Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1."

Transkript

1 Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Johansen, Jens Munk, Steen Gundertofte, Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen, Christian Kaastrup, Jørn Jensen Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte Status vedr. vindmøller...1

2 1. Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte 07/2397 Beslutningstema: Kultur og Planlægning Godkendelse af Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte Sagsfremstilling: Overskuddet fra parkeringsindtægterne er øremærket til byens rum og pladser, herunder parkering. Det er besluttet, at der på baggrund af en samlet strategi- og handleplan for bymidten skal ske en gradvis udvikling af parkeringsfaciliteterne. Som grundlag for planen er der foretaget en række undersøgelser af de nuværende forhold samt analyseret på det fremtidige behov for parkeringspladser, -parkeringsmuligheder samt den byarkitektoniske konsekvens af indpasning af parkeringsanlæg. Der er afholdt møde med en række interessenter, som har ytret sig i forhold til placering af nye parkeringsanlæg, samarbejds- og finansieringsløsninger samt takstpolitikker. Et foreløbigt forslag til planen har været sendt i høring hos Svendborg Handelsstandsforening, Svendborg Erhvervsråd og Erhvervsudvalget. Den samlede forundersøgelse og høringssvarene danner grundlag for rapporten Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg bymidte. Ud over baggrundsmateriale og forslag til Handlingsplan indeholder rapporten beskrivelser og anbefalinger vedrørende: Parkeringshus/anlæg Adfærdsregulerende virkemidler Udvikling af byens rum og pladser Finansiering Parkeringsfond Høringssvar fra handelsstandsforeningen og erhvervsrådet indgår som bilag. Handlingsplanen tager udgangspunkt i et vurderet parkeringsbehov indenfor en tidshorisont på år på nye parkeringsbåse. Nye parkeringsanlæg Med henvisning til strategi- og handlingsplanens side prioriterer projektgruppen ideen om, at etablere et parkeringshus på den kommunale grund på hjørnet af Skolegade (vest) og Bagergade. Som supplement beskrives konsekvenserne af en placering ved Hulgade. Der foretages ikke yderligere beskrivelser vedrørende placeringer ved Skolegade vest Dronningemaen - boldbanerne og badmintonhallen, ved Dronningegården og ved Voldgade - øst og vest. Som en midlertidig løsning etableres 92 parkeringspladser på den tidligere del af Nyborgvej. Adfærdsregulerende virkemidler Med henvisning til strategi- og handlingsplanens side forbedres udnyttelsen af de eksisterende parkeringsarealer via optimering af indretningen af eksisterende parkeringsarealer, tidsrestriktioner, afgifter, licenser, brug af private, reserverede pladser, informationssystemer og kontrol. Tidsrestriktioner Med henvisning til strategi- og handlingsplanens side 17 ændres 1

3 det samlede parkeringsudbud fra: (63%) til (69%) korttidsparkeringsbåse (37%) til 870 (31%) langtidsparkeringsbåse. Flere korttidspladser vil forbedre faciliteterne for indkøbs- og ærindeparkanterne. Pendlerne henvises til mere perifere parkeringsarealer. Afgifter Med henvisning til strategi- og handlingsplanens side 20 udvides takstzonen, som inddeles i Zone 1 med 270 båse og Zone 2 med i alt p-båse. Der vil restere p-båse uden afgift. Afgiften indenfor Zone 1 sættes op, alternativt indføres progressive afgifter - se side 22. Licenser Med henvisning til strategi- og handlingsplanens side 23 indføres beboerlicenser og erhvervslicenser indenfor Zone 2. Pendlere og håndværkere gives mulighed for at købe parkeringskort indenfor Zone 2. Private, reserverede pladser Kommunen tager initiativ til en drøftelse med private parkeringsejere, dels for at tilknytte pladserne til det kommunale informations- og p-søgesystem, dels at harmonisere taksterne. Parkeringssøgesystemet tydeliggøres og videreudbygges Med henvisning til strategi- og handlingsplanens side 24 forbedres fremkommeligheden og informationen på P-søgeringen i forhold til de enkelte p-pladsers beliggenhed, kapacitet og belægningsgrad så den p-søgende trafik tilskyndes til at benytte P-søgering og den korteste adgangsvej. Det nuværende p-søgesystem er nedslidt, erstattes og videreudbygges efter en samlet plan for dynamisk skiltning. Udviklingsplan for byens rum og pladser Nye parkeringsanlæg lokaliseres så tæt på p-søgeringen som muligt med henblik på i højere grad at trafikfredeliggøre bymidten. Parkeringen på Torvet og Ramsherred nedlægges således, at arealet kan overgå til rekreativ anvendelse, såsom udeservering, udstillinger, stadepladser, ophold og leg. I et samarbejde med Realdania pågår en forundersøgelse vedrørende en række forhold om byrummene og bylivet, primært i overgangszonen mellem bymidte og havn. Opgaven afsluttes december 2008 med forslag til en strategiplan for udvikling af byens rum. Når forundersøgelsen om byens rum er udarbejdet i december 2008 gøres status og på det foreliggende grundlag foretages en prioritering for udviklingen af byens rum og pladser, herunder en eventuel videreudvikling af parkeringsfaciliteterne efter en fordelingsnøgle mellem de to indsatsområder. Finansiering Der opstilles en række principper for finansielle løsningsmodeller for et parkeringshus med vurderinger af fordele og ulemper. Modellerne drøftes på mødet og der træffes beslutning om grundlaget for yderligere udredning af en finansieringsløsning. Forslag til strategi- og handlingsplanens side 6-7 indeholder en samlet aktivitets- og økonomioversigt (udgifter og indtægter). Parkeringsvedtægt Vedtægter for P-fonden i Svendborg Kommune 2008 er revideret i januar. Strategiplanen refererer til sammenlignelige kommuners vedtægter. Det foreslås, at vedtægten suppleres med krav til etablering af cykelparkering i forbindelse med nybyggeri. 2

4 Tidsplan Når der er truffet beslutning om finansieringsmodel for etablering af et parkeringshus vil administrationen opstille modeller for den videre proces, herunder forslag til udbudsform, eventuel arkitektkonkurrence, udarbejdelse af lokalplan m.v. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilken finansieringsmodel der vælges, og hvorvidt modellen viser sig realiserbar. Lovgrundlag: Planloven. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at etablering af parkeringshus foretages ved privat finansiering, forslag til Handlingsplan godkendes på grundlag af følgende principper: Nye parkeringsanlæg Direktionen indstiller, at et parkeringshus i Voldgade fremmes. Det sker uagtet, at der i rapporten anbefales etablering af et parkeringshus ved Skolegade/Bagergade. Baggrunden er et ønske om at sikre et maksimalt antal pladser i børnepasningen. Det bemærkes, at den indstillede løsning indebærer, at der beslaglægges eksisterende parkeringspladser i etableringsfasen. Som supplement foretages der en nærmere vurdering af etablering af p-hus ved Hulgade. Handlingsplanen tilrettes i overensstemmelse med denne ændring. Adfærdsregulering Eksisterende parkeringsarealer reguleres via optimering af eksisterende indretning af parkeringsarealer, tidsrestriktioner, afgifter, licenser, brug af private, reserverede pladser, informationssystemer og kontrol. - Det samlede parkeringsudbud ændres til en højere andel korttidsparkeringsbåse - Takstzonen udvides og inddeles i Zone 1 og Zone 2 - Afgiften i Zone 1 forhøjes og der indføres afgift i Zone 2 - Der indføres beboerlicenser og erhvervslicenser inden for Zone 2 - Pendlere og håndværkere gives mulighed for at købe parkeringskort inden for Zone 2 - Kommunen tager initiativ til en drøftelse med private parkeringsejere, dels for at tilknytte pladserne til det kommunale informations- og p-søgesystem, dels at harmonisere taksten. - Fremkommeligheden og informationen på P-søgeringen forbedres i forhold til de enkelte p-pladsers beliggenhed, kapacitet og belægningsgrad, så den p-søgende trafik tilskyndes til at benytte P-søgering og den korteste adgangsvej. Det nuværende p-søgesystem erstattes og videreudbygges efter en samlet plan for dynamisk skiltning. - når der er skabt erstatning for parkeringspladser på Torvet og Ramsherred nedlægges pladserne her for at overgå til rekreativ anvendelse. Områdets fremtidige, konkrete anvendelse, herunder om det er muligt at anvende pladserne som fleksibelt parkeringsareal, fastlægges i forbindelse med politisk behandling af forslag til en strategiplan for byens rum og pladser. Når forundersøgelsen om byens rum er udarbejdet i december 2008 gøres status og på det foreliggende grundlag foretages en prioritering for udviklingen af byens rum og pladser, herunder parkering efter en fordelingsnøgle mellem de to indsatsområder, 3

5 - at parkeringsvedtægten suppleres med krav til etablering af cykelparkering i forbindelse med nybyggeri. Bilag: Rapport_H-lavformat med forside.pdf Beslutning i Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning : Forslag til handlingsplan indstilles med følgende supplement: Som beskrevet i Handlingsplan for parkering kan Skolegade løse det fremtidige parkeringsbehov, da den rummer indtil 500 nye pladser. Denne løsning kan opfylde det politiske ønske om at gøre Torvet og Ramsherred bilfrit, som senest skal ske samtidig md indvielsen af parkeringsanlægget i Skolegade. Derfor betyder det samtidig nedlæggelse af 105 pladser, og der vil således være en samlet vækst på op til 400 pladser. Denne løsning er den mest optimale i forhold til P-søgningen, og der er ikke væsentlige bevaringsmæssige kvaliteter at tage hensyn til. Det er derfor denne løsning, der fremmes. Af hensyn til antallet af pladser i daginstitutionerne, realiseres løsningen når der er etableret erstatningspladser for Børnely. Dette er planlagt til januar Det foreslås, at der foretages en nærmere undersøgelse af mulighederne for at finansiere anlægget ved hjælp af en OPP-konstruktion, privat finansiering eller et kommunalt/privat P- selskab. Som supplement til denne model kan der arbejdes med et privat finansieret parkeringshus i Voldgade. Ved privat finansiering forudsættes, at P-pladserne er til offentlig anvendelse, samt at takstpolitik, åbningstider og søgesystem er harmoniseret med krav for øvrige offentlige kommunale P-pladser. Herudover tiltrædes afsnittet om adfærdsregulering. Bruno Hansen (SF) kan ikke støtte en udvikling af bymidten mod vest med P-hus og erhvervskompleks i Voldgade. Jesper Kiel (EL) kan ikke støtte indstillingen, da man ikke som handlingsplanen lægger op til, ønsker at udvide antallet af P-pladser. Enhedslisten ønsker ikke P-hus i Voldgade. I stedet ønsker Enhedslisten at nedbringe biltrafikken gennem: Styrkelse af den kollektive trafik. Forbedring af forholdene for cyklister i midtbyen og ved indfaldsvejene. Understøttelse af en delebilsordning med el-biler. Enhedslisten kunne heller ikke støtte en privatfinansiering af eventuelle P-huse. Enhedslisten støtter dog parkeringshus i Hulgade eller et p-hus på Skolegade, som lukker Skolegade, som erstatning for p-pladser på Torvet og Ramsherred. Enhedslisten ville hellere have haft belyst mulighederne for at bygge p-hus på den nuværende Skolegade, som derved skulle lukkes. Et projekt kunne etableres, inden Børnely nedlægges. Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. 4

6 2. Status vedr. vindmøller 08/18102 Beslutningstema: Vindmøller Sagsfremstilling: Orientering om status på vindmøller Indstilling: Forelægges til efterretning Beslutning i Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning : Godkendt. Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. 5

7 Underskriftsblad: Flemming Madsen Mogens Johansen Steen Gundertofte Niels Høite Hansen Per Ulrik Jørgensen Christian Kaastrup Jesper Kiel Jens Munk Morten S. Petersen Ulrik Sand Larsen Bruno Hansen Jørn Jensen 6

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Flemming Madsen, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 03-12-2009 Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12,

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 03-12-2009 Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 03-12-2009 Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, Deltagere: Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Hanne Klit, Christian Ulrich

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 16. august 2011 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere