Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Referat Fredag 27. marts CREATE Rendsburggade Aalborg

2 Deltagere Arne Boelt Birgit S. Hansen Hans Ejner Bertelsen Lene Kjelgaard Jensen Leon Sebbelin Mikael Klitgaard Mogens Gade Mogens Jespersen Thomas Kastrup-Larsen Tobias Birch Nielsen Ulla Astman Fra direktionen: Dorte Stigaard Fra sekretariatet: Vibeke Lei Stoustrup Dennis Jensen Afbud Knud Kristensen Carsten Sand Nielsen

3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Temadrøftelse: Erhvervsudvikling og jobskabelse 3. Budget Projekter til beslutning 5. Projektidéer 1. præsentation i bestyrelsen 6. Turisme status 7. Visuel identitet og logo 8. ErhvervsForum 9. Årshjul 2015 og Eventuelt

4 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt.

5 2. Temadrøftelse - Erhvervsudvikling og jobskabelse Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter indsatsområdet Erhvervsudvikling og jobskabelse, herunder muligheder for fokusering og prioritering Referat Anders Stryhn, Flemming Larsen og Dorte Stigaard indledte med korte indlæg om henholdsvis forslag til indsatser fra tovholdergruppen for Erhverv og jobskabelse, Vælksthusprogrammerne og REVUS/klyngerne. Bestyrelsen drøftede indholdet af de korte indlæg, herunder særligt vigtigheden af iværksætterindsatsen og fortsættelse af klyngerne. På næste møde i bestyrelsen d. 26. juni ønsker bestyrelsen fremlagt følgende: Konkrete forslag til videreførelse af de vigtigste regionale klynger, herunder BRNs engagement i klyngerne. Der afsættes indikativt en årlig ramme på op til 3 mio. i BRNs budget i til medfinansiering af klyngerne Thomas Kastrup-Larsen meddelte, at Aalborg Kommune ønsker at tilføre yderligere 1,5 mio. kr. til klyngerne inden for Logistik, IKT, Sundhed og Energi. Øvrige kommuner overvejer evt. yderligere medfinansiering frem mod næste møde. Konkret forslag til den samlede iværksætterindsats i Nordjylland, både den brede indsats og indsats for vækstiværksættere. Forslag udarbejdes af erhvervschefer, Væksthuset og Regionen i fællesskab. Bestyrelsen opfordrede i øvrigt, tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse til at arbejde videre med øvrige indsatser, som fremlægges for bestyrelsen i takt med modning. ErhvervsForum inddrages i arbejdet.

6 3. Budget Det indstilles, at: Bestyrelsen godkender budget 2015 Referat Budgettet blev godkendt. Der afsættes indikativt en årlig ramme på op til 3 mio. i til medfinansiering af klynger jf. dagsordenens punkt 2.

7 4. Fælles afsnit i planstrategier og REVUS Det indstilles, at: Bestyrelsen godkender fælles afsnit til kommunernes planstrategier og REVUS Referat Godkendt som indstillet.

8 5. Projektidéer 1. Præsentation Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter projektpitches for de tre vedlagte projekter og beslutter, om der skal arbejdes videre med projektidéerne Referat Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Sekretariatet arbejder videre med projektet sammen med partnerne. Projektet inklusiv finansiering præsenteres på bestyrelsesmødet i juni. Godt bestyrelsesarbejde i Nordjylland Bestyrelsen udtrykte usikkerhed i forhold til, om projektet skal løftes af BRN. Projektet kvalificeres i ErhvervsForum og direktionen forud for en kommende præsentation i bestyrelsen. Incoming Nordjylland Sekretariatet arbejder videre med projektet sammen med partnerne. Projektet præsenteres på bestyrelsesmødet i juni. Forinden drøftes projektet med ErhvervsForum.

9 6. Ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland Det indstilles, at Bestyrelsen tager status om etablering af ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland til orientering Bestyrelsen godkender principper for kommende samarbejdsaftale med Destinationsselskabet Nordjylland Referat Bestyrelsen tager status om etableringen af ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland til orientering. Der arbejdes med at få uafklarede forhold bragt til afklaring. Sekretariatet for BRN går aktivt inde i denne proces. Principperne for den kommende samarbejdsaftale med Destinationsselskabet Nordjylland blev godkendt. Placering af den kommende organisation for Destinationsselskabet Nordjylland blev drøftet. Bestyrelsen ønsker at fastholde princippet om, at BRNs midler anvendes til løn til basisorganisation (2-3 medarbejdere) samt udviklingsaktiviteter. Kun en mindre del af midlerne kan anvendes til administration og som udgangspunkt ikke til husleje. Placering hos Region Nordjylland alternativt en af medlemskommunerne ønskes derfor fastholdt. Der sendes et brev fra BRNs bestyrelse til bestyrelsen for Visit Nordjylland / den nye bestyrelse for Destinationsselskabet Nordjylland om dette. Hidtil har en række nordjyske kommuner været involveret i Vestkystpartnerskabet. Bestyrelsen ønsker, at vi fremover i højere grad taler med en fælles stemme i forhold til Vestkystpartnerskabet.

10 7. Visuel identitet og logo Det indstilles, at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11 8. Status på ErhvervsForum Det indstilles, at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Formanden opfordrer desuden til, at man i egen kommune mødes jævnligt med medlemmer af ErhvervsForum, sekretariatsledelse og tovholdergrupperne.

12 9. Årshjul Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter årshjul Referat Mødeplanen blev drøftet på KKU-mødet umiddelbart inden mødet i BRN-bestyrelsen. BRN følger beslutning i KKU vedrørende møderne i Følgende fremgår af referatet fra KKU, 27. marts Næste års møder i Kontaktudvalget: KKR og sekretariatet i Region Nordjylland undersøger, om det er muligt at lægge nogle af møderne på torsdage. Ved fredagsmøder skal den sidste fredag i hver måned om muligt holdes mødefri. Det skal tilstræbes, at kontaktudvalgsmøder, møder i bestyrelsen for Business Region North Denmark, og borgmestermøder lægges på samme dag. Ekstra-arrangementer i Business Region North Denmark afholdes på andre dage. Sagen sættes på dagsordenen til juni mødet i Kontaktudvalget. Sekretariatet udarbejder en mødeplan i samarbejde med Benjamin Holst og Helene Therkelsen.

13 10. Eventuelt Referat Intet til referat.

14 2. Temadrøftelse Erhvervsudvikling og jobskabelse

15 Temadrøftelse - Erhvervsudvikling og jobskabelse Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter indsatsområdet Erhvervsudvikling og jobskabelse, herunder muligheder for fokusering og prioritering Sagsbeskrivelse Erhvervsudvikling og jobskabelse er ét ud af 5 indsatsområder for Business Region North Denmark. På dette møde sættes rammerne for en indledende temadrøftelse af potentialer og udfordringer, som BRN kan adresse enten via nye initiativer eller via opbakning til videreudvikling af eksisterende indsatser. Temadrøftelsen indledes med 3 helt korte præsentationer som baggrund for de videre drøftelser: Nye vækstinitiativer for BRN v. Anders Stryhn, erhvervschef i Rebild Kommune og formand for tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og jobskabelse i BRN Tovholdergruppen har drøftet 3 mulige temaer for nye vækstinitiativer for BRN, som ikke er omfattet af nuværende indsats, og hvor der vurderes at være et betydeligt potentiale. Temaerne er: Innovation i produktionserhverv, nye eksportplatforme samt nytænkning af iværksætterindsats. Gruppen har desuden peget på energi- og sundhedsområdet, men afventer den videre proces for klyngerne. Nye vækstinitiativer udvikles i samarbejde med ErhvervsForum. Væksthusets kommende programmer v. Flemming Larsen, direktør for Væksthus Nordjylland Væksthuset arbejder aktuelt med udvikling af rammeprogrammer for de kommende år. Der arbejdes med to store programmer, ét for vækstiværksættere og ét for vækstvirksomheder, samt flere mindre.

16 Temadrøftelse - Erhvervsudvikling og jobskabelse Videreudvikling af klyngeinitiativer inden for regionens styrkepositioner v. Dorte Stigaard Den kommende REVUS peger på 8 regionale styrkepositioner: Energi, Byggeri, Logistik, Maritim, IKT, Sundhed, Fødevarer og Turisme. Efter beslutning i Vækstforum arbejdes der på videreførelse af ét klyngesekretariat inden for hver styrkeposition. Vækstforum behandler sagen på møder i april og juni. Finansiering Nye vækstinitiativer for BRN vil forventeligt skulle medfinansieres af BRNs midler, men omfanget er ikke kendt pt. For Væksthusets rammeprogrammer ønskes som hidtil medfinansiering til vækstiværksætter-program direkte fra kommunerne (2 kr. pr. indbygger). Det brede iværksætterprogram NIN nedlægges som udgangspunkt, men kan måske videreføres af kommunerne i ny form. Klyngesekretariater vil, som det tegner pt., kunne få finansieret 50% af basisdrift via Vækstforum, og skal finde den anden del fra partnerkredsen. Klyngernes udviklingsaktiviteter forventes i større udstrækning finansieret af virksomheder og andre fonde. Bestyrelsen må overveje, hvilken rolle BRN vil spille ift. finansiering af klyngesekretariaterne og udviklingsaktiviteter. Afhængigt af bestyrelsens beslutning, vil de første konkrete projekter kunne præsenteres som projektidéer på bestyrelsesmøde i juni Der er udarbejdet baggrundsmateriale i form af en kort præsentation af hvert vækstinitiativ, klyngeinitiativ og rammeprogram. Disse er vedlagt i bilag.

17 3. Budget

18 Budget Det indstilles, at: Bestyrelsen godkender budget 2015 Sagsbeskrivelse Sekretariatet har udarbejdet et budget for Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en samlet befolkning i Nordjylland på indbyggere pr. 1. januar Nedenfor ses den samlede finansiering i form af kommunernes samlede kontingent og Region Nordjyllands kontingent. I bilag 4 fremgår den samlede oversigt over kontingenterne fra de enkelte medlemmer. Medlem Kontingent Kommunerne Region Nordjylland I ALT På den følgende side fremgår budgettets hovedposter. Hovedposterne er defineret af den godkendelse, der har fundet sted i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Desuden er vist finansieringsmodeller for BRN indsatsområder og initiativer.

19 Budget 2015 TURISME 4 kr. pr. indbygger fra kommuner NORDDANMARKS EU- KONTOR 3 kr. pr. indbygger fra RN (betales direkte) PROJEKTMIDLER Fælles projekter mv. Fælles projekter, fleksible midler 5 kr. pr. indbygger fra kommuner og 3 kr. pr. indbygger fra RN kr. pr. indbygger fra kommuner Specifikt sundhedsprojekter 2 kr. pr. indbygger fra RN SEKRETARIAT 1 kr. pr. indbygger fra kommuner og RN I ALT

20 Finansieringsmodel for BRN-initiativer Finansieringskilder: BRN egne projektmidler Kommuner/Region Erhverv Uddannelse Vækstforum Fonde Basis: 4 kr. pr. indbygger via BRN Finansieringskilder: BRN fælles projektmidler Kommuner/Region Erhverv Uddannelse Vækstforum Fonde Kontingent fra kommuner via bloktilskud Kontingent direkte fra kommuner og region

21 Disponeret sekretariat Budget Disponeret Kommunikation Kick-off Ramme Visuel identitet og hjemmeside Ramme Folkemøde ,15 kr. pr. indbygger fra kommuner Restbudget

22 4. Projekter til beslutning

23 Fælles afsnit i planstrategier og REVUS Det indstilles, at: Bestyrelsen godkender fælles afsnit til kommunernes planstrategier og REVUS Sagsbeskrivelse REVUS og kommunernes planstrategier kan styrkes ved, at der indarbejdes et fælles afsnit om Nordjyllands udfordringer og potentialer i alle planer. Direktionen har behandlede et udkast til tekst på to møder og fremsender hermed et fælles forslag til bestyrelsen. Det indstilles, at region og kommuner erklærer sig enige om indholdet, men at der af hensyn til forskelligt layout af de enkelte strategier, vil være forskelle i den endelige udformning, herunder overskrifter og eventuelle illustrationer mv. Det fælles afsnit fremgår bilag 5.

24 5. Projektidéer 1. Præsentation

25 Projektidéer 1. Præsentation Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter projektpitches for de tre vedlagte projekter og beslutter, om der skal arbejdes videre med projektidéerne Sagsfremstilling På dagens møde drøftes følgende projektpitches: Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Godt bestyrelsesarbejde i Nordjylland Incoming Nordjylland Bestyrelsen besluttede på møde 23. januar, at der på dagens møde skulle præsenteres projektidéer på hhv. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og Godt bestyrelsesarbejde i Nordjylland. Incoming Nordjylland er en projektidé, som har været drøftet i Aalborg Lufthavns vækstkomité, hvor bl.a. Ulla Astman, Mogens Gade og Thomas Kastrup-Larsen har plads. Vækstkomitéen har ønsket idéen fremlagt i Business Region North Denmark, og dette er godkendt i direktionen.

26 Netværk for Bæredygtig Erhversudvikling Formål Styrke de deltagende virksomheders innovations- og konkurrenceevne gennem målrettet samarbejde om miljø- og energimæssig bæredygtighed Baggrund Ønsket om at skabe et konstruktivt udviklingsorienteret miljøtilsyn, hvor virksomhederne enkeltvis og i fællesskab opnår fordele Ønsket om at koble den viden, der findes i virksomhederne med den viden de kommunale aktører samt vidensinstitutioner besidder Aktiviteter Bæredygtighedsscreening I samarbejde med kommune, erhvervskontor og relevante uddannelsesinstitutioner gennemføres en gratis bæredygtighedsscreening af virksomhedens produktion og produkter. Samarbejdsaftale På baggrund af screeningen udpeges indsatsområder og mål for det videre arbejde. Konkret udarbejder virksomheden i samarbejde med kommunen en samarbejdsaftale, som beskriver de projekter, der kan påbegyndes her og nu.

27 Netværk for Bæredygtig Erhversudvikling Aktiviteter, fortsat Plan for bæredygtig forretningsudvikling Til at synliggøre indsatsen overfor omverdenen udarbejder virksomheden en "Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling", som viser resultater af indsatsen samt nye målsætninger inden for miljø og bæredygtighed. Denne fornyes hvert andet år. Netværksmøder Videndeling og erfaringsudveksling omkring arbejdet med miljø og bæredygtighed foregår i høj grad på netværksmøderne, som foregår hos en af de deltagende virksomheder. På nuværende tidspunkt er mere end 60 virksomheder medlem af netværket Partnere Den nuværende organisering består af Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Aalborg Universitet, Energi Nord og en række nordjyske virksomheder (60+), som igennem deres medlemskab af netværket fremmer og sikrer arbejdet med bæredygtig udvikling I et kommende projekt søges partnerkredsen udvidet med flere kommuner og andre partnere Tidsplan 2016 og frem Finansiering kommuner, virksomheder, uddannelses- og videninstitutioner, Vækstforum, fonde

28 Godt bestyrelsesarbejde i Nordjylland Formål Understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse af både offentlige og private virksomheder Understøtte bestyrelsers arbejde med både drift, vækst og udvikling af offentlige og private selskaber i Nordjylland Baggrund En stor del af den offentlige sektor forvaltes gennem offentligt udpegede bestyrelser. Dette gælder bl.a. inden for forsyningsområdet, kulturområdet og infrastruktur På nationalt niveau har et Advisory board udarbejdet oplæg om Veje til bedre bestyrelsesarbejde i offentlige ejede selskaber, og der arbejdes aktuelt med kommissionsforberedende arbejde med henblik på at få nedsat en kommission for Public Board Governance under Erhvervs- og Vækstministeriet. Der drøftes desuden mulighed for et kommunalt eller regionalt pilotprojekt for offentligt bestyrelsesarbejde I Nordjylland har Aalborg og Hjørring Kommuner på forskellige måder arbejdet med udvikling af arbejdet i bestyrelserne i kommunens selskaber siden start 2014 Inden for den private sektor har der været fokuseret på godt bestyrelsesarbejde over en årrække bl.a. med stort fokus på bestyrelsessammensætning. Særligt for ejerledede SMV er har der været fokus på bestyrelseskompetencer i forbindelse med vækst, tiltrækning af kapital og generationsskifte

29 Godt bestyrelsesarbejde i Nordjylland Aktiviteter Det foreslås, at et initiativ om at styrke bestyrelsesarbejdet i Nordjylland får to dele: 1. Offentligt ejede virksomheder, hvor fokus kan være på: Ejerstrategier samspil mellem kommune og selskab Kompetencebehov i bestyrelserne Roller: bestyrelsesformandens rolle, politikerrollen Evaluering af bestyrelsesarbejde Projektejer for dette delinitiativ vil være kommunerne. Der samarbejdes med relevante udbydere. Mulighed for pilotprojekt undersøges 2. Private virksomheder, hvor fokus fastlægges af erhvervslivets parter, hvis interesse herfor Det vil være relevant at udvikle dette delinitativ i samarbejde med ErhvervsForum, erhvervskontorer, Væksthus Nordjylland og Vækstforum Såfremt begge delinitiativer kan igangsættes, vil en vigtig indsats være læring på tværs. Tidsplan April juni: Projektudvikling -> konkret projektbeskrivelse til bestyrelsen for BRN, Vækstforum m.fl. August december: Lokale beslutningsprocesser, detailplanlægning Januar : Gennemførelse inkl. evaluering Partnere - Se ovenfor Finansiering Parterne, Vækstforum, nationale fonde

30 Incoming Nordjylland Formål Nyt forretningsområde, som kan skabe ny vækst i vigende nordjysk turisme Geare nordjysk turisme til europæisk/global vinkel Væsentlig konkurrenceparameter i forhold til tiltrækning af nye flyruter samt øget frekvens og udvikling af eksisterende ruter Øge andelen af incoming flygæster i forhold til outgoing til gavn for nordjysk turistindustri Baggrund P.t. lever Nordjylland af traditionelle nærmarkeder i høj grad båret af færge/bil segmentet Nye markeder og især flymarkeder skaber nye muligheder i vækstområdet shorts breaks, Citybreaks og helt nye typer gæster fra fjernere destinationer Aktiviteter Skabe bookbare produkter leveret af det nordjyske turisterhverv Markedsføre overfor flyselskaber, rederier, turoperatører m.fl. Evt. IT-platform og levering, opfølgning og udvikling som efterspurgt af udenlandske operatører Incoming defineres som udbud af turistorienterede oplevelser, udflugter, attraktionsbesøg, restaurantbesøg, sightseeings m.v. som er bookbare, indebærer en betalingsydelse og som gennemføres via lokale leverandører, som guider, transportører og andre.

31 Incoming Nordjylland Tidsplan kvartalsvis: 1/2015 Projektpitch i BRN 2/2015 Business Case, finansieringsmodel, Best Practice ifm. delegationsbesøg fra Turkish Airlines 2/2015 Konkret beskrivelse for BRN bestyrelse 3/2015 Leverandører, it-setup, markedsføring, praktisk installation, organisation LAUNCH Partnere Afgrænsningens kunst! (De rigtige varer, salgbart, attraktionsværdi!!) Leverancemæssigt: Hoteller, restauranter, attraktioner, nordjyske aktører med relevant erfaring (VisitAalborg/VisitNordjylland m.fl.) Salgsmæssigt: Flyselskaber, rederier, turoperatører Privat aktør kontra implementering i turismefremmesystemet. Offentlig/privat finansiering belyses Finansiering Kommerciel aktivitet! Offentligt støtte til forprojekt Implementeringsperiode mod kommercielt selvbærende business case m/særligt fokus på økonomi

32 6. Turisme

33 Ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland Det indstilles, at Bestyrelsen Tager status om etablering af ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland til orientering Godkender principper for kommende samarbejdsaftale med Destinationsselskabet Nordjylland Sagsbeskrivelse Bestyrelsen godkendte på møde d. 23. januar 2015 indstilling om etablering af ny fælles indsats for turismefremme i Nordjylland. Hovedpunkterne i indstillingen var: Der etableres et nyt formelt samarbejde om kyst- og naturturisme i Nordjylland under navnet Visit Nordjylland. Den nuværende erhvervsdrivende fond bevares med ændret formål og organisation Hovedaktiviteten i fondet er markedsføring af Nordjylland i Danmark og udlandet En smal basisorganisation finansieres af kommunerne i Business Region North Denmark, mens markedsføringsaktiviteterne finansieres af erhvervet, turistkontorer og Regionen/Vækstforum samt partnere. Der etableres et formaliseret samarbejde mellem Kyst- og Naturturisme, Erhvervs- og mødeturisme og Storbyturisme i Nordjylland, så nordjysk turisme kan ses og kommunikeres under ét Bestyrelsen besluttede videre, at bestyrelse og ledelse af den nye enhed skal tegne turisme i Nordjylland som helhed, samt at den nye enhed primært skal have fokus på markedsføring og udvikling, idet det strategiske arbejde fremadrettet i høj grad må forventes varetaget af de nye nationale selskaber.

34 Ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland Status Siden mødet i januar har fondet Turistudviklingsfonden Nordjylland været under omstrukturering. Der er af den nuværende bestyrelse besluttet de vedtægtsændringer, som er nødvendige i forbindelse med etableringen af den ændrede fond og dermed den ændrede organisation. Det tidligere turismeudviklingsselskab bliver med ændringerne omdannet til et fælles nordjysk destinationsselskab med navnet Destinationsselskabet Nordjylland Samtidig er etableringen af den nye bestyrelse for fondet i proces. Bestyrelsen forventes på plads medio april, hvorefter arbejdet med etablering af den nye organisation kan igangsættes. En række forhold er pt. under afklaring. Som besluttet af bestyrelsen på møde d. 23. januar 2015 sikres det i forbindelse med udpegning til den nye bestyrelsen for fondet, at både kyst- og naturturisme, erhvervs- og mødeturisme samt storbyturisme er repræsenteret i den nye bestyrelse, så bestyrelsen for fondet kan tegne turisme i Nordjylland som helhed, og fondet kan fungere som én indgang til nordjysk turisme. Brandet Visit Nordjylland vil fortsat blive brugt til markedsføring af turisme i den samlede nordjyske region. Som besluttet af bestyrelsen for BRN skal basisorganisationen for det ændrede fond finansieres af kommunernes bidrag til turisme i BRN på 4 kr. pr. indbygger svarende til kr. i Der skal indgås en forpligtende samarbejdsaftale mellem BRNs bestyrelse og bestyrelsen for det nye fond om anvendelse af disse midler.

35 Ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland Forslag til principper for samarbejdsaftale Forlag til principper for en forpligtende samarbejdsaftale mellem BRN og Destinationsselskabet Nordjylland: Der etableres en smal basisorganisation med 2-3 ansatte finansieret af Business Region North Denmark, som varetager basisfunktion i forhold til fondets opgaver Den resterende del af ramme afsat til turisme i BRN skal anvendes til turismeudviklingsaktiviteter Kun en mindre del af midlerne kan anvendes til administration og som udgangspunkt ikke til husleje, idet fondets organisation placeres hos Region Nordjylland, alternativt en anden af partnerne i BRN Markedsføringsaktiviteter finansieres af erhvervet, turistkontorer og Region/Vækstforum m.fl. Forretningsområderne Erhvervs- og mødeturisme og Storbyturisme varetages som i dag primært af VisitAalborg, Turisthus Nord m.fl. men i tæt koordinering med Destinationsselskabet Nordjylland Der etableres et tæt samarbejde imellem de tre forretningsområder også på operatørniveau. Tovholdergruppen for turisme under BRN indgår i samarbejde og dialog med Destinationsselskabet Nordjylland om strategiformulering, udmøntning af strategier - handlingsplaner samt udvikling af nye initiativer og projekter. Medlemmer af Erhvervsforum i BRN, der vil indgå i arbejdet med udvikling af turisme i Nordjylland, inddrages aktivt i arbejdet Såfremt bestyrelsen kan tilslutte sig principperne, vil et endeligt forslag til samarbejdsaftale blive fremlagt for bestyrelsen på møde i juni Der er vedlagt notat, som beskriver den nye organisation.

36 Ny fælles indsats for turistfremme i Nordjylland Retning Rammer Sammenhæng for nordjysk turisme Bestyrelse Business Region North Denmark Én indgang til nordjysk turisme: Bestyrelse Destinationsselskabet Nordjylland Strategi Operatør Samarbejde Erhvervs- og mødeturisme i Nordjylland Visit Aalborg, Turisthus Nord m.fl. Storbyturisme i Nordjylland Visit Aalborg Kyst- og Naturturisme i Nordjylland Destinationsselskabet Nordjylland med alle lokale turistkontorer Erhvervsforum BRN Tovholdergruppe - BRN

37 7. Visuel identitet og logo

38 Visuel identitet og logo Det indstilles, at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Kommunikationsgruppen, som består af medarbejdere fra 6 kommuner og Regionen, har i samarbejde med kommunikationsbureauet Clienti udarbejdet forslag til visuel identitet og logo for Business Region North Denmark. Forslaget er godkendt i formandskabet med henblik på anvendelse på Partner kick-off 27. marts vedlagt er en præsentation af den nye visuelle identitet. Direktionen afsatte på møde i december kr. af BRNs sekretariatsmidler til arbejdet med visuel identitet, logo og hjemmeside for BRN. Kommunikationsgruppen inviterede 5 firmaer til at byde på opgaven, og der kom 3 tilbud, hvoraf tilbud fra Clienti blev valgt.

39 8. Erhvervsforum

40 Status på ErhvervsForum Det indstilles, at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Næste møde i ErhvervsForum finder sted onsdag 6. maj Temaet for mødet er indsatsområderne. Mødet består både af plenumdrøftelser og specifikke drøftelser inden for hvert område. Der har især været stor interesse for kvalificeret arbejdskraft og særligt i forhold til faglært arbejdskraft. Forud for mødet afholdes et indledende møde med de erhvervsledere, der har særlig interesse for dette indsatsområde. Sekretariatet sendte i sidste uge en mail rundt til ErhvervsForum med en opfordring til allerede på nuværende tidspunkt at melde interesser ind. Det har knap halvdelen af medlemmerne benyttet sig af allerede. De erhvervsledere, der har udtrykt interesse for klyngerne sættes straks i kontakt med disse. I bilag 8 fremgår en oversigt over tilbagemeldingerne fordelt på indsatsområde.

41 9. Årshjul

42 Årshjul Det indstilles, at: Bestyrelsen drøfter årshjul Sagsfremstilling Formandskabet har bedt sekretariatet om at udarbejde en mødekalender for bestyrelsen og direktionen i 2016, med udgangspunkt i en adskillelse af bestyrelsesmøderne og kontaktudvalgsmøderne. Forslaget er vedlagt som Årshjul Direktionsmøderne er fortsat i forlængelse af møderne i Kommunaldirektørkredsen. Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt placeret en uge efter direktionsmøderne.

43 Årshjul 2015 Hvornår? Hvad? Tema 23. januar Bestyrelsesmøde Deltagelse af ErhvervsForum 27. januar Studietur til Bruxelles NordDanmarks EU-kontor 6. februar Direktionsmøde 3. marts Direktionsmøde 27. marts Partner kick off og Bestyrelsesmøde Erhverv og jobskabelse 6. maj Erhvervsforum Indsatsområderne 4. juni Direktionsmøde 26. juni Bestyrelsesmøde 21. august Direktionsmøde 19. September Bestyrelsesmøde Kvalificeret arbejdskraft Turisme? Fællesmøde med ErhvervsForum Infrastruktur Væksthus Nordjylland, kontrakt 2016 EU-kontoret: strategi oktober Seminar for bestyrelse og direktion Status på det første år i BRN 6. november Direktionsmøde 27. November Bestyrelsesmøde Internationalisering

44 Årshjul 2016 Hvornår? Hvad? Tema 29. januar Direktionsmøde 5. februar Bestyrelsesmøde 1. april Direktionsmøde 8. april Bestyrelsesmøde 10. juni Direktionsmøde 17. juni Bestyrelsesmøde 2. september Direktionsmøde 9. september Bestyrelsesmøde 11. november Direktionsmøde 18. november Bestyrelsesmøde

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Destinationsselskabet skal have fokus på at håndtere turismeudfordringerne i Nordjylland og udnytte de særlige muligheder som Nordjylland besidder.

Destinationsselskabet skal have fokus på at håndtere turismeudfordringerne i Nordjylland og udnytte de særlige muligheder som Nordjylland besidder. Samarbejdsaftale 2015-2017 mellem Business Region North Denmark og Destinationsselskabet Nordjylland Nærværende aftale, som indgås mellem BRN og Destinationsselskabet Nordjylland, står Destinationsselskabet

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

Bestyrelsen Business Region North Denmark

Bestyrelsen Business Region North Denmark Bestyrelsen Business Region North Denmark Fredag 23. januar 2015 kl. 9-11.30 Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt. 2 2. Ny fælles indsats

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar Referat Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Deltagere Vibeke Stoustrup Aalborg Kommune Anders D. Stryhn Rebild

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme Baggrund I juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af folketingets partier en aftale om en vækstplan for dansk turisme. Aftalen medførte en omorganisering af den nationale og de regionale turismefremmeindsatser.

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Mandag d. 4 februar 2015 Business Park Nord Østre Alle 6 9530 Støvring 04.02.15 1 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Sekretariatsledelsen Referat

Sekretariatsledelsen Referat Sekretariatsledelsen Referat Tirsdag 19. maj 2015 14.00-16.00 Himmerland Golf and Spa Resort Centervej 1 9640 Farsø Mødedeltagere Anders Stryhn Rebild Kommune Marianne Gade Brønderslev Kommune Rasmus Engsig

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 3. marts 2016 Kl. 13.00-15.30 Repræsentationslokale 1 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Anders Daugberg Stryhn

Læs mere

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur tirsdag den 3. februar 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg 03.02.15 1 Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 CVR-NR. 36 22 04 06 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark 28. september 2015 Bredgade 60 Brønderslev Deltagere Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord

Læs mere

Bilag 6: Interessevaretagelse

Bilag 6: Interessevaretagelse Bilag 6: Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Studietur til Göteborg 11.-12. august 2015 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 10. juni 2016 10.30 11.30 Fællesmøde med Erhvervsforum 08.45 10.15 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2.

Læs mere

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin Storgaard Jammerbugt

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 5. marts 2015 Mødested: Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-16.00 (Årsmøde fra kl. 16.30 i Business

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 21-10-2015 17:30 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 20. juni 2016 Kl. 13.00 15.30 Vestre Boulevard 7 9600 Aars Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål Ud kast til vedtægter for foreningen NordDanmarks EU-kontor 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark 5. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 25-09-2015 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3 Dagsorden kommunikationsgruppen Boulevarden 13 9000 Aalborg Mødelokale 3 Mødedeltalere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Christian Michaelsen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 1. december 2016 Kl. 13.00-15.00 Mødelokale 4 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 9. december 2016 Kl. 12.00-15.00 Lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tirsdag d. 20 januar 2015 Boulevarden 13 9000 Aalborg 25.02.15 1 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Jane Lindberg Rebild Kommune Michael

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde.

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde. SUPPLERENDE NOTAT FUNDRAISINGKONFERENCE Notatet Fundraisingkonference Mere finansiering til Nordjylland har været behandlet i tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde. Med udgangspunkt i tovholdergruppens

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 14. oktober 2016 Kl. 12.30 15.00 Mødelokale 4 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Martin Storgaard

Læs mere

Dagsorden Erhvervsforum

Dagsorden Erhvervsforum Dagsorden Erhvervsforum Fredag 18. september 2015 09.00-10.30 - Morgenmad fra 08.30 Regionsrådssalen Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Torben Fristrup CUBIC Peter Mølbjerg Reservedelsfabrikken

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Udvikling af turismens SMV ere

Udvikling af turismens SMV ere TURISME Udvikling af turismens SMV ere Formål Det er formålet, at styrke forretningsudvikling i turistvirksomheder ved at forbedre rådgivningen via erhvervsfremmesystemet Baggrund Tovholdergruppen for

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 17/3 2016 kl. 15.00-16.15 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 15.00-16-15 Mødets tema Ordinært møde Afbud: Palle Mortensen

Læs mere

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Referat Bestyrelse Fredag den 5. febuar 2016 11.00-13.00 Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9000 Aalborg Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. TEMA: Infrastruktur 3. BRNs

Læs mere

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Baggrund for Temadrøftelsen To afholdte møder: Fællesmøde mellem BRN s bestyrelsen med ErhvervsForum den 10. juni 2016

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Bilag 1: Digitalisering

Bilag 1: Digitalisering Bilag 1: Digitalisering Baggrund På baggrund af input fra ErhvervsForums temadrøftelse om digitalisering den 4. november 2016, har tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 06/09 2016 kl. 08.00-10.00 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 08.00 10.00 Konferencelokalet BPN Mødets tema Ordinært møde

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 11. december 2014 Mødested: Sønderup Landkøkken, Gammelholmvej 4, 9531 Suldrup Praktiske oplysninger: Kl. 16.00-18.00 (fra kl. 18 er der arrangeret

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere