FORORD FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD... 3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL..."

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse 2 FORORD FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL DRIFT, ANLÆG ELLER BEGGE DELE? HVORNÅR ER DER UDBUDSPLIGT? KLASSISK UDBUD SERVICEPARTNERSKAB OG PARTNERING PARTNERING I BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER OFFENTLIG-PRIVAT AKTIESELSKAB SAMLET UDBUD OFFENTLIG-PRIVAT PARTNERSKAB (OPP) FEMTEN VIGTIGE BEGREBER

3 Forord Konkurrenceudsættelse er en drivkraft for udvikling og fornyelse og skaber fokus på kvalitet og effektiv ressourceanvendelse. Konkrete metoder til at varetage kommunernes opgaver så effektivt som muligt står højere på den kommunale dagsorden end nogensinde før. KL og regeringen har også sat fokus på konkurrenceudsættelse i kommuneaftalen for Her har KL og regeringen indgået en flerårig aftal om at øge konkurrenceudsættelsen fra knap 20 % i 2005 til 25 % i Det sætter en klar retning for kommunernes arbejde de kommende år. Når målsætningen om øget konkurrenceudsættelse skal udmøntes i en kommunal virkelighed, er der brug for konkrete værktøjer. Målet med denne publikation er at skabe overblik over forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. Publikationen er udviklet i et samarbejde mellem KL, Erhvervs- og Byggestyrelsen og udbudsportalen.dk. KL Erhvervs- og Byggestyrelsen Udbudsportalen.dk 3

4 1. Fem modeller for offentlig-privat samspil Der er de seneste år udviklet et væld af nye begreber og modeller indenfor offentlig-privat samarbejde. Fælles for disse nye samarbejdsformer er, at de offentlige og private parter tidligt får afstemt ønsker og behov. Det giver ofte en mere gnidningsfri bygge- eller driftsproces med færre fejl og mangler. En anden fællesnævner for flere samarbejdsformer er, at man sammentænker projektudvikling, byggeri, drift og vedligehold. Det giver mulighed for at skabe bedre totaløkonomi, systematisk risikodeling og innovation i det konkrete projekt. Offentlig-privat samarbejde kræver dog en vis parathed hos både de private virksomheder og kommunen samt en række kompetencer på begge sider af bordet, der ikke kræves ved traditionelle løsninger. Det er afgørende for samarbejdets succes, at deltagerne tidligt i processen erkender, at man ikke kan stille krav og pålægge andre risici uden også at overdrage beslutningskompetence. Man kan med andre ord ikke overdrage risici til de private parter på områder, de ikke selv kan styre. Målet i denne pjece er at give et overblik over de fem (hoved)former for samarbejde mellem kommuner og private leverandører og entreprenører. De fem modeller er: Klassisk udbud /licitation Servicepartnerskab og partnering Offentlig-privat selskab - etablering af et fælles aktieselskab med en privat leverandør Samlet udbud Offentlig-privat partnerskab (OPP) På kan man finde detaljeret vejledning om modellerne. Koncept - udvikling Design/ Projektering Udførelse Vedlige - holdelse Drift Finansiering TOTALENTREPRISE KLASSISK UDBUD KLASSISK UDBUD PARTNERING SERVICEPARTNERSKAB OFEENTLIG-PRIVAT SELSKAB (L548) SAMLET UDBUD OFEENTLIG-PRIVAT PARTNERSKAB (OPP) 4

5 1.1 Drift, anlæg eller begge dele? Der er ikke én model, der er mere rigtig eller bedre end andre. Valget af samarbejdsform skal bero på en konkret vurdering af det enkelte projekt og den kommunale parathed til at indgå i offentlig-privat samarbejde. En afgørende forskel på samarbejdsformerne står i valget mellem drift, anlæg eller en kombination af drift og anlæg. De rene drifts- og vedligeholdelsesprojekter vil med fordel kunne gennemføres i et servicepartnerskab eller klassisk udbud, mens offentlig-privat samarbejde om anlægsfasen kan ske i partnering eller licitation. Kombinationen af anlæg og drift åbner op for muligheder som OPP og samlet udbud, der især udmærker sig i forhold til at indtænke totaløkonomi og systematisk risikodeling. I kommunal optik kan det kan være en udfordring at sammentænke anlæg og drift, idet forskellige fagforvaltninger med forskelligt budget, finansiering og kontering kan være ansvarlige for de forskellige faser. Der er i forhold til såvel drift som anlæg forskellige regler og rammer for forbruget. Tidsperspektivet i de forskellige samarbejdsformer skal også tages med i betragtning, når en kommune vælger at indgå i et offentlig-privat samarbejde. Der er tidsmæssigt stor forskel på, om et samarbejde skal håndtere opførelse af en bygning, en service- eller vedligeholdelsesopgave eller begge dele. Valget af samarbejdsform har derfor også betydning for, hvor længe en kommune binder sig til at samarbejde med en given privat partner. Anlægsopgaver er typisk karakteriseret ved at være kortvarige forløb (typisk under 2 år), mens samarbejde om drifts- og serviceopgaver modsat er karakteriseret ved at løbe over en længere periode, fx 4-5 år. Samarbejdsformer der kombinerer drift og anlæg ud fra en totaløkonomisk tankegang er karakteriseret ved endnu længere tidsperspektiver. Det tager nemlig en årrække (15-30 år), før de totaløkonomiske effekter viser sig, og fordelene kan høstes. 1.2 Hvornår er der udbudspligt? Offentlige myndigheder er i modsætning til private virksomheder forpligtiget til at følge en række regler for udbud. EU s udbudsregler (Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet) udgør i dag det primære regelværk for større aftaler. EU-udbudspligten betyder, at man skal overholde en række formelle procedurekrav, herunder krav til udbudsform, tidsfrister og brug af udvælgelses- og tildelingskriterier. Dertil kommer bl.a. Tilbudsloven, der sætter rammerne for indkøb af bygge- og anlægsarbejder og håndværkerydelser under ca. 39,3 mio. kr. samt regler for indkøb varer og tjenesteydelser over kr.: 5

6 Lov, direktiv Område Tærskelværdi for kommuner og regioner 1 Udbudsdirektivet: Regulerer indkøb af almindelig forvaltningsvirksomhed Byggeri og anlæg Varer og tjenesteydelser over ca. 1,5 mio. kr. Byggeri og anlæg over ca. 39,3 mio. kr. Varer, tjenesteydelser Forsyningsvirksomhedsdirektivet: Regulerer indkøb fra forsyningsområdet (forsyning bl.a. af el, gas, vand, varme, vand og transport) Varer, tjenesteydelser Byggeri og anlæg Varer og tjenesteydelser over ca. 3,1 mio. kr. Byggeri og anlæg over ca. 39,3 mio. kr. Tilbudsloven: Regulerer indkøb af bygge- og anlægsarbejder og håndværkerydelser under tærskelværdien for EU-udbud samt indkøb af varer og tjenesteydelser over kr. Varer, tjenesteydelser Byggeri og anlæg Varer og tjenesteydelser over kr. Byggeri og anlæg under ca. 39,3 mio. kr. Dertil kommer en række love og regler, der regulerer enkelte sektorer, samt generelle regler der regulerer fx virksomhedsoverdragelse af medarbejdere og aktindsigt i udbudssager. EF-traktaten opstiller endvidere en række generelle principper om ligebehandling, ikke-diskrimination og gennemsigtighed, som også skal respekteres ved udbud og indkøb. Mere information Afklaring af EU-udbudspligt kan evt. ske ved brug af udbudsportalen.dk s lovautomat - og på Konkurrencestyrelsens hjemmeside, 2. Klassisk udbud Det klassiske udbud er den mest anvendte form for konkurrenceudsættelse af kommunale drifts- og serviceopgaver. På anlægsområdet er det tilsvarende begreb licitation (se afsnit 2.1 nedenfor). Det klassiske udbud har en række velkendte karakteristika: 1 De angivende tærskelværdier gælder for 2006 og De til enhver tid gældende tærskelværdier kan ses på 6

7 Indhold: Levering af drifts- og serviceydelser. Styringsfilosofi: Udgangspunktet er en kontraktbaseret relation mellem kommune og leverandør. Kontrakten fastlægger de konkrete ydelser, den private leverandør skal levere, det kvalitetsniveau ydelserne skal leveres på, samt den modydelse kommunen skal betale for ydelserne. Sat på spidsen kan man sige, at relationen handler om at sikre, at den ene part ikke "snyder" den anden part. Udbud: Udbuddet tager afsæt i en præcis og veldefineret kravspecifikation, der ofte kan være ret omfattende. Udbudsformen er offentligt eller begrænset udbud. Opgaver under tærskelværdien for udbud kan også udliciteres. Det kan ske gennem almindelig kontraktindgåelse uden forudgående udbud. Mål: Klart beskrevne ydelser til faste priser. Der er velbeskrevne roller mellem kommune og leverandører. Kontraktlængde: Kort eller mellemlangt typisk ca. 4 år. Fokus på: pris og kvalitet. Det klassiske udbud har været og er stadig kernen i konkurrenceudsættelse. Et groft skøn er, at omtrent % af alle udbud på drifts- og serviceområdet sker ud fra principperne i det klassiske udbud. Det faktum skyldes bl.a., at udbredelsen af det offentlig-private samspil (og det klassiske udbud) historisk har gået hånd i hånd med en udvikling, hvor kommunerne har præciseret og synliggjort serviceniveauet. For mange kommuner har det været ganske naturligt at få ydelserne beskrevet præcist i forbindelse med et udbud navnlig fordi det har betydet en synliggørelse af det politisk fastsatte serviceniveau. De opgaveområder, hvor klassisk udbud især er velegnet, er opgaver som på forhånd kan beskrives præcist, og hvor der er et ønske om en klar og entydig opgaveløsning. Det kan fx være rengøring og en række kommunaltekniske opgaver såsom affaldsindsamling, vedligehold af veje og grønne områder samt vintertjeneste. Der kan i en idealiseret form fremhæves en række principielle fordele og udfordringer for kommunen ved brug af klassisk udbud: Fordele Udfordringer Konkurrence om især prisen Typisk mangel på udviklings- og innovationsfokus Klart beskrevet konkurrencegrundlag Entydigt serviceniveau Klar arbejdsdeling mellem kommune og leverandør Mangel på samarbejde og tilpasning af opgaveløsningen i kontraktperioden Leverandøren tager ikke ejerskab kommunen bestemmer, og leverandører opfylder blot kontrakten Stort arbejde med at udarbejde detaljeret kravspecifikation 7

8 2.1 Licitationer på anlægsområdet Licitation er på bygge- og anlægsområdet, hvad det klassiske udbud er på drifts- og serviceområdet. Der kan skelnes mellem følgende licitationsformer: Samarbejdsform Indhold Fagentreprise Udbud af enkelte områder fx el-entreprise, tømrer-entreprise m.v. Kommunen styrer det samlede byggeri. Hovedentreprise Totalentreprise Udbud af en samlet portefølje af anlægsopgaver. Entreprenør har ansvaret for koordinering og samlet leverance. Hovedentreprenør, kommunen og evt. bygherrerådgiver skal samarbejde. Totalentreprenøren leverer den samlede anlægsløsning, inkl. projektering. Kommunen har som bygherre typisk behov for en uafhængig bygherrerådgiver. Ved bygge- og anlægsopgaver under 3 mio. kr. er der mulighed for at gennemføre underhåndsbud, hvor kommunen indhenter priser fra typisk tre forskellige entreprenører. 3. Servicepartnerskab og partnering Servicepartnerskaber er en samarbejdsmodel mellem en kommune og en privat driftsentreprenør, der åbner for større fleksibilitet og samarbejde, end der kendes fra klassisk udbud. På anlægsområdet er det tilsvarende begreb partnering (se afsnit 3.1 nedenfor). Servicepartnerskaber kan med fordel anvendes på drifts- og serviceopgaver med en vis opgavevolumen. Det overordnede mål er at inddrage leverandøren i et forpligtigende samarbejde om at levere, effektivisere og udvikle en eller flere kommunale opgaver. Ofte kan det være en fordel at samle en række enslydende opgaver eller opgaver, der gensidigt påvirker hinanden i samme partnerskab, eksempelvis samtlige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på en skole. Det skaber en vis opgavevolumen, der er nødvendig, for at den private part reelt har mulighed for at prioritere, sammentænke og effektivisere opgaveløsningen. Servicepartnerskabet er karakteriseret ved: Indhold: Levering af drifts- og serviceydelser. Styringsfilosofi: Et servicepartnerskab bygger på en åben kravspecifikation, der fastlægger de overordnede krav til ydelser og resultater. Det giver rum for at parterne sammen kan udvikle fælles mål og metoder til at løse den konkrete opgave. En økonomisk incitamentstruktur skal gøre det attraktivt for parterne løbende at udvikle og effektivisere opgaveløsningen. Servicepartnerskaber tager således afsæt i en filosofi om gensidig tillid, fælles værdier og en ambition om at blive klogere i fællesskab. Udbud: Udbudsmaterialet har en høj grad af fokus på tilstandskrav, dvs. outputkrav frem for inputkrav. Typisk vil udbudsmaterialet samlet set være min- 8

9 dre end i et klassisk udbud. Udbudsformen vil oftest være begrænset udbud, hvor tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud. Mål: Et konstruktivt samarbejde om levering af serviceydelsen med fokus på at effektivisere og rationalisere opgaveløsningen undervejs i kontraktperioden. Principper om åben økonomi og en økonomisk incitamentsstruktur er redskaber til at sikre nye innovative resultater. Kontraktlængde: Mellemlang typisk 3-4 år. Fokus på: Pris, kvalitet, samarbejde og udvikling af opgaveløsningen. Etableringen af et servicepartnerskab er typisk forbundet med større ledelsesfokus undervejs i kontraktperioden. For kommuner som ikke har arbejdet med partnerskabstanken før, vil det være vigtigt at få omstillet organisationen til at afse ledelsesmæssige ressourcer til den løbende udvikling og fastholde fokus på innovation og effektivisering. Der kan fremhæves en række principielle fordele og udfordringer for kommunen ved brug af servicepartnerskabet: Fordele Driftsoptimeringer, effektiviseringer, udvikling og innovation kan få en central placering. Udbudsmaterialet er mindre detaljeret. Større fleksibilitet for leverandøren til at tilrettelægge en effektiv og innovativ organisering og opgaveløsning. Samarbejdet mellem kommunen og leverandøren skal skabe en mere gnidningsfri dialog og gensidig forståelse samt gøre det lettere at forebygge og løse konflikter. Udfordringer Mindre detailstyring af den konkrete opgaveløsning. Leverandørens adfærd skal sikres gennem en økonomiske incitamentstruktur (betalingsmekanismen) og kvalitetskrav i kontrakten. Kræver kravspecifikation kan outputbaseres og er funktionsrettet frem for løsningsrettet. Kræver større engagement og forberedelse både i udbuddet og undervejs i kontraktperioden. Eksempel: Vejdirektoratets partnerskabskontrakt med NCC Vejdirektoratet har indgået en vejvedligeholdelseskontrakt med NCC. Kontrakten betyder et fokus på driftsoptimeringer på mindst 2% årligt af kontraktens samlede værdi, hvor gevinsten 1. år deles mellem partnerne, og som året efter tilfalder udbyder 100%. I 2004 blev der optimeret for 6%, dvs. mere end de forudsatte 2%. Driftsoptimeringerne er bl.a. opstået ved at udvikle nye og mere effektive metoder og arbejdsgange. 9

10 3.1 Partnering i bygge- og anlægsarbejder Selvom serviceopgaverne fylder meget i det kommunale landskab, er det faktisk bygge- og anlægsområdet, der kan tilskrive sig oprindelsen af en række af de nye samarbejdsformer herunder hele partnerskabstanken. Begrebet partnering er udtryk for en tilsvarende fleksibel samarbejdsform på anlægsområdet. Her bliver parterne enige om en række fælles målsætninger, der nedfældes i en partneringaftale som supplement til den almindelige entreprisekontrakt. Partneringaftalen har blandt andet til formål at fastlægge rammerne for samarbejdet og beskrive de værktøjer, parterne er blevet enige om skal understøtte samarbejdet. Partneringaftalen er således en aftale om samarbejdet, mens entreprisekontrakten er aftalen om selve byggeriets udførelse. Målet med partnering i anlægsprojekter er at skabe et konstruktivt samspil mellem kommunen (bygherre), rådgiver og entreprenør. En væsentlig pointe er at tilstræbe en samarbejdsform, hvor parterne i fællesskab kan udvikle den for projektet mest optimale løsning. Udbuddet af et partneringsamarbejde vil, ligesom servicepartnerskaber, typisk ske i begrænset udbud med det økonomisk mest fordelagtige bud som tildelingskriterium. Erfaringerne med brug af partnering på anlægsopgaverne har vist, at der kan opnås gode resultater. Blandt andet er partneringprojekterne oftere end traditionelt offentligt byggeri blevet færdigt til tiden, haft færre fejl og mangler og er holdt inden for budgettet. Man skal dog være opmærksom på, at partnering kræver et større forarbejde og et større løbende engagement fra begge parters side. Eksempel: Udbygning af Humlehusene i Albertslund Kommune Albertslund Kommune valgte i 2002 at gennemføre udvidelsen af Humlehusene et boligtilbud til ældre med demens i partnering. Kommunen varetog bygherrerollen ved at nedsætte en programmeringsgruppe bestående af nøglepersoner fra både kommunen og Humlehusene samt tilknytte en ekstern bygherrerådgiver. På den måde blev både kommende brugere, ejere og eksperter samlet om projektet og involveret i alle byggeriets faser. Netop den tidlige brugerinddragelse har vist sig at forhindre mange fejltagelser. Partneringsamarbejdet blev indledt med en 2-dages workshop, hvor parterne kom til enighed om targetsum, incitamenter og succeskriterier. Det gav dem en følelse af fælles ansvar og et fælles mål, der har præget hele forløbet i positiv retning. Det samlede resultat er, at man har fået et smukt og funktionelt byggeri, der er færdiggjort inden for budgettet og afleveret til tiden. 4. Offentlig-privat aktieselskab Etableringen af offentlig-private aktieselskaber har været mulig siden Kommunens deltagelse i aktieselskaber reguleres af lov nr. 548 af 8. juni En række kommuner og amter har i løbet af de seneste godt 10 år afprøvet denne samarbejdsform på en række forskellige områder. Det gælder opgaver lige fra 10

11 linnedservice over madproduktion til løn- og pensionsadministration og byomdannelser. Kernen i denne samarbejdsform er, at en kommune går sammen med en eller flere private virksomheder om at etablere et selskab, der kan markedsgøre og sælge kommunal knowhow og samtidig få løst en række kommunale serviceopgaver. Det offentlig-private selskab er karakteriseret ved: Indhold: Levering af kommunale opgaver og markedsgørelse af kommunal knowhow. Styringsfilosofi: Det offentlig-private selskab tager afsæt i, at såvel kommunen som de(n) privat(e) investor(er) har særlige kompetencer og knowhow. Filosofien er, at en kommerciel udnyttelse af disse kompetencer i fællesskab kan skabe synergieffekter, mere effektive løsninger og åbning af nye markeder uden for Danmarks grænser. Udbud: Udbudsmaterialet kan udformes efter principperne i enten offentligt eller begrænset udbud. Skal selskabet varetage komplekse udviklingsopgaver, kan udbudsformen konkurrencepræget dialog muligvis anvendes. Mål: Et konstruktivt samarbejde mellem kommunen og den private part som kan føre til en mere effektiv og innovativ løsning. Kontraktlængde: Mellemlang typisk 5-8 år. Kontraktlængden vil dog afhænge af opgavens karakter og kan derfor være noget længere, hvis opgaven har et længere udviklingsperspektiv. Fokus på: Synergieffekter ved at kommuner og private virksomheder løser opgaver i fællesskab med fælles interesse, og/eller at udvikle et marked for opgaven, så den på sigt kan udliciteres fuldt ud. De offentlig-private selskaber er typisk attraktive i en politisk ramme. Det skyldes bl.a., at denne model kan opfattes som en bedre garant for at videreføre kommunale værdier end traditionel udlicitering og kan ses som udtryk for, at kommunen ikke kapper båndene fuldt ud. Kommunen har fx stadig indsigt i opgavens løsning og beslutningskompetence gennem selskabets bestyrelse. Eksempel: Visma Services Odense Kommune etablerede efter et udbud i 2005 et offentlig-privat selskab i samarbejde med løn- og pensionsadministrationsfirmaet Visma Services. Det fælles selskab - Visma Services Odense A/S - udfører den samlede løn- og pensionsudbetaling for Odense Kommune. 11

12 Eksempel: Havneudviklingsselskab i Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune har etableret et offentlig-privat havneudviklingsselskab. Selskabet skal stå for omdannelsen af Sønderborg erhvervshavn, og har til formål at sikre et hensigtsmæssigt planlægningsgrundlag. Selskabet skal forestå arealerhvervelse, byggemodning og videresalg ud fra en vision om at omdanne havneområdet til en levende bydel med høj bykvalitet og stor tiltrækningskraft. Selskabet har indgået en aftale med den amerikanske arkitekt Frank Gehry om, at han og Gehry Partners skal stå for udformningen af en masterplan for området. Sønderborg Kommune, Fonden Realdania og Bitten og Mads Clausens Fond har hver indskudt ca. 10 mio. kr. i selskabet. I de kommende år skal selskabet udvikle Sønderborg Havn for flere hundrede mio. kr. Lovrammen for denne type selskaber er ændret ved en lovændring, der er trådt i kraft 1. januar Fx må selskabet ikke løse opgaver, som tidligere har været udbudt og markedsgjort indenfor kommunens grænser. Selskabet må tillige over en 3-års periode ikke sælge for mere end 25 % til private kunder. Til gengæld er grænsen for det kommunale indskud i selskabet på 10 mio. kr. fjernet. Det anbefales at kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om konkrete spørgsmål i relation til etablering af offentlig-private aktieselskaber. Der kan fremhæves en række principielle fordele og udfordringer for kommunen ved brug af offentlig-private selskaber: Fordele Kommunen kan frit vælge sin private partner (hovedinvestor) ved etablering af aktieselskabet. Selskabsformen giver mulighed for innovation og udvikling af opgaveløsningen i en optik, der samtidig er politisk og markedsmæssig attraktiv. Kommunen hæfter ikke for mere, end den har skudt ind i selskabet. Det kan være mere attraktivt for kommunen at være aktionær i et selskab, der løser en kommunal opgave, end at udlicitere opgaven fuldt ud. Udfordringer Der er ikke garanti for at selskabet vinder udbuddet om overførsel af opgaven til selskabet. Det samme gælder ved 2. generationsudbud. Kommunen må ikke have bestemmende indflydelse, hvilket betyder at den ikke længere kan styre opgaveløsningen. Risiko for at kommunen tager politiske hensyn i driften af selskabet. Risiko for underskud. Opleves i et medarbejdersynspunkt som en afbalanceret måde at lave konkurrenceudsætning på. Selskabet skal primært orientere sig mod det kommunale marked. 12

13 For at sikre, at det offentlig-private selskab vinder udbuddet af opgaven, kan kommunen vælge at sende opgaven og selskabsdannelsen i udbud sammen. Det betyder dog, at kommunen ikke selv kan vælge sin samarbejdspartner. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at lade den private virksomheds samarbejdsevner og erfaringer være et tildelingskriterium, enten i prækvalifikationen eller tildelingen af opgaven. Dette løser dog ikke problemet med 2. generationsudbud. 5. Samlet udbud Samlet udbud er en ny samarbejds- og entrepriseform, der integrerer etablering og drift af byggeri for at fremme en totaløkonomisk tankegang. I et samlet udbud indgår kommunen som bygherre én kontrakt om projektering, etablering/renovering, samt drift og vedligeholdelse af én eller flere bygninger i en given årrække. Samlet udbud er typisk velegnet til anlægsopgaver med en entreprisesum over 10 mio. kr. Samlet udbud er karakteriseret ved: Indhold: Sammentænkning af anlæg, vedligeholdelse og drift. Styringsfilosofi: En totaløkonomisk betragtning om at godt byggeri giver billigere vedligehold og drift af bygningen. Udbud: Udbudsmaterialet sætter fokus på funktions- og outputkrav. Udbudsmaterialet skal være formuleret så åbent, at det reelt giver den private part rum til at vælge de mest innovative og på sigt mest rentable løsninger. Det betyder, at arkitektkonkurrencer forud for udbuddet og andre restriktioner på byggeriets udformning kan være svære at få til at harmonere med samlet udbud. Udbudsformen vil typisk være begrænset udbud, hvor tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud. Mål: En totaløkonomisk god løsning. Kontraktlængde: Lang typisk 15 år, med løbende genudbud af nogle facility management opgaver, eksempelvis rengøring og kantinedrift. Fokus på: Pris, kvalitet, samarbejde og udvikling af opgaveløsningen samt totaløkonomi og risikodeling i projektet. Målet med samlet udbud er at nytænke de klassiske udbudsprocesser ved et byggeri. Når et byggeri projekteres og udføres træffes en lang række valg, der har afgørende betydning for den efterfølgende bygningsdrift og vedligeholdelse. I samlet udbud vil tildelingskriterierne ofte være totaløkonomi, kvalitet og organisering. På den måde får entreprenøren et klart incitament til at bygge i en kvalitet, der kan minimere drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne i mange år frem. Der er en række principielle fordele og udfordringer for kommunerne ved brug af samlet udbud: 13

14 Fordele Bedre totaløkonomi. Fokus på hvilke faciliteter og forhold der skal være til rådighed i den færdige bygning frem for konkrete løsninger. Udfordringer Markedet synes ikke endnu at være fuldt udviklet til at udbyde samlet udbud til konsortier eller selskaber der hæfter solidarisk for hinanden i driftsog anlægsfasen. Tildeles den samlede opgave til et konsortium der hæfter solidarisk for hinanden. Dermed vil konsortiet være ansvarlig for aktivet i hele kontraktperioden, ikke blot de sædvanlige 5 år. Hvis opgaven ikke tildeles et konsortium med solidarisk hæftelse, er kommunen som ejer og bygherre selv ansvarlig for fejl og mangler, der kan tilskrives anlægsfasen, når det 5-årige byggeansvar udløber for entreprenøren. Kan fremme innovation og nytænkning hos den private entreprenør/serviceleverandør. Det er en udfordring for kommunen at udarbejde outputbaserede kravspecifikationer specielt ved varetagelse af driftsopgaver i et langt sigte. Større brugertilfredshed og øget videndeling grundet fokus på dialog mellem brugere, entreprenør, serviceleverandører og kommune tidligt i processen. Kommunen binder sig til et fastlåst drifts-, vedligeholdelses- og serviceniveau, der i kontraktperioden ikke er tilgængelig som politisk styringsredskab. Eksempel: Daginstitution og handicapboliger i Gribskov Kommune Gribskov (tidligere Græsted-Gilleleje) Kommune har igangsat byggeriet af en ny daginstitution til ca. 120 børn og 22 nye handicapboliger i et samlet udbud af anlæg, drift og vedligehold. Opgaven blev udbudt i begrænset udbud, hvor tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige bud. I prækvalifikationen lagde man bl.a. vægt på, at tilbudsgiver havde kompetencer indenfor samarbejde, projekt- og procesledelse. Kuben A/S blev valgt som totalleverandør, bl.a. fordi de var den eneste tilbudsgiver, der demonstrerede evner indenfor disse bløde kompetencer. Den budgetterede anlægssum er i alt 26 mio. kr. I Gribskov er brugernes behov og ønsker blevet inddraget tidligt i processen. Det har blandt andet ført til, at stuerne i seks af handicapboligerne er blevet større og soveværelserne mindre i forhold til det oprindelige forslag, fordi det passede bedre til brugernes behov. Et eksempel på den totaløkonomiske tankegang er, at man har valgt dyrere vinduer, som til gengæld er næsten vedligeholdelsesfrie. Et eksempel på en innovativ løsning i forhold til bygningernes funktion er, at man har lavet fælles bade- og vandfaciliteter, som begge brugergrupper kan benytte sig af. 14

15 6. Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) er en helt særlig form for samarbejde, der integrerer finansiering, design og etablering af et anlæg eller en bygning samt fremtidig drift og vedligehold heraf. Det overordnede mål er at opnå bedre totaløkonomi og mere optimal risikodeling. OPP adskiller sig fra samlet udbud ved også at lade den private part stå for finansieringen af projektet og være ejer af aktivet. OPP er grundet de store transaktionsomkostninger velegnet til større projekter med en anlægssum på over ca. 100 mio. kr. OPP-konstruktionen betyder, at kommunen indgår én kontrakt med et OPP-selskab, som er ansvarlig for alle dele af kontrakten. OPP er karakteriseret ved: Indhold: Kombination af anlæg, vedligeholdelse, drift og finansiering. Styringsfilosofi: En totaløkonomisk betragtning af byggeri og bygningsdrift samt en systematisk deling af risici mellem udbyder og OPP-konsortium støttet af en økonomisk incitamentstruktur. Udbud: Udbudsmaterialet sætter fokus på funktions- og outputkrav. Udbuddet vil typisk være konkurrencepræget dialog, idet parterne har behov for, at der er tilstrækkeligt rum til at samarbejde om opgaveløsningen. Mål: En totaløkonomisk fornuftig løsning med brug af privat finansiering. Kontraktlængde: Lang typisk 30 år med mulighed for løbende genudbud af nogle facility management opgaver. Bygningsaktiver overdrages typisk til kommunen efter kontraktens udløb mod en slutbetaling. Fokus på: Pris, kvalitet, samarbejde og udvikling af opgaveløsningen, totaløkonomi og risikodeling i projektet samt finansiering. OPP s helt særlige karakteristika den private finansiering er forankret i risikodelingen mellem kommunen og OPP-selskabet. Målet er at den part, der bedst kan forudse og håndtere en given risiko - og dermed levere den til lavest mulige pris også er ansvarlig for den. Eksempelvis kan man lade kommunen bære risikoen for at anlægsfasen tager længere tid end beregnet, hvis der findes arkæologiske udgravningssteder. Fordelen ved at lade kommunen bære denne risiko er, at OPP-selskabet ikke kan forudse, hvor lang tid der skal bruges på arkæologiske udgravninger. Derfor bliver OPP-selskabet nødt til at pålægge kommunen et vist risikotillæg, hvis selskabet skal bære risikoen. Kommunen vil i så fald betale for en risiko, de ikke får særlig stor gevinst af at fralægge sig. Betalingsstrukturen i en OPP model består som udgangspunkt i en række faste fx månedlige betalinger, løbende fra den dag byggeriet står færdig til kontraktens udløb. Ved traditionelt byggeri betaler kommunen derimod først for bygningen, og er derefter selv ansvarlig for bygningsvedligeholdelse og drift. Der er en række principielle fordele og udfordringer for kommunerne ved brug af OPP: 15

16 Fordele Bedre totaløkonomi og dermed bedre kvalitet i byggeriet samt billigere og/eller bedre drift og vedligeholdelse i et langsigtet perspektiv. Bedre risikodeling mellem kommunen og OPP-selskabet. Udfordringer Lang kontrakt. Binding på et bestemt drifts-, vedligeholdelses- og serviceniveau, der i kontraktperioden derfor ikke er tilgængelig som politisk styringsredskab. OPP projekter indebærer en afklaring af moms for byggeri. OPP projekter er omfattet af deponeringspligt. En særlig lånepulje kan ansøges, og der kan ansøges om deponeringsfritagelse. Sikring af fast vedligeholdelsesniveau, så efterslæb undgås. Privat finansiering og ejerskab Kan fremme innovation og nytænkning hos den private leverandør. Mulighed for at sammentænke kommunale og private opgaver i nye innovative løsninger med fokus på, hvilke faciliteter og forhold der skal være til rådighed i den færdige bygning frem for konkrete løsningskrav. Lav fleksibilitet i forhold til justering af økonomi. Komplekse kontrakter og høje transaktionsomkostninger. Svært at udarbejde outputbaserede kravspecifikationer specielt ved varetagelse af driftsopgaver i et langt sigte. Sammentænkningen af private og kommunale opgaver komplicerer OPP yderligere. Der skal gøres opmærksom på, at OPP-projekter er omfattet af de almindelige regler for deponering, jf. lånebekendtgørelsen. Med henblik på at fremme OPP projekter er der afsat en særlig lånepulje på 100 mio. kr. for 2007, og en tilsvarende pulje for Lånepuljen administreres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. KL og regeringen har som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2007 aftalt at se nærmere på de kommunale låneregler og bestemmelser om deponering i forbindelse med OPP. En arbejdsgruppe under ledelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal bl.a. undersøge, om problemerne med deponering af moms på lejet byggeri og tidspunktet for deponering kan håndteres anderledes. OPP i Danmark har desuden været forbundet med en del problemer vedrørende skat og moms. Problemstillingen går ud på, at OPP-selskabet skal anerkendes som ejer af bygningen for at kunne lade sig frivilligt momsregistrere og derved fratrække momsen på byggematerialer, arbejdstimer og andre anlægsudgifter. Kan OPP-selskabet ikke det, vil byggeriet blive 25 % dyrere end, hvis kommunen selv var bygherre og ejer. For at kunne blive anerkendt som ejer skal OPP-selskabet bære den risiko, der 16

17 normalt er forbundet med at eje en bygning. Det betyder bl.a., at OPP-selskabet skal have tabsrisiko og gevinstmulighed i forbindelse med både anlæg, drift og overdragelse. Kommuner, der ønsker at opføre et byggeri eller anlæg i OPP, kan anmode SKAT om bindende svar på skatte- og momsspørgsmål. Ved anmodning om bindende svar skal alle væsentlige kontraktforhold i OPP projektet fremlægges. Det forudsætter normalt, at der foreligger et udkast til OPP-kontrakt med konkrete kontraktbetingelser. Kommunen kan med fordel tidligt i udarbejdelsesfasen tage kontakt til SKAT med henblik på at søge at få fastlagt en proces for behandlingen af skatte- og momsspørgsmål. 17

18 7. Femten vigtige begreber 1. Konkurrenceudsættelse Konkurrenceudsættelse er ensbetydende med, at der skabes konkurrence om udførelsen af en opgave. Det vil i de fleste tilfælde ske gennem et udbud. Konkurrenceudsættelse er ikke det samme som udlicitering. Hvis kommunen fx efter et udbud kan dokumentere, at opgaven udføres bedre og billigere i kommunalt regi sker der ikke en udlicitering af opgaven til en privat operatør. 2. Udbud Et udbud er en metode til at skabe konkurrence. Et udbud er, når kommunen på baggrund af en udbudsannonce og et udbudsmateriale inviterer eksterne leverandører til at deltage i konkurrencen om produktion og levering af udvalgte ydelser. Udbud sidestilles ofte med begrebet konkurrenceudsættelse. 3. Udlicitering Udlicitering er, når kommunen efter en udbudsrunde overdrager produktion, levering og personaleansvar til én eller flere eksterne leverandører. Det overordnede politiske ansvar for opgaven ligger fortsat i kommunen herunder finansiering, kontrol, håndtering af klager m.v. 4. Kontrolbud Et kontrolbud (eller eget bud) anses ikke formelt eller reelt for at være et tilbud på samme vilkår som de private bydendes tilbud. Et kontrolbud er et kommunalt værktøj, der bruges til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at udlicitere den pågældende opgave. Kontrolbuddet skal beregnes ud fra princippet om omkostningsægte priser (gennemsnitlige langsigtede omkostninger), jf. Budget- og regnskabssystemets kapitel 9 og øvrig vejledning. For at sikre ligebehandlingen anbefales det, at dem som udarbejder kontrolbuddet (typisk udførerenheden selv) er organisatorisk adskilt fra bestiller-enheden. 5. Privatisering Privatisering er udtryk for at det kommunen fuldt og helt overdrager ansvaret for er en opgave til det private marked, herunder også finansiering. Eksempler på privatisering er fx frasalg af statslige virksomheder. 6. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterierne er de kriterier, man i et udbud bruger til at fastslå, om en virksomhed er egnet til at løse en opgave. De typiske kriterier er økonomisk og teknisk formåen herunder erfaringer. 7. Tildelingskriterier Tildelingskriteriet er det egentlige konkurrence-kriterie. Der skelnes mellem laveste pris og økonomisk mest fordelagtige tilbud. Sidstnævnte kriterium vil bestå af en række forskellige underkriterier som fx pris, kvalitet og leveringstid. Ved EUudbud er det et krav, at udbyder skal vægte og prioritere tildelingskriterierne. 8. Virksomhedsoverdragelse Ved et 1. gangsudbud af serviceopgaver er der typisk en række kommunale medarbejdere, der enten kan eller skal overdrages til den private operatør. Medarbejdere er beskyttet af lov om virksomhedsoverdragelse, såfremt der i lovens forstand er tale om en virksomhedsoverdragelse. Det spørgsmål afgøres ud fra en række kriterier, der skal fastslå om enheden forbliver intakt. Kommunen kan 18

19 positivt beslutte at loven finder anvendelse, dog med mindre at det stiller medarbejderne ringere. 9. EU-udbud De fleste kommunale udbud vil være omfattet af EU s Udbudsdirektiv. Tærskelværdien for EU-udbud på almindelige serviceydelser og vareindkøb er ca. 1,5 mio. kr. for hele kontraktens løbetid. Direktivet fastsætter en række procedureregler for gennemførelse af udbuddet, herunder frister for tidsfrister, vægtning af tildelingskriterier m.v. Der er særlige regler for udbud af forsyningsopgaver som fx vand-, energi- og transportforsyning (Forsyningsvirksomhedsdirektivet), herunder højere tærskelværdier. 10. Myndighedsopgaver Myndighedsopgaver eller myndighedstilstødende opgaver kan ikke udliciteres. Myndighedsopgaver er fx kommunale beslutninger og visitation. Det er således en opgave, som ikke kan udliciteres til private leverandører. 11. Totaløkonomi Totaløkonomi er når man sammentænker anlæg og drift og derved sætter fokus på hele byggeriets levetid. Når man tænker fremtidig drift og vedligeholdelse ind i anlægsfasen, kan man opnå den samlede bedste anlægs- og driftsøkonomi. Det kan fx være at vælge et dyrere materiale til gulv i anlægsfasen og dermed spare på drift og vedligehold i det lange løb. 12. Betalingsmekanismer Betalingen i offentlig-privat samarbejde er oftest baseret på, at en bygnings tilstand står mål med de standarder og krav, der er fastsat i kontrakten. Betalingsmekanismen er derfor helt central for at give de private samarbejdspartnere incitament til løbende at udvikle og forbedre måden, hvorpå de løser opgaven for kommunen på. Betalingsmekanismen kan både indeholde bonus, hvis fx brugerne af bygningen er tilfredse eller straf, hvis rengøringen ikke lever op til aftalen. 13. Systematisk risikodeling Risikodeling indebærer at den offentlige og de private parter på et tidligt tidspunkt systematisk gennemgår alle de risici, der er forbundet med projektet. Derefter fordeler partnerne de forskellige risici til den part, der bedst og billigst kan håndtere den. Eksempelvis vil kommunen ofte være ansvarlig for, om fund af oldtidsminder forsinker en byggefase, mens de private parter vil være ansvarlige for at bygningen opføres til tiden og lever op til de fastsatte krav. 14. Transaktionsomkostninger Transaktionsomkostninger er de ekstra omkostninger, der er forbundet med at organisere projekter i nye samarbejdsformer. De ekstra omkostninger opstår, fordi udbudsprocessen i samlet udbud, servicepartnerskaber, offentlig-privat selskab og OPP er mere kompleks end i klassisk udbud. Jo flere faser af projektet man tænker ind i samarbejdet des flere transaktionsomkostninger. På den anden side vil der også være mulighed for at hente gevinster i et længere perspektiv. Blandt andet fordi kommunen ikke skal genudbyde den løbende drift og vedligehold i en længere periode. 15. Partnerskab Partnerskab giver en fælles forståelse for mål, og hvordan de bedst opnås. Partnerskabstanken indebærer flere forskellige aspekter, men vigtigst er tillid til den anden part og gensidig forståelse. I praksis betyder partnerskabet, at partnerne 19

20 jævnligt mødes om at løse problemer eller har andre løbende fællesaktiviteter som fx workshops 20

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Ordbog om udbud og udlicitering

Ordbog om udbud og udlicitering Ordbog om udbud og udlicitering K O N T R L R E Ø O P G A V E S L E N L I N G 3F Den offentlige Gruppe Om ordbogen Dette er en ordbog over de mest mindelige ord og begreber, der bliver brugt, når offentlige

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET - ved drift og vedligeholdelse. En vejledning til kommuner Februar 2007 Februar 2007 2 KOLOFON Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere og redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto:

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) DKK FTF LO STK juni 2007 Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) 1. Indledning Der er i øjeblikket stor opmærksomhed på, om samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder kan indrettes

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU!

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! BDO Kommunernes Revisions Tænketank i offentligt-privat samarbejde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indhold 1 Forord 3

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Eksempelsamling generel vejledning privat

Eksempelsamling generel vejledning privat Eksempelsamling generel vejledning privat Eksempel 1: Visioner i et partnerskab... 2 Eksempel 2: Målsætninger for samarbejdet... 2 Eksempel 3: Hedeselskabets partneringmodel... 2 Eksempel 4: Grænser for

Læs mere