-ressourceperson til hvert af de store diabetesambulatorier på de 4 områdehospitaler og de 6 nærhospitaler samt steno/rh svarende til ½ person ( kr. pr hospital) Det regionale diabetesudvalg v. ledende overlæge, Hans Perrild, Bispebjerg Hospital. Ledende overlæge, Anders Godtfredsen, Hvidovre Hospital kr. Ad. 1) Score 5 NIP indikatorer der måles på og som søges forbedret fremgår: Indikator 8: Andel af patienter, som bliver tjekket for albuminuri. Indikator 10: Andelen af patienter med diabetes, som får foretaget fodeksamination. Samtlige diabetes hospitalsambulatorier i Region H har problemer med at sikre denne screening af såvel urin- som fodeksamination. Årsagen angives at være manglende ressourcer i dagligdagen til opfølgning på patienter, som ikke møder til de aftalte sceeningsbesøg. Ad. 2) Score 4 Det skønnes, at initiativet vil kunne komme patienten til gode ved en bedre opfølgning på de nævnte områder, hvilket er grundlaget for en bedre behandling. Ansøger har været spurgt, hvorvidt kontrolopgaven efter 1 år kan tænkes indarbejdet i rutiner, så der ikke er behov for en særlig ressourceperson hertil. Det blev ikke umiddelbart vurderet realistisk. Projektet er derfor mere en afprøvning af om ansættelse af en ressourceperson vil kunne vises at forbedre behandlingskvaliteten. Der er på øjenområdet en bedre systematik mht. at sikre øjenundersøgelser, men ansøger har efterfølgende oplyst, at det også kunne være relevant, at ressourcepersonen følger op på dette. Administrationens vurdering: Der søges om fod- og urinkontrol-ressourceperson til hvert af de store diabetesambulatorier, som er dedikeret denne opgave og som løbende kan

26 gennemgå alle journaler for mangler i relation hertil. NIP resultaterne forventes at kunne forbedres ved initiativet. Projektet findes støtteværdigt idet det direkte bidrager til et kvalitetsløft for patienterne. Det ansøgte beløb udgør kr. Da der er 11 enheder, der hver tiltænkes kr. må der være en regnefejl i ansøgningen. Det samlede ansøgte beløb udgør en meget stor del af den samlede pulje. Administrationen anbefaler at der tildeles en støtte på kr. til hver af de 11 enheder, som dækker en periode på 1 år fra det tidspunkt støtten udbetales. Den samlede støtte udgør således kr. KOL Kompetenceudvikling af sygeplejerske i 10 timer pr. uge, der skal være KOL NIP ansvarlig Lungemedicinsk afdeling l, Bispebjerg hospital Ledende overlæge Birgitte Nybo Ledende oversygeplejerske Hanne Lund Pedersen kr. Ad. 1) Score 0. Det fremgår ikke hvilken NIP indikator der måles på og som ønskes forbedret. Ad. 2) Score 0 Projektet drejer sig alene om at forbedre registreringen af patienterne og ikke et projekt, der direkte øger behandlingskvaliteten til gavn for patienterne. Administrationens vurdering: Det søges om midler til kompetenceudvikling af sygeplejerske, der skal være KOL NIP ansvarlig, idet der er beskrevet en række opgaver i relation til, at patienterne registreres korrekt. Det er tale om en vigtig opgave, men som det fremgår giver puljen ikke støtte til rene registreringsopgaver. Ansøgningen foreslås derfor ikke imødekommet.

27 KOL Diplommodul, modulet kost, ernæring, sygdom og forebyggelse for 2 medarbejdere ( kr.) Lønudgift i kursusperioden 12 undervisningsgange x 4 timer x 2 medarbejdere x timeløn ( kr. ) Træning i ernæringsintervention til KOLpatienter i SIM-Nord 2 kursusdage x 10 medarbejdere ( kr.) Lønudgift 20 kursusdage ( kr.) Hilllerød Hospital, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling v. Ledende oversygeplejerske Britt Holmgaard, kr. Ad. 1. Score 3. I ansøgningen er der ikke angivet en indikator, som søges forbedret. KOL har en ernæringsrelateret indikator. Mindst 90% af patienter med KOL, der behandles ambulant, skal således have vurderet deres ernæringstilstand mindst én gang om året ved en måling af BMI. I Region H opfyldte 60% af patienterne i 2009 denne indikator (landsgennemsnittet var 61%). 70% af patienterne i Hillerød opfyldte indikatoren (disse oplysninger fremgår af seneste årsrapport fra NIP, men ikke af selve ansøgningen). Ad. 2. Score 3-4 Det skønnes, at patienterne på sigt vil kunne have gavn af en oprustning af sygeplejerskers viden om ernæringsbehovet hos KOL patienter. Administrationens vurdering: Det forekommer relevant med en SFR koordineret indsats på tværs af alle KOL behandlende afdelinger i Region H (og ikke kun på Hillerød Hospital) i forbindelse med den ernæringsvejledning for KOL patienter i Region H, som forventes vedtaget indenfor kort tid. Indsatsen skønnes at kunne komme patienterne direkte til gode i form af en bedre kostvejledning. SFR for lungesygdomme er af Administrationen anmodet om at vurdere udgiften til en uddannelsesog træningsindsats for alle KOL behandlende afdelinger i regionen, svarende til ansøgningen fra Hillerød Hospital. SFR er enig i indsatsen vil være relevant for alle KOL behandlende afdelinger i

28 Skizofreni Depression Opkvalificering af læger/psykologer i anvendelsen af det diagnostiske redskab SCAN/PSE (indikator 1a.2) ( kr.) Opkvalificering af lægegruppen vedr. rationel farmakoterapi (indikatorerne Området er del af Dialogaftale 2011) ( kr.) Opkvalificering af psykologer i kognitiv funktionsvurdering af de incidente patienter (indikator 1b, del af Dialogaftale 2011) ( kr.) Kursus for plejegruppen i undervisning af patienter (indikator 14, del af Dialogaftale 2011) ( kr.) Temadage vedr. datadefinitioner, beregningsregler og indberetningsprocedure for centrenes nøglepersoner på NIPområdet (alle faggrupper) ( kr.) Kursus for psykologer og læger i vurdering af depressionens sværhedsgrad med Hamilton ratingscale (indikator 4-5) ( kr.) Sundhedsfagligt råd for psykiatri v. konsulent Kristine Jacobsen Sundhedsfagligt råd for psykiatri v. konsulent Kristine Jacobsen (indgår i ovenstående ansøgning) regionen og har vurderet at udgiften i alt vil være kr. Administrationen vurderer, at projektet kan anbefales på denne baggrund kr. Ad. 1) Score 5. De indikatorer som søges forbedret er angivet i søjle 2 til venstre. Ad. 2) Score 3-4. At psykologer og læger bliver bedre til at vurdere patienten på de nævnte tiltag (se søjle 2 til venstre) vil kunne komme patienterne til gavn i form af en bedre behandling. Administrationens vurdering: Der er tale om en gennemarbejdet og klar ansøgning som sandsynliggør, at der kan ske forbedringer på de nævnte indikatorer og som også kan komme patienterne til gode. Der er en klar beskrivelse af tiltagene og hvordan tiltagene vil forbedre NIP resultaterne. Administrationen anbefaler at projektet tildeles det fulde ansøgte beløb på kr kr. Ad. 1) Score 5. Den indikator som søges forbedret er angivet i søjle 2 til venstre. Ad. 2) Score 3-4. At psykologer og læger bliver bedre til at vurdere depressionenes sværhedsgrad skønnes at kunne patienterne til gavn i form af en mere målrettet behandling. Administrationens vurdering: Der er tale om en klar beskrivelse af tiltaget og

29 Blødende mavesår Efteruddannelse af plejepersonale, der varetager den perioperative observation og pleje af patienter med blødende eller perforeret mavesår Kursusafgift til 25 kursister: kr. Opkvalificering af sygeplejersker i hele Region H i 2011 og 2012 er Dvs kr. pr. år. Fra 2013 skønnes udgiften til vedligeholdelse af kompetencer at være kr. om året. SFR-kirurgi v. Formand, SFR kirurgi inkl. børnekirurgi Lægelig direktør Jannik Hilsted Næstformand, Ledende overlæge Bo Hempel Sparsø hvordan tiltaget vil forbedre NIP resultaterne. Sektretariatet anbefaler at projektet tildeles det fulde ansøgte beløb på kr kr. Ad. 1) Score 4-5 Der er i ansøgningen ikke angivet hvilken eller hvilke NIP indikatorer, hvor resultaterne i Region H er utilfredsstillende og som søges forbedret. Det fremgår imidlertid af indikator 8, at højst 20 % af patienterne med hul på mavesæk eller tolvfingertarm må dø inden for 30 dage efter første operation/kikkertundersøgelse af mavesæk og tolvfingertarm. Af seneste indikatorrapport fremgår det, at 21% af patienterne dør (landsgennemsnittet er 28%). Ad. 2) Score 4-5 Det skønnes at tiltaget på sigt vil kunne patienterne til gode i form af lave dødelighed som følge af forbedret perioperativ pleje. Administrationens vurdering: Der søges om midler til uddannelse og kompetenceudvikling af plejepersonale for at øge kvaliteten af der perioperative behandling og pleje. Administrationen finder det sandsynligt, at en optimal perioperativ pleje kan være med til at nedsætte 30 dages mortaliteten. Den beskrevne modulbeskrivelse Den kirurgiske akutte patient gælder for hele området mavetarmkirurgi og ikke specielt blødende mavesår, så initiativet vil også kunne komme andre patientgrupper til gode.

30 Apopleksi a) Sygeplejefaglig nøgleperson/indpisker 1 årsværk af kr. per enhed: Herlev, BBH, Hill, Glostrup. ½ årsværk af kr pr. enhed Amager, Frederiksberg (i alt 2. mill. kr.) b) Ergo-og fysioterapeutisk weekendbemanding til vurdering af apopleksipatienter indenfor 2. indlæggelsesdøgn (1 mill. kr.) SFR neurologi og auditgruppen v. Allan Andersen, Ledende overlæge Glostrup hospital Samlet findes ansøgningen støtteværdig og anbefales tildelt en støtte på kr. for Den ansøgte beløb for støtte i 2012 og fremover er ikke omfattet af denne pulje, idet finansiering må søges på anden vis eller søges via denne pulje (hvis den også videreføres til næste år) kr. Ad. 1) Score 5. Der fokuseres på at løfte kvalitetsniveauet på følgende indikatorer, hvor resultaterne er utilfredsstillende: Vurdering af synkefunktion: Opfyldes i 43 % af forløbene i RH mod 61 % landsgennemsnit. (standard mindst 90%) CT eller MR indenfor første indlæggelsesdøgn: Opfyldes i 64 % af forløbene i RH mod 71 % landsgennemsnit. (standard mindst 80%) Ovenstående gælder ansøgte beløb i Der søges også midler om midler til 2012 (se ansøgning). Ergo- og fysioterapeutisk vurdering indenfor 2. indlæggelsesdøgn: Opfyldes i 68 % af forløbene i RH mod 75 % landsgennemsnit. (standard mindst 90 %).: Ad. 2) Score 4. Det skønnes, at tiltaget vil kunne gavne patienterne i form af forbedrede resultater på de 3 indikatorer. Administrationens vurdering: a) Der søges om midler til en sygeplejefaglig nøgleperson i hver af de større enheder. Det er prisværdigt, at SFR har søgt inspiration på landsplan efter best practise mhp. at forbedre

31 behandlingen (Århus kommunehospitals neurologiske afdeling). Projektet findes støtteværdigt, men det ansøgte beløb udgør en meget stor del af den samlede pulje. Det anbefales at tildele en støtte på halvdelen af det ansøgte beløb svarende til ½ årsværk á kr. per enhed for: Herlev, BBH, Hill, Glostrup samt ¼ årsværk á kr. pr. enhed for Amager og Frederiksberg. Det samlede beløb vil være på 1 million kr. Ad. b. Der søges om støtte til ergo-og fysioterapeutisk weekendbemanding til vurdering af apopleksipatienter indenfor 2. indlæggelsesdøgn. Det er Administrationens vurdering, at dette kan være med til at forbedre indikatorresultaterne på de afdelinger, som ikke aktuelt har prioriteret denne weekendbehandling af patienterne. Det er samtidig Administrationens vurdering, at alle afdelinger skal tilbyde denne weekendbehandling, og at det mest hensigtsmæssigt kan sikres patienterne via dialogaftalerne og ikke via en særlig bevilling til de afdelinger, som i dag ikke har prioriteret en weekenddækning. Der anbefales ikke støtte til dette tiltag. I alt kr. I alt anbefales uddelt: kr.

32 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. 24 Emne: Udtalelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende statsrevisorernes beretning 2/2010 om sygehusenes økonomi i bilag

33 Statsrevisorerne Beretning nr. 2 Beretning nr. 2/2010 om sygehusenes økonomi i 2009 Offentligt 2/2010 Beretning om sygehusenes økonomi i 2009

34 2/2010 Beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister, jf. 3 i lov om statsrevisorerne og 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. København 2010 Denne beretning til Folketinget skal behandles ifølge lov om revisionen af statens regnskaber, 18: Statsrevisorerne fremsender med deres eventuelle bemærkninger Rigsrevisionens beretning til Folketinget og vedkommende minister. Indenrigs- og sundhedsministeren afgiver en redegørelse til beretningen. Rigsrevisor afgiver et notat med bemærkninger til ministerens redegørelse. Ministerens kommentarer til de indhentede udtalelser fra regionsrådene indgår i redegørelsen. På baggrund af ministerens redegørelse og rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endelig stilling til beretningen, hvilket forventes at ske i juni Ministerens redegørelse, rigsrevisors bemærkninger og Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger samles i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som årligt afgives til Folketinget i april måned i dette tilfælde Endelig betænkning over statsregnskabet 2010, som afgives i april 2012.

35 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til: Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Hjemmeside: ISSN ISBN

36 STATSREVISORERNES BEMÆRKNING Statsrevisorernes bemærkning BERETNING OM SYGEHUSENES ØKONOMI I 2009 Regionerne har ansvaret for driften af Danmarks 37 sygehuse. I 2009 havde 21 ud af de 37 sygehuse budgetoverskridelser, som på flere sygehuse og afdelinger krævede afskedigelser og ansættelsesstop. Sygehusenes samlede budgetoverskridelser beløb sig til 662 mio. kr., svarende til 1,2 %, og udgjorde en del af regionernes samlede budgetoverskridelse på sundhedsområdet på mio. kr., svarende til 2,2 %. Sygehusenes budgetoverskridelser skyldtes bl.a. sen udmelding af sygehusenes produktionsværdi og urealistiske budgetter på afdelingerne, men også en række eksterne udfordringer i 2009, som vanskeliggjorde økonomistyringen: lavere stigningstakt i sundhedsvæsenets økonomiske ramme i forhold til tidligere år pres på sygehusene med hensyn til at afvikle ventelisterne efter strejken i 2008 pres for øget aktivitet på sygehusene på grund af flere patienter, det udvidede frie sygehusvalg, pakkeforløb på kræftområdet, maksimale ventetider for visse livstruende sygdomme og økonomiske incitamenter til meraktivitet. Statsrevisorerne, den 15. december 2010 Peder Larsen ) Henrik Thorup* Helge Adam Møller Mogens Lykketoft Carsten Hansen Peter Christensen * ) Statsrevisor Henrik Thorup har ikke deltaget ved behandlingen af denne sag på grund af inhabilitet. Statsrevisorerne konstaterer, at regionernes og sygehusenes styring af økonomi og aktiviteter generelt er en endda meget kompleks opgave. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at der også i 2010 og fremover vil være risiko for budgetoverskridelser. Statsrevisorerne finder det på denne baggrund hensigtsmæssigt, at regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet overvejer, hvordan styringen kan forenkles og tilrettelægges, så den på samme tid imødekommer behovene for: en overordnet styring af udgifterne på sundhedsområdet at give patienterne frit valg at give visse patientgrupper garanterede behandlingsforløb at sikre stabilitet, driftssikkerhed og løbende effektiviseringer på landets sygehuse at minimere usikkerheden i regionernes og sygehusenes styring af aktiviteter og økonomi.

37

38 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusenes økonomi i 2009 Rigsrevisionen afgiver hermed denne beretning til Statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 som ændret ved lov nr. 590 af 13. juni Beretningen vedrører finanslovens 16. Indenrigsog Sundhedsministeriet.

39

40 Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 6 A. Baggrund... 6 B. Formål, afgrænsning og metode... 7 III. Sygehusenes budgetoverskridelser i A. Budgetoverskridelser og de forventede konsekvenser... 9 IV. Sygehusenes og afdelingernes budgetter i A. Sygehusenes budgetter B. Afdelingernes budgetter V. Opfølgning på sygehusenes aktiviteter og udgifter i A. Regionernes opfølgning B. Sygehusenes og afdelingernes opfølgning Bilag 1. Ordliste... 33

41 Beretningen vedrører finanslovens 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre: Jakob Axel Nielsen: november februar 2010 Bertel Haarder: februar

42 1 BINTRODUKTION OG RESULTATER 1 I. Introduktion og resultater 1. Denne beretning handler om sygehusenes økonomi i Det er regionerne, som har ansvaret for driften af sygehusene. 2. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen af egen drift i marts Baggrunden for undersøgelsen var de budgetoverskridelser på sygehusene, som blev konstateret i foråret Nogle sygehuse har efterfølgende været nødt til at reducere deres udgifter og som følge heraf afskedige medarbejdere. 3. Den samlede økonomiske ramme for regionernes drift af sundhedsområdet fastsættes hvert år i den årlige økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Økonomiaftalen fastsætter også, hvilken aktivitet der samlet set skal være på sygehusene. Der har desuden på finansloven hvert år siden 2002 været afsat midler til det statslige aktivitetsafhængige tilskud, der udbetales ved meraktivitet på sygehusene. Den økonomiske ramme skal dække al behandling af regionernes borgere, herunder både behandling i praksissektoren og behandling på sygehusene. Behandling på sygehusene omfatter regionernes udgifter til behandling på egne sygehuse, behandling på andre regioners sygehuse, behandling på private sygehuse efter udbud og behandling på private sygehuse som følge af ordningen om det udvidede frie sygehusvalg. Regionerne skal i deres styring tage højde for dette. Den økonomiske ramme er udgangspunktet for regionernes styring, og regionerne skal inden for denne ramme fastsætte de nærmere principper for styring af sundhedsområdet og sygehusene. 4. Regionerne udfordres på sundhedsområdet af en række eksterne forhold, som påvirker regionernes og sygehusenes muligheder for at styre sygehusenes økonomi. Der er et pres for øget aktivitet på regionernes sygehuse, bl.a. som følge af, at flere patienter henvises til behandling på sygehusene og ordningen om det udvidede frie sygehusvalg. Regionerne er ifølge sundhedsloven ansvarlige for, at sundhedsvæsenet tilbyder den enkelte patient behandling. Endvidere tilskynder statens aktivitetsafhængige tilskud til meraktivitet og princippet om aktivitetsbestemte budgetter på sygehusene til øget aktivitet på sygehusene. Ud over de eksterne forhold er der også internt på sygehusene en kompleks styringsmæssig udfordring, som kræver ledelsesmæssige prioriteringer for at styre sygehusenes aktiviteter og udgifter inden for de økonomiske rammer. 5. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge omfanget af sygehusenes budgetoverskridelser i 2009 og undersøge årsager hertil. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: Hvad var omfanget og konsekvenserne af sygehusenes budgetoverskridelser i 2009? Har sygehusene og afdelingerne haft et sikkert grundlag for budgetstyringen i 2009? Har regionerne og sygehusene i 2009 løbende fulgt op på og tilpasset sygehusenes aktiviteter og udgifter til budgetterne? Aktiviteten på et sygehus er de behandlinger mv., som foregår på sygehuset. Meraktivitet er den aktivitet, der ligger ud over det aftalte for sygehusene. Statens tilskud til meraktivitet Staten har siden 2002 årligt på finansloven afsat midler til det statslige aktivitetsafhængige tilskud. Sygehusene kan ved meraktivitet få del i dette tilskud, indtil puljen er opbrugt. I 2009 var tilskuddet til regionerne mio. kr. Tilskuddet fordeles mellem regionerne efter samme fordelingsnøgle som bloktilskuddet. Den enkelte region udmønter derefter sin andel til de sygehuse, som har gennemført meraktivitet, indtil puljen er opbrugt.

43 2 1 BINTRODUKTION OG RESULTATER Undersøgelsen peger endvidere på initiativer, som kan styrke budgetstyringen på sygehusene. 6. I undersøgelsen indgår Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne, herunder sygehusene. Der er p.t. 37 sygehuse i Danmark. Endvidere er budgetoverskridelserne på 3 udvalgte sygehuse undersøgt nærmere. På hvert af de 3 sygehuse er der udvalgt en afdeling med stor budgetoverskridelse, som også indgår i undersøgelsen. 7. Undersøgelsen vedrører budgetåret Oplysningerne i beretningen er indsamlet fra marts 2010 til november UNDERSØGELSENS RESULTATER Flertallet af de offentlige sygehuse havde budgetoverskridelser i Selv om hovedparten af sygehusene havde relativt beskedne budgetoverskridelser, har nogle sygehuse i absolutte tal haft store budgetoverskridelser. Overskridelserne har på nogle sygehuse og afdelinger haft væsentlige konsekvenser, bl.a. i form af afskedigelser og ansættelsesstop. Det er en særlig udfordring for regionerne og sygehusene at styre sygehusenes økonomi. Sundhedsområdet skal styres inden for en fast økonomisk ramme, som sætter en grænse for sygehusenes forbrug, samtidig med at sygehusene ved at gennemføre meraktivitet kan øge deres budget og dermed deres forbrug. Sundhedsområdet var i 2009 særligt påvirket af en lavere vækst i de økonomiske rammer set i forhold til tidligere år. Tillige medførte strejken i 2008 lange ventelister til behandling på sygehusene. Hertil kom hensynet til patienterne, herunder pakkeforløbene på kræftområdet, ordningen om det udvidede frie sygehusvalg og de maksimale ventetider for visse livstruende sygdomme, som tilskyndede sygehusene til en høj aktivitet. Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at det er en kompleks opgave at styre sygehusenes økonomi, og at der også fremover vil være risiko for budgetoverskridelser. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at regionerne og sygehusene på en række punkter kan forbedre styringen af sygehusene. Styringen kan bl.a. forbedres ved at: sikre afdelingerne realistiske budgetter sikre et bedre grundlag for at vurdere sammenhængen mellem budgettet og personalenormeringen på afdelingerne sikre et bedre løbende kendskab til omkostningerne ved de enkelte behandlinger, som kan forbedre grundlaget for sygehusenes prioriteringer og vurderinger af, om aktiviteten kan øges inden for den budgetmæssige ramme sikre mere tidstro og pålidelige data for aktiviteten på afdelingerne, så afdelingerne løbende kan vurdere de økonomiske konsekvenser af den aktuelle aktivitet regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i fællesskab overvejer, hvordan aktivitetsbestemt finansiering bedst anvendes, så fordelene ved incitamentsstyringen høstes, samtidig med at usikkerheden i den økonomiske styring minimeres regionerne fortsat styrker deres økonomiopfølgning.

44 1 BINTRODUKTION OG RESULTATER 3 Denne samlede vurdering er baseret på følgende: Alle regionerne havde i 2009 større udgifter til sygehusene, end der var budgetteret med. 21 ud af regionernes 37 sygehuse havde budgetoverskridelser. Budgetoverskridelserne har på nogle sygehuse haft væsentlige konsekvenser, bl.a. i form af afskedigelser og ansættelsesstop. Regionerne overskred samlet set i 2009 den økonomiske ramme for sundhedsområdet med 1,817 mia. kr., svarende til 2,2 %. Regionerne havde således større udgifter til sundhedsområdet end aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Alle regioner havde i 2009 større udgifter til deres sygehuse, end regionerne havde budgetteret med i deres korrigerede budgetter. Sygehusenes samlede budgetoverskridelser var i 2009 på 662 mio. kr., svarende til 1,2 %. Hovedparten af sygehusene havde relativt beskedne budgetoverskridelser. Nogle sygehuse har dog i absolutte tal haft store budgetoverskridelser. Konsekvenserne af sygehusenes budgetoverskridelser er bl.a. tilpasning af personalenormeringen. Der er i 2010 bl.a. gennemført afskedigelser, indført ansættelsesstop, nedlagt et større antal stillinger og reduceret i forbruget af vikarer og over-/merarbejde. De 3 sygehuse og de 3 afdelinger i undersøgelsen havde ikke et sikkert grundlag for budgetstyringen i Det endelige mål for sygehusenes og afdelingernes produktionsværdi forelå først i foråret 2009, og sygehusenes budgetter blev ændret adskillige gange i løbet af året. Dette gjorde styringen vanskelig. Endelig havde ikke alle afdelinger realistiske budgetter ved årets start, bl.a. fordi der ikke var sammenhæng mellem budgettet og de udgifter, den aktuelle personalenormering medførte. Hertil kom den usikkerhed, der på nogle afdelinger knyttede sig til afregningen for meraktivitet. Sygehusenes budgetter Regionerne udarbejdede sygehusenes budgetter for 2009 på baggrund af viden om udviklingen på sundhedsområdet. Hvert sygehus fik fra regionen i starten af 2009 et basisbudget og et foreløbigt mål for værdien af sygehusets produktion. Den endelige produktionsværdi for 2009 blev udmeldt i løbet af foråret Indtil da planlagde de enkelte sygehuse og afdelinger ud fra en foreløbig produktionsværdi og regionernes krav til antal ambulante besøg, operationer og udskrivninger for de enkelte sygehuse. Den sene udmelding af den endelige produktionsværdi kan bidrage til usikkerhed i styringen. Dette skyldes, at afdelingerne på nogle sygehuse kun havde 3. og 4. kvartal til at tilpasse aktiviteten og udgifterne. Selv små ændringer i et sygehus samlede produktionsværdi kan have betydning for de enkelte afdelinger. Fra 2011 udmeldes den endelige produktionsværdi tidligt på året. Produktionsværdi Regionerne fastsætter årligt et mål for produktionen på det enkelte sygehus. Målet fastsættes som en produktionsværdi, der udtrykker værdien af sygehusets produktion. Denne produktionsværdi kaldes også baseline. Baseline udregnes ved at gange sygehusets ydelser med den værdi i kroner, som ydelserne har. Derved kan sygehusets aktiviteter udtrykkes i en samlet værdi i kroner. På 2 af sygehusene i undersøgelsen blev der i 2009 gennemført meraktivitet for at dække de budgetoverskridelser, som de 2 sygehuse allerede primo 2009 forventede for året. Underskuddene blev imidlertid ikke dækket, da meraktiviteten blev gennemført til for høje omkostninger.

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 15. Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse.

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 15. Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 15 Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse 2 bilag Udkast af 11. april 2011 til forslag til

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

10/2014. Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser

10/2014. Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. sb10 Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser Offentligt 10/2014 Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser 10/2014 Beretning om hospitalernes

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -2 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 14. december 2010. Sag nr. 2. Emne: 4. Økonomirapport 2010. bilag 2

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 14. december 2010. Sag nr. 2. Emne: 4. Økonomirapport 2010. bilag 2 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 2 Emne: 4. Økonomirapport 2010 bilag 2 Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere