DANIDAS ERHVERVSPLATFORM. Platform for dansk erhvervslivs deltagelse i Danmarks udviklingssamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANIDAS ERHVERVSPLATFORM. Platform for dansk erhvervslivs deltagelse i Danmarks udviklingssamarbejde"

Transkript

1 DANIDAS ERHVERVSPLATFORM Platform for dansk erhvervslivs deltagelse i Danmarks udviklingssamarbejde

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Danidas erhvervsplatform Forudsætninger for at skabe bæredygtig vækst i samspil med den private sektor Sådan vil Danida stimulere øget privatsektor-engagement i udviklingslande Brobygning mellem lokale udviklingsbehov og danske kompetencer Finansiel støtte til projektudvikling, virksomhedssamarbejder og CSR-indsatser Bistandsmidler skal katalysere øgede private investeringer i udviklingsformål Resultater, samtænkning og administration i samarbejde med kompetente partnere Landeafgrænsning Danidas erhvervsplatform i stadig udvikling nye samarbejdsformer og risikovillighed Bilag 1: Værktøjskasse I. Identifikation af udviklingsbehov og forretningsidé II. Forretningsudvikling og rammevilkår III. Implementering IV. Skalering

3 1. Indledning Danmarks udviklingssamarbejde skal bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder. Økonomisk vækst er en nødvendig, om end ikke i sig selv tilstrækkelig, forudsætning for en varig reduktion af fattigdom. Derfor udgør indsatser til fremme af vækst og beskæftigelse et grundlæggende element i Danmarks udviklingssamarbejde. Danmark arbejder på flere fronter for at styrke bæredygtig vækst og anstændige jobs. Vi arbejder for at integrere udviklingslande i den globale og regionale økonomi. Vi søger at forbedre lokale rammebetingelser for at drive virksomhed. Vi bekæmper korruption. Vi bistår med adgang til teknologi og innovation. Vi gør en aktiv indsats for at sikre lige rettigheder og muligheder for kvinder og mænd. Vi er med til at fremme virksomheders samfundsansvar og styrke skattesystemer. Danidas erhvervsplatform skal bidrage til, at danske virksomheders kompetencer bringes endnu bedre i spil i udviklingssamarbejdet. Uden aktivt engagement fra den private sektor, kan vi ikke løse de store globale udfordringer som fattigdom, miljø og truende klimaforandringer. Den private sektor spiller også en central rolle i arbejdet med at formulere og implementere de nye globale bæredygtighedsmål, der skal vedtages af FN i Danmark har en interesse i at hjælpe udviklingslandene til at træffe valg, der peger i en bæredygtig retning i både miljømæssig og social forstand. Samtidig har dansk erhvervsliv og øvrige aktører som organisationer, forskningsinstitutioner, fagbevægelse og finansielle investorer viden, teknologi og kapital, der i partnerskab med aktører ude kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, som udviklingslandene står overfor. Sådanne partnerskaber vil samtidig forbedre danske virksomheders internationalisering og deres adgang til viden og markeder, der gradvist bliver mere attraktive og mere relevante for danske virksomheders samhandel og investeringer. 2. Danidas erhvervsplatform Danidas erhvervsplatform nytænker, samler og sætter retning for Danidas 1 arbejde med at stimulere bæredygtig vækst i samarbejde med dansk erhvervsliv, øvrige aktører og lokale partnere i udviklingssamarbejdet. Formålet er at bidrage til bedre resultater og mobilisere flere midler til at adressere udviklingsbehov. Samtidig skal Danidas erhvervsplatform bidrage til, at indsatsen for at fremme bæredygtig vækst i samspil med den private sektor bliver mere dækkende for de mange forskellige aspekter af, hvad der stimulerer privatsektordrevet bæredygtig vækst og skaber anstændige job. Visionen er at bidrage til bæredygtig, markedsdrevet vækst, anstændig beskæftigelse og større samfundsansvar (CSR) i udviklingslande ved at bringe danske værdier, kompetencer og viden i spil. 1 Danida er en integreret del af Udenrigsministeriet og ikke en særskilt organisation, men Danida benyttes som brand for dansk udviklingssamarbejde. 3

4 Danidas erhvervsplatform omfatter en række erhvervsinstrumenter, som er katalyserende, dvs. de skal fremme indsatser, der ellers ikke ville have fundet sted ved at identificere og facilitere forretningsmuligheder, adressere markedsfejl, dele omkostninger og reducere risici. Platformen præsenterer nye tilgange og nye samarbejdsformer til at løse udviklingsbehov i samarbejde med den private sektor. De nye metoder reflekterer globale udviklingstendenser og trækker samtidig på erfaringer fra tidligere indsatser. Danida vil søge at: - Kombinere offentlige og private midler og håndtere risici forbundet med at adressere konkrete udviklingsbehov med det formål at stimulere øgede investeringer og engagement fra den private og finansielle sektor; - Facilitere nye samarbejdsplatforme i udviklingslande og Danmark, der bidrager til at identificere potentielle kommercielle forretningsmodeller og imødekommer lokale udviklingsbehov. Samtidig skal samarbejdsplatformene bidrage til at formidle viden om kommercielle muligheder til dansk erhvervsliv og øvrige danske aktører og sikre at relevante kompetencer bringes i spil gennem brede partnerskaber; - Udvikle erhvervsinstrumenter, der adresserer forskellige udviklingsbehov og bidrager til at stimulere dansk erhvervsliv og øvrige danske aktørers incitament til og interesse i øget engagement i udviklingslande; - Bidrage med bl.a. projektudvikling og lån for at lette adgangen til finansiering af offentlige infrastrukturprojekter med henblik på at forbedre rammebetingelser for bæredygtig vækst; - Nytænke det organisatoriske set-up, således at Udenrigsministeriet varetager opgaver, som vi har strategiske og komparative fordele i at løse og samarbejder med kompetente partnere om at løfte andre opgaver; - Sikre samordning med øvrige indsatser målrettet bæredygtig vækst. Danidas erhvervsplatform skal supplere og samtænkes med øvrige tiltag, der har fokus på at understøtte bæredygtig vækst i udviklingslande. Det gælder bl.a. Danidas landepolitikpapirer, der udarbejdes for alle Danidas prioritetslande samt andre relevante lande, med henblik på at sætte strategisk retning for Danmarks samlede engagement i landet, herunder for udviklingssamarbejdet og de kommercielle relationer. Det glæder også dansk støtte til multilaterale organisationers arbejde med at højne de internationale standarder for arbejds- og miljøforhold og bæredygtig vækst globalt. Strategien for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et Bedre Liv, er overordnet referenceramme for Danidas erhvervsplatform. Platformen komplementerer Strategien for Eksportfremme og Økonomisk Diplomati, der skal styrke den direkte danske eksportfremme indsats og den bredere strategiske indsats for økonomisk diplomati ved at understøtte danske virksomheder på de globale markeder. Endelig vil platformen erstatte de dele af Strategisk Ramme for Prioritetsområdet Vækst og Beskæftigelse , som omhandler erhvervsinstrumenter. 4

5 2.1. Forudsætninger for at skabe bæredygtig vækst i samspil med den private sektor For at kunne fremme bæredygtig vækst i udviklingslande i samarbejde med den private sektor, skal virksomheder og finansielle investorer være tilpas økonomisk robuste og motiverede til at engagere sig i udviklingslande. Forretningsidéen skal udover at bidrage med relevante udviklingsresultater - have potentiale til at blive en kommerciel succes, og de større risici, der er forbundet med at etablere sig i udviklingslande, skal aktivt adresseres og mindskes. En central forudsætning for at den private sektor kan bidrage til bæredygtig vækst er, at den agerer ansvarligt. I tråd med Danmarks rettighedsbaserede tilgang til udviklingssamarbejde, indgår arbejdet med at sikre virksomhedernes samfundsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) som et grundlæggende fundament for alle indsatser under Danidas erhvervsplatform. Det omfatter bl.a. ordentlige arbejds- og miljøforhold og anti-korruption, som foreskrevet af FN s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv, FN s Global Compact, ILO og OECD. Udvikling i tilgangen til virksomheders samfundsansvar, CSR 1. Generation CSR Filantropi donationer og projekter, der ikke er relateret til virksomhedens forretning 2. Generation CSR Do no harm Overholdelse af internationale standarder inden for miljø, arbejdsforhold og anti-korruption 3. Generation CSR Strategisk CSR med fokus på at skabe fælles værdi for virksomheden og det omgivende samfund Danmark og udviklingslandene har en interesse i at samarbejde med partnere, der indarbejder CSR strategisk i deres forretning og skaber fælles værdi til gavn for både virksomheden og det omgivende samfund. Det vil bidrage til størst mulig udviklingseffekt. Danida har imidlertid også en interesse i at bidrage til, at danske virksomheder, der opererer i udviklingslande, udvikler deres forståelse for, hvad det i praksis vil sige at respektere menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Øget internationalisering skaber behov for mere fokus på CSR Den øgede internationalisering har betydet, at virksomheders leverandørkæder generelt er blevet mere komplekse. Det indebærer nye udfordringer for danske virksomheder med at sikre anstændige CSR-standarder i udviklingslande, hvor udgangspunktet for løn, arbejdsforhold og miljø ofte er lavt og den statslige håndhævelse utilstrækkelig eller fraværende. Med vedtagelsen af FN s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv i 2011 og en skærpet international CSR-definition, stilles der i dag større krav til virksomheder om at sikre respekt for menneskerettigheder, anstændige arbejdsvilkår, miljøstandarder og anti-korruption i hele leverandørkæden og til stater, herunder donorer, om at sikre rammebetingelserne. Det er udfordringer, som stater og erhvervsliv har en fælles interesse i at løse Krydsfelt mellem behov, prioriteter og kompetencer Danidas samarbejde med den private sektor skal understøtte privatsektordrevet vækst på områder, hvor der er et sammenfald mellem udviklingsudfordringer, danske udviklingspolitiske prioriteter og danske spidskompetencer, jf. figur 1. 5

6 Figur 1. Krydsfeltet mellem udviklingsbehov, udviklingspolitiske prioriteter og danske kompetencer Udviklingspolitiske værdier og prioriteter Udviklingsudfordringer Danidas erhvervsplatform Danske kompetencer Udviklingsudfordringer: fattigdom, miljøproblemer, vækst og jobskabelse. Udviklingspolitiske værdier og prioriteter: Bæredygtig, markedsdrevet vækst, anstændig beskæftigelse og CSR i udviklingslande. Danske spidskompetencer: Teknologi, viden og investeringer inden for en række områder relateret til bæredygtig vækst og CSR. Mange udviklingslande har oplevet høj økonomisk vækst over en årrække. Det har gjort lavindkomstlande til mellem-indkomstlande. Men en del af fattigdommen er rykket med, og jobskabelse er en stor udfordring. Samtidig har væksten medført nye udfordringer med voksende miljøproblemer, klimaforandringer og mange steder stigende ulighed. Udviklingslandene står derfor over for en række fundamentale, strategiske valg i deres samfundsmæssige udvikling. De har behov for vækst, flere og bedre job og for at adressere konkrete udfordringer inden for bl.a. miljø. Derfor efterspørger de i stigende grad investeringer, viden, teknologi og innovation fra den private sektor til at styrke deres infrastruktur, produktivitet, konkurrencedygtighed og adgang til nye markeder. Samtidig er der fra danske aktører som virksomheder, civilsamfundsorganisationer, vidensorganisationer og pensionskasser en større interesse i engagement i privatsektorudvikling i udviklingslande baseret på samfundsansvar. Det skaber nye muligheder for også at bruge bistanden til at tilvejebringe flere midler til udviklingsformål i samarbejde med den private sektor. Ligesom det giver bedre grobund for at fremme øget samarbejde mellem forskellige aktører med forskellige kompetencer i form af viden, teknologi og finansiering om at løse konkrete udviklingsbehov. De danske udviklingspolitiske prioriteter inden for bæredygtig vækst har fokus på at støtte overgangen til en grønnere og mere social inklusiv vækst, der integrerer både økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter. Dansk erhvervsliv og øvrige danske aktører som forskningsinstitutioner og civilsamfundsorganisationer råder over en række centrale styrkepositioner inden for eksempelvis bæredygtig energi, vandforsyning, fødevarer, sundhed, urbanisering og arbejdsforhold, der kan bidrage til at tackle nogle af de centrale udfordringer, som udviklingslande står overfor. Bl.a. ved at styrke lokale virksomheders produktivitet og bæredygtighed og løfte kvaliteten af lokalt producerede produkter med henblik på adgang til nye markeder. Danske kompetencer kan bidrage til at stimulere systemiske forandringer eller løse strategiske begrænsninger inden for en værdikæde og til at styrke offentlig infrastruktur og øvrige rammebetingelser for markedsdrevet vækst. Mange danske virksomheder har et godt udgangspunkt for at kunne gøre en forskel i udviklingslandene gennem udbredelse af deres løsninger og overførsel af knowhow, kapital og værdier (CSR). Andre virksomheder vil i samarbejde med danske og lokale 6

7 vidensinstitutioner kunne bidrage til, at innovative produkter og services målrettes efterspørgslen i udviklingslande. I Danmark har vi tradition for frugtbare offentlig-private samarbejder, som kan bringes i spil til at forbedre rammebetingelser for privatsektordrevet vækst i udviklingslande. Erhvervslivet og fagbevægelse m.fl. i Danmark samarbejder bl.a. tæt med det offentlige omkring miljø- og klimalovgivning og omkring erhvervsfaglige uddannelser for at sikre uddannelsernes faglige relevans. På disse måder afstemmes erhvervsinteresser med bredere samfundshensyn, og der sikres bredt ejerskab til gennemførelsen. Det danske arbejdsmarkeds trepartsmodel er et andet eksempel på et bredt samarbejde, der bidrager til at forbedre arbejdsmarkedet ved, at parterne i fællesskab finder løsninger på udfordringer inden for bl.a. arbejdsvilkår og produktivitet. 3. Sådan vil Danida stimulere øget privatsektor-engagement i udviklingslande Danidas erhvervsplatform vil understøtte forskellige former for partnerskaber som middel til at skabe udviklingsresultater. Partnerskaber kan både være kort- og langsigtede, smalle og brede og inkludere en eller flere danske og lokale partnere, herunder virksomheder, myndigheder, erhvervsorganisationer, civilsamfundsorganisationer, fagbevægelse, forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Det kan være forpligtende samarbejde om implementering af en forretningsidé sammen med en eller flere lokale partnere, og det kan være løsere samarbejdsformer så som køber /leverandørsamarbejde. Fokus er på hvilke udviklingsresultater, indsatserne bidrager med. Danida vil bidrage til at stimulere den danske private sektors engagement i udviklingslande via tre overordnede spor, dels ved i højere grad at bygge bro mellem lokale udviklingsbehov og danske kompetencer, dels ved at modernisere støtten til projektudvikling, virksomhedssamarbejde og CSRindsatser og endelig ved at bringe bistandsmidler i spil til at mobilisere øgede private investeringer i udviklingsformål Brobygning mellem lokale udviklingsbehov og danske kompetencer Danida vil indtage en mere tydelig rolle som brobygger mellem udviklingsbehov, danske kompetencer og kommercielle forretningsmodeller ved at trække på ambassadernes indgående lokalkendskab og kontakter i udviklingslandene og på Udenrigsministeriets øvrige udviklingsmæssige og kommercielle kompetencer, viden og netværk. Danida vil de kommende år i højere grad bidrage til at facilitere, at danske virksomheder og organisationer bliver bekendte med udviklingsbehov og får mulighed for at undersøge forretningspotentialet i at indgå i løsningen af dem. Det kan bl.a. være i form af at understøtte en række samarbejdsplatforme i udvalgte udviklingslande. De skal bidrage til at identificere forretningsmodeller med kommercielt potentiale på baggrund af lokale udviklingsbehov og formidle viden herom til dansk erhvervsliv og øvrige danske og internationale aktører med henblik på at bringe relevante kompetencer i spil. Platformene kan etableres i samarbejde med relevante lokale, danske og internationale aktører såsom forretningsudviklere, forskningsinstitutioner, væksthuse mv. 7

8 Herudover vil samarbejdet mellem myndigheder i udviklingslande og Danmark samt udsendelse af vækstrådgivere på en række ambassader kunne bidrage til at bygge bro til danske virksomheder, der besidder relevante kompetencer og teknologi inden for et fokusområde. Vindenergi i Sydafrika et match mellem udviklingsbehov og danske kompetencer Danmarks tidligere miljøsektorstøtte i Sydafrika bidrog gennem en lang årrække til at bringe danske myndighedskompetencer i spil til at udvikle vindatlas og rammebetingelser for vindenergi i Sydafrika samt informationskampagner målrettet regionale beslutningstagere om vindenergi. Disse udviklingstiltag har dels givet adgang for danske virksomheder til relevante sydafrikanske beslutningstagere, dels banet vejen for store ordrer til danske vindselskaber. Vindenergi er nu en væsentlig prioritet for Sydafrika til gavn for Sydafrika, klimaet og Danmark. En række danske virksomheder har erfaret nytten af at samarbejde med andre virksomheder eller med eksempelvis civilsamfundsorganisationer og fagbevægelse om at løse konkrete udfordringer i forbindelse med deres engagement i udviklingslande. Civilsamfundsorganisationer har ligeledes i stigende grad fået øje på og interesse for, hvordan de kan bidrage til at sikre bl.a. bedre arbejdsforhold, miljøstandarder, produktivitet og bæredygtighed - ikke kun ved at agere vagthunde - men også ved at gå via markedet og indgå aktivt i partnerskaber med den private sektor. Ofte finder virksomheder og organisationer det imidlertid svært at finde hinanden. Danida vil derfor fremadrettet facilitere brede partnerskaber ved at understøtte samarbejdsnetværk i Danmark, hvor erhvervsliv, civilsamfundsorganisationer, fagbevægelse, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, finansielle investorer m.fl. kan mødes og drøfte muligheder for at indgå i brede partnerskaber med henblik på at løfte udviklingsudfordringer af fælles interesse, som det fx er sket i forbindelse med tekstilsektoren i Bangladesh. Dansk offentlig-privat partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh Kort efter industriulykken på Rana Plaza-fabrikken i Bangladesh i 2013, hvor mennesker omkom, indgik regeringen og den danske mode og tekstilbranche en partnerskabsaftale om en række konkrete tiltag til at sikre en mere ansvarlig produktion hos leverandører til danske virksomheder. Partnerskabet er forankret hos Dansk Initiativ for Etisk Handel, som med støtte fra Danida tilvejebringer en platform for dialog og videndeling om håndteringen af de konkrete udfordringer i branchen med deltagelse af både virksomheder, fagbevægelse, civilsamfundsorganisationer og offentlige myndigheder. Danida støtter også flere internationale multi-stakeholder initiativer, som danske virksomheder og civilsamfundsorganisationer med fordel kan indgå i. Global Green Growth (3GF) er et eksempel på et forum, der faciliterer offentlig-private partnerskaber med henblik på at accelerere grøn omstilling. Et andet eksempel er det hollandske initiativ for bæredygtig handel, IDH, der arbejder med at fremme bæredygtige globale værdikæder og CSR ved at løfte standarderne inden for specifikke brancher via forpligtende partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder, fagbevægelse og civilsamfundsorganisationer på tværs af kontinenter. 8

9 Aktivitet Internationalt partnerskab vedr. bæredygtige værdikæder IDH arbejder med støtte fra Danida med at fremme bæredygtig produktion inden for en række globale værdikæder som kaffe, the, kakao, soya og palmeolie. Et eksempel er bomuld, hvor efterspørgslen efter økologisk og fairtrade certificeret bomuld er steget de senere år. Med støtte fra Danida arbejder IDH sammen med en række private aktører såsom IKEA, H&M, Adidas, Levi Strauss & Co., WWF samt Better Cotton Initiative for at fremme produktion og afsætning af bæredygtig bomuld. En række danske virksomheder deltager allerede i IDH s innovative programmer. Samarbejdet er åbent for alle virksomheder og civilsamfundsorganisationer Finansiel støtte til projektudvikling, virksomhedssamarbejder og CSR-indsatser For at stimulere danske virksomheders og øvrige danske aktørers engagement i udviklingslande, vil Danida understøtte en række projekter finansielt, såfremt de har potentiale til at bidrage til den overordnede vision om bæredygtig vækst, jobskabelse og CSR i form af markante udviklingsresultater. Paletten af Danidas erhvervsinstrumenter understøtter en række forskellige led i processen, jf. figur 3: fra identifikation af udviklingsbehov og forretningsidé til videreudvikling og implementering af kommerciel forretning, der vil kunne skaleres og give udviklingsresultater samt kommercielt afkast. Figur 3: Fra idé til forretning Virksomhedsniveau 1 Identifikation 2 Udvikling 3 Implementering 4 Skalering Udviklingsresultater / kommerciel succes Facilitering af viden om udviklingsbehov og forretningsmuligheder Markedsundersøgelser Feasibility studies Innovation og tilpasning af produkt, service/ forretningsmodel Partnersøgning Pilotprojekt og kapacitetsopbygning /træning Overførsel af teknologi og viden Investeringer Innovative partnerskaber Finansiering Målbar udviklingseffekt Kommercielle resultater Udover facilitering af lokalt forankrede samarbejdsplatforme, kan erhvervsinstrumenterne støtte aktiviteter som besøgsrejser, undersøgelser af specifikke forretningsidéer, projektudvikling, projektimplementering og etablering af virksomhedssamarbejder. UniCool skaber succesfuld forretning i Østafrika Unicool er leverandør af køleanlæg og tekniske løsninger. I 2006 etablerede UniCool med støtte fra Danida et joint venture med en tanzaniansk partner. I dag har partnerskabet, UniCool East Africa Ltd, udviklet sig til at være en anerkendt leverandør af tekniske løsninger og køleanlæg i Tanzania, der beskæftiger mere end 50 medarbejdere og har en samlet omsætning på mere end 40 mio. kr. Unicool har brugt succesen i Tanzania som afsæt for ekspansion til andre lande i Østafrika. Den lokale tilstedeværelse har gjort det muligt for UniCool at vinde nye projekter i Sudan, Etiopien, Zambia og Rwanda for bl.a. FN. 9

10 En partnerskabsfacilitet vil kunne støtte etablering af kommercielle partnerskaber mellem danske og lokale virksomheder med henblik på overførsel af viden og teknologi, træning samt fremme af CSR. Det vil være muligt at indgå i et klynge-samarbejde med andre virksomheder. Det kan være flere danske virksomheder, der sammen indgår et partnerskab med én eller flere lokale partnere, fordi deres kompetencer komplementerer hinanden. Herved kan større virksomheder også bidrage til at bane vejen for at få mindre virksomheders kompetencer i spil i udviklingslande. Det kan ligeledes være i form af bredere partnerskaber med øvrige aktører som eksempelvis civilsamfundsorganisationer. Partnerskab med fokus på bæredygtig fødevarehandel med Afrika Supermarkedskoncernen Coop, udviklingsorganisationen Care og deres kenyanske partner, grøntsagsleverandøren Sunripe, arbejder med 50 pct. Danida-finansiering sammen om at forbedre produktivitet, kvalitet, arbejdsforhold og miljø i forbindelse med små kenyanske landbrugs grøntsags- og frugtproduktion. Det baner vejen for kenyanske småbønders adgang til Coops hylder i Danmark samt til andre internationale markeder. Og det sikrer Coop bedre kvalitet og flere leverandører til at imødekomme efterspørgslen. Challenge funds er en anden internationalt stadig mere benyttet - metode som bringes i spil til at motivere iværksættere, virksomheder, forskere og organisationer til at konkurrere om støtte ved at byde ind med innovative løsningsforslag, teknologi og viden til at adressere konkrete udviklingsudfordringer. Danida udbyder i 2015 tre challenges med henblik på at motivere erhvervsorganisationer, virksomheder, fagbevægelse m.fl. til at byde ind med innovative løsningsforslag på konkrete udviklingsudfordringer: 1. Social dialog og forbedrede arbejdsmarkeder søger løsninger til at skabe bedre rammebetingelser for det private erhvervsliv i udviklingslande ved at styrke dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og herigennem forbedre arbejdsvilkår og arbejdstagerrettigheder. 2. Forbedrede værdikæder og erhvervsuddannelse har til formål at få danske kompetencer i spil til at adressere flaskehalse og udvikle værdikæder med fokus på forbedrede produktionsmetoder, bæredygtige arbejds- og miljøforhold samt erhvervsuddannelse inden for energi, vandforsyning og fødevareproduktion. 3. CSR-puljen søger løsninger på at fremme danske organisationers arbejde med at forbedre arbejds- og levevilkår i udviklingslande og sikre folkelig viden, debat og dialog i Danmark om virksomhedernes og investorernes samfundsansvar. Udvikling af international standard for kakao med støtte fra CSR-puljen 2013 Med støtte fra CSR-puljen 2013, leder Fonden Dansk Standard forhandlingerne omkring udvikling og vedtagelse af den første internationale kakaostandard. Det sker i Fondens rolle som sekretariat for kakaokomiteen i den europæiske standardiseringsorganisation CEN. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med de kakaoproducerende lande, internationale kakaoproducenter og kakaoorganisationer. Kakaostandarden forventes vedtaget i 2016 og vil påvirke arbejds- og levevilkårene for potentielt 8 mio. kakaofarmere og deres familier. Forventningen er desuden, at en international kakaostandard kan danne præcedens for udvikling af de første internationale standarder for te, kaffe og bomuld, som er andre vigtige landbrugsprodukter for mange udviklingslande. 10

11 3.3. Bistandsmidler skal katalysere øgede private investeringer i udviklingsformål Partnerskaber med stort potentiale vil kunne skaleres ved hjælp af øvrige finansieringskilder, og Danida vil fortsat udvikle sit engagement i at katalysere investeringer fra virksomheder og finansielle investorer som pensionskasser og filantropiske fonde til at adressere udviklingsbehov. En central aktør er IFU, Investeringsfonden for Udviklingslande, hvis primære formål er at skabe økonomisk og social udvikling i udviklingslande via privatsektorinvesteringer. Det indfries blandt andet ved, at investeringer i samarbejde med dansk erhvervsliv skaber produktion, arbejdspladser og ordentlige arbejds- og miljøforhold. IFU bidrager med egenkapital, lån og garantier til aktiviteter, som danske virksomheder medvirker og investerer i. Investeringsfonden for udviklingslande - IFU IFU har siden 1967 sammen med 500 danske virksomheder investeret ca. 10,7 mia. kr. i udviklingslande. Det har genereret samlede investeringer på 115 mia. kr. ved, at der mobiliseres midler fra internationale og danske investorer, herunder pensionskasser. Fonden har desuden gennem årene skabt omkring arbejdspladser i udviklingslandene direkte jobs plus omkring indirekte jobs. Optimering af fiskeopdræt, øget produktivitet og forbedret miljø med fiskefoderfabrik i Egypten Aller Aqua Group, der er en dansk baseret producent af fiskefoder til opdræt, har med støtte fra Danida og IFU bidraget til øget produktivitet og beskæftigelse i både Egypten og Danmark. Aller Aqua producerer foder, som er mere fordøjeligt for fiskene og mere miljøvenlig end traditionelt foder. På baggrund af erfaringer med at udvikle foder til danske dam- og havbrug, har Aller Aqua skabt en kommerciel levedygtig forretning i samarbejde med en lokal partner i Egypten. I de senere år er der oprettet en række fonde, der administreres af IFU, og som mobiliserer private midler fra bl.a. pensionskasser til konkrete udviklingsformål. Klimainvesteringsfonden (KIF) skal fx mobilisere midler til at adressere klimaudfordringer i udviklingslande, udbrede anvendelsen af dansk teknologi på klimaområdet og fremme danske klimainvesteringer i udviklingslande. Danske kompetencer i spil til etablering af Afrikas største vindpark Vandkraft udgør hovedparten af Kenyas strømforsyning men er udfordret af lange tørkeperioder, hvor der ikke falder nok regn til at opretholde produktion af elektricitet. Når strømmen går, indsættes dieselgeneratorer, hvilket medfører høje omkostninger for virksomhederne og for miljøet. Som en del af løsningen var Klimainvesteringsfonden med til at støtte etableringen af Afrikas største vindpark, Lake Turkana, i Kenya i Vindparken skal bidrage med stabil og bæredygtig energi. Vindmølleparken vil stå for omkring 15 pct. af Kenyas energiforsyning, og 3000 arbejdspladser forventes etableret i Kenya i forbindelse med anlægsarbejdet. Vestas leverer 365 vindmøller til projektet. En Landbrugsinvesteringsfond skal sikre flere midler til investeringer i landbrug og fødevareforarbejdning og relaterede værdikæder i udviklingslande. Erfaringer viser, at fremme af bæredygtig landbrugsproduktion og afsætning i udviklingslande har større effekt på økonomisk udvikling og fattigdomsbekæmpelse end vækst i andre sektorer, og at varig fattigdomsbekæmpelse forudsætter øget produktivitet i mindre landbrug, som de fleste fattige ernærer sig ved. 11

12 Herudover skal IFU s SMV-facilitet understøtte flere danske SMV ers investeringer i udviklingslande med henblik på at bidrage til bæredygtig vækst. Små og mellemstore virksomheder udgør en stor del af dansk erhvervsliv, men virksomhederne mangler ofte de nødvendige ressourcer til at foretage investeringer på vanskelige markeder. Dansk erhvervslivs kompetencer bringes også i spil med Danida Business Finance, der giver støtte til større infrastrukturprojekter inden for bæredygtig energi, effektiv transport, rent drikkevand mv. Implementering af langsigtede og bæredygtige infrastrukturprojekter forbedrer ikke kun rammebetingelserne for privatsektordrevet vækst i landene, men kan også medvirke til at påvirke udviklingen inden for en sektor i mere bæredygtig retning. Støtte gives til projekter, der ikke ville kunne gennemføres på markedsvilkår ved at yde lån til offentlige myndigheder. Etablering af vandrensningsanlæg i Bangladesh med inddragelse af dansk ekspertise: Danida Business Finance har ydet lån til etablering af et bæredygtigt vandrensningsanlæg, som renser overfladevand fra floderne og forsyner 1 million mennesker med rent drikkevand, hvilket har en stor betydning for folkesundheden. Projektet anvender dansk teknologi og blev gennemført af firmaet MT Højgaard inden for kontraktsummen på 565 millioner kroner. Projektet blev afleveret i december Danida Business Finance har modtaget en anmodning om yderligere finansiering, som skal bidrage til produktion af rent drikkevand til yderligere 2 millioner mennesker. Danida vil fortsat udvikle instrumenter, som kan mobilisere privat finansiering til at skalere bæredygtige projekter ved at bistå med risikoafdækning gennem medinvestering, forskellige former for garantistillelse og rådgivning. 4. Resultater, samtænkning og administration i samarbejde med kompetente partnere Indsatser, der støttes via erhvervsinstrumenterne, skal understøtte bæredygtig vækst og bidrage til markante udviklingsresultater i udviklingslande i tæt samspil med øvrige indsatser fokuseret på at fremme bæredygtig, markedssektordrevet vækst. Indsatserne vil blive vurderet på deres bidrag til at fremme FN s globale bæredygtighedsmål, jobskabelse, miljø- og arbejdsforhold, ligestilling, produktivitet og konkurrencedygtighed via overførsel af teknologi og viden. Udviklingsresultaterne vil være af forskellig karakter afhængig af, hvilken type indsats, der støttes. For Danidas erhvervsplatform samlet set vil dansk erhvervslivs øgede engagement i at adressere udviklingsbehov være en vigtig succesparameter. Den øgede involvering af dansk erhvervsliv kan bl.a. måles ved den samlede størrelse og værdi af private investeringer, som Danida indsatserne har medvirket til at mobilisere. En kombination af klare og enkle godkendelseskriterier, monitorering og reviews vil være nødvendig for løbende at kunne dokumentere, hvilke resultater, de forskellige indsatser under Danidas erhvervsplatform bidrager til. 12

13 Forbedringer i produktivitet og jobskabelse Der kan være en indbygget modsætning imellem produktivitetsforbedringer og jobskabelse. På kort sigt vil produktivitetsforbedringer ofte indebære, at en virksomhed kan nøjes med færre ansatte til at producere samme volumen, ligesom mindre produktive konkurrenter må skære ned. Men forbedringer i produktivitet er grundlaget for højere indkomst og velfærd på sigt. Når indsatsernes bidrag til jobskabelse skal vurderes, vil potentialet for jobskabelse på længere sigt og kvaliteten af jobs blive medregnet. For at opnå størst mulig effekt af de indsatser, der støttes under Danidas erhvervsplatform, indtænkes forskellige håndtag til at sikre synergi og samspil med øvrige relevante initiativer 2 - både i det pågældende udviklingsland og globalt. Et relevant håndtag til samtænkning er landepolitikpapirerne, som skitserer målsætninger og strategiske fokusområder for Danmarks samlede indsats i et givent land. Udenrigsministeriet vil sætte de overordnede rammer for indsatser under Danidas erhvervsplatform, varetage de opgaver, vi har strategiske og komparative fordele i at løse og samarbejde med kompetente parter om at løfte en række opgaver knyttet til indsatserne. Det indebærer, at Udenrigsministeriets vil indtage en mere aktiv rolle i politikudvikling og resultatstyring og styrke ambassadernes rolle som facilitatorer for brede partnerskaber og samtænkning, mens vi fortsat vil styrke samarbejdet med bl.a. IFU og øvrige partnere med stor forretningsforståelse og erfaring fra udviklingslande om at gennemføre en række faciliteter under Danidas erhvervsplatform. Hensigten er at bidrage til bedst mulige resultater og effektivitet i implementering af indsatserne. 5. Landeafgrænsning Danidas erhvervsinstrumenter vil være til rådighed i de danske prioritetslande samt i en kreds af andre udvalgte udviklingslande. Fokus vil primært være på udviklingslande og sektorer, hvor dansk erhvervsliv har kompetencer at byde ind med, og hvor der er udsigt til etablering af kommercielt bæredygtige partnerskaber på mellemlang sigt. Danidas erhvervsplatform vil således adressere udviklingsbehov i en kreds af lande, der ikke alene omfatter de fattigste lande, men også bl.a. lavere mellemindkomstlande, der fortsat står overfor store udviklings- og bæredygtighedsudfordringer - og hvor den private sektor, fagbevægelse og civilsamfund har et stort potentiale for at bidrage til at adressere netop de udfordringer. En række af IFU-faciliteterne og visse andre faciliteter så som de etablerede challenge funds for social dialog, værdikæder og CSR vil således være tilgængelige i en bredere kreds af udviklingslande inden for 2 Et relevant initiativ er myndighedssamarbejdet, hvor Danmark deler sine erfaringer med at opbygge rammebetingelser for en samfundsudvikling, der har fokus på ansvarlig og grøn vækst, beskæftigelse og social velfærd. Samarbejdet vil gavne samfundsudviklingen i udvalgte lande samtidig med, at Danmarks internationale position og erhvervsliv styrkes, og der banes vej for eksport af danske varer og viden, værdier og indflydelse. 13

14 rammerne af, hvilke lande der ifølge OECD s udviklingsorganisation DAC er klassificeret til at modtage udviklingsbistand Danidas erhvervsplatform i stadig udvikling nye samarbejdsformer og risikovillighed Engagement i og støtte til udvikling af forretningsideer med potentielt store udviklingsresultater indebærer nødvendigvis villighed til at tage risici for at kunne afprøve nye tilgange og samarbejdsformer, der er tilpasset en verden i konstant forandring. En række erhvervsinstrumenter vil være faste gengangere over en årrække for at sikre forudsigelighed, men Danidas erhvervsplatform vil være dynamisk på den måde, at der løbende afprøves nye tilgange, instrumenter og samarbejdsformer, som fortsættes og/eller tilpasses, såfremt de bidrager med relevante udviklingseffekter eller stoppes, hvis ikke de fører til de ønskede resultater. Paletten af erhvervsinstrumenter fremgår af platformens værktøjskasse i bilag 1, der opdateres løbende

15 Danidas erhvervsplatform Aktivitet Bilag 1: Værktøjskasse 2015 Den samlede værktøjskasse under Danidas erhvervsplatform adresserer forskellige behov i processen fra: identifikation af udviklingsbehov og forretningsidé til udviklingsresultater og kommerciel forretning og kan illustreres under fire overordnede faser: Figur 5: Danidas erhvervsplatform adresserer forskellige behov i processen fra idé til forretning Virksomhedsniveau 1 Identifikation 2 Udvikling 3 Implementering 4 Skalering Udviklingsresultater / kommerciel succes DB Delegations Facilitering af viden om udviklingsbehov og forretningsmuligheder Markedsundersøgelser Højpotentialeprojekter Feasibility studies Innovation og tilpasning af produkt, service/ forretningsmodel Partnersøgning DB Explorer IFU SMV-facilitet Challenge funds: - Better Labour markets - Værdikæder og udd. - CSR-puljen Pilotprojekt og kapacitetsopbygning /træning Overførsel af teknologi og viden Erhvervsprogram IFU SMV-facilitet Investeringer Innovative partnerskaber Finansiering DB Finance IFU IFU CSRtræningsfond Landbrugsinvesteringsfonden Klimainvesteringsfonden Målbar udviklingseffekt Kommercielle resultater Højpotentialeprojekter Den arabiske investeringsfond Nedenfor uddybes hvilke erhvervsinstrumenter, der er til rådighed i indeværende år under de forskellige faser fra identifikation af udviklingsbehov og forretningsidé til forretning: I. Identifikation af udviklingsbehov og forretningsidé Danida Business Delegations: Støtter delegationsbesøg for danske virksomheder og potentielle samarbejdspartnere med henblik på at identificere forretningsidéer, som kan bidrage til bæredygtig vækst og jobskabelse i udviklingslande. Ordningen er en fælles erhvervsfremstødsordning mellem Eksportrådet og Danida. Støttebeløb: Der kan ydes støtte på op til 75 % af udgifterne, herunder fx til deltagernes rejse- og hoteludgifter, som modsvares af en virksomhedsbetaling på minimum 25 %. Tilskud tildeles i overensstemmelse med EU s de minimis regler. Samlet bevilling: 20 mio. kr. Målgruppe: Danske virksomheder og udenlandske samarbejdspartnere Ansøgningsfrist: Tre ansøgningsrunder: 15. januar, 1. maj og 15. september 201 Lande: Tilgængelig i lande med BNI per indbygger under USD 3,300 Administrator: Eksportrådet, Udenrigsministeriet 15

16 II. Forretningsudvikling og rammevilkår Danida Business Explorer: Støtter danske virksomheders indledende afdækning af forretningsmuligheder, der fremmer udviklingsbehov. Støttebeløb: Max kr. eller højst 50 % af de samlede faktiske omkostninger. Tilskud tildeles i overensstemmelse med EU s de minimis regler. Samlet bevilling: 5 mio. kr. Målgruppe: Danske virksomheder Ansøgningsfrist: To ansøgningsrunder: 27. februar og 29. maj 2015 Lande: Explorer er tilgængelig i lande med en BNI per indbygger under USD med dansk repræsentation Administrator: Ambassader og Danida, Udenrigsministeriet Challenge funds: Danida udbyder i 2015 tre challenges : 1. Social dialog og forbedrede arbejdsmarkeder støtter løsninger til at styrke dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i udviklingslande og herigennem bidrage til at forbedre produktivitet og arbejdsvilkår. Støttebeløb: Projekter i udgangspunktet mellem 5-10 mio. kr. Samlet pulje: 20 mio. kr. Målgruppe: Arbejdsmarkedets parter i Danmark kan ansøge om midler til at gennemføre projekter i partnerskab med lokale aktører, der ønsker at trække på danske erfaringer og ekspertise. Ansøgningsfrist: Den 8. maj 2015 Lande: OECD/DAC-lande Administrator: Ambassader og Danida, Udenrigsministeriet 2. Værdikædeindsatser og erhvervsuddannelse: Støtter bæredygtige værdikæder med henblik på at fremme produktivitet, erhvervsuddannelse og bæredygtige arbejds- og miljøforhold inden for energi, vandforsyning, tekstil og fødevareproduktion. Støttebeløb: Maks 10 mio. kr. per projekt Samlet pulje: 55 mio. kr. Målgruppe: Danske branche-, fag- og interesseorganisationer, erhvervsskoler, væksthuse og civilsamfundsorganisationer Ansøgningsfrist: 1. august 2015 Lande: OECD/DAC-lande Administrator: Ambassader og Danida, Udenrigsministeriet 3. CSR-Puljen 2015: Støtter indsatser rettet mod at forbedre arbejds- og levevilkår i udviklingslande og indsatser rettet mod at skabe folkelig viden, debat og dialog om CSR i Danmark. Støttebeløb: Maks 5. mio. kr. per projekt Samlet pulje: 25 mio. kr. Målgruppe: Danske organisationer, der arbejder med virksomheders samfundsansvar Ansøgningsfrist: Den 24. april 2015 Lande: OECD/DAC-lande Administrator: Ambassader og Danida; Udenrigsministeriet Højpotentialeprojekter: Er et 2-årigt pilotprogram med henblik på at identificere og fremme danske løsninger i store internationale projekter. Dette skal hjælpe danske virksomheder til at få ordrer på store projekter inden for sektorer, hvor danske virksomheder har særlig erfaring og ekspertise. For så vidt angår projekter i udviklingslande vil der være fokus på bidrag til landenes økonomiske udvikling med bæredygtighed og ansvarlighed som centrale dele af projekterne. Det er et krav, at projekterne har en forventet eksportværdi på mindst 100 mio. kr. 16

17 Støttebeløb: 50 % af omkostningerne i forbindelse med at danske virksomheder byder på et projekt i udlandet. HVOmidlerne dækker bl.a. udgifter til eksterne konsulenter, feasbility studier, delegationsbesøg. Intet minimumsbeløb maks. jf. EU s de minimis regler. Der ydes ikke støtte til virksomhedens egne timer. Samlet bevilling: 11 mio. kr. årligt (heraf 7 mio. kr. fra Danida) Målgruppe: Danske virksomheder Ansøgningsfrist: Løbende. Lande: OECD/DAC Administrator: Ambassader, Eksportrådet og Danida, Udenrigsministeriet. III. Implementering Nyt Erhvervsprogram: Afløseren for Danida Business Partnerships er under udvikling. Det nye erhvervsprogram består af to faciliteter: en partnerskabsfacilitet og en projektudviklingsfacilitet: IFU SMV Faciliteten: Fremme af små- og mellemstore virksomheders investeringer i udviklingslande. Støttebeløb: Støtten, som er på maksimalt 1,5 mio. kr. pr. projekt, supplerer virksomheders egne investeringer i kommercielt bæredygtige projekter og kan dække op til 50 % af de faktiske omkostninger og 25 % af den samlede investering. Tilskud tildeles i overensstemmelse med EU s de minimis regler. Samlet bevilling: 60 mio. kr. over en treårig periode fra Målgruppe: Små- og mellemstore virksomheder[1], som investerer sammen med IFU Ansøgningsfrist: Løbende. Lande: OECD/DAC-lande, hvor IFU kan investere med en BNI per indbygger på under USD 6,373. Administrator: IFU IFU CSR Træningsfond: Giver støtte til IFU-virksomheders arbejde med at fremme CSR forbedrede arbejds- og miljøforhold og antikorruption i udviklingslande. Støttebeløb: Der kan max. ydes DKK. til at dække 60 % af omkostningerne, hvoraf de sidste 40 % skal dækkes af virksomheden. Tilskud ydes i overensstemmelse med EU s de minimis regler. Samlet pulje: 3 mio. kr. Målgruppe: Danske virksomheder, som allerede er engageret med IFU. Ansøgningsfrist: Løbende. Lande: OECD/DAC-lande, hvor IFU kan investere, med en BNI per indbygger på under USD 6,373. Administrator: IFU IV. Skalering Danida Business Finance: Yder subsidierede lån til primært offentlige myndigheder i udviklingslande til finansiering af bæredygtige infrastrukturprojekter inden for sektorer som transport, vand og sanitet samt energi samt mindre industriprojekter. Støttebeløb: Min. 1 mio. EUR. Der ydes et subsidieret lån til den lokale køber for den finansierede kontrakt (subsidie 35 %, 50 % for least developed countries) Årlig ramme: 220 mio. kr. Målgruppe: Lokale købere i udviklingslandet, hvor udstyrsleverancen er bundet til danske virksomheder. Ansøgningsfrist: Løbende Lande: Tilgængelig i lande med en BNI per indbygger på under USD hvor der er dansk repræsentation. Administrator: Danida, Udenrigsministeriet [1] EU s definition for SMV er findes her: 17

18 IFU Investeringsfonden for Udviklingslande: Yder rådgivning og risikovillig kapital til danske virksomheder, der ønsker at etablere sig i udviklingslande, og som herved bidrager til produktion, arbejdspladser og ordentlige arbejds- og miljøforhold via krav om samfundsmæssigt ansvar. Investeringsfond: Finansiering af kommercielle projekter, hvor FU bidrager med egenkapital, lån og garantier til aktiviteter, som danske virksomheder medvirker i Målgruppe: Danske virksomheder. Lande: OECD/DAC-lande, hvor IFU kan investere, med en BNI per indbygger på under USD 6,373. Administrator: IFU Landbrugsinvesteringsfonden: Investeringer inden for landbrugsproduktion, forarbejdning af fødevarer og beslægtede industrier. (Afventer lancering). Investeringsfond: Investeringer på kommercielt grundlag Samlet pulje: Samlet offentlig-privat investeringsfond på mio. kr., (heraf 89 mio. kr. fra udviklingsbistanden) Målgruppe: Danske virksomheder og partnerskaber, hvor der vurderes at være en dansk økonomisk interesse. Ansøgningsfrist: Løbende Lande: OECD/DAC-lande Administrator: IFU Klimainvesteringsfonden: Finansiering af bæredygtige klimaprojekter i udviklingslande, som fremmer afsætning og overførsel af dansk viden og klimateknologi. Investeringsfond: Investeringer på kommercielt grundlag Samlet pulje: Samlet investeringsfond på 1,3 mia. DKK. (heraf 275 mio. kr. fra udviklingsbistanden) Målgruppe: Danske virksomheder og partnerskaber, hvor der vurderes at være en dansk økonomisk interesse. Ansøgningsfrist: Løbende Lande: OECD/DAC- lande Administrator: IFU Den Arabiske Investeringsfond: Bidrager med rådgivning og risikovillig kapital til danske virksomheder, der ønsker at investere i lande i Nordafrika og Mellemøsten. Investeringsfond: Finansiering af kommercielt bæredygtige projekter Samlet pulje: 150 mio. kr. Målgruppe: Danske virksomheder Ansøgningsfrist: Løbende Lande: Egypten, Tunesien, Libyen, Marokko, Algeriet, Jordan og Irak Administrator: IFU Investeringsfaciliteten for Ukraine: Bidrager med rådgivning og risikovillig kapital til særligt danske SMV er, der ønsker at investere i Ukraine. (Afventer lancering). Støttebeløb: Rådgivning og risikovillig kapital. Fondens investeringsandel kan udgøre 30 %, men i mindre projekter op til 49 %. Samlet pulje: 30 mio. kr. Målgruppe: Danske virksomheder Ansøgningsfrist: Løbende Lande: Ukraine Administrator: IFU Yderligere information om de erhvervsinstrumenter, der er til rådighed i 2015, kan findes på platformens hjemmeside

Ministry of Foreign Affairs: Kontoret for Grøn Vækst Cover Note - Council for Development Policy Agenda item 2

Ministry of Foreign Affairs: Kontoret for Grøn Vækst Cover Note - Council for Development Policy Agenda item 2 Ministry of Foreign Affairs: Kontoret for Grøn Vækst Cover Note - Council for Development Policy Agenda item 2 1. Overall purpose: Drøftelse 2. Title: Danidas Erhvervsplatform [arbejdstitel] 3. Presentation

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Danida samarbejde med dansk erhvervsliv. Tine Anbæk, Kontoret for Vækst, Beskæftigelse og Erhverv

Danida samarbejde med dansk erhvervsliv. Tine Anbæk, Kontoret for Vækst, Beskæftigelse og Erhverv Danida samarbejde med dansk erhvervsliv Tine Anbæk, Kontoret for Vækst, Beskæftigelse og Erhverv J Nr. 1 Nye Verdensmål Og en klimaaftale! Januar 2016 GRØN VÆKST Nr. 2 NYT PARADIGME Udviklingsbistand vigtigt,

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Fotograf: Søren Rud. Lokale fiskere holder møde på stranden i Mozambique. Udarbejdet af: Udenrigsministeriet - Layout: dristig.dk - Fotos: Jørgen Skytte Mikkel Østergaard

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet Oplæg til fem nye programmer Indhold Forord af udenrigsministeren...1 1. Regeringens initiativ følger op på internationale forpligtelser...2 2.

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Høringssvar angående Danidas erhvervsplatform - frist d. 22 maj 2015

Høringssvar angående Danidas erhvervsplatform - frist d. 22 maj 2015 Høringssvar angående Danidas erhvervsplatform - frist d. 22 maj 2015 Svar fra (alfabetisk): 3F Børnefonden Dansk Erhverv Dansk Industri Globalt Fokus og 92-gruppen Håndværksrådet International Work Group

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Jens Baadsgaard Pedersen, EnviDan Hands on erfaring med markedsudvikling i Vietnam, Thailand, Malaysia, Philippinerne og Kina! og som Eksportforberedelseskonsulent

Læs mere

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Den 24. februar 2010 DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Grundlæggende må det konstateres, at den grønne vækstdagsorden ikke er en sparedagsorden, men en investeringsdagsorden, hvor Danmark skal

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb PRÆSENTATION AF E4 Et CSR trænings- og procesforløb Vores formålsparagraf (siden 1994) Medlemsbaseret non-profit erhvervsnetværk med særligt fokus på SMV er Green Networks formål er at skabe fortsat udvikling

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 Bilag B Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 1 Introduktion Dette positionspapir beskriver NGO FORUMs medlemsorganisationers erfaringer og visioner for området Vækst og Beskæftigelse,

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere