Notat om regional udvikling og infrastruktur i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om regional udvikling og infrastruktur i Region Midtjylland"

Transkript

1 Notat om regional udvikling og infrastruktur i Region Midtjylland Overordnede konklusioner: Set i vesteuropæisk kontekst er der ikke tvivl om, at der eksisterer en sammenhæng mellem den regionale udvikling (i det efterfølgende lig økonomisk udvikling/arbejdspladser) og infrastruktur (i det efterfølgende er infrastruktur lig med bygning af veje/motorveje). - Lidt forenklet sagt kan det dokumenteres, at investeringer i infrastruktur styrker de områder, der allerede har en udvikling i form af relokalisering eller nylokalisering af virksomheder og svækker de områder, der ikke har en udvikling. Det betyder alt andet lige, at man må forvente en større og hurtigere udvikling i de områder, der har eller får de største infrastrukturinvesteringer. - Lidt forenklet sagt kan det også dokumenteres, at investeringer i infrastruktur skaber mere biltrafik og dermed på sigt et højere bilejerskab. Det betyder, at andre former for trafik, f.eks. kollektiv trafik, får et reduceret kundegrundlag, hvilket igen vil få konsekvenser for f.eks. landområder, der i forvejen er tyndt befolket, men også for tyndt befolkede byområder. - Lidt forenklet sagt kan det endeligt dokumenteres, at udviklingen fastlåses, når der investeres i infrastruktur. Det betyder, at lokaliseringen af infrastruktur får en afgørende indflydelse på det pågældende område, der investeres i. Men investeringerne får også afgørende indflydelse på de nærliggende områder, beliggende op til 45 minutters transporttid i bil. Udviklingen i de områder, der ikke får investering i infrastruktur, vil kunne ændres, men det kræver andre typer af massive private eller offentlige investeringer. Referencer: Web: Byen vejen og Landskabet Web: "Bloeiende bermen verstedelijking langs de snelweg" Konsekvenser for Region Midtjylland (GIS analyser) For udviklingen i Region Midtjylland betyder det, alt andet lige, at der vil foregå tre forskellige typer udviklinger. For det første, i den vestlige del, en fortsat yderst afdæmpet demografisk og økonomisk udvikling, og her i specielle områder stagnation og tilbagegang. For det andet, i den midterste del af Region Midtjylland, en udvikling der vil være deltvist præget af udviklingen i den østligere del af Region Midtjylland. For det tredje, i Østjylland, en udvikling hvor der vil ske en forsat markant demografisk og økonomisk udvikling omkring de største byer og langs motorvejsnettet. Tilgængelighedskortene (figur 1) viser tydeligt, hvordan motorvejsudbygningen efterlader et aftryk på de områder, hvor motorvejene føres igennem i form af øget tilgængelighed til arbejdspladser. Den største udvikling i tilgængeligheden ses i Østjylland, hvor de fleste motorveje er opført i de sidste 20 år. Henrik Harder Hovgesen, lektor, Ph.d., HD(O) projektleder Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø Tlf Fax

2 Figur 1: Udviklingen i tilgængeligheden opgjort som det antal arbejdspladser, der kan nås inden for 30 minutter i bil, de pågældende år. Sogne stedfæstet v. centroid af største byzone i sognet er benyttet som opgørelsesenheder Figur 2: Udvikling i pendling vist som flows. Med flow menes passager, start eller slutpunkter for pendlere opregnet med udgangspunkt i luftlinierne mellem bolig og arbejdsstedssogn. Opgørelsen er foretaget på en 2x2 km grid, og kortene viser antal pendlere efter samme absolutte skala alle tre år. Den sideløbende udvikling af motorvejsnettet er lagt oven på flowkortet som en lilla streg. For 1982 og 1992 viser kortene nettets udstrækning ved årets begyndelse, mens den del af Hirtshalsgrenen samt Århus-Låsby, der åbnede i hhv og 2003, er medtaget 2002 flowkortet (Nielsen, Thomas S. og Hovgesen, Henrik Harder (2004a)). Pendlerkortene (figur 2) viser lige så tydeligt, at udviklingen i pendling over et 20 års forløb, i perioden 1982 til 2002, følger motorvejsudbygningen meget snævert, specielt i Region Midtjylland, hvor væksten i pendlingen er størst og har bredt sig mest. Området omkring Århus får flere gule og røde farver. Andre knap så centrale områder - det er dem som har farven grøn - skrifter ikke farve over den 20 års periode, kortene dækker. Der er tale om områder hvor mindre end mennesker starter, stopper eller passerer igennem. 2

3 Grunduddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Lang videregående uddannelse Figur 3: Pendling og uddannelsesniveau anno vist som flow. Med flow menes passager, start eller slutpunkter for pendlere opregnet med udgangspunkt i luftlinierne mellem bolig og arbejdsstedssogn. Opgørelsen er foretaget på en 2x2 km grid. Uddannelseskortene (figur 3) viser lige så klart, hvilken uddannelsesbaggrund pendlerne har, og hvor de pendler fra og til, dvs. hvor de henholdsvis bor og arbejder. Kortene viser klart, at pendlere med lang videregående uddannelse overvejende bor og arbejder tæt på eller i de større bycentre i Danmark og specielt i den østlige del af Region Midtjylland. Samtidig viser kortene ligeså klart, at pendlere med grunduddannelse ikke pendler langt dagligt men arbejder tæt på, hvor de bor. Et forhold der specielt gør sig gældende for den vestlige del af Region Midtjylland. Denne udvikling er forstærket i perioden 1982 til 2002 og til trods for periodiske udsving. Generelt kan man sige, at en stor gruppe pendlere uanset uddannelsesmæssig baggrund er presset ud af boligmarkedet i de største byer af økonomiske årsager. Men det betyder ikke, at de vælger at bosætte sig i landeområder. De finder ofte et sted at bo, hvor den daglige transportafstand/transporttid, til hvor de skal arbejde, er acceptabel, dvs. op til 45 min. daglig transport. For Region Midtjylland betyder det, at en række byområder i Østjylland vil komme til at fungere som forstæder til Århus. Her er der tale om Randers, Silkeborg, Skanderborg etc. Men det betyder også, at en række andre byområder, f.eks. Skive, Herning, Holstebro og Struer etc., har og vil få svært ved at tiltrække arbejdskraft med lang videregående uddannelse. Konsekvenser for Region Midtjylland (Interview analyser) Det er forventeligt, at relokalisering eller nylokalisering af erhvervsvirksomheder, og udviklingen i Region Midtjylland, vil dermed alt andet lige foregå på samme måde som i resten af Danmark. I den forbindelse er der generelt en række forhold og overvejelser, der går igen, når virksomhedernes beslutningstager interviewes. For det første ønsker virksomhedernes beslutningstagere at vælge en lokalisering, der gør, at man i virksomheden kan opstarte produktionen så hurtigt så muligt. For det andet ønsker virksomhedernes beslutningstagere generelt mulighed for at lokalisere virksomhederne, så medarbejdere og kunder let kan komme hen til virksomheder, og produkter kan distribueres fleksibelt og med de lavest mulige omkostninger. Kun de allerstørste virksomheder har mulighed for systematisk at beregne konsekvenserne af alternative lokaliseringer. Meget få virksomheder har, muligheden for at vælge mellem en række alternative lokaliseringer og beregne konsekvenserne af deres valg. I stedet for tages beslutninger ofte med støtte i anden viden. I den forbindelse spiller følelser og fornemmelser en stor betydning for beslutningstagerne. En vigtig parameter er synliggørelsen af virksomheden og dermed virksomhedens produkter i egne og andres øjne. Indfaldsviklen var, at vi skulle finde et sted, hvor vi kunne placere et fælleskontor, og det skulle helst være sådan, at ingen af kontorerne følte, at man forlod sin by og blev slået samme med det andet kontor. Og så faldt det lige for her på stedet Det var samtidigt væsentligt for os, at vi her på stedet kunne skabe den synlighed, som vi ikke havde før, hvor vi lå gemt godt af vejen inde i byen. Vi følte også, at der var alt for mange, der ikke vidste, hvem vi var eller kunne finde derhen, hvor vi tilfældigvis boede. Lars Bæk, Partner, PricewaterhouseCoopers, Lillebælt om den beslutningsproces der førte til samlingen af Fredericia og Middelfart afdelingerne i et nyt fælles kontor ud til motorvejen v. Lillebælt. 3

4 Netop behovet for at synliggøre den enkelte virksomhed går igen. I den forbindelse henviser virksomhedernes beslutningstagere, der har placeret deres virksomhed ved siden af infrastruktur, til, at de får mange uopfordrede ansøgninger fra mulige fremtidige medarbejdere. Og kun i begrænset omfang eller slet ikke behøver de at annoncere efter medarbejdere. Samtidig peger virksomhedernes beslutningstagere på muligheden for at kunne rekruttere fra et stort geografisk område, som igen gør det muligt at få og nå mere kvalificeret arbejdskraft. Vi havde ingen lokale kunder, det var ude i hele landet, så derfor var det naturligt for os at tænke på hvad er så den optimale placering for os, og så udviklede vi et koncept der handlede om at gøre en immateriel virksomhed som en kommunikationsvirksomhed som vores er, prøve at gøre den til noget materielt. Kunne vi skabe sammenhæng mellem vores navn, vores fysiske tilstedeværelse og det kommunikationsrådgivningskoncept vi arbejder med, så var det jo fint, også for at se om vi kunne transformere vores mærke til et varemærke, en mærkevare i bedste fald Tom Elert, Direktør for 727-communications i Stilling ved Skanderborg om de overvejelser der førte til etableringen ved motorvejen med et passagerfly som en markant del af bygningen Synliggørelsen af virksomheden over for virksomhedernes kunder er ofte et lige så vigtigt argument for en lokalisering langs infrastruktur som hensynet til potentielle fremtidige medarbejdere. Mange beslutningstagere i virksomhederne vurderer, at det er afgørende for dem, at deres virksomhed er fysisk synlig for kunderne. Dette er tilfældet, selv om virksomhederne ikke har eller producerer produkter, der kan impulskøbes. En fysisk synlig lokalisering gør det imidlertid let for kunder at komme på besøg, og fornemmelsen eller følelsen af at kunne tilbyde kunderne denne mulighed, understreges ofte af virksomhedernes beslutningstagere. vi har boet lige ovre på den anden side af motorvejen, hvor der i dag er Telecom center og Metax og McDonald s. Det er reelt vores gamle bygninger, og faciliteterne var for små, der var ikke nogen udvidelsesmuligheder og her lå en grund af en passende størrelse og med en passende infrastruktur lige op og ned af, altså lettere tilkørselsforhold osv. Plus at vi har yderligere ekspansionsmulighed. Så det var de ting, der gjorde sig gældende. Det var tæt på det gamle, så vi flyttede ikke så langt, at folk ikke kunne finde os længere. Christian Kjær, IT- og Marketingschef, P. Christensen/Mercedes i Odense om overvejelser i forbindelse med flytningen af virksomheden til en ny lokalitet. Antallet af nye virksomheder, der har råd til at etablere sig, i et nyt domicil langs infrastruktur i Danmark, er ikke stort. Ofte ønsker virksomhedernes beslutningstagere generelt heller ikke at flytte virksomheden langt væk, fra dér hvor virksomheden er grundlagt, idet det vil rumme en række praktiske problemer f.eks. i forhold til kunder. Når virksomhedernes beslutningstagere vælger at flytte sin virksomhed, er det oftest, fordi den eksisterende lokalitet ikke giver mulighed for udvidelse, ved f.eks. vækst eller fusion, eller ved mangel på kvalificeret arbejdskraft. At kunne lokaliserer virksomheden langs en motorvej er således typisk ikke et argument i sig selv. I den forbindelse er valget af lokalisering af virksomheder langs infrastruktur et mere end 2000 år gammelt og velafprøvet valg. Historisk set er langt de fleste virksomheder inden for handel/produktion netop anlagt ved udmundingen af åløb, ved naturlige havne, ved steder hvor det var hensigtsmæssigt at lave en togstation og dermed at møde kunder eller sælge/transportere sine varer. Infrastruktur som motorveje, tilbyder i dag nøjagtigt denne sammen mulighed. Og på langt størstedelen af motorvejsnettet passerer der langt flere mennesker dagligt, end der dagligt passerer over et torv i en typisk provinsby, i f.eks. Region Midtjylland, hvilket mange beslutningstagere i virksomheder allerede har erkendt. Generelle - Referencer Adam af Bremen (ca. 1075), De Hamburgske Ærkebispers Historie og Nordens Beskrivelse,, overs. af Carsten L. Henrichsen, Genoptr. DIH Kildebind. Aitken, S. C., Fik, T. J. (1988), The Daily Journey to Work and Choice of Residence, The Social Science Journal, vol. 25, issue 4, pp Anas, Alex, Arnott, Richard and Small, Kenneth A. (1997), Urban Spatial Structure, UCTC No. 357, University of California Transportation Center, University of California at Berkeley Andersen, Anne Kaag (2002), Are commuting areas relevant for the delimitation of administrative regions in Denmark?, Regional studies, 36(8),

5 Architekten, XXIX. 2., (1927), Betænkningen vedrørende Københavns Trafiklinier som forarbejde til Københavns regionplan, Akademisk Architechtforening, København Arthur, W. B. (1988), Urban Systems and Historical Path Dependence, In: Ausubel, J. H., Herman, R. (eds.), Cities and Their Vital Systems: Infrastructure Past, Present and Future, National Academy of Sciences Baerwald, Thomas (1982), Land use changes in suburban clusters and corridors, Transportation research record 861, pp 7-12 Baerwald, Thomas J. (1978), The emergence of a new downtown, Geographical review, vol. 68, iss. 3 Bellomo, Salvatore J.; Dial, Robert B. og Voorhees, Alan M. (1970), Factors, trends and guidelines related to trip length, National Coorperative Highway Research Program report 89, Highway Research Board, Washington D. C. Bendtsen, P.H. (1960), artikel i Politiken 11. feb. 1960, s. 10 Berry, Brian (1959), Recent studies concerning the role of transportation in the space economy, Annals of the association of regional geographers, vol. 49, issue 3, pp Berry, Brian J. L. (1968). A synthesis of formal and functional regions using a general field theory of spatial behaviour. In: Brian J. L. Berry and Duane F. Marble. Spatial Analysis. Prentince-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey Boarnet, Marlon G. og Chalermpong, Saksith (2001), New highways, house prices, and urban development: A case study of toll roads in Orange county, CA, Housing Policy Debate, vol. 12, issue 3, pp Cervero, Robert (2001), Induced demand: An urban and metropolitan perspective, Paper prepared for Policy forum: Working together to address induced demand, U.S. E.P.A., F.H.A., U.S. D.o.T., and Eno transportation foundation Christiani & Nielsen et al. (1936): Motorveje med Broer over Storebælt og Øresund, København, Egmont H. Petersen Christiani & Nielsen et al. (1937): Motorveje med Broer over Storebælt og Øresund. Supplerende bemærkninger til forslag af 9. marts 1936, København, Egmont H. Petersen Christoffersen, Henrik (2003), Det danske bymønster og landdistrikterne, AKF forlaget. Dansk Vejtidsskrift (1936), Forslaget til anlæg af motorveje I Danmark. Med broer over Storebælt og Øresund, årgang 1936, nr.3, s. 146 Downs, Anthony (2004), Still stuck in traffic, Washington D.C., Brookings Institution Press Erickson, Rodney A og Gentry, Marylynn (1985), Suburban nucleations, Geograhical review, vol. 75, iss. 1 Fisher, Howard T. (1962), Radials and circumferentials an outmoded urban concept?, I: Urban survival and traffic, T.E.H. Williams (editor), E. and F. N. Spon limited, London Giuliano, G. (1989), Research policy and review 27. New directions for understanding transportation and land use, Environment and planning A, vol. 21 Glaeser, Edward L.; Kolko, Jed og Saiz, Albert (2001), Consumer city, Journal of Economic Geography, vol. 1, pp Golledge, R. G. og Stimson, R. J. (1997), Spatial behavior, The guilford press, New York Hanson, Susan (1986), The geography of urban transportation, The Guildford Press Horton, F. E. og Reynolds, D. R. (1971), Effects of urban spatial structure on individual behavior, Economic Geography, vol. 47, pp Huang, William (1994), The effects of transportation infrastructure on nearby property values. A review of the literature, Working paper 620, University of California at Berkeley Humlum, Johannes (1960), kronik i Politiken 07. feb. 1960, s. 29 Humlum, Johannes (1961): Landsplanlægning I Danmark, Ugleserien, Gyldendals Forlag, København

6 Humlum, Johannes (1966): Landsplanlægningens Problemer, Munksgaards Forlag, København 1966 Hägerstrand, Torsten (1970), Tidsanvänding och omgivningsstruktur, I: Urbaniseringen i Sverige en geografisk samhällsanalys, Bilag 4, SOU 1970:14, Statens offentliga utredningar, Stockholm Illeris, Sven et al. (1973): Regional udvikling i Danmark, en artikelsamling om anvendelsen af regionanalytiske metoder på danske forhold, Den Private Ingeniørfond Janelle, Donald G. (1969), Spatial reorganisation: A model and a concept, Annals of the association of American geographers, vol. 59, issue 2, pp Judge, E. J. (1983), Regional issues and transportation infrastructure: some reflections of the effects of the Lancashire-Yorkshire motorway, In: Button, K. J. and Gillingwater, D. (ed.), Transport, location and spatial policy, England, Gower Jørgensen, Elmer, S (2001): Fra Chaussé til motorvej, Dansk Vejhistorisk Selskab, Odense Unversitetsforlag, Odense Kveiborg, Ole (2005), Personlig kommunikation m. Ole Kveiborg, der er forsker v. Danmarks Transportforkning Landsplanafdelingen (1970), Landsplanlægning, status og fremtidsperspektiver, Publikation nr. 21., landsplansudvalgets sekretariaet 1970, S. L. Møllers Boggtrykkeri. København Landsplanafdelingen (1996), Revideret forslag til landsplanredegørelse, Danmark og europæisk planpolitik, Miljø og Energiministeriet. Landsplanafdelingen (2000), Landsplanredegørelse 2000, Lokal identitet og nye udfordringer, Miljø og Energiministeriet. Levinson, David, Harder, Kathlen, Bloomfield, John og Winiarczyk, Kasia (2005), Weighting waiting: Evaluating the perception of in-vehicle travel time under moving and stopped conditions, Journal of The Transportation Research Board, Washington D. C. [under udgivelse] Matthiessen, Christian Wichmann (1985), Danske Byers Vækst, København, C.A. Reitzels forlag Matthiessen, Christian Wichmann og Andersson, Åke E. (1993), Øresundsregionen. Kreativitet, integration, vækst, Munksgaard, København Moon, Henry E (1988), Modelling land use change around non-urban interstate highway interchanges, Land use policy, October Ned Levine & Associates, 1999, Crimestat, Program created under grant from National Institute of Justice (grants 1997-IJ-CX-0040 and IJ-CX-0044), Nielsen, Bue (2001). Pendlingen I Danmark og udviklingen I 90erne. Working paper, Landsplanafdelingen, Miljø- og Energiministeriet, København Nielsen, Mette Plejdrup et al. (1999), Erhvervsarealer langs motorveje og overordnede veje, Århus, Aarhus Offset Nyvig, Anders (1963), Den nationale vejplan, særtryk af Ingeniørens Ugeblad maj 1963 pp 1 12 Palmquist, Raymond B. (1986), Impact of highway improvements on property values in Washington state, Transportation research record 887, pp Payne-Maxie Consultants og Blayne-Dyett, Urban and regional planners (1980), The land use and urban development impacts of beltways, Final report, US Department of Transportation, US Department of housing and urban development, Washington D.C. Perspektivplanlægning (1971), Redegørelse fra den af regeringen i november 1968 nedsatte arbejdsgruppe, H. J. Schultz Forlag, Ryan, Sherry (1999), Property values and transportation facilities: finding the transportation-land use connection, Journal of Planning literature, vol. 13, issue 4, pp SACTRA, The standing advisory committee on trunk road assessment (1994), Trunk roads and the generation of traffic, The department of transport, London Sanchez, Thomas (2004), Land use and growth impacts from highway capacity increases, Journal of urban planning and Siethoff, Ben ten og Kockelman, Kara M. (2002), Property values and highway expansion. Timing, size, location and use effects, Transportation research record 1812, pp

7 Steinitz, C. (1968), Meaning and the congruence of urban form and activity, Journal of the American institute of planners, vol.34, pp Van Ham, M., Hooimeijer, P., og Mulder, C. H. (2000), Urban form and job access: disparate realities in the Randstad, Tijd-schrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 92, pp Van Ham, M., Mulder, C. H. og Hooimeijer, P. (2001), Spatial flexibility in job mobility: macrolevel opportunities and micro-level restrictions, Environment and Planning A, vol. 33, pp Vejdirektoratat (2004b), Nye veje samt Ombygning af veje, projektoversigt publiceret på Vejdirektoratets hjemmeside (se Og Vejdirektoratet ( ), Trafikrapport, årgange fra 1955 til og med 2004, Vejdirektoratet, København (data fra 1980 og frem findes publiceret elektronisk på Vejdirektoratets hjemmeside under overskriften Trafikarbejde efter vejtype se : Vejdirektoratet (1962), Anlæg af motorveje i Jylland, Vejdirektoratet November 1962, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet ( ), Trafikrapport 1980 samt efterfølgende årgange af publikationen trafikrapport og trafik på det rutenummererede vejnet som med de seneste årgange alene er blevet publiceret elektronisk under overskriften Trafikken på det rutenummererede vejnet (http://www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=81181). Vejdirektoratet (1996), Per Milner, Vejdirektør, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet (1999), Erhvervsarealer langs motorveje og overordnede veje, Rapport nr. 180, 1999, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet (2000), Trafikvækstens anatomi, København Vejdirektoratet (2004): Vej- og trafikteknisk Ordbog, Vejdirektoratet - Vejregelrådet April 2004, (http://www.vejregler.dk/html/pdffiler/net_vr5_ordbog_ pdf) Vejdirektoratet (2004a), Vejlængde, Tal for vejlængder publiceret på Vejdirektoratets hjemmeside (http://www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=79733) Vejplanudvalgene 1974 (1975), Skitse til Vejplan for perioden , Vejdirektoratet Voith, Richard (1991) Transportation, Sorting and House Values, AREUEA Journal, vol. 109, issue 2, pp Whebell, C. F. (1969), Corridors: A theory of urban systems, Annals of the association of American geographers, vol. 59, issue 1 Zahavi, Yacov og Talvitie, Antti (1980) Regularities in Travel Time and Money Expenditures, Transportation Research Record 750, TRB, National Research Council, Washington, D.C., 1980, pp BVL - Referencer Nielsen, T. S. og Hovgesen, H. H. (2005 / 2006), "Urban fields in the making - new evidence from a Danish context", Fortcomming in: Tijdschrift voor Economishe en Sociale Geografie, Blackwell Nielsen, J. B., Schultz, A. T. Hovgesen, H. H. og Nielsen, T. S. (2005), "Byen, Vejen og Landskabet: Motorvejen - landskabskunst og hverdagslandskab", Skov og Landskab, København Nielsen, T. S., Hovgesen, H. H. (2005), "GIS-baserede kortlægninger af interaktionsdata", paper for Kortdage 2005, Geoforum Danmark, Hotel Comwell, Kolding, november 2005 Nielsen, T. S., Hovgsen, H. H. og Lassen, C. (2005), "Exploratory mapping of commuter flows in England and Wales", Paper for the RGS- IBG Annual International Conference, London, August 31 - September 2 Nielsen, T. S. og Hovgesen, H. H. (2005), "Do motorways shape urban growth? Analysis of growth patterns with micro-level data - before and after road openings in two Danish motorway corridors.", Paper presented at the 45th congress of the European Regional Science Association, August 2005, Amsterdam Hovgesen, H. H. og Nielsen, Thomas S. (2005), "Motorways and urban development in Denmark", Paper for the AESOP-congress, Vienna, Austria, July 13-16,

8 Hovgesen, H. H, Nielsen, T. S. og Kappel, M. (2005), "Visualisering af Danmarks erhvervsgeografi vha. kvadratnetsklynger, Forskningsprojektet ATLAS", Paper for Kortdage 2005, Hotel Comwell, Kolding, november 2005 Johannsen, H. H. W., Nielsen, T. S. og Hovgesen, H. H. (2005), "Polarisation tendencies in the spatial regional fabric in Denmark - Challenges on the road towards a more balanced regional spatial and economic development", Paper for the AESOP-congress, Vienna, Austria, July 13-16, 2005 Nielsen, T. S. (2005), "Infrastrukturens betydning for byydvikling og bebyggelse I det åbne land", Skov og Landskabskonferencen 2005, Skov og Landskab, Hørsholm Nielsen, T. S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, Jens B. (2004), "Byen, Vejen og Landskabet - Kortlægninger og resultater", Institut for samfundsudvikling og planlægning skrift nr. 298, Aalborg Universitet, Aalborg (ISBN m, ISSN ) Nielsen, T. S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, Jens B. (2004) Byen, Vejen og Landskabet - Metodiske problemstillinger og datakvalitet, Institut for samfundsudvikling og planlægning skrift nr. 299, Aalborg Universitet, Aalborg (ISBN , ISSN ) Nielsen, T. S. og Hovgesen, H. H. (2004), "How do motorways shape commuting patterns? An evaluation based on time series.", Paper for the European Transport Conference, Strasbourg, Oct. 4-6 Hovgesen, H. H. og Nielsen, T. S. (2004), "Motorveje og byudvikling i Danmark", Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet, august Nielsen, T. S. og Hovgesen, H. H. (2004), "GPS in pedestrian and spatial behaviour surveys", Paper for the 5th International Conference on Walking in the 21st Century, Cities for People, Copenhagen, June 9-11 Nielsen, T. S. og Hovgesen, H. H. (2004), "Projekt byen, vejen og landskabet - analyser af pendling og byudvikling", Paper til 5te møde i Regional science association i Danmark, april 2004, Falsterbo, Sverige 8

Pendlingsmønstre i Østjylland

Pendlingsmønstre i Østjylland Konference om dialog projekt om udviklingen i det østjyske bybånd 30 januar 2007 Scandic, Bygholm Park, Horsens Pendlingsmønstre i Østjylland Thomas Sick Nielsen (sick@life.ku.dk) Center for Skov, Landskab

Læs mere

Fremtidens byudvikling i Østjylland ( ) ( ) Arealanvendelsesmodellering i GIS. M M f c M f c. i j ij

Fremtidens byudvikling i Østjylland ( ) ( ) Arealanvendelsesmodellering i GIS. M M f c M f c. i j ij Fremtidens byudvikling i Østjylland ( ) V = g M f c i j ij j F ij j ( ) ( ) Arealanvendelsesmodellering i GIS M M f c = g M f c i j ij j ij Agenda Byudviklingstendenser i udlandet Byudviklingen i Østjylland

Læs mere

Status for funktionel integration i det østjyske bybånd Kortlægninger af pendling, indkøbs- og fritidsture.

Status for funktionel integration i det østjyske bybånd Kortlægninger af pendling, indkøbs- og fritidsture. Status for funktionel integration i det østjyske bybånd Kortlægninger af pendling, indkøbs- og fritidsture. Forfattere: Thomas Sick Nielsen, Københavns Universitet, Center for Skov, Landskab og Planlægning,

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Thomas S. Nielsen, DTU, Email: thnie@transport.dtu.dk Den nationale cykelkonference 2014, Værket, Randers, 14 Maj 2014 Agenda Hvorfor byfunktioner

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Multifunktionalitet - Kortlægning og værdisætning

Multifunktionalitet - Kortlægning og værdisætning Multifunktionalitet - Kortlægning og værdisætning Peter Stubkjær Andersen Adjunkt, Ph.d. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet 14. maj 2014 Fremtidens Landskaber Temadag:

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Udfordringerne ved cykelfremme i mindre byer

Udfordringerne ved cykelfremme i mindre byer Trafikdage 2016, excecutive session, mandag den 22. august, 16:30-18:00 Udfordringerne ved cykelfremme i mindre byer Thomas A. S. Nielsen, Vejdirektoratet, tasn@vd.dk 1. 2. Byerne med 10-80000 indbyggere

Læs mere

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION Projektchef Kristian Bransager 1 De danske byer må bindes tættere sammen ". the analysis confirms that city productivity tends to increase with city size; doubling city size is found to be associated with

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

STRATEGISK PLANLÆGNING I ØSTJYLLAND

STRATEGISK PLANLÆGNING I ØSTJYLLAND STRATEGISK PLANLÆGNING I ØSTJYLLAND STRATEGISK FYSISK PLANLÆGNING ELLER LOBBYISM FOR INFRASTRUKTUR INVESTERINGER? SPECIALE I URBAN PLANNING & MANAGEMENT (PLAN & MILJØ) FORÅR 2008 AF KRISTIAN OLESEN INTRODUKTION

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik Konference 1. og 2. oktober 2015. Letbanen styrker byudviklingen

Højklasset kollektiv trafik Konference 1. og 2. oktober 2015. Letbanen styrker byudviklingen Højklasset kollektiv trafik Konference 1. og 2. oktober 2015 Letbanen styrker byudviklingen v/bjarne Holm Markussen, direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Greater Copenhagen og den regionale

Læs mere

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Henrik Harder lektor, phd. AAU, forsknings projektleder på forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet 2005 BVL - Bog -

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften Lars Nørby Johansen Formand for Danmarks Vækstråd Statuskonference for de strategiske analyser d. 12. april 2010 Udfordringer

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Kort præsentation. Kvalifikationer. Publikationer

Kort præsentation. Kvalifikationer. Publikationer Mette Foged Postdoc Økonomisk Institut Postaddresse: Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, 26 26.2.26 E-mail: mette.foged@econ.ku.dk Telefon: +45 35 32 35 82 Hjemmeside: econ.ku.dk/foged/default.htm

Læs mere

Energi og byer planlægning, indikatorer og rebound effekter erfaringer fra EU-RP7 projekt PLEEC Christian Fertner

Energi og byer planlægning, indikatorer og rebound effekter erfaringer fra EU-RP7 projekt PLEEC Christian Fertner Energi og byer planlægning, indikatorer og rebound effekter erfaringer fra EU-RP7 projekt PLEEC Christian Fertner Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) Københavns universitet chfe@ign.ku.dk

Læs mere

Fragmentering og sammenhæng i de nye storbylandskaber

Fragmentering og sammenhæng i de nye storbylandskaber Fragmentering og sammenhæng i de nye storbylandskaber Byer uden grænser Randers, 19-20. juni 2007 Introduktion Fra nationalt hierarki til globalt netværkssamfund Territorial konkurrence Globalisering Det

Læs mere

Hvad har betydning for udviklingen i cyklingen? Analyse af brug af cykel på ture i transportvaneundersøgelsen 1996-2013.

Hvad har betydning for udviklingen i cyklingen? Analyse af brug af cykel på ture i transportvaneundersøgelsen 1996-2013. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Provinsbyernes udfordringer Erhverv og talent

Provinsbyernes udfordringer Erhverv og talent Provinsbyernes udfordringer Erhverv og talent Lars Winther Lektor, ph.d. lw@geo.ku.dk www.geo.ku.dk www.byforskning.dk Institut for Geografi og Geologi De store udfordringer! Mange sammenfaldende udfordringer

Læs mere

Byudvikling, klimaændringer og oversvømmelsesrisiko

Byudvikling, klimaændringer og oversvømmelsesrisiko Byudvikling, klimaændringer og oversvømmelsesrisiko Per Skougaard Kaspersen*, Nanna Høegh Ravn, Karsten Arnbjerg-Nielsen, Henrik Madsen, Martin Drews *PhD student Climate Change and Sustainable Development

Læs mere

GIS-baserede kortlægninger af interaktionsdata

GIS-baserede kortlægninger af interaktionsdata Paper til Kortdage 2005, Hotel Comwell, Kolding, 16-18 november, 2005. GIS-baserede kortlægninger af interaktionsdata Thomas S. Nielsen, Adjunkt, Ph.D. Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

Current Trends and Approaches in Urban Hydrogeology, Bucharest, 13-15 may 2015

Current Trends and Approaches in Urban Hydrogeology, Bucharest, 13-15 may 2015 Current Trends and Approaches in Urban Hydrogeology, Bucharest, 13-15 may 2015 Gert Laursen, Hydrogeneralist The Municipality of Odense, Denmark Urbanisation, water abstraction and climate adaptation City

Læs mere

Trængsel et udtryk for aktivitet, men måske også en hæmsko for udviklingen

Trængsel et udtryk for aktivitet, men måske også en hæmsko for udviklingen 1/6 Trængsel et udtryk for aktivitet, men måske også en hæmsko for udviklingen Johannes Sloth, adm. direktør, HUR jos@hur.dk Manchet Trængsel medfører store omkostninger for samfundet, for virksomhederne

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR HÅNDVÆRKERKVARTERNE TRINE SKAMMELSEN, PARTNER OG BYPLANLÆGGER - BOYESKAMMELSEN A/S

FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR HÅNDVÆRKERKVARTERNE TRINE SKAMMELSEN, PARTNER OG BYPLANLÆGGER - BOYESKAMMELSEN A/S FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR HÅNDVÆRKERKVARTERNE TRINE SKAMMELSEN, PARTNER OG BYPLANLÆGGER - BOYESKAMMELSEN A/S / TRINE SKAMMELSEN / CIVILINGENIØR I URBAN DESIGN / 2014: PARTNER I BOYESKAMMELSEN A/S, V ANNE

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Pendlingsmønstre i Østjylland

Pendlingsmønstre i Østjylland Konference om dialog projekt om udviklingen i det østjyske bybånd 30 januar 2007 Scandic, Bygholm Park, Horsens Pendlingsmønstre i Østjylland Thomas Sick Nielsen (sick@life.ku.dk) Center for Skov, Landskab

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Invest in Denmark hvorfor gavner udenlandske investeringer og hvordan skaffer vi dem?

Invest in Denmark hvorfor gavner udenlandske investeringer og hvordan skaffer vi dem? Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 85 Offentligt Invest in Denmark hvorfor gavner udenlandske investeringer og hvordan skaffer vi dem? Chef for Invest in Denmark, Merete Juhl

Læs mere

Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej

Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej 20. januar 2009 Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej Per Homann Jespersen og Martin Lidegaard Baggrund Igennem 40 år har det været diskuteret at anlægge en ny motorvej mellem København og

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Infrastruktur og økonomisk udvikling

Infrastruktur og økonomisk udvikling Special Session om Infrastruktur og Vækst Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 Hans Henrik Sievertsen DTU Transport E-mail: hhs@transport.dtu.dk - Hvad ved vi egentlig? Infrastrukturinvesteringer: baseret

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi?

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Center for Strategisk Byforskning Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Frederiksberg 4.3.2011 Gertrud Jørgensen Forskningschef, professor Skov & Landskab Hvem er vi? Københavns Universitet Institut

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK. Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015

VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK. Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015 VÆKSTKULTUR PÅ AARHUSIANSK Realdania Erhvervsforum 19. marts 2015 1 2 JO HØJERE UDDANNELSESNIVEAU, DESTO STØRRE VELSTAND. Værdiskabelse i kommunens erhvervsliv, 2007 (i 1000 kr.) 450 400 De byer der vinder,

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Norsminde

Pilotområdebeskrivelse Norsminde Pilotområdebeskrivelse Norsminde Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse

Læs mere

REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN

REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN Tegnet af Arkitek-irmaet Schmidt, Hammer og Lassen der i samarbejde med entreprenør A. Enggaard står bag byggeriet. Arkitekterne siger om byggeriet: "Vi tror på en

Læs mere

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen Af Goran Vuk, Vejdirektoratet, og Henrik Paag, Tetraplan A/S Vejdirektoratet har anvendt trafikmodellen OTM til vurderinger af de

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Aarhus Nordiske Folkemøde 2015

Aarhus Nordiske Folkemøde 2015 Aarhus Folkemøde Aarhus Nordiske Folkemøde 2015 Nordic City Network og Aarhus Kommune Per Riisom Vi er et borger /politiker forum om byudvikling i nordiske byer. Det er aldrig set før. De byer vi ønsker!

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Visualisering af Danmarks erhvervsgeografi vha. kvadratnetsklynger, Forskningsprojektet ATLAS

Visualisering af Danmarks erhvervsgeografi vha. kvadratnetsklynger, Forskningsprojektet ATLAS Paper til Kortdage 2005, Hotel Comwell, Kolding, 16-18 november 2005 Visualisering af Danmarks erhvervsgeografi vha. kvadratnetsklynger, Forskningsprojektet ATLAS Henrik Harder Hovgesen (hhh@plan.aau.dk),

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER 10-05-2016 Karen Wistoft DPU/AU 1 FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Mandag den 9. maj 14-16 Karen Wistoft, professor

Læs mere

Planlægning i Danmark år V. kontorchef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen

Planlægning i Danmark år V. kontorchef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen Planlægning i Danmark år 2020 V. kontorchef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen » så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udvikling og vurdering af en dataindsamlingsmetode for rutevalg i kollektiv trafik. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Udvikling og vurdering af en dataindsamlingsmetode for rutevalg i kollektiv trafik. Marie K. Larsen, DTU Transport, Udvikling og vurdering af en dataindsamlingsmetode for rutevalg i kollektiv trafik Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Baggrund Ønske om at få et større indblik i rutevalget i kollektiv

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden

Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden Pilotområdebeskrivelse - Lammefjorden Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Economic Policy Research Network

Economic Policy Research Network Economic Policy Research Network www.econ.ku.dk/eprn CEBR, DREAM, EPRU 26. maj 2015 Invitation til EPRN konference Hermed inviteres til årets Economic Policy Research Network (EPRN) konference, som finder

Læs mere

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer!

Camilla van Deurs. Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design. Gehl Architects. Menneskevenlige byer er sunde byer! Menneskevenlige byer er sunde byer! Middelfart april 2013 Camilla van Deurs Associate partner Arkitekt MAA PhD Lektor i Urban Design Vores filosofi arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

The Economic Policy Research Network

The Economic Policy Research Network The Economic Policy Research Network CEBR, DREAM, EPRU INVITED LECTURES Economic Policy Research Network Conference University of Copenhagen, CSS, room 35.01.06 Program organized by Claus Thustrup Kreiner

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl.

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl. Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning 8. oktober 2012 kl. 13 16 Invitation til Konferencen Community resiliens og samhørighed

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier N OTAT Yderområder er attraktive for børnefamilier D en 11. nov ember 2014 Sags I D : 1922991 D ok. ID : 1922991 Hovedkonklusioner: J N C @k l.dk D irek t e 3370 3802 Mobil 3131 1749 Befolkningsforskydningerne

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

Litteraturliste. Litteratur:

Litteraturliste. Litteratur: 88 Konklusion Dette projekt tager sit udgangspunkt i det nye motorvejsprojekt i og omkring Silkeborg. Den kommende motorvej i Silkeborg får store konsekvenser for byen, både negative og positive. Silkeborg

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

DJURSLAND MOBILITET Mere end A til B

DJURSLAND MOBILITET Mere end A til B DJURSLAND MOBILITET Mere end A til B Simon Wind & Ditte Bendix Lanng URBAN DESIGN Aalborg Universitet Center for Mobilitet & Urbane Studies (C-MUS) H ow are specific mobile situations enabled and CENTER

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse - Hagens Møllebæk

Pilotområdebeskrivelse - Hagens Møllebæk Pilotområdebeskrivelse - Hagens Møllebæk Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere