Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper v/ Kim Boye -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk"

Transkript

1 Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper v/ Kim Boye -

2 Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed ansatte Årlig omsætning: mio.kr Afdeling for havne, kyst og geoteknik med ca. 50 medarbejdere Arbejder globalt Større kystprojekter i Danmark: Køge Bugt Strandpark, Amager Strandpark Mere end 250 kystsager i Danmark Korsør Højvandsikring Kim Boye, Civilingeniør års erfaring i kystteknik - Siden 1975 ansat hos Hostrup- Schultz & Sørensen, overtaget af NIRAS i Projektleder for rådgivning til Fællesudvalget på Nordkysten Deltager i arbejdsgruppe for ny kystlov fra Teknisk sagkyndig ved landvæsenskommissioner - Kystplanlægning og samordnede kystprojekter: Sri Lanka, Egypten, Malaysia, Guyana og Grenada Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 2

3 Kystbeskyttelse-Højvandssikring: Ansvarsforhold Det er grundejers ansvar at beskytte egen ejendom mod oversvømmelse eller erosion fra havet. Der søges om tilladelse via Kystdirektoratet. Ejerne skal udføre beskyttelsesforanstaltningerne. Ejeren skal vedligeholde anlægget i forsvarlig stand. Ejeren skal ændre eller fjerne anlægget, hvis der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som følge af anlæggets etablering Ejerne kan være enkelt privat grundejer, flere private grundejere, offentligt og private grundejere, kyst- eller digelag. Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 3

4 Kystbeskyttelse Højvandssikring Det er en fælles sag Hvis nogle grundejere ikke vil deltage i anlægget, kan de andre grundejere anmode kommunen om at indlede en kapitel 1a-sag om samlet beskyttelse. Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 4

5 Korsør Højvandssikring Organisering i digelag, område 1, 2 og 3 1 Lavt område 2 Moræneklint Lavt område Moræneklint Lavt område 3 5

6 Korsør Højvandssikring Dige grupper Den enkelte digegruppe fastlægger selv: Beskyttelsesniveau Forslag til partsfordeling Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 6

7 Korsør Højvandssikring Eksempler på partfordelinger Risikovurdering Ved digebeskyttelse af helårsbebyggelse ved Aggersund: Områdeopdeling i 4 takstklasser efter risiko. Størst risiko 10 parter Ubetydelig risiko 3 parter Ejendomsstørrelse Fastholdelse af strand foran boligvej i Egå: 50% af udgiften efter arealstørrelse for ejendomme på søsiden 50% af udgiften ligeligt fordelt på 26 ejendomme på landsiden af boligvejen Intet bidrag for private boligvej Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 7

8 Kystbeskyttelse: Fordeling af udgifter ved rekreativ forbedring Ny skræntbeskyttelsen betaltes af de direkte beskyttede ejendomme efter kystlinielængde. De øvrige foranstaltninger, som medførte en forbedring af strandkvaliteten og den rekreative udnyttelse betaltes med 1/3 af (daværende) amt, 1/3 af kommunen og 1/3 af kystgrundejerne (fordeling efter kystlinielængde). Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 8

9 Kyst- og højvandsbeskyttelse Dragør Bidragsfordeling efter kote og grundværdi Ejendomme beliggende under kote +1,6 m blev pålagt bidragspligt. Ejendomme beliggende under kote +1,35 m (oversvømmelsesrisiko vurderet dobbelt så stor som for øvrige bidragspligtige ejendomme) indgik med fuld grundværdi Øvrige ejendomme indgik med halv grundværdi. Kommunen er som grundejer pålignet et fast bidrag på ca. 10 % af den samlede udgift. Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 9

10 Kystbeskyttelse: Bidragsfordeling efter koter - Gniben Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 10

11 Partsfordeling Hvem skal bidrage? Principielt bidrager alle der nyder gavn af sikringen: Private grundejere Kommunen (For infrastruktur og som grundejer) Kommunen (for evt. rekreative forbedringer) Forsyningsselskaberne Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 11

12 Partsfordeling Hvad kan man og hvad kan man ikke? Som det fremgår af ovenstående eksempler kan man stort set foretage partfordeling efter de kriterier som man finder mest velegnede. Risikovurdering Ejendomsstørrelse Grundværdi Rekreative forbedringer Kotekriterium Ligelig fordeling på alle ejendomme Det anbefales at fastlægge en simpel fordelingsmodel Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 12

13 Partsfordeling Risikovurdering Risikovurderingen foretages individuelt af den enkelt ejendom under hensyntagen til: Skadesomfang på den enkelte ejendom Det betyder at følgende har betydning for vurderingen: 1. Beliggenhed (koter afstand fra diget) 2. Husets udformning (Kældertrapper, lavt sidende vinduer,o.a) 3. Evt. eget beredskab ( lokalt dige i havelandskabet) Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 13

14 Partsfordeling Ejendomsstørrelse Fordelingen foretages alene forholdsmæssigt til arealet af den enkelte ejendom i forhold til det samelede areal af de beskyttede ejendomme. Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 14

15 Partsfordeling Grundværdi Forholdsmæssig fordeling af udgiften i forhold til den enkeltes grundværdi sammenholdt med den samlede grundværdi af alle de beskyttede ejendomme. Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 15

16 Partsfordeling Rekreative forbedringer Hvor beskyttelsesprojektet har elementer af rekreative forbedringer, der vurderes til gavn for en større del af kommunens beboere er det kutyme at kommunen bidrager i udgiftsfordelingen. Kommunens bidrag i andre sager er skønsmæssigt anslået og har andraget fra 1/3 til 2/3 af udgifterne, der relateres til rekreative forbedringer. Restende udgift betales af grundejerne efter en af de øvrige anførte modeller. Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 16

17 Partsfordeling Kotekriterium (Gniben) For det samlede område fastlægges et antal kote niveauer. For hvert kote interval (Gruppe) tildeles et antal parter. De enkelte grupper tildeles skønsmæssigt ansatte parter benævnt højdebidrag. Udover højdebidraget tillægges alle interessenter et ens bidrag benævnt grundbidrag. Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 17

18 Partsfordeling Simpel model fordeling på ejendomme Ved den tidligere præsentation af højvandsbeskyttelsesforslagene er benyttet en simpel fordeling ved 1 part pr. ejendom. Ved de præsenterede forslag er anført følgende fordeling: Område 1: 13,400 kr. pr. ejendom Område 2: 7,400 kr. pr. ejendom Område 3: 13,500 kr. pr. ejendom Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 18

19 Kyst- og højvandsbeskyttelse: Privat finansiering Finansieringen pålægges grundejere, der opnår beskyttelse ved foranstaltningen, eller som i øvrigt opnår en fordel derved. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen. Jf. kystbeskyttelsesloven Det er primært ejerne af de direkte beskyttede ejendomme, som fx ligger i første række til havet eller er lavt liggende i baglandet, der pålægges en bidragspligt. Loven medtager også ejendomme, som i øvrigt opnår en fordel ved foranstaltningen. Fx kan kystbeskyttelses- og højvandssikringsanlæg højne den rekreative værdi af kysten og det kan medføre en økonomisk værdi for ejendomme, der ikke opnår direkte beskyttelse af anlægget samt for borgerne i kommunen. Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 19

20 Kyst- og højvandsbeskyttelse: Kommunens rolle Ud over at yde bidrag som grundejer, så kan kommunalbestyrelsen vælge at bidrage til finansieringen. Kommunalbestyrelsen bestemmer om finansiering skal tilvejebringes ved at optage et lån, om kommunen stiller garanti for et eventuelt lån, eller om hele projektet skal finansieres ved indskud fra de bidragspligtige. Kommunalbestyrelsen fastsætter de kriterier, som udgør grundlaget for fordelingen af bidragspligten, og beslutter hvordan kriterierne skal vægtes indbyrdes. Kommunalbestyrelsen indkræver bidragene. Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 20

21 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN - Spørgsmål SPØRGSMÅL OG DISKUSSION Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 21

22 Kystbeskyttelse: Bidragsfordeling efter koter - Gniben Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 22

23 De 3 digeområder Tidligere præsentation Korsør Højvandssikring - Betalingsprincipper 23

24 Granskoven: Område 1 Oversvømmet område uden ekstra beskyttelse C: 100 år + 30 cm 269 lodsejere A: 100 år 246 lodsejere berørt 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 24

25 Granskoven: Forslag til højvandsbeskyttelse 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 25

26 Granskoven: Visualisering af højvandsbeskyttelse Dige forhøjes 50 cm Strand/høfder/klit forstærkes Dige forhøjes 110 cm, kystbeskyttelse forstærkes 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 26

27 Område 1: Oversigt over anlægsudgifter til højvandsbeskyttelse og skadesomkostninger Skadeomkostni nger Uden beskyttelse Mio kr Anlægsomkost Antal Partsfordeling ninger partshavere Fordelt på alle til beskyttelse. Mio kr lodsejere kr , ,400 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 27

28 Område 2: Jægersvej-Søvænget-Værftet 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 28

29 Jægersvej-Søvænget-Værftet: Område 2 Oversvømmet område uden ekstra beskyttelse 100 år + 30 cm C: 100 år + 30 cm 1474 lodsejere 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 29

30 Forslag til højvandsbeskyttelse ved område 2 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 30

31 Illustration af højvandsbeskyttelse Dige forhøjes 90 cm. Strand og høfder forstærkes 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 31

32 Område 2: Oversigt over anlægsudgifter til højvandssikring og skadesomkostninger Skadeomkostni nger Uden Anlægsomkost ninger til beskyttelse Antal partshavere Partsfordeling Fordelt på alle lodsejere kr beskyttelse Mio kr Mio kr , ,400 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 32

33 Område 3: Strandvejen 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 33

34 Strandvejen: Område 3 Oversvømmet område uden ekstra beskyttelse 100 år + 30 cm C: 100 år + 30 cm 1474 lodsejere 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 34

35 Forslag til højvandsbeskyttelse ved område 3 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 35

36 Dige forhøjes 50 cm. Strand og høfder forstærkes 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 36

37 Oversigt over anlægsudgifter til højvandsbeskyttelse skadesomkostninger Skadeomkostni nger Uden Anlægsomkost ninger til beskyttelse Antal partshavere Partsfordeling Fordelt på alle lodsejere kr beskyttelse Mio kr Mio kr , ,500 07/04/2014 PRÆSENTATION AF 37

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag Miljø og Natur Kystbeskyttelse Administrationsgrundlag 1. Indledning...3 2. Formål...3 2.1 Kystbeskyttelse...3 3. Love og regler...4 3.1 Kystbeskyttelse...4 3.1.1 Sagstyper...4 4. Kommunen som høringsmyndighed...5

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben «Navn» «Navn» «co» «Adresse» «By» «Postnr» Den 6. september 2012 Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben Efter en række oversvømmelseshændelser har grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande rettet

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr. 213629 Dokument

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

GRundskyld og tilskud

GRundskyld og tilskud GRundskyld og tilskud Indledning Dansk Golf Union (DGU) har i samarbejde med PwC udarbejdet denne vejledning inden for grundskyldsfritagelse. Vejledningen berører også emnet tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Sager oversendt fra fagudvalgene Budget 2016-2019

Sager oversendt fra fagudvalgene Budget 2016-2019 Sager oversendt fra fagudvalgene Budget 2016-2019 Sager videresendt fra fagudvalgene 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2016-2019 Plan, Miljø og Klimaudvalget 11-08-2015 Kystbeskyttelse 1.238 922 1.472 34

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme Gladsaxe Kommune BOA, BYP, LS. 13. april 2011 Økonomiudvalget 03.05.2011 Punkt nr. 133, bilag 2 Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt

Læs mere