Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter samt om reservation af midler til fastholdelse af vådområder Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fød evar eer h ver v

2 Kolofon Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter samt om reservation af midler til fastholdelse af vådområder Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2011 Bidragyder: Miljøkontoret Fotograf: Gadegaard Forsidebillede: Vandmiljøplan III vådområdeprojekt Klosterbækken ved Egå Engsø. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilskud til anlæg af vådområder... 3 Formål og indhold...3 Hvem kan søge?...3 Administration af ordningen... 4 Indsendelse af ansøgning...4 Offentliggørelse af oplysninger om ansøger og tilskudsbeløb...4 Kontrol...4 Prioritering og afgørelse...5 Tilskudsberettigede projekter... 5 Skov og fredskov...6 Betingelser for tilskud... 6 Underskrivelse af tilsagnet...7 Tinglysning af servitutter...7 Forpligtigelse til information...8 Underretningspligt...9 Tilskuddets størrelse... 9 Tilskudsberettigede projektudgifter... 9 Ikke tilskudsberettigede projektudgifter Naturalydelser Udbudsbetingelser Ansøgning om ændring af et projekt Anmodning om udbetaling af tilskud Projektrapport Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Klageadgang Straffebestemmelser Retsgrundlag Tilskud til fastholdelse af vådområder

4 Vejledning til udfyldelse af ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder A. Oplysning om ansøgeren og projektnavn B. Beskrivelse af projektet, herunder formål og areal B.1. Beskrivelse af projektets sammenhæng med et eventuelt tilsagn om skovrejsning og arealer med fredskovspligt C.1. Beskrivelse af projektområdets beliggenhed, herunder vandopland C.2. Godtgør at projektet vil medføre en nettofjernelse på mindst 100 kg kvælstof pr. ha pr. år inden for projektområdet C.3. Godtgør at projektets konsekvenser for fosforudledning ikke har en negativ effekt i forhold til vandmiljøet C.4. Godtgør at projektet ikke vil have en negativ effekt på det vilde plante- og dyreliv i projektområdet C.5. Godtgør, at projektet gennemføres ved etablering af naturlige hydrologiske processer C.6. Godtgør, at projektet ikke vil medføre en merudvaskning af okker fra projektområdet D.1. Tilsagnsramme til anlæg af vådområder D.1.1. Specifikation af udgifter D.2. Tilsagnsramme til fastholdelse af vådområde D.3. Samlet ansøgning af midler E. Projektets afviklings- og udbetalingsplan F. Bilag G. Erklæring og underskrift

5 Indledning Denne publikation indeholder en gennemgang af ordningen om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter. Derudover er der en kort introduktion til ordningen om tilskud til fastholdelse af vådområder, som er et 20-årigt tilskud, der kan søges i tilknytning til anlæg af vådområder. Sidst i publikationen er der en vejledning i at udfylde ansøgningsskema til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder samt reservation af midler til fastholdelse af vådområder. For yderligere oplysninger om tilskud til vådområder henvises til FødevareErhvervs hjemmeside På Naturstyrelsens hjemmeside kan der findes yderligere oplysninger om etablering af vådområder under Grøn Vækst. Tilskud til anlæg af vådområder Formål og indhold Formålet med ordningen er gennem anlæg af vådområder at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstofbelastningen som fastsat i de statslige vandplaner for de enkelte vandoplande. Danmark er opdelt i 23 vandoplande, hvor staten for hvert vandopland udarbejder en vandplan. 15 af de 23 vandoplande er identificeret til vådområdeindsats. Inden for hvert vandopland er der nedsat en vandoplandsstyregruppe, der udgøres af kommunerne i vandoplandet. Vandoplandsstyregruppen udarbejder en vandoplandsplan for det respektive vandopland. I vandoplandsplanen identificeres mulige og sandsynlige vådområdeprojekter. I aftalen om Grøn Vækst er det besluttet, at der skal etableres op til ha vådområder. Private virksomheder m.fl. kan søge om tilskud til anlæg af vådområder og kan samtidig ansøge om reservation af en økonomisk ramme om tilskud til fastholdelse af vådområder. Fastholdelse af vådområde er et 20-årigt tilskud, der udbetales som kompensation for at etablere vådområde. Vådområder etableret under denne ordning skal varigt henligge som vådområde. Dette skal sikres ved, at der tinglyses en deklaration om vådområde på arealerne inden for projektområdet. Hvem kan søge? Ansøgere kan være: Private lodsejere Private virksomheder Fonde Foreninger Organisationer 3

6 Administration af ordningen Indsendelse af ansøgning Ansøgning indgives på et særligt ansøgningsskema. Ansøgningsskema kan hentes på FødevareErhverv hjemmeside eller ved at kontakte FødevareErhverv på tlf.: Der kan søges om tilskud til anlæg af vådområde, og hvis ansøger ønsker at reservere en økonomisk ramme for tilskud til fastholdelse af vådområde, skal dette ansøges i samme ansøgningsskema. Ansøgningen indsendes til FødevareErhverv på til eller som brev til FødevareErhverv, Postboks 109, Pionér Allé 9, 6270 Tønder. Ansøgninger kan indsendes løbende. FødevareErhverv kvitterer for modtagelse af ansøgningen og kan i den forbindelse give tilladelse til at iværksætte projektet. Ansøger kan normalt forvente, at ansøgningen behandles inden for tre måneder, såfremt ansøgningen er fyldestgørende. Offentliggørelse af oplysninger om ansøger og tilskudsbeløb Ved ansøgning om tilskud fra FødevareErhverv gøres opmærksom på at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelsen om udbetaling af tilskud fra FødevareErhverv, at oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse samt størrelse af tilskudsbeløb kan blive offentliggjort på internettet, og at FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig. Endvidere gøres opmærksom på at man kan anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med ansøgningen, jf. persondatalovens 31, og at man på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. persondataloven 37. Nærmere oplysninger om ovenstående forhold og persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til FødevareErhverv, Juridisk Enhed. Kontrol FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administration af ordningen. Kontrolbesøg på stedet som led i den administrative kontrol foretages af FødevareErhverv. Plantedirektoratet foretager den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol. FødevareErhverv og Plantedirektoratet kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang. 4

7 Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndighederne har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol og tilsagnshaver har pligt til at ledsage eller lade en stedfortræder ledsage kontrolpersonalet og yde den nødvendige bistand for kontrollen. Prioritering og afgørelse FødevareErhverv træffer afgørelse om tilsagn eller afslag på ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder. Afgørelse træffes på grundlag af en vurdering af projektets opfyldelse af formålet med ordningen og af projektets samlede udgifter. Forud for afgørelse indhenter FødevareErhverv en udtalelse fra vandoplandsstyregruppen. Vandoplandsstyregruppen vurderer, om projekter efter nærværende bekendtgørelse understøtter vandoplandsplanen ud fra en vurdering af geografisk placering og ud fra det miljømæssige samspil med andre vådområdeprojekter. Hvis det samlede budget for et projekt er på mere end kr. pr. ha, indhenter FødevareErhverv forud for afgørelse en udtalelse fra Naturstyrelsen. Hvis en ansøgning vedrører arealer, for hvilke der er givet tilsagn om tilskud til forundersøgelser i et kommunalt vådområdeprojekt, giver FødevareErhverv afslag på ansøgningen. Hvis en ansøgning vedrører arealer, som vandoplandsstyregruppen har udpeget til at indgå i et kommunalt vådområdeprojekt, giver vandoplandsstyregruppen FødevareErhverv meddelelse herom. FødevareErhverv træffer først afgørelse vedrørende ansøgningen, når vandoplandsstyregruppen i samarbejde med ansøger har forsøgt at integrere de to projekter og har meddelt FødevareErhverv resultatet heraf. FødevareErhverv kan fastsætte en frist for tilbagemelding om resultatet. For projekter, der omfattes af tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder, reserverer FødevareErhverv en økonomisk ramme for tilskud til fastholdelse af vådområder, hvis der er ansøgt herom. Tilskudsberettigede projekter Tilskud til anlæg af vådområde kan omfatte projekter, der opfylder følgende kriterier: 1. Projektet skal ligge inden for et vandopland og inden for de områder, der i de enkelte vandoplande er udpeget til vådområdeindsats. De udpegede områder kan ses på Naturstyrelsens GIS platform En mindre del af projektområdet kan være beliggende uden for de nævnte områder, når særlige forhold taler for det. 2. Projektet vil medføre, at der netto fjernes mindst 100 kg kvælstof pr. ha pr. år inden for projektområdet, beregnet som den gennemsnitlige forøgede denitrifikation 1 pr. ha inden for 1 Bakteriel omdannelse af nitrat (NO 3- ) til en kvælstofform, hvor slutproduktet er frit kvælstof (N 2 ). 5

8 projektområdet inklusiv den reduktion i kvælstofudvaskningen fra projektområdet, der følger af, at den jordbrugsmæssige anvendelse ændres eller ophører. 3. Projektets konsekvenser for fosforudledning ikke har en negativ effekt i forhold til vandmiljøet. 4. Projektet ikke vil have en negativ effekt på det vilde plante- og dyreliv i projektområdet. 5. Projektet gennemføres ved etablering af naturlige hydrologiske processer Projektet ikke medfører en merudvaskning af okker fra projektområdet. Tilskud til anlæg af vådområder kan omfatte projekter, hvor et eller flere af kriterierne fra punkt 2-5 ikke er opfyldt, når FødevareErhverv vurderer, at dette opvejes af projektets effekt i forhold til de øvrige kriterier eller af projektets omkostningseffektivitet. Bemærk dog, at et projekt skal medføre en reduktion af kvælstofbelastningen til vandmiljøet. Projekterne kan f.eks. gennemføres, ved at afbryde dræn og lukke grøfter så der genskabes våde enge, ved at hæve vandløbsbunden og genslynge vandløb så der genskabes naturlige oversvømmelsessituationer i ådale, ved at nedlægge pumpelag så tidligere tiders søer eller kystnære vådområder genskabes. Skov og fredskov Vådområder skal etableres på landbrugs- og naturarealer. Derfor gives der ikke tilskud til anlægsarbejder på skovarealer. Tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder kan ikke gives på arealer, der er omfattet af et tilsagn om skovrejsning. Det vil sige, at vådområder ikke kan indgå som lysåbne arealer i et skovrejsningstilsagn uanset, at der ikke udbetales tilskud til skovrejsning på arealerne. Ligeledes kan der ikke gives tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder på arealer, der er beliggende i fredskov, uanset om det er lysåbent. Betingelser for tilskud Det er en betingelse for tilskud, at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås, at projektet afsluttes inden den dato, der fastsættes i tilsagnet af FødevareErhverv, at tilsagnshaver indsender anmodning om slutudbetaling, revisorerklæring og afsluttende projektrapport rettidigt til FødevareErhverv, at projektet opretholdes i mindst 5 år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet, 2 Ved naturlige hydrologiske processer menes, at vandet løber frit, og at der ikke indgår tekniske foranstaltninger som pumper eller lignende. 6

9 at udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen, og at der tinglyses servitut på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet at alle udgifter er afholdt, efter FødevareErhverv har givet igangsætningstilladelse, eller efter tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet, og at alle udgifter er afholdt inden den dato, hvor projektet senest skal afsluttes, medmindre der er tale om udgifter, der oftest først kan afholdes efter projektets slutdato. Ved afholdte udgifter forstås indgåelse af bindende aftale om at afholde en udgift. Der må ikke afholdes udgifter til projektet før tilsagnshaver har modtaget en igangsætningstilladelse fra FødevareErhverv eller tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet. Ligeledes må der ikke afholdes udgifter, efter projektets afslutningsdato er passeret, medmindre der er tale om udgifter, der oftest først kan afholdes efter projektets slutdato. Underskrivelse af tilsagnet Det er en betingelse for tilskud til et projekt, at ansøger underskriver tilsagnet og indgiver det underskrevne tilsagn til FødevareErhverv. Det underskrevne tilsagn skal være modtaget i FødevareErhverv senest 4 uger efter ansøgers modtagelse af tilsagnet. Tinglysning af servitutter Tilsagn om tilskud er betinget af, at der bliver tinglyst en servitut om vådområde, der beskriver projektarealets fremtidige anvendelsesmuligheder og restriktioner samt kontrolmyndighedens adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Det er en betingelse for tilskud, at servitutten bliver tinglyst på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet, og FødevareErhverv udbetaler først tilskud, når der foreligger dokumentation herfor. FødevareErhverv skal i servitutten være anført som påtaleberettiget. Arealerne skal permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- og naturarealer. Arealerne må bl.a. ikke omlægges, tilføres gødning, jordforbedringsmidler og plantebeskyttelsesmidler. FødevareErhverv kan dog i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod brug af plantebeskyttelsesmidler. Følgende bestemmelser og eventuelle yderligere bestemmelser fastsat i tilsagnet skal tinglyses på ejendommene med arealer inden for projektområdet. 1. Arealerne må ikke anvendes til etablering af skov eller energi-, lav- eller stævningsskov. 2. Arealerne må ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, herunder ikke anvendes til frøproduktion og til dyrkning af energiafgrøder, prydvækster, pyntegrønt og juletræer, hvilket dog ikke er til 7

10 hinder for, at græs og anden plantevækst på arealet kan anvendes til græsning, slæt, rørskær eller lignende. 3. Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler. 4. Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr. 5. Arealerne må ikke tilføres jordforbedringsmidler. 6. Arealerne må ikke omlægges. 7. Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod at tilskudsfodre på arealerne. 8. Aktiviteter, som ejere og forpagtere iværksætter eller tillader på den del af arealet, der ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m² og kystlinier, skal udføres på en måde, der ikke medfører erosion af nævnte del af arealerne. Afstanden regnes fra vandløbets eller søens øverste kant eller for så vidt angår kystlinier fra årets normale højeste vandstandslinie. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i 1. pkt. 9. Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. 10. Der skal være den adgang til projektområdet, der er nødvendig for at kunne opfylde betingelser vedrørende vedligeholdelse af anlæg. 11. Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de bestemmelser, der tinglyses i medfør af bekendtgørelse nr. 952 om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1-årsreglen) i 2, stk. 1 og 3 i bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. 12. Den, FødevareErhverv bemyndiger dertil, skal have adgang til udendørsarealer i projektområdet i forbindelse med målinger af effekten af projektet på vandmiljøet og naturen, herunder at tage jord- og vandprøver. 13. Eventuelle yderligere bestemmelser fastsat af FødevareErhverv i tilsagnet. FødevareErhverv har udarbejdet en standarddeklaration til brug ved tinglysning, som kan fås ved henvendelse til FødevareErhverv. Forpligtigelse til information Tilsagnshaver er forpligtet til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til i øvrigt at offentliggøre oplysninger om projektet i relevante dagblade, tidsskrifter og lignende eller på tilsagnshavers hjemmeside på internettet. FødevareErhverv fastsætter nærmere betingelser herom i tilsagnet. For så vidt angår publikationer som brochurer, foldere og nyhedsbreve samt ved elektronisk formidling i form af websider skal der på titelbladet være en klar angivelse af, at Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Hvis de samlede projektomkostninger, hvortil der er ydet tilskud, udgør mere end kr., skal tilsagnshaver opsætte et oplysningsskilt ved projektområdet udstyret med EU logoet, en beskrivelse af projektet samt teksten: Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling i landdistrikterne: Danmark og EU investerer i landdistrikterne Disse oplysninger skal fylde mindst 25 % af skiltet. På skilte samt 8

11 oplysningstavler skal der desuden være Fødevareministeriets logo og en oplysning om at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nærmere retningslinjer om synliggørelse af projekter findes på FødevareErhvervs hjemmeside: Udgifter vedrørende forpligtelse til information er ikke tilskudsberettigede. Underretningspligt Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal være opfyldt, på forlangende afgive erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal være opfyldt, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud. Tilskuddets størrelse Tilskud kan ydes med op til 100 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Der er ikke fastsat et maksimumbeløb for tilskuddets størrelse. FødevareErhverv vurderer projektets omkostningseffektivitet. Tilskuddets størrelse fastsættes i tilsagnet om tilskud. Tilskudsberettigede projektudgifter De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: Udgifter til undersøgelser der er nødvendige for projektets gennemførelse. Udgifter til køb af varer og serviceydelser til brug for projektering og anlægsarbejder, herunder konsulentbistand og entreprenørydelser. Udgifter ved brug af egne maskiner og lignende. Udgifterne opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster. Beløbene skal godkendes af FødevareErhverv. Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet. Udgifter til løn til tilsagnshavers eget arbejde. Udgifter til leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. Udgifter til projektrapportering. Udgifter til tinglysning af vådområdedeklaration. Ved konsulentbistand forstås udgifter til konsulenter, der ikke er ansat i tilsagnshavers egen virksomhed. 9

12 Udgifter til løn til personale, herunder løn til tilsagnshavers eget arbejde kan kun omfatte udgifter, der ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, kan alene omfatte den direkte timeløn inklusiv feriepenge, pensionsordning og sociale tillæg og ikke overhead. FødevareErhverv kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de ovenfor anførte som tilskudsberettigede, såfremt udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Ikke tilskudsberettigede projektudgifter Tilskud til anlæg af vådområde kan ikke omfatte: Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, enten inden tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet, eller inden FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af arealer i projektområdet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning. Udgifter hvortil der ydes offentlig støtte eller støtte efter anden lovgivning. Moms medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver. Udgifter til forskning og teknologisk udvikling. Finansierings- og pengeinstitutomkostninger. Udgifter til køb, leje og leasing af brugt udstyr og brugt materiel. Udgifter vedrørende anlægsarbejder på skovarealer og arealer omfattet af fredskovspligt. Der gives heller ikke tilskud til udgifter, som f.eks. fugletårne, informationstavler, stier, hegning m.v., da disse udgifter ikke er nødvendige for etablering af vådområdet. Ved afholdte udgifter forstås indgåelse af bindende aftale om at afholde en udgift. Der må ikke afholdes udgifter til projektet før tilsagnshaver har modtaget en igangsætningstilladelse fra FødevareErhverv eller har modtaget tilsagnet. Ligeledes må der ikke afholdes udgifter, efter projektets afslutningsdato er passeret, medmindre der er tale om udgifter der oftest først vil kunne afholdes efter projektets afslutningsdato er passeret. Naturalydelser Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende samt udgifter til tilsagnshavers eget arbejde kaldes under et for naturalydelser efter art. 54 i Kommissionens Forordning nr. 1974/2006. Den samlede værdi af indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende samt udgifter til tilsagnshavers eget arbejde skal ved udbetaling fratrækkes værdien af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Da tilskudsbeløbet er 100 % af de tilskudsberettigede udgifter fratrækkes værdien af naturalydelserne ved udbetaling af tilskud. Tilskudsbeløbet nedsættes til det beløb, der fremkommer ved at fratrække værdien af indirekte udgifter ved brugen af egne maskiner og lignende samt udgifter til tilsagnshavers eget arbejde fra de samlede tilskudsberettigede udgifter. 10

13 Eksempel: De samlede støtteberettigede udgifter udgør 200 kr. Heraf udgør naturalydelser 70 kr. Med en støttesats på 100 % udgør tilskudsbeløbet 200 kr., men der kan maksimalt udbetales et tilskud på 130 kr., da de samlede tilskudsberettigede udgifter minus naturalydelserne er 130 kr. Udbudsbetingelser Anlæg af vådområde efter denne ordning er et offentligt støttet projekt. Projekter som modtager støtte er derfor underlagt reglerne i lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr.1410 af 7. december Efter reglerne i ovenstående lov kan et offentligt støttet anlægsprojekt udbydes enten ved offentligt udbud, ved begrænset offentligt udbud eller som underhåndsbud. Såfremt et offentligt støttet projekts samlede anlægsudgifter overstiger 3 mio. kr. eksklusiv moms, skal projektet udbydes ved offentligt udbud eller begrænset offentligt udbud. Reglerne om underhåndsbud gælder, når projektets samlede anlægsudgift overstiger kr. men ikke overstiger 3 mio. kr. eksklusive moms. Projekter med en samlet anlægsudgift på under kr. eksklusive moms kan derfor gennemføres med kun et tilbud. Det er ikke et krav, at der på ansøgningstidspunktet er indhentet flere konkurrerende tilbud. Ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder kan derfor udfærdiges enten på baggrund af et konkret tilbud, på baggrund af et overslag eller på grundlag af erfaringsbaserede prisvurderinger. Lovens regler om indhentning af tilbud skal således først efterleves i forbindelse med, at projektets anlægsarbejder påbegyndes. Det skal af revisorerklæringen ved projektets afslutning fremgå, at reglerne i lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr.1410 af 7. december 2007 er overholdt. Spørgsmål om overholdelse af udbudsregler kan med fordel rettes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der har oprettet en hotline for udbud. Der henvises til følgende hjemmeside: Ansøgning om ændring af et projekt Hvis et projekt ændres i forhold til det ansøgte projekt skal tilsagnshaver indsende en ansøgning om projektændring til FødevareErhverv. Ændring af et projekt kan godkendes af FødevareErhverv på betingelse af, at ændringen efter FødevareErhvervs vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af FødevareErhverv inden ændringen iværksættes. Et ønske om omfordeling af de forskellige omkostningsposter i den godkendte ansøgning skal ligeledes godkendes af FødevareErhverv. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet. 11

14 Projektet skal være gennemført inden projektets slutdato. Hvis projektets oprindeligt fastsatte tidsplan ikke holder, er det vigtigt at ansøge om projektforlængelse, da udgifter afholdt efter slutdatoen ikke er tilskudsberettigede. Ansøgning om ændring af projektet, herunder ændring af projektets slutdato skal modtages i FødevareErhverv inden udløb af den i tilsagnet fastsatte eller senere godkendte afslutningsdato. Ansøgning om ændring af projektet, der modtages efter afslutningsdatoen er passeret, vil normalt ikke blive godkendt. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden indtræder i et tilsagn om tilskud, når den pågældende opfylder betingelserne for at være tilsagnshaver. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet. Ansøgning om ændringer skal indgives på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv: Anmodning om udbetaling af tilskud Tilskuddet kan udbetales i rater. De enkelte rater skal udgøre mindst 20 pct. af tilsagnsbeløbet eller mindst 1 million kr. Anmodning om udbetaling skal udfærdiges på et særligt skema og vedlægges en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor. Skema til anmodning om udbetaling og formular til erklæring fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside: FødevareErhverv udbetaler tilskuddet på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede projektudgifter. Udgifterne skal kunne dokumenteres. Tilsagnshaver skal således først betale regningerne og derefter kan FødevareErhverv udbetale tilskuddet. Udbetaling af tilskud kan tidligst ske, når der er tinglyst servitut på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet. Anmodning om slutudbetaling skal være vedlagt en afsluttende projektrapport. Anmodning om slutudbetaling, revisorerklæring og afsluttende projektrapport skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto. 12

15 Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kun ydes støtte til projekter, der afsluttes. Hvis et projekt ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet bortfalder tilsagnet, og FødevareErhverv kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af eventuelle udbetalte rater. Projektrapport Når projektet er afsluttet, og tilsagnshaver anmoder om slutudbetaling, skal der samtidig indsendes en projektrapport, der redegør for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, og som viser, at projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet. Projektrapporten skal indeholde dokumentation for, at tilsagnshaver har opfyldt sin forpligtelse til at offentliggøre oplysninger om projektet. Projektrapporten kan med fordel indeholde billeddokumentation, som viser arealet før og efter projektets gennemførelse. Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter Såfremt der i udbetalingsanmodningen anføres udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, fratrækker FødevareErhverv disse udgifter ved beregningen af tilskuddet. Det kan være udgifter, der samlet udgør et større beløb end tilsagnsbeløbet, jf. det godkendte budget, eller udgifter, der ikke er tilskudsberettigede (f.eks. moms eller opgaver, der ikke er indeholdt i den godkendte projektbeskrivelse). Såfremt det samlede beløb på udbetalingsanmodningen overstiger det tilskudsberettigede beløb med mere end 3 pct., nedsættes udbetalingen efter EU-reglerne med forskellen mellem de to beløb. Vær opmærksom på, at 3 pct.-afvigelsen udregnes på baggrund af det samlede beløb på udbetalingsanmodningen og ikke på baggrund af de enkelte budgetposter. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens 11, stk. 2, tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt, projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller betingelserne for tilskud ikke er opfyldt. FødevareErhverv træffer afgørelse om tilbagebetaling af tilskud i de nævnte tilfælde. For eksempel er en af betingelserne for tilskud, at projektet skal opretholdes i 5 år efter projektets afslutningsdato. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt bortfalder tilsagnet, og FødevareErhverv træffer afgørelse om tilbagebetaling af tilskud, selvom projektet blev afsluttet flere år forinden. 13

16 Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter med den rentesats, der er fastsat i henhold til rentelovens 5. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet og til tilbagebetaling sker. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. Hvis et tilsagn bortfalder, aflyser FødevareErhverv servitut om vådområde, der er tinglyst på ejendommen i forbindelse med projektet. Klageadgang FødevareErhvervs afgørelser kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv og skal være modtaget i FødevareErhverv senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt blive behandlet som for sent indkommet. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Straffebestemmelser Efter landdistriktslovens 14 straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven, undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens 11, stk. 1, undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens 11, stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Retsgrundlag De relevante retsregler for tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter fremgår af: Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 952 af 30. juli 2010 om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter. Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 26. august 2010 om tilskud til fastholdelse af vådområder. Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven). 14

17 Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EUFUL). Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2006 af 5. september 2006 om regler for overgangen til den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005. Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Tilskud til fastholdelse af vådområder Tilskud til fastholdelse af vådområde kompenserer for indkomststab og for de restriktioner, der permanent kommer til at gælde for arealerne. Tilskuddet ydes som en årlig kompensation i 20 år. Tilskudssatsen er afhængig af den hidtidige anvendelse af arealerne. Tilskuddet er: kr. pr. ha for arealer, hvor afvandingsforholdene er ændret som følge af betingelserne i et MVJ-tilsagn om Ændret afvanding kr. pr. ha for arealer, der inden for perioden 1. august juli 2010 har været udnyttet jordbrugsmæssigt: o i omdrift, o til frugt- eller bærproduktion, o til planteskole på friland, o til dyrkning i kort omdrift af pyntegrønt, juletræer eller energiskov, o har været omfattet af et MVJ-tilsagn om tilskud til udtagning af agerjord, eller o har været anmeldt som et udyrket landbrugsareal. Arealer, der i mere end 5 år har et plantedække, som overvejende består af græs eller andet grønfoder, defineres som permanent græs, se nr kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, men som inden for perioden 1. august juli 2010 har været omfattet af et tilsagn under miljø- og økologiordningerne, og som i vækstsæsonen forud for tilsagnet (eller en ubrudt række af tilsagn) var anvendt under nr kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, 2 eller 3, og som har været jordbrugsmæssigt udnyttet i perioden 1. august juli 2010, fx permanent græs kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, 2, 3 eller 4, dvs. natur eller naturlignende landbrugsarealer. 15

18 Tilskudssatserne under nr. 1, 2, 3 og 4 er betinget af, at der foreligger fyldestgørende dokumentation for arealanvendelsen, fx godkendt markplan, og at arealanvendelsen ikke har været i strid med anden lovgivning. Tilskud til fastholdelse af vådområder søges af den, der driver arealerne i projektområdet. Ansøgning indgives på et særligt ansøgningsskema, som kan fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside På samme side findes vejledning om tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder. Ansøgningen sendes til FødevareErhverv på eller som brev til FødevareErhverv, Postboks 109, Pionér Allé 9, 6270 Tønder. Ansøgningsfristen er den 31. august i det kalenderår, hvor projektet forventes afsluttet. Tilsagnsperioden begynder den 1. september samme år og løber i 20 år. Såfremt projektet ikke afsluttes i det pågældende kalenderår, får ansøgningen virkning fra det efterfølgende kalenderår, såfremt projektet afsluttes der. Tilskud til fastholdelse af vådområde udbetales på grundlag af tilskudsmodtagers anmodning om udbetaling af tilskud. Anmodningen skal indgives hvert år i tilsagnsperioden på årets Fællesskema, som kan fås via FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv. Se nærmere om tilskud til fastholdelse af vådområder på FødevareErhvervs hjemmeside I en tidligere vådområdeordning under Vandmiljøplan III var det muligt at søge om at reservere midler til pleje af vådområder. Denne mulighed findes ikke længere. Lodsejere, der ønsker at forpligte sig til at pleje vådområderne, kan søge et 5-årigt tilskud gennem ordningen Pleje af græs- og naturarealer. Dette er dog kun muligt på særligt udpegede arealer, hvor ordningen udbydes. Vejledning til udfyldelse af ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder I forbindelse med udfyldelse af ansøgningen kan der hentes nyttig information i følgende tre vejledninger om genopretning af vådområder. Vejledningerne også kaldet kogebøgerne blev udarbejdet i forbindelse med genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II. Kogebøgerne indeholder relevant information om etablering af vådområder og kan findes på internettet på nedenstående link: Se vejledning om genopretning af vådområder, VMP II - rammer og lovgivning på: 16

19 Se vejledning om genopretning af vådområder, VMP II - hydrologi, stofomsætning og opmåling på: Se vejledning om genopretning af vådområder, VMP II projektforløb på: En række oplysninger om bl.a. udpegninger og retslige bindinger vil være nødvendige i forbindelse med ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder. Disse oplysninger vil bl.a. kunne findes på kommunernes hjemmesider eller på Danmarks Miljøportal med kortinformationer Områder udpeget til vådområdeindsatsen kan ses på Naturstyrelsens GIS platform I forbindelse med gennemførelse af et projekt kan det være nødvendigt at indhente tilladelse til projektet fra offentlige myndigheder. Det kan eksempelvis være en tilladelse efter vandløbsloven eller en dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven. Hvis projektet medfører gravearbejde, anbefaler FødevareErhverv at tilsagnshaver kontakter det lokale museum for at indhente en udtalelse. Museet vil vurdere risikoen for at støde på arkæologiske fund, herunder et skøn over evt. udgifter forbundet med en forundersøgelse. Hvis museet anbefaler en forundersøgelse, kan udgiften hertil medtages i ansøgningen. Forundersøgelse ved mindre projekter vil dog som regel blive betalt af museet (mindre end 0,5 ha). En forundersøgelse kan medføre et krav om udgravning, hvor museet vil afgive et bindende maksimumbeløb på denne udgift. Ved krav om arkæologisk udgravning kan man dog overveje at ændre eller opgive projektet med henvisning til de arkæologiske interesser. Udgifter til udgravning kan ikke tages med i ansøgningen. Har man ikke undersøgt risikoen for at støde på arkæologiske værdier, kan man risikere at skulle afholde en række uforudsete udgifter til udgravning mm. A. Oplysning om ansøgeren og projektnavn. Samtlige rubrikker udfyldes så vidt muligt. Bemærk, at ansøgeren ikke nødvendigvis skal være lodsejer i projektområdet, men er ansvarlig for projektets gennemførelse og skal stå til ansvar over for FødevareErhverv. Man skal være opmærksom på, hvem der anføres som ansøger, da dette har betydning for tilskud til projektudgifter vedrørende arbejde i forbindelse med projektet. Der er forskel på tilskuddets størrelse, afhængig af om arbejdet er udført af ansøger, ansøgers personale eller af en konsulent, der ikke er ansat i ansøgers egen virksomhed. Ansøger bedes angive et forslag til projektnavn, da det i flere sammenhænge er praktisk f.eks. ved henvendelse til FødevareErhverv eller ved omtale af projektet i f.eks. aviser eller andre medier. Projektnavnet må gerne indeholde et stednavn, som kan være med til at placere projektet geografisk. B. Beskrivelse af projektet, herunder formål og areal. Redegør for projektet og dets formål og herunder projektets størrelse i hektar og antallet af lodsejere. Det skal godtgøres, at der har været kontakt til lodsejerne, og at de er informeret om projektet og dets mål. Det skal også godtgøres, at der er en positiv tilkendegivelse blandt lodsejerne. 17

20 Beskrivelsen af projektet skal indeholde en beskrivelse af hvilke anlægstiltag, der skal udføres i projektet. Dette skal illustreres på et kort, hvor det for eksempel angives, hvilke grøfter der lukkes. Tilsagn gives på baggrund af oplysninger i ansøgningen og kortbilag, hvorfor det er vigtigt, at projektet beskrives udførligt og efterfølgende gennemføres i overensstemmelse med dette. Det skal på kortbilaget angives hvilken vej vandet i projektområdet løber. Redegør for projektarealets arealanvendelse på kortbilag. For at FødevareErhverv kan vurdere konsekvenserne af projektet, kan der desuden vedlægges kortbilag, som viser den forventede situation efter projektets gennemførelse med angivelse af de fysiske grænser for sø, våd eng, tør eng mv. Ansøger er ansvarlig for, at projektgrænsen afsættes korrekt, så arealer og tekniske anlæg uden for projektområdet ikke bliver påvirket. Hvis der er gennemført forundersøgelser, skal der oplyses om dette og resultaterne heraf. B.1. Beskrivelse af projektets sammenhæng med et eventuelt tilsagn om skovrejsning og arealer med fredskovspligt Da tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder ikke kan gives på arealer der er omfattet af et tilsagn om skovrejsning, skal det oplyses, om der samtidig er søgt tilsagn til skovrejsning på arealer, der indgår i vådområdeprojektet. Ligeledes kan der ikke gives tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder på arealer, der er beliggende i fredskov. Det skal derfor oplyses, om projektet er beliggende i fredskov. C.1. Beskrivelse af projektområdets beliggenhed, herunder vandopland Vedlæg et kortbilag, der viser projektområdets afgrænsning. Kortet skal udarbejdes i et passende målforhold, således at det er muligt både at se projektområdet og det område hvori projektet etableres. Danmark er i de statslige vandplaner inddelt i 23 vandoplande. Oplys i hvilket vandopland projektet ligger. Information om de statslige vandplaner kan findes på følgende internetadresse Angiv et markbloknummer på et af de arealer, hvorpå vådområdet etableres. C.2. Godtgør at projektet vil medføre en nettofjernelse på mindst 100 kg kvælstof pr. ha pr. år inden for projektområdet Til beregning af kvælstoffjernelsen anvendes en model fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Modellen fra DMU blev udviklet i forbindelse med etablering af vådområder under Vandmiljøplan II. 18

21 Skemaet til brug for beregning af kvælstoffjernelsen findes på nedenstående link. For at kunne foretage beregningen skal der bl.a. bruges oplysninger om nettonedbør. Til det formål findes et kort fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tilgængeligt på samme link. Vejledningen til beregning af kvælstoffjernelsen kan findes på nedenstående link: B6C6E7F65FFB/0/Kvælstofberegskitseopdat2005ver1.pdf Til vurdering af projektets kvælstoffjernende effekt skal der vedlægges et kort, der viser, hvilke oplande projektet får tilført vand fra. C.3. Godtgør at projektets konsekvenser for fosforudledning ikke har en negativ effekt i forhold til vandmiljøet Det er en del af Grøn Vækst-aftalen, at fosforudledningen til vandmiljøet skal reduceres. Derfor må projektet ikke medføre en negativ effekt i forhold til fosforudledning til vandmiljøet. Evnen til at tilbageholde fosfor er meget afhængig af projekttypen, - alt efter, om projektet drejer sig om nedlæggelse af pumpelag, overrisling af ådale ved ødelæggelse af dræn og grøfter og forlægning af vandløb eller foranstaltninger, som medfører periodisk oversvømmelse. Fosfor er problematisk, men som inspirationskilde henvises til hvor man kan finde en række artikler, som beskriver muligheder for fosforfjernelse, og nogle af de faldgruber man skal være opmærksom på. Som minimum skal de eksisterende forhold beskrives. Beskrivelsen skal omfatte jordbunden, den hidtidige dyrkningspraksis og udbringningen af husdyrgødning samt en risikovurdering ud fra disse forhold. Der kan være behov for jordprøver, som skal analyseres for jordens fosforfraktioner med hensyn til let tilgængelig (vandopløselig) fosfor, fosfor bundet til reducerbart jern samt den totale mængde af fosfor. Ved analyse af fosfor bundet til jern kan det anbefales at anvende metoden ekstraktion ved bicarbonatditionit, hvor analysen giver kendskab til både fosfor og jern og deres indbyrdes forhold. Analyseresultaterne skal fremlægges tolket og dermed bidrage til en vurdering af sandsynligheden for en øget tilbageholdelse af fosfor. Vær opmærksom på, at en vandstandshævning på drænede jorder i områder med højt okkerpotentiale, kan medføre frigivelse af fosfor i visse situationer. Til belysning af fosforproblematikken henvises i øvrigt til kogebog hæfte 2 vedrørende hydrologi, stofomsætning og opmåling. 19

22 C.4. Godtgør at projektet ikke vil have en negativ effekt på det vilde plante- og dyreliv i projektområdet Redegør for de nuværende naturværdier og beskriv, hvordan projektet forventes at påvirke plante- og dyreliv i såvel positiv som negativ retning, og beskriv en eventuel virkning på fisk. Der henvises til notat om problemstilling vedrørende permanent sødannelse langs vandløb, der bl.a. kan ses på FødevareErhvervs hjemmeside Projektets beliggenhed skal beskrives i forhold til relevante udpegninger i medfør af planlægningsloven og Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder), samt registrering iht. 3 i naturbeskyttelsesloven. C.5. Godtgør, at projektet gennemføres ved etablering af naturlige hydrologiske processer I forbindelse med anlæg af projektet, må der ikke installeres pumper eller lignende tekniske foranstaltninger for at opfylde kriterierne. Projektet skal gennemføres ved brug af naturlige hydrologiske processer, hvor vandet løber frit. C.6. Godtgør, at projektet ikke vil medføre en merudvaskning af okker fra projektområdet Angiv om arealet er klassificeret med hensyn til okker og i så fald i hvilken klasse. Information herom kan findes på Indebærer projektet en stigning i grundvandstanden, vil det kun sjældent medføre en øget okkerudledning, men derimod fastholde eller reducere udledningen. Vil projektet derimod medføre en sænkning af minimumsgrundvandstanden vil man kunne risikere en okkerudledning. Er projektarealet klassificeret som okkerpotentielt område (klasserne I, II eller III), skal der søges om tilladelse til anlægsarbejdet hos kommunen i henhold til okkerloven. D.1. Tilsagnsramme til anlæg af vådområder Beskriv de enkelte anlægsudgifter, og hvilke formål de skal opfylde. Til beskrivelsen hører også detailprojektering, udbud og tilsyn. Skema om angivelse af anlægsudgifter udfyldes så fyldestgørende som muligt. Der skal også vedlægges et detaljeret budget. Budgettet skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af hver enkelt udgiftspost og skal opbygges, så det svarer til udgiftsposterne i opgørelsen af tilskudsgrundlaget for anlægsudgifter. Oplys om de angivende beløb er med eller uden moms. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter end dem, der er nævnt i denne vejledning, hvis udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Når tilsagn om tilskud er givet, vil tilskuddets størrelse ikke kunne øges. D.1.1. Specifikation af udgifter Indgår udgifter til brug af egne maskiner, løn til personale, løn til eget arbejde eller konsulentbistand i projektet, udfyldes dette punkt for at udspecificere de anførte udgifter, således at FødevareErhverv har mulighed for at vurdere udgifterne. Under Aktivitet oplyses, hvilke opgaver der skal udføres i henhold til den konkrete udgift. For eksempel kunne aktiviteten ved konsulentbistand være udgifter til rådgivers udarbejdelse af projektrapport. Under Timeforbrug anføres det forventede forbrug af timer. Under Timesats anføres prisen pr. time for den udførte aktivitet. For eksempel konsulenthonorar pr. time, timeløn til 20

23 personale eller pris pr. time for egne maskiner svarende til relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster. D.2. Tilsagnsramme til fastholdelse af vådområde I forbindelse med ansøgning om tilskud til anlæg af vådområde skal der foreligge en opgørelse over det forventede behov for tilskud til fastholdelse på arealerne, efter projektet er gennemført. FødevareErhverv vil ud fra opgørelsen reservere en økonomisk ramme til formålet. Tilskud til fastholdelse af vådområder afhænger af arealernes hidtidige anvendelse. Angiv en fordeling af arealerne i forhold hertil. Det fremgår af ansøgningsskemaet, at arealerne skal fordeles inden for følgende fem kategorier: kr. pr. ha for arealer, hvor afvandingsforholdene er ændret som følge af betingelserne i et MVJ-tilsagn om Ændret afvanding kr. pr. ha for arealer, der inden for perioden 1. august juli 2010 har været udnyttet jordbrugsmæssigt: o i omdrift, o til frugt- eller bærproduktion, o til planteskole på friland, o til dyrkning i kort omdrift af pyntegrønt, juletræer eller energiskov, o har været omfattet af et MVJ-tilsagn om tilskud til udtagning af agerjord, eller o har været anmeldt som et udyrket landbrugsareal. Arealer, der i mere end 5 år har et plantedække, som overvejende består af græs eller andet grønfoder, defineres som permanent græs, se nr kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, men som inden for perioden 1. august juli 2010 har været omfattet af et tilsagn under miljø- og økologiordningerne, og som i vækstsæsonen forud for tilsagnet (eller en ubrudt række af tilsagn) var anvendt under nr kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, 2 eller 3, og som har været jordbrugsmæssigt udnyttet i perioden 1. august juli 2010, fx permanent græs kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, 2, 3 eller 4, dvs. natur eller naturlignende landbrugsarealer. Tilskudssatserne under nr. 1, 2, 3 og 4 er betinget af, at der foreligger fyldestgørende dokumentation for arealanvendelsen, fx godkendt markplan, og at arealanvendelsen ikke har været i strid med anden lovgivning. D.3. Samlet ansøgning af midler Skemaet udfyldes med oplysninger om de samlede anlægsudgifter fra D.1. og de samlede udgifter til fastholdelse af vådområde i D.2. E. Projektets afviklings- og udbetalingsplan Det skal angives, hvornår projektet forventes påbegyndt, og hvornår projektet senest skal afsluttes. I forbindelse med fastlæggelse af tidsforbruget bør der afsættes tid til: 21

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 23.06.2017-1008782358 Servitut: Dokument type: Servitut Senest påtegnet: 23.06.2017 14:47:07 Ejendom: Adresse: Krogshedevej 9A 7650 Bøvlingbjerg 0006h

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.:

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.: Servitut Ejendom: Matrikelnummer: 0065c Matrikelnummer: 0085 Ejer: Påtaleberettiget: Myndighed: Anmoder: Arealanvendelse: Anvendelsesforhold Servitut tekst: Vådområde Haverslev Mølleå Vådområdedeklaration

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 20.01.2016-1007025841 : Senest påtegnet: 20.01.2016 15:20:27 Ejendom: Landsejerlav: Matrikelnummer: 0036 Arealanvendelse: Anvendelsesforhold tekst:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: : Dokument type: Senest påtegnet: Adresse: Serup Tinghøjvej 1 8632 Lemming 0001ac 0012ad 0001k 0012a Adresse: Serup Tinghøjvej 18 8632 Lemming 0006z 0008p 0006a Adresse:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder samt reservation af midler til fastholdelse og pleje 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder samt reservation af midler til fastholdelse og pleje 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 576 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8152-000011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 1095 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8159-000005 Senere

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren 1 af 6 14-05-2008 22:20 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Administration Kapitel 3 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 4 Betingelser for tilskud Kapitel 5 Tilskudsberettigede

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren BEK nr 260 af 24/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3742-08-6 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop. EJER: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1602 København V CVR: 20814616

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop. EJER: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1602 København V CVR: 20814616 SERVITUT EJENDOM: 0009q Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop 0010af EJER: EJER: EJER: PÅTALEBERETTIGET: ANMODER: 13.01.2016 07:12:01 Side 1 af 6 AREALANVENDELSE: Anvendelsesforhold SERVITUT TEKST: Vådområdedeklaration

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning BEK nr 397 af 02/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-11-35 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udkast 6. juli 2007 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer I medfør af 3,

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere