Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Referat Fredag 27. marts CREATE Rendsburggade Aalborg

2 Deltagere Arne Boelt Birgit S. Hansen Hans Ejner Bertelsen Lene Kjelgaard Jensen Leon Sebbelin Mikael Klitgaard Mogens Gade Mogens Jespersen Thomas Kastrup-Larsen Tobias Birch Nielsen Ulla Astman Fra direktionen: Dorte Stigaard Fra sekretariatet: Vibeke Lei Stoustrup Dennis Jensen Afbud Knud Kristensen Carsten Sand Nielsen

3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Temadrøftelse: Erhvervsudvikling og jobskabelse 3. Budget Projekter til beslutning 5. Projektidéer 1. præsentation i bestyrelsen 6. Turisme status 7. Visuel identitet og logo 8. ErhvervsForum 9. Årshjul 2015 og Eventuelt

4 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt.

5 2. Temadrøftelse - Erhvervsudvikling og jobskabelse Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter indsatsområdet Erhvervsudvikling og jobskabelse, herunder muligheder for fokusering og prioritering Referat Anders Stryhn, Flemming Larsen og Dorte Stigaard indledte med korte indlæg om henholdsvis forslag til indsatser fra tovholdergruppen for Erhverv og jobskabelse, Vælksthusprogrammerne og REVUS/klyngerne. Bestyrelsen drøftede indholdet af de korte indlæg, herunder særligt vigtigheden af iværksætterindsatsen og fortsættelse af klyngerne. På næste møde i bestyrelsen d. 26. juni ønsker bestyrelsen fremlagt følgende: Konkrete forslag til videreførelse af de vigtigste regionale klynger, herunder BRNs engagement i klyngerne. Der afsættes indikativt en årlig ramme på op til 3 mio. i BRNs budget i til medfinansiering af klyngerne Thomas Kastrup-Larsen meddelte, at Aalborg Kommune ønsker at tilføre yderligere 1,5 mio. kr. til klyngerne inden for Logistik, IKT, Sundhed og Energi. Øvrige kommuner overvejer evt. yderligere medfinansiering frem mod næste møde. Konkret forslag til den samlede iværksætterindsats i Nordjylland, både den brede indsats og indsats for vækstiværksættere. Forslag udarbejdes af erhvervschefer, Væksthuset og Regionen i fællesskab. Bestyrelsen opfordrede i øvrigt, tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse til at arbejde videre med øvrige indsatser, som fremlægges for bestyrelsen i takt med modning. ErhvervsForum inddrages i arbejdet.

6 3. Budget Det indstilles, at: Bestyrelsen godkender budget 2015 Referat Budgettet blev godkendt. Der afsættes indikativt en årlig ramme på op til 3 mio. i til medfinansiering af klynger jf. dagsordenens punkt 2.

7 4. Fælles afsnit i planstrategier og REVUS Det indstilles, at: Bestyrelsen godkender fælles afsnit til kommunernes planstrategier og REVUS Referat Godkendt som indstillet.

8 5. Projektidéer 1. Præsentation Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter projektpitches for de tre vedlagte projekter og beslutter, om der skal arbejdes videre med projektidéerne Referat Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Sekretariatet arbejder videre med projektet sammen med partnerne. Projektet inklusiv finansiering præsenteres på bestyrelsesmødet i juni. Godt bestyrelsesarbejde i Nordjylland Bestyrelsen udtrykte usikkerhed i forhold til, om projektet skal løftes af BRN. Projektet kvalificeres i ErhvervsForum og direktionen forud for en kommende præsentation i bestyrelsen. Incoming Nordjylland Sekretariatet arbejder videre med projektet sammen med partnerne. Projektet præsenteres på bestyrelsesmødet i juni. Forinden drøftes projektet med ErhvervsForum.

9 6. Ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland Det indstilles, at Bestyrelsen tager status om etablering af ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland til orientering Bestyrelsen godkender principper for kommende samarbejdsaftale med Destinationsselskabet Nordjylland Referat Bestyrelsen tager status om etableringen af ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland til orientering. Der arbejdes med at få uafklarede forhold bragt til afklaring. Sekretariatet for BRN går aktivt inde i denne proces. Principperne for den kommende samarbejdsaftale med Destinationsselskabet Nordjylland blev godkendt. Placering af den kommende organisation for Destinationsselskabet Nordjylland blev drøftet. Bestyrelsen ønsker at fastholde princippet om, at BRNs midler anvendes til løn til basisorganisation (2-3 medarbejdere) samt udviklingsaktiviteter. Kun en mindre del af midlerne kan anvendes til administration og som udgangspunkt ikke til husleje. Placering hos Region Nordjylland alternativt en af medlemskommunerne ønskes derfor fastholdt. Der sendes et brev fra BRNs bestyrelse til bestyrelsen for Visit Nordjylland / den nye bestyrelse for Destinationsselskabet Nordjylland om dette. Hidtil har en række nordjyske kommuner været involveret i Vestkystpartnerskabet. Bestyrelsen ønsker, at vi fremover i højere grad taler med en fælles stemme i forhold til Vestkystpartnerskabet.

10 7. Visuel identitet og logo Det indstilles, at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11 8. Status på ErhvervsForum Det indstilles, at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Formanden opfordrer desuden til, at man i egen kommune mødes jævnligt med medlemmer af ErhvervsForum, sekretariatsledelse og tovholdergrupperne.

12 9. Årshjul Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter årshjul Referat Mødeplanen blev drøftet på KKU-mødet umiddelbart inden mødet i BRN-bestyrelsen. BRN følger beslutning i KKU vedrørende møderne i Følgende fremgår af referatet fra KKU, 27. marts Næste års møder i Kontaktudvalget: KKR og sekretariatet i Region Nordjylland undersøger, om det er muligt at lægge nogle af møderne på torsdage. Ved fredagsmøder skal den sidste fredag i hver måned om muligt holdes mødefri. Det skal tilstræbes, at kontaktudvalgsmøder, møder i bestyrelsen for Business Region North Denmark, og borgmestermøder lægges på samme dag. Ekstra-arrangementer i Business Region North Denmark afholdes på andre dage. Sagen sættes på dagsordenen til juni mødet i Kontaktudvalget. Sekretariatet udarbejder en mødeplan i samarbejde med Benjamin Holst og Helene Therkelsen.

13 10. Eventuelt Referat Intet til referat.

14 2. Temadrøftelse Erhvervsudvikling og jobskabelse

15 Temadrøftelse - Erhvervsudvikling og jobskabelse Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter indsatsområdet Erhvervsudvikling og jobskabelse, herunder muligheder for fokusering og prioritering Sagsbeskrivelse Erhvervsudvikling og jobskabelse er ét ud af 5 indsatsområder for Business Region North Denmark. På dette møde sættes rammerne for en indledende temadrøftelse af potentialer og udfordringer, som BRN kan adresse enten via nye initiativer eller via opbakning til videreudvikling af eksisterende indsatser. Temadrøftelsen indledes med 3 helt korte præsentationer som baggrund for de videre drøftelser: Nye vækstinitiativer for BRN v. Anders Stryhn, erhvervschef i Rebild Kommune og formand for tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og jobskabelse i BRN Tovholdergruppen har drøftet 3 mulige temaer for nye vækstinitiativer for BRN, som ikke er omfattet af nuværende indsats, og hvor der vurderes at være et betydeligt potentiale. Temaerne er: Innovation i produktionserhverv, nye eksportplatforme samt nytænkning af iværksætterindsats. Gruppen har desuden peget på energi- og sundhedsområdet, men afventer den videre proces for klyngerne. Nye vækstinitiativer udvikles i samarbejde med ErhvervsForum. Væksthusets kommende programmer v. Flemming Larsen, direktør for Væksthus Nordjylland Væksthuset arbejder aktuelt med udvikling af rammeprogrammer for de kommende år. Der arbejdes med to store programmer, ét for vækstiværksættere og ét for vækstvirksomheder, samt flere mindre.

16 Temadrøftelse - Erhvervsudvikling og jobskabelse Videreudvikling af klyngeinitiativer inden for regionens styrkepositioner v. Dorte Stigaard Den kommende REVUS peger på 8 regionale styrkepositioner: Energi, Byggeri, Logistik, Maritim, IKT, Sundhed, Fødevarer og Turisme. Efter beslutning i Vækstforum arbejdes der på videreførelse af ét klyngesekretariat inden for hver styrkeposition. Vækstforum behandler sagen på møder i april og juni. Finansiering Nye vækstinitiativer for BRN vil forventeligt skulle medfinansieres af BRNs midler, men omfanget er ikke kendt pt. For Væksthusets rammeprogrammer ønskes som hidtil medfinansiering til vækstiværksætter-program direkte fra kommunerne (2 kr. pr. indbygger). Det brede iværksætterprogram NIN nedlægges som udgangspunkt, men kan måske videreføres af kommunerne i ny form. Klyngesekretariater vil, som det tegner pt., kunne få finansieret 50% af basisdrift via Vækstforum, og skal finde den anden del fra partnerkredsen. Klyngernes udviklingsaktiviteter forventes i større udstrækning finansieret af virksomheder og andre fonde. Bestyrelsen må overveje, hvilken rolle BRN vil spille ift. finansiering af klyngesekretariaterne og udviklingsaktiviteter. Afhængigt af bestyrelsens beslutning, vil de første konkrete projekter kunne præsenteres som projektidéer på bestyrelsesmøde i juni Der er udarbejdet baggrundsmateriale i form af en kort præsentation af hvert vækstinitiativ, klyngeinitiativ og rammeprogram. Disse er vedlagt i bilag.

17 3. Budget

18 Budget Det indstilles, at: Bestyrelsen godkender budget 2015 Sagsbeskrivelse Sekretariatet har udarbejdet et budget for Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en samlet befolkning i Nordjylland på indbyggere pr. 1. januar Nedenfor ses den samlede finansiering i form af kommunernes samlede kontingent og Region Nordjyllands kontingent. I bilag 4 fremgår den samlede oversigt over kontingenterne fra de enkelte medlemmer. Medlem Kontingent Kommunerne Region Nordjylland I ALT På den følgende side fremgår budgettets hovedposter. Hovedposterne er defineret af den godkendelse, der har fundet sted i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Desuden er vist finansieringsmodeller for BRN indsatsområder og initiativer.

19 Budget 2015 TURISME 4 kr. pr. indbygger fra kommuner NORDDANMARKS EU- KONTOR 3 kr. pr. indbygger fra RN (betales direkte) PROJEKTMIDLER Fælles projekter mv. Fælles projekter, fleksible midler 5 kr. pr. indbygger fra kommuner og 3 kr. pr. indbygger fra RN kr. pr. indbygger fra kommuner Specifikt sundhedsprojekter 2 kr. pr. indbygger fra RN SEKRETARIAT 1 kr. pr. indbygger fra kommuner og RN I ALT

20 Finansieringsmodel for BRN-initiativer Finansieringskilder: BRN egne projektmidler Kommuner/Region Erhverv Uddannelse Vækstforum Fonde Basis: 4 kr. pr. indbygger via BRN Finansieringskilder: BRN fælles projektmidler Kommuner/Region Erhverv Uddannelse Vækstforum Fonde Kontingent fra kommuner via bloktilskud Kontingent direkte fra kommuner og region

21 Disponeret sekretariat Budget Disponeret Kommunikation Kick-off Ramme Visuel identitet og hjemmeside Ramme Folkemøde ,15 kr. pr. indbygger fra kommuner Restbudget

22 4. Projekter til beslutning

23 Fælles afsnit i planstrategier og REVUS Det indstilles, at: Bestyrelsen godkender fælles afsnit til kommunernes planstrategier og REVUS Sagsbeskrivelse REVUS og kommunernes planstrategier kan styrkes ved, at der indarbejdes et fælles afsnit om Nordjyllands udfordringer og potentialer i alle planer. Direktionen har behandlede et udkast til tekst på to møder og fremsender hermed et fælles forslag til bestyrelsen. Det indstilles, at region og kommuner erklærer sig enige om indholdet, men at der af hensyn til forskelligt layout af de enkelte strategier, vil være forskelle i den endelige udformning, herunder overskrifter og eventuelle illustrationer mv. Det fælles afsnit fremgår bilag 5.

24 5. Projektidéer 1. Præsentation

25 Projektidéer 1. Præsentation Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter projektpitches for de tre vedlagte projekter og beslutter, om der skal arbejdes videre med projektidéerne Sagsfremstilling På dagens møde drøftes følgende projektpitches: Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Godt bestyrelsesarbejde i Nordjylland Incoming Nordjylland Bestyrelsen besluttede på møde 23. januar, at der på dagens møde skulle præsenteres projektidéer på hhv. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og Godt bestyrelsesarbejde i Nordjylland. Incoming Nordjylland er en projektidé, som har været drøftet i Aalborg Lufthavns vækstkomité, hvor bl.a. Ulla Astman, Mogens Gade og Thomas Kastrup-Larsen har plads. Vækstkomitéen har ønsket idéen fremlagt i Business Region North Denmark, og dette er godkendt i direktionen.

26 Netværk for Bæredygtig Erhversudvikling Formål Styrke de deltagende virksomheders innovations- og konkurrenceevne gennem målrettet samarbejde om miljø- og energimæssig bæredygtighed Baggrund Ønsket om at skabe et konstruktivt udviklingsorienteret miljøtilsyn, hvor virksomhederne enkeltvis og i fællesskab opnår fordele Ønsket om at koble den viden, der findes i virksomhederne med den viden de kommunale aktører samt vidensinstitutioner besidder Aktiviteter Bæredygtighedsscreening I samarbejde med kommune, erhvervskontor og relevante uddannelsesinstitutioner gennemføres en gratis bæredygtighedsscreening af virksomhedens produktion og produkter. Samarbejdsaftale På baggrund af screeningen udpeges indsatsområder og mål for det videre arbejde. Konkret udarbejder virksomheden i samarbejde med kommunen en samarbejdsaftale, som beskriver de projekter, der kan påbegyndes her og nu.

27 Netværk for Bæredygtig Erhversudvikling Aktiviteter, fortsat Plan for bæredygtig forretningsudvikling Til at synliggøre indsatsen overfor omverdenen udarbejder virksomheden en "Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling", som viser resultater af indsatsen samt nye målsætninger inden for miljø og bæredygtighed. Denne fornyes hvert andet år. Netværksmøder Videndeling og erfaringsudveksling omkring arbejdet med miljø og bæredygtighed foregår i høj grad på netværksmøderne, som foregår hos en af de deltagende virksomheder. På nuværende tidspunkt er mere end 60 virksomheder medlem af netværket Partnere Den nuværende organisering består af Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Aalborg Universitet, Energi Nord og en række nordjyske virksomheder (60+), som igennem deres medlemskab af netværket fremmer og sikrer arbejdet med bæredygtig udvikling I et kommende projekt søges partnerkredsen udvidet med flere kommuner og andre partnere Tidsplan 2016 og frem Finansiering kommuner, virksomheder, uddannelses- og videninstitutioner, Vækstforum, fonde

28 Godt bestyrelsesarbejde i Nordjylland Formål Understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse af både offentlige og private virksomheder Understøtte bestyrelsers arbejde med både drift, vækst og udvikling af offentlige og private selskaber i Nordjylland Baggrund En stor del af den offentlige sektor forvaltes gennem offentligt udpegede bestyrelser. Dette gælder bl.a. inden for forsyningsområdet, kulturområdet og infrastruktur På nationalt niveau har et Advisory board udarbejdet oplæg om Veje til bedre bestyrelsesarbejde i offentlige ejede selskaber, og der arbejdes aktuelt med kommissionsforberedende arbejde med henblik på at få nedsat en kommission for Public Board Governance under Erhvervs- og Vækstministeriet. Der drøftes desuden mulighed for et kommunalt eller regionalt pilotprojekt for offentligt bestyrelsesarbejde I Nordjylland har Aalborg og Hjørring Kommuner på forskellige måder arbejdet med udvikling af arbejdet i bestyrelserne i kommunens selskaber siden start 2014 Inden for den private sektor har der været fokuseret på godt bestyrelsesarbejde over en årrække bl.a. med stort fokus på bestyrelsessammensætning. Særligt for ejerledede SMV er har der været fokus på bestyrelseskompetencer i forbindelse med vækst, tiltrækning af kapital og generationsskifte

29 Godt bestyrelsesarbejde i Nordjylland Aktiviteter Det foreslås, at et initiativ om at styrke bestyrelsesarbejdet i Nordjylland får to dele: 1. Offentligt ejede virksomheder, hvor fokus kan være på: Ejerstrategier samspil mellem kommune og selskab Kompetencebehov i bestyrelserne Roller: bestyrelsesformandens rolle, politikerrollen Evaluering af bestyrelsesarbejde Projektejer for dette delinitiativ vil være kommunerne. Der samarbejdes med relevante udbydere. Mulighed for pilotprojekt undersøges 2. Private virksomheder, hvor fokus fastlægges af erhvervslivets parter, hvis interesse herfor Det vil være relevant at udvikle dette delinitativ i samarbejde med ErhvervsForum, erhvervskontorer, Væksthus Nordjylland og Vækstforum Såfremt begge delinitiativer kan igangsættes, vil en vigtig indsats være læring på tværs. Tidsplan April juni: Projektudvikling -> konkret projektbeskrivelse til bestyrelsen for BRN, Vækstforum m.fl. August december: Lokale beslutningsprocesser, detailplanlægning Januar : Gennemførelse inkl. evaluering Partnere - Se ovenfor Finansiering Parterne, Vækstforum, nationale fonde

30 Incoming Nordjylland Formål Nyt forretningsområde, som kan skabe ny vækst i vigende nordjysk turisme Geare nordjysk turisme til europæisk/global vinkel Væsentlig konkurrenceparameter i forhold til tiltrækning af nye flyruter samt øget frekvens og udvikling af eksisterende ruter Øge andelen af incoming flygæster i forhold til outgoing til gavn for nordjysk turistindustri Baggrund P.t. lever Nordjylland af traditionelle nærmarkeder i høj grad båret af færge/bil segmentet Nye markeder og især flymarkeder skaber nye muligheder i vækstområdet shorts breaks, Citybreaks og helt nye typer gæster fra fjernere destinationer Aktiviteter Skabe bookbare produkter leveret af det nordjyske turisterhverv Markedsføre overfor flyselskaber, rederier, turoperatører m.fl. Evt. IT-platform og levering, opfølgning og udvikling som efterspurgt af udenlandske operatører Incoming defineres som udbud af turistorienterede oplevelser, udflugter, attraktionsbesøg, restaurantbesøg, sightseeings m.v. som er bookbare, indebærer en betalingsydelse og som gennemføres via lokale leverandører, som guider, transportører og andre.

31 Incoming Nordjylland Tidsplan kvartalsvis: 1/2015 Projektpitch i BRN 2/2015 Business Case, finansieringsmodel, Best Practice ifm. delegationsbesøg fra Turkish Airlines 2/2015 Konkret beskrivelse for BRN bestyrelse 3/2015 Leverandører, it-setup, markedsføring, praktisk installation, organisation LAUNCH Partnere Afgrænsningens kunst! (De rigtige varer, salgbart, attraktionsværdi!!) Leverancemæssigt: Hoteller, restauranter, attraktioner, nordjyske aktører med relevant erfaring (VisitAalborg/VisitNordjylland m.fl.) Salgsmæssigt: Flyselskaber, rederier, turoperatører Privat aktør kontra implementering i turismefremmesystemet. Offentlig/privat finansiering belyses Finansiering Kommerciel aktivitet! Offentligt støtte til forprojekt Implementeringsperiode mod kommercielt selvbærende business case m/særligt fokus på økonomi

32 6. Turisme

33 Ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland Det indstilles, at Bestyrelsen Tager status om etablering af ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland til orientering Godkender principper for kommende samarbejdsaftale med Destinationsselskabet Nordjylland Sagsbeskrivelse Bestyrelsen godkendte på møde d. 23. januar 2015 indstilling om etablering af ny fælles indsats for turismefremme i Nordjylland. Hovedpunkterne i indstillingen var: Der etableres et nyt formelt samarbejde om kyst- og naturturisme i Nordjylland under navnet Visit Nordjylland. Den nuværende erhvervsdrivende fond bevares med ændret formål og organisation Hovedaktiviteten i fondet er markedsføring af Nordjylland i Danmark og udlandet En smal basisorganisation finansieres af kommunerne i Business Region North Denmark, mens markedsføringsaktiviteterne finansieres af erhvervet, turistkontorer og Regionen/Vækstforum samt partnere. Der etableres et formaliseret samarbejde mellem Kyst- og Naturturisme, Erhvervs- og mødeturisme og Storbyturisme i Nordjylland, så nordjysk turisme kan ses og kommunikeres under ét Bestyrelsen besluttede videre, at bestyrelse og ledelse af den nye enhed skal tegne turisme i Nordjylland som helhed, samt at den nye enhed primært skal have fokus på markedsføring og udvikling, idet det strategiske arbejde fremadrettet i høj grad må forventes varetaget af de nye nationale selskaber.

34 Ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland Status Siden mødet i januar har fondet Turistudviklingsfonden Nordjylland været under omstrukturering. Der er af den nuværende bestyrelse besluttet de vedtægtsændringer, som er nødvendige i forbindelse med etableringen af den ændrede fond og dermed den ændrede organisation. Det tidligere turismeudviklingsselskab bliver med ændringerne omdannet til et fælles nordjysk destinationsselskab med navnet Destinationsselskabet Nordjylland Samtidig er etableringen af den nye bestyrelse for fondet i proces. Bestyrelsen forventes på plads medio april, hvorefter arbejdet med etablering af den nye organisation kan igangsættes. En række forhold er pt. under afklaring. Som besluttet af bestyrelsen på møde d. 23. januar 2015 sikres det i forbindelse med udpegning til den nye bestyrelsen for fondet, at både kyst- og naturturisme, erhvervs- og mødeturisme samt storbyturisme er repræsenteret i den nye bestyrelse, så bestyrelsen for fondet kan tegne turisme i Nordjylland som helhed, og fondet kan fungere som én indgang til nordjysk turisme. Brandet Visit Nordjylland vil fortsat blive brugt til markedsføring af turisme i den samlede nordjyske region. Som besluttet af bestyrelsen for BRN skal basisorganisationen for det ændrede fond finansieres af kommunernes bidrag til turisme i BRN på 4 kr. pr. indbygger svarende til kr. i Der skal indgås en forpligtende samarbejdsaftale mellem BRNs bestyrelse og bestyrelsen for det nye fond om anvendelse af disse midler.

35 Ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland Forslag til principper for samarbejdsaftale Forlag til principper for en forpligtende samarbejdsaftale mellem BRN og Destinationsselskabet Nordjylland: Der etableres en smal basisorganisation med 2-3 ansatte finansieret af Business Region North Denmark, som varetager basisfunktion i forhold til fondets opgaver Den resterende del af ramme afsat til turisme i BRN skal anvendes til turismeudviklingsaktiviteter Kun en mindre del af midlerne kan anvendes til administration og som udgangspunkt ikke til husleje, idet fondets organisation placeres hos Region Nordjylland, alternativt en anden af partnerne i BRN Markedsføringsaktiviteter finansieres af erhvervet, turistkontorer og Region/Vækstforum m.fl. Forretningsområderne Erhvervs- og mødeturisme og Storbyturisme varetages som i dag primært af VisitAalborg, Turisthus Nord m.fl. men i tæt koordinering med Destinationsselskabet Nordjylland Der etableres et tæt samarbejde imellem de tre forretningsområder også på operatørniveau. Tovholdergruppen for turisme under BRN indgår i samarbejde og dialog med Destinationsselskabet Nordjylland om strategiformulering, udmøntning af strategier - handlingsplaner samt udvikling af nye initiativer og projekter. Medlemmer af Erhvervsforum i BRN, der vil indgå i arbejdet med udvikling af turisme i Nordjylland, inddrages aktivt i arbejdet Såfremt bestyrelsen kan tilslutte sig principperne, vil et endeligt forslag til samarbejdsaftale blive fremlagt for bestyrelsen på møde i juni Der er vedlagt notat, som beskriver den nye organisation.

36 Ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland Retning Rammer Sammenhæng for nordjysk turisme Bestyrelse Business Region North Denmark Én indgang til nordjysk turisme: Bestyrelse Destinationsselskabet Nordjylland Strategi Operatør Samarbejde Erhvervs- og mødeturisme i Nordjylland Visit Aalborg, Turisthus Nord m.fl. Storbyturisme i Nordjylland Visit Aalborg Kyst- og Naturturisme i Nordjylland Destinationsselskabet Nordjylland med alle lokale turistkontorer Erhvervsforum BRN Tovholdergruppe - BRN

37 7. Visuel identitet og logo

38 Visuel identitet og logo Det indstilles, at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Kommunikationsgruppen, som består af medarbejdere fra 6 kommuner og Regionen, har i samarbejde med kommunikationsbureauet Clienti udarbejdet forslag til visuel identitet og logo for Business Region North Denmark. Forslaget er godkendt i formandskabet med henblik på anvendelse på Partner kick-off 27. marts vedlagt er en præsentation af den nye visuelle identitet. Direktionen afsatte på møde i december kr. af BRNs sekretariatsmidler til arbejdet med visuel identitet, logo og hjemmeside for BRN. Kommunikationsgruppen inviterede 5 firmaer til at byde på opgaven, og der kom 3 tilbud, hvoraf tilbud fra Clienti blev valgt.

39 8. Erhvervsforum

40 Status på ErhvervsForum Det indstilles, at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Næste møde i ErhvervsForum finder sted onsdag 6. maj Temaet for mødet er indsatsområderne. Mødet består både af plenumdrøftelser og specifikke drøftelser inden for hvert område. Der har især været stor interesse for kvalificeret arbejdskraft og særligt i forhold til faglært arbejdskraft. Forud for mødet afholdes et indledende møde med de erhvervsledere, der har særlig interesse for dette indsatsområde. Sekretariatet sendte i sidste uge en mail rundt til ErhvervsForum med en opfordring til allerede på nuværende tidspunkt at melde interesser ind. Det har knap halvdelen af medlemmerne benyttet sig af allerede. De erhvervsledere, der har udtrykt interesse for klyngerne sættes straks i kontakt med disse. I bilag 8 fremgår en oversigt over tilbagemeldingerne fordelt på indsatsområde.

41 9. Årshjul

42 Årshjul Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter årshjul Sagsfremstilling Formandskabet har bedt sekretariatet om at udarbejde en mødekalender for bestyrelsen og direktionen i 2016, med udgangspunkt i en adskillelse af bestyrelsesmøderne og kontaktudvalgsmøderne. Forslaget er vedlagt som Årshjul Direktionsmøderne er fortsat i forlængelse af møderne i Kommunaldirektørkredsen. Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt placeret en uge efter direktionsmøderne.

43 Årshjul 2015 Hvornår? Hvad? Tema 23. januar Bestyrelsesmøde Deltagelse af ErhvervsForum 27. januar Studietur til Bruxelles NordDanmarks EU-kontor 6. februar Direktionsmøde 3. marts Direktionsmøde 27. marts Partner kick off og Bestyrelsesmøde Erhverv og jobskabelse 6. maj Erhvervsforum Indsatsområderne 4. juni Direktionsmøde 26. juni Bestyrelsesmøde 21. august Direktionsmøde 19. September Bestyrelsesmøde Kvalificeret arbejdskraft Turisme? Fællesmøde med ErhvervsForum Infrastruktur Væksthus Nordjylland, kontrakt 2016 EU-kontoret: strategi oktober Seminar for bestyrelse og direktion Status på det første år i BRN 6. november Direktionsmøde 27. November Bestyrelsesmøde Internationalisering

44 Årshjul 2016 Hvornår? Hvad? Tema 29. januar Direktionsmøde 5. februar Bestyrelsesmøde 1. april Direktionsmøde 8. april Bestyrelsesmøde 10. juni Direktionsmøde 17. juni Bestyrelsesmøde 2. september Direktionsmøde 9. september Bestyrelsesmøde 11. november Direktionsmøde 18. november Bestyrelsesmøde

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN 2015 K K R S J Æ L L A N D Dato: 02-03-2015 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 8.00-9.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-06-2014 15:00 MØDESTED Innovationsgaragen, Skovlunde Byvej 96a MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - Afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...

Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne... 4 Produktion og Innovation.. 6 Tiltrækning af internationale specialister.6 Fra ufaglært til faglært.6 Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...6 Kortlægning af virksomhedernes kompetencebehov.7 Kortlægning

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: 13.05.2011

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere